So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Ikhlās - [ 112 So Kambonayon ] - سورة الإخلاص
( The Sincerity - Ang Kadalisayan )

Pangnal ko Sūrah

Giankai a sūrah na skaniyan i tomadng o paratiaya a kapakaisaisaa ko Allāh (tawhīd) sa iniropa niyan so Allāh ko maliwanag a ropaan iyan, ka an mada so manga pakaiza on o manga kafir sa di ran on kakikilalaa o antawa a skaniyan.

Tomioron sa Makkah, a aya kadakl a ayat iyan na 4, tomioron ko oriyan o Sūrah an Nās.

So Hadīth a Manonompang on:

Miakapoon ko Ubayyi Bin Ka’b a so manga mushrik na pitharo iran ko Nabī [s.a.w] a: Hay Mohammad salsilaan ka rkami so bangnsa o Kadnan ka? Na piakatoron o Allāh ankoto a sūrah.

So Kapakallbi Niyan:

Hadīth a miaaloy a pianothol o al Bukhārī a miakapoon ko Ā’ishah a: So Nabī [s.a.w] na somiogo sa salompok a ronda na so olowan iran na pmbatiaan iyan kiran ko sambayang iran so Sūrah al Ikhlās na gowani a makabaling siran na inaloy ran oto ko Nabī [s.a.w] na pitharo iyan a izaan iyo ron o ino niyan oto giinggolawlaa, na iniiza iran on, na pitharo iyan a: Kagiya skaniyan na sifat o Allāh a Makalimoon na pkhababayaan akn a kapmbatiaa ko ron, na pitharo o Nabī [s.a.w] a panothola niyo ron a mataan a so Allāh na pkhababayaan iyan skaniyan.

Pitharo o al Bukhārī a miakapoon ko Abū Sa’īd [r.a] a pitharo o Rasūlullāh [s.a.w]. ko manga Sahābah niyan a: Ba di khagaga o isa rkano a kabatiaa niyan ko isa ko tlo bagi ko Qur’ān sa isa a kagagawii? Na miakargn oto sii kiran, na pitharo iran a: Antaa rkami i phakagaga san hay Rasūlullāh [s.a.w] na tig iyan a: So Qul Huwallāhu Ahad, na (khatimbang iyan) so isa ko tlo bagi ko Qur’ān. Madakl pn a manga Hadīth a salakaw san a makanggogonanao sa kala i pahala a ankai a Sūrah.

So Kipamolongn on:

Pitharo o al Bukhārī a miakapoon ko Ā’ishah, a so Nabī [s.a.w] na igira domiarpa ko igaan iyan ko oman kagagawii na timoon iyan a palad a lima niyan na iiyop iyan on ago batiaan iyan ankai a Sūrah ago so Sūrah al Falaq ago so Sūrah an Nās (a gianan so dowa a lindongan) oriyan iyan na isapo niyan a palad a lima niyan ko langwan a khakawa iyan ko lawas iyan sa ipoon iyan sa olo niyan ago sa paras iyan ago sa matatampar sa hadapan iyan sa makatlo niyan oto makasoy.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

112:1

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a Skaniyan so Allāh a Isaisa.2093

Muhsin Khan : Say (O Muhammad (Peace be upon him)): "He is Allah, (the) One.

Sahih International : Say, "He is Allah , [who is] One,

Pickthall : Say: He is Allah, the One!

Yusuf Ali : Say: He is Allah, the One and Only;

Shakir : Say: He, Allah, is One.

Dr. Ghali : Say, "He is Allah, The Only One,

Tafsir Jalalayn : Say: ‘He is God, One (Allāhu is the predicate of huwa, ‘He is’, and ahadun is its substitution or a second predicate).

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad: Siya ang Allâh na ‘Ahad’ – Bukod-Tangi na ang pagsamba ay para lamang sa Kanya, na wala Siyang katambal na kahit na sinuman.

112:2

Hassanor Alapa : So Allāh a so Babantakn (ko langowan a ongaya).2094

Muhsin Khan : "Allah-us-Samad (The Self-Sufficient Master, Whom all creatures need, He neither eats nor drinks).

Sahih International : Allah , the Eternal Refuge.

Pickthall : Allah, the eternally Besought of all!

Yusuf Ali : Allah, the Eternal, Absolute;

Shakir : Allah is He on Whom all depend.

Dr. Ghali : Allah, The Everlasting Sovereign (The Arabic word is sometimes taken to mean all that is mentioned in verses 3 and 4).

Tafsir Jalalayn : God, the Self-Sufficient, Besought of all (Allāhu’l-samad constitute a subject and a predicate) [al-samad means] the One Who is always sought at times of need,

Tagalog : Ang Allâh ay ‘As-Samad’ – ang Bukod-Tangi na inaasahan ng Kanyang mga nilikha sa lahat ng kanilang pangangailangan, Ganap, walang kakulangan at walang pangangailangan.

112:3

Hassanor Alapa : Da mbawata ago da mbawataan

Muhsin Khan : "He begets not, nor was He begotten;

Sahih International : He neither begets nor is born,

Pickthall : He begetteth not nor was begotten.

Yusuf Ali : He begetteth not, nor is He begotten;

Shakir : He begets not, nor is He begotten.

Dr. Ghali : He has not begotten and has not been begotten,

Tafsir Jalalayn : He neither begot, for no likeness of Him can exist, nor was begotten, since createdness is precluded in His case.

Tagalog : Kailanman ay hindi Siya nagkaroon ng anak at kailanman ay hindi Siya ipinanganak at wala Siyang asawa.

112:4

Hassanor Alapa : Go da a miaadn a rk Iyan a datar a isa bo.

Muhsin Khan : "And there is none co-equal or comparable unto Him."

Sahih International : Nor is there to Him any equivalent."

Pickthall : And there is none comparable unto Him.

Yusuf Ali : And there is none like unto Him.

Shakir : And none is like Him.

Dr. Ghali : And to Him none could be co-equal."

Tafsir Jalalayn : Nor is there anyone equal to Him’, neither match nor comparison (lahu, ‘to Him’, is semantically connected to kufuwan, ‘equal’, but precedes it because it is the object of the intended negation; ahadun, ‘anyone’, which is the subject of yakun, ‘is there’, has been placed after the predicate of the latter [kufuwan, ‘equal’] in order to retain the harmony of the end-rhyme [of the verses]).

Tagalog : At kailanman ay walang maihahalintulad sa Kanya, sa Kanyang Pangalan, sa Kanyang mga Katangian at sa Kanyang mga Gawain, na luwalhati sa Kanya na Kataas-Taasan.


Osayan

2093. Pitharo o Ikrimah a gowani a tharoon o Yahūdī a skami na pzimbaan ami so Uzayr a wata a mama o Allāh, na pitharo o Nasrānī a skami na pzimbaan ami so Īsā a wata a mama o Allāh, na pitharo o Majūs a pzimbaan ami so alongan ago so olan, na pitharo o manga pananakoto a pzimbaan ami so manga barahala, na piakatoron o Allāh ko sogo’ iyan ankai a Sūrah, sa iniropa niyan a ginawa niyan a isaisa skaniyan.

2094. So katharo a as Samad, na aya kon a maana niyan na skaniyan so babantakn a phanarigan o langowan a kaadn ko manga pangindaw iran, pitharo o al Hassan ago so Qatādah a aya maana oto na skaniyan so tatap ko oriyan o kada o manga kaadn iyan a da dn a kakhada iyan ka inadn iyan so kaaadn ago so kaaada, na di skaniyan mararankom o kaaada (kadadadas) ka skaniyan i miadn on, na so inadn na mababaa di so miadn on. Madakl a maana a inibgay ron o manga pananafsir sa so phangolad on na mbalingan ko tafsīr o Ibn Kathīr ka an iyan kasawai.