So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Asr - [103 So Masa ] - سـورة العصـر
( The Declining Day - Ang Panahon )

Pangnal ko Sūrah

Gianan so sūrah a pizabanding iyan so btad o masa ko kalalagaday niyan ko manga ragonan a manga llndo.

Sa so manosiya na da dn a kapakaslang iyan sa maliwanag ko doniya go sii ko alongan a maori inonta o mabaloy skaniyan a mu’min ago nggalbk sa manga pipia a galbk.

Tomioron sa aya kadakl a ayat iyan na 3, tomioron ko oriyan o Sūrah as Sharh.

So Hadīth a Mononompang on:

Inaloy o at Tabarānī a miakapoon ko Ubaydullāh Bin Hafs a: Miaadn a dowa kataw a mama a pd ko manga Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w] a igira miakathoona siran na di siran pmblag inonta o mabatia o oman i isa kiran ko pd iyan so Sūrah al Asr sa taman ko kapos iyan, oriyan iyan na salamn o isa so pd iyan. Pitharo o al Imām as Shāfi’ī a: Opama o pamimikirana o manga taw ankai a Sūrah na disomala a kaankosan iyan siran.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

103:1

Hassanor Alapa : Ibt ko lagaday o masa 2065

Muhsin Khan : By Al-'Asr (the time).

Sahih International : By time,

Pickthall : By the declining day,

Yusuf Ali : By (the Token of) Time (through the ages),

Shakir : I swear by the time,

Dr. Ghali : And (by) the afternoon! (Or: time).

Tafsir Jalalayn : By Time! — or [it ‘asr can mean the period] from the declining of the sun to sunset, or [it may denote] the afternoon prayer.

Tagalog : Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng panahon

103:2

Hassanor Alapa : Ka so manosiya na madadalm sa kalapis

Muhsin Khan : Verily! Man is in loss,

Sahih International : Indeed, mankind is in loss,

Pickthall : Lo! man is a state of loss,

Yusuf Ali : Verily Man is in loss,

Shakir : Most surely man is in loss,

Dr. Ghali : Surely man is indeed in (sheer) loss,

Tafsir Jalalayn : Verily man (al-insān: the generic) is in [a state of] loss, in all his bargaining,

Tagalog : Na walang pag-aalinlangang ang lahi ni adam ay nasa pagkawasak at pagkatalo.

103:3

Hassanor Alapa : Inonta bo so siran oto a miamaratiaya ago minggalbk siran sa manga pipia ago inipamagosiata iran so bnar ago inipamago-siata iran so kazabar.

Muhsin Khan : Except those who believe (in Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, and recommend one another to the truth (i.e. order one another to perform all kinds of good deeds (Al-Ma'ruf) which Allah has ordained, and abstain from all kinds of sins and evil deeds (Al-Munkar) which Allah has forbidden), and recommend one another to patience (for the sufferings, harms, and injuries which one may encounter in Allah's Cause during preaching His religion of Islamic Monotheism or Jihad, etc.).

Sahih International : Except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience.

Pickthall : Save those who believe and do good works, and exhort one another to truth and exhort one another to endurance.

Yusuf Ali : Except such as have Faith, and do righteous deeds, and (join together) in the mutual teaching of Truth, and of Patience and Constancy.

Shakir : Except those who believe and do good, and enjoin on each other truth, and enjoin on each other patience.

Dr. Ghali : Except the ones who have believed, and done deeds of righteousness, and enjoin each other to the Truth, and enjoin each other to patience.

Tafsir Jalalayn : except those who believe and perform righteous deeds, they are not in [a state of] loss, and enjoin one another to [follow] the truth, faith, and enjoin one another to patience, in [maintaining] obedience and in refraining from [acts of] disobedience.

Tagalog : Maliban sa kanila na naging mananampalataya at gumawa ng mabubuting gawa, at nagpayuhan sila sa isa’t isa sa pananatili sa katotohanan, at pagsunod sa kagustuhan ng Allâh, at pagtitiis para rito.


Osayan

2065. Gianan so masa a pkhitana on so kaokhaog o mbawataan o Ādam a pd sa mapia ago marata, sa so kasasagad ankanan a masa na malalapis on so manga taw ko di ran on kapnggonai inonta so manga taw a miaratiaya ago minggalbk sa mapia, ka kapnggonaan iran so kapzagad o masa a giankoto a masa na anda dn i kasagad iyan na di dn khasoy pharoman sa dayon sa dayon, ka so doniya na phlalakaw ko lalan iyan na so btad iyan imanto na salakaw dn mapita sa di dn oto pmbalingan pharoman sa taman sa thampat ko darpa iyan.

Adn a manga taw a piangintuhan iran so masa (Asr) ka kagiya kon a tatap so lagaday niyan na pizapaan skaniyan o Allāh ka an matankd a skaniyan na isa a kaadn iyan a kna o ba tuhan ago skaniyan na khada ago khadadas sa datar dn o btad o kaadn a salakaw, a skaniyan na maaadn a koyapt ko salakaw ron (Nisbī – Relative) a di khatokawan odi mibangnsa ko salakaw ron a kaadn, a datar o katawi tano ko masa, ragon odi na salongan odi na saolan a aya kapkhatndoa on na so kibabangnsa niyan ko kaaadn o doniya ago so alongan ago so olan sa oda ankaya a manga kaadn a pthaksan ko masa na di tano dn katawan o antonaa so masa, na anda i kagba ankaya a manga kaadn na magonot on a khadadas mambo so masa, sa so bo so Allāh i matao ko masa. Aya karina on na sii ko sorga na da a kagagawii ron ka da a alongan on na da mambo a masa on, sa so langowan taman na magndod ko Allāh sa skaniyan bo i giinggiragiray ko maori a alongan a da a ba roo khaadn a sabap a khoyaptaan, ka palaya dn tankd so mapnggolawla ka so Allāh na sipat iyan so kababaloy niyan a tankd a mamamayandg (al Mutlaq – Absolute).

Pitharo o Zayd Bin Aslam a so Asr na skaniyan so waqto a Asar, ogaid na aya lomalankap na so tindg a paganay a skaniyan so masa ko kalangolangon iyan.