So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Humazah - [104 So Taliantaan ] - سـورة الهمـزة
( The Traducer - Ang Naninira Ng Kapwa )

Pangnal ko Sūrah

Giai so Sūrah a pindagidayan iyan so marata a parangay a ikhabinasa o kaphagingd a skaniyan so kapamaganta, kapanotia, kazoroyan, ago so langowan a olawla a phakaadn sa simokt ko katitimo.

Sa so taw a gianan i waraan iyan na mala a kipantag iyan a siksa ko alongan a maori, sa piamagitaan skaniyan o Qur’ān sa mabasng a pagita.

So Islām ko bitikan iyan a kaphagingd na likhban iyan a langowan a pinto antaa ka itopang a khisold ko btad a khasabapan sa marata sii ko manga taw sa aya onayan a panolon iyan na so kanggiginawai ago so kapagisaisa.

Tomioron sa Makkah a aya kadakl a ayat iyan na 9, tomioron ko oriyan o Sūrah al Qiyāmah.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

104:1

Hassanor Alapa : So wayl na rk o langowan a taliantaan sa mapayag 2066 ago taliantaan sa masoln

Muhsin Khan : Woe to every slanderer and backbiter.

Sahih International : Woe to every scorner and mocker

Pickthall : Woe unto every slandering traducer,

Yusuf Ali : Woe to every (kind of) scandal-monger and-backbiter,

Shakir : Woe to every slanderer, defamer,

Dr. Ghali : Woe to every persistent slanderer, persistent defamer,

Tafsir Jalalayn : Woe (waylun: an expression implying chastisement) to every backbiter, [who is a] slanderer, frequently engaging in backbiting and slander, that is to say, defamation — this was revealed regarding those who slandered the Prophet (s) and the believers, the likes of Umayya b. Khalaf, al-Walīd b. al-Mughīra and others —

Tagalog : Kapighatian at kapahamakan sa sinumang naninira sa mga tao at nanlalait sa kanila.

104:2

Hassanor Alapa : A so tinimo iyan so tamok iyan na pimbilang iyan

Muhsin Khan : Who has gathered wealth and counted it,

Sahih International : Who collects wealth and [continuously] counts it.

Pickthall : Who hath gathered wealth (of this world) and arranged it.

Yusuf Ali : Who pileth up wealth and layeth it by,

Shakir : Who amasses wealth and considers it a provision (against mishap);

Dr. Ghali : Who has gathered wealth and counted it over.

Tafsir Jalalayn : who amasses (read jama‘a or jamma‘a) wealth and counts it over, keeping count of it and stores it aside as a provision against the [unforeseeable] calamities of time.

Tagalog : Na siyang nag-ipon ng yaman at wala siyang ginawa kundi bilangin ito.

104:3

Hassanor Alapa : A iitongn iyan a so tamok i phakakakal on sa tatap 2067

Muhsin Khan : He thinks that his wealth will make him last forever!

Sahih International : He thinks that his wealth will make him immortal.

Pickthall : He thinketh that his wealth will render him immortal.

Yusuf Ali : Thinking that his wealth would make him last for ever!

Shakir : He thinks that his wealth will make him immortal.

Dr. Ghali : He reckons that his wealth has made him eternal!

Tafsir Jalalayn : He thinks, in his ignorance, that his wealth will make him immortal, never to die.

Tagalog : Iniisip niya na may katiyakan sa kanyang sarili na ang kanyang mga kayamanan na kanyang nilikom, na ito ay makapagpapanatili sa kanya rito sa daigdig magpasawalang-hanggan at ligtas siya sa paghuhukom.

104:4

Hassanor Alapa : Di’, ka tankd a iphonsad skaniyan ko Naraka a phroropt 2068

Muhsin Khan : Nay! Verily, he will be thrown into the crushing Fire.

Sahih International : No! He will surely be thrown into the Crusher.

Pickthall : Nay, but verily he will be flung to the Consuming One.

Yusuf Ali : By no means! He will be sure to be thrown into That which Breaks to Pieces,

Shakir : Nay! he shall most certainly be hurled into the crushing disaster,

Dr. Ghali : Not at all! Indeed he will definitely be flung off into the Crusher.

Tafsir Jalalayn : Nay! — a repudiation — He will surely be flung (la-yunbadhanna is the response to an omitted oath), that is, he will be hurled down, into the Crusher, that crushes everything that is thrown into it.

Tagalog : Ang katotohanan ay hindi ang yaong kanyang iniisip! Kundi walang pag-aalinlangan, itatapon siya sa Apoy na nilalamukos nito ang anumang inihahagis dito.

104:5

Hassanor Alapa : Go antaa i miakatokaw rka o antonaa so phroropt (al Hutamah)

Muhsin Khan : And what will make you know what the crushing Fire is?

Sahih International : And what can make you know what is the Crusher?

Pickthall : Ah, what will convey unto thee what the Consuming One is!

Yusuf Ali : And what will explain to thee That which Breaks to Pieces?

Shakir : And what will make you realize what the crushing disaster is?

Dr. Ghali : And what makes you realize what the Crusher is?

Tafsir Jalalayn : And what will show you, [what] will make known to you, what the Crusher is?

Tagalog : At ano ang makapagpapabatid sa iyo, O Muhammad, sa pagiging totoo ng Apoy na ito na nilalamukos nito ang anumang inihahagis dito?

104:6

Hassanor Alapa : Apoy o Allāh a ttntman

Muhsin Khan : The fire of Allah, kindled,

Sahih International : It is the fire of Allah , [eternally] fueled,

Pickthall : (It is) the fire of Allah, kindled,

Yusuf Ali : (It is) the Fire of (the Wrath of) Allah kindled (to a blaze),

Shakir : It is the fire kindled by Allah,

Dr. Ghali : (It is) the Fire of Allah kindled,

Tafsir Jalalayn : [It is] the fire of God, kindled, set ablaze,

Tagalog : Katotohanan, ito ay sinilaban na Apoy ng Allâh,

104:7

Hassanor Alapa : A so pphangsb ko manga poso’ (so kasakit iyan)

Muhsin Khan : Which leaps up over the hearts,

Sahih International : Which mounts directed at the hearts.

Pickthall : Which leapeth up over the hearts (of men).

Yusuf Ali : The which doth mount (right) to the Hearts:

Shakir : Which rises above the hearts.

Dr. Ghali : Which views the heart-sights.

Tafsir Jalalayn : which peers over the hearts, to burn them — the pain of which is much more severe than any other because of the delicate nature [of the heart].

Tagalog : Na sa sidhi ng paglalagablab nito ay umaabot ang sidhi ng init nito sa mga katawan (ng tao) na nanunuot patungo sa mga puso.

104:8

Hassanor Alapa : A skaniyan sii kiran na llkhban siran on

Muhsin Khan : Verily, it shall be closed in on them,

Sahih International : Indeed, Hellfire will be closed down upon them

Pickthall : Lo! it is closed in on them

Yusuf Ali : It shall be made into a vault over them,

Shakir : Surely it shall be closed over upon them,

Dr. Ghali : Surely it is vaulted over (i.e., with no outlet) upon them,

Tafsir Jalalayn : Lo! it will be closed in (mu’sada or mūsada) on them (‘alayhim, ‘on them’: the plural pronoun takes into account the [plural] import of kull, ‘every’),

Tagalog : Katiyakan, ito ang magpipinid sa kanila

104:9

Hassanor Alapa : Sa polaos a bbtrn a pakaatasn 2069

Muhsin Khan : In pillars stretched forth (i.e. they will be punished in the Fire with pillars, etc.).

Sahih International : In extended columns.

Pickthall : In outstretched columns.

Yusuf Ali : In columns outstretched.

Shakir : In extended columns.

Dr. Ghali : In pillars widely extended.

Tafsir Jalalayn : in outstretched (mumaddadatin is an adjective qualifying the preceding [noun, ‘amadin]) columns (read ‘umudin or ‘amadin), and will therefore be inside the columns.

Tagalog : Na nagtataasang mga haligi ng Apoy na hindi na sila makalalabas pa roon.


Osayan

2066. So katharo a hammāz na gioto so kapamaganta sa katharo, na so lammāz na so kapamaganta sa galbk ko giikaphapakaitoa ko manga taw, sa so kapamaganta na pnggolalan ko dila ago pnggolalan ko mata sa kiphaginsaratn iyan ko kaphapakaito, gioto i katharo o Qatādah.

2067. Miatharo a aya panonompangan ankoto a katharo na so al Akhnas Bin Shurayq, sa pitharo o Mujāhid a gioto na lankap ko langowan a mizipat on, minsan pn adn a panonom-pangan iyan sa paganay, sabap sa so kiatoron o ayat na adn a mattndo a sabap iyan, ogaid na so lapiat iyan na lankap ko langowan a pnggolalanan iyan.

2068. So al Hutamah na isa oto a ingaran o Naraka a aya maana niyan na pnggogopk ka langowan a khaolog on na proptn iyan sa nggopkn iyan ago thotongn iyan.

2069. So manga polaos a mabbtr na madakl a inipmaana iran on, isa on na skaniyan na manga polaos a apoy, odi na manga pintoan a kadg a khasoldan iran a khipapatongn siran, sa nggalidan siran on, adn pman a skaniyan kon so manga patong a manga ppnd.