So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah At Takwīr - [ 81 So Kapadng o Ranti o Alongan ] - سـورة التَّكويـر
( The Overthrowing - Ang Pagpulupot )

Pangnal ko Sūrah

Pdai ko manga sūrah a minikabalaga tomoron sii sa Makkah, sa skaniyan i makadadarpa ko ika nm odi na ika pito a sūrah a tomoron.

Pindirogod iyan so rinayagan o waraan a pizapaan o Allāh a palaya dn oto kasasandngan o manosiya sa tiankd iyan a mataan a so kaphangokom o Allāh na btad a mala a da dn a sankaan on, adn a manga sipat a inibangnsa niyan ko sabaad a waraan, a datar o kakhapadng o ranti o alongan ago so kakhadg o ragat, ago so kakhitalas o manga palaw a mawatan oto sa arangan o manosiya a kalilid ko kiatoron o ayat, ogaid na biagr o katao a bago a mataan a bnar ankoto a manga ropaan a inibgay o Qur’ān ko sabaad a waraan a mapnggolawla.

Karina oto sa mataan a so Qur’ān na katharo o Allāh, a da pangantanga o Mohammad [s.a.w].

Inaloy niyan so btad o malāikat a Jibrīl ago so kinisampayin iyan ko wahī, sa piakada iyan so tmpo o manga mushrik sa gii ran katharoa sa so Mahammad [s.a.w] na sosookan odi na pmbthangn.

Tomioron ankai a sūrah a aya kadakl a ayat iyan na 29, tomioron ko oriyan o Sūrah al Masad.

So Hadīth a Manonompang on:

Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Sa taw a ikhababaya iyan a kailaya niyan ko alongan a Qiyāmah sa datar o ba niyan kiasandngi a kailay a mata, na batiaa niyan so ayat a: “Amay ka so alongan a na makdt ” go “ Amay ka so langit na maropt” ago “ Amay ka so langit na mabnkag “. (piakambowat skaniyan o Ahmad). Gianan so tlo a manga ayat a so Sūrah at Takwīr, so Sūrah al Infitār, ago so Sūrah al Inshiqāq.
بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

81:1

Hassanor Alapa : Amay ka so alongan na 1941 mapadng so ranti iyan

Muhsin Khan : When the sun Kuwwirat (wound round and lost its light and is overthrown).

Sahih International : When the sun is wrapped up [in darkness]

Pickthall : When the sun is overthrown,

Yusuf Ali : When the sun (with its spacious light) is folded up;

Shakir : When the sun is covered,

Dr. Ghali : When the sun will be rolled, (i.e., folded; compressed).

Tafsir Jalalayn : When the sun is folded away, enfolded and stripped of its light,

Tagalog : Kapag ang araw ay nag-kuwwirat – umikot nang papulupot hanggang sa ito ay kumuyumos

81:2

Hassanor Alapa : Go amay ka so manga bitoon na somalm so sigay niyan

Muhsin Khan : And when the stars shall fall;

Sahih International : And when the stars fall, dispersing,

Pickthall : And when the stars fall,

Yusuf Ali : When the stars fall, losing their lustre;

Shakir : And when the stars darken,

Dr. Ghali : And when the stars will be turbid,

Tafsir Jalalayn : and when the stars scatter, [when] they are extinguished and hurtle down towards the earth,

Tagalog : At pagkatapos ay titilapon nang biglaan at mawalan na ito ng liwanag, at kapag ang mga bituin ay nagkandalaglagan at nawala na rin ang ningning nito,

81:3

Hassanor Alapa : Go amay ka so manga palaw 1942 na mangaaarat ko itado niyan

Muhsin Khan : And when the mountains shall made to pass away;

Sahih International : And when the mountains are removed

Pickthall : And when the hills are moved,

Yusuf Ali : When the mountains vanish (like a mirage);

Shakir : And when the mountains are made to pass away,

Dr. Ghali : And when the mountains will be made to travel,

Tafsir Jalalayn : and when the mountains are set in motion, [when] they are blown away from the face of the earth, becoming as scattered dust,

Tagalog : At kapag ang mga kabundukan ay pinagalaw na sa ibabaw ng kalupaan at parang alikabok na lamang na nagliliparan,

81:4

Hassanor Alapa : Go amay ka so manga oogat a onta na mipanalipndaan

Muhsin Khan : And when the pregnant she-camels shall be neglected;

Sahih International : And when full-term she-camels are neglected

Pickthall : And when the camels big with young are abandoned,

Yusuf Ali : When the she-camels, ten months with young, are left untended;

Shakir : And when the camels are left untended,

Dr. Ghali : And when the (she-camels) ten-months with young are untended,

Tafsir Jalalayn : and when the pregnant camels are neglected, abandoned without a herdsman or anyone to milk them, on account of the matter that has come over them — even though [previously] no wealth was dearer to them than these [pregnant camels];

Tagalog : At kapag ang mga babaeng kamelyo na mga buntis ay pinabayaan na lamang at hindi na pinag-ukulan ng pansin,

81:5

Hassanor Alapa : Go amay ka so manga binatang na limodn

Muhsin Khan : And when the wild beasts shall be gathered together;

Sahih International : And when the wild beasts are gathered

Pickthall : And when the wild beasts are herded together,

Yusuf Ali : When the wild beasts are herded together (in the human habitations);

Shakir : And when the wild animals are made to go forth,

Dr. Ghali : And when the savage beasts will be mustered,

Tafsir Jalalayn : and when the wild beasts are mustered, [when they are] brought together after being resurrected so that each of them may retaliate against the other, before becoming dust;

Tagalog : At kapag ang mga iba’t ibang mababangis na hayop ay nagsama-sama na at nagkahalu-halo; upang pagagantihin ng Allâh ang isa sa isa,

81:6

Hassanor Alapa : Go amay ka so manga ragat na pakakarabn

Muhsin Khan : And when the seas shall become as blazing Fire or shall overflow;

Sahih International : And when the seas are filled with flame

Pickthall : And when the seas rise,

Yusuf Ali : When the oceans boil over with a swell;

Shakir : And when the seas are set on fire,

Dr. Ghali : And when the seas will be seething,

Tafsir Jalalayn : and when the seas are set afire (read sujirat or sujjirat), [when] they are set alight and become [a mass of] fire;

Tagalog : At kapag ang mga karagatan ay umapaw at pagkatapos ay sasabog at kakalat,

81:7

Hassanor Alapa : Go amay ka so manga ginawa na pakanggaganapaan

Muhsin Khan : And when the souls shall be joined with their bodies;

Sahih International : And when the souls are paired

Pickthall : And when souls are reunited,

Yusuf Ali : When the souls are sorted out, (being joined, like with like);

Shakir : And when souls are united,

Dr. Ghali : And when the (inner) selves will be paired, (i.e., joined to their bodies)

Tafsir Jalalayn : and when the souls are coupled, [when they are] paired up with their bodies;

Tagalog : At kapag pinagsama-sama na ang mga kaluluwa na magkakatulad (na ang kaluluwa ng mga mabubuti ay magkakasama at ganoon din ang mga masasama ay magkakasama rin),

81:8

Hassanor Alapa : Go amay ka so wata a babay a 1943 inilbng a oyagoyag na izaan

Muhsin Khan : And when the female (infant) buried alive (as the pagan Arabs used to do) shall be questioned.

Sahih International : And when the girl [who was] buried alive is asked

Pickthall : And when the girl-child that was buried alive is asked

Yusuf Ali : When the female (infant), buried alive, is questioned -

Shakir : And when the female infant buried alive is asked

Dr. Ghali : And when the female infant buried alive will be asked.

Tafsir Jalalayn : and when the girl buried-alive, the young girl buried alive for fear of shame and impoverishment, asks — in rebuke of its slayer —

Tagalog : At kapag ang batang babaing sanggol na inilibing nang buhay ay tatanungin sa Araw ng Muling Pagkabuhay ng tanong bilang pagpapagaan ng kalooban,

81:9

Hassanor Alapa : O antonaa dn a dosa i inibono on?

Muhsin Khan : For what sin she was killed?

Sahih International : For what sin she was killed

Pickthall : For what sin she was slain,

Yusuf Ali : For what crime she was killed;

Shakir : For what sin she was killed,

Dr. Ghali : For whichever guilty deed she was killed,

Tafsir Jalalayn : for what sin she was slain (sa’alat, ‘asks’: a variant reading has su’ilat, ‘[she] is asked’, narrating the address directed to her, to which she then responds by saying, ‘I was slain without [having committed] any sin’);

Tagalog : At bilang pagsindak sa sinumang naglibing sa kanya: kung ano ba ang kasalanan niya at bakit siya inilibing nang buhay,

81:10

Hassanor Alapa : Go amay ka so manga pandangan na kayatn

Muhsin Khan : And when the written pages of deeds (good and bad) of every person shall be laid open;

Sahih International : And when the pages are made public

Pickthall : And when the pages are laid open,

Yusuf Ali : When the scrolls are laid open;

Shakir : And when the books are spread,

Dr. Ghali : And when the Scrolls will be unrolled,

Tafsir Jalalayn : and when the scrolls, the scrolls containing the deeds, are unrolled (read nushirat or nushshirat), [when they are] unfolded and spread out;

Tagalog : At kapag ilalantad na ang mga talaan ng gawain,

81:11

Hassanor Alapa : Go amay ka so langit na kdtn

Muhsin Khan : And when the heaven shall be stripped off and taken away from its place;

Sahih International : And when the sky is stripped away

Pickthall : And when the sky is torn away,

Yusuf Ali : When the world on High is unveiled;

Shakir : And when the heaven has its covering removed,

Dr. Ghali : And when the heaven will be scraped off,

Tafsir Jalalayn : and when the heaven is stripped off, torn away from its place, just as the skin of a sheep is stripped off;

Tagalog : At kapag ang kalangitan ay aalisin na at tatanggalin na sa kinaroroonan nito,

81:12

Hassanor Alapa : Go amay ka so naraka a Jahīm na pakakarabn

Muhsin Khan : And when Hell-fire shall be kindled to fierce ablaze.

Sahih International : And when Hellfire is set ablaze

Pickthall : And when hell is lighted,

Yusuf Ali : When the Blazing Fire is kindled to fierce heat;

Shakir : And when the hell is kindled up,

Dr. Ghali : And when the Hell-Fire will be set blazing,

Tafsir Jalalayn : and when the Hell-fire is set ablaze (read su‘irat or su‘‘irat), [when it is] set alight;

Tagalog : At kapag ang Impiyernong-Apoy ay sinilaban na at pagliliyabin,

81:13

Hassanor Alapa : Go amay ka so sorga na ipakarani

Muhsin Khan : And when Paradise shall be brought near,

Sahih International : And when Paradise is brought near,

Pickthall : And when the Garden is brought nigh,

Yusuf Ali : And when the Garden is brought near;-

Shakir : And when the garden is brought nigh,

Dr. Ghali : And when the Garden will be drawn within reach-

Tafsir Jalalayn : and when Paradise is brought near, [when it is] brought close to those who have merited it, that they may enter it (the response to idhā, ‘when’, at the beginning of the sūra and all that has been supplemented thereto is [the following]):

Tagalog : At kapag ang ‘Al-Jannah’ (Hardin) na tahanan ng kasiyahan ay ilalapit na sa mga maninirahan dito na mga matatakutin sa Allâh, at kapag ito ay nangyari,

81:14

Hassanor Alapa : Na katokawan dn a (langowan) a ginawa so nganin a minimasa niyan.

Muhsin Khan : (Then) every person will know what he has brought (of good and evil).

Sahih International : A soul will [then] know what it has brought [with it].

Pickthall : (Then) every soul will know what it hath made ready.

Yusuf Ali : (Then) shall each soul know what it has put forward.

Shakir : Every soul shall (then) know what it has prepared.

Dr. Ghali : (Then) a self will know whatever it has presented.

Tafsir Jalalayn : [then] a soul, every soul, at the time of the [occurrence of the] things mentioned, which is the Day of Resurrection, will know what it has presented, of good or evil.

Tagalog : Matitiyak na at matatagpuan na ng bawa’t tao kung ano ang bunga ng kanyang nagawa, mabuti man ito o masama.

81:15

Hassanor Alapa : Na pzapa ako ko bitoon a somsbang 1944

Muhsin Khan : So verily, I swear by the planets that recede (i.e. disappear during the day and appear during the night).

Sahih International : So I swear by the retreating stars -

Pickthall : Oh, but I call to witness the planets,

Yusuf Ali : So verily I call to witness the planets - that recede,

Shakir : But nay! I swear by the stars,

Dr. Ghali : Then no! swear by the constant sinkers,

Tafsir Jalalayn : So I swear (fa-lā: lā is extra) by the receding [planets],

Tagalog : Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng mga bituin na nakatago ang liwanag nito sa araw (day),

81:16

Hassanor Alapa : A pphalalagoy ago phzdp

Muhsin Khan : And by the planets that move swiftly and hide themselves,

Sahih International : Those that run [their courses] and disappear -

Pickthall : The stars which rise and set,

Yusuf Ali : Go straight, or hide;

Shakir : That run their course (and) hide themselves,

Dr. Ghali : The running "stars", the constant sinkers,

Tafsir Jalalayn : the movers, the setters, that is, the five planets: Saturn, Jupiter, Mars, Venus and Mercury (takhnusu means ‘they sink away’ during their orbit, whereas we see stars at the end of their zodiacal course return to the start; taknisu means that they enter their kinās, ‘hideaway’, in other words, they retreat into their setting-places);

Tagalog : At sa mga planeta na nakalutang na itinatago ang mga sarili nito sa kanilang mga nililigiran,

81:17

Hassanor Alapa : Go so kagagawii igira lominibotng

Muhsin Khan : And by the night as it departs;

Sahih International : And by the night as it closes in

Pickthall : And the close of night,

Yusuf Ali : And the Night as it dissipates;

Shakir : And the night when it departs,

Dr. Ghali : And by the night when it darkens, (Or: swarms)

Tafsir Jalalayn : and [by] the night as it approaches, as it falls with its darkness, or [it means] as it recedes;

Tagalog : At sa pamamagitan ng gabi habang dumarating ang dilim nito,

81:18

Hassanor Alapa : Go so zobo igira mikhalibabas

Muhsin Khan : And by the dawn as it brightens;

Sahih International : And by the dawn when it breathes

Pickthall : And the breath of morning

Yusuf Ali : And the Dawn as it breathes away the darkness;-

Shakir : And the morning when it brightens,

Dr. Ghali : And by the morning when it breathes,

Tafsir Jalalayn : and [by] the dawn as it breathes, [as] it extends until it becomes broad daylight,

Tagalog : At ang umaga kapag lumitaw na ang liwanag nito,

81:19

Hassanor Alapa : Ka mataan a skaniyan (a Qur’an) na katharo a sogo’ a sasakawn 1945

Muhsin Khan : Verily, this is the Word (this Quran brought by) a most honourable messenger [Jibrael (Gabriel), from Allah to the Prophet Muhammad (Peace be upon him)].

Sahih International : [That] indeed, the Qur'an is a word [conveyed by] a noble messenger

Pickthall : That this is in truth the word of an honoured messenger,

Yusuf Ali : Verily this is the word of a most honourable Messenger,

Shakir : Most surely it is the Word of an honored messenger,

Dr. Ghali : Surely it is indeed the Saying of an honorable Messenger (The Angel Jibril "Gabriel")

Tafsir Jalalayn : truly this, Qur’ān, is the word of a messenger [who is] noble, in the sight of God, exalted be He — this being [the messenger] Gabriel (it [qawl, ‘word’] has been annexed to him, because he descends with it),

Tagalog : Katotohanan, ang Qur’ân ay ipinararating ng kagalang-galang na Sugo – na siya ay si Anghel Jibril – na nagtatangan ng lakas sa pagpapatupad ng anumang ipinag-utos sa kanya,

81:20

Hassanor Alapa : A adn a bagr iyan sii ko khi rk ko Arsh a thatakna

Muhsin Khan : Owner of power, and high rank with (Allah) the Lord of the Throne,

Sahih International : [Who is] possessed of power and with the Owner of the Throne, secure [in position],

Pickthall : Mighty, established in the presence of the Lord of the Throne,

Yusuf Ali : Endued with Power, with rank before the Lord of the Throne,

Shakir : The processor of strength, having an honorable place with the Lord of the Dominion,

Dr. Ghali : Owning power, established in the Providence of The Owner of the Throne,

Tafsir Jalalayn : powerful, one of mighty powers, eminent, one of eminent status (makīnin is semantically connected ‘inda, ‘in the presence of’) in the presence of the Lord of the Throne, that is, God, exalted be He;

Tagalog : Na nagtataglay ng mataas na antas sa Allâh na Siyang ‘Rabb’ ng ‘`Arsh’ [ang Trono ng Allâh na angkop sa Kanyang Kamaharlikaan],

81:21

Hassanor Alapa : Phagonotan so katharo iyan a kasasarigan

Muhsin Khan : Obeyed (by the angels), trustworthy there (in the heavens).

Sahih International : Obeyed there [in the heavens] and trustworthy.

Pickthall : (One) to be obeyed, and trustworthy;

Yusuf Ali : With authority there, (and) faithful to his trust.

Shakir : One (to be) obeyed, and faithful in trust.

Dr. Ghali : Obeyed there, (and) devoted.

Tafsir Jalalayn : obeyed there, the angels obey him in the heavens, trustworthy, with the Revelation.

Tagalog : Na siya (Jibril) ay sinusunod ng mga anghel, na ipinagkatiwala sa kanya ang kapayahagan na siya ay bumababa na dala-dala ito.

81:22

Hassanor Alapa : Go kna o ba so pd iyo (so Muhammad) na ba pmbthanga

Muhsin Khan : And (O people) your companion (Muhammad (Peace be upon him)) is not a madman;

Sahih International : And your companion is not [at all] mad.

Pickthall : And your comrade is not mad.

Yusuf Ali : And (O people!) your companion is not one possessed;

Shakir : And your companion is not gone mad.

Dr. Ghali : And in no ay is your companion (The Prophet) a madman.

Tafsir Jalalayn : And your companion, Muhammad (s) (wa-mā sāhibukum: a supplement to [the clause from] innahu, ‘truly this is’, up to the last of the oath clauses) is not a madman, as you claim.

Tagalog : At si Muhammad na kilala ninyo ay hindi siya nasisiraan ng bait,

81:23

Hassanor Alapa : Sabnar a miailay niyan skaniyan sa kawang sa mapayag 1946

Muhsin Khan : And indeed he (Muhammad (Peace be upon him)) saw him [Jibrael (Gabriel)] in the clear horizon (towards the east).

Sahih International : And he has already seen Gabriel in the clear horizon.

Pickthall : Surely he beheld Him on the clear horizon.

Yusuf Ali : And without doubt he saw him in the clear horizon.

Shakir : And of a truth he saw himself on the clear horizon.

Dr. Ghali : And indeed he (The Prophet) already saw him (The Angle Jibril "Gabriel") on the evident horizon,

Tafsir Jalalayn : For verily he, Muhammad (s), saw him, Gabriel, in the form in which he was created, on the clear horizon, the highest one, towards the east;

Tagalog : At katiyakan, nakita ni Muhammad si Anghel Jibril na dala-dala sa kanya ang mensahe, na siya ay nasa dakilang kalawakan (‘Horizon’ – Abot-Tanaw na nasa dakong silangan),

81:24

Hassanor Alapa : Go kna o ba skaniyan ko gayb na ba matotohma odi na mliligto 1947

Muhsin Khan : And he (Muhammad (Peace be upon him)) withholds not a knowledge of the unseen.

Sahih International : And Muhammad is not a withholder of [knowledge of] the unseen.

Pickthall : And he is not avid of the Unseen.

Yusuf Ali : Neither doth he withhold grudgingly a knowledge of the Unseen.

Shakir : Nor of the unseen is he a tenacious concealer.

Dr. Ghali : And in no way is he reluctant with the Unseen (i.e., the Prophet saw Jibril).

Tafsir Jalalayn : and he, Muhammad (s), is not to be accused of [knowing] the Unseen, what is hidden of the revelation and the tidings of the heaven (a variant reading [for bi-zanīnin] has bi-danīnin, meaning that he is not ‘niggardly’ [with the Unseen] so as to reduce something of it [and not disclose it]).

Tagalog : Na siya ay hindi nagmamaramot sa pagpaparating ng kapahayagan,

81:25

Hassanor Alapa : Go kna o ba skaniyan (so Qur’an) katharo a shaytan a raradiamn

Muhsin Khan : And it (the Quran) is not the word of the outcast Shaitan (Satan).

Sahih International : And the Qur'an is not the word of a devil, expelled [from the heavens].

Pickthall : Nor is this the utterance of a devil worthy to be stoned.

Yusuf Ali : Nor is it the word of an evil spirit accursed.

Shakir : Nor is it the word of the cursed Shaitan,

Dr. Ghali : And in no way is it the saying of an outcast Shaytan (Ever-vicious "one", i.e., devil)

Tafsir Jalalayn : And it, that is, the Qur’ān, is not the word of an accursed satan, eavesdropping stealthily.

Tagalog : At ang Qur’ân na ito ay hindi salita ng isinumpang ‘Shaytân’ na inilayo mula sa Awa ng Allâh, kundi ito ay Salita ng Allâh at Kanyang kapahayagan.

81:26

Hassanor Alapa : Na anda kano pagantap

Muhsin Khan : Then where are you going?

Sahih International : So where are you going?

Pickthall : Whither then go ye?

Yusuf Ali : When whither go ye?

Shakir : Whither then will you go?

Dr. Ghali : Where then are you (The pronoun is plural) going?

Tafsir Jalalayn : So where are you going? So what path are you going to follow in repudiating the Qur’ān and turning away from it?

Tagalog : Kung gayon, saan na ba nakarating ang inyong kaisipan sa pagpapasinungaling sa Qur’ân pagkatapos nitong mga matitibay na mga katibayan?

81:27

Hassanor Alapa : Da skaniyan (a Qur’ān) a rowar sa pananadm ko manga kaadn

Muhsin Khan : Verily, this (the Quran) is no less than a Reminder to (all) the 'Alamin (mankind and jinns).

Sahih International : It is not except a reminder to the worlds

Pickthall : This is naught else than a reminder unto creation,

Yusuf Ali : Verily this is no less than a Message to (all) the Worlds:

Shakir : It is naught but a reminder for the nations,

Dr. Ghali : Decidedly it is nothing except a Remembrance to the worlds

Tafsir Jalalayn : It is only a reminder, an admonition, for all worlds, [those of] mankind and jinn,

Tagalog : Ito ay walang iba kundi aral mula sa Allâh sa lahat ng sangkatauhan sa sinumang nagnanais mula sa inyo na magpakatuwid sa katotohanan at tamang paniniwala,

81:28

Hassanor Alapa : Rk o taw a khabaya a pd rkano a kaphaginontolan iyan

Muhsin Khan : To whomsoever among you who wills to walk straight,

Sahih International : For whoever wills among you to take a right course.

Pickthall : Unto whomsoever of you willeth to walk straight.

Yusuf Ali : (With profit) to whoever among you wills to go straight:

Shakir : For him among you who pleases to go straight.

Dr. Ghali : For whomever of you who decides to go straight;

Tafsir Jalalayn : for those of you who (li-man shā’a minkum is a substitution for li’l-‘ālamīna, ‘for all worlds’, using the same preposition) wish to go straight, by following the truth;

Tagalog : At ang anuman na nanaisin ninyo na pagpapakatuwid ay hindi kayo magkakaroon ng kakayahan para rito,

81:29

Hassanor Alapa : Go da a kabaya iyo a rowar sa kabaya o Allāh a Kadnan o manga kaadn 1948

Muhsin Khan : And you will not, unless (it be) that Allah wills, the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists).

Sahih International : And you do not will except that Allah wills - Lord of the worlds.

Pickthall : And ye will not, unless (it be) that Allah willeth, the Lord of Creation.

Yusuf Ali : But ye shall not will except as Allah wills,- the Cherisher of the Worlds.

Shakir : And you do not please except that Allah please, the Lord of the worlds.

Dr. Ghali : And in no way can you decide except "when" Allah "so" decides, The Lord of the worlds.

Tafsir Jalalayn : but you will not [wish], to go straight along the [path of] truth, unless God, the Lord of the Worlds, [of all] creatures, wills, that you should go straight along it.

Tagalog : Kung ito ay hindi gugustuhin ng Allâh na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng lahat ng nilalang.


Osayan

1941. So katharo a kuwwirat a inisipat ko alongan na gioto kon so kakhakdt iyan sa khada so ranti iyan, sa pianothol o al Bukhārī a miakapoon ko Abū Hurayrah a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: So Alongan ago so olan na khakdt siran a dowa ko alongan a Qiyāmah (sa khapadng so manga sindaw iran). Marayag ko akal tano a kiapakathondog o kakhada o sindaw iran ka kagiya so kada o ranti o alongan na magonot on so olan ka ron phzmbay sa sindaw ka skaniyan na bitoon a ipkhomilang iyan so ranti o alongan.

1942. Gianan so btad o bankit ko kakhagba o manga kaadn a manga ala a matatago sankai a kibabatog, sa pmbaropa so mambbtad ago phangaaalin so langowan taman a kalalayaman o manosiya, sa aya khailay niyan na so da niyan dn mailay, na khasambolayang dn so mata niyan ko kapammsa ago so kaalki ron ko makalawlaw a makalandap a btad a da dn a gaga niyan on oba adn a manggolawla niyan a kapasang iyan a galbk ago pamikiran, ka miada dn so doniya a sabap a pphagintawan iyan ka miakatogalin ko doniya a da a sabap on ka so dn so bagr o Allāh a mamantk na aya pnggiragiray a makaliliyo ko blangan o masa ago so darpa.

1943. Gioto so adat o manga Arab a Jāhiliyyah a igira mimbawata siran sa babay na ilbng iran a oyagoyag sa madakl a sabap iyan: Adn oto a kalk sa kamrmr, odi na kawan sa kahinaan o ba mataban o ridoay ka kagiya aya waraan iran na kapanibowa ko oman i isa ka loks.

1944. So al Khunnas الخنس na pitharo o Alī a skaniyan so bitoon a pzoln ko kadawndaw na pkhapayag ko kagagawii, go datar oto a kiapanothola on a miakapoon ko Ibn Abbās ago so Mujāhid ago so al Hassan, a skaniyan so manga bitoon, go pianothol o al A’mash a miakapoon ko Abdullāh a so al Khunnas na skaniyan so sapi a mayla, sa pitharo o Ibn Abbās a so al Jawāril Kunnas الجوار الكنس na skaniyan so sapi a pzirong ko kasisirongan, so al Ufī na skaniyan kon so saladng, so pman so Abū as Sha’thā’, na skaniyan kon so saladng ago so sapi, sa mithangn so Ibn Jarīr ko mapipikir ko al Khunnas al Jawāril Kunnas o skaniyan so bitoon odi na so saladng antaa ka so sapi a mayla, sa pitharo iyan a khapakay a palaya siran bantak o katharo.

1945. So inaloy a sogo’ na skaniyan so Jibrīl a sasanaan o Allāh ko kipzampayin ko wahī ko manga Nabī, sa inaloy niyan so manga ropaan iyan a skaniyan na oonotan so sogoan iyan ko manga malāikat ko langit. So malāikat a Jibrīl na mala a bandingan on o manga Yahūdī ka kagiya kon a ridoay ran skaniyan na so kian’ga iran sa skaniyan i phagwit ko wahī ko Nabī [s.a.w] na sianka iran a sabap a da iran kaparatiaya sa aya kabaya iran na so Mīkā’īl i mawid ko wahi a aya on mowit ko Mohammad.

1946. Gioto so kinitoronn o Jibrīl ko Qur’ān ko Mohammad [s.a.w] a miphayag on sii ko kawang sa miailay niyan skaniyan sa mapayag.

1947. Go kna o ba skaniyan a Mohammad [s.a.w] na ba niyan inipligto so kisampayin iyan ko Qur’ān ko manga taw ka da dn a piagma iyan a katao a inisampay ron inonta a inisampay niyan ko manga taw. Go biagr o Allāh a so Qur’ān na katharo iyan kna o ba katharo a shaytān a raradiamn, na anda dn zangor so akal iyo ko di niyo kapharatiayaa ko Qur’ān.

1948. Inpos iyan so Sūrah ko kiatankda niyan sa da dn a kabaya o manosiya, aya bo a makapapaar ko kabaya na so Allāh, sa oman i pnggalbkn o manosiya na patot a pkhasa- ngoan iyan so Allāh sa matharo iyan a In Shā Allāh o miog so Allāh, ka da a ba niyan kapaar ka langowan taman a phagosarn iyan ago so ginawa niyan na rk o Allāh na di ron patot so kakopor iyan ka da aba niyan khagaga, ogaid na pangndod ko kabaya o Allāh ka aya on phakabgay sa bagr ago kapasang.