So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Az Zalzalah - [99 So Tagthr o Linog ] - سـورة الزَّلزلـة
( The Earthquake - Ang Pangingisay o Kombulsiyon )

Pangnal ko Sūrah

Aya onayan a bandingan ankai a Sūrah na so rinayagan o bankit ko kapmbaropa o doniya ago so langowan a dalm iyan, sa phaninggaposan so doniya sabap sa phakatogalin so manosiya ko darpa a da a sabap on, ka aya dn a pnggolalan na so bagr o Allāh a da a sankot iyan (Talāqat al Qudrah) sa magndod so langowan taman ko tampata iyan.

Gianan so gawii a khasawaan so bnar sa khakilala o manga taw, na khada so bagr o ribat sa so langowan o mambbtad na magndod sa kabaya o Allāh sa da dn a bagr ago kapaar a rowar ko bagr o Allāh sa masa oto.

Mianinggaposan so sūrah ko kiatharoa niyan sa sa dn sa pinggalbk o taw na khakowa niyan so balas iyan, sa da dn a khalalim a ginawa ko alongan a maori.

Tomioron sa Madīnah a aya kadakl a ayat iyan na 8, tomioron ko oriyan o Sūrah an Nisā’.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

99:1

Hassanor Alapa : Amay ka ilinog ko lopa so samporna a linog iyan

Muhsin Khan : When the earth is shaken with its (final) earthquake.

Sahih International : When the earth is shaken with its [final] earthquake

Pickthall : When Earth is shaken with her (final) earthquake

Yusuf Ali : When the earth is shaken to her (utmost) convulsion,

Shakir : When the earth is shaken with her (violent) shaking,

Dr. Ghali : When the earth is quaked with its (final) earthquake,

Tafsir Jalalayn : When earth is shaken, [when] it is rocked for the rising of the Hour, with its [final] quake, with its most violent rocking, one that befits its magnitude,

Tagalog : Kapag niyanig ang kalupaan ng matinding pagkayanig.

99:2

Hassanor Alapa : Go miliyo o lopa so manga ppnd iyan 2054

Muhsin Khan : And when the earth throws out its burdens,

Sahih International : And the earth discharges its burdens

Pickthall : And Earth yieldeth up her burdens,

Yusuf Ali : And the earth throws up her burdens (from within),

Shakir : And the earth brings forth her burdens,

Dr. Ghali : And the earth brings out its heavy (burdens),

Tafsir Jalalayn : and the earth brings forth its burdens, its hidden treasures and its dead, casting them onto its surface,

Tagalog : At inilabas nito ang anumang nilalaman na mga patay at mga kayamanan ay magtatanungan na.

99:3

Hassanor Alapa : Go matharo o manosiya a antonaa i miasowa iyan?

Muhsin Khan : And man will say: "What is the matter with it?"

Sahih International : And man says, "What is [wrong] with it?" -

Pickthall : And man saith: What aileth her?

Yusuf Ali : And man cries (distressed): 'What is the matter with her?'-

Shakir : And man says: What has befallen her?

Dr. Ghali : And man says, "What is it with it?"

Tafsir Jalalayn : and man, the disbeliever in resurrection, says, ‘What is wrong with it?’ — in denial of that situation.

Tagalog : Ang mga tao sa isa’t isa bilang pagkagulat: Ano ba ang nangyayari sa kanya (sa kalupaang ito)?

99:4

Hassanor Alapa : Sa alongan oto na pamanotholn iyan so manga thotol iyan 2055

Muhsin Khan : That Day it will declare its information (about all what happened over it of good or evil).

Sahih International : That Day, it will report its news

Pickthall : That day she will relate her chronicles,

Yusuf Ali : On that Day will she declare her tidings:

Shakir : On that day she shall tell her news,

Dr. Ghali : Upon that Day it will discourse (i.e., proclaim) about its tidings.

Tafsir Jalalayn : On that day (yawma’idhin substitutes for, and is the response to, idhā, ‘when’) it shall relate its chronicles, it shall inform of the good and evil deeds committed in it,

Tagalog : Sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay mag-uulat ang kalupaan hinggil sa anumang ginawa sa ibabaw nito, mabuti man o masama,

99:5

Hassanor Alapa : Sa mataan a so Kadnan ka na iniwahi Niyan on

Muhsin Khan : Because your Lord has inspired it.

Sahih International : Because your Lord has commanded it.

Pickthall : Because thy Lord inspireth her.

Yusuf Ali : For that thy Lord will have given her inspiration.

Shakir : Because your Lord had inspired her.

Dr. Ghali : That your Lord has revealed to it.

Tafsir Jalalayn : for its Lord will have inspired it, that is, He will have commanded her to [do] this — in a hadīth [it is stated], ‘It [the earth] shall testify to every single deed committed by every servant and handmaiden upon its surface’.

Tagalog : Dahil katiyakang ang Allâh ay uutusan itong mag-ulat.

99:6

Hassanor Alapa : Sa alongan oto na phakambowat so manga taw a zasagorompong ka an kiran kapakimasai so manga galbk iran

Muhsin Khan : That Day mankind will proceed in scattered groups that they may be shown their deeds.

Sahih International : That Day, the people will depart separated [into categories] to be shown [the result of] their deeds.

Pickthall : That day mankind will issue forth in scattered groups to be shown their deeds.

Yusuf Ali : On that Day will men proceed in companies sorted out, to be shown the deeds that they (had done).

Shakir : On that day men shall come forth in sundry bodies that they may be shown their works.

Dr. Ghali : Upon that Day mankind will go forward in diverse (groups) to be shown their deeds.

Tafsir Jalalayn : On that day mankind shall issue forth, they will depart from the site of the Reckoning, in separate groups, divided up, so that those taking it [their book] by the right hand will go to Paradise, while those taking it by the left hand will go to the Fire, to be shown their deeds, that is, the requital for them, in [either] Paradise or the Fire.

Tagalog : Sa Araw na yaon ay tutungo ang mga tao mula sa lugar ng paghuhukom na hiwa-hiwalay na grupo at tutungo sila sa grupo na nararapat nilang paglagyan; upang ipakita ng Allâh kung ano ang kanilang ginawa na mga kasamaan at mga kabutihan, at ayon dito sila ay tutumbasan.

99:7

Hassanor Alapa : Na sa dn sa taw a nggalbk sa timbang a kolpong a mapia na mailay niyan

Muhsin Khan : So whosoever does good equal to the weight of an atom (or a small ant), shall see it.

Sahih International : So whoever does an atom's weight of good will see it,

Pickthall : And whoso doeth good an atom's weight will see it then,

Yusuf Ali : Then shall anyone who has done an atom's weight of good, see it!

Shakir : So. he who has done an atom's weight of good shall see it

Dr. Ghali : So whoever does an atom's weight of charity will see it,

Tafsir Jalalayn : So whoever does an atom’s weight of good shall see it: he shall see its reward,

Tagalog : Na kung kaya, ang sinumang gumawa ng kahit na katiting na kating na kabutihan, ay makikita niya ang kanyang gantimpala sa Kabilang-Buhay,

99:8

Hassanor Alapa : Na sa dn sa taw a nggalbk sa timbang a kolpong a marata na mailay niyan 2056

Muhsin Khan : And whosoever does evil equal to the weight of an atom (or a small ant), shall see it.

Sahih International : And whoever does an atom's weight of evil will see it.

Pickthall : And whoso doeth ill an atom's weight will see it then.

Yusuf Ali : And anyone who has done an atom's weight of evil, shall see it.

Shakir : And he who has done an atom's weight of evil shall see it.

Dr. Ghali : And whoever does an atom's weight of evil will see it.

Tafsir Jalalayn : and whoever does an atom’s weight of evil shall see it: he shall see its requital.

Tagalog : At sino naman ang gumawa ng kahit na katiting na katiting na kasamaan ay makikita (rin) niya ang kanyang parusa sa Kabilang-Buhay.


Osayan

2054. Miaaloy ko Hadīth a ikhandowar o lopa so madadalm ko poso’ iyan (didalm iyan) a pd sa manga bolawan ago pirak, na makaoma so (taw) a miamono sa isa a taw, sa tharoon iyan a; sabap sii (sankai a bolawan pirak) na miamono ako, go makaoma so tomiolak sa tonganay niyan na tharoon iyan a; misabap sii na tomiolak ako sa tonganay, na makaoma so tkhaw na tharoon iyan a misabap sii na piotolan ako sa lima (ko kiapamankhaw) na oriyan iyan na ganatan iran sa di siran on komowa, ka da dn a bali o kakayaan ko doniya sa masa oto a miakadansal so kasapisapi sa langit ka miaoma so bankit.

2055. So manga thotol o lopa na gioto so kapzaksii niyan ko langowan a taw a adn a pinggolawla niyan a galbk ko liawaw niyan marata sa mapiya, miaaloy oto ko Hadīth o Rasūlullāh [s.a.w].

2056. Piakisabotan o ayat a langowan a galbk na phayagn o Allāh ago, mbalasan iyan mapia pn i kaito iyan a shayi, sa inipangoyat iyan so mapia a galbk mapia pn maito ka khisong ko kaphakala iyan, na datar oto a inilalang iyan so marata, mapia pn maito ka khawit sa phakadakl a di khabaot.