So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah At Tīn - [ 95 So Kayo a Tīn ] - سـورة التِّيـن
( The Fig - Ang Igos )

Pangnal ko Sūrah

Giai so sūrah a mizapa on so Allāh ko kayo a Tīn ago so Zaytūn, ago so Palaw a at Tūr ago gia ingd a Makkah, sa pmbagrn iyan a inadn iyan so manosiya ko pithamanan a mapia a taong ago bontal.

O ilaya tano so bontal ago taong a kiaadna ko manosiya na mabnar tano ankanan a katharo, ka so langowan a inadn o Allāh ko liawaw o lopa na palaya dn makadodola so taong o lawas iyan mlagid so pat i ski antaa ka so dowa i ski a kaadn, na so pman so manosiya na minisnggay a kaadn a makambabatang ko kaphlalakaw niyan a kna o ba makadodola, a mipoporo iyan a bn’ng iyan ago gia olo niyan, ogaid na odi makasowa somojud ankanan a bn’ng ko Kadnan iyan na gianan dn i paganay ago khaona miponsad ko apoy o Naraka Jahannam.

Na sii sankai a kataid a miakhipantag iyan na phakandodn iyan siran ko mababa a pankatan inonta bo sa taw a maratiaya ko sogoan iyan ago nggalbk sa manga pipia (a gioto so manga galbk a simba a iphakarani ko Allāh).

Tomioron sa Makkah a aya kadakl a ayat iyan na 8, tomioron ko oriyan o Sūrah al Burūj.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

95:1

Hassanor Alapa : Ibt ko (kayo) a at Tīn ago so az Zaytūn 2040 2040

Muhsin Khan : By the fig, and the olive,

Sahih International : By the fig and the olive

Pickthall : By the fig and the olive,

Yusuf Ali : By the Fig and the Olive,

Shakir : I swear by the fig and the olive,

Dr. Ghali : And (by) the fig and the olive,

Tafsir Jalalayn : By the fig and the olive, that is, the two [edible] foods — or [these denote the names of] two mountains in Syria on which these two foods grow —

Tagalog : Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng ‘Tîn’ at saka sa ‘Zayton’ (Oliba),

95:2

Hassanor Alapa : Ago so (palaw) a Tūr Sinīn

Muhsin Khan : By Mount Sinai,

Sahih International : And [by] Mount Sinai

Pickthall : By Mount Sinai,

Yusuf Ali : And the Mount of Sinai,

Shakir : And mount Sinai,

Dr. Ghali : And (by) Tur Sinin (Mount Sinai).

Tafsir Jalalayn : and [by] the Mount Sinai, the mountain on which God, exalted be He, spoke to Moses (sīnīn means ‘the one blessed’ or ‘the fair one with fruitful trees’),

Tagalog : Na itong dalawang ito ay kabilang sa mga uri ng bunga, at sumumpa (rin) ang Allâh sa pamamagitan ng bundok ng Sinai na kung saan nakipag-usap ang Allâh kay Mousa (as) roon,

95:3

Hassanor Alapa : Go giankai a ingd a somasarig

Muhsin Khan : And by this city of security (Makkah).

Sahih International : And [by] this secure city [Makkah],

Pickthall : And by this land made safe;

Yusuf Ali : And this City of security,-

Shakir : And this city made secure,

Dr. Ghali : And (by) this devoted (Or: secure, i.e., the city of Makkah) Country!

Tafsir Jalalayn : and [by] this secure land: Mecca, as people were secure in it in the time of pagandom and [are still secure in it] in Islam.

Tagalog : sumumpa (rin) ang Allâh sa bayang ligtas sa anumang kinatatakutan, na ito ay ang Makkah, na kung saan, dito ibinaba ang Islâm.

95:4

Hassanor Alapa : Sabnar a inadn Ami so manosiya sa lbi a mapia a bontal

Muhsin Khan : Verily, We created man of the best stature (mould),

Sahih International : We have certainly created man in the best of stature;

Pickthall : Surely We created man of the best stature

Yusuf Ali : We have indeed created man in the best of moulds,

Shakir : Certainly We created man in the best make.

Dr. Ghali : Indeed We already created man in the fairest stature;

Tafsir Jalalayn : Verily We created man (al-insān: the generic) in the best of forms, [in the best] proportioning of his shape.

Tagalog : Katiyakan, nilikha Namin ang tao sa pinakamagandang hugis,

95:5

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na pakandodn Ami skaniyan sa mababa sa taman a mababa

Muhsin Khan : Then We reduced him to the lowest of the low,

Sahih International : Then We return him to the lowest of the low,

Pickthall : Then we reduced him to the lowest of the low,

Yusuf Ali : Then do We abase him (to be) the lowest of the low,-

Shakir : Then We render him the lowest of the low.

Dr. Ghali : Thereafter We turned him back to the basest of the base,

Tafsir Jalalayn : Then, in the case of certain individuals of his [species], We reduced him to the lowest of the low — a metaphor for old age and weakness, at which point a believer’s deeds are fewer than when he was young; but he will still have his reward, as God, exalted be He, says:

Tagalog : Pagkatapos ay ibababa Namin tungo sa kababa-babaan ng Impiyerno kung hindi siya susunod sa Allâh at sa Kanyang mga Sugo,

95:6

Hassanor Alapa : Inonta bo so miamaratiaya ago minggalbk siran sa manga pipia ka adn a bagian iran a balas a di khapinda

Muhsin Khan : Save those who believe (in Islamic Monotheism) and do righteous deeds, then they shall have a reward without end (Paradise).

Sahih International : Except for those who believe and do righteous deeds, for they will have a reward uninterrupted.

Pickthall : Save those who believe and do good works, and theirs is a reward unfailing.

Yusuf Ali : Except such as believe and do righteous deeds: For they shall have a reward unfailing.

Shakir : Except those who believe and do good, so they shall have a reward never to be cut off.

Dr. Ghali : Except the ones who have believed and done deeds of righteousness; so (these) will have a reward bountifully unfailing.

Tafsir Jalalayn : except those who believe and perform righteous deeds, for they shall have an unfailing reward, one unending — in a hadīth [it is stated], ‘When a believer reaches that stage of old age which prevents him from performing [good] deeds, then what he used to do is recorded in his favour [instead]’.

Tagalog : Subali’t ang mga yaong naniwala sa Allâh at gumawa ng mga mabubuting gawa ay para sa kanila ang dakilang gantimpala na walang katapusan at hindi nababawasan.

95:7

Hassanor Alapa : Na antonaa i makapmbokhag rka ko gawii a kaphamalas (hay manosiya) 2041

Muhsin Khan : Then what (or who) causes you (O disbelievers) to deny the Recompense (i.e. Day of Resurrection)?

Sahih International : So what yet causes you to deny the Recompense?

Pickthall : So who henceforth will give the lie to thee about the judgment?

Yusuf Ali : Then what can, after this, contradict thee, as to the judgment (to come)?

Shakir : Then who can give you the lie after (this) about the judgment?

Dr. Ghali : Then what will cry you lies hereafter as to the Doom? (Or: the Religion)

Tafsir Jalalayn : So what makes you deny, O disbeliever, thereafter — after the mention of man being created in the best of forms and his being reduced to the vilest of age, all of which indicates the power [of God] to resurrect — the Judgement?, the Requital that will be preceded by the Resurrection and the Reckoning. In other words, what makes you disbelieve in all this? Nothing does!

Tagalog : Ano ba ang nagtulak sa iyo, O ikaw na tao, pagkatapos nito, na tumanggi sa Muling Pagkabuhay at sa Pagbabayad, samantalang napakalinaw ng mga katibayan sa kakayahan ng Allâh para rito?

95:8

Hassanor Alapa : Ba di so Allāh i lbi a mapiya i kakokom ko manga pangongokom.

Muhsin Khan : Is not Allah the Best of judges?

Sahih International : Is not Allah the most just of judges?

Pickthall : Is not Allah the most conclusive of all judges?

Yusuf Ali : Is not Allah the wisest of judges?

Shakir : Is not Allah the best of the Judges?

Dr. Ghali : Is not Allah The Most Judicious of Judges?

Tafsir Jalalayn : Is not God the fairest of all judges?, the most just of all judges. His passing judgement by means of [the process of] requital is one such example. In a hadīth [it is stated], ‘Whoever recites [sūrat] wa’l-tīni, ‘By the fig’, to the end of it, let him then say, “Yes Indeed! And I am of those who bear witness to this!” ’

Tagalog : Hindi ba ang Allâh na Siyang lumikha ng Araw na ito para sa Paghuhukom sa pagitan ng mga tao ay Siyang Pinakamagaling sa lahat ng tagapaghukom sa lahat ng Kanyang mga nilikha? Walang pag-aalinlangan, tunay na Siya nga! Kung gayon, pababayaan na lang ba ang mga tao na hindi na pakikialaman, na wala nang pag-uutos para sa kanya at wala nang pagbabawal, na siya ay di na gagantimpalaan at hindi na parurusahan?


Osayan

2040. So pizapaan o Allāh na gioto so tlo a manga darpa a kiapoonan o manga sogo’ iyan a manga ala i thkhs ko margn, paganay ron na darpa a phagthoan o at Tīn ago so az Zaytūn a gia Bayt al Maqdis a kiapoonan o Īsā [a.s.]., ika dowa na gia palaw a Sīna a so pimbitiara iyan o Allāh ago so Mūsā Bin Imrān, na ika tlo na gia ingd a Makkah a gianan so ingd a somasarig a kiapoonan o Mohammad [s.a.w].

2041. Aya maana oto na khabaloy ka niyan a pakapmbokhagn ka so gawii a kaphamalas o Allāh hay manosiya, pakaiza a kasanka (istf’hām inkārī) amay ka katawan ka so paganay a kiaadna rka na kiatokawan ka a so Allāh na khagaga niyan so kapakakasoya niyan ko inadn iyan sa paganay, sa ino nka pzankaa? sa di oto khagaga o Allāh.