So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Gāshiyah - [88 So Mangolambo i Siksa’ ] - سورة الغاشية
( The Overwhelming - Ang Kagimbal-gimbal )

Pangnal ko Sūrah

Skaniyan na sūrah a pd ko minikabalaga tomoron sii sa Makkah, a marani so masa niyan ko kiatoron o ayat a 53.

Aya dn a patogina niyan na so al Gāshiyah a sipik anan ko katharo a Gāshiyah a makatotoro sa maana a somiapng, gioto i sabap a bithowan tano sa mangolambo a isa nan ko ingaran o maori a alongan a so siksa ko manga kafir na khikolambo kiran sa da dn a ba iran on kaphakalidas ka mikokolambo kiran ko langowan a atag iran ago so manga katampar iran.

Gianan dn i onayan a bandingan ankai a sūrah a iniropa niyan so batad o maori a alongan, ago so khabolosan o miaratiaya ago so mikhafir.

So manga ayat a miamanoron sa Makkah, na aya dn a onayan a bandingan iran na so maori a alongan ago so mapmbtad on o manosiya, ago so bandingan ko kapakaisaisaa ko Allāh (tawhīd) a gianan i mapangingindaw ankoto a masa.

Aya kadakl a ayat iyan na 26, tomioron ko oriyan o Sūrah ad Dhāriyāt.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

88:1

Hassanor Alapa : Ino miakaoma rka so thotolan ko mangolambo 1993

Muhsin Khan : Has there come to you the narration of the overwhelming (i.e. the Day of Resurrection);

Sahih International : Has there reached you the report of the Overwhelming [event]?

Pickthall : Hath there come unto thee tidings of the Overwhelming?

Yusuf Ali : Has the story reached thee of the overwhelming (Event)?

Shakir : Has not there come to you the news of the overwhelming calamity?

Dr. Ghali : Has the discourse of the Enveloper come up to you?

Tafsir Jalalayn : Has there — [there has] indeed — come to you the tiding of the Enveloper?, the Resurrection, [so called] because it ‘envelops’ creatures with its terrors.

Tagalog : Mayroon bang dumating sa iyong kuwento hinggil sa kagimbal-gimbal na Araw, na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay?

88:2

Hassanor Alapa : A adn a manga paras sa alongan oto a maliliap a kalk

Muhsin Khan : Some faces, that Day, will be humiliated (in the Hell-fire, i.e. the faces of all disbelievers, Jews and Christians, etc.).

Sahih International : [Some] faces, that Day, will be humbled,

Pickthall : On that day (many) faces will be downcast,

Yusuf Ali : Some faces, that Day, will be humiliated,

Shakir : (Some) faces on that day shall be downcast,

Dr. Ghali : Faces upon that day will be submissive,

Tafsir Jalalayn : Some faces on that day — they [faces] are used to represent the individuals in both instances — will be humbled, abject,

Tagalog : Ang mga mukha ng walang pananampalataya sa Araw na yaon ay kaawa-awa dahil sa kaparusahan, na nagpakahirap nang labis sa makamundong buhay (sa pagsamba ng iba bukod sa Allâh),

88:3

Hassanor Alapa : A gomagalbk a ikokopay a dokaw 1994

Muhsin Khan : Labouring (hard in the worldly life by worshipping others besides Allah), weary (in the Hereafter with humility and disgrace).

Sahih International : Working [hard] and exhausted.

Pickthall : Toiling, weary,

Yusuf Ali : Labouring (hard), weary,-

Shakir : Laboring, toiling,

Dr. Ghali : Laboring, toiling,

Tafsir Jalalayn : toiling, weary, tired and exhausted from the chains and fetters,

Tagalog : Na hapung-hapo sa pagpapahirap sa kanya sa Kabilang-Buhay.

88:4

Hassanor Alapa : A phakasold sa apoy a mayaw

Muhsin Khan : They will enter in the hot blazing Fire,

Sahih International : They will [enter to] burn in an intensely hot Fire.

Pickthall : Scorched by burning fire,

Yusuf Ali : The while they enter the Blazing Fire,-

Shakir : Entering into burning fire,

Dr. Ghali : Roasting at a Fire burning hot.

Tafsir Jalalayn : roasting (read taslā or tuslā) in a scorching fire,

Tagalog : Na siya ay susunugin sa naglalagablab na apoy.

88:5

Hassanor Alapa : A phakainomn sa ig a plikabo sa kayaw

Muhsin Khan : They will be given to drink from a boiling spring,

Sahih International : They will be given drink from a boiling spring.

Pickthall : Drinking from a boiling spring,

Yusuf Ali : The while they are given, to drink, of a boiling hot spring,

Shakir : Made to drink from a boiling spring.

Dr. Ghali : Watered from a duly (Or: hot) (boiling) spring.

Tafsir Jalalayn : made to drink from a boiling spring, one of extremely hot temperatures.

Tagalog : At paiinumin mula sa kumukulong bukal na napakatindi ang init nito,

88:6

Hassanor Alapa : Da a rk iran a pangn’nkn a rowar sa Dharī’ 1995

Muhsin Khan : No food will there be for them but a poisonous thorny plant,

Sahih International : For them there will be no food except from a poisonous, thorny plant

Pickthall : No food for them save bitter thorn-fruit

Yusuf Ali : No food will there be for them but a bitter Dhari'

Shakir : They shall have no food but of thorns,

Dr. Ghali : No food will be brought for them except from daric, (Or: cactus thorn).

Tafsir Jalalayn : They will have no food except cactus (darī‘) — a type of thorn plant which no animal grazes on because of its vileness —

Tagalog : Walang anumang pagkain ang mga nasa Impiyerno kundi mula sa ‘Dharee`’ – matinik na halaman na nakalalason na ito ay napakasamang pagkain at napakarumi,

88:7

Hassanor Alapa : Di phakaolit ago di phakabolong sa kaor 1996

Muhsin Khan : Which will neither nourish nor avail against hunger.

Sahih International : Which neither nourishes nor avails against hunger.

Pickthall : Which doth not nourish nor release from hunger.

Yusuf Ali : Which will neither nourish nor satisfy hunger.

Shakir : Which will neither fatten nor avail against hunger.

Dr. Ghali : Not to plum pen and of no avail against hunger.

Tafsir Jalalayn : neither nourishing, nor availing against hunger.

Tagalog : At hindi ito makapagbibigay ng kapakinabangan sa katawan at hindi makapapawi ng gutom at uhaw.

88:8

Hassanor Alapa : Adn a manga paras sa 1997 alongan oto a masosonor

Muhsin Khan : (Other) faces, that Day, will be joyful,

Sahih International : [Other] faces, that Day, will show pleasure.

Pickthall : In that day other faces will be calm,

Yusuf Ali : (Other) faces that Day will be joyful,

Shakir : (Other) faces on that day shall be happy,

Dr. Ghali : (Other) faces upon that day will be blissful,

Tafsir Jalalayn : Other faces on that day will be delicate, fair,

Tagalog : At ang mga mukha ng mananampalataya sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay masayang-masaya;

88:9

Hassanor Alapa : A sii ko galbk iyan na masosoat

Muhsin Khan : Glad with their endeavour (for their good deeds which they did in this world, along with the true Faith of Islamic Monotheism).

Sahih International : With their effort [they are] satisfied

Pickthall : Glad for their effort past,

Yusuf Ali : Pleased with their striving,-

Shakir : Well-pleased because of their striving,

Dr. Ghali : With their endeavor satisfied,

Tafsir Jalalayn : pleased by their efforts, in the [life of the] world [expended] in obedience, [pleased] in the Hereafter upon seeing the reward thereof;

Tagalog : dahil sa kanyang ginawang pagpunyagi sa daigdig sa mga pagsunod sa kautusan na naging kalugud-lugod sa kanya sa Kabilang-Buhay,

88:10

Hassanor Alapa : A madadalm sa sorga a maporo

Muhsin Khan : In a lofty Paradise.

Sahih International : In an elevated garden,

Pickthall : In a high Garden

Yusuf Ali : In a Garden on high,

Shakir : In a lofty garden,

Dr. Ghali : In an exalted Garden,

Tafsir Jalalayn : in a lofty Garden, [lofty] in a physical as well as an abstract sense,

Tagalog : na nasa mataas na antas at lugar ng ‘Al-Jannah’ (Hardin),

88:11

Hassanor Alapa : A daa khan’g iyan on a ilang a katharo

Muhsin Khan : Where they shall neither hear harmful speech nor falsehood,

Sahih International : Wherein they will hear no unsuitable speech.

Pickthall : Where they hear no idle speech,

Yusuf Ali : Where they shall hear no (word) of vanity:

Shakir : Wherein you shall not hear vain talk.

Dr. Ghali : Therein they do not hear any idle (word).

Tafsir Jalalayn : in which they will not hear (read lā yusma‘u, ‘will not be heard’, or lā tasma‘u, ‘they will not hear’) any vanity, any inane soul, speaking drivel;

Tagalog : na kung saan doon ay wala siyang maririnig ni anumang salita na walang kabuluhan,

88:12

Hassanor Alapa : A adn a matatago on a bowalan a pthoga

Muhsin Khan : Therein will be a running spring,

Sahih International : Within it is a flowing spring.

Pickthall : Wherein is a gushing spring,

Yusuf Ali : Therein will be a bubbling spring:

Shakir : Therein is a fountain flowing,

Dr. Ghali : Therein is a running spring,

Tafsir Jalalayn : therein is a running spring, of water, meaning ‘springs’;

Tagalog : na nandoroon ang umaagos na mga tubig mula sa bukal,

88:13

Hassanor Alapa : Adn a matatago on a manga kantir a ipoporo

Muhsin Khan : Therein will be thrones raised high,

Sahih International : Within it are couches raised high

Pickthall : Wherein are couches raised

Yusuf Ali : Therein will be Thrones (of dignity), raised on high,

Shakir : Therein are thrones raised high,

Dr. Ghali : Therein are upraised settees,

Tafsir Jalalayn : therein are lofty couches, [lofty] in terms of their essence, their size and [physical] location,

Tagalog : na naroroon ang matataas na mga trono

88:14

Hassanor Alapa : Ago manga baso a iiidang

Muhsin Khan : And cups set at hand.

Sahih International : And cups put in place

Pickthall : And goblets set at hand

Yusuf Ali : Goblets placed (ready),

Shakir : And drinking-cups ready placed,

Dr. Ghali : And goblets set forth,

Tafsir Jalalayn : and goblets, vessels without handles, set, around the edges of the springs prepared for them to drink with,

Tagalog : at mga nakahain na mga inumin na nasa mga kopita,

88:15

Hassanor Alapa : Ago manga olona a rarantarn

Muhsin Khan : And cushions set in rows,

Sahih International : And cushions lined up

Pickthall : And cushions ranged

Yusuf Ali : And cushions set in rows,

Shakir : And cushions set in a row,

Dr. Ghali : And cushions ranged,

Tafsir Jalalayn : and cushions arrayed, one next to the other, against which they may lean,

Tagalog : at mga ‘Namâriq’ (mga malalambot na unan o natatangi), na nakahelera na magkakatabi sa isa’t isa,

88:16

Hassanor Alapa : Ago manga dmpas a kakayatn 1998

Muhsin Khan : And rich carpets (all) spread out.

Sahih International : And carpets spread around.

Pickthall : And silken carpets spread.

Yusuf Ali : And rich carpets (all) spread out.

Shakir : And carpets spread out.

Dr. Ghali : And carpets outspread.

Tafsir Jalalayn : and carpets, rugs of velvet-hair, spread out.

Tagalog : At mga magagarang alpombra na nakalatag.

88:17

Hassanor Alapa : Ba iran di pagilaya so onta o andamanaya i kiaadna on 1999

Muhsin Khan : Do they not look at the camels, how they are created?

Sahih International : Then do they not look at the camels - how they are created?

Pickthall : Will they not regard the camels, how they are created?

Yusuf Ali : Do they not look at the Camels, how they are made?-

Shakir : Will they not then consider the camels, how they are created?

Dr. Ghali : Will they then not look at the camels, how they have been created,

Tafsir Jalalayn : Will they, the Meccan disbelievers, not consider, by way of reflection, the camels, how they are created?

Tagalog : Hindi ba pinagmasdan ng mga walang pananampalataya ang mga kamelyo; kung paano ito nilikha sa kamangha-manghang pagkalikha?

88:18

Hassanor Alapa : Go so langit o andamanaya i kiniporoon on

Muhsin Khan : And at the heaven, how it is raised?

Sahih International : And at the sky - how it is raised?

Pickthall : And the heaven, how it is raised?

Yusuf Ali : And at the Sky, how it is raised high?-

Shakir : And the heaven, how it is reared aloft,

Dr. Ghali : And at the heaven, how it has been raised up,

Tafsir Jalalayn : And the heaven, how it was raised?

Tagalog : At sa kalangitan kung paano ito itinaas na pagkakaganda-gandang pagkakataas?

88:19

Hassanor Alapa : Go so manga palaw o andamanaya i kiapakabkna on

Muhsin Khan : And at the mountains, how they are rooted and fixed firm?

Sahih International : And at the mountains - how they are erected?

Pickthall : And the hills, how they are set up?

Yusuf Ali : And at the Mountains, how they are fixed firm?-

Shakir : And the mountains, how they are firmly fixed,

Dr. Ghali : And at the mountains, how they have been set up,

Tafsir Jalalayn : And the mountains, how they were set?

Tagalog : At sa mga kabundukan kung paano itinalusok sa kalupaan upang magpatatag at magpanatili nito?

88:20

Hassanor Alapa : Go so lopa o andama-naya i kiakayata on

Muhsin Khan : And at the earth, how it is spread out?

Sahih International : And at the earth - how it is spread out?

Pickthall : And the earth, how it is spread?

Yusuf Ali : And at the Earth, how it is spread out?

Shakir : And the earth, how it is made a vast expanse?

Dr. Ghali : And at the earth, how it has been encrusted? (i.e., provided with a surface or crust).

Tafsir Jalalayn : And the earth, how it was laid out flat?, and thus infer from this the power of God, exalted be He, and His Oneness? The commencing with the [mention of] camels is because they are closer in contact with it [the earth] than any other [animal]. As for His words sutihat, ‘laid out flat’, this on a literal reading suggests that the earth is flat, which is the opinion of most of the scholars of the [revealed] Law, and not a sphere as astronomers (ahl al-hay’a) have it, even if this [latter] does not contradict any of the pillars of the Law.

Tagalog : At sa kalupaan kung paano itong ginawang palatag at madaling pamuhayan?

88:21

Hassanor Alapa : Pamakatadm ka (hay Mohammad) ka mataan a ska na phamakatadm

Muhsin Khan : So remind them (O Muhammad (Peace be upon him)), you are only a one who reminds.

Sahih International : So remind, [O Muhammad]; you are only a reminder.

Pickthall : Remind them, for thou art but a remembrancer,

Yusuf Ali : Therefore do thou give admonition, for thou art one to admonish.

Shakir : Therefore do remind, for you are only a reminder.

Dr. Ghali : So remind them! Surely you are only a constant Reminder;

Tafsir Jalalayn : So remind, them of God’s graces and the proofs affirming His Oneness. For you are only an admonisher;

Tagalog : Kung gayon, paalalahanan mo, O Muhammad, ang mga tumanggi sa mensaheng dala-dala mo sa kanila, at huwag kang malungkot sa kanilang pagtanggi, dahil ikaw, ang tungkulin mo ay tagapagpaalaala lamang,

88:22

Hassanor Alapa : Kna o ba ka, sii kiran 2000 phapaar (ko kakhatoro iran)

Muhsin Khan : You are not a dictator over them.

Sahih International : You are not over them a controller.

Pickthall : Thou art not at all a warder over them.

Yusuf Ali : Thou art not one to manage (men's) affairs.

Shakir : You are not a watcher over them;

Dr. Ghali : You are not in any way a dominator over them,

Tafsir Jalalayn : you are not a taskmaster over them (a variant reading [for musaytir] has musaytir, that is to say, [not one who has been] given authority over them) — this was [revealed] before the command to struggle [against the disbelievers].

Tagalog : At wala kang karapatan na pilitin o puwersahin sila para maniwala.

88:23

Hassanor Alapa : Inonta bo sa taw a tomalikhod ago khafir

Muhsin Khan : Save the one who turns away and disbelieves

Sahih International : However, he who turns away and disbelieves -

Pickthall : But whoso is averse and disbelieveth,

Yusuf Ali : But if any turn away and reject Allah,-

Shakir : But whoever turns back and disbelieves,

Dr. Ghali : Except for him who has turned away and disbelieved,

Tafsir Jalalayn : But he who turns away, [he who] rejects faith, and disbelieves, in the Qur’ān,

Tagalog : Subali’t ang sinumang tumanggi sa pagpapaalaala at pagpapayo at nagpumilit sa di paniniwala,

88:24

Hassanor Alapa : Na siksaan skaniyan 2001 o Allāh sa siksa a lbi a mala

Muhsin Khan : Then Allah will punish him with the greatest punishment.

Sahih International : Then Allah will punish him with the greatest punishment.

Pickthall : Allah will punish him with direst punishment.

Yusuf Ali : Allah will punish him with a mighty Punishment,

Shakir : Allah will chastise him with the greatest chastisement.

Dr. Ghali : Then Allah will torment him with the greatest torment.

Tafsir Jalalayn : God will chastise him with the greater chastisement, the chastisement of the Hereafter, the lesser chastisement being that of this world, that of being killed or taken captive.

Tagalog : Ay walang pag-aalinlangang parurusahan siya ng Allâh nang matinding kaparusahan sa Impiyerno.

88:25

Hassanor Alapa : Mataan a sii Rkami so khandodan iran

Muhsin Khan : Verily, to Us will be their return;

Sahih International : Indeed, to Us is their return.

Pickthall : Lo! unto Us is their return

Yusuf Ali : For to Us will be their return;

Shakir : Surely to Us is their turning back,

Dr. Ghali : Surely, to Us is their coming back,

Tafsir Jalalayn : Truly to Us will be their return, their coming back after death,

Tagalog : Katiyakan, sa Amin sila magbabalik pagkatapos ng kamatayan,

88:26

Hassanor Alapa : Orian iyan na patoray Rkami so kaisipa kiran.

Muhsin Khan : Then verily, for Us will be their reckoning.

Sahih International : Then indeed, upon Us is their account.

Pickthall : And Ours their reckoning.

Yusuf Ali : Then it will be for Us to call them to account.

Shakir : Then surely upon Us is the taking of their account.

Dr. Ghali : Thereafter surely upon Us is their reckoning.

Tafsir Jalalayn : then truly with Us will lie their reckoning, their requital, which We will never abandon.

Tagalog : Pagkatapos ay walang pag-aalinlangang Kami ang magtutumbas para sa kanila at pagbabayarin sila sa anuman na kanilang nagawa.


Osayan

1993. So katharo a al Gāshiyah na pd ko manga ngaran o alongan a Qiyāmah a bithowan sa al Gāshiyah ka kagiya thambonan iyan so manga taw ago plankoloban iyan sa datar o kolambo.

1994. So katharo a gomagalbk a dodokawan, na gioto kon so manga Nasrānī, go miakambowat ko Ikrimah ago so as Suddī a: Gomagalbk ko doniya sa manga dosa, na dodokawan ko Naraka sa manga siksa,

1995. So ptharoon a Dharī’ na aya katharo o Ibn Abbās na kayo ko Naraka, pitharo o Sa’īd Bin Jubayr a skaniyan so az Zaqqūm, go miatharo pn a skaniyan so Ator, pitharo o Qatādah a skaniyan so marata ko manga pangn’nkn.

1996. Di phakabolong sa kaor ago da a khibgay niyan a gona ko lawas o pkhan on, sa di ron khaparoli so bantak o pkhaor, ago di niyan kharn so kararas o ongos.

1997. Adn pman a manga paras sa masa oto a makalalangas sabap ko kapia o amal iyan a masosoat ko balas o pinggalbk iyan ko doniya a manga simba niyan ko Kadnan iyan.

1998. Gianan so sabaad a ropaan o sorga ko kiphropaan on o Qur’ān a palaya on maaasa so pangindaw o manosiya a manga kasankapan ko marigay. Giankanan a ropaan o Sorga na matag abayabayan ka so kiropaan on sa tarotop na di khaoma a kirakira o akal o manosiya.

1999. Migay sa ibarat so Allāh ko manosiya ko kailaya niyan ko onta o andamanaya i kiaadna on, go so langit o andamanaya i kiniporoon on, go so lopa o andamanaya i kiakayata on, palaya dn anan rinayagan o doniya a mapayag a kapkhailaya on o manosiya sa gagawii dawndaw ka an iyan mandirogod so bantak on o miangadn a maporo.

2000. So Mohammad [s.a.w] na siogo ko manosiya sa kisampayin iyan ko sogoan o Allāh sa da a kapaar iyan sa ba niyan siran matgl ko kaparatiaya iran, ka so kakhatoro o manosiya na sii phagndod ko Allāh, aya bo a inipatoray ko manga Nabi na so khizampayin ko sogoan, sa osarn iyan so mapia a okit ko kandolona niyan ko manga taw, sa pmbgan o Allāh sa manga Mu’jizah a khibagr iyan ko aawidan iyan a panolon.

2001. Amay ka makandod siran ko Kadnan iran na skaniyan dn i matao kiran ka zisii rka niyan so panoratan o amal iran a isipan o manga galbk iran.