So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah An Naba’ - [ 78 So Thotol a Mala ] - سـورة النَّبـأ
( The Tidings - Ang Dakilang Balita )

Pangnal ko Sūrah

Giai so sūrah a matatampar sa lmbak ko masa o manga Muslim sa Makkah so kiatoron iyan, na maoonaan iyan so sūrah 77, na maooriyan iyan so sūrah 76.

Aya mala a bandingan iyan na so dn so maana o patogina niyan a so Thotol a Mala a gioto so giiipamagizai o manga pananakoto sa pantag sa izawizaw, kna o ba pangilay sa amadan, gioto so btad o maori a alongan a iphropa niyan so bontal iyan go so mapmbtad o pagtaw a mionkir ago so miaratiaya.

Madakl a inaloy niyan ko rinayagan o waraan, a so lalayon kasasandngan o manosiya sa gagawii dawndaw ka oba niyan makowa a thoma ago lalangan sa makaparatiaya skaniyan.

Sa inpos iyan ko btad o manga taw ko kaphangokom o Allāh a mapzimalaw o kafir a oba bo mimbaloy a bayank sa di masiksa.

Initoron sa Makkah a aya kadakl a ayat iyan na 40, tomioron ko oriyan o Sūrah al Ma’ārij.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

78:1

Hassanor Alapa : Antonaa so gii ran pamagizaiyan? 1910

Muhsin Khan : What are they asking (one another)?

Sahih International : About what are they asking one another?

Pickthall : Whereof do they question one another?

Yusuf Ali : Concerning what are they disputing?

Shakir : Of what do they ask one another?

Dr. Ghali : Of what do they ask one another (questions)?

Tafsir Jalalayn : About what, about what thing, are they, the people of Quraysh, questioning one another?

Tagalog : Hinggil ba saan ang itinatanong sa isa’t isa ng mga walang pananampalataya na mga Quraysh?

78:2

Hassanor Alapa : Makapantag ko thotol a mala

Muhsin Khan : About the great news, (i.e. Islamic Monotheism, the Quran, which Prophet Muhammad (Peace be upon him)brought and the Day of Resurrection, etc.),

Sahih International : About the great news -

Pickthall : (It is) of the awful tidings,

Yusuf Ali : Concerning the Great News,

Shakir : About the great event,

Dr. Ghali : Of the tremendous tidings, (The Arabic word is singular).

Tafsir Jalalayn : About the awesome tiding ([this is] the explication of that ‘thing’; the interrogative is meant to emphasise its magnitude) — this [awesome tiding] is the Qur’ān, comprising [news of] the Resurrection and so on, which the Prophet (s) brought —

Tagalog : Nagtatanungan sila hinggil sa dakilang balita,

78:3

Hassanor Alapa : A so masosobag siran on

Muhsin Khan : About which they are in disagreement.

Sahih International : That over which they are in disagreement.

Pickthall : Concerning which they are in disagreement.

Yusuf Ali : About which they cannot agree.

Shakir : About which they differ?

Dr. Ghali : Concerning which they (continue) differing among themselves.

Tafsir Jalalayn : concerning which they are at variance, for the believers affirm it, while the disbelievers repudiate it.

Tagalog : Na ito ay ang dakilang Qur’ân na nagsasaad ng hinggil sa Muling Pagkabuhay na pinagdududahan ng mga walang pananampalatayang mga Quraysh at hindi nila pinaniniwalaan.

78:4

Hassanor Alapa : Di, ka khatokawan iran dn 1911

Muhsin Khan : Nay, they will come to know!

Sahih International : No! They are going to know.

Pickthall : Nay, but they will come to know!

Yusuf Ali : Verily, they shall soon (come to) know!

Shakir : Nay! they shall soon come to know

Dr. Ghali : Not at all! They will soon know!

Tafsir Jalalayn : No indeed! — a disavowal — they will come to know, what will befall them for their rejection of it.

Tagalog : Ang katotohanan ay hindi ang yaong inaangkin ng mga walang pananampalataya, kundi walang pag-aalinlangan, mababatid nila na mga walang pananampalataya ang bunga ng kanilang pagtanggi, at mapatutunayan nila kung ano ang gagawin ng Allâh sa kanila sa Araw ng Muling Pagkabuhay!

78:5

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na di, ka khatokawan iran dn

Muhsin Khan : Nay, again, they will come to know!

Sahih International : Then, no! They are going to know.

Pickthall : Nay, again, but they will come to know!

Yusuf Ali : Verily, verily they shall soon (come to) know!

Shakir : Nay! Nay! they shall soon know.

Dr. Ghali : Thereafter, not at all! They will soon know!

Tafsir Jalalayn : Again, no indeed! They will come to know! ([reiterated] for emphasis; thumma is added here to declare that the second threat of chastisement is more severe than the first). God, exalted be He, then alludes to His power to resurrect, saying:

Tagalog : Muli, katiyakang mapatutunayan nila ito, at mapatutunayan na katotohanan ang dala-dala ni Muhammad na Qur’ân at ang hinggil sa Pagkabuhay na Mag-uli. At ito ay pagdidiin bilang matinding babala laban sa kanila.

78:6

Hassanor Alapa : Ba Ami da baloya so lopa a makakayat 1912

Muhsin Khan : Have We not made the earth as a bed,

Sahih International : Have We not made the earth a resting place?

Pickthall : Have We not made the earth an expanse,

Yusuf Ali : Have We not made the earth as a wide expanse,

Shakir : Have We not made the earth an even expanse?

Dr. Ghali : Have We not made the earth as a cradling, (Or: level lands).

Tafsir Jalalayn : Have We not made the earth a cradle, a bed, like a cradle,

Tagalog : Hindi ba ginawa Namin para sa inyo ang kalupaan na palatag na katulad ng higaan?

78:7

Hassanor Alapa : Go so manga palaw a manga lapk

Muhsin Khan : And the mountains as pegs?

Sahih International : And the mountains as stakes?

Pickthall : And the high hills bulwarks?

Yusuf Ali : And the mountains as pegs?

Shakir : And the mountains as projections (thereon)?

Dr. Ghali : And the mountains as bulwarks?

Tafsir Jalalayn : and the mountains pegs?, with which the earth is tied down like tents are tied down with pegs (the interrogative is meant as an affirmative).

Tagalog : At ang mga kabundukan na nakatalusok; upang hindi yayanig para sa inyo ang kalupaan?

78:8

Hassanor Alapa : Go inadn Ami skano a nggaganapa a (mama ago babay)

Muhsin Khan : And We have created you in pairs (male and female, tall and short, good and bad, etc.).

Sahih International : And We created you in pairs

Pickthall : And We have created you in pairs,

Yusuf Ali : And (have We not) created you in pairs,

Shakir : And We created you in pairs,

Dr. Ghali : And We created you in pairs,

Tafsir Jalalayn : And created you in pairs?, males and females,

Tagalog : At nilikha Namin kayo na mga magkakaparis na lalaki at babae?

78:9

Hassanor Alapa : Go bialoy Ami so torog iyo a iddkha

Muhsin Khan : And have made your sleep as a thing for rest.

Sahih International : And made your sleep [a means for] rest

Pickthall : And have appointed your sleep for repose,

Yusuf Ali : And made your sleep for rest,

Shakir : And We made your sleep to be rest (to you),

Dr. Ghali : And We have made your sleep for repose,

Tafsir Jalalayn : and made your sleep for rest?, repose for your bodies,

Tagalog : At ginawa Namin ang inyong pagtulog bilang pamamahinga ng inyong mga katawan, na dahil doon ay nagkakaroon kayo ng kapahingahan at kapanatagan?

78:10

Hassanor Alapa : Go bialoy Ami so kagagawii a sapng

Muhsin Khan : And have made the night as a covering (through its darkness),

Sahih International : And made the night as clothing

Pickthall : And have appointed the night as a cloak,

Yusuf Ali : And made the night as a covering,

Shakir : And We made the night to be a covering,

Dr. Ghali : And We have made the night for a garment,

Tafsir Jalalayn : and made the night a cloak?, to cover you with its darkness,

Tagalog : At ginawa Namin ang gabi na katumbas ng kasuotan na sa pamamagitan nito ay tinatakpan kayo ng kadiliman nito at tinatalukbungan, na katulad ng pagtatakip ng damit kapag nakasuot ito?

78:11

Hassanor Alapa : Go bialoy Ami so dawndaw a ipphangawi-agan

Muhsin Khan : And have made the day for livelihood.

Sahih International : And made the day for livelihood

Pickthall : And have appointed the day for livelihood.

Yusuf Ali : And made the day as a means of subsistence?

Shakir : And We made the day for seeking livelihood.

Dr. Ghali : And We have made the daytime for (earning) a livelihood.

Tafsir Jalalayn : and made the day for livelihood?, a time for seeking livelihood,

Tagalog : At ginawa Namin ang araw para sa paghahanap ng inyong kabuhayan, na kayo ay kumakalat sa kalupaan upang makapaghanap-buhay at nagpupunyagi para sa ikabubuti ninyo?

78:12

Hassanor Alapa : Go pitharombalayan Ami so kaporoan iyo sa pito a a manga babagr (a langit)

Muhsin Khan : And We have built above you seven strong (heavens),

Sahih International : And constructed above you seven strong [heavens]

Pickthall : And We have built above you seven strong (heavens),

Yusuf Ali : And (have We not) built over you the seven firmaments,

Shakir : And We made above you seven strong ones,

Dr. Ghali : And We have built above you seven strong (heavens),

Tafsir Jalalayn : and built above you seven mighty ones?, seven heavens (shidād is the plural of shadīda) that is to say, strong and sturdy unaffected by the passage of time,

Tagalog : At itinayo Namin sa ibabaw ninyo ang pitong kalangitan na matatag at buo ang pagkalikha at pagkasaayos nito, na hindi biyak-biyak at hindi hungkag o butas-butas?

78:13

Hassanor Alapa : Go miadn Kami sa solo a makadg (so alongan)

Muhsin Khan : And have made (therein) a shinning lamp (sun).

Sahih International : And made [therein] a burning lamp

Pickthall : And have appointed a dazzling lamp,

Yusuf Ali : And placed (therein) a Light of Splendour?

Shakir : And We made a shining lamp,

Dr. Ghali : And We have made a glowing luminary.

Tafsir Jalalayn : and set a radiant lamp?, namely, the sun,

Tagalog : At ginawa Namin (doon) ang araw bilang tanglaw na nagniningning at kumikinang ang liwanag nito?

78:14

Hassanor Alapa : Go miakatoron Kami phoon ko manga gabon sa ig a margs.

Muhsin Khan : And have sent down from the rainy clouds abundant water.

Sahih International : And sent down, from the rain clouds, pouring water

Pickthall : And have sent down from the rainy clouds abundant water,

Yusuf Ali : And do We not send down from the clouds water in abundance,

Shakir : And We send down from the clouds water pouring forth abundantly,

Dr. Ghali : And We have sent down from the clouds (i.e., rain clouds) pressing forth water cascading.

Tafsir Jalalayn : and sent down from the rain-clouds (mu‘sirāt), the clouds due to give rain (similar to [the term] mu‘sir, which denotes a girl nearing menstruation) cascading water?, pouring forth,

Tagalog : At ibinaba Namin mula sa ulap ang tubig-ulan na bumubuhos nang masagana;

78:15

Hassanor Alapa : ka an Ami ron mapakambowat a od (a oniin) ago mangngtho 1913

Muhsin Khan : That We may produce therewith corn and vegetations,

Sahih International : That We may bring forth thereby grain and vegetation

Pickthall : Thereby to produce grain and plant,

Yusuf Ali : That We may produce therewith corn and vegetables,

Shakir : That We may bring forth thereby corn and herbs,

Dr. Ghali : That We may bring out thereby grain and growth,

Tafsir Jalalayn : that with it We may bring forth grains, such as wheat, and plants, such as figs,

Tagalog : Upang sa pamamagitan nito ay sisibol ang butil na siyang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao, at mga damuhan na kumakain mula rito ang inyong mga inaalagaang hayop,

78:16

Hassanor Alapa : Ago manga asinda a manga ririmpoong

Muhsin Khan : And gardens of thick growth.

Sahih International : And gardens of entwined growth.

Pickthall : And gardens of thick foliage.

Yusuf Ali : And gardens of luxurious growth?

Shakir : And gardens dense and luxuriant.

Dr. Ghali : And gardens entwined.

Tafsir Jalalayn : and gardens, orchards, of intertwining foliage? (alfāf is the plural of lafīf, similar [in pattern] to sharīf, ‘noble’, [plural] ashrāf).

Tagalog : At mga hardin na malalago na kumpul-kumpol at maraming sanga?

78:17

Hassanor Alapa : Mataan a so gawii a 1914 kagintas na miaadn a mattndo so masa niyan

Muhsin Khan : Verily, the Day of Decision is a fixed time,

Sahih International : Indeed, the Day of Judgement is an appointed time -

Pickthall : Lo! the Day of Decision is a fixed time,

Yusuf Ali : Verily the Day of Sorting out is a thing appointed,

Shakir : Surely the day of decision is (a day) appointed:

Dr. Ghali : Surely the Day of Verdict has been (set) as a fixed time,

Tafsir Jalalayn : Verily the Day of Decision, for creatures, is the tryst, a time [fixed] for reward and punishment,

Tagalog : Katiyakan, ang Araw ng Pagpapasiya sa pagitan ng mga nilikha, na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay, ay isang itinakdang bagay na pagtatagpo ng lahat mula sa kauna-unahan hanggang sa kahuli-hulihang tao,

78:18

Hassanor Alapa : Sa sagawii a iyopn so bogiong na makaoma kano a zasagorompong

Muhsin Khan : The Day when the Trumpet will be blown, and you shall come forth in crowds (groups);

Sahih International : The Day the Horn is blown and you will come forth in multitudes

Pickthall : A day when the trumpet is blown and ye come in multitudes,

Yusuf Ali : The Day that the Trumpet shall be sounded, and ye shall come forth in crowds;

Shakir : The day on which the trumpet shall be blown so you shall come forth in hosts,

Dr. Ghali : The Day when the Trumpet will be blown; then you will come up in troops,

Tafsir Jalalayn : the day the Trumpet, the Horn, is blown (yawma yunfakhu fī’l-sūri is either a substitution for, or an explication of, yawma’l-fasli, ‘the Day of Decision’, the blower being Isrāfīl) and you come, forth from your graves to the site [of the Resurrection], in droves, in diverse groups,

Tagalog : Sa Araw na hihipan ng anghel ang trumpeta bilang umpisa ng pagbubuhay na mag-uli, na darating kayo nang dagsaan na iba’t ibang mga nasyon na ang bawa’t nasyon ay kasama nila ang kanilang pinuno.

78:19

Hassanor Alapa : Go lkaan so langit na maadn a manga pinto

Muhsin Khan : And the heaven shall be opened, and it will become as gates,

Sahih International : And the heaven is opened and will become gateways

Pickthall : And the heaven is opened and becometh as gates,

Yusuf Ali : And the heavens shall be opened as if there were doors,

Shakir : And the heaven shall be opened so that it shall be all openings,

Dr. Ghali : And the heaven is opened, (and) so has become gates,

Tafsir Jalalayn : and the heaven is opened (read futtihat or futihat), sundered for the descent of the angels, and becomes as gates, it becomes [a heaven] with gates,

Tagalog : At bubuksan ang kalangitan, na ito ay may mga pintuan na marami, na mula rito ay bumababa ang mga anghel.

78:20

Hassanor Alapa : Na ikayon-tong so manga palaw na mabaloy a lopapk a alongalong

Muhsin Khan : And the mountains shall be moved away from their places and they will be as if they were a mirage.

Sahih International : And the mountains are removed and will be [but] a mirage.

Pickthall : And the hills are set in motion and become as a mirage.

Yusuf Ali : And the mountains shall vanish, as if they were a mirage.

Shakir : And the mountains shall be moved off so that they shall remain a mere semblance.

Dr. Ghali : And the mountains are made to travel, (and) so have become a mirage.

Tafsir Jalalayn : and the mountains are set in motion, dislocated from their positions, and become as a mirage, as fine dust, that is to say, like it in terms of its levity when in motion.

Tagalog : At mawawala ang katatagan ng mga bundok, na ang mga ito ay maaalis mula sa mga kinalalagyan at magiging parang isang malikmata na lamang.

78:21

Hassanor Alapa : Mataan a so Jahannam na miaadn a magaayan

Muhsin Khan : Truly, Hell is a place of ambush,

Sahih International : Indeed, Hell has been lying in wait

Pickthall : Lo! hell lurketh in ambush,

Yusuf Ali : Truly Hell is as a place of ambush,

Shakir : Surely hell lies in wait,

Dr. Ghali : Surely Hell has been observing, (i.e., in expectation of the criminals).

Tafsir Jalalayn : Verily Hell lurks in ambush (mirsādan, in the sense of rāsidatan or mursidatan, ‘lying in wait’)

Tagalog : Katiyakan, ang Impiyernong-Apoy ay nakaabang sa mga walang pananampalataya dahil sa ito ay inihanda para sa kanila,

78:22

Hassanor Alapa : A rk o manga baradosa a khandodan

Muhsin Khan : A dwelling place for the Taghun (those who transgress the boundry limits set by Allah like polytheists, disbelievers in the Oneness of Allah, hyprocrites, sinners, criminals, etc.),

Sahih International : For the transgressors, a place of return,

Pickthall : A home for the rebellious.

Yusuf Ali : For the transgressors a place of destination:

Shakir : A place of resort for the inordinate,

Dr. Ghali : For the inordinate (as) a resorting,

Tafsir Jalalayn : for the rebellious, the disbelievers, who will not be able to avoid it, [it is] a resort, a retreat for them, and so they will enter it,

Tagalog : Na ito ang kanilang patutunguhan,

78:23

Hassanor Alapa : A tatap siran on sa manga llndo a masa

Muhsin Khan : They will abide therein for ages,

Sahih International : In which they will remain for ages [unending].

Pickthall : They will abide therein for ages.

Yusuf Ali : They will dwell therein for ages.

Shakir : Living therein for ages.

Dr. Ghali : Lingering therein for epochs.

Tafsir Jalalayn : to remain (lābithīna is an implied circumstantial qualifier, in other words, their remaining therein will be decreed [to be]) therein for ages, for endless epochs (ahqāb is the plural of huqb),

Tagalog : At sila ay mananatili roon ng pagkahaba-habang panahon na walang patid at tuluy-tuloy na walang katapusan,

78:24

Hassanor Alapa : Sa da a khataaman iran on a matnggaw go da pn a khainom on

Muhsin Khan : Nothing cool shall they taste therein, nor any drink.

Sahih International : They will not taste therein [any] coolness or drink

Pickthall : Therein taste they neither coolness nor (any) drink

Yusuf Ali : Nothing cool shall they taste therein, nor any drink,

Shakir : They shall not taste therein cool nor drink

Dr. Ghali : They will not taste therein either coolness or any drink.

Tafsir Jalalayn : tasting in it neither coolness, [neither] sleep, [something] which they will not taste [therein], nor drink, [nor] anything that is imbibed for the sake of its delightful taste,

Tagalog : At hindi sila makatitikim doon ng anuman na magpapalamig o magpapaginhawa sa kanila mula sa init ng Impiyernong-Apoy,

78:25

Hassanor Alapa : A rowar sa mayaw a ig ago manga dana

Muhsin Khan : Except boiling water, and dirty wound discharges.

Sahih International : Except scalding water and [foul] purulence -

Pickthall : Save boiling water and a paralysing cold:

Yusuf Ali : Save a boiling fluid and a fluid, dark, murky, intensely cold,

Shakir : But boiling and intensely cold water,

Dr. Ghali : Except scalding water and (overflowing) pus,

Tafsir Jalalayn : except boiling water, of extreme temperatures, and pus (read ghasāqan or ghassāqan, which is the vile matter that is emitted by the [bodies of the] inhabitants of the Fire), which is what they will [indeed] taste. They are given this pair [of tortures],

Tagalog : At walang anumang inumin ang ipaiinom sa kanila kundi mainit na tubig na sukdulan ang init nito at nana na nagmumula sa mga tao na nasa Impiyerno,

78:26

Hassanor Alapa : Balas a domadait 1915

Muhsin Khan : An exact recompense (according to their evil crimes).

Sahih International : An appropriate recompense.

Pickthall : Reward proportioned (to their evil deeds).

Yusuf Ali : A fitting recompense (for them).

Shakir : Requital corresponding.

Dr. Ghali : An agreeable recompense.

Tafsir Jalalayn : as a fitting requital, one that accords with [the nature of] their deeds, for there is no sin greater than disbelief, and no chastisement greater than the Fire.

Tagalog : At ito ay bilang kabayaran sa kanila na walang pag-aalinlangang makatarungang pagbabayad; na angkop lamang sa anuman na kanilang ginawa sa daigdig.

78:27

Hassanor Alapa : Mataan a miaadn siran 1916 a da a aarapn iran a kaisip

Muhsin Khan : For verily, they used not to look for a reckoning.

Sahih International : Indeed, they were not expecting an account

Pickthall : For lo! they looked not for a reckoning;

Yusuf Ali : For that they used not to fear any account (for their deeds),

Shakir : Surely they feared not the account,

Dr. Ghali : Surely they did not hope for a reckoning,

Tafsir Jalalayn : Indeed they never feared any reckoning, given their rejection of the Resurrection,

Tagalog : Dahil katiyakan, hindi sila natatakot sa Araw ng Pagtutuos, na kung kaya, hindi nila ito pinaghandaan,

78:28

Hassanor Alapa : Go piakambokhag iran so manga tanda Ami sa samporna a kapakambokhag.

Muhsin Khan : But they belied Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, and that which Our Prophet (Peace be upon him) brought) completely.

Sahih International : And denied Our verses with [emphatic] denial.

Pickthall : They called Our revelations false with strong denial.

Yusuf Ali : But they (impudently) treated Our Signs as false.

Shakir : And called Our communications a lie, giving the lie (to the truth).

Dr. Ghali : And they cried lies to Our signs with constant cries (of lies).

Tafsir Jalalayn : and they denied Our signs, the Qur’ān, mendaciously,

Tagalog : At tinanggihan nila ang anumang dala-dala ng mga Sugo bilang pagpapasinungaling,

78:29

Hassanor Alapa : Go langowan a shayi na inisip Ami siran sa panoratan

Muhsin Khan : And all things We have recorded in a Book.

Sahih International : But all things We have enumerated in writing.

Pickthall : Everything have We recorded in a Book.

Yusuf Ali : And all things have We preserved on record.

Shakir : And We have recorded everything in a book,

Dr. Ghali : And everything We have enumerated in a Book.

Tafsir Jalalayn : and everything, in the way of deeds, have We kept count of, have We recorded precisely, in a Book, as [individual] written records in the Preserved Tablet, in order to requite [creatures] in accordance with them, including [the record of] their denial of the Qur’ān.

Tagalog : At batid Namin ang lahat ng bagay at ito ay Aming itinala sa ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh,’ (Talaan na Pinangalagaan) na kung kaya,

78:30

Hassanor Alapa : Na tintimi niyo (so siksa) ka da a ipagoman Ami rkano a rowar sa siksa 1917

Muhsin Khan : So taste you (the results of your evil actions); no increase shall We give you, except in torment.

Sahih International : "So taste [the penalty], and never will We increase you except in torment."

Pickthall : So taste (of that which ye have earned). No increase do We give you save of torment.

Yusuf Ali : "So taste ye (the fruits of your deeds); for no increase shall We grant you, except in Punishment."

Shakir : So taste! for We will not add to you aught but chastisement.

Dr. Ghali : "So taste! We will never increase you in anything except in torment."

Tafsir Jalalayn : ‘So [now] taste! — in other words, it will be said to them in the Hereafter, when the chastisement has befallen them: taste [now] your requital! For We will increase you in nothing but chastisement’, in addition to your [due] chastisement.

Tagalog : Lasapin ninyo, O kayong mga walang pananampalataya, ang kabayaran sa inyong mga ginawa, na wala Kaming mairagdag sa inyo kundi ang patuloy na parusa pagkatapos ng unang parusa.

78:31

Hassanor Alapa : Mataan a adn a rk o miamananggila a apasa

Muhsin Khan : Verily, for the Muttaqun, there will be a success (Paradise);

Sahih International : Indeed, for the righteous is attainment -

Pickthall : Lo! for the duteous is achievement -

Yusuf Ali : Verily for the Righteous there will be a fulfilment of (the heart's) desires;

Shakir : Surely for those who guard (against evil) is achievement,

Dr. Ghali : Surely for the pious there is a place of triumph,

Tafsir Jalalayn : Truly for the God-fearing there will be a triumph, a place of triumph, in Paradise:

Tagalog : Katiyakan, ang para sa mga yaong nagkaroon ng takot sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at gumawa ng kabutihan, Ay tagumpay sa pamamagitan ng pagpapapasok sa kanila sa ‘Al-Jannah.’

78:32

Hassanor Alapa : A manga asinda ago manga anggor

Muhsin Khan : Gardens and grapeyards;

Sahih International : Gardens and grapevines

Pickthall : Gardens enclosed and vineyards,

Yusuf Ali : Gardens enclosed, and grapevines;

Shakir : Gardens and vineyards,

Dr. Ghali : Enclosed orchards, and vineyards,

Tafsir Jalalayn : gardens, orchards (hadā’iqa is either a substitution for, or an explication of, mafāzan, ‘a triumph’) and vineyards (wa-a‘nāban is a supplement to mafāzan, ‘a triumph’),

Tagalog : Na katiyakan, ang para sa kanila roon ay dakilang mga hardin at mga ubasan,

78:33

Hassanor Alapa : Ago khipamomonolan (a midadari) a mrzarza

Muhsin Khan : And young full-breasted (mature) maidens of equal age;

Sahih International : And full-breasted [companions] of equal age

Pickthall : And voluptuous women of equal age;

Yusuf Ali : And voluptuous women of equal age;

Shakir : And voluptuous women of equal age;

Dr. Ghali : And youthful virgins, like of age,

Tafsir Jalalayn : and buxom maidens (kawā‘ib is the plural of kā‘ib) of equal age (atrāb is the plural of tirb),

Tagalog : At para (pa rin) sa kanila roon ay mga asawa na mga dilag na bagong sibol na pareho-pareho ang edad,

78:34

Hassanor Alapa : Ago manga baso a somosolapay 1918

Muhsin Khan : And a full cup (of wine).

Sahih International : And a full cup.

Pickthall : And a full cup.

Yusuf Ali : And a cup full (to the brim).

Shakir : And a pure cup.

Dr. Ghali : And a cup brimful.

Tafsir Jalalayn : and a brimming cup, wine filling the vessels in which it is in; in sūrat al-Qitāl [it is said], and rivers of wine [Q. 47:15].

Tagalog : At para (pa rin) sa kanila roon ay kopita na punung-puno ng alak.

78:35

Hassanor Alapa : Da a khan’g iran on a katharo a ilang ago da pn a kabokhag (a katharo)

Muhsin Khan : No Laghw (dirty, false, evil talk) shall they hear therein, nor lying;

Sahih International : No ill speech will they hear therein or any falsehood -

Pickthall : There hear they never vain discourse, nor lying -

Yusuf Ali : No vanity shall they hear therein, nor Untruth:-

Shakir : They shall not hear therein any vain words nor lying.

Dr. Ghali : Therein they will hear no idle talk nor cry of lies.

Tafsir Jalalayn : They will not hear in it, that is, [in] Paradise, when they drink wine and in other situations, any vain talk, any words of falsehood, or lies, between one another (read kidhāban, to mean kadhiban, ‘lies’, or kidhdhāban to mean takdhīban, ‘lying’), in contrast to what happens in this world when wine is drunk,

Tagalog : Na wala silang maririnig sa ‘Al-Jannah’ na anumang salita na walang kabuluhan, at hindi nila pasisinungalingan ang isa’t isa.

78:36

Hassanor Alapa : Balas a phoon ko Kadnan ka a pammgayan a isipan

Muhsin Khan : A reward from your Lord, an ample calculated gift (according to the best of their good deeds).

Sahih International : [As] reward from your Lord, [a generous] gift [made due by] account,

Pickthall : Requital from thy Lord - a gift in payment -

Yusuf Ali : Recompense from thy Lord, a gift, (amply) sufficient,

Shakir : A reward from your Lord, a gift according to a reckoning:

Dr. Ghali : (It is for) recompense from your Lord, a gift, a reckoning,

Tafsir Jalalayn : [this will be] a reward from your Lord, in other words, God has rewarded them with this reward as, a gift (‘atā’an substitutes for jazā’an, ‘reward’) that is sufficing, [that is] abundant (hisāban, [as meaning ‘abundant’] derives from their saying a‘tānī fa-ahsabanī, ‘he gave me so abundantly that I said, “that is enough for me”’ [hasbī]),

Tagalog : Na para sa kanila ang lahat ng ito bilang gantimpala at kagandahang-loob mula sa Allâh at masaganang pamamahagi na angkop na angkop sa kanila.

78:37

Hassanor Alapa : Kadnan o manga langit ago so lopa ago so nganin a madadalm ko pagltan iran a dowa, a so Makalimoon na da a rk iran on a kimbitiarain.

Muhsin Khan : (From) the Lord of the heavens and the earth, and whatsoever is in between them, the Most Beneficent, none can dare to speak with Him (on the Day of Resurrection except after His Leave).

Sahih International : [From] the Lord of the heavens and the earth and whatever is between them, the Most Merciful. They possess not from Him [authority for] speech.

Pickthall : Lord of the heavens and the earth, and (all) that is between them, the Beneficent; with Whom none can converse.

Yusuf Ali : (From) the Lord of the heavens and the earth, and all between, (Allah) Most Gracious: None shall have power to argue with Him.

Shakir : The Lord of the heavens and the earth and what is between them, the Beneficent Allah, they shall not be able to address Him.

Dr. Ghali : (From) the Lord of the heavens and the earth and whatever is between them, The All-Merciful; they possess (no power) of addressing Him.

Tafsir Jalalayn : [from] the Lord of the heavens and the earth (read rabbi, ‘[from] the Lord of’, or rabbu, ‘[He is] the Lord of’) and all that is between them, the Compassionate One (likewise [read rahmāni or rahmānu], or read rahmānu with rabbi [for the preceding]), Whom, exalted be He, they, that is, creatures, will not be able to address, that is to say, not one of them will be able to address Him for fear of Him,

Tagalog : Mula sa ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan, At sa anumang nasa pagitan ng dalawang ito, na Siya ay Pinakamahabagin sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, na walang sinuman ang mangangahas na magsalita sa Kanya maliban sa kung ito ay Kanyang pahintulutan,

78:38

Hassanor Alapa : Sa sagawii a makatindg so Jibrīl ago so manga malāikat a zasaap siran a da a makaptharo kiran inonta bo sa idinan skaniyan o Makalimoon (ko kaptharo) ago makatharo sa ontol

Muhsin Khan : The Day that Ar-Ruh [Jibrael (Gabriel) or another angel] and the angels will stand forth in rows, none shall speak except him whom the Most Beneficent (Allah) allows, and he will speak what is right.

Sahih International : The Day that the Spirit and the angels will stand in rows, they will not speak except for one whom the Most Merciful permits, and he will say what is correct.

Pickthall : On the day when the angels and the Spirit stand arrayed, they speak not, saving him whom the Beneficent alloweth and who speaketh right.

Yusuf Ali : The Day that the Spirit and the angels will stand forth in ranks, none shall speak except any who is permitted by (Allah) Most Gracious, and He will say what is right.

Shakir : The day on which the spirit and the angels shall stand in ranks; they shall not speak except he whom the Beneficent Allah permits and who speaks the right thing.

Dr. Ghali : On the Day when the Spirit and the Angels rise up in ranks, they will not speak, except him (to) whom The All-Merciful has given permission and who speaks (Literally: says) right.

Tafsir Jalalayn : on the day (yawma is the adverbial qualifier for lā yamlikūna, ‘they will not be able to’) when the Spirit, Gabriel, or God’s hosts, and the angels stand arrayed (saffan is a circumstantial qualifier, in other words, mustaffīna). They, creatures, will not speak, except him whom the Compassionate One permits, to speak, and who says what is right, from among the believers and the angels: as if [meaning] that they will intercede for he whom He approves of.

Tagalog : Sa Araw na tatayo si Jibril at ang mga anghel na nakahanay, na hindi sila maaaring mamagitan maliban sa kung sino ang pinahintulutan ng Allâh na Pinakamahabagin na pamagitanan, at pawang katotohanan lamang ang sasabihin at kung ano ang karapat-dapat na sabihin.

78:39

Hassanor Alapa : Gioto so gawii a bnar na sa taw a mabaya na kowa ko Kadnan iyan sa khandodan a apasa

Muhsin Khan : That is without doubt the True Day, so, whosoever wills, let him seek a place with (or a way to) His Lord (by obeying Him in this worldly life)!

Sahih International : That is the True Day; so he who wills may take to his Lord a [way of] return.

Pickthall : That is the True Day. So whoso will should seek recourse unto his Lord.

Yusuf Ali : That Day will be the sure Reality: Therefore, whoso will, let him take a (straight) return to his Lord!

Shakir : That is the sure day, so whoever desires may take refuge with his Lord.

Dr. Ghali : That is the True Day. So whoever decides, should seek a resorting to his Lord (i.e., by doing righteous deeds).

Tafsir Jalalayn : That is the True Day, whose coming to pass is definite, namely, the Day of Resurrection. So whoever wishes [to], let him seek resort with his Lord, a return [to Him], that is to say, [let him] return to God by being obedient to Him, so that he may be secure from chastisement in it.

Tagalog : Iyan ang Tunay at Totoong Araw, na walang pag-aalinlangang darating, kung gayon, sino man ang nagnanais na mailigtas ang kanyang sarili sa kalagiman nito ay hayaan niyang tahakin ang daan patungo sa Allâh sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya sa makamundong buhay na ito; upang ito ang kanyang matagpuan sa Kanya.

78:40
Hassanor Alapa : Mataan a inilalang Ami rkano a siksa a marani sa sagawii a mailay o taw so nganin a inidawag o mbala a lima niyan (so pinggalbk iyan a manga dosa) na matharo o kafir a oba ako bo mimbaloy a bayank (sa di ako masiksa) 1919

Muhsin Khan : Verily, We have warned you of a near torment, the Day when man will see that (the deeds) which his hands have sent forth, and the disbeliever will say: "Woe to me! Would that I were dust!"

Sahih International : Indeed, We have warned you of a near punishment on the Day when a man will observe what his hands have put forth and the disbeliever will say, "Oh, I wish that I were dust!"

Pickthall : Lo! We warn you of a doom at hand, a day whereon a man will look on that which his own hands have sent before, and the disbeliever will cry: "Would that I were dust!"

Yusuf Ali : Verily, We have warned you of a Penalty near, the Day when man will see (the deeds) which his hands have sent forth, and the Unbeliever will say, "Woe unto me! Would that I were (metre) dust!"

Shakir : Surely We have warned you of a chastisement near at hand: the day when man shall see what his two hands have sent before, and the unbeliever shall say: O! would that I were dust!

Dr. Ghali : Surely We have warned you of a near torment on the Day when a person will look at whatever his hands have forwarded, and the disbeliever will say, "Oh, would that I were dust!"

Tafsir Jalalayn : Lo! We have warned you, O disbelievers of Mecca, of a chastisement that is near, the chastisement of the impending Day of Resurrection — for anything that is impending is [also] near — the day (yawma adverbially qualifies ‘adhāban, ‘a chastisement’, by describing it) when a person, [when] every person, will behold what his hands have sent ahead, of good and evil, and the disbeliever will say, ‘O (yā is a particle used to call attention to something) would that I were dust!’, in other words, and not be chastised. He says this when God, exalted be He, says to the beasts, after each of them has retaliated against the other, ‘Be dust!’.

Tagalog : Katiyakan, binalaan Namin kayo hinggil sa parusa na magaganap sa Araw ng Muling Pagkabuhay na napakalapit nang mangyari, na kung saan doon ay makikita ng bawa’t isa ang anumang kanyang ginawa na mabuti o di kaya ay ang kanyang ginawa na kasamaan, at sasabihin ng walang pananampalataya dahil sa kagimbal-gimbal na pangyayari sa Araw ng Paghuhukom na ito: Sana ay naging alikabok na lamang ako at hindi na ako binuhay pang mag-uli.


Osayan

1910. So thotol a mala na gioto so kakhaoyag ko oriyan o kapatay, ko tindg on o Qatādah, ogaid na aya tindg o Mujāhid na skaniyan so Qur’ān, ogaid na aya marayag na so paganay a skaniyan so kakhaoyag ko alongan a Qiyāmah, a so masosobag siran on, sa adn a mapaparatiaya on na adn pman a somasanka on, sa so kiapakaoma ankanan a katharo sa adn a maori a alongan na lininog so paratiaya o manga Mushrik a da dn a kakhaoyag ko maori a alongan sa inipammsa iran oto sa gii ran ipamagizai sa izawizaw ago itoito ko Qur’ān ago so Rasūlullāh [s.a.w] a pzampay ron ko manga taw, sa inipammsa iran o ba adn a maori a alongan sa datar o kinipammsaan iran on oba adn a tuhan a isaisa ka di niyan kon kaankosan so manga kaadn ko giikanggiragiray.

1911. Sa piamagitaan siran o Allāh sa mabasng a pagita sa pitharo iyan a “di’ ka khatoka- wan iran dn oriyan iyan na di’, ka khatokawan iran dn” so kabbnar iyan. Giankoto a katharo a Di’ (kallā) na katharo a karasng a kadadalman sa pagita a mabagr ago rarangit o giitharo na ay pandapat ka amay ka so dn so Allāh a miangadn na aya kararangitan ago migay sa pagita ko manosiya.

1912. Migay pman so Allāh sa manga ibarat a karina ko manga kaadn iyan a so kasasan- dngan o manosiya a datar o langit ago so lopa so kagagawii ago so kadawndaw ago so manga palaw a mapayag a karina ko kiapangadn iyan ka kalokalo o makaparatiaya so manosiya ko manga sogoan o Allāh a inipakawit iyan a minggoalalan ko manga Sogo’ iyan a khikasasarigan.

1913. Gophoon maaloy so oniin al habb na aya bantak on na so pamomolan a ibabasok a igira piragon na pd a pkhagarab so kayo niyan a datar o ilaw, kamais, bantad, tikap, kodalis, ago so salakaw ron a so kapamolaa on na bithowan sa Zirā’ah, so pman so pamomolan a tatap so kayo niyan na datar o korma ago so anggor na aya kabthowa ko kapamolaa on na Girāsah, a palaya dn anan kamamasaan o manosiya so kapkhaoyag iyan ago gii niyan kanggonaan ko kibabatog iyan na di niyan maphamimikiran o antai miadn on?. Go sii ko Hadīth na inaloy niyan so kaphakanggay a gona o Girāsah ago so Zirā’ah a pnggalbkn o manosiya.

1914. Gianan so rinayagan ankai a doniya a waraan a pkhailay o manosiya na amay ka maoma so alongan a Qiyāmah na pmbaropa magalin ankai a manga kaadn sa phangaaalin so kibbtad iyan sa khabaloy so doniya a kna dn o ba skaniyan so doniya a kalalayaman iran ka khaoma so gawii a kagintas sa makapzibaya on so miaratiaya ago so somianka. So gawii a kagintas na gioto so kaphlompokana ko langowan a kaadn sa oman i isa na ithapi ko pd iyan sa so manosiya a darowaka ko Kadnan iyan na thimoon siran ipoon ko Ādam na taman ko kaposan a pagtaw na indndg siran ko Naraka a zasagorompong siran.

1915. Gianan i btad o manga taw a somianka siran ago domadait kiran so siksa a imbgay kiran o Allāh sabap ko kiasanka iran.

1916. Rinayagan dn anan o alongan a maori ko khipropaan iyan ko mapmbtad roo o manosiya a mionkir, sa bigan tano dn o Allāh sa sndod sa di tano dn kaphannditan ka langowan a okit a kakhasabota tano ko siksa iyan ko alongan a maori na palaya iyan dn piakanggolalan sa pizalinsalin iyan ago pizakntal iyan so langowan a ibarat sa pantag sa kasabota on o manosiya, na amay ka di somabot na rk o ginawa niyan sa di niyan kapannditan so Allāh ka miaipos dn so lalangan iyan a maliwanag sa taman a maliwanag. Sayana dn so manosiya a babal i kapamimikiran a tanto ron a piakarinayag o Allāh so manga ibarat ko kasabota niyan ko toroan na da niyan dn lilingaya, na amay ka makaoama sa hadapan o Kadnan iyan na phamakopakot sa kaphanawbat iyan na kagiya miaipos dn so potpot o kapanawbat sa matankd a itagon skaniyan ko Naraka. So kafir na da dn a kaprilai ron sa alongan a maori.

1917. Khatarima o adn a akal iyan a sii sa maori a alongan na mapiya i kathay a kagoraok o manga kafir sa kaphamangni ran sa limo ko Allāh na di niyan siran dn ipangalimo sabap sa miada kiran so okit a kikhalimoon kiran ka so Allāh na maontol a di pndorat sa pasad.

1918. Gioto so dayaan ko Sorga a bagian o langowan a miananggila ko manga dosa a pd ko miamaratiaya, oman iyan alowin so kasorgaan na maaloy ron so sironsironga ago so manga pakadnggaw a panginginomn karina oto sa so masa na tanto dn a mayaw ko kasosorazab o apoy o Naraka, na datar o ba ta pkhiropa ankoto a katnggaw o Sorga ago so kapakadnggaw o panginginomn on sankoto a kaggdama ko kayaw a o adn a kasirongan a atag a kayo na man dn so kasorgaan na aya pn o bata on makapanginom sa manga ddnggaw a panginginomn. Gianan i okit o Qur’ān a gii niyan pakandayagaan so Naraka ago so Sorga so mapiya ago so marata ka an giimakazamili so manosiya a adn a akal iyan o anda on prampi ko dowa a lalan a pagokitan iyan ko kibabatog, sa so kandokadokaw ko doniya na kaddkha a khabolosan iyan na so kathabowakar ago kasawit ko doniya a da on so paratiaya na Naraka a onga niyan. Giankai a doniya na ingd a pmbasokan a phrasarasayan ko manga simba ko Allāh na so alongan a Maori na ingd a kapragon sa sadn sa inimbasok ka ko doniya na kharagon ka roo so balas iyan sa so mapiya a galbk na balas iyan so mapiya, na so marata na marata.

1919. Gianan so kapzimalawa o kafir sa oba bo inadn a bayank a di khasomaria ago di khaizaan ko alongan a maori gioto so masa a matankd iyan so kakhasiksa iyan sa mailay niyan a so mu’min na isibay siran sa maawat siran ko siksa sa aya bo a malamba on na so kafir. Tanto dn a mala a limo o Allāh ko manosiya a palaya iyan on dn siawaan ago piakaliwanag so langowan a btad a mapnggolawla sa alongan a maori ka an iyan kapananggilai, na sayana dn a binatang so kadaklan ko manosiya a di ran khasabot ankai a manga limo o Kadnan iran, na so datar anan a manosiya na ino adn a kakhapatot a kikalimo on on sa alongan a maori?.