RABITAH AL INSAN AL ISLAMIYYAH

So Bandingan Ko Islam Ago So
Paratiyaya Ko Allāh

Al Khutbah 1

KI: ALIM, HASSANOR BIN MAKA ALAPA

   

الإيمان بالله سبحانه

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ... وَبَعْدُ

فَيَا عِبَادَ اللهِ يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ "

Alhamdulillāhi rabbil ālamīn al ladī allama bilqalam allamal insāna mā lam ya’lam, wa ash’hadu allā ilāha illallāhu wahdahu lā sharīka lahu, wa ash’hadu anna Mohammadan abduhu wa rasūluh, was salātu was salāmo alā Nabīnā Mohammadin sallallāhu alayhi wa sallama wa alā ālihi wa sahbihi wa jamīil muslimīna ... wa ba’du:

Fayā ibādallāhi, Yaqūlul Haqqu sub’hanahu wa taālā fī muhkami kitābihi:

Innad dīna indallāhil Islam (Ali Imran 19)

So langowan o podipodi ago so bantog na tanan dn rk o Allah, a Mahasuti a Maporo, a Kadnan o manga kaadn, a so inipangndao niyan so kazorat, a inipangndao niyan ko mansoiya so nganin a di niyan katawan.

So kalilintad ago so kapakaslang sa maliwanag na sii ko pangolo tano a Muhammad, ago sii ko manga pamilya niyan ago so manga bolayoka iyan na langkap ko langowan a muslim... Aya oriyan oto, na pitharo o Allah (سبحانه وتعالى) ko Qur'an a:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ.

Aya agama (a tatarimaan) sii ko Allah na so Islam (Surah Al-i-Imran 003:019)

Manga oripn o Allah, sabap sa ngkanan a katharo o Allah (سبحانه وتعالى) a aya bo a agama okitokit ko kibabatog ko doniya a tharimaan o Allah (سبحانه وتعالى) na so Islam, na giyanan imbalowin tano a onaan o manga bandingan sangkai a Khutbah tano imanto a khabaloy a pasodan o manga osayan tano, sa omiyog so Allah (سبحانه وتعالى) , na makapthondotondog dn so manga osayan o Islam, ko pphamakasalono a manga Jumuah sa pzakntaln tano so manga onayan iyan a bandingan sa okit a maaator ago matatalasay ka an tano ron makakowa sa mapiya a sabot a mabaloy a palitaan tano ko giitano kapagintaw ago mabaloy a gonsi a khilka tano ko limo o Allah (سبحانه وتعالى) a misabap on na phakasoldn tano niyan ko sorga iyan ko oriyan o kapatay.

Manga oripn o Allah, antonaa so ISLAM a pitharo o Allah (سبحانه وتعالى) a aya niyan bo tharimaan a okitokit o manosiya ko kibabatog iyan? So katharo a ISLAM, na makatotoro sa maana a kambayorantang ago kambonayon ago kathayakop ago kambalantan ago kapango-ngonotan a tarotop ko kabaya o Allah (سبحانه وتعالى) , a skaniyan a Islam na sipik ko basa arab a SALAMA odi na SILM a makanggogonanao sa tarotop a kalilintad o pamikiran ago so darm ago so mokarna ago so goagoay a koat o manosiya ko kababaloy niyan a manosiya a magaagama sa Islam, sabap roo na so MUSLIM na skaniyan so taw a magaagama sangkoto a Islam a maggdam iyan so maana o agama niyan a kalilintad a tarotop ago kapipiya ginawa, na aya pn a smang iyan, pammgayan iyan ko kimbaratmowaan iyan ko pagari niyan a Muslim na skaniyan so SALAM, a makanggogonanao sa maana a kalilintad, sabap san na so katharo a ISLAM, MUSLIM, SALAM, na isaisa i pakapoon ago isaisa i antap ago isaisa i okit sii sangkai a doniya ago sii ko alongan a Maori.

Manga oripn o Allah, imanto a kiyatokawan tano a giyanan i btad o Agama tano a Islam, ino mangaday maggdam tano sa ginawa tano a mataan a so maana angkai a agama a kalilintad ago tarotop a kambayorantang ko sogoan o Allah (سبحانه وتعالى) , na maggdam tano ago makokowa tano? Antaa ka ba so sopaka iyan na aya tano makhikipantag sa masa ini? Skano dn i smbag sa ginawa niyo.

So kababaloyingka a Muslim na patoray a magdam ka angkanan a maana o agama ngka a Islam, sa siingka nggdama sa ginawa ngka, ago patoray a magdam ka sii ko giingka khisolbiyaan ko manga taw a salakaw a makalilibt rka, ago patoray a magdam ka so maana niyan ko kiphapantagn ka ko salakaw a manga kaadn, na aya samporna iyan na magdam ka so thito a maana niyan ko kiphapantagn ka sangkai a kaoyagoyag a langkap a so dn so doniya a katatagoan rka, aya maana nan na mababaloy ka dn a Muslim, sii ko apiya antonaa a btad i katatagoan rka, sa o di ngka nan magdam na karina sa korang so rarad o agama Islam a ipamamangkolong ka so pandi iyan ago totontotn ka a pd ka ko pagtaw niyan, sa di ngka kalilipati o ba rka mambasa so: Ba dn taw ko padian na di pd ko pasa iyan.

Giyangkai a masa imanto na isa a kasasabapan ko kalobay o Muslim, na kagiya so kapagiislam iyan na miyakowa niyan sa rarad o kiyapangwarisi niyan on ko mbala a loks iyan sa da okit sa ba niyan piyaganad sa matolangd so manga ndao niyan, sabap roo na malobay so rarad iyan ko darm o pizakatawan, ka kagiya korang so sabot iyan on ago da niyan pangdga so manga ndao niyan sa okit a kapaganad a matolangd. Giyanan i sabap a adn a pkhatoon rki tano a iphagiza iyan ko manga salakaw ron o anda sabap i so manga pagari tano a gopn miyamagislam (balik Islam) na matolangd so galbk iran ago so panamar iran ago so pangnal iran ko Islam a di ski tano a andang dn sa mona a kayiislam iyan, na giyanan i pd sa smbag sabap sa so manga taw a gopn miyangnsa ko Islam, na aya kiyabangnsa iran ko Islam na rarad ago onga o manga pangamad iran a matolangd ago so sima iran a sangat ago balantan, na so kiyasabota iran ko Agama na kabaya iran a makamoayan sa tarotop sii ko ginawa iran ago sii ko makaliliyot kiran.

Skitano pman a andang dn a Muslim na ipmamaratabat tano a kababaloy tano a pakaasal a Muslim, ogaid na sii bo sa ingaran, na da on so kanggolalan, opama o izaan rka o andai masa a kiyamuslim ka? Na aya izmbag ka na Muslim ako dn ko da rakn pn kimbawataan o ina akn, aya oto a sabap na kagiya Muslim so Ina ago so Ama, sabap san na biyaloy tano so kayiislami rki tano a Islam a kiyapangwarisan, sa giyaya mambo i bontal iyan a mimbaloy so Muslim a koyapr o bagiyaw a daa a bagr iyan ago daa a arga iyan ko doniya imanto a kapapatagan.

Oway dn ka so kamumuslim o mbla a loks odi na so ama na pkhasabapan ko kakhamuslim o wata odi na kagiya so ISLAM na aya tin'dg iyan na langowan a inimbawata na sii inimbawata ko Fitrah waraan a kamumuslimi, na paliyogat a kasabotan tano ago maknal tano a so kakhabaloy o taw a Muslim a mabagr ago tomangkd na onga oto o knal a sabot a mabagr o taw a khisabap on na phakaparatiyaya skaniyan sa tolabos sii ko Islam, di khaadn so paratiyaya a thito sii ko Allah (سبحانه وتعالى) odi mabaloy a rarad o knal, katao, sabot, ago pangamad o manosiya ko kiyaplobaa niyan ko Islam.

Manga oripn o Allah, sabap san na so agama tano a agama Islam, na adn a manga onayan iyan (rokon iyan) a di dn phakatindg odi ron makambkn, sa gyangkai a manga onayan a manga rokon na skaniyan i onayan o manga bandingan o manga khutbah tano sangkai a langown a Masjid sa Metro Manila oman alongan a Jumuah, ka kagiya phanagontaman so manga ulama iyo sa kaangkosi ko kipzoratn iran sangkai a manga bandingan sa pkhabatiya ko langowan a Masjid a giizambayangan sa Jumuah sa Metro Manila, a mararani manga magatos a Masjid a kadakl iyan.

So ISLAM na di phakatindg sa tarotop odi makamoayan so nm a manga rokon o paratiyaya niyan ago so lima rokon o manga galbk iyan, sabap san na madodowa soko so Islam ko kababaloy niyan a agama a tarotop, sasoko ron so katampar a rahasiyan a kaniniyawai a giyoto so paratiyaya a patot a makathampat ko rarb a skaniyan so poso a giyoto so bithowan sa Aqidah (paratiyaya a mapapalot ko poso sa di ron khablag) a siran so:

 1. Kaparatiyayaa ko Allah
 2. So kaparatiyayaa ko Manga Malaikat o Allah
 3. So kaparatiyaa ko Manga Kitab o Allah
 4. So kaparatiyayaa ko Manga Sogo o Allah
 5. So kaparatiyayaa ko Alongan a Maori
 6. So kaparatiyaa ko Okoran a Mapiya ago Marata a palaya dn phoon ko Allah

Ika dowa soko ko Islam na so katampar a barandiya a skaniyan so kang'galbka ko Islam sa tarotop a mipkhoat o anggawta o manosiya a bithowan sa galbk a mapiya (amal salih) a aya manga rokon iyan na lima, a siran so:

 1. Kazaksii sa da dn a Tuhan a phamarinta a zogo ago zapar a rowar ko Allah ago so kazaksii sa mataan a so Muhammad na Sogo o Allah
 2. So kitindgn ko Sambayang
 3. So kibgan ko Zakah
 4. So kaphowasai ko Ramadhan
 5. So Kanayk sa Baytullahil Haram.

Giyanan i dowa soko a manga onayan o Islam a rahasiyan ago barandiya a aya kaphagosaya on o manga ulama na so ISLAM na paratiyaya ago galbk (Iman wa Amal), pamikiran ago kanggolalan, sa pkhailay tano a so Allah (سبحانه وتعالى) na oman iyan tawagn so miyamaratiyaya na aya giiniyan tharoon na: Hay so miyamaratiyaya ago ming'gagalbk sa manga pipiya, anda dn i kaaloya san o Allah (سبحانه وتعالى) na dowa a khabals iyan, paganay ron na sogoan, na ika dowa na lalangan, a giyoto so rinayagan o halal ago so haram, ago giyoto so kasogo ago kasapar a giyanan so manhaj (sosonan) a lalan a pagokitan o manosiya a skaniyan dn so ISLAM ko katimbl iyan. Sa aya maana o miyaratiyaya ko tawathawag o Allah (سبحانه وتعالى) ko Qur'an na so taw a piyaratiyaya niyan so nm rokon o Iman, na aya minggalbk sa mapiya na so taw a pinggalbk iyan so lima rokon o Islam a so miyaaloy tano sa onaan. Aya maana nan na di makapmblag so Iman (paratiyaya) ago so Islam (a galbk) sa so galbk a daa paratiyaya on na daa bali nyan, na so paratiyaya a daa a galbk on na daa gona nyan, sa aya bo a kakhatarotop o Islam, na makazolbiya so paratiyaya a ago so galbk. Giyangkoto a dowa soko a Iman ago Islam, na aya tampata o Iman na so poso a matatago ko rarb, na aya darpa o Islam na so manga anggawta sa ipkhoat iran sa mapayag, giyoto i kiyatharoa on sa so kaparatiyaya na skaniyan so kapangimbnar o poso ago so kapagikral o dila (katharo) ago so kanggalbka on o manga anggawta a giyoto i kakhabaloy o taw a Mu'min ago Muslim, a pthawagn o Allah (سبحانه وتعالى) ko Qur'an iyan a pnggolalan ko sogoan iyan ago thaplk ko manga lalangan iyan.

Kna o ba aya kanggalbk sa manga pipiya a so inaloy o Qur'an na so kanggalbk sa manga pd a galbk a adn a gona niyan a mapiya a ibabagak o taw so kanggalbka niyan ko lima rokon a agama Islam, ka o giyanan i sabot on na dadag so sabot iyan ko Islam.

Manga Oripn o Allah, sii ko kiyaosaya tano san na tomogalin tano ko bandingan ko paratiyaya ko Allah (سبحانه وتعالى) a skaniyan i paganay a Rokon o Paratiyaya.

ANTAONON SO ALLAH?

Giyanan i pakaiza a opama ka izaan imanto ko pizakatawan rkitano na disomala a makambidabida so smbag tano ron, sa adn a aya izmbag iyan na pagosayin iyan so Allah (سبحانه وتعالى) sa sii niyan phakaokita ko kapagosaya niyan ko kiyapangadn o Allah (سبحانه وتعالى) , sa oman i isa na pagosayin yan sa okit a kasasabota niyan on.

So sataga a katharo a Allah, na miyakadowa nggibo ago walo gatos ago walo makasoy ko Qur'an (2808) skaniyan i ngaran a dadn a lawan iyan a madakl a kiyaaloya on o Qur'an, a giyangkanan a katharo na basa Arab, a makanggogonanao ko ngaran a da dn a datar iyan a maporo a ingaran ago mala a andai kaaloya on na pkhagdam o pphakan'g on so kala iyan ago so kaporo iyan, a katawan skaniyan o manga Arab ko da pn kapakaoma o Islam, aya tindg o manga taw a panggaway ko basa Arab na skaniyan na ingaran a bothong a di khadowa ago di phakadakl, katawan a so ngaran na sipat iyan so kapkhabaloy niyan a dowa odi na madakl na so katharo a Allah na ingaran a bothong a da kokomn o basa Arab o ba mabaloy a dowa odi na tlo antaa ka ba makadakl, a karina oto sa isaisa a da marimbang, ko lawas iyan ago so manga sipat iyan ago so manga ingaran iyan.

Miyapanothol a adn a isa a taw a iniiza yan ko Al Imam Ja'far As Sadiq o antaa so Allah? Na pitharo iyan a: Ba rka da sagad a isa a alongan na giika mlayalayag sa kalodan na miyasogat ka a mabagr a sobosobo ago manga ala a bagl na kagiya masarabantang ka sa ginawa ngka so kakhasokar sangkoto a domadansal a mabagr a ndo' na miyakatawag ka sa isa a mabagr a giyoto i tatangkdn ka a phakatabang rka sangkoto a margn? Na pitharo iyan a Oway. Na

pitharo agkoto a Imam a giyoto so Allah, a matatago ko waraan o manosiya ago maggdam iyan, sabap sa so Allah (سبحانه وتعالى) na piyakizaksian iyan ko manga ginawa o manosiya ko da iran pn kaadn a skaniyan so Kadnan iran na tomiyarima siran, miyaaloy anan ko Surah Al A'raf 172.

Aya dn a knaln tano na so kiniropaan o Allah (سبحانه وتعالى) sa ginawa niyan o antawaa skanyan? Sa pitharo Iyan ko Quran a:

لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

Di skaniyan thantaln o manga kailay a pamikiran, a pthantaln iyan so pamikiran o manga kaadn iyan, a skaniyan so Mananaw a Gomgpa. (Surah Al An Am - 006:103)

Samanan na miyatangkd a di dn khagaga o akal o manosiya o ba niyan raota a pamikiran so lawas o Allah, sa aya bo a praotn o akal o manosiya na so kaknala niyan ko manga kaadn o Allah (سبحانه وتعالى) a giyoto i khiknal sii rkaniyan, ka so kaaadn o inadn na karina sa adn a miyadn on.

Iniropa o Allah a ginawa niyan ko Qur'an gowani a tharoon iyan a:

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

Tharo angka a skaniyan so Allah a isaisa, so Allah a babantakn ko langowan a ongaya, a da mbawata ago da mbawataan, ago da a miyaadn a datar iyan a isa bo. (Surah Al Ikhlas - 112: 001-004)

Lalayon ipropa o Allah a ginawa niyan a skaniyan i miyadn ko manga langit ago so lopa, so langowan a kaadn a kasasandngan o manosiya, ka an kiran makaliwanag so sabot rka niyan a Allah, go piyakatoron iyan so Qur'an a tatagoan iyan sa madakl a ongangn a pantag ko manga taw a manga lalantas i pamikiran, ka so kalantas o pamikiran na okit ko kakhatoona ago kakhaknala ko kamamataani ko Allah, sa tanto a inipannkat o Islam so kapakalantasa ko pamikiran, sa inisapar iyan so kapangonotonot sa kpit a da on maosar so pamikiran a matolangd.

SO KARINA SA MATAAN A SO ALLAH NA MAAADN:

Aya manga karina sa so Allah na maaadn a makamomoayan na so kiyaknala tano ko langowan o kaadn a matatago sangkai a kibabatog, so langit ago so lopa so manga kalodan ago so manga palaw, so alongan ago so olan, so langowan o kaadn a da a khatoon tano a kaadn a salakaw o ba niyan thontota a skaniyan i miyadn sangkai a manga kaadn, na karina ini a mapayag sa aya miyadn on na so Allah (سبحانه وتعالى) , sabap sa kagiya da iran adna a ginawa iran ago daa tomyontot a salakaw sa ba skaniyan i miyadn kiran, apiya so kaadn a di khailay o mata ogaid na pkhagdam o hawas so kaaadn yan a datar o korinti ago so ndo' so mayaw ago so matnggaw a di anan khailay o mata ogaid na pkhagdam o anggawta a kagdam, na dalil sa inadn siran o Allah (سبحانه وتعالى) , a so di kiran kakhailya o mata na lawan so Allah sa di ron kakhailaya o mata o manosiya sangkai a doniya.

So akal o manosiya i isa a kaadn o Allah (سبحانه وتعالى) a piyakalbi niyan ago tinindos iyan a kipantag o manga oripn iyan a manga ala on i kalk sabap sa so akal i kasangkapan ko kakhaknala ko kaaadn o Allah (سبحانه وتعالى) , sabap roo na biyaloy skaniyan o Allah a aya giing'golalanan o paliyogat o agama, sa so kasogo ago so kasapar na sii pngolalan ko taw a adn a akal iyan, ka kagiya so akal na skaniyan i lalan ago sabap o paliyogat, na so daa akal iyan na da a paliyogat on. Na aya thito a baraakal na so taw a miyatoon o akal iyan so kayisaisa o Allah (سبحانه وتعالى) ago piyangintuhan iyan sa miyangongonotan on.

Manga Oripn o Allah, aya pharatiyaan tano ko Allah ko kababaloy tano a Muslim, na so kaparatiyayaa tano ko tlo a kapakaisaisaa ko Allah (سبحانه وتعالى) , a skaniyan so ptharoon a:

 1. Tawhid Ar Rububiyyah
 2. Tawhid Al Uluhiyyah
 3. Tawhid Al Asmai was Sifat

Aya ptharoon a kapakaisaisaa ko Allah (سبحانه وتعالى) ko kababaloy niyan a Rabb, na so kaparatiyayaa o taw sa skaniyan a Allah (سبحانه وتعالى) i miyadn ko langowan o kaadn ago skaniyan i prizki sangkai a manga kaadn iyan ago skaniyan i giikiran nggiragiray ko lagowan a btad iran, sa sosodiyotn iyan siran ko apiya antonaa a masa kotika ko kagagawii ago kadawndaw, sa da dn a kaadn a ba niyan makhakapaar so kanggiragiraya sangkai a manga kaadn. So manga kafir ago so manga pananakoto na piyaratiyaya iran a so Allah (سبحانه وتعالى) i miyangadn a mimbiat ko langowan a kaadn ogaid na da siran miliyo angkoto a paratiyaya iran on ko goliling o kakakapiri sa ba siran mimbaloy a Muslim, sabap sa da iran paratiyayaa so kababaloy o Allah (سبحانه وتعالى) a tuhan a zogo ago zapar a giyoto so tawhid al Uluhiyyah. Pitharoo Allah (سبحانه وتعالى) a:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ , فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ.

Go mataan a amay ka iiza aka kiran o antawaa i miyadn ko manga langit ago so lopa ago inipananding iyan so alongan ago so olan (ko manosiya) na disomala a tharoon iran a so Allah, na andamanaya dn i giiniyo kapamrak. (Surah Al Ankabut - 029:061)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ.

Go mataan a amay ka iizaaka kiran o antawaa i miyakatoron a phoon sa kawang sa ig a inioyag iyan ko lopa ko oriyan o kapapatay niyan (sa daa magtho on a mangngtho) na disomala a tharoon iran a so Allah, na tharo angka a so langowan o bantogan na rk o Allah, ogaid na so kadaklan kiran na di siran phamimikiran. (Surah Al Ankabut - 29:063)

Manga Oripn o Allah, aya ika dowa a kapakaisaisaa ko Allah (سبحانه وتعالى) na so tawhid al uluhiyyah a skaniyan so kaparatiyayaa ko kayisaisa o Allah (سبحانه وتعالى) ko kababaloy niyan a Tuhan a zogo ago zapar, agiyoto so maana o La Ilaha Illallah, da dn a tuhan a zogo ago zapar a rowar ko Allah, pharatiyayaan o Muslim a so Allah na skaniyan bo i khirk ko katotohani a khikapaar ko kasogo ago kasapar skaniyan bo i phakahalal ago skaniyan bo i phakaharam, skanyan bo i phakakokom ko manga kaadn iyan, ka kagiya skaniyan i miyadn kiran, na opangokoma siran o kaadn a datar iran na pmbaloy so giimangokom a datar o tuhan na khaadn so mala a kapanalimbot ko kabnar o Allah (سبحانه وتعالى) a skaniyan so kapanakoto, a so kibgan ko kapaar o Allah (سبحانه وتعالى) ko salakaw ron a pd ko kaadn iyan.

Giyangkanan a paratiyaya na da tarimaa o manga kafir ago so manga mushrikin, sabap ko katawi ran sa anda dn i kisabotn iran ko kalimah a shahadah, na phakaawid siran sa mapnd a patoray ago paliyogat o Allah (سبحانه وتعالى) , na misabap roo na giyarobat iran angkanan a paratiyaya ipoon dn ko kiyapananawaga kiran o Rasulullah (صلّى الله عليه وسلّم) a domadapo sa as-Safa sii sa Makkah, na taman dn ko kabangkita ko doniya na maaadn dn angkai a giikathidawa sabap sangkai a paratiyaya ko La Ilaha Illallah.

Manga oripn o Allah, aya ikatlo a tawhid a pharatiyayaan o Muslim na so tawhid Al Asmai Was Sifat, so kapakaisaisaa ko Allah (سبحانه وتعالى) ko manga ingaran iyan ago so manga sifat iyan, sa so Allah (سبحانه وتعالى) na rk iyan so manga tatanos a ingaran ago manga sifat a manga pipiya, miyaaloy ko sabdan o Rasulullah (صلّى الله عليه وسلّم) a so Allah (سبحانه وتعالى) na adn a siyaw polo ago siyaw a manga ingaran iyan a sa dn sa taw a ilahar iyan ago paliharaan iyan na misold iyan ko sorga. Inaloy o Allah (سبحانه وتعالى) a adn a manga ingaran iyan a manga pipiya a apiya anda onon i ipanongganoy ngka on ko Allah na so Allah (سبحانه وتعالى) na smbagn ka niyan ago tharimaan iyan so pangningka on.

Manga Oripn o Allah, paliyogat ko pizakatawan a katokawan iyan angkanan a manga ingaran o Allah (سبحانه وتعالى) ago milahar iyan sii ko poso iyan, ka so kaknala ko Allah (سبحانه وتعالى) na giyanan i Ilmo a paliyogat ko pizakatawan sa paliyogat a tinanggisa a iziksa ko taw amay ka di niyan maknal so manga ingaran o Kadnan iyan a Rabbul Alamin. Pitharoo Allah (سبحانه وتعالى) a:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

Knal angka a mataan a da dn a tuhan a rowar ko Allah, ago pamangni ka sa kasapngan rka so dosa ngka ago so dosa o miyamaratiyaya a manga mama ago so myamaratyaya a manga babay......(Surah Muhammad - 047:019)

Manga Oripn o Allah, giyanan i kiyatinsan ko kaparatiyayaa ko Allah (سبحانه وتعالى) , a paganay a rokon o Iman, sa di tano mapzalisay ka tanto a phakatas sa so taw a khabaya san mangolad ko kasabota on na pamatiya ko manga kitab a Islam, ago pphamisita ko Pangadapan a Islam sa Quaipo a adn a manga ulama on ka an on pphakaiza ko btad o agama niyan a giyoto i phakasabt on ko kakhaawat iyan ko naraka ago so siksa o Allah (سبحانه وتعالى) .

وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Wa aqulu qawli hada wa astagfirullaha li wa lakum wa lisairil Muslimin min kulli dambin fastagfiruhu innahu Huwat Tawwabur Rahim.

KHUTBA A IKA DOWA

(MANGA DUWA'A)

Alhamdulillāhi rabbil ālamin, wassalātu was salāmu alā rasulihil karīm Mohammadin Bin Abdillāh, wa alā ālihi wa sahbihi ajmaīn.

Manga oripn o Allāh, giyangkoto a miyaosay tano na giyoto so paganay a rokon o paratiyaya a so kaparatiyayaa ko Allāh ago so kapakaisaisaa on ko kababaloy niyan a Kadnan a miyangadn a mimbiat a miririzki, ago so kababaloy niyan a Kadnan a zogo ago zapar ago khokom ko manga kaadn iyan, ago so kapakaisaisaa on ko manga ingaran iyan ago so manga sipat yan. So kapharatiyayaa tano san na tolabos a kambayorantang ko manga sogoan iyan ago pnggalbkn o manga anggawta so langowan a inisogo iyan ago pagangiyasan so langowan a inisapar yan, so paratiyaya na sii thatampat ko Poso, ago Inaloy o dila ago pinggalbk o manga anggawta, sa di anan makapmblablag ka isa bo i magalat on na khada so paratiyaya.

Manga oripn o Allāh, mangndod tano ko Allāh ago magapas tano ron sa mamangni tano ron sa rila.

Ya Allāh, mapapadalm kami imanto sa ngaki a walay ngka sa pantag sa giiami rka kazoasoata na rilai kami ngka ago rila ingka so manga loks ami ago rila ingka so kadandan o manga muslim so miyamatay kiran ago so oyagoyag kiran.

Ya Allāh, pakabagr angka so paratiyaya mi rka ago ompiya ingka so btad ami sa baloy angka so imanto ami a mapiya a di so kagai ami, na so mapita ami na mapiya a di so imanto ami.

Ya Allāh, kalimoon ka mingka ago lindinga kami ngka sa awata kami ngka ko manga sakit ago piya angka so pphangasasakit rkami, ago pakabayad angka so makambabayadan rkami, na pakakhawasa angka so manga mrmr rkami, na pakandiyakat angka so manga kawasa rkami, na timo angka so kasasagomparak ami, na bagr angka so malobay rkami, na ayon ingka so manga dato ami sa aya manggalbk iran na so kamapiyaan ami ago so Islam.

Ya Allāh, pakadaag angka so ronda o Islam sa madaag ami so manga ridoay o agama ngka sa tatap angka so manga palo ami sa maydan ago bgan ka rkami a limo a makapagintaw kami ko agama ngka ago mapakatindg ami so parinta Islamiyyah ko manga poso ami a go sii ko manga ingd ami.

Ya Allāh, tabangi kami ngka ko kaptadmi ami rka ago so kapiya o kapzimbaami rka.

Ya Allāh, pakiilayin ka rkami so bnar na dograan ka rkami so kaonoti ami ron, na pakikilalaan ka rkami so batal, na dograan ka rkami so kapananggilai ami ron.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Ya Allāh, bgi kami ngka ko doniya sa mapiya ago sii ko akhirat sa mapiya ago lindinga kami ngka ko siksa ko naraka.

Ya Allāh, kalimoon ka so Nabi ami a Muhammad ago so manga pamiliya niyan ago so manga sahabah niyan sa kalangolangon iran. Wal Hamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimus salah…..


Belief in Allah (God)

Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
Belief in ALLAH (God) - Dr. Bilal Philips Belief in the World of Jinn Belief in the Scriptures - Dr. Bilal Philips The moral principles behind belief in the Messengers of God - Dr. Bilal Philips

© COPYRIGHT 2008 - ALKHUTBAH.COM - SO MANGA KHUTBAH SA MIMBAR - OFFICIAL WEBSITE
PERMISSION GRANTED FOR FREE AND UNRESTRICTED REPRODUCTION IF REPRODUCED
IN ENTIRETY WITHOUT OMISSIONS, ADDITIONS OR ALTERATIONS.