So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Mā’ūn - [ 107 Tamok a Adn a Gona Niyan ] - سورة الماعون
( The Small Kindesses - Ang Mga Maliliit Na Mga Kabutihan )

Pangnal ko Sūrah

Giankai a Sūrah na siawaan iyan so sabaad a waraan o donsian (monafiq) a di niyan sisiapn so manga simba niyan ko Allāh a datar o sambayang inonta a kapakiilaylayin ko manga taw.

Go piakitadman iyan so taw a matgas i poso’ a di phangapdi ko manga taw a makapagoongaya ago so manga lolobay a madakl a kiazanaa o Qur’ān sa kipanalinggagawn ko manga taw a manga llmk ka tanda oto ko kapia o ginawa o manosiya a kasabapan sa limo o Allāh.

So kaphagingd na mangingindaw sa kaisaisa ago kathatabanga sa so khaparo a miogop ko sabagi na iogop o sabagi kiran ka an maadn so kapipia ginawa san ko phagingd a Muslim.

Tomioron so sabagi on sa Makkah a so tlo a manga ayat sa onaan na so lamba on na tomioron sa Madīnah aya kadakl a ayat iyan na 7, tomioron ko oriyan o Sūrah at Takāthur.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

107:1

Hassanor Alapa :Miailay nka so taw a gii niyan pakambokhagn so gawii a kaphamalas ko alongan a Qiyāmah?

Muhsin Khan : Have you seen him who denies the Recompense?

Sahih International : Have you seen the one who denies the Recompense?

Pickthall : Hast thou observed him who belieth religion?

Yusuf Ali : Seest thou one who denies the Judgment (to come)?

Shakir : Have you considered him who calls the judgment a lie?

Dr. Ghali : Have you seen him who cries lies to the Doom?

Tafsir Jalalayn : Have you seen him who denies the Judgement?, the Requital and the Reckoning, that is to say, ‘Do you know who he is?’ If you do not know him then:

Tagalog : Nakita mo ba ang kalagayan niya na pinasinungalingan ang Pagkabuhay na Mag-uli at Pagbabayad?

107:2

Hassanor Alapa :Gioto so ipzaromag iyan so wata a ilo 2077

Muhsin Khan : That is he who repulses the orphan (harshly),

Sahih International : For that is the one who drives away the orphan

Pickthall : That is he who repelleth the orphan,

Yusuf Ali : Then such is the (man) who repulses the orphan (with harshness),

Shakir : That is the one who treats the orphan with harshness,

Dr. Ghali : That is the one who repulses the orphan

Tafsir Jalalayn : That is he (read an implied huwa after the fā’ [of fa-dhālika]) who repels the orphan, that is to say, [who] violently drives him away from what is his due,

Tagalog : Na siya ay matinding nagtataboy sa mga ulila mula sa kanilang karapatan dahil sa katigasan ng kanyang puso.

107:3

Hassanor Alapa :Go di niyan iphannkat so kapakakana ko miskin

Muhsin Khan : And urges not the feeding of AlMiskin (the poor),

Sahih International : And does not encourage the feeding of the poor.

Pickthall : And urgeth not the feeding of the needy.

Yusuf Ali : And encourages not the feeding of the indigent.

Shakir : And does not urge (others) to feed the poor.

Dr. Ghali : And does not urge the (offering) of food to the indigent.

Tafsir Jalalayn : and does not urge, either himself or others [to], the feeding of the needy: this was revealed regarding al-‘Āsī b. Wā’il or al-Walīd b. al-Mughīra.

Tagalog : At hindi niya hinihimok ang iba na magpakain ng mahihirap, na kung kaya, paano pa kaya niya ito ipatutupad sa kanyang sarili?

107:4

Hassanor Alapa :So wayl na rk 2078 o giizasambayang

Muhsin Khan : So woe unto those performers of Salat (prayers) (hypocrites),

Sahih International : So woe to those who pray

Pickthall : Ah, woe unto worshippers

Yusuf Ali : So woe to the worshippers

Shakir : So woe to the praying ones,

Dr. Ghali : So woe to the ones who pray,

Tafsir Jalalayn : So woe to them who pray,

Tagalog : Samakatuwid, matinding kaparusahan at kapahamakan sa mga yaong nagsasagawa ng ‘Salâh’ nang may pagkukunwari na wala sa pagiging taimtim nito,

107:5

Hassanor Alapa :A siran oto so sii ko sambayang iran na indadaraynon iran

Muhsin Khan : Who delay their Salat (prayer) from their stated fixed times,

Sahih International : [But] who are heedless of their prayer -

Pickthall : Who are heedless of their prayer;

Yusuf Ali : Who are neglectful of their prayers,

Shakir : Who are unmindful of their prayers,

Dr. Ghali : Who are they that are unmindful of their prayer,

Tafsir Jalalayn : those who are heedless of their prayers, neglectful, delaying them from their appointed times,

Tagalog : Na hindi nila ito ginagawa sa tamang kaparaanan at wala ito sa tamang oras na itinakda.

107:6

Hassanor Alapa : A siran oto so makiiilaylayin siran

Muhsin Khan : Those who do good deeds only to be seen (of men),

Sahih International : Those who make show [of their deeds]

Pickthall : Who would be seen (at worship)

Yusuf Ali : Those who (want but) to be seen (of men),

Shakir : Who do (good) to be seen,

Dr. Ghali : Who are they that show off,

Tafsir Jalalayn : those who make a pretence, with prayers and otherwise,

Tagalog : Sila ang mga yaong nagsasagawa ng kabutihan nang lantaran para lamang makita ng tao.

107:7

Hassanor Alapa : Ago phagrnn iran so kazmbaya ko adn 2079 a gona niyan (a pagigimo).

Muhsin Khan : And refuse Al-Ma'un (small kindnesses e.g. salt, sugar, water, etc.).

Sahih International : And withhold [simple] assistance.

Pickthall : Yet refuse small kindnesses!

Yusuf Ali : But refuse (to supply) (even) neighbourly needs.

Shakir : And withhold the necessaries of life.

Dr. Ghali : And (refuse and) prevent (small) kindnesses.

Tafsir Jalalayn : and deny aid, as [insignificant as] a needle, a hatchet, a cooking pot or a bowl.

Tagalog : Ipinagkakait nila ang pagpapahiram ng mga maliliit na bagay na hindi naman nakakaapekto sa kanila kapag ito ay kanilang ipinahiram (na katulad ng kagamitang pambahay), at iba pa, na kung kaya, hindi sila naging mabuti sa pagsamba sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at hindi rin sila naging mabuti sa mga nilikha ng Allâh.


Osayan

2077. So siksa a wayl na bagian o manga monafiq a so gii ran kapanambayang na indadaraynon iran sa so kaphlipati ran ko sambayang na kna o ba iran inibagak sa da siran dn zambayang, aya mataan na pphakaorin iran so sambayang ko manga waqto niyan, na igira mizambayang siran na di ran tharotopn so manga piil iyan sa datar siran o giimanokatoka a balalatok ko gii ran kaprokoroko a karina oto sa kabobokla kiran ko sambayang iran a maada on so kapananankopan a tarotop a pnggolalan sa kananaw ago kalanat ko giikanggalbka ko simba.

2078. So kaprarasnga ko manga lolobay a datar o wata a ilo a da a makasisiyap on a ama iyan, na karina sa kapangalandada ago katgas o poso’, aya inisogo o Islām na khakalimoay kano a manga taw ko lopa ka ipangalimo kano o matatago ko langit, na o klida oto sa di siran khakalimoay na di siran mambo iphangalimo o matatago ko langit.

2079. Pd sa karata a parangay so kapligt ko kazmbaya ko kasankapan a adn a gona niyan a kapnggonaan o manga ginawai ago so manga siringan, sa inikagowad o Islām so taw a maligt a daa kapiaan iyan ko salakaw ron, ka kagia khabaloy skaniyan a pangalang ago oln o rizki o Allāh ko manga oripn iyan, so kapphakaoma o rizki na pkhisabap ko makaliliot a pd sa manga taw, kna o ba ba dn khaolog a phoon sa langit, na so kapligto ko kakhapiaan na gioto dn so kaolna ko manga itopang a pagokitan o limo o Allāh ko manga oripn iyan, na inisapar o Islām so kaolna ko lalan a khasabapan sa kamapian.