So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Ad Dhuhā - [ 93 So Masa a Tnganayk ] - سـورة الضُّحـى
( The Morning Hours - Ang Umaga )

Pangnal ko Sūrah

Sūrah ini a marani a kikokoyapt iyan ko masa a kiatoron o Sūrah a 89, ago so Sūrah 92.

Aya onayan a bandingan iyan na so kiazapa iyan ko masa a tnganayk so alongan a tanda oto o maliwanag ago so kagagawii a tanda o malibotng, sa mataan a so Allāh na da niyan doyaan so sogo’ iyan sa ba niyan inibowang, sa smbag oto ko manga taw a aya paratiaya iran na inidoya so Mohammad [s.a.w] o Kadnan iyan ago kiararangitan iyan.

Piakitadman a Sūrah nan ko Rasūlullāh [s.a.w] so manga ala a pangalimo on o Kadnan iyan, ago bigan iyan sa manga pipia a kabilangataw ko gii niyan kindolonaan ko salakaw di salakaw, sa miabaloy so Mohammad [s.a.w] a ladiawan ko kapia o parangay ago pizaksian o Qur’ān ko kiatharo a niyan sa “ Mataan a ska na phapantaw sa parangay a lbi a mala “.

Tomioron sa Makkah a aya bilangan o ayat iyan na 11, tomioron ko oriyan o Sūrah al Fajr.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

93:1

Hassanor Alapa : Ibt ko masa a tnganayk

Muhsin Khan : By the forenoon (after sun-rise);

Sahih International : By the morning brightness

Pickthall : By the morning hours

Yusuf Ali : By the Glorious Morning Light,

Shakir : I swear by the early hours of the day,

Dr. Ghali : And (by) the forenoon,

Tafsir Jalalayn : By the forenoon, that is to say, the first part of the day or all of it,

Tagalog : Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng Dhuhâ,

93:2

Hassanor Alapa : Go so gagawii igira lominibotng

Muhsin Khan : And by the night when it is still (or darkens);

Sahih International : And [by] the night when it covers with darkness,

Pickthall : And by the night when it is stillest,

Yusuf Ali : And by the Night when it is still,-

Shakir : And the night when it covers with darkness.

Dr. Ghali : And (by) the night when it (comes) with its dark stillness!

Tafsir Jalalayn : and [by] the night when it is still — or [sajā can mean] ‘when it envelops [all] in its darkness’.

Tagalog : At sa gabi kapag tumahimik na ito para sa mga nilikha at tumindi na ang kadiliman nito.

93:3

Hassanor Alapa : Ka da ka bagakn o Kadnan ka go da ka niyan doyaan (gioto so Mohammad) 2031

Muhsin Khan : Your Lord (O Muhammad (Peace be upon him)) has neither forsaken you nor hated you.

Sahih International : Your Lord has not taken leave of you, [O Muhammad], nor has He detested [you].

Pickthall : Thy Lord hath not forsaken thee nor doth He hate thee,

Yusuf Ali : Thy Guardian-Lord hath not forsaken thee, nor is He displeased.

Shakir : Your Lord has not forsaken you, nor has He become displeased,

Dr. Ghali : In no way has your Lord disregarded you, and in no way has He disfavored you.

Tafsir Jalalayn : Your Lord has neither forsaken you, He has [not] abandoned you, O Muhammad (s), nor does He hate you: this was revealed when, after the revelation had not come to him for fifteen days, the disbelievers said, ‘His Lord has parted with him and hates him’.

Tagalog : Sumusumpa ang Allâh sa anuman na Kanyang nais sa Kanyang mga nilikha subali’t ang sinumang nilikha ay hindi maaaring sumumpa sa iba bukod sa Allâh na Tagapaglikha, dahil ang panunumpa bukod sa Allâh ay isang uri ng ‘Shirk’ – pagtatambal sa pagsamba sa Allâh o pagsamba ng iba bukod sa Allâh. Hindi ka pinabayaan ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, at hindi ka Niya kinapootan sa pagpapabagal ng pagdating sa iyo ng Rebelasyon (‘Wahi).

93:4

Hassanor Alapa : Go so akhirat na tomo rka a di so paganay (so doniya) 2032

Muhsin Khan : And indeed the Hereafter is better for you than the present (life of this world).

Sahih International : And the Hereafter is better for you than the first [life].

Pickthall : And verily the latter portion will be better for thee than the former,

Yusuf Ali : And verily the Hereafter will be better for thee than the present.

Shakir : And surely what comes after is better for you than that which has gone before.

Dr. Ghali : And indeed the Hereafter will be more charitable (i.e., better) for you than the First (i.e., the present life).

Tafsir Jalalayn : And verily the Hereafter shall be better for you, by virtue of the honours awaiting you thereat, than the first [life], this world.

Tagalog : At ang Kabilang-Buhay ay mas makakabuti sa iyo, kaysa buhay sa daigdig,

93:5

Hassanor Alapa : Go tankd a mbgan ka o Kadnan ka (sa limo) na khasoat ka

Muhsin Khan : And verily, your Lord will give you (all i.e. good) so that you shall be well-pleased.

Sahih International : And your Lord is going to give you, and you will be satisfied.

Pickthall : And verily thy Lord will give unto thee so that thou wilt be content.

Yusuf Ali : And soon will thy Guardian-Lord give thee (that wherewith) thou shalt be well-pleased.

Shakir : And soon will your Lord give you so that you shall be well pleased.

Dr. Ghali : And indeed your Lord will eventually give you so that you will be satisfied.

Tafsir Jalalayn : And verily your Lord shall give you, in the Hereafter, of good things, a bounteous gift, and you shall be satisfied, with it — and so the Prophet (s) said, ‘In that case, I shall not be satisfied if a single person from among my community remains in the Fire’ (the response to the oath terminates here, with two affirmations and two negations).

Tagalog : At walang pag-aalinlangan, ipagkakaloob ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, sa iyo, O Muhammad, ang masaganang biyaya sa Kabilang-Buhay, na ikaw ay masisiyahan nang lubusan.

93:6

Hassanor Alapa : Ba ka Niyan da matoon a wata a Ilo na piakaapas ka Niyan 2033

Muhsin Khan : Did He not find you (O Muhammad (Peace be upon him)) an orphan and gave you a refuge?

Sahih International : Did He not find you an orphan and give [you] refuge?

Pickthall : Did He not find thee an orphan and protect (thee)?

Yusuf Ali : Did He not find thee an orphan and give thee shelter (and care)?

Shakir : Did He not find you an orphan and give you shelter?

Dr. Ghali : Did He not find you an orphan, so He gave (you) an abode,

Tafsir Jalalayn : Did He not find you an orphan (an interrogative meant as an affirmative, in other words, He did [indeed] find you [an orphan]), having lost your father before you were born or [shortly] thereafter, and shelter you?, by having your uncle Abū Tālib embrace you [as part of his household].

Tagalog : Hindi ba nasumpungan (natagpuan) ka noon na ulila at inalagaan ka at kinalinga,

93:7

Hassanor Alapa : Go miaoma ka Niyan a dadag na tioro ka Niyan

Muhsin Khan : And He found you unaware (of the Quran, its legal laws, and Prophethood, etc.) and guided you?

Sahih International : And He found you lost and guided [you],

Pickthall : Did He not find thee wandering and direct (thee)?

Yusuf Ali : And He found thee wandering, and He gave thee guidance.

Shakir : And find you lost (that is, unrecognized by men) and guide (them to you)?

Dr. Ghali : And He found you erring, so He guided (you),

Tafsir Jalalayn : And did He not find you erring, from the [revealed] Law which you [now] follow, and guided you?, that is, and then guided you to it.

Tagalog : At natagpuan ka na di-maalam sa kasulatan at tamang paniniwala subali’t itinuro sa iyo ang anuman na hindi mo alam, at ginabayan ka sa pinakamabuting gawa?

93:8

Hassanor Alapa : Go miaoma ka Niyan a miskin na piakakhawasa ka Niyan

Muhsin Khan : And He found you poor, and made you rich (selfsufficient with selfcontentment, etc.)?

Sahih International : And He found you poor and made [you] self-sufficient.

Pickthall : Did He not find thee destitute and enrich (thee)?

Yusuf Ali : And He found thee in need, and made thee independent.

Shakir : And find you in want and make you to be free from want?

Dr. Ghali : And He found you in want, so He enriched (you)?

Tafsir Jalalayn : And did He not find you needy, poor, and enrich you?, [and] made you content with the spoils and other things which He gave you — in a hadīth [it is stated], ‘Wealth comes not from the proliferation of transient [worldly] goods, but wealth comes from the contentedness of the soul’.

Tagalog : At natagpuan ka na mahirap, at ipinagkaloob sa iyo ang iyong kabuhayan, at pinayaman ka sa pamamagitan ng pagiging panatag sa kalooban at mapagtiis?

93:9

Hassanor Alapa : Na so pman so wata a ilo na di nka phakargni 2034

Muhsin Khan : Therefore, treat not the orphan with oppression,

Sahih International : So as for the orphan, do not oppress [him].

Pickthall : Therefor the orphan oppress not,

Yusuf Ali : Therefore, treat not the orphan with harshness,

Shakir : Therefore, as for the orphan, do not oppress (him).

Dr. Ghali : Then, as for the orphan, then do not subdue (him),

Tafsir Jalalayn : So, as for the orphan, do not oppress [him], by appropriating his wealth or otherwise,

Tagalog : Na kung kaya, huwag mong pakikitunghan nang masama ang ulila, at huwag mong ipagtabuyan ang sinumang nagmamalimos, bagkus ay pakanin mo,

93:10

Hassanor Alapa : Na so pman so pphamangni na di nka pphamasonga

Muhsin Khan : And repulse not the beggar;

Sahih International : And as for the petitioner, do not repel [him].

Pickthall : Therefor the beggar drive not away,

Yusuf Ali : Nor repulse the petitioner (unheard);

Shakir : And as for him who asks, do not chide (him),

Dr. Ghali : And as for the beggar, then do not scold (him);

Tafsir Jalalayn : and as for the beggar, do not drive [him] away, [do not] repel him on account of his poverty,

Tagalog :At ibigay mo ang kanilang pangangailangan,

93:11

Hassanor Alapa : Na so pman so limo o Kadnan ka na pphamanothol anka 2035

Muhsin Khan : And proclaim the Grace of your Lord (i.e. the Prophethood and all other Graces).

Sahih International : But as for the favor of your Lord, report [it].

Pickthall : Therefor of the bounty of thy Lord be thy discourse.

Yusuf Ali : But the bounty of the Lord - rehearse and proclaim!

Shakir : And as for the favor of your Lord, do announce (it).

Dr. Ghali : And as for your Lord's favor, then discourse about it! (i.e., proclaim it).

Tafsir Jalalayn : and as for your Lord’s grace, to you, by way of prophethood and otherwise, proclaim [it], make it known. The omission in certain instances of the [suffixed] pronoun referring to the Prophet (s) from the end of the verbs is intended to sustain the end-rhyme of the verses.

Tagalog : At ang ipahayag mo ang anumang ipinagkaloob sa iyo na Biyaya (pagka-Propeta at iba pang mga Biyaya), ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha.


Osayan

2031. Pianothol o Ahmad a miakapoon ko Jundub Bin Abdillāh a: Miasakit so Rasūlullāh [s.a.w] sa da makalalakaw sa isa ka kagagawii odi na dowa na miakaoma a sakataw a babay na pitharo iyan a: Hay Mohammad [s.a.w] di ko khailay so shaytan ka inonta a inidoya ka niyan, na piakatoron o Allāh ankoto a ayat.

2032. So ingd a pkhaori i lbi a mapia a di so ingd a minikabalaga dn a so doniya, ogaid na so kadaklan ko manosiya na pkhababayaan iran so minikabalaga a di so miataalik, sabap ko kiasandngi ran ko parayasan iyan a phakasirang ago so orarig iyan a phakabngang ko kailay.

2033. Piangangaloy o Allāh ko Mohammad [s.a.w] so manga limo iyan on sa manga rinarinaw niyan on ko kasasagad iyan sa mabasng a ringasa o pagtaw niyan sa Makkah.

2034. Pinggonanao niyan so Mohammad [s.a.w] sa manga okit a pangalimo ko manga taw a manga lolobay a datar o wata a ilo ago so miskin a pphamangni sa kaoyagan, gianan i pd ko onayan o panolon o Qur’ān a lalayon iyan phagalowin ko kadaklan ko manga ayat iyan so kikapdiin ko ilo ago so miskin, ka an thagompiya so ndolondolonan o manga taw sa makapia so gii ran kandodolona ko kibabatog iran sa mada so giikanddnkia a aya lalayon a pkhasabapan on na so kala o goang ko pagltan o manga kawasa ago so manga miskin, sa tanto a pianamaran o Islām a kaolna sankoto a goang sa makakhakaraniya so pankat o manga taw ko gii ran kakhaoyagan sa makadakl kiran so manga sabap a khakowaan sa pagpr sa kaamplan iran so manga pangindaw iran a barandia ago kaniniawai. Go gianan i mala a romasay o parinta Islamiyyah ko masa a kapakamoayan iyan ko blangan o kaoyagoyag a zabtn iyan so maratabat o pagtaw a kapipiloan ko kapphagintaw sa nggolalan ko kaatora ko Zakāt sa makatindg so Bayt al Māl o manga Muslim.

2035. So manga limo o Allāh na patot so kapphanothola on sa pantag sa an makowa a thoma kna o ba pantag sa kazalibantog ago kathakabor ko manga taw.