So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Qāri’ah - [ 101 Alongan a Qiyamah a Mabasng ] - سورة القارعة
( The Calamity - Ang Malagim Na Pangyayari )

Pangnal ko Sūrah

Giankai a sūrah na aya dn a mala a bandingan iyan na so alongan a maori a phanagipoon ko kakhagba o doniya ago so langowan a bitoon a mapapayag ko langit. Skaniyan a al Qāri’ah na isa a ingaran o alongan a Qiyāmah, sabap ko makalawlaw a mabasng a mapmbthad a prompakan iyan so manosiya a barakafir ko alongan a maori.

Sa iniropa niyan a so manosiya na khaoma iran so timbangan iran sa khasaksian iran, sa khabaloy siran a dowa lompok a manga taw a mapnd siran i timbangan ago manga taw a makhap so timbangan iran, na so mapnd i timbangan na khakowa niyan so limo o Allāh, na so makhap i timbangan na rk iran so rarangit o Allāh.

So manosiya ko kibabatog iyan na bigan sa bayabaya sa skaniyan dn i magmbaal ko timbangan iyan na sa khabaya na pakapnda niyan na sa pman sa khabaya na pakakhapa niyan ka rk iyan oto a kapaar a da a somasanka on.

Tomioron sa Makkah a aya kadakl a ayat iyan na 11, tomioron ko oriyan o Quraysh.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

101:1

Hassanor Alapa : So makabankit a gawii 2061

Muhsin Khan : Al-Qari'ah (the striking Hour i.e. the Day of Resurrection),

Sahih International : The Striking Calamity -

Pickthall : The Calamity!

Yusuf Ali : The (Day) of Noise and Clamour:

Shakir : The terrible calamity!

Dr. Ghali : The Smiter!

Tafsir Jalalayn : The Clattering Blow, the Resurrection that will make hearts clatter by its terrors.

Tagalog : ‘Al-Qâri`ah’ – ang oras ng pagkagunaw ng daigdig, na kakalabugin ang mga puso ng mga tao sa pamamagitan ng kalagiman ng pangyayaring ito.

101:2

Hassanor Alapa : Antonaa so makabankit?

Muhsin Khan : What is the striking (Hour)?

Sahih International : What is the Striking Calamity?

Pickthall : What is the Calamity?

Yusuf Ali : What is the (Day) of Noise and Clamour?

Shakir : What is the terrible calamity!

Dr. Ghali : What is the Smiter?

Tafsir Jalalayn : What is the Clattering Blow? — [intended] to emphasise its awesomeness (mā’l-qāri‘a: both of these [elements] constitute a subject and a predicate, and [together] the predicate of [the first] al-qāri‘a).

Tagalog : Ano bang bagay itong magpapakalabog sa mga puso ng mga tao?

101:3

Hassanor Alapa : Go antai miakatokaw rka o antonaa so makabankit a gawii?

Muhsin Khan : And what will make you know what the striking (Hour) is?

Sahih International : And what can make you know what is the Striking Calamity?

Pickthall : Ah, what will convey unto thee what the Calamity is!

Yusuf Ali : And what will explain to thee what the (Day) of Noise and Clamour is?

Shakir : And what will make you comprehend what the terrible calamity is?

Dr. Ghali : And what makes you realize what the Smiter is?

Tafsir Jalalayn : And what will show you, [what] will make known to you, what the Clattering Blow is? — additional emphasis of its awesomeness (the first mā is a subject, and what follows it is its predicate; the second mā and its predicate also function together as the second direct object of [the verb] adrā, ‘show’).

Tagalog : Ano ba ang magpapabatid sa iyo hinggil dito?

101:4

Hassanor Alapa : Gawii a khaadn so manga taw a datar o manga paroparo a mikakayambr

Muhsin Khan : It is a Day whereon mankind will be like moths scattered about,

Sahih International : It is the Day when people will be like moths, dispersed,

Pickthall : A day wherein mankind will be as thickly-scattered moths

Yusuf Ali : (It is) a Day whereon men will be like moths scattered about,

Shakir : The day on which men shall be as scattered moths,

Dr. Ghali : The Day (whereon) mankind will be like disseminated moths,

Tafsir Jalalayn : The day (yawma: that which renders it accusative is [the verb] indicated by al-qāri‘a, in other words, [by the implied] taqra‘u, ‘it clatters’) mankind will be like scattered moths, like a throng of scattered locusts surging into each other in confusion, until they are summoned to the Reckoning,

Tagalog : Sa Araw na yaon ay napakarami ng mga tao na sila ay parang nagkalat na mga gamugamo na nagkakandalaglagan sa apoy.

101:5

Hassanor Alapa : Go khaadn so manga palaw a datar o gapas a marorodot

Muhsin Khan : And the mountains will be like carded wool,

Sahih International : And the mountains will be like wool, fluffed up.

Pickthall : And the mountains will become as carded wool.

Yusuf Ali : And the mountains will be like carded wool.

Shakir : And the mountains shall be as loosened wool.

Dr. Ghali : And the mountains will be like carded wool tufts,

Tafsir Jalalayn : and the mountains will be like tufts of wool, like carded wool in terms of the lightness with which it floats [in the air] until it comes to settle upon the earth.

Tagalog : At ang mga kabundukan ay magiging katulad ng mga nagliliparang balahibo na iba’t ibang kulay, na kapag ito ay napunta sa iyong kamay at iyong hihipan, ito ay magiging parang mga bula na maglalaho.

101:6

Hassanor Alapa : Na sa taw a makapnd so timbangan iyan

Muhsin Khan : Then as for him whose balance (of good deeds) will be heavy,

Sahih International : Then as for one whose scales are heavy [with good deeds],

Pickthall : Then, as for him whose scales are heavy (with good works),

Yusuf Ali : Then, he whose balance (of good deeds) will be (found) heavy,

Shakir : Then as for him whose measure of good deeds is heavy,

Dr. Ghali : Then, as for him whose scales weigh heavy, (i.e., with good deeds).

Tafsir Jalalayn : Then as for him whose scales weigh heavy, in that his good deeds outweigh his misdeeds,

Tagalog : Pagkatapos, ang para sa kanya na naging mabigat ang timbangan ng kanyang kabutihan,

101:7

Hassanor Alapa : Na skaniyan na khaadn sa kaoyagoyag a masosoat

Muhsin Khan : He will live a pleasant life (in Paradise).

Sahih International : He will be in a pleasant life.

Pickthall : He will live a pleasant life.

Yusuf Ali : Will be in a life of good pleasure and satisfaction.

Shakir : He shall live a pleasant life.

Dr. Ghali : So he will be in a satisfied livelihood.

Tafsir Jalalayn : he will enjoy a pleasant life, in Paradise, that is to say, a pleasing one, for he will be pleased with it, that is, it will be pleasing to him;

Tagalog : Ay magiging kalugud-lugod ang kanyang pamumuhay sa ‘Al-Jannah.’

101:8

Hassanor Alapa : Na sa pman sa taw a makakhap so timbangan iyan

Muhsin Khan : But as for him whose balance (of good deeds) will be light,

Sahih International : But as for one whose scales are light,

Pickthall : But as for him whose scales are light,

Yusuf Ali : But he whose balance (of good deeds) will be (found) light,-

Shakir : And as for him whose measure of good deeds is light,

Dr. Ghali : And, as for him whose scales weigh light, (i.e., with deeds).

Tafsir Jalalayn : but as for him whose scales weigh light, in that his evil deeds outweigh his good ones,

Tagalog : siya naman na naging magaan ang timbangan ng kanyang kabutihan at naging mas mabigat ang timbangan ng kanyang mga kasalanan,

101:9

Hassanor Alapa : Na so olo niyan na khiponsad ko landing ko Naraka (odi na aya khabolosan iyan na so naraka) 2062

Muhsin Khan : He will have his home in Hawiyah (pit, i.e. Hell).

Sahih International : His refuge will be an abyss.

Pickthall : A bereft and Hungry One will be his mother,

Yusuf Ali : Will have his home in a (bottomless) Pit.

Shakir : His abode shall be the abyss.

Dr. Ghali : Then his home is the bottom of Hell (Literally: his mother is tumbling into Hell).

Tafsir Jalalayn : his home will be the Abyss.

Tagalog : Ang kanyang patutunguhan ay Impiyernong-Apoy.

101:10

Hassanor Alapa : Go da a miakatokaw rka o antonaa skaniyan?

Muhsin Khan : And what will make you know what it is?

Sahih International : And what can make you know what that is?

Pickthall : Ah, what will convey unto thee what she is! -

Yusuf Ali : And what will explain to thee what this is?

Shakir : And what will make you know what it is?

Dr. Ghali : And what makes you realize what it is?

Tafsir Jalalayn : And what will show you what it is?, that is to say, what the Abyss is.

Tagalog : At ano ang magpapabatid sa iyo, O Muhammad, kung ano ang kaila-ilaliman na ito na tinatawag.

101:11

Hassanor Alapa : (skaniyan na) apoy a lbi a mayaw.

Muhsin Khan : (It is) a hot blazing Fire!

Sahih International : It is a Fire, intensely hot.

Pickthall : Raging Fire.

Yusuf Ali : (It is) a Fire Blazing fiercely!

Shakir : A burning fire.

Dr. Ghali : (It is) a Fire burning hot.

Tafsir Jalalayn : It is: A scorching fire, of extremely hot temperature (the hā’ of hiya is for [consonantal] quiescence, and is retained when reciting without a [subsequent] pause or with; some omit it when reciting without a pause).

Tagalog : Ito ay apoy na pinainit nang sukdulan sa pamamagitan ng paggagatong sa ibabaw nito. nito.Osayan

2061. So al Qāri’ah na pd ko manga ingaran o Naraka, datar o al Hāqqah, at Tāmmah, as Sākkhah, al Gāshiyah, ago so salakaw roo.

2062. So ayat a ika 9 na dowa a mitotoro iyan a maana, paganay ron na so olo niyan na khiponsad ko Naraka, ika dowa a maana niyan na; aya khabolosan iyan na so Naraka a ngaran iyan so Hāwiyah, sa palaya dn oto khatarima a maana ka palaya domadait. So katharo a Ummu na makanggogonanao sa maana a pangonaan (ombonombonan) ka kagia aya maoona ko lawas o manosiya, ika dowa na so babantakn a pkhasangoran ko kaphlalakaw.