Insan Islamic Assembly
HOME

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا
وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Na ba adn a tao a makalbi a mapiyai katharo ko tao a ini panolon niyan so (kaonoti ko)
Allah, go mingalbk sa mapiya, go pitharo iyan: A mata-an! A sakn na pd ko
mimbayorantang (ko Allah). Fussilat (41:33)

And who is better in speech than one who invites to Allah (God) and does righteousness
and says, "Indeed, I am of the Muslims." Fussilat (41:33)panalamat ago slasla

Phanalamatan ami so manga pagariya ko agama a miakaogop sankai a panagontaman sa kiasamporna iyan, sa miakalankap ko kadaklan ko manga masjid sa Metro Manila ago sii ko manga pd a darpa sa Pilimpinas, so manga pagari ami a inampda ko Al Insan Islamic Assembly ko manga gintasan iyan (chapter) sii ko manga ingd sa Saudi Arabia, na siran i mala a pasbal ago mianagontaman ko kiangastowi sankai a romasay ko agama sa taman sa miasamporna, sa so sangat a panalamat ago slasla na sii kiran langon.

Go pd a phanalamatan ami so langowan a manga Imam ko manga masjid sa Metro Manila a inidawag iran so mala a panamar sa kapmbatiayaa iran sankai a manga khutbah ko oman alongan a Jumuah ko tinday o miakasaragon ipoon ko July 2007 na mianinggaposan ko July 2008. So panagontaman iran na di pagilangn o Allah (s.w.t), sa khaoma iran so balas iyan sa alongan a khandodan.

Kadnan ami pariala anka so manga galbk ami sa soasoat rka, sa tatapa kami nka ko agama nka sa taman sa matmo ami ska a masosoat ka rkami. Amin.pamkasan

So tarotop a Bantog ago Podipodi na sii ko Kadnan tano a Rabbul Alamin, a inipangalimo iyan so manosiya ago piangndao niyan ago tioro iyan ko lalan iyan a mathito. So kapakaslang ago so kapakadaya na sii ko olowan tano a miatindos a Nabi a olowan o manga baraprang ago Imam o miamaratiaya a so Mohammad (s.a.w) ago sii ko manga tonganay niyan ago so manga bolayoka iyan, na lomangkap ko kadandan o manga Muslim so oyagoyag kiran ago so miangawawafat kiran. Aya oriyan na:

Giai so kiatimoan ko manga Khutbah a pmbatiyaan o manga Imam sii ko manga masjid oman alongan a Jumuah, sii ko langowan a masjid a pphangosiyatan sa basa Mranaw sii sa Metro Manila, ago so sabaad a manga Masjid sa Bulacan, ago sii sa Luzon.

Giankaya a manga Khutbah na lomiagaday sa miakasaragon a kiapagiyasaa on sa pphakalankap ko manga Masjid oman pito gawii, sa panagontaman o pangadapan a Al Maktab Al Islami, a pagoolowanan o isa a pagari tano ko Islam a si, alim Hassanor Bin Maka Alapa, a sosomangn a panagontaman ago ogop a matolangd o manga inampda iyan ko ompongan a Rabitah al Insan al Islamiyyah (al Insan Islamic Assembly) sa Pilimpinas, a skaniyan i mababaloy a Murshid Am iyan, a giindiator ko manga galbk iyan ago so manga romasay niyan a kaiislami.

Pdai ko romasay ankanan a Ompongan ko kapakasapari niyan ko kapphakalankapa ko Da’wah Islamiyyah, ko manga Muslim sa Pilimpinas, na lalan bo na so bangnsa Mranaw, a isa ini a bangnsa a makikilala ko kala o sambatan iyan ago so rantapan iyan ko kapphakabagr o Islam sankai a manga polo sa Pilimpinas, aya dn a mala on a karina ago saksi, na so kiabmbar o pinggatos a manga masjid sankai a manga polo sa Visayas ago Luzon, a langowan a kadarpaan on o manga Mranaw na pkhatindgan a masjid a ipphananawag on so Allahu Akbar.

Giangkai a kitab na inidawag a maliwanag a pammgayan o mizorat sankaya a bangnsa niyan a Mranaw, a ipphagandisan iyan a kababaloy niyan a pd sankai a bangnsa a mala i panagontaman ko agama, sa gioto mambao i sabap a inosar iyan so kalaan ko manga masa niyan ago so galbk iyan antaa ka romasay niyan ko gii niyan kakhotai a katao sankaya a bangnsa a Mranaw, sa tarima ago saksi ko panagontaman iyan ko kaphagawidi sankai a agama Islam sankaya a manga polo sa sindadan a sbangan a doniya.

Giangkai a manga bandingan a pizabanding ankai a manga Khutbah ko kiazosonan iyan na aatorn a pakaaayonn ko sosonan (manhaj) o Islam ko kaphagosaya on, sa mianagipoon ko kiaosaya niyan ko nm rokon o paratiaya ago so lima rokon o Islam, na piakalagaday niyan ko manga bandingan o agama a makathotompotompok, a andai kaposa on o pmbatiya na adn a khakowa niyan on a gonanao ago antap a skaniyan so giikapanagontaman sa kasaboti phorong ko manga ndao o Islam a romarangkom, ka an mabaloy a okit ko kagaan a kisampay ko simalaw a skaniyan so kapakamoayan o kaphagingd a islam sankai a manga ingd a Muslim sa sbangan a alongan sa makatindg so Parinta Islamiyyah ko ingd o manga Muslim, sa makandod kiran so andisan iran a bagr a so miathay dn a kiadadas iyan ko kiapakaoma o manalaingd a manga ispaniol sankai a manga polo sa Pilimpinas.

Giangkai a panagontaman a maito a pinggalbk ankaya a manga pagari tano ko agama, na matagai sagpik ko giikatharagombalaya ko pagator o kota o Islam sankai a manga ingd sa Sbangan.

Sa pangindaw ami a mabidang so panamar ago so panagontaman o manga pagari ami a manga Ulama a khipananagontaman sa giikapakambalabala o manga panizakay sa kagaan a kisampay ko simalaw, sa makazosomanga so manga pamikiran ago so manga galbk sa kagaan a kapkhigakat o manga roaroan ago so manga antap a kaiislami, sii sankai a manga ingd tano.

So kapakazisinabota ago so kaisaisa o panagontaman, na pd anan sa pangni ankai a masa a somasagad sa kapakaadn sa bagr o manga Muslim a pphagind sankai a manga Iqlim sa sbangan a alongan.

Pphagarapn ami ko Allah (s.w.t) a mabaloy ankai a maito a panagontaman a pamokaw ago pannkat ko panamar o nggagaisa a adn a pikir iyan sa kasamporna o panagontaman o manga Muslim sankai a manga ingd sa Pilimpinas na lalan bo a giya Mindanao.

Wal Hamdullilah Rabbil Alamin.

Hassanor Bin Maka Alapa
Payatas, Quezon City, Philippines
25 June 2008

tagotao ko kambatiyaa sangkai a manga
khutbah a basa mranaw a isosorat
sa kaat a latin

Pagari ami ko Allāh, giyangkanan a kisosoratn sa Khutbah sa kaat a Latin na aya kiniokitn ami ron na da ami dn pamarisi so batang a patay ko basa Mranaw, sa giyanan i piyaninggaposanan o pangilay ami ago so dirogod ami ko kipzoratn ko basa Mranaw sa kaat a Latin, a aya dn a mapiya na di dn barisan so batang a patay sa pd a batang a datar o batang a E, odi na U, a inosar anan o sabaad a manga panonorat ko basa Mranaw.

So basa Mranaw na aya pakaasal o batang iyan na kaat a Arab a pmbthowan o manga loks sa kirim, na so kinitogalinn on sa kaat a Latin na aya kaontol iyan na di osarn so batang a aya ibaris ko patay ron, ka khada so waraan iyan a pakaasal ko kirim, sa kna o ba skaniyan basa a Latin a patot a kabarisan sa batang. So kapontok o kalimah o basa na pd oto a sipat a kapiya o basa ago kabagr iyan na so kapphakatas o kalimah o basa na pphakatonay sa kalombat ko kipzoratn on ago so kapmbalsa on, sa di oto mapiya sangkai a masa a tanto ron a miyakagaan so langowan a zowaan, sa mimbaloy so kalombat a toos ko kaoori ago so kibabagak.

So basa English na isa a kabagr iyan a basa a lomalangkolob sa masa ini na so kapontok o manga kalimah (word) iyan, a magaan batiyaan ago magaan a isorat.

Aya bo a kinowa tano a baris ko kaat a Latin na so batang a A, I, O . na makaliyoliyo san na so batang na palaya mbalsn, sa so mariringkit a madakl a patay ko basa Mranaw na palaya dn izorat so pizatimanan o manga batang iyan sa di dn thagoan sa pd a batang a baris o patay niyan, aya ibarat iyan na so katharo a: ssn'srn, kkm'pln, a opama o barisi na sesen'seren odi na susun'surun, kekem'pelen odi na kukum'pulun, na pakandayaga angka o andai mapiya san, so matas a di khabals antaa ka so mababa a malbod balsn?.

Pagarapn ami ko manga pagari ami a manga panonorat a ayonan kami ran sangkai a okit a kasorat ko basa Mranaw a miokit sa marasay so kiyandirogoda on ago so kiyapangokaya on ko andamanaya i madait a mapiya a kisorat iyan phorong ko kaat a Latin sa di mada so waraan iyan a pakaasal.

© COPYRIGHT 2008 - ALKHUTBAH.COM - SO MANGA KHUTBAH SA MIMBAR - OFFICIAL WEBSITE
PERMISSION GRANTED FOR FREE AND UNRESTRICTED REPRODUCTION IF REPRODUCED
IN ENTIRETY WITHOUT OMISSIONS, ADDITIONS OR ALTERATIONS.