So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Mutaffifīn - [ 83 So Manga Palilimpang ] - سـورة المطفِّفيـن
( The Defrauding - Mga Mandaraya )

Pangnal ko Sūrah

Giankai a sūrah na marani a kitotompok iyan ko sūrah a miaona ago so sūrah a matotondog iyan.

Aya mala a bandingan iyan na so karata o kapangakal ko langowan a bontal iyan ago so kaplilimpang sii ko giikandodolona, na aya pn amay ka sii ko btad o agama.

Sa piamagitaan iyan ago siniksa iyan dn sa doniya so manga taw a aya waraan iran na so giikapangakal ko asada ago so timbangan ago so makadadatar on a ibarat o kapanaks ago so kapamilang ko giikandaganga o manga taw.

Aya mala a phakagnggn ko manosiya ko kanggolawla sa marata na so kabaloya niyan ko Allāh a aya on tomitikay ko mapayag iyan ago so masoln iyan, na odi oto manggolawla na da dn a phakarasng ko manosiya sa di niyan kapangakal ko kabnar o sabaad balabaw ko doniya a miabarandia a da a khakilala on a khoyaptaan inonta so taginting o plata ago so saladan iyan.

Aya kadakl a ayat iyan na 36, tomioron ko oriyan o al Ankabūt, a skaniyan i kaposan a sūrah a tomioron sa Makkah.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

83:1

Hassanor Alapa : Adn a siksa a wayl a bagian o siran 1955 oto a pphangorang sa asada ago timbangan 1956

Muhsin Khan : Woe to Al-Mutaffifin [those who give less in measure and weight (decrease the rights of others)],

Sahih International : Woe to those who give less [than due],

Pickthall : Woe unto the defrauders:

Yusuf Ali : Woe to those that deal in fraud,-

Shakir : Woe to the defrauders,

Dr. Ghali : Woe to the stinters.

Tafsir Jalalayn : Woe (waylun: a term entailing chastisement; or [it is the name of] a valley in Hell) to the defrauders:

Tagalog : Matinding parusa at kapighatian sa mga yaong nandaraya sa sukat at timbang,

83:2

Hassanor Alapa : Siran oto so igira miakiasad siran ko manga taw na pphakitarotop siran

Muhsin Khan : Those who, when they have to receive by measure from men, demand full measure,

Sahih International : Who, when they take a measure from people, take in full.

Pickthall : Those who when they take the measure from mankind demand it full,

Yusuf Ali : Those who, when they have to receive by measure from men, exact full measure,

Shakir : Who, when they take the measure (of their dues) from men take it fully,

Dr. Ghali : Who, when they measure against mankind, (i.e., when they take from others) take full (measure),

Tafsir Jalalayn : those who, when they take measure from people, demand [it] in full, the measure;

Tagalog : Na mga yaong, kapag sila ay bumili sa mga tao ng bagay na sinusukat o di kaya ay tinitimbang ay hinihingi para sa kanilang mga sarili bilang karapatan ang hustong timbang,

83:3

Hassanor Alapa : Na igira inasadan iran odi na kinilowan iran so manga taw na pphangorangan iran

Muhsin Khan : And when they have to give by measure or weight to men, give less than due.

Sahih International : But if they give by measure or by weight to them, they cause loss.

Pickthall : But if they measure unto them or weight for them, they cause them loss.

Yusuf Ali : But when they have to give by measure or weight to men, give less than due.

Shakir : But when they measure out to others or weigh out for them, they are deficient.

Dr. Ghali : And when they measure for them or weigh for them, (i.e., when they give to others) they cause them loss.

Tafsir Jalalayn : but [who] when they measure for them or weigh for them, they cause [them] loss, they diminish [for them] the measure or the weight.

Tagalog : At kapag sila naman ang nagbenta sa mga tao ng bagay na sinusukat o di kaya ay tinitimbang ay binabawasan nila ang sukat at timbang nito, na kung kaya, paano pa kaya ang katayuan ng isang nangangamkam sa karapatan ng iba? Katiyakan, mas higit ito na karapat-dapat sa ibinababala ng Allâh na parusa kaysa sa nandaraya lamang sa timbang at sukat.

83:4

Hassanor Alapa : Ba di mapipikir ankai (a manga taw) a mataan a pagoyagn siran 1957

Muhsin Khan : Think they not that they will be resurrected (for reckoning),

Sahih International : Do they not think that they will be resurrected

Pickthall : Do such (men) not consider that they will be raised again

Yusuf Ali : Do they not think that they will be called to account?-

Shakir : Do not these think that they shall be raised again

Dr. Ghali : Do those not expect that they will be made to rise again.

Tafsir Jalalayn : Do such [individuals] not know for certain (alā indicates an interrogative of rebuke) that they will be resurrected

Tagalog : Hindi ba iniisip ng mga nandarayang ito na ang Allâh ay walang pag-aalinlangan na bubuhayin sila na mag-uli at huhukuman sa anuman na kanilang mga nagawa,

83:5

Hassanor Alapa : Sa sagawii a mala

Muhsin Khan : On a Great Day,

Sahih International : For a tremendous Day -

Pickthall : Unto an Awful Day,

Yusuf Ali : On a Mighty Day,

Shakir : For a mighty day,

Dr. Ghali : To a tremendous Day,

Tafsir Jalalayn : for an awful day, that is to say, on it, and this is the Day of Resurrection,

Tagalog : Sa Araw na napakatindi ang kalagiman nito?

83:6

Hassanor Alapa : Sa gawii a phakatindg so manga taw ko Kadnan o manga kaadn

Muhsin Khan : The Day when (all) mankind will stand before the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists)?

Sahih International : The Day when mankind will stand before the Lord of the worlds?

Pickthall : The day when (all) mankind stand before the Lord of the Worlds?

Yusuf Ali : A Day when (all) mankind will stand before the Lord of the Worlds?

Shakir : The day on which men shall stand before the Lord of the worlds?

Dr. Ghali : The Day when mankind will rise up before The Lord of the worlds?

Tafsir Jalalayn : a day when (yawma is a substitution for the [syntactical] locus of li-yawmin, ‘to an [awful] day’, and as such is in the accusative because of [the verb] mab‘ūthūna, ‘will be resurrected’) mankind will rise, from their graves, before the Lord of the Worlds?, [the Lord of] all creatures, for His affair, His reckoning and His requital.

Tagalog : Sa Araw na tatayo ang mga tao sa harapan ng Allâh, na sila ay huhukuman, sa kaunti man o marami, at sila ay nasa ilalim ng pangunguntrol ng Allâh na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilikha.

83:7

Hassanor Alapa : Di’, mataan so panoratan o manga baradosa na madadalm sa Sijjīn 1958

Muhsin Khan : Nay! Truly, the Record (writing of the deeds) of the Fujjar (disbelievers, sinners, evil-doers and wicked) is (preserved) in Sijjin.

Sahih International : No! Indeed, the record of the wicked is in sijjeen.

Pickthall : Nay, but the record of the vile is in Sijjin -

Yusuf Ali : Nay! Surely the record of the wicked is (preserved) in Sijjin.

Shakir : Nay! most surely the record of the wicked is in the Sijjin.

Dr. Ghali : Not at all! Surely the Book of the constantly impious is indeed in Sijjin.

Tafsir Jalalayn : Nay!, verily, the record of the profligates, that is to say, the record of the deeds of the disbelievers, is in Sijjīn — this is said to be a book containing [the record of] all the deeds of the devils and the disbelievers; but it is also said to be a location in the lowermost part of the seventh earth, the place of Satan and his hosts.

Tagalog : Katiyakan, hindi ang inyong inaakala hinggil sa mga nandaraya ng sukat at timbang, na ito ay hindi mabigat na pananagutan, na kung kaya, magsitigil na kayo sa pagsasagawa nito.

83:8

Hassanor Alapa : Go antawaa i miakatokaw rka o antonaa so Sijjīn

Muhsin Khan : And what will make you know what Sijjin is?

Sahih International : And what can make you know what is sijjeen?

Pickthall : Ah! what will convey unto thee what Sijjin is! -

Yusuf Ali : And what will explain to thee what Sijjin is?

Shakir : And what will make you know what the Sijjin is?

Dr. Ghali : And what makes you realize what Sijjin is?

Tafsir Jalalayn : And what would tell you what Sijjīn is?, what the book of Sijjīn is.

Tagalog : Katotohanan, ang patutunguhan ng masasama ay ‘Sijjin’ na isang lugar na napakasikip, at paano mababatid ang pagiging sikip nito?

83:9

Hassanor Alapa : Skaniyan na kitab a dadakatan sa manga bilangan

Muhsin Khan : A Register inscribed.

Sahih International : It is [their destination recorded in] a register inscribed.

Pickthall : A written record.

Yusuf Ali : (There is) a Register (fully) inscribed.

Shakir : It is a written book.

Dr. Ghali : (It is) a Book imprinted.

Tafsir Jalalayn : [It is] a sealed book.

Tagalog : Ito ay nasa Aklat na iniukit ang pagkakasulat na katulad ng numerong itinatak sa kasuotan na hindi na makalilimutan at hindi na mabubura pa.

83:10

Hassanor Alapa : So siksa a wayl sa alongan oto na rk o manga taw a giimamakam-bokhag

Muhsin Khan : Woe, that Day, to those who deny [(Allah, His Angels, His Books, His Messengers, the Day of Resurrection, and Al-Qadar (Divine Preordainments)].

Sahih International : Woe, that Day, to the deniers,

Pickthall : Woe unto the repudiators on that day!

Yusuf Ali : Woe, that Day, to those that deny-

Shakir : Woe on that day to the rejecters,

Dr. Ghali : Woe upon that Day to the beliers.

Tafsir Jalalayn : Woe to the deniers on that day,

Tagalog : Masidhing kaparusahan sa Araw na yaon sa mga walang pananampalataya,

83:11

Hassanor Alapa : A siran oto so gii ran pakambokhagn so gawii a kapha-malas

Muhsin Khan : Those who deny the Day of Recompense.

Sahih International : Who deny the Day of Recompense.

Pickthall : Those who deny the Day of Judgment

Yusuf Ali : Those that deny the Day of Judgment.

Shakir : Who give the lie to the day of judgment.

Dr. Ghali : Who cry lies to the Day of Doom.

Tafsir Jalalayn : who deny the Day of Judgement, [the Day of] Requital (alladhīna yukadhdhibūna bi-yawmi’l-dīn: either a substitution for or an explication of al-mukadhdhibīna, ‘the deniers’);

Tagalog : Na hindi nila pinaniniwalaan ang pagdating ng Araw ng Pagbabayad,

83:12

Hassanor Alapa : Go da a makapmbokhag on a rowar ko langowan a tamaba a salimbot a baradosa.

Muhsin Khan : And none can deny it except every transgressor beyond bounds, (in disbelief, oppression and disobedience of Allah, the sinner!)

Sahih International : And none deny it except every sinful transgressor.

Pickthall : Which none denieth save each criminal transgressor,

Yusuf Ali : And none can deny it but the Transgressor beyond bounds the Sinner!

Shakir : And none gives the lie to it but every exceeder of limits, sinful one

Dr. Ghali : And in no way does anyone cry lies to it except every constantly vicious transgressor.

Tafsir Jalalayn : and none deny it but every sinful (the form [athīm] is hyperbolic) transgressor, overstepping the bounds.

Tagalog : At walang sinuman ang hindi naniniwala rito kundi lahat ng masasama na napakaraming kasalanan,

83:13

Hassanor Alapa : Igira pmbatiaan on so manga tanda Ami na tharoon iyan a manga kabokhagan o miangaoona

Muhsin Khan : When Our Verses (of the Quran) are recited to him he says: "Tales of the ancients!"

Sahih International : When Our verses are recited to him, he says, "Legends of the former peoples."

Pickthall : Who, when thou readest unto him Our revelations, saith: (Mere) fables of the men of old.

Yusuf Ali : When Our Signs are rehearsed to him, he says, "Tales of the ancients!"

Shakir : When Our communications are recited to him, he says: Stories of those of yore.

Dr. Ghali : When Our ayat (Verses, signs) are recited to him, he says, "Myths of the earliest (people)!"

Tafsir Jalalayn : When Our signs, [of] the Qur’ān, are recited to him, he says, ‘[Mere] fables (asātīr) of the ancients!’, [mere] tales that were written down (sutirat) in ancient times (asātīr is the plural of ustūra or istāra).

Tagalog : Na kapag binigkas sa kanya ang mga talata ng Qur’ân, kanyang sasabihin: Ito ay mga haka-haka ng mga naunang tao.

83:14

Hassanor Alapa : Di’, ogaid na miakadakt ko manga poso’ iran so nganin a miaadn siran a gii ran panokatn 1959

Muhsin Khan : Nay! But on their hearts is the Ran (covering of sins and evil deeds) which they used to earn.

Sahih International : No! Rather, the stain has covered their hearts of that which they were earning.

Pickthall : Nay, but that which they have earned is rust upon their hearts.

Yusuf Ali : By no means! but on their hearts is the stain of the (ill) which they do!

Shakir : Nay! rather, what they used to do has become like rust upon their hearts.

Dr. Ghali : Not at all! No indeed, (but) whatever they were earning has overlaid on their hearts.

Tafsir Jalalayn : No indeed! — a deterrent and a warning against saying such [things]. Rather there has slayed, engulfed, their hearts, covering them like rust that which they earned, of acts of disobedience.

Tagalog : Ang katotohanan ay hindi ang yaong kanilang inangkin, kundi bagkus ito ay Salita ng Allâh at Kanyang kapahayagan sa Kanyang Propeta, at ang tunay na nakapagtakip sa kanilang mga puso sa di paniniwala ay ang nakabalot dito na kaitiman na siyang nagpaitim ng kanilang budhi dahil sa rami ng kanilang mga nagawang kasalanan.

83:15

Hassanor Alapa : Di’, mataan a siran ko Kadnan iran sa alongan oto na disomala a marrnding siran on 1960

Muhsin Khan : Nay! Surely, they (evil-doers) will be veiled from seeing their Lord that Day.

Sahih International : No! Indeed, from their Lord, that Day, they will be partitioned.

Pickthall : Nay, but surely on that day they will be covered from (the mercy of) their Lord.

Yusuf Ali : Verily, from (the Light of) their Lord, that Day, will they be veiled.

Shakir : Nay! most surely they shall on that day be debarred from their Lord.

Dr. Ghali : Not at all! Surely upon that Day they will indeed be curtained from their Lord;

Tafsir Jalalayn : Nay!, verily, they, on that day, the Day of Resurrection, will be screened off from their Lord, and so they will not see Him.

Tagalog : Hindi ang inangkin ng mga walang pananampalataya ang siyang katotohanan, kundi walang pag-aalinlangan, sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay lalagyan ng harang sa kanilang harapan upang hindi nila makita ang Allâh na Lumikha sa kanila.

83:16

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na mataan a siran na khasoldan iran dn so Jahīm

Muhsin Khan : Then, verily they will indeed enter and taste the burning flame of Hell.

Sahih International : Then indeed, they will [enter and] burn in Hellfire.

Pickthall : Then lo! they verily will burn in hell,

Yusuf Ali : Further, they will enter the Fire of Hell.

Shakir : Then most surely they shall enter the burning fire.

Dr. Ghali : Thereafter surely they will indeed be roasting in Hell-Fire.

Tafsir Jalalayn : Then they will be exposed to Hell-fire, [then] they will enter the scorching Fire;

Tagalog : Pagkatapos sila ay papapasukin sa Impiyernong-Apoy na malalasap nila ang lagablab nito.

83:17

Hassanor Alapa : Orian iyan na ptharoon a: Giai so miaadn kano a gii niyo pakambokhagn

Muhsin Khan : Then, it will be said to them: "This is what you used to deny!"

Sahih International : Then it will be said [to them], "This is what you used to deny."

Pickthall : And it will be said (unto them): This is that which ye used to deny.

Yusuf Ali : Further, it will be said to them: "This is the (reality) which ye rejected as false!

Shakir : Then shall it be said: This is what you gave the lie to.

Dr. Ghali : Thereafter it will be said (to them), "This is what you cried lies to."

Tafsir Jalalayn : then it will be said, to them: ‘This, that is, the chastisement, is that which you used to deny!’

Tagalog : Pagkatapos sasabihin sa kanila, Iyan ang kabayaran ng inyong kinaugalian na pagtanggi.

83:18

Hassanor Alapa : Di’, mataan a so panoratan o manga pipia a mu’min na madadalm sa Illiyīn 1961

Muhsin Khan : Nay! Verily, the Record (writing of the deeds) of Al-Abrar (the pious who fear Allah and avoid evil), is (preserved) in 'Illiyyun.

Sahih International : No! Indeed, the record of the righteous is in 'illiyyun.

Pickthall : Nay, but the record of the righteous is in 'Illiyin -

Yusuf Ali : Day, verily the record of the Righteous is (preserved) in 'Illiyin.

Shakir : Nay! Most surely the record of the righteous shall be in the Iliyin.

Dr. Ghali : Not at all! Surely the Book of the constantly-benign is indeed in cIlliyyin (i.e., the most exalted places)

Tafsir Jalalayn : Nay!, verily, the record of the pious, that is, the record of the deeds of the believers who were sincere in their faith, is in ‘Illiyyūn — this is said to be the book [containing] all the good deeds of the angels and the believers from among the two heavy ones [sc. mankind and jinn]; but it is also said to be a place below the Throne in the seventh heaven;

Tagalog : Katotohanan, hindi ang kanilang inaakala na ang Qur’ân ay ginaya lamang mula sa mga naunang tao. Walang pag-aalinlangan, ang mga talaan ng mabubuti ay nasa mataas na antas ng ‘Al-Jannah.’

83:19

Hassanor Alapa : Go antai miakatokaw rka o antonaa so Illiyīn

Muhsin Khan : And what will make you know what 'Illiyyun is?

Sahih International : And what can make you know what is 'illiyyun?

Pickthall : Ah, what will convey unto thee what 'Illiyin is! -

Yusuf Ali : And what will explain to thee what 'Illiyun is?

Shakir : And what will make you know what the highest Iliyin is?

Dr. Ghali : And what makes you realize what cIlliyyin is?

Tafsir Jalalayn : and what will tell you, [what will] inform you, what ‘Illiyyūn is?, what the book of ‘Illiyyūn is.

Tagalog : At ano ang makapagbabatid sa iyo, O Muhammad, kung ano ang mataas na antas na ito?

83:20

Hassanor Alapa : Panoratan a adn a bilangan iyan

Muhsin Khan : A Register inscribed.

Sahih International : It is [their destination recorded in] a register inscribed

Pickthall : A written record,

Yusuf Ali : (There is) a Register (fully) inscribed,

Shakir : It is a written book,

Dr. Ghali : (It is) a Book imprinted,

Tafsir Jalalayn : [It is] a sealed book,

Tagalog : Ang Aklat ng mga mabubuti na ang pagkakasulat ay iniukit na katulad ng numerong itinatak sa kasuotan na hindi na makalilimutan at hindi na mabubura pa,

83:21

Hassanor Alapa : A sasaksian o manga rarani ko Allāh

Muhsin Khan : To which bear witness those nearest (to Allah, i.e. the angels).

Sahih International : Which is witnessed by those brought near [to Allah ].

Pickthall : Attested by those who are brought near (unto their Lord).

Yusuf Ali : To which bear witness those Nearest (to Allah).

Shakir : Those who are drawn near (to Allah) shall witness it.

Dr. Ghali : The near-stationed (i.e., the Angels stationed near to Allah) witness it.

Tafsir Jalalayn : witnessed by those brought near, from among the angels.

Tagalog : Na ito ay nababasa ng mga malalapit sa Allâh na mga anghel sa bawa’t kalangitan.

83:22

Hassanor Alapa : Mataan a so manga pipia a miaratiaya na madadalm siran sa limo 1962

Muhsin Khan : Verily, Al-Abrar (the pious who fear Allah and avoid evil) will be in delight (Paradise).

Sahih International : Indeed, the righteous will be in pleasure

Pickthall : Lo! the righteous verily are in delight,

Yusuf Ali : Truly the Righteous will be in Bliss:

Shakir : Most surely the righteous shall be in bliss,

Dr. Ghali : Surely the constantly-benign will indeed be in Bliss,

Tafsir Jalalayn : Assuredly the pious will be amid bliss, [in] Paradise,

Tagalog : Katiyakan, ang mga matatapat at ang mga masunurin ay nasa kasiyahan sa ‘Al-Jannah,’

83:23

Hassanor Alapa : Sii ko manga kantir na mababantay siran

Muhsin Khan : On thrones, looking (at all things).

Sahih International : On adorned couches, observing.

Pickthall : On couches, gazing,

Yusuf Ali : On Thrones (of Dignity) will they command a sight (of all things):

Shakir : On thrones, they shall gaze;

Dr. Ghali : On couches looking (about).

Tafsir Jalalayn : upon couches, [upon] beds beneath canopies, gazing, at the bliss which they have been given.

Tagalog : Na sila ay nasa kanilang mga trono, na nakatingin sila sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at nakatingin sila sa anumang inihanda sa kanila na kalugud-lugod na bagay na tulad ng kaharian at iba pa,

83:24

Hassanor Alapa : A khasarino nka ko manga paras iran so kasilm o limo (o Kadnan iran).

Muhsin Khan : You will recognise in their faces the brightness of delight.

Sahih International : You will recognize in their faces the radiance of pleasure.

Pickthall : Thou wilt know in their faces the radiance of delight.

Yusuf Ali : Thou wilt recognise in their faces the beaming brightness of Bliss.

Shakir : You will recognize in their faces the brightness of bliss.

Dr. Ghali : You recognize in their faces the bloom of Bliss.

Tafsir Jalalayn : You will perceive in their faces the radiancy of bliss, the splendour and beauty of blissfulness,

Tagalog : Na makikita sa kanilang mga mukha ang liwanag ng kaligayahan,

83:25

Hassanor Alapa : A pphakainomn siran sa panginginomn a arak a matotonkop

Muhsin Khan : They will be given to drink pure sealed wine.

Sahih International : They will be given to drink [pure] wine [which was] sealed.

Pickthall : They are given to drink of a pure wine, sealed,

Yusuf Ali : Their thirst will be slaked with Pure Wine sealed:

Shakir : They are made to quaff of a pure drink that is sealed (to others).

Dr. Ghali : They will be given to drink of sealed nectar.

Tafsir Jalalayn : as they are given to drink a nectar, a wine free of any impurities, [that is] sealed, in its vessel, none other than them breaking its seal,

Tagalog : Na pinaiinom sila ng malinis na alak na nakasara sa pinagkalagyan nito,

83:26

Hassanor Alapa : A aya tombok iyan na kastori, na sii sankoto na pagoradorad so pphagoradorad (ko mapia)

Muhsin Khan : The last thereof (that wine) will be the smell of musk, and for this let (all) those strive who want to strive (i.e. hasten earnestly to the obedience of Allah).

Sahih International : The last of it is musk. So for this let the competitors compete.

Pickthall : Whose seal is musk - for this let (all) those strive who strive for bliss -

Yusuf Ali : The seal thereof will be Musk: And for this let those aspire, who have aspirations:

Shakir : The sealing of it is (with) musk; and for that let the aspirers aspire.

Dr. Ghali : Whose sealing is musk; for this then let the competitors compete-

Tafsir Jalalayn : whose seal is musk, that is, whose final sip is followed by an emanating scent of musk — so for such [bliss] let the viers vie, let them desire to apply themselves to obedience of God —

Tagalog : Na ang pinakaalak nito ay napakabangong amoy na tulad ng ‘musk,’ at dito sa ganitong walang hanggang kaligayahan ay nararapat na makipag-unahan ang sinuman na nagnanais na manguna. At ang inuming ito ay nahahaluan ng sangkap mula sa bukal sa ‘Al-Jannah’

83:27

Hassanor Alapa : Go aya saog iyan na pd sa Tasnīm 1963

Muhsin Khan : It (that wine) will be mixed with Tasnim.

Sahih International : And its mixture is of Tasneem,

Pickthall : And mixed with water of Tasnim,

Yusuf Ali : With it will be (given) a mixture of Tasnim:

Shakir : And the admixture of it is a water of Tasnim,

Dr. Ghali : And whose blend is of Tasnim,

Tafsir Jalalayn : and whose mixture, that is to say, that with which it is mixed, is of Tasnīm, which is explained by His [following] words:

Tagalog : Na nakikilala dahil sa taas ng antas nito sa pangalang ‘Tasnîm,’

83:28

Hassanor Alapa : Pakaig a phaginomn o manga dadazg ko Allāh

Muhsin Khan : A spring whereof drink those nearest to Allah.

Sahih International : A spring from which those near [to Allah ] drink.

Pickthall : A spring whence those brought near (to Allah) drink.

Yusuf Ali : A spring, from (the waters) whereof drink those Nearest to Allah.

Shakir : A fountain from which drink they who are drawn near (to Allah).

Dr. Ghali : A spring at which drink the near-stationed (i.e., the Angles stationed near Allah).

Tafsir Jalalayn : a spring (‘aynan is in the accusative because of an implicit [prefatory] amdahu, ‘I extol [this spring]’) from which those brought near will drink (yashrabu bihā: [should be yashrabu] minhā, or [it may be that bihā is used because] yashrabu is meant to imply the sense of yaltadhdhu [bihā, ‘in which they delight’]).

Tagalog : Na isang bukal na inihanda; upang makainom dito ang mga malalapit sa Allâh at malalasap ang tunay na sarap nito.

83:29

Hassanor Alapa : Mataan so siran oto a manga baradosa na miaadn siran ko siran oto a miamaratiaya a ipkhakayad iran

Muhsin Khan : Verily! (During the worldly life) those who committed crimes used to laugh at those who believed.

Sahih International : Indeed, those who committed crimes used to laugh at those who believed.

Pickthall : Lo! the guilty used to laugh at those who believed,

Yusuf Ali : Those in sin used to laugh at those who believed,

Shakir : Surely they who are guilty used to laugh at those who believe.

Dr. Ghali : Surely the ones who are (guilty of) crimes used to laugh at the ones who believed,

Tafsir Jalalayn : Verily the guilty, like Abū Jahl and his ilk, used to laugh at the believers, such as ‘Ammār [b. Yāsir] and Bilāl [the Ethiopian] and those like them, in mockery of them;

Tagalog : Walang pag-alinlangan, yaong mga makasalanan, na kung saan, noong sila ay nasa daigdig pa, minamaliit nila ang mga mananampalataya,

83:30

Hassanor Alapa : Go igira siagadan iran siran na mamagtonga siran sa kakhkhrata a mata

Muhsin Khan : And whenever they passed by them, used to wink one to another (in mockery);

Sahih International : And when they passed by them, they would exchange derisive glances.

Pickthall : And wink one to another when they passed them;

Yusuf Ali : And whenever they passed by them, used to wink at each other (in mockery);

Shakir : And when they passed by them, they winked at one another.

Dr. Ghali : And when they passed by them (they used) to wink one to another.

Tafsir Jalalayn : and when they, the believers, passed them by, they would wink at one another, the guilty beckoned with their eyebrows and eyelids towards the believers in mockery;

Tagalog : At kapag sila ay napadaan sa kanila na mga mananampalataya ay nagbubulung-bulungan sila na may panlalait sa kanila.

83:31

Hassanor Alapa : Na amay ka maling siran ko manga pamilia iran na mabankiring siran a masosonor siran

Muhsin Khan : And when they returned to their own people, they would return jesting;

Sahih International : And when they returned to their people, they would return jesting.

Pickthall : And when they returned to their own folk, they returned jesting;

Yusuf Ali : And when they returned to their own people, they would return jesting;

Shakir : And when they returned to their own followers they returned exulting.

Dr. Ghali : And when they turned over (to their families), they turned over jesting,

Tafsir Jalalayn : and when they returned to their folks they would return blithely (fākihīna: a variant reading has fakihīna), rejoicing in their [disparaging] mention of the believers;

Tagalog : At kapag nakabalik itong mga makasalanan sa kanilang mga pamilya at mga kamag-anak ay nagbibiruan sila bilang panlalait sa mga mananampalataya.

83:32

Hassanor Alapa : Go igira miailay ran (so manga mu’min) na tharoon iran a giai so manga dadag

Muhsin Khan : And when they saw them, they said: "Verily! These have indeed gone astray!"

Sahih International : And when they saw them, they would say, "Indeed, those are truly lost."

Pickthall : And when they saw them they said: Lo! these have gone astray.

Yusuf Ali : And whenever they saw them, they would say, "Behold! These are the people truly astray!"

Shakir : And when they saw them, they said: Most surely these are in error;

Dr. Ghali : And when they saw them, they said, "Surely these (people) are indeed erring."

Tafsir Jalalayn : and when they see them, that is, the believers, they say, ‘Lo! these [men] are astray!’, on account of their belief in Muhammad (s).

Tagalog : At kapag nakita nila na mga walang pananampalataya ang mga tagasunod ni Propeta Muhammad, na sa katunayan, sila ang tunay na sumunod sa patnubay, kanilang sasabihin: Katiyakan, sila ang mga ligaw dahil sa pagsunod nila kay Muhammad,

83:33

Hassanor Alapa : Go da siran sogoa sii kiran a somisiap

Muhsin Khan : But they (disbelievers, sinners) had not been sent as watchers over them (the believers).

Sahih International : But they had not been sent as guardians over them.

Pickthall : Yet they were not sent as guardians over them.

Yusuf Ali : But they had not been sent as keepers over them!

Shakir : And they were not sent to be keepers over them.

Dr. Ghali : And in no way were they sent preservers over them.

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: Yet they, that is, the disbelievers, were not sent as watchers over them, [over] the believers, to preserve them or [to keep a record of] their deeds and thus guide them back to what is best for them.

Tagalog : Gayong hindi naman ipinadala ng Allâh ang mga makasalanang yaon upang magmanman sa mga tagasunod ni Propeta Muhammad.

83:34

Hassanor Alapa : Na imanto a alongan na so siran oto a miamaratiaya sii ko manga kafir na ipkhakayad iran 1964

Muhsin Khan : But this Day (the Day of Resurrection) those who believe will laugh at the disbelievers

Sahih International : So Today those who believed are laughing at the disbelievers,

Pickthall : This day it is those who believe who have the laugh of disbelievers,

Yusuf Ali : But on this Day the Believers will laugh at the Unbelievers:

Shakir : So today those who believe shall laugh at the unbelievers;

Dr. Ghali : So Today the ones who believed are laughing at the steadfast disbelievers,

Tafsir Jalalayn : So today, that is, the Day of Resurrection, the believers will be laughing at the disbelievers,

Tagalog : At sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay mamaliitin ng mga naniwala sa Allâh, sa Kanyang Sugo at sumunod sa Kanyang batas ang mga walang pananampalataya na katulad ng kanilang ginawang panlalait sa kanila sa daigdig.

83:35

Hassanor Alapa : A sii ko manga kantir na makababantay siran

Muhsin Khan : On (high) thrones, looking (at all things).

Sahih International : On adorned couches, observing.

Pickthall : On high couches, gazing.

Yusuf Ali : On Thrones (of Dignity) they will command (a sight) (of all things).

Shakir : On thrones, they will look.

Dr. Ghali : On couches, looking (down upon them).

Tafsir Jalalayn : upon couches, in Paradise, gazing, out from their dwellings at the disbelievers while they are being tortured; and they will laugh at them just as they, the disbelievers, had laughed at them in the world.

Tagalog : Nasa mga matataas na uri ng trono, nakaupo ang mga mananampalataya na kanilang pinagmamasdan ang anumang ipinagkaloob ng Allâh sa kanila na karangalan, kaligayahan, biyaya sa ‘Al-Jannah,’ at mas higit pang dakila kaysa rito ang kanilang pagtingin sa Dakilang Mukha ng Allâh.

83:36

Hassanor Alapa : Na ino inibalas ko manga kafir so nganin a miaadn siran a gii ran pangambarn ? 1965

Muhsin Khan : Are not the disbelievers paid (fully) for what they used to do?

Sahih International : Have the disbelievers [not] been rewarded [this Day] for what they used to do?

Pickthall : Are not the disbelievers paid for what they used to do?

Yusuf Ali : Will not the Unbelievers have been paid back for what they did?

Shakir : Surely the disbelievers are rewarded as they did.

Dr. Ghali : Have the steadfast disbelievers been requited for what they were performing?

Tafsir Jalalayn : Have the disbelievers been requited for what they used to do? Yes, indeed!

Tagalog : Na kung kaya, hindi ba pinagbayad lamang ang mga walang pananampalataya – kung ganito ang ginawa sa kanila – nang ganap at sapat na pagbabayad sa anuman na kanilang ginawa sa daigdig na mga kasamaan at mga kasalanan?


Osayan

1955. Miakapoon ko Ibn Abbās [r.a.] a: Gowani a makaoma so Nabī [s.a.w] sa Madīnah na maaadn siran a manga taw a manga rarata i kapagasad, na piakatoron o Allāh ankoto a ayat, na inompiyaan iran so kapagasad iran ago so kathimbang iran.

1956. So katharo a at Tatfīf na skaniyan so kapangorang ko kapagasad ago so kathimbang sa igira siran i miakiasad na makitarotop siran na o siran i asad ko manga taw na mangorang siran ko manga kabnar iran.

1957. So manosiya a di niyan ikhalk so kakhatmowa niyan ko Allāh ko alongan a maori na di dn khalk sa kaphangorang iyan ko asada ago so timbangan, sa panginam iyan sa kapakakowa sa tamok sa pd anan ko manga rarata a dosa a kiasabapan sa kiaantiora ko sabaad a manga pagtaw.

1958. So Sijjīn na initimbang ko katharo a Fi-īl a skaniyan so taronkoan a masimpit a skaniyan na sii matatago ko ikapito lapis o lopa. Go miatharo a aya maana niyan na bowalan ko Jahannam, ogaid na aya ontol na skaniyan na sii dn phoon ko Sijn a maana a taronkoan a masimpit. A ron madadalm so panoratan ko manga amal a marata o manga kafir, sa lalayon so Qur’an na phagosar sa maana a makambabala sa o aloya niyan so kaproan na ibabala iyan on so kababaan sa datar oto so kapatoa on sa kagiya so panoratan o manga amal a mapiya na sii matatago ko Illīn a maporo a darpa na madait a so marata na sii ko kababaan.

1959. So manosiya na anda dn i kadosa niyan na midakt ko poso’ iyan a patik a maitm na amay ka thawbat na malompiyo so poso’ iyan sa makaliwanag, na amay ka lalayonn iyan so kandosa na makala so maitm on sa taman sa malombos a maitm, sa gianan i bantak sankoto a ayat a so kiandosa iran na miakaitm so manga poso’ iran, na anda i kapakaitm iyan na miakargn a kakhatarimaa niyan ko sindaw o toroan sabap ko kialapti ron o tangis o kandosa.

1960. Sii ko alongan a Qiyāmah na so manga baradosa na di ran khailay so Kadnan iran, sa miakanggonanao sa so manga mu’min na khailay ran so Kadnan iran ko alongan a maori gioto i tindg o as Shāfi’ī sa kinowa niyan a dalīl ankoto a ayat.

1961. So Illiyīn na gioto so darpa a maporo ko ikapito lapis o langit a katatagoan ko manga niawa o miamaratiaya, skaniyan a Illiyīn na ibabala ko Sijjīn a so ampasampas o kababaan o lopa a katatagoan ko niawa o manga kafir.

1962. So manga pipia i amal na madadalm siran ko manga limo o Allāh a sii ko manga kantir na domdrang siran on a pkhailay ran so Allāh a Kadnan iran. Sa pphakainomn siran ko panginginomn a arak a kasasaogan sa kastori, odi na aya tombok iyan na kastori. So katharo a ar Rahīq na isa a ipmbtho ko arak, a panginginomn ko Sorga, so arak ko doniya na skaniyan so timk a onga a anggor sa taman sa miarmbis a pzalpot sa didi a pakabrg, ogaid na so arak sa maori a alongan na di phakabrg a di khiropa so kapia niyan i taam.

1963. So Tasnīm na skaniyan so lbi a mapia ko manga panginginomn ko sorga a aya phakainom on na so manga taw a manga rarani ko Allāh sabap ko kala o paratiaya iran ko Kadnan iran na gioto i balas iran.

1964. So manga kafir na ipkhakayad iran so manga mu’min sii ko doniya, na imanto a alongan a sii siran ko alongan a maori na aya pman a pphakasinga na so manga mu’min ko manga kafir. Sa pd anan ko kaontol o Allāh a gii niyan pakambabadalaan so mambbtad.

1965. Mianinggaposan so ayat ko katharoo Allāh a pakaiza sa ino inibgay ko manga kafir so balas o pinggalbk iran, sa gianan na makatototoro sa biagr ago tiankd o Allāh sa khitana kiran so siksa o manga dosa iran,