So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah As Shams - [ 91 So Alongan ] - سـورة الشَّمـس
( The Sun - Ang Araw )

Pangnal ko Sūrah

Sūrah ini a initoron sa Makkah, a pindirogod iyan so sabaad a rinayagan o waraan a makikilala o manosiya, go so btad o ginawa o manosiya a margn a sabotn.

Aya onayan a bandingan iyan na so kaphagosaya niyan ko btad o alongan a maori, ago so kipphangangalkn iyan ko siksa iyan, ago so pangoyat iyan ko balas iyan ka o ba makapamimikiran so manosiya sa mapia sa makapa-ngongonotan.

So thotolan ko isa a pagtaw a barakafir a pindaraatan iran sa marata so onta a siogo kiran o Allāh a tioba sa kiasabapan oto sa kiaantior iran, na ino ba siran gioraok o langit ago so lopa ko kiadadas iran? Sayana so manosiya a barakafir a da a tadm iyan ko Kadnan iyan.

Initoron sa Makkah, makaaawid sa ayat a 15, a tomioron ko oriyan o Sūrah al Qadr.

بسم الله الرحمن الرحيم
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

91:1

Hassanor Alapa : Ibt ko Alongan ago so liwanag iyan

Muhsin Khan : And by the sun and its brightness;

Sahih International : By the sun and its brightness

Pickthall : By the sun and his brightness,

Yusuf Ali : By the Sun and his (glorious) splendour;

Shakir : I swear by the sun and its brilliance,

Dr. Ghali : And (by) the sun and its forenoon radiance,

Tafsir Jalalayn : By the sun and her morning light,

Tagalog : Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng araw (‘sun) at sa liwanag ng sinag sa umpisa ng araw (‘day) nito,

91:2

Hassanor Alapa : Go so olan igira miatondog iyan

Muhsin Khan : And by the moon as it follows it (the sun);

Sahih International : And [by] the moon when it follows it

Pickthall : And the moon when she followeth him,

Yusuf Ali : By the Moon as she follows him;

Shakir : And the moon when it follows the sun,

Dr. Ghali : And (by) the moon when it ensues it.

Tafsir Jalalayn : and [by] the moon when it follows her, rising after she has set,

Tagalog : At sa pamamagitan ng buwan kapag ito ay sumunod (o humalili) sa araw sa pamamagitan ng paglitaw nito at lulubog (naman ang araw),

91:3

Hassanor Alapa : Go so dawndaw igira piakarayag iyan

Muhsin Khan : And by the day as it shows up (the sun's) brightness;

Sahih International : And [by] the day when it displays it

Pickthall : And the day when it revealeth him,

Yusuf Ali : By the Day as it shows up (the Sun's) glory;

Shakir : And the day when it shows it,

Dr. Ghali : And (by) the daytime when it manifests it,

Tafsir Jalalayn : and [by] the day when it reveals her, as it rises [high],

Tagalog : At sa araw (‘day) kapag naglaho na ang kadiliman at lumiwanag na,

91:4

Hassanor Alapa : Go so kagagawii igira piakalibotng iyan

Muhsin Khan : And by the night as it conceals it (the sun);

Sahih International : And [by] the night when it covers it

Pickthall : And the night when it enshroudeth him,

Yusuf Ali : By the Night as it conceals it;

Shakir : And the night when it draws a veil over it,

Dr. Ghali : And (by) the night when it envelops it,

Tafsir Jalalayn : and [by] the night when it enshrouds her, covering her up with its darkness (idhā, ‘when’, in all three instances is an absolute adverbial, operated by the verbal action of the oath).

Tagalog : At sa gabi kapag natakpan na at dumilim na ang kalupaan,

91:5

Hassanor Alapa : Go so langit ago so 2020 mitharagombalay ron

Muhsin Khan : And by the heaven and Him Who built it;

Sahih International : And [by] the sky and He who constructed it

Pickthall : And the heaven and Him Who built it,

Yusuf Ali : By the Firmament and its (wonderful) structure;

Shakir : And the heaven and Him Who made it,

Dr. Ghali : And (by) the heaven and That (i.e., The Command) which built it,

Tafsir Jalalayn : By the heaven and the One Who built it,

Tagalog : At sa Kalangitan at sa Kanya na nagtayo nito.

91:6

Hassanor Alapa : Go so lopa ago so komiayat on

Muhsin Khan : And by the earth and Him Who spread it,

Sahih International : And [by] the earth and He who spread it

Pickthall : And the earth and Him Who spread it,

Yusuf Ali : By the Earth and its (wide) expanse:

Shakir : And the earth and Him Who extended it,

Dr. Ghali : And (by) the earth and That (i.e., The Command) which spread it (even),

Tafsir Jalalayn : and [by] the earth and the One Who spread it, laid out flat.

Tagalog : At sa kalupaan at pagkalatag nito,

91:7

Hassanor Alapa : Go sa isa a ginawa ago so miadn on

Muhsin Khan : And by Nafs (Adam or a person or a soul, etc.), and Him Who perfected him in proportion;

Sahih International : And [by] the soul and He who proportioned it

Pickthall : And a soul and Him Who perfected it

Yusuf Ali : By the Soul, and the proportion and order given to it;

Shakir : And the soul and Him Who made it perfect,

Dr. Ghali : And (by) the self and That (i.e., The Command) which molded it,

Tafsir Jalalayn : and [by] the soul, that is to say, [by] all souls, and the One Who proportioned it, in its created form (mā in all three instances relates to the verbal action, or functions as man, ‘the one who’),

Tagalog : At sa bawa’t tao at sa pagkakaganap na pagkakalikha rito ng Allâh upang magampanan niya ang kanyang tungkulin,

91:8

Hassanor Alapa : Sa iniilaham Iyan on so kandosa niyan ago so paratiaya niyan 2021

Muhsin Khan : Then He showed him what is wrong for him and what is right for him;

Sahih International : And inspired it [with discernment of] its wickedness and its righteousness,

Pickthall : And inspired it (with conscience of) what is wrong for it and (what is) right for it.

Yusuf Ali : And its enlightenment as to its wrong and its right;-

Shakir : Then He inspired it to understand what is right and wrong for it;

Dr. Ghali : So He inspired it to its impiety and piety!

Tafsir Jalalayn : and inspired to discern its vices and piety, He pointed out to it the path of good and that of evil (the placing of taqwā, ‘piety’, second takes into account the [rhyme] endings of the verses; the response to the oath is [the following:])

Tagalog : Nilinaw sa kanya ang daan ng masama at daan ng mabuti, katiyakan,

91:9

Hassanor Alapa : Sabnar a miakadaag so taw a sotin iyan (so ginawa) niyan (sa nggolalan sa kalk paratiaya ko Allāh) 2022

Muhsin Khan : Indeed he succeeds who purifies his ownself (i.e. obeys and performs all that Allah ordered, by following the true Faith of Islamic Monotheism and by doing righteous good deeds).

Sahih International : He has succeeded who purifies it,

Pickthall : He is indeed successful who causeth it to grow,

Yusuf Ali : Truly he succeeds that purifies it,

Shakir : He will indeed be successful who purifies it,

Dr. Ghali : He has already prospered who has cleansed it.

Tafsir Jalalayn : Successful indeed (qad: the lām [of laqad, ‘indeed’] has been omitted from it for the sake of brevity) will be the one who purifies it, purges it of sins,

Tagalog : Nagtagumpay ang sinumang nilinis niya ang kanyang pagkatao at pinalago niya sa kabutihan,

91:10

Hassanor Alapa : Na sabnar a mialapis so taw a ibaba iyan (so ginawa) niyan (sa nggolalan sa kakhafir ago kandosa)

Muhsin Khan : And indeed he fails who corrupts his ownself (i.e. disobeys what Allah has ordered by rejecting the true Faith of Islamic Monotheism or by following polytheism, etc. or by doing every kind of evil wicked deeds).

Sahih International : And he has failed who instills it [with corruption].

Pickthall : And he is indeed a failure who stunteth it.

Yusuf Ali : And he fails that corrupts it!

Shakir : And he will indeed fail who corrupts it.

Dr. Ghali : And he has already been disappointed who stunts it.

Tafsir Jalalayn : and he will indeed have failed he who eclipses it, he who obscures it with [acts of] disobedience (dassāhā is actually dassasahā, but the second sīn has been replaced with an alif for [phonetic] ease).

Tagalog : At katiyakan, natalo ang sinumang nilulong niya ang kanyang sarili sa mga kasalanan.

91:11

Hassanor Alapa : Miakambokhag so pagtaw o Thamūd ko kiandosa niyan

Muhsin Khan : Thamud (people) denied (their Prophet) through their transgression (by rejecting the true Faith of Islamic Monotheism, and by following polytheism, and by committing every kind of sin).

Sahih International : Thamud denied [their prophet] by reason of their transgression,

Pickthall : (The tribe of) Thamud denied (the truth) in their rebellious pride,

Yusuf Ali : The Thamud (people) rejected (their prophet) through their inordinate wrong-doing,

Shakir : Samood gave the lie (to the truth) in their inordinacy,

Dr. Ghali : Thamud cried lies in their in ordinance,

Tafsir Jalalayn : Thamūd denied, their messenger Sālih, because of their rebellious nature,

Tagalog : Tinanggihan ng sambayanan ni Thamoud ang kanilang Propeta sa pamamagitan ng ginawa nilang sukdulang paglabag,

91:12

Hassanor Alapa : Gowani a mbakorot so lbi ron a tilaka (a mama).

Muhsin Khan : When the most wicked man among them went forth (to kill the she-camel).

Sahih International : When the most wretched of them was sent forth.

Pickthall : When the basest of them broke forth

Yusuf Ali : Behold, the most wicked man among them was deputed (for impiety).

Shakir : When the most unfortunate of them broke forth with

Dr. Ghali : As the most wretched of them deputed himself.

Tafsir Jalalayn : when the most wretched of them, whose name was Qudār, was dispatched, [when] he hastened, in order to hamstring the she-camel with their approval.

Tagalog : Noong isinagawa ng karamihan sa tribo ang kasamaan sa pamamagitan ng pagsasaksak nila sa babaeng kamelyo,

91:13

Hassanor Alapa : Na pitharo kiran o sogo’ o Allāh a (a so Sālih a gikasi niyo) so onta o Allāh ago so inoma iyan

Muhsin Khan : But the Messenger of Allah [Salih (Saleh) ] said to them: "Be cautious! Fear the evil end. That is the she-camel of Allah! (Do not harm it) and bar it not from having its drink!"

Sahih International : And the messenger of Allah [Salih] said to them, "[Do not harm] the she-camel of Allah or [prevent her from] her drink."

Pickthall : And the messenger of Allah said: It is the she-camel of Allah, so let her drink!

Yusuf Ali : But the Messenger of Allah said to them: "It is a She-camel of Allah! And (bar her not from) having her drink!"

Shakir : So Allah's messenger said to them (Leave alone) Allah's she-camel, and (give) her (to) drink.

Dr. Ghali : Then the Messenger of Allah said to them, "The she-camel of Allah! And (do not hinder) her drinking."

Tafsir Jalalayn : But then the messenger of God, Sālih, said to them, ‘[This is] the she-camel of God, so let her have her drink!’, her drink on her day — one day was hers, the next theirs.

Tagalog : Na sinabi sa kanila ng Sugo ng Allâh na si Sâleh: Ingatan ninyo na makagawa kayo ng anumang masamang hakbang laban sa babaeng kamelyo na ipinadala ng Allâh sa inyo bilang palatandaan, at ingatan ninyo na maharangan ang pagpapainom sa kanya ng kanyang inumin, dahil para sa kanya ang isang araw upang makainom at para naman sa inyo ang isang araw,

91:14

Hassanor Alapa : Na piakambokhag iran skaniyan na siombali iran so (onta) na inantior siran o Kadnan iran sabap ko dosa iran na dimpas iyan so ingd iran

Muhsin Khan : Then they denied him and they killed it. So their Lord destroyed them because of their sin, and made them equal in destruction (i.e. all grades of people, rich and poor, strong and weak, etc.)!

Sahih International : But they denied him and hamstrung her. So their Lord brought down upon them destruction for their sin and made it equal [upon all of them].

Pickthall : But they denied him, and they hamstrung her, so Allah doomed them for their sin and rased (their dwellings).

Yusuf Ali : Then they rejected him (as a false prophet), and they hamstrung her. So their Lord, on account of their crime, obliterated their traces and made them equal (in destruction, high and low)!

Shakir : But they called him a liar and slaughtered her, therefore their Lord crushed them for their sin and levelled them (with the ground).

Dr. Ghali : Yet they cried lies to him. So they hamstrung her; then their Lord devastated them for their guilty (deed), so He leveled it (i.e., destroyed the whole country).

Tafsir Jalalayn : But they denied him, with regard to his saying this [as being a command] from God — which if they contravened would immediately result in chastisement being sent down on them — then hamstrung her, they slew it in order to appropriate her [share of the] drinking water. So their Lord closed in on them, the chastisement, because of their sin, and meted it equally [among them], that is, the closing in on them, in other words, He subsumed them all by it, so that not one of them escaped.

Tagalog : At naging mahirap ito sa kanila, na kung kaya, pinasinungalingan nila ang anumang babala sa kanila, kaya pinatay nila ang babaeng kamelyo, na sa ganitong kadahilanan ay winasak sila ng kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha bilang parusa sa kanilang kasalanan, at ginawa ito sa kanila na magkakasabay na walang sinuman ang nakaligtas sa kanila.

91:15

Hassanor Alapa : A di niyan ikhalk so kiarombaan iyan.

Muhsin Khan : And He (Allah) feared not the consequences thereof.

Sahih International : And He does not fear the consequence thereof.

Pickthall : He dreadeth not the sequel (of events).

Yusuf Ali : And for Him is no fear of its consequences.

Shakir : And He fears not its consequence.

Dr. Ghali : And He does not fear its Ultimate Outcome.

Tafsir Jalalayn : And He does not (read wa-lā, or fa-lā) fear the consequence of it.

Tagalog : At kailanman ay hindi natatakot ang Allâh sa anumanng magiging bunga ng iginawad Niyang matinding kaparusahan sa kanila.


Osayan

2020. So miangaaaloy a batang a “Mā” ko ayat a 5, 6, 7, na aya isa a tindg on na ska niyan na ma a makatotoro sa masdar (pkhapoonan o galbk) sa aya maana niyan na, “ go so langit ago so kiatharagombalaya on” a gioto i tindg o Qatādah, adn pman a tindg sa skaniyan a Mā, na makatotoro sa maana a Man, a makanggogonanao sa ginawa a adn a akal iyan, sa aya maana niyan na” go so langit ago so mitharagombalay ron – a so Allāh – sa gioto i tindg o Mujāhid, sa palaya dn khatarima ankoto a dowa a tindg sii sankoto a maana ankoto a batang a Mā a miaaloy sa onaan.

2021. Aya maana oto na initoro iyan on so kazanka iyan ago so kaphangongonotan iyan sa piakambayabaya on sa sa dn sa kabaya iyan on, ogaid na maoona dn so okoran o Allāh ko katawi niyan ko mapnggolawla o manosiya sa dowa oto ko da niyan on pn kang-golawlaa, sa kna o ba niyan on tigl sa kabaloy niyan a somosopak odi na pphangongonotan, giabo a kalalambas o katawi niyan ko pnggolawlaan iyan a manosiya ko da niyan on pn kanggolawlaa a gioto i inisorat o malāikat ankoto a katawi (plng) o Allāh ko zowaan o manosiya a apia so manosiya na di niyan katawan i mapnggalbk iyan ko kaoyagoyag iyan, sa gioto i mitotoro o hadith a adn a taw a pnggalbk sa galbk a khisold ko sorga na amay ka makarani ron na kaonaan skaniyan o panoratan (kitāb) a so katawi o Allāh ko pnggalbkn iyan a inisorat o malāikat, na makanggalbk skaniyan sa galbk a ikhanaraka iyan na makanaraka, sa datar oto mambo so kapakasorga a makapnggalbk sa galbk a kisorga iyan sa ron dn khapos a aya galbk iyan sa onaan na kapmaasiya, sa so Allāh i matao roo.

2022. So kasotia ko ginawa na gianan so ginawa a rahasiyan kna o ba so barandia a lawas odi na badan aya ptharoon a Ginawa (Nafs) na gianan so ginawa a pkhaadn ko oriyan o kapakazolbiya o niawa ago so badan, na pkhada ko masa a kapakamblag iran kna o ba so ginawa na ba skaniyan so ptharoon a niawa (Rūh) ka salakaw skaniyan ko niawa, a madakl a pkharibat a aya paratiaya iran na so ginawa na skaniyan dn so niawa. Aya pkhailayan ko rarad o ginawa na so ptharoon a baya a ginawa (al Hawā) a skaniyan na mibabangnsa ko ginawa, na sa taw a saparan iyan so ginawa niyan ko kabaya iyan, na makalidas ko Naraka sa makasold ko Sorga. So kasotia ko ginawa na aya onayan o kapakaapas, na so kibabaan on sa kisaonkn on ko manga kabaya iyan na gioto dn so kaola ago kalapis a inaloy o ayat a ika 10. So kabaya a pphakapoon ko ginawa na lalayon makasisilay ko sogoan o Islām ka kagiya skaniyan i giimathalasogo o shaytan ko lawas o manosiya, aya piangni o Islām a kabaya na so kabaya a pphakapoon ko akal o manosiya ka lalayon makaaayon ko waraan o Islām, na giankanan a dowa a kabaya na lalayon di phagayon a giinggarotaya ko lawas o manosiya, na so baraakal na aya phagonotan iyan na so kabaya o akal iyan mapiya pn mapait, na so bon’g na aya phagonotan iyan na so baya a ginawa niyan ka kagiya lalayon malbod ago pkhababayaan o ginawa a romarampi sa mamis. Gioto i sabap a langowan a aya kaposan iyan na mapia na so poonan iyan na margn ago mapitl, na so pman so aya khaorian on na marata na aya poonan iyan na mamis ago mapia, sabap roo na liniot so Sorga a langowan a ipkhagowad o ginawa, na linibt so Naraka a langowan a pkhababayaan o ginawa, na sa dn sa baraakal na makasold ko Sorga, na sa dn sa bon’g a khokorang on so pandapat na maolog ko Naraka. Gioto so pananaroon o Mranaw a: Di ka marasay badan ka so kiarasay nka, na marasay ka dn bago ka so da nka dn karasay.