So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Alaq - [ 96 So Misasambir a Rogo’ ] - سـورة العلـق
( The Clot - Ang Namuong Dugo )

Pangnal ko Sūrah

So lima a ayat ko poonan ankai a sūrah na skaniyan i paganay a Ayat a tomoron ko Mohammad [s.a.w] ko smba o Hirā’.

Oriyan oto na adn a miaadn a kiatarg o wahī a da dn makaoma (fatrah) ko Rasūlullāh [s.a.w] sa miakaphipira olan odi na ragon. Sa so sūrah 68 na skaniyan i miakatondog a sūrah a tomioron ko oriyan o fatrah, na go bo makasalono so ayat a sompat o paganay a lima a ayat sankai a sūrah ko kiatoron (96:6-19) a giankai a manga ayat na inisogo iyan so kapana-gipoon o kapnggalbka ko Da’wah o Rasūlullāh [s.a.w].

Iniropa niyan saya so sabaad a waraan o manosiya a barakafir, a khakowa niyan so marata a balas iyan ko alongan a maori. Go inpos iyan so ayat sa ayat a kasojud ko Allāh a gioto i rinayagan a maporo ko kathaoripn ko Allāh a Mahasoti a Maporo.

Tomioron a aya ayat iyan na 19, a skaniyan i paganay a tomoron ko Qur’ān.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

96:1

Hassanor Alapa : Batia ka 2042 sa ingaran o Kadnan ka a so Miangadn 2043

Muhsin Khan : Read! In the Name of your Lord, Who has created (all that exists),

Sahih International : Recite in the name of your Lord who created -

Pickthall : Read: In the name of thy Lord Who createth,

Yusuf Ali : Proclaim! (or read!) in the name of thy Lord and Cherisher, Who created-

Shakir : Read in the name of your Lord Who created.

Dr. Ghali : Read: In the Name of your Lord Who created,

Tafsir Jalalayn : Recite, bring recitation into existence, beginning with: In the Name of your Lord Who created, all creatures;

Tagalog : Bigkasin mo, O Muhammad, ang anumang ipinahayag sa iyo na mula sa Banal na Qur’ân bilang iyong pagsisimula! Sa Pangalan ng iyong ‘Rabb’ na Bukod-Tanging Tagapaglikha,

96:2

Hassanor Alapa : Inadn Iyan so manosiya a phoon sa rogo’ (a misasambir)

Muhsin Khan : Has created man from a clot (a piece of thick coagulated blood).

Sahih International : Created man from a clinging substance.

Pickthall : Createth man from a clot.

Yusuf Ali : Created man, out of a (mere) clot of congealed blood:

Shakir : He created man from a clot.

Dr. Ghali : Created man from clots.

Tafsir Jalalayn : created man (al-insān: the generic) from a blood-clot (‘alaq is the plural of ‘alaqa, which is a small quantity of congealing blood).

Tagalog : Na Siya ang lumikha ng lahat ng tao mula sa namumuong dugo na malapot. Bigkasin mo, O Muhammad, ang anumang ipinahayag sa iyo!

96:3

Hassanor Alapa : Batia ka, a so Kadnan ka na Lbi a Sasakawn

Muhsin Khan : Read! And your Lord is the Most Generous,

Sahih International : Recite, and your Lord is the most Generous -

Pickthall : Read: And thy Lord is the Most Bounteous,

Yusuf Ali : Proclaim! And thy Lord is Most Bountiful,-

Shakir : Read and your Lord is Most Honorable,

Dr. Ghali : Read: And your Lord is The Most Honorable,

Tafsir Jalalayn : Recite: (reiterating the first one) and your Lord is the Most Generous, having no counterpart in terms of His generosity (wa-rabbuka’l-akram is a circumstantial qualifier referring to the subject [of the verb] iqra’, ‘recite’),

Tagalog : At katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay sagana sa kabutihan at malawak ang Kagandahang-loob,

96:4

Hassanor Alapa : A so inipangndao Niyan so (kaosara ko) pansom (kazorat)

Muhsin Khan : Who has taught (the writing) by the pen [the first person to write was Prophet Idrees (Enoch)].

Sahih International : Who taught by the pen -

Pickthall : Who teacheth by the pen,

Yusuf Ali : He Who taught (the use of) the pen,-

Shakir : Who taught (to write) with the pen

Dr. Ghali : Who taught by the pen.

Tafsir Jalalayn : Who taught, [the art of] script, by the pen — the first to write with it was [the prophet] Enoch (Idrīs), peace be upon him —

Tagalog : Na Siya ang nagturo sa Kanyang nilikha ng pagsusulat sa pamamagitan ng panulat,

96:5

Hassanor Alapa : Inipangndao Niyan ko manosiya so nganin a di niyan katawan

Muhsin Khan : Has taught man that which he knew not.

Sahih International : Taught man that which he knew not.

Pickthall : Teacheth man that which he knew not.

Yusuf Ali : Taught man that which he knew not.

Shakir : Taught man what he knew not.

Dr. Ghali : He taught man what he did not know.

Tafsir Jalalayn : taught man (al-insān: the generic) what he did not know, before he was taught, in the way of guidance, [the art of] writing, crafts and so on.

Tagalog : Na tinuruan Niya ang tao ng bagay na hindi nito alam, at iniahon Niya mula sa kadiliman at kamangmangan tungo sa liwanag ng kaalaman.

96:6

Hassanor Alapa : Di’, mataan a so manosiya na disomala a phangalandada

Muhsin Khan : Nay! Verily, man does transgress all bounds (in disbelief and evil deed, etc.).

Sahih International : No! [But] indeed, man transgresses

Pickthall : Nay, but verily man is rebellious

Yusuf Ali : Nay, but man doth transgress all bounds,

Shakir : Nay! man is most surely inordinate,

Dr. Ghali : Not at all! Surely man does indeed (grow) inordinate.

Tafsir Jalalayn : Nay, but verily man is [wont to be] rebellious,

Tagalog : Katiyakan, ang tao ay lumampas sa hangganan na itinakda ng Allâh

96:7

Hassanor Alapa : Amay ka mailay niyan a mikhawasa 2044

Muhsin Khan : Because he considers himself self-sufficient.

Sahih International : Because he sees himself self-sufficient.

Pickthall : That he thinketh himself independent!

Yusuf Ali : In that he looketh upon himself as self-sufficient.

Shakir : Because he sees himself free from want.

Dr. Ghali : That he sees himself becoming self-sufficient.

Tafsir Jalalayn : when he sees it, that is to say, his own soul, to be self-sufficient, in terms of wealth — this was revealed regarding Abū Jahl (ra’ā, ‘sees’, means [to see] mentally; istaghnā, ‘self-sufficient’, is the second direct object; an ra’āhu, ‘when he sees it’, is an object denoting reason).

Tagalog : Dahil siya ay nagmayabang sa kanyang yaman, na kung kaya, dapat na mabatid ng sinumang lumampas sa hangganan ng katotohanan,

96:8

Hassanor Alapa : Mataan a sii ko Kadnan ka so khandodan

Muhsin Khan : Surely! Unto your Lord is the return.

Sahih International : Indeed, to your Lord is the return.

Pickthall : Lo! unto thy Lord is the return.

Yusuf Ali : Verily, to thy Lord is the return (of all).

Shakir : Surely to your Lord is the return.

Dr. Ghali : Surely to your Lord is the Returning.

Tafsir Jalalayn : Surely to your Lord, O man, is the return — [meant as] a threat for him — and so He will requite the rebellious one with what he deserves.

Tagalog : Ang kanyang pagbabalik ay tungo sa Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha.

96:9

Hassanor Alapa : Miailay nka so (taw) a pzaparan iyan a 2045

Muhsin Khan : Have you (O Muhammad (Peace be upon him)) seen him (i.e. Abu Jahl) who prevents,

Sahih International : Have you seen the one who forbids

Pickthall : Hast thou seen him who dissuadeth

Yusuf Ali : Seest thou one who forbids-

Shakir : Have you seen him who forbids

Dr. Ghali : Have you seen him who forbids.

Tafsir Jalalayn : Have you seen (a-ra’ayta in all three instances [here and below] is an exclamation of wonder) him, namely, Abū Jahl, who forbids.

Tagalog :Nakakita ka ba, O Muhammad, ng mas higit pa na kamangha-mangha sa kanyang pagiging masama kaysa sa kanya na naghaharang – siya ay si Abu Jahl –

96:10

Hassanor Alapa : Oripn igira mizambayang.

Muhsin Khan : A slave (Muhammad (Peace be upon him)) when he prays?

Sahih International : A servant when he prays?

Pickthall : A slave when he prayeth?

Yusuf Ali : A votary when he (turns) to pray?

Shakir : A servant when he prays?

Dr. Ghali : A bondman when he prays?

Tafsir Jalalayn : a servant, namely, Muhammad (s), when he prays?

Tagalog : Sa Aming alipin kapag siya ay nagsasagawa ng ‘Salâh’ sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha – siya ay si Muhammad.

96:11

Hassanor Alapa : Miailay nka amay ka miaadn skaniyan ko toroan

Muhsin Khan : Tell me, if he (Muhammad (Peace be upon him)) is on the guidance (of Allah)?

Sahih International : Have you seen if he is upon guidance

Pickthall : Hast thou seen if he relieth on the guidance (of Allah)

Yusuf Ali : Seest thou if he is on (the road of) Guidance?-

Shakir : Have you considered if he were on the right way,

Dr. Ghali : Have you seen in case he is upon guidance

Tafsir Jalalayn : Have you considered what if he, the one forbidden, should be upon [a path of] guidance,

Tagalog : Ano kaya ang masasabi mo, kung siya (Muhammad) ba na pinagbabawalang magsagawa ng ‘Salâh’ ang nasa patnubay, na kung gayon, bakit siya pinagbabawalan?

96:12

Hassanor Alapa : Odi na inisogo iyan so kalk ko Allāh

Muhsin Khan : Or enjoins piety?

Sahih International : Or enjoins righteousness?

Pickthall : Or enjoineth piety?

Yusuf Ali : Or enjoins righteousness?

Shakir : Or enjoined guarding (against evil)?

Dr. Ghali : Or he commands (people) to piety?

Tafsir Jalalayn : or (aw is for division) be bidding [others] to fear of God?

Tagalog : O di kaya siya ba na nag-utos sa iba ng pagkatakot ay karapat-dapat ba siyang pagbawalan?

96:13

Hassanor Alapa : Miailay nka amay ka miakam-bokhag ago tomialikhod

Muhsin Khan : Tell me if he (the disbeliever, Abu Jahl) denies (the truth, i.e. this Quran), and turns away?

Sahih International : Have you seen if he denies and turns away -

Pickthall : Hast thou seen if he denieth (Allah's guidance) and is froward?

Yusuf Ali : Seest thou if he denies (Truth) and turns away?

Shakir : Have you considered if he gives the lie to the truth and turns (his) back?

Dr. Ghali : Have you seen in case he cries lies and turns away?

Tafsir Jalalayn : Have you considered what if he, the one forbidding the Prophet, should be denying [God’s guidance] and turning away?, from faith.

Tagalog : Ano sa tingin mo, kung siya (Abu Jahl) ba (na walang pananampalataya) na nagbabawal, na tinanggihan ang anumang paanyaya sa kanya at tumalikod?

96:14

Hassanor Alapa : Ba niyan da katokawi a mataan a so Allāh na phagilayin Iyan

Muhsin Khan : Knows he not that Allah does see (what he does)?

Sahih International : Does he not know that Allah sees?

Pickthall : Is he then unaware that Allah seeth?

Yusuf Ali : Knoweth he not that Allah doth see?

Shakir : Does he not know that Allah does see?

Dr. Ghali : Does he not know that Allah sees?

Tafsir Jalalayn : Is he not aware that God sees?, what has issued from him, that is to say, He does [indeed] know it and will requite him for it. In other words, ‘Marvel, O you being addressed, at the way in which he forbids prayer, and at the fact that the one being forbidden is actually the one upon guidance, bidding to fear of God, while the one forbidding is a denier, disregarding faith’.

Tagalog : Hindi ba niya batid na ang Allâh sa katotohanan ay nakikita ang anuman na kanyang ginagawa? Ang katotohanan ay hindi ang yaong kanyang ginagawa!

96:15

Hassanor Alapa : Di’, amay ka di tomarg na singgawtn Ami sa ombonombonan

Muhsin Khan : Nay! If he (Abu Jahl) ceases not, We will catch him by the forelock,

Sahih International : No! If he does not desist, We will surely drag him by the forelock -

Pickthall : Nay, but if he cease not We will seize him by the forelock -

Yusuf Ali : Let him beware! If he desist not, We will drag him by the forelock,-

Shakir : Nay! if he desist not, We would certainly smite his forehead,

Dr. Ghali : Not at all! Indeed in case he does not refrain, We will indeed trail him by the forelock,

Tafsir Jalalayn : No indeed! — a repudiation of him — Assuredly if (la-in: the lām is for oaths) he does not desist, from the disbelief that he is upon, We shall seize him by the forelock, We shall drag him to the Fire by his forelock,

Tagalog : Na kung kaya, kapag hindi siya tumigil sa kanyang pagiging masama At sa kanyang pagdudulot ng kapinsalaan ay pupuksain Namin siya na kakaladkarin mula sa harapan ng kanyang noo nang mahigpit na pagkaladkad at siya ay itatapon sa Impiyerno,

96:16

Hassanor Alapa : A ombonombonan a bokhag a baradosa

Muhsin Khan : A lying, sinful forelock!

Sahih International : A lying, sinning forelock.

Pickthall : The lying, sinful forelock -

Yusuf Ali : A lying, sinful forelock!

Shakir : A lying, sinful forehead.

Dr. Ghali : A lying, sinful forelock.

Tafsir Jalalayn : a lying, iniquitous forelock! (nāsiyatin: an indefinite noun substituting for a definite) — the description of this [forelock] in such terms is meant figuratively, and what is actually meant is that individual.

Tagalog : Na ang noo niyang ito ay isang sinungaling na noo sa sinasabi nito at mali sa ginagawa nito.

96:17

Hassanor Alapa : Na tawaga niyan so manga lompokan iyan

Muhsin Khan : Then, let him call upon his council (of helpers),

Sahih International : Then let him call his associates;

Pickthall : Then let him call upon his henchmen!

Yusuf Ali : Then, let him call (for help) to his council (of comrades):

Shakir : Then let him summon his council,

Dr. Ghali : So let him call upon his assembly!

Tafsir Jalalayn : Let him, then, call upon [the henchmen of] his council, the members of his council (nādin) — a place of assembly where people gather to talk. He [Abū Jahl] had said to the Prophet (s) in reproof, having forbidden him from prayer, ‘You are well aware that there is none in this [town] who has [recourse to] as large a council [of men] as I do. Verily, I shall fill this [entire] valley with mature steeds and young men [in battle] against you if you so wish!’

Tagalog : Na kung kaya, tawagin na niya – siya na sukdulan ang kasamaan – ang sinuman na kanyang nais na tawagin upang makahingi siya ng saklolo, dahil walang pag-aalinlangan,

96:18

Hassanor Alapa : Ka tankd a tawagn Ami so malaikat a az Zabāniyah

Muhsin Khan : We will call the guards of Hell (to deal with him)!

Sahih International : We will call the angels of Hell.

Pickthall : We will call the guards of hell.

Yusuf Ali : We will call on the angels of punishment (to deal with him)!

Shakir : We too would summon the braves of the army.

Dr. Ghali : We will call upon the guards of Hell.

Tafsir Jalalayn : We shall call the Zabāniya, the grim stern angels to destroy him, as [stated] in the hadīth, ‘Had he called his council [of henchmen] together, the Zabāniya would have seized him right before his own eyes!’.

Tagalog : Tatawagin (aatasan) Namin ang mga anghel na tagapagparusa!

96:19

Hassanor Alapa : Di’, di nka pagonoti skaniyan ago sojud ka 2046 ago pakarani ka ko Allāh.

Muhsin Khan : Nay! (O Muhammad (Peace be upon him))! Do not obey him (Abu Jahl). Fall prostrate and draw near to Allah!

Sahih International : No! Do not obey him. But prostrate and draw near [to Allah ].

Pickthall : Nay, Obey not thou him. But prostrate thyself, and draw near (unto Allah).

Yusuf Ali : Day, heed him not: But bow down in adoration, and bring thyself the closer (to Allah)!

Shakir : Nay! obey him not, and make obeisance and draw nigh (to Allah).

Dr. Ghali : Not at all! Do not obey him, and prostrate yourself, and draw near (to Allah).

Tafsir Jalalayn : No indeed! — a repudiation of him — Do not obey him, O Muhammad (s) and abandon prayer, and prostrate yourself, perform prayer to God, and draw near, to Him through obedience to Him.

Tagalog : Ang katotohanan ay hindi ang yaong iniisip ni Abu Jahl! Katiyakan, hindi ka niya maipapahamak, O Muhammad, na kung kaya, huwag mo siyang sundin sa anuman na kanyang ipinag-aanyaya sa iyo, na tumigil sa pagsasagawa ng ‘Salâh,’ bagkus ay magpatirapa ka sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at lumapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng pagmamahal sa Kanya bilang pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos.


Osayan

2042. Gianan so pagampaganay a ayat ko Qur’ān a tomoron ko Mohammad [s.a.w] ko katatago iyan ko sold o smba a Hirā’ sa pondiong a palaw a an Nūr.

2043. Inisogo iyan so kabatia so kaknal katokawi ko kamamataani ko Allāh a so iniropa niyan a ginawa niyan ko kiapangadn, ago inaloy niyan so kiaadna niyan ko manosiya a phoon sa mapilit a rogo’ a misasambir ko kilid o kandangan o ina a makasasayan sa bontal a kapt (alaq), sa khasabot san a aya onayan a bandingan o Qur’an na dowa btad a ron phliot so langowan a bandingan sankai a kibabatog, skaniyan so ALLĀH ago so MANOSIYA. Sa langowan a galbk ago katao a di san makambatang na khaadn on so kazoramig a khasaba-pan sa kaantior o kibabatog sankai a doniya, patoray a adn a Tuhan a pzimbaan ago adn a oripn a pzimba sa di anan makapmblag ko rinayagan o kaoyagoyag, ago so simba o oripn na patot a makabantak ko Allāh sa skaniyan bo sa da dn a mizophon on a salakaw a nganin ka khaadn so mala a kapanalimbot a so kipanakoton ko Allāh.

2044. Inaloy niyan a so manosiya na pd sa waraan iyan a amay ka magdam iyan a khawasa na phangalandada sa phangarasian iyan so kabnar o izik iyan a kaadn ago so kabnar o miadn on, sa zasaksian o kamamasaan a mataan a so kapphakala o kakayaan o manosiya na pkhasabapan sa gii niyan kapmalawani sa phlawan sa thipo ko kibabatog iyan. So Qārūn na gowani a khawasa na miaadn on so kambotakal ago so kazalibantog ko kadakl o tamok iyan, na inindp skaniyan o Allāh ko lopa, so Tha’labah a Sahābah na gowani a khawasa na miakatonay ron sa kiamonafiq iyan a miada ko Islām.

2045. Tomioron oto ko Abū Jahl a piamagitaan iyan so Nabī ko kapzambayang iyan sa Baytullāh, sa inosay o ayat a amay ka di tomarg ko marata a galbk iyan na singgawtn skaniyan o Allāh sa ombonombonan sa siksaan iyan sa mabasng a siksa. Na amay ka siksaan skaniyan o Allāh na tawaga niyan so salinggogopa iyan ka tawagn ami so az Zabaniyah a malaikat ko Naraka a tig o Allāh. Giiipagandisan o Abū Lahab a kadakl iyan i pagtaw a gia bo a kapananawag iyan na khalimod so lipongan sa kazmbaga on.

2046. So masa a kasosojud o oripn ko sambayang iyan na gioto i masa a lbi skaniyan a marani sii ko Kadnan iyan, miaaloy anan ko Hadith o Rasūlullāh [s.a.w]. Sa miapanothol a so Rasūlullāh [s.a.w] na psojud igira biatia iyan ankai a Sūrah ago so Sūrah al Inshiqāq.