So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah An Nasr - [ 110 So Kapakataban ] - سـورة النَّصـر
( The Divine Support - Ang Tulong )

Pangnal ko Sūrah

Giai so sūrah a polimposan a tomoron ko Qur’ān ko orian o kiapakataban o manga Muslim, ko kiatabana sa Makkah, a kadadalman sa papata ko kapagodas o Rasūlullāh [s.a.w] sa miakarani dn so kathaalok iyan ko Inampda a Maporo (ar Rafiqul A’la). So pman so polimposan a ayat a tomioron na so 005:3, ko kiasamporna a niyan ko limo iyan ko Ummah o Mohammad [s.a.w] ago inikasoat iyan kiran so Islam a agama ago dinianka iyan kiran.

So kapakataban na skaniyan i sankad o kapromasay, sa daa khaadn a kapakataban amay ka da a maadn a malitng a kapromasay, sa datar oto a da a kharagon amay ka da a margn a kanggalbk sa kapamomolaan sa sosonan anan o kibabatog, ogaid na so Allāh i phapaar ko kapakambatas o panagontaman o nggagaisa.

Sa so kiapromasay o Rasūlullāh [s.a.w] ago so manga Sahābah niyan na miaonga niyan so kiatabana iran sa Makkah a gioto dn i poonan o kiapagislam o kalankapan a pagtaw sa polo a Arabia.

Tomioron ko masa a kianayk o Rasūlullāh [s.a.w] sa kanayk a kaodas (hajjatul wadā’) skaniyan i kaposan a Sūrah a tomioron aya kadakl a ayat iyan na 3, tomioron ko oriyan o Sūrah at Tawbah.

So Hadīth a Manonompang on:

Pianothol o al Hāfidh Abū Bakr al Bazzār a miakapoon ko Ibn Omar a: Initoron ankai a Sūrah ko Rasūlullāh [s.a.w] ko lmbak o manga gawii a Tashrīq (so tlo gawii a kaphlbada ko manga Jamarāt a tlo a maroni a ator) na kiatokawan iyan a gioto dn so kaodas, na inisogo iyan so kariparadowa ko onta niyan a al Qaswā, na lomialakaw, oriyan iyan na tominindg na piangosiatan iyan so pagtaw niyan. Pianothol o al Hāfidh al Bayhaqī a miakapoon ko Ibn Abbās a gowani a tomoron so Sūrah an Nasr na tialowan o Rasūlullāh [s.a.w] so Fātimah na pitharo iyan a: Piakitokawan rakn so kaphatay akn, na miakagoraok, oriyan iyan na miakasinga (so Fatimah), na pitharo iyan (so Fātimah) a: Pianothol iyan rakn a piakitokawan on so kakhawafat iyan, na miakagoraok ako, oriyan iyan na pitharo iyan a: Zabar ka ka mataan a ska i paganay ko manga pamiliya ko a phakasono rakn, na miakasinga ako.


بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

110:1

Hassanor Alapa : Amay ka makaoma so tabang o Allāh ago so kapakataban2086

Muhsin Khan : When comes the Help of Allah (to you, O Muhammad (Peace be upon him) against your enemies) and the conquest (of Makkah),

Sahih International : When the victory of Allah has come and the conquest,

Pickthall : When Allah's succour and the triumph cometh

Yusuf Ali : When comes the Help of Allah, and Victory,

Shakir : When there comes the help of Allah and the victory,

Dr. Ghali : When comes the victory of Allah, and the Conquest,

Tafsir Jalalayn : When the help of God, for His Prophet (s), against his enemies, comes together with victory, the victory over Mecca,

Tagalog : Kapag naganap na, O Muhammad, ang iyong pagkapanalo laban sa mga walang pananampalataya na mga Quraysh, at naganap na sa iyo, ang tagumpay sa pamamagitan ng pagpasok mo sa Makkah.

110:2

Hassanor Alapa : Na mailay nka so manga taw a pzold siran ko agama o Allāh sa zasagorompong2087

Muhsin Khan : And you see that the people enter Allah's religion (Islam) in crowds,

Sahih International : And you see the people entering into the religion of Allah in multitudes,

Pickthall : And thou seest mankind entering the religion of Allah in troops,

Yusuf Ali : And thou dost see the people enter Allah's Religion in crowds,

Shakir : And you see men entering the religion of Allah in companies,

Dr. Ghali : And you see mankind entering the Religion of Allah in troops,

Tafsir Jalalayn : and you see people entering God’s religion, that is to say, Islam, in throngs, in large droves, after they had been entering one by one — this was after the conquest of Mecca, when the Arabs from all corners of the land came to him willingly [in obedience to his command] —

Tagalog : At nakita mo ang maraming tao na papasok sa Islâm na Relihiyon ng Allâh, nang grupu-grupo.

110:3

Hassanor Alapa : Na tasbih ka sa bantogan o Kadnan ka ago pamangni ka On sa rila, ka mataan a Skaniyan na miaadn a ptharima ko tawbat. 2087

Muhsin Khan : So glorify the Praises of your Lord, and ask for His Forgiveness. Verily, He is the One Who accepts the repentance and forgives.

Sahih International : Then exalt [Him] with praise of your Lord and ask forgiveness of Him. Indeed, He is ever Accepting of repentance.

Pickthall : Then hymn the praises of thy Lord, and seek forgiveness of Him. Lo! He is ever ready to show mercy.

Yusuf Ali : Celebrate the praises of thy Lord, and pray for His Forgiveness: For He is Oft-Returning (in Grace and Mercy).

Shakir : Then celebrate the praise of your Lord, and ask His forgiveness; surely He is oft-returning (to mercy).

Dr. Ghali : So extol with the praise of your Lord, and ask Him forgiveness; surely He has (always) been Superbly Relenting.

Tafsir Jalalayn : then glorify with praise of your Lord, that is, continuously praising Him, and seek forgiveness from Him; for verily He is ever ready to relent. The Prophet (s), after this sūra had been revealed, would frequently repeat the words subhāna’Llāhi wa bi-hamdihi, ‘Glory and praise be to God’, and astaghfiru’Llāha wa-atūbu ilayhi, ‘I seek forgiveness from God and I repent to Him’; with [the revelation of] this [final sūra] he realised that his end was near. The victory over Mecca was in Ramadān of year 8; the Prophet (s) passed away in Rabī‘ I of the year 10.

Tagalog : Kapag ito ay naganap, samakatuwid ay ihanda mo na ang iyong sarili sa pakikipagharap sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa pamamagitan ng patuloy na pagpuri bilang pasasalamat sa Kanya, at patuloy na paghingi ng kapatawaran, dahil walang pag-aalinlangan, Siya ay Ganap na Mapagpatawad sa mga pumupuri at humihingi ng kapatawaran sa Kanya, na pinatatawad sila at minamahal, at tinatanggap ang kanilang pagbabalik-loob.


Osayan

2086. Gowani ko iiza ko Ibn Abbās ankai a Sūrah na pitharo iyan a giai so ajal o Rasūlullāh [s.a.w] a piakitokawan on. Pianothol o Imām Ahmad a miakapoon ko Ibn Abbās a; Gowani a tomoron ankoto a Sūrah na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a piakitokawan rakn so kaphatay akn, a skaniyan na tharimaan o Allāh sankoto a ragon, sa gioto i katharo o Mujāhid so ad Dahhāk ago so salakaw kiran a gioto dn so ajal o Rasūlullāh [s.a.w]

2087. So inaloy a kapakataban al Fath na gioto so kiatabana sa Makkah sa miangondato so Islām sa mizasakoya so manga bangnsa a Arab sa polo a Arabia ko kiasold on, sabap sa so kiailaya iran sa so Mohammad [s.a.w] na diaag iyan so pagtaw niyan na miasarabantang sa akal iran a skaniyan na Nabī a sosogoon o Allāh na miaratiaya siran ko Islām.