So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al A’lā - [87 So Lbi a Maporo ] - سـورة الأعلـى
( The Most High - Ang Kataas-taasan )

Pangnal ko Sūrah

Pdai ko manga sūrah a kapanay dn a kinitoronn on sa Makkah, a skaniyan i ika walo a sūrah ko kipzalsilaan on ko oriyan o sūrah 81.

Aya bandingan iyan na so kaslaa ko Allāh a lbi a maporo a skaniyan i miangadn ko langowan a kaadn, sa adn a tialasay niyan a manga nganin a piakitokawan iyan a skaniyan i miadn on, sabap sa an matankd o manosiya a skaniyan ko kiapangadn iyan na khagaga niyan a kapakakasoya niyan ko kaadn a miadadas sa kailay o manosiya, ka so mianagipoon mangadn na khagaga niyan a pakakasowin iyan pharoman.

Sa pphakitadman iyan so btad o maori a alongan, ko madadalm on a balas ago siksa, ka an giimakazamili so manosiya o anda on pagokit san ko dowa a lalan a khiokit ko maori a alongan.

Initoron sa Makkah a makaaawid sa ayat a 19, tomioron ko oriyan o Sūrah at Takwīr.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

87:1

Hassanor Alapa : Tasbihn ka (hay Mohammad) so ingaran o Kadnan ka a lbi a Maporo

Muhsin Khan : Glorify the Name of your Lord, the Most High,

Sahih International : Exalt the name of your Lord, the Most High,

Pickthall : Praise the name of thy Lord the Most High,

Yusuf Ali : Glorify the name of thy Guardian-Lord Most High,

Shakir : Glorify the name of your Lord, the Most High,

Dr. Ghali : Extol The Name of your Lord, The Most Exalted,

Tafsir Jalalayn : Glorify the Name of your Lord, that is, exalt your Lord above what does not befit Him (ism [in isma rabbika, ‘the Name of your Lord’] is extra), the Most High (an adjective qualifying rabbika, ‘your Lord’),

Tagalog : Luwalhatiin mo ang Pangalan ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na Kataas-taasan, at ilayo mo sa pagtatambal at kakulangan ng pagluwalhati na angkop sa Kanyang Kadakilaan,

87:2

Hassanor Alapa : A so miadn na miakambontal 1988

Muhsin Khan : Who has created (everything), and then proportioned it;

Sahih International : Who created and proportioned

Pickthall : Who createth, then disposeth;

Yusuf Ali : Who hath created, and further, given order and proportion;

Shakir : Who creates, then makes complete,

Dr. Ghali : Who created; so He molded;

Tafsir Jalalayn : Who created and proportioned, His creature, making it of well-proportioned parts, without irregularities,

Tagalog : Na Siya ang lumikha ng lahat ng nilalang, at ginawa Niyang ganap ang Kanyang paglikha, at ginawa Niya ito sa pinakamabuting paggawa,

87:3

Hassanor Alapa : Go dominianka na tomioro 1989

Muhsin Khan : And Who has measured (preordainments for each and everything even to be blessed or wretched); then guided (i.e. showed mankind the right as well as wrong paths, and guided the animals to pasture);

Sahih International : And who destined and [then] guided

Pickthall : Who measureth, then guideth;

Yusuf Ali : Who hath ordained laws. And granted guidance;

Shakir : And Who makes (things) according to a measure, then guides (them to their goal),

Dr. Ghali : And Who determined; so He guided;

Tafsir Jalalayn : and Who determined, what He wants, and guided, to what He had determined of good or evil,

Tagalog : At Siya ang nagtakda ng lahat ng pagtatakda, at ginabayan Niya ang bawa’t nilikha tungo sa kung ano ang karapat-dapat at angkop para sa kanya,

87:4

Hassanor Alapa : Go piakambowat Iyan so tathaba

Muhsin Khan : And Who brings out the pasturage,

Sahih International : And who brings out the pasture

Pickthall : Who bringeth forth the pasturage,

Yusuf Ali : And Who bringeth out the (green and luscious) pasture,

Shakir : And Who brings forth herbage,

Dr. Ghali : And Who brought out the pasturage,

Tafsir Jalalayn : and Who brought forth the pasture, [Who] caused herbage to grow,

Tagalog : At Siya ang nagpatubo ng mga pananim na luntian,

87:5

Hassanor Alapa : Na bialoy Niyan skaniyan a rasaas a miagankil

Muhsin Khan : And then makes it dark stubble.

Sahih International : And [then] makes it black stubble.

Pickthall : Then turneth it to russet stubble.

Yusuf Ali : And then doth make it (but) swarthy stubble.

Shakir : Then makes it dried up, dust-colored.

Dr. Ghali : Then He made it a dark (Or: stubble including all pasturage) stubble.

Tafsir Jalalayn : then made it, after verdancy, blackened stubble, desiccated broken chaff.

Tagalog : Na pagkatapos ay ginawa Niya ito na matuyo at mangitim na mag-iba ang kulay nito.

87:6

Hassanor Alapa : Tankd a phakabatiaan Ami ska sa di nka kalipatan

Muhsin Khan : We shall make you to recite (the Quran), so you (O Muhammad (Peace be upon him)) shall not forget (it),

Sahih International : We will make you recite, [O Muhammad], and you will not forget,

Pickthall : We shall make thee read (O Muhammad) so that thou shalt not forget

Yusuf Ali : By degrees shall We teach thee to declare (the Message), so thou shalt not forget,

Shakir : We will make you recite so you shall not forget,

Dr. Ghali : We will soon make you read so you will not forget,

Tafsir Jalalayn : We will have you recite, the Qur’ān, so that you will not forget, what you recite,

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, O Muhammad, na bibigkasin Namin sa iyo, ang Banal na Qur’ân na ito, ng pagbibigkas na hindi mo na makalilimutan,

87:7

Hassanor Alapa : inonta bo so kabaya o Allāh mataan a Skaniyan na katawan Iyan so mapayag ago so misosoln

Muhsin Khan : Except what Allah, may will, He knows what is apparent and what is hidden.

Sahih International : Except what Allah should will. Indeed, He knows what is declared and what is hidden.

Pickthall : Save that which Allah willeth. Lo! He knoweth the disclosed and that which still is hidden;

Yusuf Ali : Except as Allah wills: For He knoweth what is manifest and what is hidden.

Shakir : Except what Allah pleases, surely He knows the manifest, and what is hidden.

Dr. Ghali : Excepting whatever Allah decides; surely He knows audible speech and what is concealed.

Tafsir Jalalayn : except what God may will, that you forget, by abrogating its recitation and its ruling — the Prophet (s) used to recite aloud while Gabriel recited, fearing to forget, and so it is as though it was said to him, ‘Do not hasten in it; you will not forget and so do not weary yourself by reciting it aloud’; assuredly He, exalted be He, knows what is overt, of words and deeds, and what is hidden, of both of these.

Tagalog : Maliban sa kung anuman ang nais ng Allâh na ayon sa pinagpasiyahan ng Kanyang karunungan, na ito ay makalilimutan mo dahil sa kabutihan na Siya lamang ang Nakaaalam. Katiyakan, Siya – luwalhati sa Kanya – ay batid Niya ang anumang lantad na salita o gawa man, at ang anumang lihim mula rito.

87:8

Hassanor Alapa : Go lbodn Ami rka so malbod

Muhsin Khan : And We shall make easy for you (O Muhammad (Peace be upon him)) the easy way (i.e. the doing of righteous deeds).

Sahih International : And We will ease you toward ease.

Pickthall : And We shall ease thy way unto the state of ease.

Yusuf Ali : And We will make it easy for thee (to follow) the simple (Path).

Shakir : And We will make your way smooth to a state of ease.

Dr. Ghali : And We will ease you to the Easiest (way).

Tafsir Jalalayn : And We will ease your way to the easy way, the uncomplicated Law, namely, Islam.

Tagalog : At walang pag-aalinlangan, ipagkakaloob Namin sa iyo, ang pagiging madali ng lahat ng bagay hinggil sa buhay, at kabilang dito ang pagiging madali sa pagkatanggap ng tungkulin sa pagpaparating ng mensahe, at ginawa para sa iyo ang iyong ‘Deen’ (o Relihiyon) bilang pamamaraan ng pamumuhay na madali na walang anumang kahirap-hirap.

87:9

Hassanor Alapa : Na pamakatadm ka ka phakanggay a gona so kapananadm

Muhsin Khan : Therefore remind (men) in case the reminder profits (them).

Sahih International : So remind, if the reminder should benefit;

Pickthall : Therefor remind (men), for of use is the reminder.

Yusuf Ali : Therefore give admonition in case the admonition profits (the hearer).

Shakir : Therefore do remind, surely reminding does profit.

Dr. Ghali : So remind, in case the Reminding profits.

Tafsir Jalalayn : So remind, admonish by the Qur’ān, in case the reminder should be of benefit, to the one whom you might remind, the one mentioned in [the following verse] ‘he [who fears] will be reminded’, in other words, even if it might not be of benefit, for it is of benefit to some but of no benefit to others.

Tagalog : Na kung kaya, pangaralan mo, O Muhammad, ang iyong sambayanan sa pamamagitan ng Banal na Qur’ân, na ang pangangaral na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanila. Gayunpaman, ang pagpapaalaala ay ipinag-uutos kahit walang makikinabang nito, dahil ang gabay ay nasa pagtatangan ng Kamay ng Allâh na Bukod-Tangi, at wala kang tungkulin kundi iparating lamang ito.

87:10

Hassanor Alapa : Tankd a phananadm so taw a ikhalk iyan so Allāh

Muhsin Khan : The reminder will be received by him who fears (Allah),

Sahih International : He who fears [ Allah ] will be reminded.

Pickthall : He will heed who feareth,

Yusuf Ali : The admonition will be received by those who fear (Allah):

Shakir : He who fears will mind,

Dr. Ghali : He who is apprehensive will constantly remember,

Tafsir Jalalayn : He who fears, God, exalted be He, will be reminded, by it, as in the verse: So admonish by the Qur’ān him who fears My threat [Q. 50:45];

Tagalog : Makikinabang ng aral na ito ang sinumang natatakot sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha,

87:11

Hassanor Alapa : Go phananggilaan skaniyan o taw a lbi a kamomor-kaan

Muhsin Khan : But it will be avoided by the wretched,

Sahih International : But the wretched one will avoid it -

Pickthall : But the most hapless will flout it,

Yusuf Ali : But it will be avoided by those most unfortunate ones,

Shakir : And the most unfortunate one will avoid it,

Dr. Ghali : And the most wretched will avoid it,

Tafsir Jalalayn : but the wretched one (al-ashqā means al-shaqī), that is to say, the disbeliever, will shun it, that is, the reminder, in other words, he will leave it aside, not looking at it,

Tagalog : At lalayo naman sa paalaalang ito ang sinumang masama na hindi natatakot sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha,

87:12

Hassanor Alapa : A so phakasold ko Naraka a mala

Muhsin Khan : Who will enter the great Fire and made to taste its burning,

Sahih International : [He] who will [enter and] burn in the greatest Fire,

Pickthall : He who will be flung to the great Fire

Yusuf Ali : Who will enter the Great Fire,

Shakir : Who shall enter the great fire;

Dr. Ghali : (He) who will roast in the Greatest Fire,

Tafsir Jalalayn : he who will be roasted in the greater Fire, the Fire of the Hereafter, the lesser fire being that of this world;

Tagalog : Na siya ay katiyakang papasok sa matinding parusa ng Impiyernong-Apoy na malalasap niya ang lagablab nito,

87:13

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na di ron phatay ago di ron khaoyag

Muhsin Khan : Wherein he will neither die (to be in rest) nor live (a good living).

Sahih International : Neither dying therein nor living.

Pickthall : Wherein he will neither die nor live.

Yusuf Ali : In which they will then neither die nor live.

Shakir : Then therein he shall neither live nor die.

Dr. Ghali : Thereafter he will neither die therein, nor live.

Tafsir Jalalayn : then he will neither die therein, and find rest, nor live, a enjoyable life.

Tagalog : Pagkatapos ay wala na siyang kamatayan doon upang siya ay hindi na makapagpahinga, at hindi rin siya mabubuhay ng buhay na may kapakinabangan.

87:14

Hassanor Alapa : Sabnar a miakadaag so taw a sioti niyan a ginawa niyan 1990

Muhsin Khan : Indeed whosoever purifies himself (by avoiding polytheism and accepting Islamic Monotheism) shall achieve success,

Sahih International : He has certainly succeeded who purifies himself

Pickthall : He is successful who groweth,

Yusuf Ali : But those will prosper who purify themselves,

Shakir : He indeed shall be successful who purifies himself,

Dr. Ghali : He has already prospered who has cleansed himself.

Tafsir Jalalayn : Successful, winner, indeed is he who purifies himself, [who] cleanses himself by means of [his adherence to] faith,

Tagalog : Katiyakan, magtatagumpay ang sinumang nililinis niya ang kanyang sarili mula sa mga masasamang pag-uugali, at inalaala niya ang Pangalan ng Kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha – Allâh, at pinaniwalaan niya ang Kanyang Kaisahan at nanalangin sa Kanya at gumawa ng anumang kalugud-lugod sa Kanya,

87:15

Hassanor Alapa : Go tiadman iyan so ingaran o Kadnan iyan na miakapanam-bayang

Muhsin Khan : And remembers (glorifies) the Name of his Lord (worships none but Allah), and prays (five compulsory prayers and Nawafil additional prayers).

Sahih International : And mentions the name of his Lord and prays.

Pickthall : And remembereth the name of his Lord, so prayeth,

Yusuf Ali : And glorify the name of their Guardian-Lord, and (lift their hearts) in prayer.

Shakir : And magnifies the name of his Lord and prays.

Dr. Ghali : And who remembers the Name of his Lord, so he prays.

Tafsir Jalalayn : and mentions the Name of his Lord, saying Allāhu akbar, ‘God is Great’, and prays, the five prayers — and such are the concerns of [one working towards] the Hereafter, [concerns] which the Meccan disbelievers shun.

Tagalog : At isinagawa niya ang pagsa-‘Salâh’ sa tamang oras nito; bilang paghahangad ng pagmamahal ng Allâh at pagsunod sa Kanyang batas.

87:16

Hassanor Alapa : Ogaid na pphakalbi niyo so kaoyagoyag ko doniya 1991

Muhsin Khan : Nay, you prefer the life of this world;

Sahih International : But you prefer the worldly life,

Pickthall : But ye prefer the life of the world

Yusuf Ali : Day (behold), ye prefer the life of this world;

Shakir : Nay! you prefer the life of this world,

Dr. Ghali : No indeed, (but) you prefer the present life, (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world).

Tafsir Jalalayn : Nay, but you prefer (or read yu’thirūna, ‘they prefer’) the life of this world, to the Hereafter,

Tagalog : Katiyakan, hindi ang inyong inaakala ang katotohanan, kundi walang pag-aalinlangan, kayo – O kayong mga tao – ay mas inuuna pa ninyo ang kinang ng makamundong buhay sa daigdig kaysa walang hanggang kaligayahan sa Kabilang-Buhay.

87:17

Hassanor Alapa : A so akhirat na aya lbi a mapia ago lbi a tatap

Muhsin Khan : Although the Hereafter is better and more lasting.

Sahih International : While the Hereafter is better and more enduring.

Pickthall : Although the Hereafter is better and more lasting.

Yusuf Ali : But the Hereafter is better and more enduring.

Shakir : While the hereafter is better and more lasting.

Dr. Ghali : And the Hereafter is more charitable (i.e., better) and more enduring.

Tafsir Jalalayn : whereas the Hereafter, and the Paradise it entails, is better and more lasting.

Tagalog : At ang buhay sa Kabilang-Buhay at ang anuman na naroroon na patuloy na kaligayahan, ay mas higit na mabuti kaysa daigdig na ito, at nananatili magpasawalang-hanggan.

87:18

Hassanor Alapa : Mataan a giai na midadakat ko pandangan a paganay 1992

Muhsin Khan : Verily! This is in the former Scriptures,

Sahih International : Indeed, this is in the former scriptures,

Pickthall : Lo! This is in the former scrolls.

Yusuf Ali : And this is in the Books of the earliest (Revelation),-

Shakir : Most surely this is in the earlier scriptures,

Dr. Ghali : Surely this is in the earliest Scrolls,

Tafsir Jalalayn : Truly this, the success of those who purify themselves, and the Hereafter being better, is in the former scrolls, the ones revealed before the Qur’ān,

Tagalog : Katiyakan, ang anumang inihayag Ko sa inyo sa kabanatang ito ay naitala rin ang kahulugan nito sa mga naunang Kasulatang ipinahayag bago pa ang Qur’ân,

87:19

Hassanor Alapa : So kitab o Ibrāhīm ago so (kitāb) o Mūsā.

Muhsin Khan : The Scriptures of Ibrahim (Abraham) and Musa (Moses).

Sahih International : The scriptures of Abraham and Moses.

Pickthall : The Books of Abraham and Moses.

Yusuf Ali : The Books of Abraham and Moses.

Shakir : The scriptures of Ibrahim and Musa.

Dr. Ghali : The Scrolls of Ibrahim and Musa (Abraham and Moses respectively).

Tafsir Jalalayn : the scrolls of Abraham and Moses, the ten scrolls of Abraham and the Torah of Moses.

Tagalog : Na ito ay sa Kasulatan nina Ibrâhim (as) at Mousa (as).


Osayan

1988. Skaniyan so miangadn ago piakambontal iyan so inadn iyan sa ropaan a mapia a domadait ko ongangn iyan ago so kapanday niyan. Sa o ilaya o manosiya so kiaadna on ago so binatang a salakaw na makakowa sa thoma ko kapia a kinibtad o taong iyan, ko kiapamangitadi o olo ago so tiyan ago so ski, so kinibtad o mbala a mata ago so ngirong ago so tangila a palaya dn katatankaan ko manga darpa iyan.

1989. A skaniyan na dominianka ago tomioro, sa tioro iyan so manosiya ko kararasay ago so kapakadadaya, ago tioro iyan so binatang ko manga tathaba iyan ago so lkowa iyan, sa datar o kiatankd iyan ko Sahīh i Muslim a: Mataan a so Allāh na dinianka iyan so manga dianka o manga kaadn ko da niyan pn kaadna ko manga langit ago so lopa sa lima polo nggibo ragon, sa miaadn so Arsh iyan a makakaporoan o ig.

1990. Sabnar a miakadaag so taw a sioti niyan a ginawa niyan sa inisabot iyan so Lā Ilāha Illallāh, sa miananangoran ko Allāh sa inipagawa iyan so langowan a marata, sa tionay niyan so manga sambayang iyan ago so zakat o tamok iyan, so kandiakat na pkhasoti niyan so tamok ago so ginawa o manosiya phoon ko kaligt sa tanto a madakl a kiaaloya o Allah, ko kibgan ko zakat ago madakl a kiapakapagpda iran ago so sambayang ko kapkhaaloy ran a dowa sii ko Qur’an.

1991. Waraan o manosiya a aya pkhababayaan iyan na so minikabalaga dn a kiamasaan iyan a di so matag iyan pkhan’g a thotol a da niyan kamasai, ogaid na so Allāh na aya pakallbin iyan na so ingd a pkhaori sabap sa kagiya gioto i tatap a ingd a da dn a kakhada iyan, na so minikabalaga na mgaan bo na khada.

1992. Giankai a manga thotolan a miaaloy sankai a manga ayat na matatago dn ko miangaoona a manga kitab a so Suhuf o Ibrāhīm ago so Mūsā.