So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Surah Al-Falaq - [ 113 Liwanag o Kapitapita ] - سورة الفلق
( The Daybreak - Ang Pagbubukang-liwayway )

Pangnal ko Sūrah

Giai so surah a lindongan ko Qur’an a bialoy o Allah a bolong ko manga galbk a pangalintaowan o manga pangangatao.

Aya bandingan iyan na so kalindong ko Allah phoon ko karata o manga kaadn, so karata o manosiya ago so galbk iyan a phakabinasa, sa aya sarigan na so bagr o Allah a di khardot.

Tomioron sa Makkah a aya bo a ayat iyan na 5, tomioron ko oriyan o Surah al Fil.

So Hadith a Manonompang on :

Miakapoon ko Uqbah Bin Amir a pitharo o Rasulullah [s.a.w] a: Ba nka da mailay a manga ayat a initoron sankai a kagagawii a da a miailay a datar iyan a mlk bo, so Qul A’udu birabbil Falaq, ago so Qul A’udu birabbin nas.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

113:1

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a mlindong ako ko Kadnan o kapitapita. 2095

Muhsin Khan : Say: "I seek refuge with (Allah) the Lord of the daybreak,

Sahih International : Say, "I seek refuge in the Lord of daybreak

Pickthall : Say: I seek refuge in the Lord of the Daybreak

Yusuf Ali : Say: I seek refuge with the Lord of the Dawn

Shakir : Say: I seek refuge in the Lord of the dawn,

Dr. Ghali : Say, "I take refuge with The Lord of the Daybreak, (Literally: the Splitting "of the day").

Tafsir Jalalayn : Say: ‘I seek refuge in the Lord of the Daybreak, the morning,

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad: Nagpapakupkop ako at hinihingi ko ang kalinga ng Allâh na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng ‘Falaq,’ na ito ay pagbubukang-liwayway.

113:2

Hassanor Alapa : Phoon ko karata o nganin a inadn Iyan

Muhsin Khan : "From the evil of what He has created;

Sahih International : From the evil of that which He created

Pickthall : From the evil of that which He created;

Yusuf Ali : From the mischief of created things;

Shakir : From the evil of what He has created,

Dr. Ghali : From the evil of whatever He has created,

Tafsir Jalalayn : from the evil of what He has created, of obligated animate beings and non-obligated ones and from all inanimates, such as poison and so on;

Tagalog : Mula sa kasamaan ng lahat ng nilikha at sa mga kapinsalaan na maidudulot nito.

113:3

Hassanor Alapa : Go phoon ko karata o malibotng igira miangirnkirm 2096

Muhsin Khan : "And from the evil of the darkening (night) as it comes with its darkness; (or the moon as it sets or goes away).

Sahih International : And from the evil of darkness when it settles

Pickthall : From the evil of the darkness when it is intense,

Yusuf Ali : From the mischief of Darkness as it overspreads;

Shakir : And from the evil of the utterly dark night when it comes,

Dr. Ghali : And from the evil of a dusky night when it overspreads (its gloom),

Tafsir Jalalayn : and from the evil of darkness when it gathers, that is, [from] night when it becomes dark and the moon when it is absent,

Tagalog : At mula sa kasamaan ng matinding kadiliman kapag kumalat na ang gabi nito at sa anumang kasamaan at mga nakapipinsala na nangyayari rito

113:4

Hassanor Alapa : Go phoon ko karata o manga babay a pangingiop sa manga palot 2097

Muhsin Khan : "And from the evil of the witchcrafts when they blow in the knots,

Sahih International : And from the evil of the blowers in knots

Pickthall : And from the evil of malignant witchcraft,

Yusuf Ali : From the mischief of those who practise secret arts;

Shakir : And from the evil of those who blow on knots,

Dr. Ghali : And from the evil of the women who spit on the knots, (i.e., perform malignant witchcraft).

Tafsir Jalalayn : and from the evil of the women-blowers, sorceresses who blow, on knots, which they knot into strings, blowing into them [certain] words, but without spittle; however, al-Zamakhshari says, ‘with this [spittle]’ — [sorceresses] such as the daughters of the said Labid —

Tagalog : Mula sa mga nagsasagawa ng karunungang itim na mga kababaihan na hinihipan nila ang kanilang mga ibinuhol na tali, na ito ay kanilang pinagbubuhul-buhol bilang pangkukulam.

113:5

Hassanor Alapa : Go phoon ko karata a isa a taw a madnki igira rominiit 2098

Muhsin Khan : "And from the evil of the envier when he envies."

Sahih International : And from the evil of an envier when he envies."

Pickthall : And from the evil of the envier when he envieth.

Yusuf Ali : And from the mischief of the envious one as he practises envy.

Shakir : And from the evil of the envious when he envies

Dr. Ghali : And from the evil of an envier when he envies."

Tafsir Jalalayn : and from the evil of an envier when he envies’, [when] he manifests his envy and behaves in accordance with it — such as the mentioned Labid from among the Jews who were envious of the Prophet (s); the mention of these three [elements of evil] which are [already] subsumed by [the statement] ‘of what He has created’, is because of the severity of their evil.

Tagalog : At mula sa kasamaan ng sinumang mainggitin kapag kinapopootan na niya ang mga tao dahil sa mga biyayang ipinagkaloob ng Allâh sa kanila, na kapag siya ay naiingit ay nais niyang mawala ito sa kanila.

Osayan

2095. So al Falaq na gioto so zobo a phliwanag so kagagawii, pitharo o Ibn Abbas a so al Falaq na gioto so kaadn a inisogo o Allah ko Nabi niyan a kalindong iyan phoon ko manga kaadn, so Ka’b al Ahbar na pitharo iyan a so al Falaq na walay ko Jahannam a igira likaan na makakorisk so manga taw ko Naraka ko kayaw niyan, sa pitharo o Ibn Jarir a aya ontol a maana niyan na skaniyan so liwanag o kapipita a gioto i pinili o al Bukhari.

2096. So Waqab na gioto so kaphlibotng o kagagawii, pitharo o az Zuhri a gioto so kasdp o alongan a lomibotng so doniya.

2097. So pphangiop sa palot na gioto so manga babay a pangangatao igira miangatao siran sa marata, a aya waraan iran na kapangiop sa palot a aya iran kasankapan ko kapangatao.

2098. Miasogat a katao so Rasulullah [s.a.w] sa minggolalan ko Labid Bin A’sam a pd ko mbawataan a Zurayq a tabanga o manga Yahudi a skaniyan na monafiq, na miakaoma ko Rasulullah [s.a.w] sa taginpn a dowa a malaikat, na pitharo iran on so miasowa iyan, na piakiploba iyan ankoto a tatagoan sa katao ko Ali ago so az Zubayr ago so Ammar Bin Yasir sa kialot iran ko didalm a bowalan, na miakowa iran on. Sa initoron o Allah ankai a Surah ago so Surah an Nas, sa oman iyan batiaan na maboka so isa ko manga palot, sa taman sa miapiya so Rasulullah [s.a.w]. miaaloy anan ko manga Hadith ago sii ko Sirah.