So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Qadar - [ 97 So Okoran ] - سـورة القـدر
( The Power - Ang (Gabi Ng) Qadr )

Pangnal ko Sūrah

So salsila ankai a Sūrah na da a ba niyan khibibida ko manga pd iyan. Tomioron sa Makkah, ogaid na adn a mithindg sa skaniyan na sii initoron sa Madīnah.

Aya onayan a bandingan iyan na so thotolan ko btad o kagagawii a okoran (Laylat al Qadr) a so wahī o Allāh na pphakatoronn iyan sankai a khknman a doniya a kalilibotngan ko kadadadag o paratiaya niyan.

Manga papata ini sa mataan a so Allāh na mala so limo iyan ko manga oripn iyan a gii ron mananankopan, sa so galbk iran na mapia pn maito na khatimbang iyan so galbk o miangaoona a pagtaw a adn a g’s iran a bagr a lawas ko kanggalbka ko simba.

Tomioron sa Makkah a aya kadakl a ayat iyan na 5, tomioron ko oriyan o Sūrah Abasa.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

97:1

Hassanor Alapa : Mataan a initoron Ami skaniyan (a Qur’ān) 2047 ko kagagawii a okoran 2048

Muhsin Khan : Verily! We have sent it (this Quran) down in the night of Al-Qadr (Decree)

Sahih International : Indeed, We sent the Qur'an down during the Night of Decree.

Pickthall : Lo! We revealed it on the Night of Predestination.

Yusuf Ali : We have indeed revealed this (Message) in the Night of Power:

Shakir : Surely We revealed it on the grand night.

Dr. Ghali : Surely We sent it down on the Night of Determination;

Tafsir Jalalayn : Lo! We revealed it, that is, the Qur’ān, in its entirety, [sending it down] from the Preserved Tablet to the heaven of this world, on the Night of Ordainment, that is, [the Night] of great eminence.

Tagalog : Katiyakan, ibinaba Namin ang Qur’ân sa gabi ng ‘Qadr’ – na ito ay gabi ng karangalan, na ito ay sa buwan ng Ramadhan.

97:2

Hassanor Alapa : Go antai miakatokaw rka (hay Mohammad) o antonaa so kagagawii a okoran?

Muhsin Khan : And what will make you know what the night of Al-Qadr (Decree) is?

Sahih International : And what can make you know what is the Night of Decree?

Pickthall : Ah, what will convey unto thee what the Night of Power is!

Yusuf Ali : And what will explain to thee what the night of power is?

Shakir : And what will make you comprehend what the grand night

Dr. Ghali : And what makes you realize what the Night of Determination is?

Tafsir Jalalayn : And what will show you, [what] will make known to you, O Muhammad (s), what the Night of Ordainment is? — [intended] to emphasise its great status and to provoke marvel at it.

Tagalog : At ano ang makapagpapabatid sa iyo, O Muhammad, kung ano ang gabi ng ‘Qadr,’ na dakila at pinarangalan na gabi?

97:3

Hassanor Alapa : So kagagawii a okoran na lbi a mapia a di so sanggibo a olanolan

Muhsin Khan : The night of Al-Qadr (Decree) is better than a thousand months (i.e. worshipping Allah in that night is better than worshipping Him a thousand months, (i.e. 83 years and 4 months).

Sahih International : The Night of Decree is better than a thousand months.

Pickthall : The Night of Power is better than a thousand months.

Yusuf Ali : The Night of Power is better than a thousand months.

Shakir : The grand night is better than a thousand months.

Dr. Ghali : The Night of Determination is more charitable (i.e., better) than a thousand months.

Tafsir Jalalayn : The Night of Ordainment is better than a thousand months, in which there is no Night of Ordainment, for a righteous deed on that Night is better than one [performed] for a thousand months without it.

Tagalog : Ang gabi ng ‘Qadr’ ay gabi na biniyayaan, na ang katangian nito ay higit pa kaysa sa isang libong buwan na pagsamba, na wala sa ibang gabi ang ganitong katangian.

97:4

Hassanor Alapa : A pthoron on so manga malāikat ago so Jibrīl 2049 sa nggolalan sa sogoan o Kadnan iran ko langowan a btad

Muhsin Khan : Therein descend the angels and the Ruh [Jibrael (Gabriel)] by Allah's Permission with all Decrees,

Sahih International : The angels and the Spirit descend therein by permission of their Lord for every matter.

Pickthall : The angels and the Spirit descend therein, by the permission of their Lord, with all decrees.

Yusuf Ali : Therein come down the angels and the Spirit by Allah's permission, on every errand:

Shakir : The angels and Gibreel descend in it by the permission of their Lord for every affair,

Dr. Ghali : The Angels and the Spirit keep coming down therein, by the permission of their Lord, with (Literally: from) every Command.

Tafsir Jalalayn : The angels and the Spirit, namely, Gabriel, descend (tanazzalu: one of the two original tā’ letters [of tatanazzalu] has been omitted) in it, on that night, by the leave of their Lord, by His command, with every command, that God has decreed from that year to the following one (min is causative functioning as bi, ‘with’).

Tagalog : Na sa gabing yaon ay bumababa ang maraming mga anghel at si Jibril sa kapahintulutan ng kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha upang gawin ang anumang pinagpasiyahan ng Allâh sa taong yaon.

97:5

Hassanor Alapa : Sa kalilintad skaniyan (a kagagawii) sa taman sa kasbang o pidiar.

Muhsin Khan : Peace! (All that night, there is Peace and Goodness from Allah to His believing slaves) until the appearance of dawn.

Sahih International : Peace it is until the emergence of dawn.

Pickthall : (The night is) Peace until the rising of the dawn.

Yusuf Ali : Peace!...This until the rise of morn!

Shakir : Peace! it is till the break of the morning.

Dr. Ghali : Peace it is, till the rising of the dawn.

Tafsir Jalalayn : It is peaceful (salāmun hiya: a predicate preceding the subject) until the rising of the dawn (read matla‘ or matli‘), until the time it rises: it is peaceful because of the numerous salutations [of peace] (salām) spoken in it by the angels, who, every time they come across a believing man or believing woman, bid him peace.

Tagalog : Na ang gabing yaon ay punung-puno ng kapayapaan, na walang anumang hindi kanais-nais na mangyayari hanggang sa pagsikat ng ‘Fajr.’


Osayan

2047. Pitharo o Ibn Abbās a: Initoron o Allāh so Qur’ān sa miatimbl sa miakaisaisa phoon ko Lawh Mahfūdh sa inwit iyan ko Bayt al Izzah ko langit a tampar ko doniya, oriyan iyan na tomioron sa miazaginton ko dianka a giimanggolawla a pphakatawag sa katoron ankoto a ayat a pd ko Qur’ān ko lagaday o miakadowa polo ago tlo ragon.

2048. So isa a kagagawii a okoran (Laylat al Qadr) na so amal on a mapia na tomo a di so amal ko salakaw ron a sanggibo a manga olanolan a da a ba on Laylat al Qadr, sabap sa miapanothol a adn a sakataw a mama ko Banu Israil a giiphrang sa lalan ko Allāh sa miakasanggibo olan ago giimanambayang, na so kiaadn o Laylat al Qadr na piakalbi ska niyan o Allāh a di giankoto a sanggibo a olanolan a giiipagamal ankoto a sakataw a mama.

2049. So Laylat al Qadr na masa oto a ipthoron o manga malāikat sii ko lopa sabap ko kapthoron o barakah a phoon ko Allāh, ago inaloy niyan so Jibrīl sa ingaran a ar Rūh a pthoron pn sankoto a kagagawii, sa biathk skaniyan a oba di pd ko rankom o malāikat sabap ko kala o btad iyan ago so galbk iyan a skaniyan i phagawid ko wahī o Allāh ko manga sogo’ iyan.