So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Surah An-Nās - [114 So Manosiya’] - سورة الناس
(The Mankind - Ang Sangkatauhan)

Pangnal ko Surah

Giai so ika dowa a surah a lindongan, phoon ko karata o shaytan a phagwaswas ko manosiya, a gioto so shaytan a Jinn ago shaytan a manosiya.

Inisogo o Qur'an so lalayon kaphlindong o manosiya ko Kadnan iyan phoon ko ringasa o makaliliot a pkhailay ago so di khailay a adn a rarad iran a marata, ogaid na langowan taman na malobay ko kiphapantagn iyan ko bagr o Allah.

Sa so Rasulullah [s.a.w] na iringa a maporo ko kapphagintaw na madakl a gii niyan kapamangni ago phlindong ko Allah oba masogat o ringasa o manga kaadn sa so mambo so Muslim na patot a manggalbk iyan oto ka an di khararadi o manga salakaw a adn a bagr iyan a marata.

Tomioron sa Makkah a aya kadakl a ayat iyan na 6, tomioron ko oriyan o Surah al Falaq.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

114:1

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a mlindong ako ko Kadnan o manga manosiya. 2099

Muhsin Khan : Say: "I seek refuge with (Allah) the Lord of mankind,

Sahih International : Say, "I seek refuge in the Lord of mankind,

Pickthall : Say: I seek refuge in the Lord of mankind,

Yusuf Ali : Say: I seek refuge with the Lord and Cherisher of Mankind,

Shakir : Say: I seek refuge in the Lord of men,

Dr. Ghali : Say, "I take refuge with The Lord of mankind,

Tafsir Jalalayn : Say: 'I seek refuge in the Lord of mankind, their Creator and their Possessor: they [mankind] have been singled out for mention here in order to honour them, and a preface to seeking refuge from the evil of the one who whispers in their hearts;

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad: Nagpapakupkop ako at hinihingi ko ang kalinga ng Allâh na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng sangkatauhan, na Bukod-Tanging Makapangyarihan na pigilin ang kasamaan ng sinumang nanlilinlang.

114:2

Hassanor Alapa : A Dato o manga manosiya

Muhsin Khan : "The King of mankind,

Sahih International : The Sovereign of mankind.

Pickthall : The King of mankind,

Yusuf Ali : The King (or Ruler) of Mankind,

Shakir : The King of men,

Dr. Ghali : The King of mankind,

Tafsir Jalalayn : the King of mankind,

Tagalog : Ang ‘Malik’ – Hari ng mga tao na Siyang Bukod-Tanging Tagapangasiwa sa lahat ng kanilang mga kalagayan, na Malaya at hindi nangangailangan sa kanila,

114:3

Hassanor Alapa : A Tuhan o manga manosiya

Muhsin Khan : "The Ilah (God) of mankind,

Sahih International : The God of mankind,

Pickthall : The god of mankind,

Yusuf Ali : The god (or judge) of Mankind,-

Shakir : The god of men,

Dr. Ghali : The God of mankind.

Tafsir Jalalayn : the God of mankind (both [maliki'l-nas and ilahi'l-nas] are either substitutions or adjectival qualifications or explicative supplements; the repetition of the annexed word [al-nas] is meant as an additional explication),

Tagalog : Ang ‘Ilâh’ o Diyos na sinasamba ng sangkatauhan na Siya lamang ang Bukod-Tangi na may karapatan at karapat-dapat na sambahin.

114:4

Hassanor Alapa : Phoon ko karata o waswas (bodiok) o shaytan a al khannas 2100

Muhsin Khan : "From the evil of the whisperer (devil who whispers evil in the hearts of men) who withdraws (from his whispering in one's heart after one remembers Allah),

Sahih International : From the evil of the retreating whisperer -

Pickthall : From the evil of the sneaking whisperer,

Yusuf Ali : From the mischief of the Whisperer (of Evil), who withdraws (after his whisper),-

Shakir : From the evil of the whisperings of the slinking (Shaitan),

Dr. Ghali : From the evil of the constantly slinking whisperer,

Tafsir Jalalayn : from the evil of the slinking whisperer, Satan — he is referred to by the name of the action [waswasa] on account of his repeated engaging in it — who slinks [away] and recoils from the heart whenever God is mentioned,

Tagalog : Mula sa kapinsalaan ni ‘Shaytân’ na nambubuyo sa oras ng pagkalimot ng tao sa pagkakaalaala sa Allâh at naglalaho kapag naalaala ang Allâh.

114:5

Hassanor Alapa : A so phagwaswas (pmbodiok) ko manga poso' o manga taw

Muhsin Khan : "Who whispers in the breasts of mankind,

Sahih International : Who whispers [evil] into the breasts of mankind -

Pickthall : Who whispereth in the hearts of mankind,

Yusuf Ali : (The same) who whispers into the hearts of Mankind,-

Shakir : Who whispers into the hearts of men,

Dr. Ghali : Who whispers in the breasts of mankind,

Tafsir Jalalayn : who whispers in the breasts of mankind, in their hearts — whenever they neglect to remember God,

Tagalog : Mula sa mga ‘Shaytân’ na nagmula sa lahi ng ‘jinn’ at nagmula sa lahi ng tao.

114:6

Hassanor Alapa : A pd ko (shaytan) a Jinn ago (shaytan) a manosiya 2101

Muhsin Khan : "Of jinns and men."

Sahih International : From among the jinn and mankind."

Pickthall : Of the jinn and of mankind.

Yusuf Ali : Among Jinns and among men.

Shakir : From among the jinn and the men.

Dr. Ghali : Of the jinn (creatures) and mankind."

Tafsir Jalalayn : of the jinn and mankind' (mina'l-jinnati wa'l-nasi: an explication for the whispering Satan being of the jinn and [also] of the humans, similar to God's saying, the devils of humans and jinn [Q. 6:112]; or, mina'l-jinnati, 'of the jinn', is an explication for him [Satan], wa'l-nasi, 'and [of] mankind' being a supplement to al-waswas, 'the whisperer'). Both [explanations] apply to the evil of the mentioned Labid and his daughters; the objection to the first opinion is that humans do not 'whisper' in the hearts of [other] humans, but that it is the jinn who whisper in their hearts: I would respond by saying that human beings also 'whisper' in a manner appropriate to them, [beginning] externally, whereafter their whispers reach the heart and establish themselves in it in the way in which this [customarily] happens. But God knows best what is correct, and to Him shall be the return and the final destination, and may God bless our lord Muhammad and his family and Companions, and grant [them all] much peace, forever and always. God suffices for us and [what] an excellent guardian [is He]! And there is no power or might except in God, the Sublime, the Tremendous.

Tagalog : Mula sa mga ‘Shaytân’ na nagmula sa lahi ng ‘jinn’ at nagmula sa lahi ng tao.


Dua'a:

Osayan

2099. Miaaloy so tlo a manga sipat o Allah sa nkanan a tlo a manga ayat a skaniyan so kababaloy niyan a Kadnan a mimbiat, ago Dato ago Tuhan a zapar ago zogo sa tarotop rkaniyan so kadato ago so kaphakagaga.

2100. So al Khannas na skaniyan so shaytan a bobodiokn iyan so manosiya a gii niyan on pharasan so marata sa kababayaan iyan, sa miaaloy ko Hadith a oman i manosiya na adn a iwawakil on a shaytan a aya on pmbodiok ko marata na aya phakalidas roo na so pialihara skaniyan o Allah, sa apia so Rasulullah [s.a.w] na adn a shaytan a pmbodiok on ogaid na tiabangan skaniyan on o Allah na miagislam sa aya ipzogo iyan on na so mapia a galbk.

Pitharo o Ibn Abbas a: So shaytan na domadarkt ko poso' o mbawataan o Adam na anda i kalipat iyan na waswasan iyan, na anda i katadmi niyan ko Allah na somoln ankoto a shaytan sa thapok na anda dn pman i kalipat o manosiya na waswasan iyan.

2101. So ayat a ika 6, na osayan o shaytan a phagwaswas a skaniyan na phoon ko dowa ka dinis a so Jinn ago so manosiya, maana a shaytan a Jinn ago shaytan a manosiya, sabap sa adn a makababagr san a dalil a Hadith a katharo o Rasulullah [s.a.w]. ago so Qur'an a: “ Go datar oto a miadn kami ko oman i Nabi sa ridoay a manga shaytan a manosiya ago Jinn a iphagtong o sabaad kiran ko sabagi so phaparasan a kataharo a ikmat a akal “. Adn pman a mithindg sa so Jinn ago so manosiya na osayan o katharo a “ Sudurin nnas” manga poso (rarb) o manga taw sa so katharo a taw “ an Nas “ na mararankom iyan so taw a Jinn ago so taw a manosiya.

POLIMPOSAN

Aya bantak ami ko kiapromasay ami ko kiandiorobasai sankai a kitab o Allah [s.w.t] sa basa Mranaw na so kabaloy niyan a lalan ago okit ago kasankapan a makaoyat ko pizakatawan a pababatia a Muslim, sa kapanagontaman iyan sa kapaganada niyan ko basa o Qur'an a pakaasal a Arab, sabap sa di dn kasamporna so kaknala ko Qur'an inonta bo o so taw na masabot iyan sa nggolalan ko basa niyan a Arab, so agama Islam ago so Qur'an iyan a basa Arab na di dn anan makapmblag ka khakasiya a zakotowa a magpda a o mada so isa na khadadas mambo so isa on. Sabap san na giankanan a Diorobasa na sii ko kamataani ron na skaniyan na okit (wasilah) kna o ba skaniyan i antap a apta ko kaknala ko kitab o Allah [s.w.t], sa amay ka mabaloy skaniyan a antap na mataan a skaniyan na galbk a di mapiya, sabap sa phakaogop ko kapnggarobata ko basa Arab o manga ridoay niyan a so ka garobata ko basa Arab na gioto dn so kagarobata ko Qur'an ago so Islam.

Madakl a panagontaman sa masa ini ko pirikharikhaban o doniya a ipphananawag o manga ridoay o Islam a aya goraok iyan na so kaawai ko basa Arab ago so langowan a Muslim na awaan iran so kaat a Arab sa itogalin iran so basa iran ko kipzoratn on ko kaat a Latin, ka an kon makalankap ko doniya sa kasabotan, ogaid na so bantak iran a marata a migagadong ko manga rarb iran na aya mabagr, sabap sa so kaat o basa o pagtaw na pd ko paninggalan iyan a toos ko kilala niyan (identity) na so kaat a Arab na tanda ko kaiislami ko pagtaw a phagosar on.

Pd sa patoray ko langowan a Muslim a kangglbk iran sa kapakabagr o giikapaganada ko kaat a Arab ago so kasabota on ka kagiya skaniyan i katotonkopan ko bagr o Agama niyan sa so Qur'an na di dn khatarotop so kasabota on ko kitogalin o basa niyan sa salakaw a basa.

Patot a tanodan a amay ka so Qur'an na osayin so manga ayat iyan sa nggolalan ko basa Arab, na so osayan iyan na aya ipmbtho ron na Tafsir, amay pman ka aya iniosay ron na salakaw a basa, na di khabthowan sa tafsir o Qur'an aya khibtho ron na diorobasa o Qur'an, na amay ka aya osayin sa salakaw a basa na so basa a diorobasa o Qur'an a kna o ba basa Arab, na aya khibtho ron na diorobasa o diorobasa o Qur'an, di dn khapakay oba tharoa a tafsir o Qur'an, sa madakl a pkharibat san ko manga pababatiya a aya pkhibtho iran on na tafsir kon o Qur'an a amay ka ilayin na diorobasa o Qur'an.

Gianan i bantak ami a phakisabotan ami ko kadandan a Muslim, ka oba iran panankapa sa ba kami pd ko manga taw a pphananawag ko kaawai ko basa Arab sa sambian sa salakaw a basa, aya bo a kiapharowa mi san na kagiya so kalankapan a Muslim na maito a pphakabatiya on sa Arab na araparap ami sa amay ka mabatiya iran ankai a kitab o Allah [s.w.t] a skaniyan i bowalan o langowan a katao na oba kiran oto makasonggod sa kapanagontaman iran ko kapaganada iran ko basa o Qur'an a Arab.

Go sa taw a paganadn iyan so Islam ko salakaw a basa a knao ba Arab na di niyan khabaloy ankoto a taw a miaganad sa ba skaniyan mabaloy a alim ko agama Islam, mapiya pn i kadakl a miabatiya iyan a kitab a Islam a siabot iyan sa salakaw a basa, aya bo a khatawag a kominal (alim) ko kitab o Allah [s.w.t] na so taw a piaganad iyan sa minggolalan sa basa Arab ka so Qur'an na di khatarotop so sabot on ago so madadalm on a manga kokoman amay ka di paganadn ko pakaasal a basa niyan a Arab. Sabap san na so kaoulamai sii ko Islam ago so kasabota ko basa Arab na di makapmblag ka magpda. Sa da a ulama o da a basa Arab sa datar oto a da a basa Arab o da a ulama.