So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Masad - [ 111 So Tali ] - سورة المسد
( The Palm Fiber, Flame - Ang Hibla ng Palmera )

Pangnal ko Sūrah

Giankai a sūrah na piamagosay niyan so btad o Abū Lahab ago so kiphapantagn iyan ko panolon o Mohammad [s.a.w] sa isa skaniyan a miakilala a mala a ridoay o Islām, ioman on so karoma niyan a isa pn a mala a somisiksa ko Rasūlullāh [s.a.w].

Sa inaloy ankai a Sūrah ago tiankd iyan a mialaklak so Abū Lahab, a isa nan a karina sa mataan a so Qur’ān na Mu’jizah a so pitharo iyan na mapnggolawla dn sa da dn mapamikir o Abū Lahab a kagia pitharo o Qur’ān a di dn pharatiaya, na maratiaya sa kapmonafiq ka an masopak so pitharoo Qur’ān sa mapamaganta o manga taw sa di bnar so pitharo iyan ka ino bo pharatiaya so Abū Lahab.

So langowan a ikmat a marata na da a thorarakan iyan a rowar ko khi rk on sa pkhaori a gawii.

Tomioron sa Makkah a aya kadakl a ayat iyan na 5, tomioron ko oriyan o Sūrah al Fātihah.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

111:1

Hassanor Alapa : Mialaklak so mbalaa lima 2088 o Abū Lahab ago mialaklak

Muhsin Khan : Perish the two hands of Abu Lahab (an uncle of the Prophet), and perish he!

Sahih International : May the hands of Abu Lahab be ruined, and ruined is he.

Pickthall : The power of Abu Lahab will perish, and he will perish.

Yusuf Ali : Perish the hands of the Father of Flame! Perish he!

Shakir : Perdition overtake both hands of Abu Lahab, and he will perish.

Dr. Ghali : Would the hands of ÉAbu Lahab be cut up, (i.e., perish) and would he be cut up (too)!

Tafsir Jalalayn : Perish, ruined be, the hands of Abū Lahab, in other words, all of him — the use of ‘hands’ here to denote [all of] him is figurative, and is because most actions are performed by them; the statement is an invocation — and perish he!, may he be ruined! (this [tabba] is a predicate, as where one says, ahlakahu’Llāhu wa-qad halak, ‘God destroyed him and he indeed is destroyed’. When the Prophet threatened him with the chastisement, he said, ‘If what my brother’s son says is true, then I shall ransom [myself] from it with my wealth and sons!’; so the following was revealed:

Tagalog : Pagkawasak at tuluyang pagkabigo sa dalawang kamay ni Abû Lahab dahil sa kanyang pamiminsala sa Sugo ng Allâh na si Propeta Muhammad (saw), at walang pag-aalinlangang ito ay tunay na naganap sa kanya.

111:2

Hassanor Alapa : Da on makanggay a gona so tamok iyan ago so siokat iyan

Muhsin Khan : His wealth and his children (etc.) will not benefit him!

Sahih International : His wealth will not avail him or that which he gained.

Pickthall : His wealth and gains will not exempt him.

Yusuf Ali : No profit to him from all his wealth, and all his gains!

Shakir : His wealth and what he earns will not avail him.

Dr. Ghali : In no way did his wealth avail him, neither whatever he earned;

Tafsir Jalalayn : His wealth will not avail him, nor what he has earned (wa-kasab means wa-kasbihi, that is to say, his sons; mā aghnā means [mā] yughnī).

Tagalog : Hindi naging kapaki-pakinabang sa kanya ang kanyang kayamanan at anak, na kung kaya, kailanman ay walang magagawa ang mga ito sa kanya upang siya ay iligtas mula sa kaparusahan ng Allâh kapag ito ay dumating na sa kanya.

111:3

Hassanor Alapa : Tankd a phakasold sa apoy a adn a sorazab iyan

Muhsin Khan : He will be burnt in a Fire of blazing flames!

Sahih International : He will [enter to] burn in a Fire of [blazing] flame

Pickthall : He will be plunged in flaming Fire,

Yusuf Ali : Burnt soon will he be in a Fire of Blazing Flame!

Shakir : He shall soon burn in fire that flames,

Dr. Ghali : He will roast at a flaming Fire, (Literally: fire comprising flame).

Tafsir Jalalayn : He will [soon] enter a Fire of flames, that is to say, [a fire that is] flaming and ignited (this [statement] is the source of his nickname, [which was given to him] on account of his flaming reddish fair face),

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, siya ay papapasukin sa naglalagablab na Apoy,

111:4

Hassanor Alapa : Go so karoma niyan 2089 a pangangawid sa itagon 2090

Muhsin Khan : And his wife too, who carries wood (thorns of Sadan which she used to put on the way of the Prophet (Peace be upon him), or use to slander him) .

Sahih International : And his wife [as well] - the carrier of firewood.

Pickthall : And his wife, the wood-carrier,

Yusuf Ali : His wife shall carry the (crackling) wood - As fuel!-

Shakir : And his wife, the bearer of fuel,

Dr. Ghali : And his wife, the constant bearer of firewood,

Tafsir Jalalayn : and his wife (wa’mra’atuhu is a supplement to the person [of the verb] yaslā, ‘he will enter’, separated by the clause of the direct object and its qualification) — and this was Umm Jamīl — the carrier (read hammālatu or hammālata) of firewood, cactus and thorns which she used to fling into the path of the Prophet (s).

Tagalog : ganoon din ang kanyang asawa na siyang nagdadala ng mga tinik upang ito ay ikalat sa dinaraanan ng Propeta bilang pamiminsala sa kanya.

111:5

Hassanor Alapa : Adn sii sa lig iyan a tali 2091 a pd sa sara a korma 2092

Muhsin Khan : In her neck is a twisted rope of Masad (palm fibre).

Sahih International : Around her neck is a rope of [twisted] fiber.

Pickthall : Will have upon her neck a halter of palm-fibre.

Yusuf Ali : A twisted rope of palm-leaf fibre round her (own) neck!

Shakir : Upon her neck a halter of strongly twisted rope.

Dr. Ghali : Upon her (long) neck she will have a rope of palm-fibers.

Tafsir Jalalayn : with a rope of palm-fibre around her neck (fī jīdihā hablun min masadin is a circumstantial qualifier referring to hammālata’l-hatab, which in turn is [either] a description of imra’atahu, ‘his wife’, or the predicate of an implied subject).

Tagalog : Na nakapulupot nang mahigpit sa kanyang leeg ang lubid na magaspang ng ‘Masad’ – hibla ng puno ng palmera, at iniaangat siya sa pamamagitan nito sa Impiyernong-Apoy, pagkatapos ay ihahagis siya tungo sa kaila-ilaliman nito.


Osayan

2088. Gowani a isampay o Rasūlullāh [s.a.w] ko Quraysh so panolon o Islām sa tiawag iyan siran, a manga bangnsa niyan, na kiararangitan so Abū Lahab ago pindadawraan iyan so Mohammad [s.a.w] sa gioto i sabap a kiatoron ankai a Sūrah.

So Abū Lahab na isa ko manga bapa o Rasūlullāh [s.a.w] a aya ngaran iyan na so Abdul Uzzā Bin Abdil Muttalib, a isa skaniyan a rominingasa ko Rasūlullāh [s.a.w] ago somianka ko panolon iyan, sa totondogn iyan so Mohammad ko gii niyan kapanolona ko manga taw sa padian sa Dil Majāz, na gii niyan tharoon a oba niyo paratiayaa ka pmbthangn a miadadag.

2089. So karoma niyan na pd ko manga ala a bai ko Quraysh a skaniyan so Ummu Jamīl a aya ngaran iyan na so Arwā Bint Harb Bin Umayyah a skaniyan na babay o Abū Sufyān, a tatabangan iyan so karoma niyan ko kapzankaa ko Islām.

2090. So ayat a 4, 5, na manga sipat oto o Ummu Jamīl a madakl a inipmaana on o manga pananafsir, pd on so skaniyan na phlalakaw sa kazoroyan sa marata a datar o maawid sa itagon ko kapmbiag sa apoy a morka ko pagtaw, odi na skaniyan na pphanagoan iyan sa manga sorok so lalan a phagokitan o Rasūlullāh [s.a.w] sa ringasa iyan on, go miatharo a adn a salay niyan a mala i arga a pnggaston iyan sa kariridoa niyan ko Mohammad [s.a.w] sa aya izambi on o Allāh na sanggalay a apoy ko Naraka Jahannam.

2091. So al Masad na sara a korma a tiali a skaniyan na patong a izanggalay ko lig iyan ko alongan a Qiyāmah ko kaziksaa on o Allāh, lalayon so Qur’ān na phagosar sa manga basa a so maana niyan na khapakay a barandiya na khapakay pn a rahasiyan, sa palaya on domadait so maana niyan.

2092. Miakanggonanao ankai a ayat sa mataan a so Qur’ān na Mu’jizah a inaloy niyan so mapmbtad o Abū Lahab ago so karoma niyan, na ino iran da sopaka sa magislam siran sa di bnar ka an matankd a so Qur’ān na di bnar ka so pitharo iyan na miasopak ka kaoto a miagislam siran sa kapayagan, na da iran oto manggolawla, sa karina oto sa mataan a so Qur’ān na katharo o Allāh a bnar.