So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Quraysh - [ 106 So Quraysh ] - سـورة قريـش
( Quraysh - Angkan ng Quraish )

Pangnal ko Sūrah

Giankai a sūrah na aya mala a bandingan iyan na so Quraysh, a adn a inibgay kiran o Allāh a limo ko gii ran kathmbnga ko dowa ingd a makambabala kiran sa katampar sa Shām ago sa Yaman, sa somasarig siran ko kaphlalakaw iran ko manga wawatan a lalan. Katawan a gia Makkah na kna o ba ingd a babasoka ka kawatoran a ingd a da a pamomolan on, na aya madait a kaoyagan o taw ron na so kandagang ko manga padian iyan ago sii ko manga siringan iyan.

Inaloy o Sūrah a gianan na mala a limo kiran o Allāh na ino iran di phanalamati so Kadnan iran sa tarimaan iran so sogoan iyan?.

Tomioron sa Makkah a aya bo a ayat iyan na 4, tomioron ko oriyan o Sūrah at Tīn.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

106:1

Hassanor Alapa :Sii ko kialayam o Quraysh 2073

Muhsin Khan : (It is a great Grace and Protection from Allah), for the taming of the Quraish,

Sahih International : For the accustomed security of the Quraysh -

Pickthall : For the taming of Qureysh.

Yusuf Ali : For the covenants (of security and safeguard enjoyed) by the Quraish,

Shakir : For the protection of the Qureaish--

Dr. Ghali : For the (customary) accord (Or: joining together) of Quraysh,

Tafsir Jalalayn : [In gratitude] for the security of Quraysh,

Tagalog : Bilang dakilang kagandahang-loob mula sa Allâh, hinangaan ang pagkakaisa ng mga Quraysh.

106:2

Hassanor Alapa : Ko kialayam iran ko katmbng ko musim a rndng ago so pangolaon

Muhsin Khan : (And with all those Allah's Grace and Protections for their taming, We cause) the (Quraish) caravans to set forth safe in winter (to the south), and in summer (to the north without any fear),

Sahih International : Their accustomed security [in] the caravan of winter and summer -

Pickthall : For their taming (We cause) the caravans to set forth in winter and summer.

Yusuf Ali : Their covenants (covering) journeys by winter and summer,-

Shakir : Their protection during their trading caravans in the winter and the summer--

Dr. Ghali : Their (customary) accord for the winter and summer caravan-

Tafsir Jalalayn : their security (īlāfihim: repeated for emphasis; it is a verbal noun from [the verb] ālafa) for the journey of winter, to Yemen, and, the journey, of summer, to Syria, every year: they made use of these two journeys to provide for their trade at the station [of Abraham] in Mecca, in order to attend to the House [of God], which was their source of pride; they [Quraysh] were the descendants of al-Nadr b. Kināna;

Tagalog : At ang kanilang banayad at patuloy na masaganang pamumuhay, at ang kanilang kaparaanan na paglalakbay sa taglamig patungong timog – Yemen, at sa tag-init pahilaga – Sham, nang walang anumang pinangangambahan, at sa pamamagitan nito ay naging madali para sa kanila ang pagkamit ng anumang kanilang pangangailangan.

106:3

Hassanor Alapa : Na simbaa iran so Kadnan ankai a walay 2074

Muhsin Khan : So let them worship (Allah) the Lord of this House (the Ka'bah in Makkah).

Sahih International : Let them worship the Lord of this House,

Pickthall : So let them worship the Lord of this House,

Yusuf Ali : Let them adore the Lord of this House,

Shakir : So let them serve the Lord of this House

Dr. Ghali : So let them worship The Lord of this House,

Tafsir Jalalayn : let them worship (fa’l-ya‘budū is semantically connected to li-ilāfi, ‘for the security’, the fā’ being extra) the Lord of this House,

Tagalog : Na kung kaya, nararapat sa kanila na tumanaw ng utang na loob, at sambahin ang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na Nagmamay-ari ng Tahanang ito – ang Ka`bah sa Makkah. Na ito ay bilang parangal para sa kanila, upang sambahin nila nang taimtim ang Allâh na Bukod-Tangi

106:4

Hassanor Alapa : A so piakakan Iyan siran 2075 phoon sa ongos ago piakasarig Iyan 2076 siran phoon sa kalk.

Muhsin Khan : (He) Who has fed them against hunger, and has made them safe from fear.

Sahih International : Who has fed them, [saving them] from hunger and made them safe, [saving them] from fear.

Pickthall : Who hath fed them against hunger and hath made them safe from fear.

Yusuf Ali : Who provides them with food against hunger, and with security against fear (of danger).

Shakir : Who feeds them against hunger and gives them security against fear.

Dr. Ghali : Who has fed them against hunger and secured them from fear.

Tafsir Jalalayn : Who has fed them against, that is, on account of, hunger and made them secure from, that is, on account of, fear: they used to suffer hunger in Mecca due to the lack of crops and they feared the army of the Elephant.

Tagalog : Na Siya ang nagpakain sa kanila upang hindi sila mangagutom at ginawa silang ligtas mula sa pagkatakot at mga panganib.


Osayan

2073. Giankai a Sūrah na magigintas ko onaan iyan a Sūrah a so Sūrah al Fīl sii ko kinisoratn ko paganay a Mus’haf (al Mus’haf al Imām) sa inltan iran sa Bismillāh, a skaniyan na mitotompok sankoto a onaan iyan, sa inaloy oto o Mohammad Bin Ishāq ago so Abdur Rahmān Bin Zayd, sabap sa aya maana niyan sii kiran na: Tiaronko ami so Gadiya sii sa Makkah, sa inantior ami so pagtaw niyan “ Sabap ko katitimo o Quraysh” so kialayam iran sii ko ingd iran a somasarig siran on. Sa aya tindg iran na so Sūrah Quraysh na sompat dn o Sūrah al Fīl ba dn kialtan sa Bismillāh, ko kinisoratn ko Qur’ān.

Miatharo pman a aya bantak roo na so kialayam iran a Quraysh ko gii ran kaplayalayag ko masa a rndng (pangoran) sii sa Yaman, ago so masa a pangolaon sii sa Shām, sa pantag sa kandagang, sa makasasarig siran ko isosorong iran ago so kapmbaling iran, sabap ko kasslaa kiran o manga taw a salakaw kiran sabap ko kababaloy ran a manga taw sa Haram a sasakawn.

2074. Aya patot ko Quraysh na simbaan iran so Allāh a inipangalimo iyan kiran ankoto a manga limo iyan, a piakasarig iyan siran ko kalk ago piakakan iyan siran ko kapkhaor iran, opama o ilaya so btad a Makkah na skaniyan na ingd a kabagabagas a di kapmbasokan so lopa iyan, sa datar o kiaaloya on o Ibrāhīm ko kapphanothola o Allāh ko kiapamangni niyan on sa rizkhiyan iyan so manga taw ron sa manga onga a sapad, sabap roo na aya domadait a kaoyagan o manga taw ron na kandagang ago kaplayalayag ko manga siringan a ingd, a gioto i kiasabapan sa kiabagombar a ingd a Makkah ka kagiya minikampt ko manga ala a ingd sa pantag sa kandagang, a gioto na mala a limo kiran o Allāh a patot a kasabapan sa kasimbaa iran on.

2075. Pitharo o Ibn Jarīr a so batang a Lām ko poonan o Ayat na Lām a kapammsa (Ta-ajjub) sa datar o ba aya maana niyan na: Pammsaan iyo so kiatimo o Quraysh ago so limo akn kiran sankoto, sabap sa kagiya miaopakat so manga Muslim sa skaniyan na Sūrah a makasisibay ko Sūrah al Fīl, sa kna o ba siran zompat.

2076. Miakapoon ko Usāmah Bin Zayd a: Mian’g akn so Rasūlullāh [s.a.w] a biatia iyan so Sūrah, sa pitharo iyan a sayana kano a manga Quraysh!!! Simbaa niyo so Kadnan ankai a walay (Baytullāh) a so piakakan kano niyan ko kaor ago piakasarig kano niyan ko kalk. Inaloy o Allāh a: Baami siran da pharowi sa darpa a somasarig a so manga taw ko mlilibta kiran na pphaninggawtn ko kaaadn kiran o giikathitidawa, na lomilintad siran ko ingd iran a da a ba kiran miakasangaran a gobat ka sisiapn siran o Allāh ago pakasasarign iyan siran ko kaor ago so kalk.