So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Ādiyāt - [ 100 So Manga Koda a Lagod ] - سـورة العاديـات
( The Courser - Yaong Mga Rumaragasa [Tumatakbo] )

Pangnal ko Sūrah

Sūrah ini a initoron sa Makkah, a iniokit sa madalm a ongangn ago so manga kaposan o manga ayat iyan na makaphlagilagid sa baris a makasasaybarat ko bayok a maporo i maana. Mizapa so Allāh sii sankoto a miatndo a koda a lagod a pphalalagoy ko giikapakithidawa ko ridoay, sa pizaksian iyan a so manosiya na da a tadm iyan ko miadn on a migay ron ko langowan taman, oriyan iyan na kialipatan iyan sa sianka iyan so manga sogoan iyan, ago aya sinimba niyan na so salakaw ron.

Sa khatatap dn so manosiya a somosopak ko kamataanan sa taman sa misampay ko alongan a maori na amay ka makathanod na miaipos dn so masa a kaphanawbat iyan sa da a makowa niyan a rowar sa kazndit.

Tomioron sa Makkah aya kadakl a ayat iyan na 11, tomioron ko oriyan o Sūrah al Asr.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

100:1

Hassanor Alapa : Ibt ko (koda) a lagod a 2057 pphagasokasok gominawa

Muhsin Khan : By the (steeds) that run, with panting (breath),

Sahih International : By the racers, panting,

Pickthall : By the snorting courses,

Yusuf Ali : By the (Steeds) that run, with panting (breath),

Shakir : I swear by the runners breathing pantingly,

Dr. Ghali : And (by) the snorting chargers,

Tafsir Jalalayn : By the chargers, the steeds that charge in attack and snort [with a], snorting — this being the [name of the] sound which they emit from inside them when they charge;

Tagalog : Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng mga kabayo na rumaragasa sa mga tinatakbuhan nito hanggang sa marinig ang kanilang paghagok dahil sa kanilang bilis.

100:2

Hassanor Alapa : Go so koda a mapphakasila iyan so bato apoy (ko kapkhadapo iron)

Muhsin Khan : Striking sparks of fire (by their hooves),

Sahih International : And the producers of sparks [when] striking

Pickthall : Striking sparks of fire

Yusuf Ali : And strike sparks of fire,

Shakir : Then those that produce fire striking,

Dr. Ghali : Then (by) the strikers (of fire) in sparks,

Tafsir Jalalayn : by the strikers, the steeds that strike fire [by way], of sparks, with their hoofs, when they gallop across rocky terrain by night;

Tagalog : At sa pamamagitan ng paghampas ng mga paa nito sa mga bato na nagdudulot ng tilamsik ng apoy dahil sa tindi ng hampas nito.

100:3

Hassanor Alapa : Go so manga koda a pthibowa (ko ridoay) ko kotika a zobo

Muhsin Khan : And scouring to the raid at dawn

Sahih International : And the chargers at dawn,

Pickthall : And scouring to the raid at dawn,

Yusuf Ali : And push home the charge in the morning,

Shakir : Then those that make raids at morn,

Dr. Ghali : Then (by) the morning raiders,

Tafsir Jalalayn : by the dawn-raiders, the steeds that make raids against the enemy at dawn at the hands of their riders,

Tagalog : At sa mga sumasalakay sa kanilang mga kalaban sa madaling-araw.

100:4

Hassanor Alapa : A pphakakayontong sa bayank sa kaothowan

Muhsin Khan : And raise the dust in clouds the while,

Sahih International : Stirring up thereby [clouds of] dust,

Pickthall : Then, therewith, with their trail of dust,

Yusuf Ali : And raise the dust in clouds the while,

Shakir : Then thereby raise dust,

Dr. Ghali : So, they stir therewith a trail (of dust),

Tafsir Jalalayn : raising, stirring up, therein, in the place of their charge or at that time [of dawn], a trail of dust, by the power of their movement,

Tagalog : nagdudulot ng makakapal na alikabok sa pinagdaraanan nito.

100:5

Hassanor Alapa : A pzmbor sa matitimo a ronda sa pkhalmbakan iyan

Muhsin Khan : Penetrating forthwith as one into the midst (of the foe);

Sahih International : Arriving thereby in the right collectively,

Pickthall : Cleaving, as one, the centre (of the foe),

Yusuf Ali : And penetrate forthwith into the midst (of the foe) en masse;-

Shakir : Then rush thereby upon an assembly:

Dr. Ghali : Then they push forward therewith into the midst of the (enemy) gathering-

Tafsir Jalalayn : cleaving therewith, with the dust, a host, of the enemy, that is to say, cutting right into their centre! (the verb is supplemented to the noun [in the above instances] because it serves to explain the verbal action, in other words, wa’llātī ‘adawna fa-awrayna fa-agharna, ‘by those that charge, then strike sparks, then raid’).

Tagalog : Na sumasalakay sa kalagitnaan ng kanilang mga kaaway.

100:6

Hassanor Alapa : Mataan a so manosiya ko Kadnan iyan na disomala a da a tadm iyan 2058

Muhsin Khan : Verily! Man (disbeliever) is ungrateful to his Lord;

Sahih International : Indeed mankind, to his Lord, is ungrateful.

Pickthall : Lo! man is an ingrate unto his Lord

Yusuf Ali : Truly man is, to his Lord, ungrateful;

Shakir : Most surely man is ungrateful to his Lord.

Dr. Ghali : Surely man is indeed ungrateful to his Lord;

Tafsir Jalalayn : Verily man, the disbeliever, is ungrateful to his Lord, thankless, denying [the reality of] His graces, exalted be He,

Tagalog : Katiyakan, ang tao ay binabalewala niya ang mga biyaya ng kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha,

100:7

Hassanor Alapa : Go mataan a skaniyan roo na aya on dn saksi

Muhsin Khan : And to that fact he bears witness (by his deeds);

Sahih International : And indeed, he is to that a witness.

Pickthall : And lo! he is a witness unto that;

Yusuf Ali : And to that (fact) he bears witness (by his deeds);

Shakir : And most surely he is a witness of that.

Dr. Ghali : And surely he is indeed a constant witness to that;

Tafsir Jalalayn : and verily to that, ingratitude of his, he is a witness, bearing witness against himself to his own actions.

Tagalog : Na walang pag-aalinlangang inaamin niya ang pagtatangging ito.

100:8

Hassanor Alapa : Go mataan a skaniyan ko kapkhababayai ko tamok na disomala a taralo 2059

Muhsin Khan : And verily, he is violent in the love of wealth.

Sahih International : And indeed he is, in love of wealth, intense.

Pickthall : And lo! in the love of wealth he is violent.

Yusuf Ali : And violent is he in his love of wealth.

Shakir : And most surely he is tenacious in the love of wealth.

Dr. Ghali : And surely he is indeed constantly (passionate) in his love for charity (i.e., good things).

Tafsir Jalalayn : And verily in the love of wealth he is avid, and is therefore niggardly with it.

Tagalog : At katunayan, siya ay gahaman sa kayamanan.

100:9

Hassanor Alapa : Ba niyan di katawi amay ka bokakayin so madadalm ko manga koba 2060

Muhsin Khan : Knows he not that when the contents of the graves are brought out and poured forth (all mankind is resurrected).

Sahih International : But does he not know that when the contents of the graves are scattered

Pickthall : Knoweth he not that, when the contents of the graves are poured forth

Yusuf Ali : Does he not know,- when that which is in the graves is scattered abroad

Shakir : Does he not then know when what is in the graves is raised,

Dr. Ghali : So, does he not know (that), when whatever is in the tombs is scattered away.

Tafsir Jalalayn : Does he not know that, when that which is in the graves, in the way of the dead, is strewn, when it is turned over and brought out, that is to say, [that when] they are raised,

Tagalog : Hindi ba batid ng tao, kung ano ang naghihintay sa kanya kapag inilabas na ng Allâh ang mga patay mula sa kanilang mga libingan para sa paghuhukom at pagbabayad?

100:10

Hassanor Alapa : Ago maparoli so nganin a madadalm ko manga rarb

Muhsin Khan : And that which is in the breasts (of men) shall be made known.

Sahih International : And that within the breasts is obtained,

Pickthall : And the secrets of the breasts are made known,

Yusuf Ali : And that which is (locked up) in (human) breasts is made manifest-

Shakir : And what is in the breasts is made apparent?

Dr. Ghali : And whatever is in the breasts is sought out,

Tafsir Jalalayn : and that which is in the breasts, the hearts, of disbelief or faith, is obtained, [when] it is revealed and examined,

Tagalog : At ilalantad na ang anumang kinimkim ng mga dibdib, mabuti man o masama.

100:11

Hassanor Alapa : Mataan a so Kadnan iran sa alongan oto na disomala a Gomgpa.

Muhsin Khan : Verily, that Day (i.e. the Day of Resurrection) their Lord will be Well-Acquainted with them (as to their deeds), (and will reward them for their deeds).

Sahih International : Indeed, their Lord with them, that Day, is [fully] Acquainted.

Pickthall : On that day will their Lord be perfectly informed concerning them.

Yusuf Ali : That their Lord had been Well-acquainted with them, (even to) that Day?

Shakir : Most surely their Lord that day shall be fully aware of them.

Dr. Ghali : Surely upon that Day their Lord is indeed of them Ever-Cognizant?

Tafsir Jalalayn : on that day their Lord will indeed be Aware of them, Knower [of them] and will requite them for their disbelief (the pronoun reverts to the plural because of the [collective] import of the term ‘man’; this sentence indicates the direct object of [the verb] ya‘lamu, ‘[does he not] know’, that is to say, ‘We will requite him at the time mentioned’; khabīrun, ‘Aware’, is semantically connected to yawma’idhin, ‘on that day’, even though [in fact] God is ever Aware, because that is the Day of Requital.

Tagalog : Katiyakan, ang kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ‘Khabeer’ – Pinakadalubhasa na Ganap na Nakababatid sa kanila sa Araw na yaon at sa kanilang mga gawain, na walang anumang naililihim sa Kanya.


Osayan

2057. Pizapaan o Allāh so manga koda a giimagasokasok ko kaginawa ko kapphalalagoy ko giikathidawa sa lalan ko Allāh, sa inaloy niyan ankoto a ropaan o koda ko gii ron kinggogobatn ko ridoay o Allāh. Ogaid na adn a salakaw a manga tindg san a inosay sa mablang ko tafsīr o Ibn Kathīr na pangndod on so phangolad ko batia ka ndodon so pariksa.

2058. Sa aya pizapaan o Allāh na so kababaloy o manosiya a barasopak ko Kadnan iyan, pitharo o al Hassan a aya ptharoon a al Kanūd na gioto so taw a pphamagitongn iyan so manga rrgn a tioba a minisogat on, na kalilipatan iyan so manga pipia a kiasawitan iyan a limo o Allāh.

2059. Inaloy o ayat sa bithowan iyan so tamok sa mapiya (al Khayr) sabap sa kagia ska niyan na mapia ko kailay o manga taw a lbi a pkhababayaan iran ankoto a tamok sa ipliligto iran oba iran pkhibgay ko salakaw kiran. Gianan so tamok a pinggiginawa iyan ago pithotolakaan o manga taw, “ Di bo dn pirpira i ridoay a inipagimataya a sabap bo ko tamok na biolayok ako niyan,,, na sayana a madakl a ginawai a inizaromataya a sabap ko kamrmr na gianatan ako niyan”.

2060. Sa piakitadman kiran o Allāh a adn a gawii a phakaoma a khabokakay ron so manga pagns o lopa ago so ginawa o manosiya ka oba makaloag ankoto a nnga iyan ago so gii niyan kapligto ko manga salakaw, sa so tamok na tamok o Allāh na so doniya na doniya o Allāh a da a rk on o manosiya a mlk bo, na ino giipangalandada ko darpa a da a kapaar iyan on. Oba nka zagolai so walay a di nka tapar ka matophong ka on a taw, na aya pn so doniya o Allāh o ba ka on pangalandada.