So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Mursalāt - [ 77 So Ndo’ a Zonosono i Sagozob ] - سـورة المرسـلات
( The Emissaries - Yaong Mga Ipinapadala [Na Mga Hangin O Mga Anghel] )

Pangnal ko Sūrah

Giankai a sūrah na pd ko minikabalaga tomoron sa Makkah, a marani ko masa o Sūrah 75 (al Qiyāmah).

Aya onayan a bandingan iyan na so maori a Alongan ago so madadalm on a piamakalklk a khisogat ko manosiya. Sa inipangangalk dn o Allāh ko manosiya ko da niyan pn kapakaoma ka an da dn a daawa niyan amay ka kasandngan iyan.

Ogaid na lalayon dn so manosiya a aya ppharatiayaan iyan na so kasasan- dngan o mata niyan, sa di niyan igagatang so langowan a btad a ba dn pphanothola, taman sa miakowaa basa a “Sapolo dn i thotol na tomo so pariksa” aya maana niyan na so kiasandngan o mata. Ogaid na adn a manga kamataanan a mapia a da kasandngi o mata ogaid na lawan on sa kapapayag amay ka so manosiya na osarn iyan so pamikiran iyan.

So siran oto a manga taw a sianka iran so bnar na manonompang kiran ankoto a katharo a: “So Wayl sa alongan oto na bagian o manga taw a giimamakambokhag” a miakasapolo iyan makasoy sankai a sūrah sii ko 50 a manga ayat iyan, sa mararani makaisa oman i lima ka ayat.

Initoron sa Makkah, inonta so ayat a 48, ka tomioron sa Madīnah aya kadakl a ayat iyan na 50, tomioron ko oriyan o Sūrah al Humazah.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

77:1

Hassanor Alapa : Ibt ko ndo’ 1897 a makazosonosono (a datar o kaboray a koda)

Muhsin Khan : By the winds (or angels or the Messengers of Allah) sent forth one after another.

Sahih International : By those [winds] sent forth in gusts

Pickthall : By the emissary winds, (sent) one after another

Yusuf Ali : By the (Winds) sent forth one after another (to man's profit);

Shakir : I swear by the emissary winds, sent one after another (for men's benefit),

Dr. Ghali : And (by) the emissaries in a (continual) series with benevolence,

Tafsir Jalalayn : By those sent in succession (‘urfan), that is, [by] the winds that follow [one another] in succession, like the mane (‘urf) of a horse, one part [of hair] coming after the other (‘urfan is in the accusative because it is a circumstantial qualifier);

Tagalog : Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng mga hangin kapag ito umiihip nang tuluy-tuloy at nag-uunahan sa isa’t isa,

77:2

Hassanor Alapa : Go so ndo’ a sobosobo a pzagozob sa mabagr

Muhsin Khan : And by the winds that blow violently,

Sahih International : And the winds that blow violently

Pickthall : By the raging hurricanes,

Yusuf Ali : Which then blow violently in tempestuous Gusts,

Shakir : By the raging hurricanes,

Dr. Ghali : Then (by) tempests (storming) tempestuously,

Tafsir Jalalayn : by the raging hurricanes, the violent winds;

Tagalog : At sa pamamagitan ng mga hangin na matindi ang pagdaluyong na nakapipinsala

77:3

Hassanor Alapa : Go so ndo’ a pkhayor ko manga gabon

Muhsin Khan : And by the winds that scatter clouds and rain;

Sahih International : And [by] the winds that spread [clouds]

Pickthall : By those which cause earth's vegetation to revive;

Yusuf Ali : And scatter (things) far and wide;

Shakir : Which scatter clouds to their destined places,

Dr. Ghali : And (by) the spreaders spreading,

Tafsir Jalalayn : by the sweeping spreaders, [by] the winds that scatter the rains;

Tagalog : At sa mga anghel na pinagkatiwalaan sa pagkalat ng mga hangin tungo sa kung saan nais ng Allâh.

77:4

Hassanor Alapa : Go so manga malāikat a (pthoron ko wahi a pmbagiin iran so bnar ago so batal)

Muhsin Khan : And by the Verses (of the Quran) that separate the right from the wrong.

Sahih International : And those [angels] who bring criterion

Pickthall : By those who winnow with a winnowing,

Yusuf Ali : Then separate them, one from another,

Shakir : Then separate them one from another,

Dr. Ghali : Then (by) the ones who separate with a (distinct) separation,

Tafsir Jalalayn : by the decisive discriminators, that is, [by] the verses of the Qur’ān, which discriminate between truth and falsehood, and between what is lawful and what is unlawful;

Tagalog : At sa mga anghel na bumababa mula sa Allâh na dala-dala nila ang mensahe na nagpapahiwalay ng katotohanan sa kamalian,

77:5

Hassanor Alapa : Go so manga malāikat a ipthmo iran so (wahī ko manga Nabī)

Muhsin Khan : And by the angels that bring the revelations to the Messengers,

Sahih International : And those [angels] who deliver a message

Pickthall : By those who bring down the Reminder,

Yusuf Ali : Then spread abroad a Message,

Shakir : Then I swear by the angels who bring down the revelation,

Dr. Ghali : Then (by) the ones casting a Remembrance,

Tafsir Jalalayn : by the casters of the remembrance, that is, [by] angels that descend with the revelation upon the prophets and messengers, casting the revelation onto the [various] communities [of mankind],

Tagalog : At sa mga (anghel na) nagdadala ng mga kapahayagan (sa mga sugo).

77:6

Hassanor Alapa : A sndod a imbgay ko kaadn odi na lalangan a 1898 (izampay kiran)

Muhsin Khan : To cut off all excuses or to warn;

Sahih International : As justification or warning,

Pickthall : To excuse or to warn,

Yusuf Ali : Whether of Justification or of Warning;-

Shakir : To clear or to warn.

Dr. Ghali : Excusing or warning,

Tafsir Jalalayn : to excuse or to warn, that is to say, in order to excuse or to warn on behalf of God, exalted be He (a variant reading [for nudhran and ‘udhran] has nudhuran and ‘udhuran).

Tagalog : At ang ipinahintulot sa ipinagbawal, at sa mga anghel na tumatanggap ng mga kapahayagan mula sa Allâh at ibinaba sa Kanyang mga Propeta; na ito ang padala ng Allâh upang walang anumang ikakatwiran ang Kanyang mga nilikha at bilang babala mula sa Kanya para sa kanila; upang wala na silang anumang katibayan.

77:7

Hassanor Alapa : Mataan a so inithalad rkano na disomala a khitana dn 1899

Muhsin Khan : Surely, what you are promised must come to pass.

Sahih International : Indeed, what you are promised is to occur.

Pickthall : Surely that which ye are promised will befall.

Yusuf Ali : Assuredly, what ye are promised must come to pass.

Shakir : Most surely what you are threatened with must come to pass.

Dr. Ghali : Surely that which you are promised is indeed befalling!

Tafsir Jalalayn : Surely that which you are promised, O disbelievers of Mecca, in the way of resurrection and chastisement, will befall: it will be, without any doubt.

Tagalog : Katiyakan, ang anumang ipinangako sa inyo hinggil sa Kabilang-Buhay at anumang naroroon na paghuhukom at pagbabayad ay katiyakan na magaganap na walang pag-aalinlangan.

77:8

Hassanor Alapa : Amay ka so manga bitoon na kdtn (sa mapadng so sindaw niyan)

Muhsin Khan : Then when the stars lose their lights;

Sahih International : So when the stars are obliterated

Pickthall : So when the stars are put out,

Yusuf Ali : Then when the stars become dim;

Shakir : So when the stars are made to lose their light,

Dr. Ghali : So when the stars will be obliterated,

Tafsir Jalalayn : So when the stars are obliterated, [when] their light is extinguished,

Tagalog : Kapag nawalan na ng liwanag ang mga bituin,

77:9

Hassanor Alapa : Go amay ka so langit na goangan (sa lbo) 1900

Muhsin Khan : And when the heaven is cleft asunder;

Sahih International : And when the heaven is opened

Pickthall : And when the sky is riven asunder,

Yusuf Ali : When the heaven is cleft asunder;

Shakir : And when the heaven is rent asunder,

Dr. Ghali : And when the heaven will be riven,

Tafsir Jalalayn : and when the heaven is rent asunder,

Tagalog : At kapag nagkabiyak-biyak na ang kalangitan,

77:10

Hassanor Alapa : Go amay ka so manga palaw na manga aarat sa mikayontong a bayank.

Muhsin Khan : And when the mountains are blown away;

Sahih International : And when the mountains are blown away

Pickthall : And when the mountains are blown away,

Yusuf Ali : When the mountains are scattered (to the winds) as dust;

Shakir : And when the mountains are carried away as dust,

Dr. Ghali : And when the mountains will be crushed,

Tafsir Jalalayn : and when the mountains are blown away, crushed to pieces and blown in the air,

Tagalog : At kapag nagliparan na ang mga kabundukan at kumalat nang parang alikabok na ikinalat ng hangin,

77:11

Hassanor Alapa : Go amay ka so manga sogo’ na timoon siran sa waqto a mattndo

Muhsin Khan : And when the Messengers are gathered to their time appointed;

Sahih International : And when the messengers' time has come...

Pickthall : And when the messengers are brought unto their time appointed -

Yusuf Ali : And when the messengers are (all) appointed a time (to collect);-

Shakir : And when the messengers are gathered at their appointed time

Dr. Ghali : And when the Messengers' (time) is fixed-

Tafsir Jalalayn : and when the time is set for the [testimony of the] messengers (read uqqitat or wuqqitat), that is to say, [when] they are gathered to an appointed time,

Tagalog : At kapag itinakda na sa mga Sugo ang Oras upang hukuman ang pagitan nila at ang mga tao, na sa kanila sila ay ipinadala,

77:12

Hassanor Alapa : Sa antonaa a agawii i thaalikan on?

Muhsin Khan : For what Day are these signs postponed?

Sahih International : For what Day was it postponed?

Pickthall : For what day is the time appointed?

Yusuf Ali : For what Day are these (portents) deferred?

Shakir : To what day is the doom fixed?

Dr. Ghali : To whichever Day is (this) term appointed?

Tafsir Jalalayn : For what day — for a tremendous day — has it been appointed?, [it has been appointed] for witnessing [of the messengers] against their communities [to the effect] that they delivered [their messages from God].

Tagalog : Sasabihin: Gaano ba kadakila ang Araw na ito na kung saan inantala ang mga Sugo?

77:13

Hassanor Alapa : Sii ko gawii a kagintas

Muhsin Khan : For the Day of sorting out (the men of Paradise from the men destined for Hell).

Sahih International : For the Day of Judgement.

Pickthall : For the Day of Decision.

Yusuf Ali : For the Day of Sorting out.

Shakir : To the day of decision.

Dr. Ghali : To the Day of Verdict.

Tafsir Jalalayn : For the Day of Decision, for creatures (from this one may infer the response to [the clauses beginning with] idhā, ‘when’, in other words, ‘[when …], the decision will be made for [all] creatures’).

Tagalog : Inantala hanggang dumating ang Araw ng Pagpasiya at Paghuhukom sa pagitan ng mga nilikha.

77:14

Hassanor Alapa : Go antaa i miakatokaw rka o antonaa so gawii a kagintas

Muhsin Khan : And what will explain to you what is the Day of sorting out?

Sahih International : And what can make you know what is the Day of Judgement?

Pickthall : And what will convey unto thee what the Day of Decision is! -

Yusuf Ali : And what will explain to thee what is the Day of Sorting out?

Shakir : And what will make you comprehend what the day of decision is?

Dr. Ghali : And what makes you realize what the Day of Verdict is?

Tafsir Jalalayn : And how would you know what the Day of Decision is? — emphasising the enormity of its terror.

Tagalog : At ano ang makapagpapabatid sa iyo, O ikaw na tao, kung ano ang Araw ng Paghuhukom na ito at kung gaano ang kagimbal-gimbal na mangyayari roon?

77:15

Hassanor Alapa : So siksa a wayl sa alongan oto na bagian o manga taw a giimamakambokhag

Muhsin Khan : Woe that Day to the deniers (of the Day of Resurrection)!

Sahih International : Woe, that Day, to the deniers.

Pickthall : Woe unto the repudiators on that day!

Yusuf Ali : Ah woe, that Day, to the Rejecters of Truth!

Shakir : Woe on that day to the rejecters.

Dr. Ghali : Upon that Day woe to the beliers!

Tafsir Jalalayn : Woe to the deniers on that day! — a threat of chastisement for them.

Tagalog : Matinding kapighatian sa Araw na yaon sa mga di-naniwala sa ipinangakong Araw na ito!

77:16

Hassanor Alapa : Ba Ami da antiora so miangaoona a pagtaw

Muhsin Khan : Did We not destroy the ancients?

Sahih International : Did We not destroy the former peoples?

Pickthall : Destroyed We not the former folk,

Yusuf Ali : Did We not destroy the men of old (for their evil)?

Shakir : Did We not destroy the former generations?

Dr. Ghali : Did We not cause the earliest people to perish;

Tafsir Jalalayn : Did We not destroy the ancients, for their denial, in other words, We certainly destroyed them,

Tagalog : Hindi ba pinuksa Namin ang mga naunang sambayanan; dahil sa kanilang di-paniniwala sa mga Sugo na tulad ng sambayanan ni Nûh, ni `آd at ni Thamoud?

77:17

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na itondog Ami kiran so pagtaw a pkhaori

Muhsin Khan : So shall We make later generations to follow them.

Sahih International : Then We will follow them with the later ones.

Pickthall : Then caused the latter folk to follow after?

Yusuf Ali : So shall We make later (generations) follow them.

Shakir : Then did We follow them up with later ones.

Dr. Ghali : Thereafter We make the later generations follow them up?

Tafsir Jalalayn : then made the latter folk follow them?, [the latter folk] of those who denied, such as the disbelievers of Mecca, whom We will destroy.

Tagalog : Pagkatapos ay isusunod Namin ang mga huli pang dumating na mga sambayanan na mga katulad din nila sa di-paniniwala at paglabag. Ang katulad nitong matinding pagpupuksa ay gagawin din Namin sa mga masasama mula sa mga walang pananampalataya na mga taga-Makkah; dahil sa kanilang di-paniniwala sa Sugong si Propeta Muhammad.

77:18

Hassanor Alapa : Datar oto a pnggolawlaan Ami ko manga baradosa

Muhsin Khan : Thus do We deal with the Mujrimun (polytheists, disbelievers, sinners, criminals, etc.)!

Sahih International : Thus do We deal with the criminals.

Pickthall : Thus deal We ever with the guilty.

Yusuf Ali : Thus do We deal with men of sin.

Shakir : Even thus shall We deal with the guilty.

Dr. Ghali : Thus We perform against the criminals.

Tafsir Jalalayn : So, just as We dealt with those who denied, will We deal with the guilty, with every individual who will be guilty in the future, and destroy them.

Tagalog : Ganito Kami makitungo sa mga kriminal at mga tumanggi sa katotohanan.

77:19

Hassanor Alapa : So siksa a wayl sa alongan oto na bagian o manga taw a giimamakam-bokhag

Muhsin Khan : Woe that Day to the deniers (of the Day of Resurrection)!

Sahih International : Woe, that Day, to the deniers.

Pickthall : Woe unto the repudiators on that day!

Yusuf Ali : Ah woe, that Day, to the Rejecters of Truth!

Shakir : Woe on that day to the rejecters.

Dr. Ghali : Upon that Day woe to the beliers!

Tafsir Jalalayn : Woe to the deniers on that day! — [reiterated] for emphasis.

Tagalog : Kapighatian at pagkawasak sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa sinumang hindi naniwala sa Kaisahan ng Allâh, sa pagka-Propeta ni Propeta Muhammad, sa Muling Pagkabuhay at Paghuhukom!

77:20

Hassanor Alapa : Ba ami skano da adna a phoon sa ig a malobay 1901

Muhsin Khan : Did We not create you from a worthless water (semen, etc.)?

Sahih International : Did We not create you from a liquid disdained?

Pickthall : Did We not create you from a base fluid

Yusuf Ali : Have We not created you from a fluid (held) despicable?-

Shakir : Did We not create you from contemptible water?

Dr. Ghali : Did We not create you of a contemptible water,

Tafsir Jalalayn : Did We not create you from a base fluid, one that is delicate — and this is semen,

Tagalog : Hindi ba nilikha Namin kayo, O kayong mga walang pananampalataya mula sa walang halaga na lusaw na bagay na ito ay ‘Nutfah,’

77:21

Hassanor Alapa : Na inadn Ami skaniyan sa tampata a mabkn (so kandangan o ina)

Muhsin Khan : Then We placed it in a place of safety (womb),

Sahih International : And We placed it in a firm lodging

Pickthall : Which We laid up in a safe abode

Yusuf Ali : The which We placed in a place of rest, firmly fixed,

Shakir : Then We placed it in a secure resting-place,

Dr. Ghali : Then We made it in an established reposing,

Tafsir Jalalayn : then lodged it in a secure abode, that is, the womb,

Tagalog : At pagkatapos inilagay Namin itong lusaw na bagay na ito sa matatag at ligtas na lugar na ito ay sinapupunan ng kababaihan,

77:22

Hassanor Alapa : Sa taman sa dianka a katotokawan

Muhsin Khan : For a known period (determined by gestation)?

Sahih International : For a known extent.

Pickthall : For a known term?

Yusuf Ali : For a period (of gestation), determined (according to need)?

Shakir : Till an appointed term,

Dr. Ghali : Till a known (term) determined?

Tafsir Jalalayn : for a known span?, namely, the time for delivery.

Tagalog : Hanggang sa dumating ang itinakdang oras na ito ay mabuo, na bukod-tanging ang Allâh lamang ang Siyang Nakaaalam

77:23

Hassanor Alapa : Na dominianka Kami na miakapiapia Kami a giindidianka

Muhsin Khan : So We did measure, and We are the Best to measure (the things).

Sahih International : And We determined [it], and excellent [are We] to determine.

Pickthall : Thus We arranged. How excellent is Our arranging!

Yusuf Ali : For We do determine (according to need); for We are the best to determine (things).

Shakir : So We proportion it-- how well are We at proportioning (things).

Dr. Ghali : So We determined; so Excellent the Determiners are We!

Tafsir Jalalayn : Thus We were able, to do this; so [how] excellent able ones We are!

Tagalog : At itinakda Namin ang paglikha nito, paghugis nito at pagluluwal nito, at Kami ang pinakamabuting Tagapagtakda.

77:24

Hassanor Alapa : So siksa a wayl sa alongan oto na bagian o giimamakambokhag

Muhsin Khan : Woe that Day to the deniers (of the Day of Resurrection)!

Sahih International : Woe, that Day, to the deniers.

Pickthall : Woe unto the repudiators on that day!

Yusuf Ali : Ah woe, that Day! to the Rejecters of Truth!

Shakir : Woe on that day to the rejecters.

Dr. Ghali : Upon that Day woe to the beliers!

Tafsir Jalalayn : Woe to the deniers on that day!

Tagalog : Kapighatian at pagkawasak sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa mga hindi naniwala sa Aming kapangyarihan!

77:25

Hassanor Alapa : Ba Ami da baloya so lopa 1902 a pananagoay a pthanggong

Muhsin Khan : Have We not made the earth a receptacle?

Sahih International : Have We not made the earth a container

Pickthall : Have We not made the earth a receptacle

Yusuf Ali : Have We not made the earth (as a place) to draw together.

Shakir : Have We not made the earth to draw together to itself,

Dr. Ghali : Have We not made the earth a receptacle.

Tafsir Jalalayn : Have We not made the earth a receptacle (kifātan is a verbal noun, from kafata, meaning damma, ‘enclosed’), that is, an enclosure,

Tagalog : Di ba nilikha Namin ang kalupaang ito na kung saan sa ibabaw nito kayo ay namumuhay,

77:26

Hassanor Alapa : Sa manga oyagoyag ago miamatay

Muhsin Khan : For the living and the dead.

Sahih International : Of the living and the dead?

Pickthall : Both for the living and the dead,

Yusuf Ali : The living and the dead,

Shakir : The living and the dead,

Dr. Ghali : For the living and the dead?

Tafsir Jalalayn : for the living, on its surface, and the dead, inside it,

Tagalog : Na nagsasama-sama sa ibabaw nito ang lahat ng may buhay na hindi kayang bilangin, at ganoon din sa ilalim nito ang mga walang buhay na hindi rin kayang bilangin,

77:27

Hassanor Alapa : Go inadnan Ami sa manga palaw a manga poporo’ ago piakainom Ami skano sa ig a tabang (a ragiray sa bakrng)

Muhsin Khan : And have placed therein firm, and tall mountains; and have given you to drink sweet water?

Sahih International : And We placed therein lofty, firmly set mountains and have given you to drink sweet water.

Pickthall : And placed therein high mountains and given you to drink sweet water therein?

Yusuf Ali : And made therein mountains standing firm, lofty (in stature); and provided for you water sweet (and wholesome)?

Shakir : And made therein lofty mountains, and given you to drink of sweet water?

Dr. Ghali : And We made therein lofty anchorages, (i.e., mountains) and We made you to drink water grateful (to taste).

Tafsir Jalalayn : and set therein soaring mountains and give you sweet water to drink?

Tagalog : At naglagay Kami rito ng mga matatag at mga mataas na mga kabundukan; upang hindi kayo basta-bastang mayayanig nito, at pinainom Namin kayo sa tabang ng napakasarap na inumin,

77:28

Hassanor Alapa : So siksa a wayl sa alongan oto na bagian o manga taw a giimama-kambokhag

Muhsin Khan : Woe that Day to the deniers (of the Day of Resurrection)!

Sahih International : Woe, that Day, to the deniers.

Pickthall : Woe unto the repudiators on that day!

Yusuf Ali : Ah woe, that Day, to the Rejecters of Truth!

Shakir : Woe on that day to the rejecters.

Dr. Ghali : Upon that Day woe to the beliers!

Tafsir Jalalayn : Woe to the deniers on that day!

Tagalog : Kapighatian at pagkawasak sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa mga yaong hindi naniwala sa mga biyayang ito!

77:29

Hassanor Alapa : Lontana kano ko nganin a so miaadn kano a gii niyo pakambokhagn.

Muhsin Khan : (It will be said to the disbelievers): "Depart you to that which you used to deny!

Sahih International : [They will be told], "Proceed to that which you used to deny.

Pickthall : (It will be said unto them:) Depart unto that (doom) which ye used to deny;

Yusuf Ali : (It will be said:) "Depart ye to that which ye used to reject as false!

Shakir : Walk on to that which you called a lie.

Dr. Ghali : Go off to what you used to cry as lies!

Tafsir Jalalayn : And on the Day of Resurrection it will be said to the deniers: Depart to that, chastisement, which you used to deny!

Tagalog : Sasabihin sa mga walang pananampalataya sa Araw ng Muling Pagkabuhay: Maglakad kayo tungo sa Impiyernong-Apoy na kinagawian ninyong hindi paniwalaan sa daigdig, na patuloy kayong maglakad!

77:30

Hassanor Alapa : Lontana kano sa along a bl a (siksa) a adn a tlo a sokowan iyan 1903

Muhsin Khan : "Depart you to a shadow (of Hell-fire smoke ascending) in three columns,

Sahih International : Proceed to a shadow [of smoke] having three columns

Pickthall : Depart unto the shadow falling threefold,

Yusuf Ali : "Depart ye to a Shadow (of smoke ascending) in three columns,

Shakir : Walk on to the covering having three branches,

Dr. Ghali : Go off to a three-pronged (Literally: comprising three prongs) shade.

Tafsir Jalalayn : Depart to a triple-forked shadow — this is the smoke of Hell, which, as it rises, splits into three parts because of its magnitude —

Tagalog : At magpalilim kayo sa usok ng Impiyernong-Apoy na nahahati sa tatlong bahagi,

77:31

Hassanor Alapa : A da a khasirongan on ago di phakarn ko kayaw o sorazab o apoy

Muhsin Khan : "Neither shading, nor of any use against the fierce flame of the Fire."

Sahih International : [But having] no cool shade and availing not against the flame."

Pickthall : (Which yet is) no relief nor shelter from the flame.

Yusuf Ali : "(Which yields) no shade of coolness, and is of no use against the fierce Blaze.

Shakir : Neither having the coolness of the shade nor availing against the flame.

Dr. Ghali : With no plenteous shade and of no avail against the flames;

Tafsir Jalalayn : which is neither shady, [neither] protective, [unable] to shade them from the heat of that Day, nor of any avail against, [nor] wards off from them anything of, the flame, the Fire.

Tagalog : Na hindi nakapagbibigay ng lilim upang magpaginhawa sa inyo mula sa init sa Araw na yaon, at hindi kayo aalisin sa init ng naglalagablab na apoy na ito.

77:32

Hassanor Alapa : A phlbad sa manga apoy 1904 a ndadatar o mala a kalibonto

Muhsin Khan : Verily! It (Hell) throws sparks (huge) as Al-Qasr [a fort or a Qasr (huge log of wood)],

Sahih International : Indeed, it throws sparks [as huge] as a fortress,

Pickthall : Lo! it throweth up sparks like the castles,

Yusuf Ali : "Indeed it throws about sparks (huge) as Forts,

Shakir : Surely it sends up sparks like palaces,

Dr. Ghali : Surely it throws up sparks like palace (s) (Or: dry faggots).

Tafsir Jalalayn : Indeed it, that is, the Fire, throws up sparks, namely, those [flame] that are thrown by it into the air, [huge] like palace edifices, in terms of their enormity and vertical extension,

Tagalog : Katiyakan, ang Impiyerno ay mayroong ibinubugang malalaking apoy na ang bawa’t tumutilampon mula rito na apoy ay kasing laki ng malalaki at matataas na gusali,

77:33

Hassanor Alapa : Sa datar siran o manga ala a onta a manga binaning 1905 (maitm)

Muhsin Khan : As if they were Jimalatun Sufr (yellow camels or bundles of ropes)."

Sahih International : As if they were yellowish [black] camels.

Pickthall : (Or) as it might be camels of bright yellow hue.

Yusuf Ali : "As if there were (a string of) yellow camels (marching swiftly)."

Shakir : As if they were tawny camels.

Dr. Ghali : As if they were yellow (heaps) of cables (Or: golden herds).

Tafsir Jalalayn : as if they were [dark] yellow camels (jimālātun is the plural of jimalatun, the plural of jamalun; a variant reading has jimālatun), in terms of their shape and colour. In hadīth [it is stated], ‘The sparks of humans [thrown into the air by the Fire] are black as pitch (qīr)’; the Arabs call dark camels sufr, ‘yellow’, because a touch of yellow is mixed with their blackish colour, and therefore it is said that ‘yellow’ in this verse [actually] means ‘black’, on account of what has been mentioned; but some say no [to this interpretation]; (sharar is the plural of sharāra; qīr is qār, ‘pitch’).

Tagalog : Na ang mga tilamsik ng Apoy na ito na nagliliparan o nagtatalsikan ay tulad ng mga kamelyo na mga maiitim na maladilaw ang kulay nito.

77:34

Hassanor Alapa : So siksa a wayl sa alongan oto na bagian o manga taw a giimamakambokhag

Muhsin Khan : Woe that Day to the deniers (of the Day of Resurrection)!

Sahih International : Woe, that Day, to the deniers.

Pickthall : Woe unto the repudiators on that day!

Yusuf Ali : Ah woe, that Day, to the Rejecters of Truth!

Shakir : Woe on that day to the rejecters.

Dr. Ghali : Upon that Day woe to the beliers!

Tafsir Jalalayn : Woe to the deniers on that day!

Tagalog : Kapighatian at pagkawasak sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa sinumang hindi naniwala sa babalang ito ng Allâh!

77:35

Hassanor Alapa : Giai na gawii a di siran dn maka-ptharo

Muhsin Khan : That will be a Day when they shall not speak (during some part of it),

Sahih International : This is a Day they will not speak,

Pickthall : This is a day wherein they speak not,

Yusuf Ali : That will be a Day when they shall not be able to speak.

Shakir : This is the day on which they shall not speak,

Dr. Ghali : This is the Day they will not pronounce (a word),

Tafsir Jalalayn : This, namely, the Day of Resurrection, is the day in which they will not utter, anything,

Tagalog : Ito ang Araw ng Muling Pagkabuhay na kung saan doon ay hindi sila makapagbibigkas ng anumang salita na mapakikinabangan nila,

77:36

Hassanor Alapa : Go di siran khaidinan (sa) ba siran makapangni sa sndod (ko kalpas ko siksa)

Muhsin Khan : And they will not be permitted to put forth any excuse.

Sahih International : Nor will it be permitted for them to make an excuse.

Pickthall : Nor are they suffered to put forth excuses.

Yusuf Ali : Nor will it be open to them to put forth pleas.

Shakir : And permission shall not be given to them so that they should offer excuses.

Dr. Ghali : Nor be permitted to, then excuse themselves.

Tafsir Jalalayn : nor will they be given permission, to offer excuses, and so offer excuses (fa-ya‘tadhirūna is a supplement to yu’dhanu, ‘given permission’, but without being a direct result of it, since it belongs within the confines of the [general] denial [of permission], in other words, ‘there will be no permission, hence no excuses’).

Tagalog : At hindi rin sila pahihintulutan na magsalita upang mangatwiran dahil wala silang dapat na ikatwiran.

77:37

Hassanor Alapa : So siksa a wayl sa alongan oto na rk o manga taw a 1906 giimamakambokhag

Muhsin Khan : Woe that Day to the deniers (of the Day of Resurrection)!

Sahih International : Woe, that Day, to the deniers.

Pickthall : Woe unto the repudiators on that day!

Yusuf Ali : Ah woe, that Day, to the Rejecters of Truth!

Shakir : Woe on that day to the rejecters.

Dr. Ghali : Upon that Day woe to the beliers!

Tafsir Jalalayn : Woe to the deniers on that day!

Tagalog : Kapighatian at kapahamakan sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa mga hindi naniwala sa pagdating ng Araw na ito at sa anumang mangyayari rito!

77:38

Hassanor Alapa : Giai so gawii a kagintas a tinimo Ami skano ago 1907 so miangaoona (a pagtaw)

Muhsin Khan : That will be a Day of Decision! We have brought you and the men of old together!

Sahih International : This is the Day of Judgement; We will have assembled you and the former peoples.

Pickthall : This is the Day of Decision, We have brought you and the men of old together.

Yusuf Ali : That will be a Day of Sorting out! We shall gather you together and those before (you)!

Shakir : This is the day of decision: We have gathered you and those of yore.

Dr. Ghali : This is the Day of Verdict: We have gathered you and the earliest (people);

Tafsir Jalalayn : ‘This is the Day of Decision. We have brought you, O deniers from this community, and the ancients together, [the ancients] from among the deniers before you, so that you will [all] be reckoned with and chastised together;

Tagalog : Ito ang Araw na huhukuman ng Allâh ang pagitan ng Kanyang mga nilikha, at mananaig sa Araw na yaon ang katotohanan mula sa kamalian, na titipunin Namin kayo ritong lahat – O kayong mga hindi naniwala mula sa sambayanan na ito – kasama ang mga walang pananampalataya mula sa mga naunang sambayanan,

77:39

Hassanor Alapa : Na o adn a gasta iyo na gasta ako niyo

Muhsin Khan : So if you have a plot, use it against Me (Allah)!

Sahih International : So if you have a plan, then plan against Me.

Pickthall : If now ye have any wit, outwit Me.

Yusuf Ali : Now, if ye have a trick (or plot), use it against Me!

Shakir : So if you have a plan, plan against Me (now).

Dr. Ghali : So, if (ever) you have any plotting, then plot against Me!

Tafsir Jalalayn : So if you have any stratagems, any ploy to ward off your chastisement, try your strategems against Me!’ — put them into effect!

Tagalog : At kung kayo ay mayroong pakana upang makaligtas mula sa parusang ito ay gawin ninyo, at iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa galit at parusa ng Allâh!

77:40

Hassanor Alapa : So siksa a wayl sa alongan oto na bagian o manga taw a giimamakambokhag

Muhsin Khan : Woe that Day to the deniers (of the Day of Resurrection)!

Sahih International : Woe, that Day, to the deniers.

Pickthall : Woe unto the repudiators on that day!

Yusuf Ali : Ah woe, that Day, to the Rejecters of Truth!

Shakir : Woe on that day to the rejecters.

Dr. Ghali : Upon that Day woe to the beliers!

Tafsir Jalalayn : Woe to the deniers on that day!

Tagalog : Kapighatian at kapahamakan sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa sinumang hindi naniwala sa Araw ng Muling Pagkabuhay na ito!

77:41

Hassanor Alapa : Mataan a so miangaalk ko Allāh na madadalm siran sa manga sironsironga ago manga bowalan a paridi.

Muhsin Khan : Verily, the Muttaqun (pious - see V.2:2) shall be amidst shades and springs.

Sahih International : Indeed, the righteous will be among shades and springs

Pickthall : Lo! those who kept their duty are amid shade and fountains,

Yusuf Ali : As to the Righteous, they shall be amidst (cool) shades and springs (of water).

Shakir : Surely those who guard (against evil) shall be amid shades and fountains,

Dr. Ghali : Surely the pious will be in shades and springs,

Tafsir Jalalayn : Truly the God-fearing will be amid shades, that is, amid clusters of trees, since there is no sun therein from whose heat to seek shade, and springs, issuing forth with water,

Tagalog : Katiyakan, sa Araw ng Muling Pagkabuhay, ang mga yaong natakot sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha noong sila ay nasa daigdig pa at kinatakutan nila ang Kanyang parusa kaya sinunod nila ang Kanyang mga ipinag-utos at iniwasan nila ang Kanyang mga ipinagbawal, na sila sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay nasa kalagitnaan ng mga lilim ng mga puno at mga ilog na umaagos,

77:42

Hassanor Alapa : Ago manga onga a sapad a pd ko nganin a pkhababayaan iran

Muhsin Khan : And fruits, such as they desire.

Sahih International : And fruits from whatever they desire,

Pickthall : And fruits such as they desire.

Yusuf Ali : And (they shall have) fruits,- all they desire.

Shakir : And fruits such as they desire.

Dr. Ghali : And such fruits as they crave.

Tafsir Jalalayn : and fruits such as they desire: this is meant to point out that eating and drinking in Paradise is [done] according to their desires, in contrast to [the case in] this world, where it is predominantly determined by what people are able to procure. It will also be said to them:

Tagalog : At masasaganang prutas na mula sa anuman na kanilang nais sa kanilang sarili na sila ay nagpapakasiya.

77:43

Hassanor Alapa : Kan kano ago inom kano sa mnpnk sa atay sabap ko nganin a miaadn kano a pinggalbk iyo

Muhsin Khan : "Eat and drink comfortably for that which you used to do.

Sahih International : [Being told], "Eat and drink in satisfaction for what you used to do."

Pickthall : (Unto them it is said:) Eat, drink and welcome, O ye blessed, in return for what ye did.

Yusuf Ali : "Eat ye and drink ye to your heart's content: for that ye worked (Righteousness).

Shakir : Eat and drink pleasantly because of what you did.

Dr. Ghali : "Eat and drink, rejoicing with wholesome appetite, for whatever you were doing."

Tafsir Jalalayn : ‘Eat and drink in [full] enjoyment (hanī’an is a circumstantial qualifier, in other words, mutahanni’īna) for what you used to do’, in the way of obedience.

Tagalog : Sasabihin sa kanila: Kumain na kayo ng masasarap na pagkain at uminom nang kaigaya-igayang pag-inom; dahil sa inyong nagawa sa daigdig na mga mabubuting gawa.

77:44

Hassanor Alapa : Mataan a datar oto a mbalasan Ami so manga taw a miphiapia

Muhsin Khan : Verily, thus We reward the Muhsinun (good-doers).

Sahih International : Indeed, We thus reward the doers of good.

Pickthall : Thus do We reward the good.

Yusuf Ali : Thus do We certainly reward the Doers of Good.

Shakir : Surely thus do We reward the doers of good.

Dr. Ghali : Thus surely We recompense the fair-doers.

Tafsir Jalalayn : Indeed so, in the same way that We reward the God-fearing, do We reward the virtuous.

Tagalog : Katiyakan, Kami sa pamamagitan nitong dakilang gantimpala ay ginagantimpalaan Namin ang mga mabubuti sa kanilang mga gawain at sumunod sa Aming mga ipinag-utos.

77:45

Hassanor Alapa : So siksa a wayl sa alongan oto na bagian o manga taw a giimamakambokhag

Muhsin Khan : Woe that Day to the deniers (of the Day of Resurrection)!

Sahih International : Woe, that Day, to the deniers.

Pickthall : Woe unto the repudiators on that day!

Yusuf Ali : Ah woe, that Day, to the Rejecters of Truth!

Shakir : Woe on that day to the rejecters.

Dr. Ghali : Upon that Day woe to the beliers!

Tafsir Jalalayn : Woe to the deniers on that day!

Tagalog : Kapighatian at kapahamakan sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa mga yaong hindi naniwala sa anumang kasiyahan sa ‘Al-Jannah’ (Hardin)!

77:46

Hassanor Alapa : Kan kano ago sawit kano sa di bo mathay ka mataan a skano na manga baradosa

Muhsin Khan : (O you disbelievers)! Eat and enjoy yourselves (in this worldly life) for a little while. Verily, you are the Mujrimun (polytheists, disbelievers, sinners, criminals, etc.).

Sahih International : [O disbelievers], eat and enjoy yourselves a little; indeed, you are criminals.

Pickthall : Eat and take your ease (on earth) a little. Lo! ye are guilty.

Yusuf Ali : (O ye unjust!) Eat ye and enjoy yourselves (but) a little while, for that ye are Sinners.

Shakir : Eat and enjoy yourselves for a little; surely you are guilty.

Dr. Ghali : "Eat and enjoy (your life) a little: surely you are criminals".

Tafsir Jalalayn : ‘Eat and enjoy — addressing the disbelievers in this world — for a little, time, at the end of which comes death — this is meant as a threat for them. Indeed you are guilty!’

Tagalog : Sasabihin sa mga walang pananampalataya: Kumain na kayo mula sa anumang masasarap na pagkain na mayroon sa makamundong buhay, at magpakasaya na kayo sa mga pansamantalang pagnanasa rito nang maiksing panahon; dahil kayo sa katotohanan ay mga masasama dahil sa inyong pagsamba ng iba bukod sa Allâh.

77:47

Hassanor Alapa : So siksa a wayl sa alongan oto na bagian o manga taw a giimamakambokhag 1908

Muhsin Khan : Woe that Day to the deniers (of the Day of Resurrection)!

Sahih International : Woe, that Day, to the deniers.

Pickthall : Woe unto the repudiators on that day!

Yusuf Ali : Ah woe, that Day, to the Rejecters of Truth!

Shakir : Woe on that day to the rejecters.

Dr. Ghali : Upon that Day woe to the beliers!

Tafsir Jalalayn : Woe to the deniers on that day!

Tagalog : Kapighatian at kapahamakan sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa mga yaong hindi naniwala sa Paghuhukom at Pagbabayad!

77:48

Hassanor Alapa : Igira pitharo kiran a roko’ kano na di siran mroko’ (pzambayang)

Muhsin Khan : And when it is said to them: "Bow down yourself (in prayer)!" They bow not down (offer not their prayers).

Sahih International : And when it is said to them, "Bow [in prayer]," they do not bow.

Pickthall : When it is said unto them: Bow down, they bow not down!

Yusuf Ali : And when it is said to them, "Prostrate yourselves!" they do not so.

Shakir : And where it is said to them: Bow down, they do not bow down.

Dr. Ghali : And when it is said to them, "Bow down!" They do not bow down.

Tafsir Jalalayn : For when it is said to them, ‘Bow down!’, perform prayer, they do not bow down, they do not perform prayer.

Tagalog : At kapag sinabi sa kanila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh: Magsagawa kayo ng ‘Salâh’ nang alang-alang sa Allâh at matakot kayo sa Kanya! Hindi sila matatakot at hindi sila magsasagawa ng ‘Salâh,’ sa halip ay magpupumilit sila sa kanilang pagmamataas at pagmamatigas.

77:49

Hassanor Alapa : So siksa a wayl sa alongan oto na bagian o manga taw a giimamakambokhag

Muhsin Khan : Woe that Day to the deniers (of the Day of Resurrection)!

Sahih International : Woe, that Day, to the deniers.

Pickthall : Woe unto the repudiators on that day!

Yusuf Ali : Ah woe, that Day, to the Rejecters of Truth!

Shakir : Woe on that day to the rejecters.

Dr. Ghali : Upon that Day woe to the beliers!

Tafsir Jalalayn : Woe to the deniers on that day!

Tagalog : Kapighatian at kapahamakan sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa mga hindi naniwala sa mga talata ng Allâh!

77:50

Hassanor Alapa : Antonaa dn a thotol ko oriyan oto i pharatiayaan iran 1909

Muhsin Khan : Then in what statement after this (the Quran) will they believe?

Sahih International : Then in what statement after the Qur'an will they believe?

Pickthall : In what statement, after this, will they believe?

Yusuf Ali : Then what Message, after that, will they believe in?

Shakir : In what announcement, then, after it, will they believe?

Dr. Ghali : So, in whichever discourse after (this) do they believe?

Tafsir Jalalayn : In what discourse, then, after this, namely, the Qur’ān, will they believe? In other words, they cannot believe in any other of God’s Scriptures after having denied this [Qur’ān], since it comprises that inimitability (i‘jāz) which none of the others do.

Tagalog : Na kung kaya, ano pa bang Aklat at Salita pagkatapos ng Banal na Qur’ân na malinaw na himala ang kanilang paniniwalaan kung hindi sila maniwala sa Banal na Qur’ân?


Osayan

1897. Da pagayonayon so manga ulama ko tafsīr ko manga maana ankanan a manga kalimah o ayat, sa so al Mursalāt na aya kon a maana niyan na so manga malāikat ko katharo o Abū Hurayrah, so pman so Abū Sālih na aya katharo iyan na skaniyan kon so manga Sogo’, so Ibn Mas’ūd na aya katharo iyan na skaniyan kon so ndo’ sa gioto pn i inipmaana niyan ko al Āsifāti Asfā ago so An Nāshirāti Nashrā, a palaya kon oto ndo, ago gioto i tindg o Ibn Abbās ago so Mujāhid ago so Qatādah, go miakapoon ko Abū Salīm a so an Nāshirāti Nashrā na skaniyan kon so Oran, sa aya marayag a tindg na so al Mursalāt na skaniyan so ndo’.

1898.. Anda i katoron o Wahī sa adn a sogoon a Sogo’ ko pagtaw na gioto dn i kiabgi kiran sa sndod ko kinibgan kiran ko sogoan ago so lalangan, sa odi siran paratiaya na khitana kiran so siksa o Allāh ka da dn manggolawla o ba adn a siogo a Sogo’ a da a kiatamanan ko Panolon iyan sa aya mapnggolawla na odi siran paratiaya na khakokom siran dn ko doniya sa khagintas so lt iran ago so Sogo’ kiran o Allāh.

1899. Sa aya inizapa o Allāh na so kabbnar o manga talad o Allāh ko alongan a Qiyāmah ago so kaphakatindg o bankit a poonan o kaphakaoma o alongan a Qiyāmah.

1900. Gianan so btad o bankit a kakhagba o doniya a gianan i mala a bandingan o manga Sūrah a initoron sa Makkah sabap sa kagia aya pphakabknn iyan na so kapakaparatiaya o manga taw sa kabbnar ankanan a gawii, ka so panolon o Islām na aya onayan iyan na maparatiaya o manosiya a adn a kapatay ago adn a kaoyag ko oriyan iyan, ka odi oto paratiayaa o taw na di dn somold ko poso’ iyan so paratiaya ko agama Islam, sa gianan i sabap a mala a kiazabandinga san o manga Sūrah a initoron sa Makkah a missnggay anan a ropaan iyan, a mibibida ko manga Sūrah a initoron sa Madīnah a aya mala a bandinga iyan na so kaphagatora niyan ko manga bitikan o kaphagingd ago so btad o Ummah a so manga Ayat iyan na manga atas ago maliwanag a tanto so manga maana niyan ago so kokoman iyan.

1901. Gioto so manī a inadnan ko manosiya a malobay a ig, oriyan iyan na piakathampat iyan ko darpa a mabkn a gioto so kandangan o ina, sa dianka a katotokawan a gioto so masa a kaogat a ipoon sa nm olan na taman sa siaw olan ko kalilid a masa ko kaogat.

1902. Bialoy niyan so lopa a pananagoay a palaya on matatago so miamatay ko sold iyan ago so manga oyagoyag ko liawaw niyan sa tomatanggong sa langowan a adn. So kaphagawidi niyan ko langowan a matatago on na makkna niyan mapia pn i kapnd iyan ka kagia skaniyan na inadn o Allāh a madidianka sa da a ba on khalbat ago khioman ka tarotop so kiadiankaa on o Allāh.

1903. Gianan so ropaan o Naraka ko kathotonga niyan ko manga kafir a da dn a khasiro- ngan on ka so bl iyan na di phakanggay a gona so along iyan ko kayaw o apoy niyan sa palaya dn mayaw a da dn a ba on matnggaw. Aya pkhasirongan na so karanti o alongan ko doniya ogaid na so kayaw o Naraka na mlagid so malibotng on ago so kasisindawan on na palaya dn mayaw ago apoy a mithamantaman so kayaw niyan ago so totong iyan.

1904. Adn a kotokoto niyan a ndadatar o manga ala a walay a apoy odi na ndadatar o manga iitm a onta, odi na ndadatar o manga tali o kapal, ka kagia so basa a Jammal na giimakapmaana sa mala a kiandonga tali ago giimakapmaana sa onta, sa so di kaphakasold o mala a kiandong a tali ko pso o ragom na datar oto a di kaphakasold o kafir ko Sorga, go pimaana an iran sa so jamal na onta a phakasoldn ko pso a ragom, sa palaya roo khapakay so maana ogaid na so pso o ragom na aya kalalayaman a iphagtog on na thaod gioto i karani ron o maana a kiandong a tali a di so onta ka kagia adn a ndaitaan iran a dowa. So mambo so pso o ragom ago so kala o onta na adn a ndaitaan iran ko di niyan on kaphakasold.

1905. So basa Arab na phagosarn iyan so katharo a binaning (Sufr) ko warna a miangin tkintm sa kaitm, sa datar o kiatharoa niyan sankanan a manga onta a binaning.

1906. Gianan so btad o alongan a Qiyāmah a madakl a kiakasoya o Allāh ko gii niyan katharoa sa so siksa a Wayl na bagian o manga taw a giimamakambokhag ko manga tanda o Allāh, sa patot a ikalk oto o manosiya ka pagita oto a mabasng o Allāh a miangadn.

1907. Sii sankoto a gawii na tinimo o Allāh so miaona ago so miaori a pagtaw a miangalandada na inrar iyan siran sa o adn a kapasang iran na ino iran di pagatowi so Allāh ka an mailay o bnar a adn a bagr iran. Ogaid na sa alongan oto na da dn a bagr iran ago da a mapnggolawla iran a rowar sa kathapapay na da dn a gona o kathapapay ka di niyan oto masa.

1908. Giankanan a manga taw a giimamakambokhag na siran so manga taw a aya gii ran pakambokhagn na so manga tanda o Allāh, a gowani a so Rasūlullāh [s.a.w] na pndolonn iyan siran ko agama Islām na aya gii ran tharoon na paparatiayaan ami ska a bnar ka i katharo ago kasasarigan ka ogaid na aya di ami pharatiayaan na so minitalingoma nka a panolon sa pakambblagn iran so sarig paratiaya iran ko katharo o Mohammad [s.a.w] ago so aawidan iyan a Wahī, sa da iran maosar so pamikiran iran sa mapia a so kababaloy o Mohammad [s.a.w] a kasasarigan ago di phamokhag na karina sa kabbnar o langowan a ptharoon iyan kiran a da iran kasandngi. Ilay anka so ayat a; 6:33.

1909. Sii ko oriyan o kiapayaga kiran ko langowan a tanda sa kapakaparatiaya iran na da siran dn paratiaya na antonaa dn a katharo i pharatiayaan iran so dn so Allāh i migay sa pakaiza. Sa aya smbag na da so bo so siksa a malipds i phakaampl kiran amay ka makaoma kiran sa katintiman iran so kalipds iyan sa di siran dn phakasanka ko kakhaolog iran on.