So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah An Nāji’āt - [ 79 So Pphamanonggos ko Niawa ] - سـورة النَّازعـات
( Those who drag forth - Yaong Mga Humahablot [Ng Mga Kaluluwa] )

Pangnal ko Sūrah

Giai na sūrah a datar o miaonaan iyan a initoron mambo sa Makkah, sa makakhakaraniya so masa niyan ago so kiatondogan iyan, sa aya bandingan iyan na so kaphangokom o Allāh ago so kambalasi niyan ko kapmalawanda sankai a doniya.

So thotolan ko Fir’aun na maolad a kiazabandinga on sankai a sūrah ko kiatharoa niyan sa : ”Sakn so Kadnan iyo a lbi a Maporo” sa siniksa ska niyan on Allāh sankoto a katharo iyan ago so kiatharoa niyan sa: “ Da a katawan akn a rk iyo a pd sa tuhan a salakaw rakn ” sa da on tantangi o Allāh ankanan a dowa a katharo iyan sa inantior iyan ago so tantara iyan sa piagld iyan siran ko ragat.

Pd a pizabanding iyan so rinayagan o waraan ankai a kibabatog ka an makowa a thoma o manosiya a somasanka ko toroan.

Initoron sa Makkah, a aya kadakl a ayat iyan na 46, tomioron ko oriyan o Sūrah an Naba’.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

79:1

Hassanor Alapa : Ibt ko manga malāikat a pnggandr ko manga 1920 niawa sa mabasng 1921

Muhsin Khan : By those (angels) who pull out (the souls of the disbelievers and the wicked) with great violence;

Sahih International : By those [angels] who extract with violence

Pickthall : By those who drag forth to destruction,

Yusuf Ali : By the (angels) who tear out (the souls of the wicked) with violence;

Shakir : I swear by the angels who violently pull out the souls of the wicked,

Dr. Ghali : And (by) the pluckers drowning, (i.e., Angels plucking the disbelievers).

Tafsir Jalalayn : By those that wrest, [by] the angels who wrest the souls of disbelievers, violently;

Tagalog : Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng mga anghel na humahablot sa mga kaluluwa ng mga walang pananampalataya nang masidhing paghahablot sa oras ng kanilang kamatayan,

79:2

Hassanor Alapa : Go so manga malāikat a pthonggos ko niawa (o mu’min) sa mananay

Muhsin Khan : By those (angels) who gently take out (the souls of the believers);

Sahih International : And [by] those who remove with ease

Pickthall : By the meteors rushing,

Yusuf Ali : By those who gently draw out (the souls of the blessed);

Shakir : And by those who gently draw out the souls of the blessed,

Dr. Ghali : And (by) the brisk (angels acting) briskly,

Tafsir Jalalayn : by those that draw out, [by] the angels who draw out the souls of believers, gently;

Tagalog : At sa mga anghel na malumanay na may pag-iingat na kinukuha ang mga kaluluwa ng mga mananampalataya,

79:3

Hassanor Alapa : Go so manga malāikat a phagawid ko manga limo

Muhsin Khan : And by those that swim along (i.e. angels or planets in their orbits, etc.).

Sahih International : And [by] those who glide [as if] swimming

Pickthall : By the lone stars floating,

Yusuf Ali : And by those who glide along (on errands of mercy),

Shakir : And by those who float in space,

Dr. Ghali : And (by) the swimmers swimming (serenely), (Or: gliding; horses racing; celestial bodies racing).

Tafsir Jalalayn : by those that glide serenely, [by] the angels who descend from the heavens with His command, exalted be He;

Tagalog : At sa mga anghel na lumulutang (lumalangoy) habang sila ay bumababa mula sa kalangitan o umaakyat patungo roon,

79:4

Hassanor Alapa : Go so manga malāikat a giinggagaan ko kizampayin ko sogoan

Muhsin Khan : And by those that press forward as in a race (i.e. the angels or stars or the horses, etc.).

Sahih International : And those who race each other in a race

Pickthall : By the angels hastening,

Yusuf Ali : Then press forward as in a race,

Shakir : Then those who are foremost going ahead,

Dr. Ghali : Then (by) the outstrippers outstripping (smoothly),

Tafsir Jalalayn : by those that race forward, [by] the angels who race forward to Paradise with the souls of believers;

Tagalog : At kasunod kaagad nito ay sumumpa rin ang Allâh sa pamamagitan ng mga anghel na nakikipag-unahan sa mga ‘Shaytân’ sa pagdala ng kapahayagan tungo sa mga Propeta; upang ito ay hindi manakaw sa kanila,

79:5

Hassanor Alapa : Go so manga malāikat a giinggiragiray sa btad

Muhsin Khan : And by those angels who arrange to do the Commands of their Lord, (so verily, you disbelievers will be called to account).

Sahih International : And those who arrange [each] matter,

Pickthall : And those who govern the event,

Yusuf Ali : Then arrange to do (the Commands of their Lord),

Shakir : Then those who regulate the affair.

Dr. Ghali : Then (by) the directors (conducting) according to His Command.

Tafsir Jalalayn : and by those that direct the affair, [by] the angels who direct the affairs of this world, that is to say, they descend with the directions for it [from God] (the response to all of these oath clauses has been omitted, understood to be [something like], la-tub‘athunna yā kuffāra Makka, ‘you shall certainly be resurrected, O disbelievers of Mecca!’, which is also the operator of [the following clause]):

Tagalog : At pagkatapos kasunod kaagad din nito ang panunumpang muli ng Allâh sa pamamagitan ng mga anghel na nagpapatupad sa utos ng kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na ipinagkatiwala sa kanila na pangangasiwa sa Kanyang mga nilikha – at hindi maaaring manumpa ang sinumang nilikha sa ibang pangalan maliban sa Pangalan ng ‘Rabb’ na Tagapaglikha, Allâh, na kung kaya, sinuman ang nakagawa nito ay nagkasala ng pagtatambal (shirk) – samakatuwid, walang pag-aalinlangan, kayong lahat na mga nilikha ay bubuhayin na mag-uli at huhukuman,

79:6

Hassanor Alapa : Sa sagawii a tomagthr so phanagthr 1922

Muhsin Khan : On the Day (when the first blowing of the Trumpet is blown), the earth and the mountains will shake violently (and everybody will die),

Sahih International : On the Day the blast [of the Horn] will convulse [creation],

Pickthall : On the day when the first trump resoundeth.

Yusuf Ali : One Day everything that can be in commotion will be in violent commotion,

Shakir : The day on which the quaking one shall quake,

Dr. Ghali : On the Day when the (first) commotion commoves,

Tafsir Jalalayn : the day when the Tremor quakes, that is to say, the first blast, as a result of which everything will be shaken violently (thus it [the subject] has been described in terms of the effect it produces),

Tagalog : Sa Araw na yayanig nang napakasidhi ang kalupaan at ang mga kabundukan sa unang pag-ihip ng ‘Sur’ (trumpeta) upang sanhiin na mamatay ang lahat ng may buhay,

79:7

Hassanor Alapa : Na matondog skaniyan o phakatondog

Muhsin Khan : The second blowing of the Trumpet follows it (and everybody will be raised up),

Sahih International : There will follow it the subsequent [one].

Pickthall : And the second followeth it,

Yusuf Ali : Followed by oft-repeated (commotions):

Shakir : What must happen afterwards shall follow it.

Dr. Ghali : Followed by the subsequent (commotion),

Tafsir Jalalayn : and is followed by the Aftershock, the second blast; between the two [blasts] is a span of forty years (the sentence [tatba‘uhā’l-rādifatu] is a circumstantial qualifier referring to al-rājifa, ‘the Tremor’, in other words, the ‘day’ can [adverbially] accommodate both blasts and other events, and so for this reason it can also properly function as the adverbial qualifier for the Resurrection that will take place after the second [blast]);

Tagalog : At susundan ito ng pangalawang pag-ihip ng trumpeta upang buhayin naman na mag-uli ang mga namatay.

79:8

Hassanor Alapa : Adn a manga poso’ sa alongan oto a aantaln a kalk

Muhsin Khan : (Some) hearts that Day will shake with fear and anxiety.

Sahih International : Hearts, that Day, will tremble,

Pickthall : On that day hearts beat painfully

Yusuf Ali : Hearts that Day will be in agitation;

Shakir : Hearts on that day shall palpitate,

Dr. Ghali : Hearts upon that Day will be agitated,

Tafsir Jalalayn : on that day hearts will be trembling, frightened and anxious,

Tagalog : Ang mga puso ng mga walang pananampalataya sa Araw na yaon ay kakaba nang labis-labis dahil sa tindi ng pagkatakot,

79:9

Hassanor Alapa : A so manga kailay niyan na maliliat (sa kalk)

Muhsin Khan : Their eyes cast down.

Sahih International : Their eyes humbled.

Pickthall : While eyes are downcast

Yusuf Ali : Cast down will be (their owners') eyes.

Shakir : Their eyes cast down.

Dr. Ghali : Their beholdings (i.e., eyesights) will be submissive.

Tafsir Jalalayn : their eyes humbled, abject, because of the terror that they see.

Tagalog : Ang kanilang mga mata naman ay nakatungo na abang-aba dahil sa kagimbal-gimbal na nakikita nito.

79:10

Hassanor Alapa : Sa gii ran tharoon a ba tano phamakandoda ko andang a btad tano 1923

Muhsin Khan : They say: "Shall we indeed be returned to (our) former state of life?

Sahih International : They are [presently] saying, "Will we indeed be returned to [our] former state [of life]?

Pickthall : (Now) they are saying: Shall we really be restored to our first state

Yusuf Ali : They say (now): "What! shall we indeed be returned to (our) former state?

Shakir : They say: Shall we indeed be restored to (our) first state?

Dr. Ghali : They will say, "will we surely be turned back to our former state? (Some interpret the Arabic to mean "in the grave" or "gravediggers").

Tafsir Jalalayn : They, those of the [mentioned] hearts and eyes, will say, mockingly and in rejection of the Resurrection: ‘Are we indeed (read a-innā pronouncing both hamzas, or by not pronouncing the second, and inserting an alif between them in both cases, and in both instances) being restored as before? Shall we be restored to life after death (al-hāfira is a noun signifying the ‘first part’ of anything, from which is derived the expression raja‘a fī hāfiratihi to mean that so and so ‘returned whence he had come’).

Tagalog : Sasabihin nila na hindi naniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli: Maibabalik pa ba kaming muli pagkatapos ng aming kamatayan tungo sa dati naming kalagayan na katulad nang kami ay nabubuhay sa kalupaan?

79:11

Hassanor Alapa : Amay ka miaadn tano a tolan a miaphopog

Muhsin Khan : "Even after we are crumbled bones?"

Sahih International : Even if we should be decayed bones?

Pickthall : Even after we are crumbled bones?

Yusuf Ali : "What! - when we shall have become rotten bones?"

Shakir : What! when we are rotten bones?

Dr. Ghali : Even when we are decayed bones?"

Tafsir Jalalayn : What! When we have been decayed bones?’ (nakhira: a variant reading has nākhira, ‘decayed and withered’), will we have life again?

Tagalog : At maibabalik pa ba kami samantalang ang aming mga buto ay nadurog na at naging alikabok?

79:12

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a gioto na o manggolawla na kapakandod a lapis 1924

Muhsin Khan : They say: "It would in that case, be a return with loss!"

Sahih International : They say, "That, then, would be a losing return."

Pickthall : They say: Then that would be a vain proceeding.

Yusuf Ali : They say: "It would, in that case, be a return with loss!"

Shakir : They said: That then would be a return occasioning loss.

Dr. Ghali : They will say, "Lo, that then would be a losing recurrence!"

Tafsir Jalalayn : They will say, ‘That, return of ours to life, then, if it were true, would be a ruinous return!’.

Tagalog : Sasabihin nila: Kung gayon, ang aming pagbabalik sa ganoong kalagayan ay kapighatian at pagiging talunan!

79:13

Hassanor Alapa : Skaniyan na tagthr a satiman 1925

Muhsin Khan : But only, it will be a single Zajrah [shout (i.e., the second blowing of the Trumpet)]. (See Verse 37:19).

Sahih International : Indeed, it will be but one shout,

Pickthall : Surely it will need but one shout,

Yusuf Ali : But verily, it will be but a single (Compelling) Cry,

Shakir : But it shall be only a single cry,

Dr. Ghali : Yet, surely it shall be only one scaring (Cry),

Tafsir Jalalayn : God, exalted be He, says: But it, the Aftershock, which will be followed by the Resurrection, will be only a single blast, and so when it is blasted:

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, sa pamamagitan lamang ng isang pag-ihip ng trumpeta,

79:14

Hassanor Alapa : Na mitkaw siran a khikaooyag a makamomoayan ko lopa

Muhsin Khan : When, behold, they find themselves over the earth alive after their death,

Sahih International : And suddenly they will be [alert] upon the earth's surface.

Pickthall : And lo! they will be awakened.

Yusuf Ali : When, behold, they will be in the (full) awakening (to Judgment).

Shakir : When lo! they shall be wakeful.

Dr. Ghali : Then, only then, are they wakeful (for Judgment) (i.e. for Hell or watchful place).

Tafsir Jalalayn : behold, then, they, all creatures, will be upon the surface of the earth, alive, after having been dead inside it.

Tagalog : Ay kaagad na matatagpuan nila ang kanilang mga sarili na mga buhay na nasa ibabaw ng kalupaan pagkatapos nilang manatili na mga patay sa ilalim nito.

79:15

Hassanor Alapa : Ino miaoma ka o thotolan ko Mūsā

Muhsin Khan : Has there come to you the story of Musa (Moses)?

Sahih International : Has there reached you the story of Moses? -

Pickthall : Hath there come unto thee the history of Moses?

Yusuf Ali : Has the story of Moses reached thee?

Shakir : Has not there come to you the story of Musa?

Dr. Ghali : Has there come up to you the discourse of Musu (Moses).

Tafsir Jalalayn : Have you, O Muhammad (s), received the story of Moses (hadīthu Mūsā operates [the clause that follows]),

Tagalog : May dumating ba sa iyo, O Muhammad, na kuwento hinggil kay MousA (Moises [a.s.])

79:16

Hassanor Alapa : Gowani a tawagn skaniyan o Kadnan iyan ko balintad a soti a Tuwā

Muhsin Khan : When his Lord called him in the sacred valley of Tuwa,

Sahih International : When his Lord called to him in the sacred valley of Tuwa,

Pickthall : How his Lord called him in the holy vale of Tuwa,

Yusuf Ali : Behold, thy Lord did call to him in the sacred valley of Tuwa:-

Shakir : When his Lord called upon him in the holy valley, twice,

Dr. Ghali : As his Lord called out to him in the supremely holy valley, Tuwa:

Tafsir Jalalayn : when his Lord called out to him in the holy valley of Tuwā? — this is the name of the valley (it may be read with nunation, Tuwan, or without) — and He said:

Tagalog : Noong tinawag siya ng kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, doon sa dalisay at mabiyayang lambak ng Tuwâ, na sinabi sa kanya:

79:17

Hassanor Alapa : (sa pitharo Iyan on a) song ka ko Fir’aun ka mataan miangalandada skaniyan

Muhsin Khan : Go to Fir'aun (Pharaoh), verily, he has transgressed all bounds (in crimes, sins, polytheism, disbelief, etc.).

Sahih International : "Go to Pharaoh. Indeed, he has transgressed.

Pickthall : (Saying:) Go thou unto Pharaoh - Lo! he hath rebelled -

Yusuf Ali : "Go thou to Pharaoh for he has indeed transgressed all bounds:

Shakir : Go to Firon, surely he has become inordinate.

Dr. Ghali : "Go to Firaawn; (Pharaoh) surely he has grown tyrannical (Or: inordinate).

Tafsir Jalalayn : ‘Go to Pharaoh; he has indeed become rebellious, he has exceeded [all] bounds with his disbelief,

Tagalog : Magtungo ka kay Fir`âwn, dahil walang pag-aalinlangan, lumampas na sa hangganan ang kanyang paghihimagsik.

79:18

Hassanor Alapa : Na tharo anka on a ino ba ka di pzoti (ko manga rarata a dosa)

Muhsin Khan : And say to him: "Would you purify yourself (from the sin of disbelief by becoming a believer)",

Sahih International : And say to him, 'Would you [be willing to] purify yourself

Pickthall : And say (unto him): Hast thou (will) to grow (in grace)?

Yusuf Ali : "And say to him, 'Wouldst thou that thou shouldst be purified (from sin)?-

Shakir : Then say: Have you (a desire) to purify yourself:

Dr. Ghali : So say (to him), ‘Would you (be ready) to cleanse yourself,

Tafsir Jalalayn : and say, “Would you — I call you [to] — purify yourself (tazakkā: a variant reading has tazzakkā, where the original second tā’ [of tatazakkā] has been assimilated with the zāy), to purge yourself of idolatry, by bearing witness that there is no god but God,

Tagalog : At sabihin mo sa kanya: Nagnanais ka pa ba na linisin ang iyong sarili mula sa mga kasalanan upang pasukin ang iyong puso ng tamang paniniwala,

79:19

Hassanor Alapa : Sa toroon akn ska ko Kadnan ka sa mabaloy ka a maalkn

Muhsin Khan : And that I guide you to your Lord, so you should fear Him?

Sahih International : And let me guide you to your Lord so you would fear [Him]?'"

Pickthall : Then I will guide thee to thy Lord and thou shalt fear (Him).

Yusuf Ali : "'And that I guide thee to thy Lord, so thou shouldst fear Him?'"

Shakir : And I will guide you to your Lord so that you should fear.

Dr. Ghali : And that I should guide you to your Lord, then you will be apprehensive of (Him)?"'

Tafsir Jalalayn : and allow me to guide you to your Lord, to show you how to know Him (ma‘rifa) by way of proofs, so that you may have fear [of Him]?” ’

Tagalog : At ginagabayan kita tungo sa pagsunod sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha upang magkaroon ka ng takot sa Kanya at mapag-ingatan ang Kanyang kaparusahan?

79:20

Hassanor Alapa : (na siongowan o Mūsā) na piakiilay niyan on so tanda a lbi a mala 1926

Muhsin Khan : Then [Musa (Moses)] showed him the great sign (miracles).

Sahih International : And he showed him the greatest sign,

Pickthall : And he showed him the tremendous token.

Yusuf Ali : Then did (Moses) show him the Great Sign.

Shakir : So he showed him the mighty sign.

Dr. Ghali : So he (Moses) showed him (Pharaoh) the greatest sign,

Tafsir Jalalayn : So he showed him the greatest sign, from among His nine signs, namely, the [glowing] hand or the [slithering] staff.

Tagalog : Ipinakita ni Mousم (as) kay Fir`âwn ang dakilang palatandaan: ang tungkod at ang kamay,

79:21

Hassanor Alapa : Na piakambokhag iyan ago somianka

Muhsin Khan : But [Fir'aun (Pharaoh)] belied and disobeyed;

Sahih International : But Pharaoh denied and disobeyed.

Pickthall : But he denied and disobeyed,

Yusuf Ali : But (Pharaoh) rejected it and disobeyed (guidance);

Shakir : But he rejected (the truth) and disobeyed.

Dr. Ghali : Yet he (Pharaoh) cried lies and disobeyed,

Tafsir Jalalayn : But he, Pharaoh, denied, Moses, and disobeyed, God, exalted be He.

Tagalog : Subali’t pinasinungalingan ni Fir`âwn ang Propeta ng Allâh na si Mousم (as), at nilabag niya ang kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, ang Allâh na Kataas-taasan,

79:22

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na tomialikhod a pphanizakay

Muhsin Khan : Then he turned his back, striving hard (against Allah).

Sahih International : Then he turned his back, striving.

Pickthall : Then turned he away in haste,

Yusuf Ali : Further, he turned his back, striving hard (against Allah).

Shakir : Then he went back hastily.

Dr. Ghali : Thereafter he withdrew in a (hasty) endeavor.

Tafsir Jalalayn : Then he turned his back, to faith, going about in haste, throughout the land causing corruption.

Tagalog : Pagkatapos ay tumalikod na tinanggihan ang tamang paniniwala na siya ay nagsumigasig sa paglabag kay Mousa (as).

79:23

Hassanor Alapa : Na lominimod na miananawag 1927

Muhsin Khan : Then he gathered his people and cried aloud,

Sahih International : And he gathered [his people] and called out

Pickthall : Then gathered he and summoned

Yusuf Ali : Then he collected (his men) and made a proclamation,

Shakir : Then he gathered (men) and called out.

Dr. Ghali : So he mustered and called out,

Tafsir Jalalayn : Then he gathered, he assembled the sorcerers and his armies, and proclaimed,

Tagalog : At kaagad na tinipon niya ang mga tao sa kanyang kaharian at siya ay nanawagan sa kanila,

79:24

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a sakn so kadnan iyo a lbi a maporo.

Muhsin Khan : Saying: "I am your lord, most high",

Sahih International : And said, "I am your most exalted lord."

Pickthall : And proclaimed: "I (Pharaoh) am your Lord the Highest."

Yusuf Ali : Saying, "I am your Lord, Most High".

Shakir : Then he said: I am your lord, the most high.

Dr. Ghali : Then he said, "I am your lord, most exalted!"

Tafsir Jalalayn : and said, ‘I am your most high lord!’, above whom is no other lord.

Tagalog : At kanyang sinabi: Ako ang inyong ‘rabb’ na kataas-taasan na wala nang hihigit pa kaysa sa akin,

79:25

Hassanor Alapa : Na siniksa skaniyan o Allāh sa siksa a kaposan 1928 ago so paganay

Muhsin Khan : So Allah, seized him with punishment for his last [i.e. his saying: "I am your lord, most high") (see Verse 79:24)] and first [(i.e. his saying, "O chiefs! I know not that you have a god other than I" (see Verse 28:38)] transgression.

Sahih International : So Allah seized him in exemplary punishment for the last and the first [transgression].

Pickthall : So Allah seized him (and made him) an example for the after (life) and for the former.

Yusuf Ali : But Allah did punish him, (and made an) example of him, - in the Hereafter, as in this life.

Shakir : So Allah seized him with the punishment of the hereafter and the former life.

Dr. Ghali : Then Allah took him (away) with the torture of the Hereafter and the First (life).

Tafsir Jalalayn : So God seized him, He destroyed him by drowning him, as punishment for the latter, that is to say, these [last] words [of his], and for the former, that is to say, his saying previously, ‘I do not know of any god for you other than me’ [Q. 28:38] — and between the two [claims made by Pharaoh] was an interval of forty years.

Tagalog : Na kung kaya, ginantihan siya ng Allâh ng kaparusahan mula sa Kanya rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at ginawa siya bilang aral at paalaala at babala sa mga katulad niya na naghimagsik.

79:26

Hassanor Alapa : Mataan a kadadalman oto sa thoma a rk a taw a ikhalk iyan so Allāh

Muhsin Khan : Verily, in this is an instructive admonition for whosoever fears Allah.

Sahih International : Indeed in that is a warning for whoever would fear [ Allah ].

Pickthall : Lo! herein is indeed a lesson for him who feareth.

Yusuf Ali : Verily in this is an instructive warning for whosoever feareth (Allah).

Shakir : Most surely there is in this a lesson to him who fears.

Dr. Ghali : Surely in that is indeed a lesson for him who is apprehensive!

Tafsir Jalalayn : Assuredly in that, which is mentioned, there is a moral for him who fears, God, exalted be He.

Tagalog : Katiyakan, si Fir`âwn at ang anumang nangyari sa kanya na parusa ay aral sa sinumang naghahangad ng pagpapayo at lumalayo sa anumang makapagpapahamak sa kanya.

79:27

Hassanor Alapa : Ba skano i margn a kiaadna on antaa ka so langit a pitharombalay Niyan

Muhsin Khan : Are you more difficult to create, or is the heaven that He constructed?

Sahih International : Are you a more difficult creation or is the heaven? Allah constructed it.

Pickthall : Are ye the harder to create, or is the heaven that He built?

Yusuf Ali : What! Are ye the more difficult to create or the heaven (above)? (Allah) hath constructed it:

Shakir : Are you the harder to create or the heaven? He made it.

Dr. Ghali : Are you harder in creation than the heaven? He built it!

Tafsir Jalalayn : Are you (read a-antum pronouncing both hamzas, or by substituting an alif for the second one, not pronouncing it and inserting an alif between the one not pronounced and the former, or without [this insertion]), namely, [you] the deniers of the Resurrection, harder to create or the heaven which He has built?, harder to create (banāhā: an explication of the manner of [its] creation).

Tagalog : Ang inyo bang pagkabuhay na mag-uli, O kayong mga tao, ay mas mahirap sa inyong paningin kaysa paglikha ng kalangitan?

79:28

Hassanor Alapa : Iniporo Iyan so kakapal Iyan sa inator Iyan sa kaadn

Muhsin Khan : He raised its height, and He has equally ordered it,

Sahih International : He raised its ceiling and proportioned it.

Pickthall : He raised the height thereof and ordered it;

Yusuf Ali : On high hath He raised its canopy, and He hath given it order and perfection.

Shakir : He raised high its height, then put it into a right good state.

Dr. Ghali : He raised up its vault, then He molded it,

Tafsir Jalalayn : He made it rise high — an explication of the manner of [its] construction; in other words, He made its vertical extension high; it is also said that samkahā means ‘its ceiling’ — and levelled it: He made it even, flawless,

Tagalog : Na iniangat ito sa inyong itaas na katulad ng pagkakatayo ng matatag na gusali,

79:29

Hassanor Alapa :Go piakalibotng Iyan so kagagawii niyan, na 1929 piakambowat Iyan so liwanag (o kadawndaw niyan)

Muhsin Khan : Its night He covers with darkness, and its forenoon He brings out (with light).

Sahih International : And He darkened its night and extracted its brightness.

Pickthall : And He made dark the night thereof, and He brought forth the morn thereof.

Yusuf Ali : Its night doth He endow with darkness, and its splendour doth He bring out (with light).

Shakir : And He made dark its night and brought out its light.

Dr. Ghali : And He bedimmed its night and brought out its forenoon.

Tafsir Jalalayn : and darkened its night, and brought forth its day: He exposed the light of its sun (‘night’ has been annexed to it [the heaven] because it represents its shade, and likewise the ‘sun’, because it represents its light);

Tagalog : Na nakataas na bubong na nasa himpapawid na nilikha nang ganap na walang pagkakabaluktot at walang kapuwang-puwang, At pinadilim Niya ang gabi nito sa pamamagitan ng paglubog ng araw, at pinalitaw naman Niya ang liwanag nito sa pamamagitan ng pagsikat ng araw.

79:30

Hassanor Alapa : Na so lopa ko oriyan oto na tiniboron Iyan (sa datar o orak) 1930

Muhsin Khan : And after that He spread the earth;

Sahih International : And after that He spread the earth.

Pickthall : And after that He spread the earth,

Yusuf Ali : And the earth, moreover, hath He extended (to a wide expanse);

Shakir : And the earth, He expanded it after that.

Dr. Ghali : And the earth, after that He flattened it (for life).

Tafsir Jalalayn : and after that He spread out the earth: He made it flat, for it had been created before the heaven, but without having been spread out;

Tagalog : At ang kalupaan pagkatapos ng pagkalikha ng kalangitan ay ginawa Niyang palatag, at iniimbak Niya roon ang anumang kapaki-pakinabang,

79:31

Hassanor Alapa : Sa piakaliyo Niyan on so pakaig iyan ago so thataba iyan (a kalopaan)

Muhsin Khan : And brought forth therefrom its water and its pasture;

Sahih International : He extracted from it its water and its pasture,

Pickthall : And produced therefrom the water thereof and the pasture thereof,

Yusuf Ali : He draweth out therefrom its moisture and its pasture;

Shakir : He brought forth from it its water and its pasturage.

Dr. Ghali : There from He brought out its water, and its pasture.

Tafsir Jalalayn : from it He has brought forth (akhraja: a circumstantial qualifier with a suppressed [preceding] qad, that is to say, mukhrijan, ‘bringing forth [from it]’) its waters, by making its springs gush forth, and its pastures, what cattle graze, of trees and herbage, and what humans consume of foods and fruits (the use of mar‘ā to express this [of the earth] is figurative),

Tagalog : At pinabubulwak Niya ang mga bukal ng tubig, at pinasibol Niya ang anumang pananim na ipinakakain sa anumang alagang hayop,

79:32

Hassanor Alapa : Go so manga palaw na piakabkn Iyan

Muhsin Khan : And the mountains He has fixed firmly;

Sahih International : And the mountains He set firmly

Pickthall : And He made fast the hills,

Yusuf Ali : And the mountains hath He firmly fixed;-

Shakir : And the mountains, He made them firm,

Dr. Ghali : And the mountains He made steady, (i.e., made them anchorages).

Tafsir Jalalayn : and has set firm the mountains, on the face of the earth so that it stays still,

Tagalog : At itinalusok Niya sa ilalim nito ang mga kabundukan upang maging matatag at di-yumanig ang kalupaan.

79:33

Hassanor Alapa : Sa pzawitan iyo ago so manga ayam iyo

Muhsin Khan : (To be) a provision and benefit for you and your cattle.

Sahih International : As provision for you and your grazing livestock.

Pickthall : A provision for you and for your cattle.

Yusuf Ali : For use and convenience to you and your cattle.

Shakir : A provision for you and for your cattle.

Dr. Ghali : An enjoyment for you and your cattle.

Tafsir Jalalayn : as a [source of] sustenance (an object denoting reason for an implied [verbal clause], in other words, fa‘ala dhālika mut‘atan or tamtī‘an, ‘He did this to provide [a source of] sustenance’) for you and your flocks (an‘ām is the plural of na‘am, which are camels, cows and sheep).

Tagalog : Nilikha Niya ang lahat ng mga biyayang ito upang maging kapakinabangan ninyo at ng inyong mga inaalagang hayop. Katiyakan, ang paglikha o pagbuhay na mag-uli sa inyong lahat sa Araw ng Muling Pagkabuhay kung tutuusin ay mas madali sa paningin ng Allâh kaysa sa unang paglikha ng mga ito, subali’t ang lahat ng ito ay napakadali sa paningin ng Allâh, pare-pareho na walang mahirap likhain.

79:34

Hassanor Alapa : Na amay ka makaoma so makalandap a mala

Muhsin Khan : But when there comes the greatest catastrophe (i.e. the Day of Recompense, etc.),

Sahih International : But when there comes the greatest Overwhelming Calamity -

Pickthall : But when the great disaster cometh,

Yusuf Ali : Therefore, when there comes the great, overwhelming (Event),-

Shakir : But when the great predominating calamity comes;

Dr. Ghali : So when the Greatest Catastrophe comes,

Tafsir Jalalayn : So when the Greatest Catastrophe befalls — the second blast —

Tagalog : Subali’t kapag dumating ang kagimbal-gimbal na pangyayari, na ito ay ang Araw ng Muling Pagkabuhay sa Ikalawang Pag-ihip,

79:35

Hassanor Alapa : Sa sagawii a katadman dn o taw so nganin a pinggalbk iyan

Muhsin Khan : The Day when man shall remember what he strove for,

Sahih International : The Day when man will remember that for which he strove,

Pickthall : The day when man will call to mind his (whole) endeavour,

Yusuf Ali : The Day when man shall remember (all) that he strove for,

Shakir : The day on which man shall recollect what he strove after,

Dr. Ghali : On the Day when man will remind himself (of) whatever he has endeavored (to achieve),

Tafsir Jalalayn : the day when man will remember (yawma yatadhakkaru’l-insānu substitutes for idhā, ‘when’) his efforts, in the [life of the] world, in the way of good or evil,

Tagalog : At doon ay maalaala ng tao kung ano ang kanyang pinagpunyagian, ipakikita sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa, mabuti man o masama, na ito ay kanyang mapagtatanto at aaminin,

79:36

Hassanor Alapa : Go ipayag dn so Jahīm ko taw a pphakailay ron

Muhsin Khan : And Hell-fire shall be made apparent in full view for (every) one who sees,

Sahih International : And Hellfire will be exposed for [all] those who see -

Pickthall : And hell will stand forth visible to him who seeth,

Yusuf Ali : And Hell-Fire shall be placed in full view for (all) to see,-

Shakir : And the hell shall be made manifest to him who sees

Dr. Ghali : And Hell-Fire is brought forth for whoever sees,

Tafsir Jalalayn : and the Hell-fire, the consuming Fire, is revealed for all to see, for every on-looker (the response to idhā, ‘when’, is [what follows]):

Tagalog : At ilalantad ang Impiyernong-Apoy na makikita ito nang harapan ng sinumang karapat-dapat na makakita nito.

79:37

Hassanor Alapa : Na sa dn sa taw a mmalawanda a mangakowala

Muhsin Khan : Then, for him who Tagha (transgressed all bounds, in disbelief, oppression and evil deeds of disobedience to Allah).

Sahih International : So as for he who transgressed

Pickthall : Then, as for him who rebelled

Yusuf Ali : Then, for such as had transgressed all bounds,

Shakir : Then as for him who is inordinate,

Dr. Ghali : Then, as for him who was inordinate.

Tafsir Jalalayn : as for him who was rebellious, [who] disbelieved,

Tagalog : Samakatuwid, sinuman ang naghimagsik laban sa kautusan ng Allâh,

79:38

Hassanor Alapa : Sa aya piakalbi niyan na so kaoyagoyag ko doniya.

Muhsin Khan : And preferred the life of this world (by following his evil desires and lusts),

Sahih International : And preferred the life of the world,

Pickthall : And chose the life of the world,

Yusuf Ali : And had preferred the life of this world,

Shakir : And prefers the life of this world,

Dr. Ghali : And preferred the present life, (Literally: lowly life, i.e., the life of this world).

Tafsir Jalalayn : and preferred the life of this world, by pursuing [carnal] desires,

Tagalog : At mas ninais niya ang makamundong buhay kaysa sa Kabilang-Buhay,

79:39

Hassanor Alapa : Na mataan a so Jahīm na aya niyan dranga

Muhsin Khan : Verily, his abode will be Hell-fire;

Sahih International : Then indeed, Hellfire will be [his] refuge.

Pickthall : Lo! hell will be his home.

Yusuf Ali : The Abode will be Hell-Fire;

Shakir : Then surely the hell, that is the abode.

Dr. Ghali : Then surely Hell-Fire will be the (only) abode.

Tafsir Jalalayn : Hell-fire will indeed be the abode, his abode.

Tagalog : Walang pag-aalinlangang ang kanyang patutunguhan ay Impiyernong-Apoy.

79:40

Hassanor Alapa : Na sa pman sa taw a ikalk iyan so tindg o Kadnan iyan ago saparan iyan so ginawa 1931 niyan ko manga kabaya iyan

Muhsin Khan : But as for him who feared standing before his Lord, and restrained himself from impure evil desires, and lusts.

Sahih International : But as for he who feared the position of his Lord and prevented the soul from [unlawful] inclination,

Pickthall : But as for him who feared to stand before his Lord and restrained his soul from lust,

Yusuf Ali : And for such as had entertained the fear of standing before their Lord's (tribunal) and had restrained (their) soul from lower desires,

Shakir : And as for him who fears to stand in the presence of his Lord and forbids the soul from low desires,

Dr. Ghali : And as for him who feared the station of his Lord (i.e., punishment from his lord) and forbade the self (its) prejudices,

Tafsir Jalalayn : But as for him who feared the stance before his Lord, his standing before Him, and forbade the, evil-bidding, soul from [pursuing] desire, that leads to perdition as a result of [that person’s] lusting after [carnal] desires,

Tagalog : Subali’t sa kanya na nagkaroon ng takot sa pakikipagharap sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha para sa paghuhukom,

79:41

Hassanor Alapa : Na mataan a so sorga na aya niyan darpa

Muhsin Khan : Verily, Paradise will be his abode.

Sahih International : Then indeed, Paradise will be [his] refuge.

Pickthall : Lo! the Garden will be his home.

Yusuf Ali : Their abode will be the Garden.

Shakir : Then surely the garden-- that is the abode.

Dr. Ghali : Then surely the Garden will be the (only) abode.

Tafsir Jalalayn : Paradise will indeed be the abode: in sum the response [to idhā, ‘when’, verse 34] is that the disobedient one will be in the Fire and the obedient one in Paradise.

Tagalog : At pinigilan niya ang kanyang sarili sa lahat ng masamang pagnanasa, walang pag-aalinlangan, ang ‘Al-Jannah’ (Hardin) ang kanyang magiging tahanan.

79:42

Hassanor Alapa : Ipagiza iran rka so makapantag ko bankit o 1932 anda i kaphakadonko iyan

Muhsin Khan : They ask you (O Muhammad (Peace be upon him)) about the Hour, - when will be its appointed time?

Sahih International : They ask you, [O Muhammad], about the Hour: when is its arrival?

Pickthall : They ask thee of the Hour: when will it come to port?

Yusuf Ali : They ask thee about the Hour,-'When will be its appointed time?

Shakir : They ask you about the hour, when it will come.

Dr. Ghali : They ask you about the Hour: when will it have its berthing? (Literally: anchorage; i.e., when will it be).

Tafsir Jalalayn : They, that is, the disbelievers of Mecca, will ask you about the Hour: when will it set in?, when will it come to pass and when will it begin?

Tagalog : Tinatanong ka ng mga walang pananampalataya, O Muhammad – bilang pagmamaliit – hinggil sa Oras ng pagdating ng pagkagunaw ng daigdig, na sila ay binabalaan mo hinggil sa bagay na ito.

79:43

Hassanor Alapa : A kna o ba ska i 1933 matao ko masa niyan 1933

Muhsin Khan : You have no knowledge to say anything about it,

Sahih International : In what [position] are you that you should mention it?

Pickthall : Why (ask they)? What hast thou to tell thereof?

Yusuf Ali : Wherein art thou (concerned) with the declaration thereof?

Shakir : About what! You are one to remind of it.

Dr. Ghali : Wherein are you (concerned) with the Reminding of it?

Tafsir Jalalayn : What have you to do with the mention of it?, in other words, you have no knowledge of it in order to mention it.

Tagalog : Wala sa iyo ang kahit na anumang kaalaman hinggil sa bagay na ito,

79:44

Hassanor Alapa : A sii ko Kadnan ka so pthaknaan iyan a (kaposan)

Muhsin Khan : To your Lord belongs (the knowledge of) the term thereof?

Sahih International : To your Lord is its finality.

Pickthall : Unto thy Lord belongeth (knowledge of) the term thereof.

Yusuf Ali : With thy Lord in the Limit fixed therefor.

Shakir : To your Lord is the goal of it.

Dr. Ghali : To your Lord is the ultimate (knowledge) of it.

Tafsir Jalalayn : With your Lord it belongs ultimately, ultimate knowledge of it [lies with Him]; none other than Him has any knowledge of it.

Tagalog : Bagkus ang kaalaman hinggil dito ay bukod-tanging nasa Allâh lamang, at walang pag-aalinlangan, ang tungkulin mo lamang hinggil sa Oras ng pagkagunaw ng daigdig ay balaan ang sinumang natatakot

79:45

Hassanor Alapa : Mataan a ska na phangangalk ko taw a ikhalk iyan (so bankit)

Muhsin Khan : You (O Muhammad (Peace be upon him)) are only a warner for those who fear it,

Sahih International : You are only a warner for those who fear it.

Pickthall : Thou art but a warner unto him who feareth it.

Yusuf Ali : Thou art but a Warner for such as fear it.

Shakir : You are only a warner to him who would fear it.

Dr. Ghali : Surely you are only the warner of him who is apprehensive of it.

Tafsir Jalalayn : You are only a warner for, your warning will only benefit, the one who fears it.

Tagalog : Ang tungkulin mo lamang hinggil sa Oras ng pagkagunaw ng daigdig ay balaan ang sinumang natatakot hinggil dito,

79:46

Hassanor Alapa : A lagid o ba siran ko gawii a kasandngi ran on na da siran matatap a rowar sa isa ka kagabigabi odi na isa ka tnganayk.

Muhsin Khan : The Day they see it, (it will be) as if they had not tarried (in this world) except an afternoon or a morning.

Sahih International : It will be, on the Day they see it, as though they had not remained [in the world] except for an afternoon or a morning thereof.

Pickthall : On the day when they behold it, it will be as if they had but tarried for an evening or the morn thereof.

Yusuf Ali : The Day they see it, (It will be) as if they had tarried but a single evening, or (at most till) the following morn!

Shakir : On the day that they see it, it will be as though they had not tarried but the latter part of a day or the early part of it.

Dr. Ghali : It will be as if, on the Day they see it, they have not lingered except for a nightfall or its forenoon.

Tafsir Jalalayn : The day they see it, it will be as if they had only tarried, in their graves, for an evening or the morning thereof, that is to say, [as if only] one evening of a day or its morning (the annexation of duhā, ‘morning’, to ‘ashiyya, ‘evening’, is valid, on the basis of their contiguity, since both constitute either side of the day; the annexation has also allowed for the word to fall in harmony with the end-rhyme of the verses).

Tagalog : Na sa Araw na makikita nila ang pagkagunaw ng daigdig na para bagang sila ay hindi nanatili sa buhay sa daigdig; dahil sa tindi ng Oras na ito kundi parang katulad lamang ng pagitan ng ‘Dhuhr’ (tanghali) at ‘Maghreb’ (paglubog ng araw), o di kaya ay sa pagitan ng pagsikat ng araw hanggang tanghaling tapat.


Osayan

1920. Madakl a tindg sankanan a manga maana sa so an Nāziāti Garqā, na siran so manga malāikat a pthonggos ko niawa o mbawataan o Adam sa mabasng a kaginsing, so an Nashitāti Nashtā, na so manga malāikat a pthonggos ko niawa o mu’min sa mananaw a malanat, gioto i tindg o Ibn Abbās. So Mujāhid na aya tindg iyan na so an Nāzi’āti Garqā na skaniyan so kapatay, so al Hassan ago so Qatādah na skaniyan kon so manga bitoon, sa aya ontol a tindg na so paganay a tindg o Ibn Abbās. So as Sābihāti Sabha, na pitharo o Ibn Mas’ūd a skaniyan so manga malāikat, sa aya katharo o Qatādah na skaniyan so manga bitoon, so Atā’ na skaniyan kon so manga Padaw, so as Sābiqāti Sabqā, na skaniyan so manga malāikat gioto i katharo o al Hassan, a miaona siran kon ko paratiaya, na pitharo o Qatādah a skaniyan so manga bitoon, so Atā’ na skaniyan kon so manga koda a phagosarn sa lalan ko Allāh. So Fal Mudabbirāti Amrā, na aya katharo o Mujāhid ago so Alī na skaniyan so manga malāikat a giinggiragiray ko manga sogoan a phoon ko langit sa ipmbaba iran ko lopa sa sogoan o Allāh.

So giikazapa o Allāh ko manga kaadn iyan na rk iyan oto a kapaar sabap sa kagia skaniyan i miangadn, na so inadn na di ron khapakay oba adn a zapaan iyan a salakaw ko Allāh a miadn on, sabap sa so kazapa o inadn na kapangintuhan na sii bo patot ko Allāh.

1921. Gianan so rinayagan o manga malāikat o Allāh odi na manga pd a kaadn a pizapaan siran o Allāh ko kapmbagra niyan ko kabbnar o bankit ago so maori a alongan ko kakhitana iyan sa mapnggolawla dn sa daa sankaan on o miaratiaya.

1922. So tagthr a paganay ago so phakatondog on na gioto kon so paganay a iyop ago so ika dowa ko sanggakala, gioto i tindg on o Ibn Abbās, ago tindg o al Hassan, Mujāhid, Qatādah ago so ad Dahhāk.

1923. So al Hāfirah na skaniyan so kaoyag ko oriyan o kapatay gioto i tindg o Ibn Abbās, ago so Qatādah.

1924. Gianan so paratiaya o manga mushrik ko Quraysh a pakawawatann iran so kakha oyag o manosiya ko oriyan o kapatay niyan, a matonag so tolan iyan ko kobor iyan, sa amay kon ka maoyag siran na gioto kon so kapakandod a lapis.

1925. So tagthr a satiman na gioto so kaiyop a kakhaoyag o miamatay na mitkaw siran a khikaooyag ko liawaw o lopa, sa datar siran o tiorog a miakanaw siran a di ran katawan i kiathay a katotoroga kiran, sabap sa so kapatay ago so torog na di dn khagaga o manosiya o ba niyan mataks so lagaday o masa a somiagad on, a gianan i ibarat o kaoyagoyag ko doniya a apia i kathay niyan na mataan a marani ago magaan. So tanod o manosiya na pkhada ko masa a katotoroga on ago sii ko kapatay niyan, ka so manga anggawta iyan na palaya dn pkhada so galbk iyan ko katotoroga on sobo’ so kan’g i adn a malalamba on ko masa a katotoroga on ka aya karina on na pkhapokaw so totorogn o sowara igira mian’g o tangila niyan, ogaid na so tanod na da dn a mmntl iyan ko kalalagaday o kotika o masa amay ka totorogn skaniyan, na datar anan o kapatay a anda dn i kapatay o manosiya na aya niyan kapakathanod ko kalilipat iyan ko paratiaya ko katatago iyan sa doniya.

1926. So tanda a lbi a mala na gioto so Mu’jizah o Mūsā a so tonkat iyan a giimbaloy a nipay, ago so lima niyan a pphakabgay sa sindaw a matihaya.

1927. So kialimod iyan na gioto so kiatimoa niyan ko manga salamankiro niyan a nggibowan a kadakl iran sa kapagatowi ran ko mu’jizah o Mūsā, na sabap ko Hikmah o Allāh na miabankiring ankoto a manga taw a manga Mu’min ko kagabigabi a siran na manga kafir ko kapitapita sa idin o Allāh, sa miangasasahid siran ko kiapamonoa kiran o Fir’aun.

1928. So kiatharoa o Fir’aun sankoto a “ Sakn so kadnan iyo a maporo” (79:24), na miaona dn a pitharo iyan so katharo iyan a: “ Da a katawan ko a rk iyo a tuhan a salakaw rakn” (28:38), sa aya pagltan ankoto a dowa a katharo na miakapat polo ragon, sa inisiksa on oto o Allāh ankoto a kiatharoa niyan roo sa kaposan ago so kiatharoa niyan on sa paganay, tindg oto o Ibn Abbās ago so Mujāhid. Adn pman a mithindg sa so siksa a kaposan ago so paganay na gioto so siksa on ko doniya ago so Akhirat.

1929. Gianan so ropaan o kiatharagomabalaya o Allāh ko doniya a taman imanto na gii dn pangokayin o manga Ulama ko katao a bago (Science) so manga pagns iyan na oman i matoon iran on na maoona on dn so Qur’ān ago kna o ba giipammsaan o manga Muslim so pkhasawaan iran a katao ka kagia kna o ba kksaan ko manga Muslim ka zasan dn so Qur’ān a miathay dn a tialasay niyan. Sii kiran bo piakammsa a manga kuffar ka kagia di ran katawan so Qur’ān, sa madakl a gii ran izalibantog a katao a siran kon i miakasawa on a amay ka ilayin na di bnar ka miathay dn a kiasawaan o Qur’ān ago piayag iyan ko manosiya ko da pn kapakaozor o katao a minggolalan sa panpng a barandiya (Applied Sciences) a so katawan tano imanto a masa.

1930. So katharo a Dhahāha ضحاها na aya maana niyan na inadn iyan so lopa sa bontal a matitiboron a datar o orak a manok a kna o ba matiboron a tarotop, sa biagr o katao ko Science a mataan a bnar so ropaan o Qur’ān ko kiaadna ko lopa sa miatankd a aya kayat na so matiboron ka kagia apia anda songowi na maddmpas.

1931. So baya a ginawa al Hawā na aya dn a kalilid na masosopak iyan so manga sogoan o Allāh, sa amay ka so kabaya o manosiya na sii phoon ko akal iyan na lalayon makaaayon ko kabaya o Allāh, na amay ka sii phoon ko ginawa niyan na lalayon pkhararadan o shaytān sabap sa aya darpa o shaytan ko lawas o manosiya na so ginawa niyan (nafs) na aya inisogo o Islām na patot a sopakn so baya a ginawa ka sa dn sa taw a pangonotan iyan so baya a ginawa na mapozang ko Naraka, sabap sa adn a manga taw a inonotan iran so baya a ginawa iran taman sa aya iran miabaloy a katuhanan sabap ko kaphagonoti ran on, na aya inisogo o Allāh na sopakn so baya a ginawa ka gioto i lalan ko kapakalidas ka so kaonoti ron na khapozang iyan so taw ko naraka.

1932. Gianan so kiphagizaan iran ko btad o bankit o anda i kaphakadanon iyan? Na simbag siran o Allāh a da dn a matao ron a rowar rkaniyan a Allāh, gowani a iiza o pphangingiza so bankit sii ko Rasūlullāh [s.a.w] a gioto so Jibrīl a zasalin sa manosiya a pkhailay o manga Sahābah niyan, na aya pitharo iyan na: “ Kna o ba so phagizaan on i lbi a matao ron a di so pphangingiza”. Giankoto a bankit amay ka makaoma na aya tankap iran on na da siran matatap inonta a sapotol sa salongan odi na taman sa tnganayk, gianan so btad o doniya a apia i kathay ron o taw na datar o ba dn sagad. So bankit na dowa soson; maito ago mala, na aya maito on na so kapatay o manosiya a biankit so donia iyan ko lopa, na aya mala on na so kagba o doniya a kharomnga a gioto i poonan o alongan a maori.

1933. Giankanan a bankit na piagma o Allāh so masa niyan a aya kaphakaoma niyan na pankaw ko manga taw, apia anda ko dowa a bankit so mala on antaa ka so maito on na palaya dn pagns, ka an mabaloy a pangangalk ko manga taw sa makapangongonotan siran ko kabaya o Kadnan iran, ogaid na so manga kafir na tanto a mala a kiasankaa iran ko kaphakaoma niyan apia so kiphagizaan iran on na kna oto o ba pangilay ko amadan iyan ko kabbnar iyan aya mataan na izawizaw iran on ago sii ko Rasūlullāh [s.a.w] sa di ran on kapaparatiaya o ba phakaoma sa tankd.