So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Burūj - [ 85 So Manga Lalan ko Kawan ] - سـورة البـروج
( The Mansions of the Stars - Ang mga Dakilang Bituin )

Pangnal ko Sūrah

Pdai ko miangaoona mitoron a sūrah sii sa Makkah, sii ko thotolan on na makasasaginda ko sūrah 91. Aya mala a bandingan iyan na so kiasiksaa ko manga taw o bnar sa tiotong siran sa makadg a apoy.

Tiankd o Allāh a so miangaroromasay ko lalan on na thoroon iyan siran ko lalan sii rkaniyan, sa iphangalimo iyan siran ko alongan a maori.

Piamagitaan iyan so manga taw a romirido ko bnar sa di bo tanto khalanggay na khasandngan iran dn so siksa o manga galbk iran a marata.

Initoron sa Makkah, a aya bilangan a ayat iyan na 22, tomioron ko oriyan o Sūrah as Shams.

So Hadīth a Manonompang on:

Pianothol o Imām Ahmad a miakapoon ko Abū Hurayrah a so Rasūlullāh [s.a.w] na miaadn a pmbatiaan iyan ko sambayang a Īshā’ so Sūrah al Burūj ago so Sūrah at Tāriq.
بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

85:1

Hassanor Alapa : Ibt ko langit a adn a manga 1972 darpa on a pzbangan a bitoon

Muhsin Khan : By the heaven, holding the big stars.

Sahih International : By the sky containing great stars

Pickthall : By the heaven, holding mansions of the stars,

Yusuf Ali : By the sky, (displaying) the Zodiacal Signs;

Shakir : I swear by the mansions of the stars,

Dr. Ghali : And (by) the heaven comprising the constellations,

Tafsir Jalalayn : By the heaven of the constellations, the twelve constellations of the planets — as explained in [sūrat] al-Furqān [Q. 25:61];

Tagalog : Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng kalangitan na nagtatangan ng mga dakilang bituin na kung saan ito ang mga lugar na dinaraanan (o nililigiran) ng araw at ng buwan,

85:2

Hassanor Alapa : Go so gawii a ibbgay a talad 1973

Muhsin Khan : And by the Promised Day (i.e. the Day of Resurrection);

Sahih International : And [by] the promised Day

Pickthall : And by the Promised Day.

Yusuf Ali : By the promised Day (of Judgment);

Shakir : And the promised day,

Dr. Ghali : And (by) the promised Day,

Tafsir Jalalayn : and [by] the promised day, the Day of Resurrection;

Tagalog : At sa pamamagitan ng ipinangakong Araw na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay na ipinangako ng Allâh sa Kanyang mga nilikha na titipunin sila roon,

85:3

Hassanor Alapa : Go so (gawii) a somasaksi 1974 ago so (gawii) a sasaksian

Muhsin Khan : And by the witnessing day (i.e. Friday), and by the witnessed day [i.e. the day of 'Arafat (Hajj) the ninth of Dhul-Hijjah];

Sahih International : And [by] the witness and what is witnessed,

Pickthall : And by the witness and that whereunto he beareth testimony,

Yusuf Ali : By one that witnesses, and the subject of the witness;-

Shakir : And the bearer of witness and those against whom the witness is borne.

Dr. Ghali : And (by the) witness and the witnessed-

Tafsir Jalalayn : and [by] the witness, Friday, and the witnessed, the day of ‘Arafa — that is how these three [elements] have been explained in hadīth: for the first one is ‘promised’, the second one is ‘a witness’ [that testifies] to deeds performed in it, while the third is ‘witnessed’ by mankind and angels (the introductory [particle] of the response to the oath has been omitted, but is implied to be laqad, ‘verily’, [sc. laqad qutila ashābu’l-ukhdūd]):

Tagalog : At sa pamamagitan ng ‘Shâhid’ (sumasaksi) na ito ay ‘Jum`ah,’ at sa ‘Mashhûd’ (sinaksihang araw) na ito ay araw ng ‘`Arafat.’ At sumusumpa ang Allâh sa anumang nais Niya para sa Kanyang mga nilikha, magkagayunpaman, ang nilikha ay hindi maaaring sumumpa sa pamamagitan ninuman kundi sa Pangalan lamang ng Allâh, dahil ang panunumpa sa iba bukod sa Allâh ay isang ‘Shirk.’

85:4

Hassanor Alapa : Biono )kiamorkaan) so manga taw a khirk ko manga kakar 1975

Muhsin Khan : Cursed were the people of the ditch (the story of the Boy and the King).

Sahih International : Cursed were the companions of the trench

Pickthall : (Self-)destroyed were the owners of the ditch

Yusuf Ali : Woe to the makers of the pit (of fire),

Shakir : Cursed be the makers of the pit,

Dr. Ghali : Slain were (i.e., Those who dug a trench, in which they burnt the believers) the companions of the Trench,

Tafsir Jalalayn : perish, accursed be, the men of the ditch!, the pit in the ground,

Tagalog : Pagkawasak, parusa at sumpa sa mga yaong naghukay sa kalupaan nang malalim na hukay; upang parusahan ang mga mananampalataya,

85:5

Hassanor Alapa : A apoy a adn a itagon iyan.

Muhsin Khan : Fire supplied (abundantly) with fuel,

Sahih International : [Containing] the fire full of fuel,

Pickthall : Of the fuel-fed fire,

Yusuf Ali : Fire supplied (abundantly) with fuel:

Shakir : Of the fire (kept burning) with fuel,

Dr. Ghali : Of the fire comprising (abounding) fuel,

Tafsir Jalalayn : of the fire (al-nāri is an inclusive substitution of it [al-ukhdūdi, ‘of the ditch’]), abounding in fuel, by which it was fuelled,

Tagalog : At nagdingas nang matinding apoy sa pamamagitan ng paggatong ng marami,

85:6

Hassanor Alapa : Gowani a siran sii rkaniyan na domdrang siran

Muhsin Khan : When they sat by it (fire),

Sahih International : When they were sitting near it

Pickthall : When they sat by it,

Yusuf Ali : Behold! they sat over against the (fire),

Shakir : When they sat by it,

Dr. Ghali : As they were seated over it.

Tafsir Jalalayn : when they sat by it, around the edge of the ditch on chairs,

Tagalog : Habang sila naman ay nakaupo na nakaabang sa gilid na nakapalibot sa pinagdingasang apoy na sila ay nanatili roon,

85:7

Hassanor Alapa : Go siran ko nganin a gii ran nggolawlaan ko miamaratiaya na manga saksi siran on

Muhsin Khan : And they witnessed what they were doing against the believers (i.e. burning them).

Sahih International : And they, to what they were doing against the believers, were witnesses.

Pickthall : And were themselves the witnesses of what they did to the believers.

Yusuf Ali : And they witnessed (all) that they were doing against the Believers.

Shakir : And they were witnesses of what they did with the believers.

Dr. Ghali : And were (themselves) witnesses of what they performed against the believers.

Tafsir Jalalayn : and they themselves, to what they did to those who believed, in God, in the way of torturing them by hurling [them] into the fire when they did not recant their faith, were witnesses, [they were themselves] present [thereat]. It is reported [in a hadīth] that God saved the believers who had been thrown into the fire by taking their souls before they fell into it, and that the fire then rose up and burnt all those [sitting] around it.

Tagalog : At sila ang saksi sa anuman na ginawa nilang pagpapahirap at pagpaparusa sa mga mananampalataya.

85:8

Hassanor Alapa : Go da a inisiksa iran kiran a rowar sa kiaparatiayaa iran ko Allāh a Mabagr a Babantogn

Muhsin Khan : They had nothing against them, except that they believed in Allah, the All-Mighty, Worthy of all Praise!

Sahih International : And they resented them not except because they believed in Allah , the Exalted in Might, the Praiseworthy,

Pickthall : They had naught against them save that they believed in Allah, the Mighty, the Owner of Praise,

Yusuf Ali : And they ill-treated them for no other reason than that they believed in Allah, Exalted in Power, Worthy of all Praise!-

Shakir : And they did not take vengeance on them for aught except that they believed in Allah, the Mighty, the Praised,

Dr. Ghali : And in no way did they seek vengeance on them except that they believed in Allah, The Ever-Mighty, The Ever-Praiseworthy,

Tafsir Jalalayn : And all that they were vindicative towards them of was that they believed in God, the Mighty, in His kingdom, the Praised,

Tagalog : At walang anumang nagtulak sa mga walang pananampalatya na gawin ang ganitong matinding pagpaparusa sa mga mananampalataya kundi dahil lamang sa sila ay naniwala sa Allâh na ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi, na ‘Al-Hameed’ – ang Karapat-dapat ng lahat ng papuri na pinupuri sa Kanyang mga Salita, mga Gawa at mga Katangian sa lahat ng pagkakataon,

85:9

Hassanor Alapa : A so rk Iyan so kandadatoi ko manga langit ago so lopa, go so Allāh ko kalangowan a shayi na Somasaksi

Muhsin Khan : Who, to Whom belongs the dominion of the heavens and the earth! And Allah is Witness over everything.

Sahih International : To whom belongs the dominion of the heavens and the earth. And Allah , over all things, is Witness.

Pickthall : Him unto Whom belongeth the Sovereignty of the heavens and the earth; and Allah is of all things the Witness.

Yusuf Ali : Him to Whom belongs the dominion of the heavens and the earth! And Allah is Witness to all things.

Shakir : Whose is the kingdom of the heavens and the earth; and Allah is a Witness of all things.

Dr. Ghali : Who has the Kingdom of the heavens and the earth, and Allah is Ever-Present Witness over everything.

Tafsir Jalalayn : to Whom belongs the kingdom of the heavens and the earth, and God is Witness to all things, in other words, all that the disbelievers disavowed of the believers was their faith.

Tagalog : Na Siya ang Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan, at Siya ay tumitestigo sa lahat ng bagay na walang anuman ang naililihim sa Kanya.

85:10
Hassanor Alapa : Mataan so siran oto a tiotong 1976 iran so miamara-tiaya a manga mama ago so miamaratiaya a manga babay oriyan iyan na da siran panawbat na adn a bagian iran a siksa ko Jahannam ago adn a rk iran a siksa a phanotong

Muhsin Khan : Verily, those who put into trial the believing men and believing women (by torturing them and burning them), and then do not turn in repentance, (to Allah), will have the torment of Hell, and they will have the punishment of the burning Fire.

Sahih International : Indeed, those who have tortured the believing men and believing women and then have not repented will have the punishment of Hell, and they will have the punishment of the Burning Fire.

Pickthall : Lo! they who persecute believing men and believing women and repent not, theirs verily will be the doom of hell, and theirs the doom of burning.

Yusuf Ali : Those who persecute (or draw into temptation) the Believers, men and women, and do not turn in repentance, will have the Penalty of Hell: They will have the Penalty of the Burning Fire.

Shakir : Surely (as for) those who persecute the believing men and the believing women, then do not repent, they shall have the chastisement of hell, and they shall have the chastisement of burning.

Dr. Ghali : Surely the ones who tempted the male believers and the female believers, (and) thereafter they have not repented, then they will have the torment of Hell, and they will (also) have the torment of the burning.

Tafsir Jalalayn : Indeed those who persecute believing men and believing women, by having them burnt, then do not repent, there will be for them the chastisement of Hell, [in return] for their disbelief, and there will [also] be for them the chastisement of burning, that is to say, the chastisement for their having had the believers burnt, in the Hereafter; but it is also said [that there is this chastisement for them] in this world, as when the fire rose up and burnt them, as [mentioned] above.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong nagparusa sa mga mananampalatayang kababaihan at kalalakihan sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila sa apoy; upang sila ay alisin sa ‘Deen’ ng Allâh, pagkatapos ay hindi sila nagsisi at humingi ng kapatawaran, ang para sa kanila sa Kabilang-Buhay ay kaparusahan sa Impiyernong-Apoy at magkakaroon sila ng masidhing kaparusahan na naglalagablab na Apoy.

85:11
Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a miamaratiaya ago minggalbk siran sa manga pipia na adn a rk iran a manga kasorgaan a pphamanoga ko kababaan iyan so manga lawas a ig a gioto so kapagontong a mala’

Muhsin Khan : Verily, those who believe and do righteous good deeds, for them will be Gardens under which rivers flow (Paradise). That is the great success.

Sahih International : Indeed, those who have believed and done righteous deeds will have gardens beneath which rivers flow. That is the great attainment.

Pickthall : Lo! those who believe and do good works, theirs will be Gardens underneath which rivers flow. That is the Great Success.

Yusuf Ali : For those who believe and do righteous deeds, will be Gardens; beneath which rivers flow: That is the great Salvation, (the fulfilment of all desires),

Shakir : Surely (as for) those who believe and do good, they shall have gardens beneath which rivers flow, that is the great achievement.

Dr. Ghali : Surely the ones who have believed and done deeds of righteousness will have Gardens from beneath which rivers run; that is the great triumph.

Tafsir Jalalayn : Indeed those who believe and perform righteous deeds, for them there will be gardens underneath which rivers flow: that is the supreme triumph.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo at gumawa ng mga mabubuting gawa ay para sa kanila ang mga Hardin na umaagos sa ilalim ng mga palasyo nito ang mga ilog, na ito ang Dakilang Tagumpay.

85:12

Hassanor Alapa : Mataan a so gamak 1977 (siksa) o Kadnan ka na disomala a mabasng

Muhsin Khan : Verily, (O Muhammad (Peace be upon him)) the Grip (Punishment) of your Lord is severe.

Sahih International : Indeed, the vengeance of your Lord is severe.

Pickthall : Lo! the punishment of thy Lord is stern.

Yusuf Ali : Truly strong is the Grip (and Power) of thy Lord.

Shakir : Surely the might of your Lord is great.

Dr. Ghali : Surely your Lord's assault is strict indeed.

Tafsir Jalalayn : Assuredly your Lord’s assault, against the disbelievers, is severe, [as severe] as He will [it to be].

Tagalog : Katiyakan, ang paghihiganti ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa mga kumalaban sa Kanya at ang Kanyang parusa para sa kanila ay napakatindi na napakasidhi.

85:13

Hassanor Alapa : Mataan a Skaniyan so Pphanagipoon ago pphakakasoy ko (inadn Iyan) 1978

Muhsin Khan : Verily, He it is Who begins (punishment) and repeats (punishment in the Hereafter) (or originates the creation of everything, and then repeats it on the Day of Resurrection).

Sahih International : Indeed, it is He who originates [creation] and repeats.

Pickthall : Lo! He it is Who produceth, then reproduceth,

Yusuf Ali : It is He Who creates from the very beginning, and He can restore (life).

Shakir : Surely He it is Who originates and reproduces,

Dr. Ghali : Surely He, Ever He, starts and He brings (you) back.

Tafsir Jalalayn : Assuredly it is He Who originates, creation, and restores, and is never thwarted in what He wills,

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, Siya ang nagpanimula ng paglikha at pagkatapos ay muli Niya itong uulitin, bubuhayin Niyang muli ang lahat pagkatapos nilang mamatay,

85:14

Hassanor Alapa : Skaniyan so Paririla’ a lbi a Mabolayoka’.

Muhsin Khan : And He is Oft-Forgiving, full of love (towards the pious who are real true believers of Islamic Monotheism),

Sahih International : And He is the Forgiving, the Affectionate,

Pickthall : And He is the Forgiving, the Loving,

Yusuf Ali : And He is the Oft-Forgiving, Full of Loving-Kindness,

Shakir : And He is the Forgiving, the Loving,

Dr. Ghali : And He is The Ever-Forgiving, The Ever-Affectionate,

Tafsir Jalalayn : and He is the Forgiving, to sinning believers, the Loving, the One Who shows love to His friends through [His acts of] generosity,

Tagalog : At Siya ay ‘Al-Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagsisi na humingi ng kapatawaran, na ‘Al-Wadûd’ – Punung-Puno ng Pagmamahal sa mga malalapit sa Kanya, na Siya ay ‘Dhûl `Arshil Majeed’ –

85:15

Hassanor Alapa : Kirk ko Arsh (panggaw) a mala’

Muhsin Khan : Owner of the throne, the Glorious

Sahih International : Honorable Owner of the Throne,

Pickthall : Lord of the Throne of Glory,

Yusuf Ali : Lord of the Throne of Glory,

Shakir : Lord of the Arsh, the Glorious,

Dr. Ghali : The Owner of the Throne, The Ever-Glorious,

Tafsir Jalalayn : Lord of the Throne, its Creator and Possessor, the Glorious (read nominative al-majīdu), the One deserving of the perfect attributes of sublimity,

Tagalog : Nagmamay-ari ng Maluwalhati at Dakilang ‘`Arsh,’ na ginagawa Niya ang anuman na Kanyang nais,

85:16

Hassanor Alapa : A giinggolawla ko nganin a khabayaan Iyan

Muhsin Khan : He does what He intends (or wills).

Sahih International : Effecter of what He intends.

Pickthall : Doer of what He will.

Yusuf Ali : Doer (without let) of all that He intends.

Shakir : The great doer of what He will.

Dr. Ghali : The Sublime Performer of whatever He wills.

Tafsir Jalalayn : Doer of what He desires, nothing able to thwart Him.

Tagalog : Na walang anuman ang makapipigil sa Kanya sa anuman na Kanyang nais.

85:17

Hassanor Alapa : Ba rka miakaoma so thotolan ko ronda?

Muhsin Khan : Has the story reached you of the hosts,

Sahih International : Has there reached you the story of the soldiers -

Pickthall : Hath there come unto thee the story of the hosts

Yusuf Ali : Has the story reached thee, of the forces-

Shakir : Has not there come to you the story of the hosts,

Dr. Ghali : Has the discourse about the hosts come up to you,

Tafsir Jalalayn : Have you, O Muhammad (s), received the story of the hosts,

Tagalog : Nakarating ba sa iyo, O Muhammad, ang kuwento hinggil sa grupo ng mga walang pananampalataya na hindi naniwala sa kanilang mga Propeta,

85:18

Hassanor Alapa : So Fir’aun ago so Thamūd 1979

Muhsin Khan : Of Fir'aun (Pharaoh) and Thamud?

Sahih International : [Those of] Pharaoh and Thamud?

Pickthall : Of Pharaoh and (the tribe of) Thamud?

Yusuf Ali : Of Pharaoh and the Thamud?

Shakir : Of Firon and Samood?

Dr. Ghali : Firaawn (Pharaoh) and Thamud?

Tafsir Jalalayn : Pharaoh and Thamūd? (Fir‘awna wa-Thamūda substitutes for al-junūdi) — the mention of ‘Pharaoh’ suffices to also include his followers; their ‘story’ is that they were destroyed for their disbelief, and this is meant as a warning for those who deny the Prophet (s) and the Qur’ān, that they may be admonished [thereby].

Tagalog : Na si Fir`âwn at ang kanyang mga sundalo at sambayanan ni Thamoud,

85:19

Hassanor Alapa : Ogaid na so siran oto a manga kāfir na madadalm siran sa kazasanka’

Muhsin Khan : Nay! The disbelievers (persisted) in denying (Prophet Muhammad (Peace be upon him) and his Message of Islamic Monotheism).

Sahih International : But they who disbelieve are in [persistent] denial,

Pickthall : Nay, but those who disbelieve live in denial

Yusuf Ali : And yet the Unbelievers (persist) in rejecting (the Truth)!

Shakir : Nay! those who disbelieve are in (the act of) giving the lie to the truth.

Dr. Ghali : No indeed, (but) the ones who have disbelieved are (imputing) lies.

Tafsir Jalalayn : Nay, but the disbelievers are [engrossed] in denial, of the mentioned;

Tagalog : At ang anuman na nangyari sa kanila na parusa at ganti, na ito ay hindi naging aral sa kanilang sambayanan, sa halip ang mga walang pananampalataya ay nagpatuloy sa kanilang pagtanggi at di-paniniwala na katulad ng kinaugalian ng mga nauna sa kanila.

85:20

Hassanor Alapa : Na so Allāh ko talikhodan iran na Lomiliot a Tomatankal

Muhsin Khan : And Allah encompasses them from behind! (i.e. all their deeds are within His Knowledge, and He will requite them for their deeds).

Sahih International : While Allah encompasses them from behind.

Pickthall : And Allah, all unseen, surroundeth them.

Yusuf Ali : But Allah doth encompass them from behind!

Shakir : And Allah encompasses them on every side.

Dr. Ghali : And Allah is beyond them Supremely Encompassing.

Tafsir Jalalayn : and God is behind them, All-Encompassing — they have no protector against Him.

Tagalog : At ang Allâh ay Siyang Nakababatid na saklaw sila ng Kanyang kaalaman at kakayahan, at walang anuman ang naililihim sa Kanya hinggil sa kanila at sa kanilang mga gawain na anuman. At ang Banal na Qur’ân ay hindi katulad ng inangkin ng mga walang pananampalataya at sumamba ng iba bukod sa Allâh na ito ay tula o salamangka, na kung kaya, hindi nila ito pinaniwalaan,

85:21

Hassanor Alapa : Ogaid na skaniyan so Qur’ān a mala’

Muhsin Khan : Nay! This is a Glorious Quran,

Sahih International : But this is an honored Qur'an

Pickthall : Nay, but it is a glorious Qur'an.

Yusuf Ali : Day, this is a Glorious Qur'an,

Shakir : Nay! it is a glorious Quran,

Dr. Ghali : No indeed, (but) it is an Ever-Glorious Qur'an,

Tafsir Jalalayn : Nay, but it is a glorious, a magnificent, Qur’ān,

Tagalog : Bagkus ang Qur’ân ay Dakila na Maluwalhati,

85:22

Hassanor Alapa : A madadalm ko Lawh Mahfūdh. 1980

Muhsin Khan : (Inscribed) in Al-Lauh Al-Mahfuz (The Preserved Tablet)!

Sahih International : [Inscribed] in a Preserved Slate.

Pickthall : On a guarded tablet.

Yusuf Ali : (Inscribed) in a Tablet Preserved!

Shakir : In a guarded tablet.

Dr. Ghali : In a preserved Tablet.

Tafsir Jalalayn : in a tablet, suspended above the seventh heaven, preserved (read mahfūzin), from all devils and from having any of its contents altered; it is a high as the distance between the earth and the heaven, and as wide as the distance between the east and the west, made of white pearls — as stated by Ibn ‘Abbās, may God be pleased with both [him and his father, ‘Abbās]

Tagalog : Na nakaukit ang pagkakatala sa tinatawag na ‘Al-Lawh Al-Mahfudh’ na pinangalagaan mula sa anumang pagbabago, pagdaragdag, pagbabawas at pagsira.


Osayan

1972. Mizapa so Allāh ko langit ago so manga Burūj iyan a skaniyan so manga bitoon a manga ala, pitharo o Ibn Abbās a: So al Burūj na skaniyan so manga bitoon, pitharo o Yahyā Bin Rafī’ a so al Burūj na manga ala a marigay ko langit, go pitharo o al Minhal Bin Amr a skaniyan so kaadn a mapia, sa aya pinili o Ibn Jarīr na skaniyan kon so manga darpa o alongan ago so olan a sapolo ago dowa a Burj sa phagokitan o alongan oman i satiman on sa saolan, na phagokitan o olan oman i isa on sa dowa gawii ago isa ko tlo bagi ko salongan, sa pkhaadn a dowa polo ago walo ka Manzilah (darpa) sa pkhisoln skaniyan sa dowa ka kagagawii.

1973. So Gawii a ibbgay a talad na gioto so alongan a maori.

1974. So somasaksi na gioto so alongan a Jumu’ah, na so sasaksian na gioto so gawii a Arafah, ko kiapanothola on o Imām Ahmad a miakapoon ko Abū Hurayrah. Go miakapoon ko Sa’īd Bin al Musayyib a pitharo iyan a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Aya olowan o manga gawii na so alongan a Jumu’ah a skaniyan so somasaksi, na aya sasaksian na so gawii a Arafah. Pianothol o Ibn Jarīr a miakapoon ko Ibn Abbās a so somasaksi na skaniyan so Mohammad [s.a.w] na so sasaksian na so alongan a Qiyāmah, sa biatia iyan so ayat a: “ Gioto so gawii a malilimod on so manga taw ago gioto so gawii a sasaksian”, go pitharo o Ikrimah a aya somasaksi na so Mohammad [s.a.w], na aya sasaksian na so alongan a Qiyāmah, go datar oto so katharo o al Hassan, so Mujāhid ago so ad Dahhāk na aya kon a somasaksi na so mbawataan o Ādam na aya sasaksian na so alongan a Qiyāmah, go pithro o Ibn Abbās a aya somasaksi na so Allāh na aya sasaksian na so alongan a Qiyāmah, adn pn a mikhpit sa so sasaksian na skaniyan so alongan a Jumu’ah sabap ko Hadīth o Abū Dardā’ a pitharo iyan a pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Pakadakla niyo so manga sambayang ko alongan a Jumu’ah ka mataan a skaniyan na gawii a sasaksian a pzaksian skaniyan o manga malāikat.

1975. So miaaloy a khi rk ko kakar na gioto so miapanothol a adn ko miangaoona a masa a pagtaw a manga kafir a komiakar siran sa mala a kakar na diapologan iran sa mala a itagon na inolog iran on so miamaratiaya a da iran dn sondongn so paratiaya iran ko Allāh, sa madakl a kiapanothola on, so sabagi na sii kon miaadn ko pagtaw o Isrāīl, adn pman a sii kon sa Fāris, adn pman a mithindg sa gioto kon so pianothol o Rasūlullāh [s.a.w] ko makapantag ko Gulām (bagowa mama) a bigan o Allāh sa kapasang a miniphantag iyan so dato a mangarasi.

1976. So katharo a Fatana ko ayah a 10, na aya maana niyan na so kiatotonga o manga kāfir ko manga mu’min ko da iran kibagakn ko paratiaya iran ko Allāh. So katharo a Fitnah, na giimakanggonanao sa madakl a maana pd on, so tioba odi na tpng odi na tmbo’ ko kathokawa ko nganin ko kabbnar iyan, gii pn makapmaana sa morka’ odi na balaola a rido, phagosarn pn ko kasiksaa ko taw sabap ko paratiaya niyan ko Allāh. So kiaosara on sankanan a Ayah na aya mabagr a mitotoro iyan a maana na so katotong sabap sa gianan i bandingan ankanan a Sūrah, ko kiatotonga ko manga mu’min sa binizolan siran ko manga kakar a apoy, sa patot a makaayon on so maana.

1977. So inaloy a Gamak (Bat’sh) na gioto so kakmsa ko lima sa mabagr a aya maana niyan na so kaosara ko bagr sa pantag sa adn a ziksaan na ay pandapat ka amay ka so Allāh na aya komms ko kaziksaa niyan ko taw? di dn oto khaoma a kirakira a kabagr iyan oto, sa kalkn oto o manosiya ka mataan a malipds ago masakit so saop o Allāh.

1978. Aya maana oto na so Allāh na skaniyan i mianagipoon ko kiapangadn na khagaga niyan a pakakasowin iyan madn so inadn iyan ko oriyan o kadadas iyan, sa so kapana-gipoon madn ago so kapakakasoya on na karina sa so makapnggolawla on na skaniyan i Tuhan a phakagaga, so kaadn na da a gaga niyan ko kapakaadn, aya khagaga niyan na so kapakambaal sa nganin, na so kambaal na salakaw ko kaadn ka so kapangadn na so kaadna ko nganin a phoon sa da’, na so kambaal na skaniyan so kaalina ko bontal o nganin a andang dn a maaadn sa aya bo a rk on o pangngmbaal na so kapagalina niyan ko bontal o pimbaalan iyan. Samanan na di makaphlagid so kapandayan o Allāh ago so kapangmbaal o manosiya a inadn.

1979. Gioto so thotolan ko Fir’aun ago so Thamūd a milawlanda siran ko lopa sa kandosa ago kapangarasi, na da a mianggolawla iran a rowar sa inantior siran o Allāh, sa mimbaloy siran a poringana a thotol.

1980. So Qur’ān na kitab a papaliharaan o Allāh sii ko langit ago sii ko lopa oba adn a mioman on odi na adn a malbat on, odi na oba adn a mamakasilay ron. Pizaksian a doniya imanto a da dn a datar o Qur’ān a kitab a mala ago madakl a pmbatia on a manga taw ko oman gawii, go skaniyan bo i kitab ko doniya a madakl a makalalangag on a manga taw, sabap sa so Qur’ān na liyo pn ko kasisiapa on ko manga pandangan iyan ko kisosoratn on na ilalangag pn o nggibowan a manga taw a ipoon sa wata a walo ragon i omor na lomalangag on na taman ko manga loks sa skaniyan na kitab a piakammsa ago bnar so kiatharoa on o Allāh sa ziapn iyan so Qur’ān. Ilay anka so ayat a: 15:9.