So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Kawthar - [ 108 So Madakl a Mapiya ] - سورة الكوثر
( The Abundance - Isang Ilog Sa Al-Jannah Na Al-Kawthar [Ang Kasaganaan] )

Pangnal ko Sūrah

Gianan so Sūrah a pimbitiara niyan so limo o Allāh ko Nabī niyan a so bithowan sa al Kawthar, a gianan so pammgayan a madakl a limo o Allāh ko oripn iyan a Mohammad [s.a.w]. Smbag iyan anan ko manga taw a pitharo iran a miapos so Mohammad [s.a.w] sa da dn a tonas iyan, sabap ko da a wata iyan a mama a makaphangwaris on, sa di ran iiitong so wata a babay a wata a adn a gona niyan.

Simbag o Qur’ān a so taw a pkhararangit ko Mohammad [s.a.w] na skaniyan i miapos a daa tonas iyan ka sii makaphagingd ko phlikabo a kawa.

Tomioron sa Makkah a aya kadakl a ayat iyan na 3, tomioron ko oriyan o Sūrah al Ādiyāt.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

108:1

Hassanor Alapa :Mataan a Skami na inibgay Ami rka so al kawthar 2080

Muhsin Khan : Verily, We have granted you (O Muhammad (Peace be upon him)) Al-Kauthar (a river in Paradise);

Sahih International : Indeed, We have granted you, [O Muhammad], al-Kawthar.

Pickthall : Lo! We have given thee Abundance;

Yusuf Ali : To thee have We granted the Fount (of Abundance).

Shakir : Surely We have given you Kausar,

Dr. Ghali : Surely We have given you the Abundance;

Tafsir Jalalayn : We have assuredly given you, O Muhammad (s), Abundance — [the name of] a river in Paradise and his [the Prophet’s] pool around which his community shall gather; al-kawthar also means the abundant good [that has been given to the Prophet], such as prophethood, the Qur’ān, intercession, and the like.

Tagalog : Katiyakan, ipinagkaloob Namin sa iyo, O Muhammad, ang masaganang kabutihan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, na kabilang dito ay ang ilog ng Kawthar sa Al-Jannah, na sa magkabilang pampang ay mga tolda na gawa sa mga Perlas, at ang lupa nito ay musk, na ang tubig nito ay mas maputi pa kaysa gatas at mas matamis pa kaysa pulut-pukyutan.

108:2

Hassanor Alapa :Na zambayang ka (hay Mohammad) sa soasoat ko Kadnan ka ago khorban ka 2081

Muhsin Khan : Therefore turn in prayer to your Lord and sacrifice (to Him only).

Sahih International : So pray to your Lord and sacrifice [to Him alone].

Pickthall : So pray unto thy Lord, and sacrifice.

Yusuf Ali : Therefore to thy Lord turn in Prayer and Sacrifice.

Shakir : Therefore pray to your Lord and make a sacrifice.

Dr. Ghali : So pray to your Lord and slaughter (the sacrifice).

Tafsir Jalalayn : So pray to your Lord, the prayer of the Festival of Immolation (‘īd al-nahr), and sacrifice, your offering.

Tagalog : Na kung kaya, maging taimtim ka sa lahat ng iyong pagsa-‘Salâh’ sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at maghandog ng hayop bilang pag-aalay lamang sa Kanya.

108:3

Hassanor Alapa :Mataan a so pkhararangit rka na skaniyan so lbi a miapotol a miapos 2082

Muhsin Khan : For he who makes you angry (O Muhammad (Peace be upon him)), - he will be cut off (from every good thing in this world and in the Hereafter).

Sahih International : Indeed, your enemy is the one cut off.

Pickthall : Lo! it is thy insulter (and not thou) who is without posterity.

Yusuf Ali : For he who hateth thee, he will be cut off (from Future Hope).

Shakir : Surely your enemy is the one who shall be without posterity,

Dr. Ghali : Surely your antagonist is he who is without offspring (Literally: curtailed).

Tafsir Jalalayn : Indeed it is your antagonist, your hater, who is the severed one, refraining from all [acts of] good, or the one whose line of offspring will be severed [by his not having any]: this was revealed regarding al-‘Āsī b. Wā’il, who called the Prophet (s) al-abtar, ‘the severed one’, when his son al-Qāsim died.

Tagalog : Katiyakan, ang para sa kanya na nagalit sa iyo at nagkaroon ng poot sa dala-dala mong gabay at liwanag, ay ipagkakait ang anumang kasaganaan at kabutihan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.


Osayan

2080. Pianothol o Muslim a miakapoon ko Anas Bin Mālik [r.a.] a: Gowani a matatago so Rasūlullāh [s.a.w]. ko zaronsarongan ami sii sa masjid na tioronan a wahī, oriyan iyan na iniporo iyan a olo niyan a makalalangas so paras iyan, na pitharo ami a antonaa i miakasinga rka hay Rasūlullāh [s.a.w]? na pitharo iyan a: Initoron rakn kagiya a Sūrah, sa biatiya iyan so Sūrah al Kawthar, oriyan iyan na pitharo iyan a: Katawan iyo o antonaa i ptharoon a al Kawthar? Na pitharo ami so a Allāh ago so sogo’ iyan i lbi ron a matao, na tig iyan a: Skaniyan na lawas a ig ko sorga a inithalad rakn o Kadnan akn a katatagoan sa madakl a mapiya, a skaniyan na bowalan a phakapamakaig on so manga ummat akn ko alongan a Qiyāmah a so manga panabo iyan na datar o kadakl o bitoon ko langit, sa adn a oripn a di ron phakasold na tharoon akn a Kadnan ko! Mataan a skaniyan na pd ko ummat akn, na matharo a: Di nka katawan so pimbabago iran ko oriyan ka. Sa kinowa nan a dalīl o manga Ulama sa giankanan a ayat na initoron sa Madīnah, a skaniyan na Sūrah a initoron sa Makkah.

Pitharo o al Bukhārī a miakapoon ko Ibn Abbās a: Pitharo iyan makapantag ko al Kawthar a skaniyan so mapiya a so inibgay o Allāh ko Rasūlullāh [s.a.w] sa mararankom iyan ankoto a lawas a ig a miaaloy sa onaan

2081. Inisogo o Qur’ān ko Mohammad [s.a.w] a kagia bigan skaniyan o Allāh sa madakl a mapiya ago pangalimo na zambayang skaniyan sa panalamat ago khorban sa binatang sa ingaran o Allāh. So katharo a Nahr na madakl a inipmaana iran on, paganay ron na so kakhorban sa binatang (kasombali) ika dowa na so kibtadn ko lima a kawanan ko lima a diwang ko kababaan o rarb ko sambayang, odi na so kiadapn ko lig sa katampar sa Qiblah, sa aya mabagr a maana na so paganay a gioto i tindg o Ibn Abbās.

2082. Pitharo o Ibn Abbās ago so Mujāhid a giankoto a ayat na tomioron ko al Ās Bin Wā’il, a miaadn skaniyan a igira miaaloy so Mohammad [s.a.w]. na tharoon iyan a: Lipati niyo skaniyan ka mataan a skaniyan na mama a miapos a da a tonas iyan a anda i kapatay niyan na miada so kaphagaloya on (sabap sa kagia da a wata iyan a mama) adn a miatharo a sii oto panonompang ko Uqbah Bin Abī Mu’ayt odi na so Abū Lahab a pitharo iyan gowani a mawafat so wata a mama o Mohammad [s.a.w] ko manga Quraysh a miapos so Mohammad ka miatay so wata iyan a mama (so Ibrāhīm). Adat o manga Arab a igira so mama na da a wata iyan a mama na aya tindg iran on na miapos a da a tonas iyan ka so wata a babay na da a bali niyan sii kiran ago di ran iiitong a moriataw sa ba iran dn phlbngn a oyagoyag.