So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Kāfirun - [ 109 So Manga Kafir ] - سورة الكافرون
( The Disbelievers - Ang mga Walang Pananampalataya )

Pangnal ko Sūrah

Aya bandingan ankanan a sūrah na so tarotop a kiathpda sa lantay o dowa a paratiaya a so kakhakafir ago so kapangongonotan sa da dn a ba iran kapthmowan a okit ko kaoyagoyag ko doniya.

So Muslim na rk iyan so agama niyan na so kafir na rk iyan so agama niyan, sa da a ba on kaplbolbod sa ba makazolbiya sa di dn pthapi sa datar o lana ago so ig a di dn khaparo o ba makazaog sa maisaisa.

Sii ko oriyan anan na mianagompot so kiapridoay ko paratiaya sa so kafir na piakasndad iyan so ringasa iyan ko Muslim, na so Muslim na piakabagr iyan so kaphantang ko di niyan kapokas ko goliling o agama niyan sa mianinggaposan so btad sa rk o Islām.

Tomioron sa Makkah, a aya kadakl a yat iyan na 6, tomioron ko oriyan o Sūrah al Mā’ūn.

So Hadīth a Manonompang on:

Miatankd ko Sahīh Muslim a miakapoon ko Jābir a so Rasūlullāh [s.a.w] na biatia iyan ankai a Sūrah, ago so Sūrah al Ikhlās ko dowa a rakaat a sambayang ko kathawaf, go sii ko Sahīh Muslim a hadīth o Abū Hurayrah a so Rasūlullāh [s.a.w] na biatiya iyan siran ko sambayang a zobo, sa adn a Hadīth a inaloy niyan a skaniyan na khatimbangan iyan so isa ko pat bagi ko Qur’ān. Go pianothol o at Tabarānī a so Rasūlullāh [s.a.w] na igira miniga ko igaan iyan na batiaan iyan ankai a Sūrah sa taman sa mapos. Go miakapoon ko al Hārith Bin Jabalah a: Pitharo akn a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] Pangndao ako nka sa nganin a ptharoon akn ko kaphakatorog akn, na pitharo iyan a: Amay ka magiga ka ko kagagawii na batiya anka so Sārah al Kāfirūn ka mataan a skaniyan na kaangias ko kapanakoto. So Allāh i lbi a Matao.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

109:1

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a: Hay so manga kafir2083

Muhsin Khan : Say (O Muhammad (Peace be upon him)to these Mushrikun and Kafirun): "O Al-Kafirun (disbelievers in Allah, in His Oneness, in His Angels, in His Books, in His Messengers, in the Day of Resurrection, and in Al-Qadar, etc.)!

Sahih International : Say, "O disbelievers,

Pickthall : Say: O disbelievers!

Yusuf Ali : Say : O ye that reject Faith!

Shakir : Say: O unbelievers!

Dr. Ghali : Say, "O you disbelievers,

Tafsir Jalalayn : Say: ‘O disbelievers!

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na hindi naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo: O kayong mga hindi naniniwala sa Allâh

109:2

Hassanor Alapa : Di ko zimbaan so pzmbaan iyo2084

Muhsin Khan : "I worship not that which you worship,

Sahih International : I do not worship what you worship.

Pickthall : I worship not that which ye worship;

Yusuf Ali : I worship not that which ye worship,

Shakir : I do not serve that which you serve,

Dr. Ghali : I do not worship what you worship,

Tafsir Jalalayn : I do not worship, at present, what you worship, of idols,

Tagalog : Hindi ko sasambahin ang anumang sinasamba ninyo na mga rebulto at mga diyus-diyosan na walang kabuluhan.

109:3

Hassanor Alapa : Go di niyo zimbaan so pzmbaan akn

Muhsin Khan : "Nor will you worship that which I worship.

Sahih International : Nor are you worshippers of what I worship.

Pickthall : Nor worship ye that which I worship.

Yusuf Ali : Nor will ye worship that which I worship.

Shakir : Nor do you serve Him Whom I serve:

Dr. Ghali : Nor are you worshiping what I worship,

Tafsir Jalalayn : and you do not worship, at present, what I worship, and that is God, exalted be He, alone,

Tagalog : At kayo ay hindi rin ninyo sasambahin ang aking sinasamba na Bukod-Tanging Nag-iisa, na Siya lamang ang karapat-dapat na sambahin.

109:4

Hassanor Alapa : Go di akn zimbaan so sinimba niyo

Muhsin Khan : "And I shall not worship that which you are worshipping.

Sahih International : Nor will I be a worshipper of what you worship.

Pickthall : And I shall not worship that which ye worship.

Yusuf Ali : And I will not worship that which ye have been wont to worship,

Shakir : Nor am I going to serve that which you serve,

Dr. Ghali : Nor am I worshiping what you have worshiped.

Tafsir Jalalayn : nor will I worship, in the future, what you have worshipped,

Tagalog : At ako, kailanman ay hindi mangyayari na sasamba sa mga sinasamba ninyo na mga rebulto at mga huwad na mga diyos.

109:5

Hassanor Alapa : Go di niyo zimbaan so pzmbaan akn

Muhsin Khan : "Nor will you worship that which I worship.

Sahih International : Nor will you be worshippers of what I worship.

Pickthall : Nor will ye worship that which I worship.

Yusuf Ali : Nor will ye worship that which I worship.

Shakir : Nor are you going to serve Him Whom I serve:

Dr. Ghali : Nor are you worshiping what I worship.

Tafsir Jalalayn : nor will you worship, in the future, what I worship: God knew that they would never become believers (the use of [the inanimate] mā, ‘what’, to refer to God is meant to counter [the reference to ‘what thing’ they worship]).

Tagalog : At kailanman ay hindi kayo sasamba sa aking sinasamba.

109:6

Hassanor Alapa : Rk iyo so agama niyo go rk akn so agama ko.2085

Muhsin Khan : "To you be your religion, and to me my religion (Islamic Monotheism)."

Sahih International : For you is your religion, and for me is my religion."

Pickthall : Unto you your religion, and unto me my religion.

Yusuf Ali : To you be your Way, and to me mine.

Shakir : You shall have your religion and I shall have my religion.

Dr. Ghali : To you is your religion, and to me is my religion!"

Tafsir Jalalayn : You have your religion, idolatry, and I have a religion’, Islam: this was [revealed] before he was commanded to wage war [against the idolaters] (all seven Qur’ānic readers omit the yā’ of the genitive possessive construction [in wa-liya dīni] whether with a pause or without; Ya‘qūb, however, retains it in both cases).

Tagalog : Na kung kaya, sa inyo na lamang ang inyong ‘deen’ (o relihiyon) na inyong pinagpipilitan na sundin, at sa akin na lamang din ang aking ‘Deen’ (o Relihiyon), na hindi na ako maghahangad ng iba pa.


Osayan

2083. Giai na Sūrah a kaangiyas ko giinggalbkn o manga kafir a manga pananakoto, sa lankap anan ko langowan a kafir, minsan pn manonompang ko paganay a katoron iyan ko manga pananakoto a Quraysh, a piangni ran ko Rasūlullāh [s.a.w] a simbaan iyan so tuhan iran sa saragon, na zimbaan iran mambo so Tuhan o Mohammad [s.a.w] sa saragon.

2084. Inilapiat iyan so kiapakadaa niyan ko kasimbaa ko tuhan iran a salakaw ko Allāh sa miakadowa paganay na lapiat a galbk “ Lā A’budu” na sii ko ika dowa na lapiat a ingaran a makatotoro sa galbk “ Lā ana Ābidun” sa aya maana nan na piakada iyan sa tarotop a da dn a okit iyan o ba maparo a makazolbiya so dowa a paratiaya a Tawhīd ago kapanakoto (shirk) sii sa miaipos ago sa phakatalingoma sa da dn a ba roo khitana a galbk ago ingaran ko kapakazolbiya ka piakada iyan ko katharo a galbk (Jumlah Fi’liyyah), ago sii ko katharo a ingaran (Jumlah Ismiyyah) so somasabot ko basa Arab na khaknal iyan anan, sa miabals san so thito a maana a kapridoay ko paratiaya sa da dn a ba on kapakapthmo ko lmbak o lalan ko apia antonaa a okit.

2085. Inpos iyan ko kaposan o ayat a rk iyo so agama niyo, na rakn so rk akn.