So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Insān - [ 76 So Manosiya ] - سـورة الإنسـان
( The Man - Ang Tao o Ang Panahon )

Pangnal ko Sūrah

Giai so sūrah a pthawagn sa ingaran a al Insān odi na ad Dahr, sabap ko kiaaloy ankoto a katharo a ad Dahr (so masa) ko ayat iyan a paganay a: “Ba miakatalingoma ko manosiya a kotika a pd ko masa a da maadn ska niyan a shayi a pkhabanding?”.

Aya bandingan iyan na so dowa ka dinis a manosiya a so miaratiaya ago so somianka, ago so kharombaan iran ko oriyan o masa.

Pd a piakitanodan ankai a sūrah na so bandingan ko masa, a bialoy o manga mushrik a piangintuhan iran sa sambi o Allāh, sabap sa aya paratiaya iran na so masa na tatap sa dayon sa dayon, sa pitharo iran ko kinilapiatn on o Qur’ān a: “Go da a phakaantior rkitano a rowar ko masa” (45:24). Sa giankoto a paratiaya iran na tankd a ribat ka so masa na pd skaniyan ko kaadn o Allāh. Go so kamataani ko masa na so bo so Allāh i matao ron, ka so sabot on o manosiya na maito sabap sa aya bo a kiasabota ko masa na so kibabangnsa ko doniya ko kaphlibta niyan ko alongan sa dinianka o manosiya ankoto a kaokhaog sa miapakambowat iyan on so ptharoon a masa (oras) a sigonda, minotos, oras, salongan, saolan ago saragon, na o mada so alongan ago so doniya na da dn a masa a khagaga o manosiya a diankaan iyan sa magndod ko Allāh sa skaniyan bo i matao ko kamamataani ko ptharoon a masa.

So manga taw a piangintuhan iran so masa na siran so pthawagn a Dahriyyah a sipik ko ingaran a Dahr (masa) maana a Pamamasa odi na Pakokotika, a manga kāfir siran ko kailay o Islām.

Kadadalman ankai a sūrah sa manga dadalm a iringa ago maana a aya phakagdam on na so taw a kominal ko patidalm o basa Arab a di khiropa ko salakaw a basa.

Initoron skaniyan sa Madīnah, (aya tindg o Yusuf Ali na sii initoron sa Makkah ogaid na so sabaad ko ayat iyan na initoron sa Madīnah) aya kadakl a ayat iyan na 31, tomioron ko oriyan o Sūrah ar Rahmān.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

76:1

Hassanor Alapa : Ba ana miakatalingoma ko 1886 manosiya a kotika a pd ko masa a da on maadn a shayi a pkhabanding?

Muhsin Khan : Has there not been over man a period of time, when he was nothing to be mentioned?

Sahih International : Has there [not] come upon man a period of time when he was not a thing [even] mentioned?

Pickthall : Hath there come upon man (ever) any period of time in which he was a thing unremembered?

Yusuf Ali : Has there not been over Man a long period of Time, when he was nothing - (not even) mentioned?

Shakir : There surely came over man a period of time when he was a thing not worth mentioning.

Dr. Ghali : Has there come upon man a while of (an) era when he was not a thing to be remembered?

Tafsir Jalalayn : Has there [ever] been — there has indeed [been] — for man, Adam, a period of time, forty years, in which he was a thing unmentioned? — he was during this [period] a fashioned in clay and not mentioned; alternatively what is meant by insān, ‘man’, is the generic noun and by hīn, ‘a period of time’, the period of gestation.

Tagalog : Katotohanan, hindi ba dumating sa kasaysayan ng tao ang mahabang panahon bago inihinga sa kanya ang kaluluwa (na kung kaya, siya ay nagkaroon ng buhay), na siya ay wala pa ni anupaman at di-man lamang nababanggit ang hinggil sa kanya?

76:2

Hassanor Alapa : Mataan a inadn Ami so manosiya a phoon sa ig a makazasaog 1887 na thiobaan Ami skaniyan na inadn Ami skaniyan a pphakan’g ago pphakailay

Muhsin Khan : Verily, We have created man from Nutfah drops of mixed semen (discharge of man and woman), in order to try him, so We made him hearer, seer.

Sahih International : Indeed, We created man from a sperm-drop mixture that We may try him; and We made him hearing and seeing.

Pickthall : Lo! We create man from a drop of thickened fluid to test him; so We make him hearing, knowing.

Yusuf Ali : Verily We created Man from a drop of mingled sperm, in order to try him: So We gave him (the gifts), of Hearing and Sight.

Shakir : Surely We have created man from a small life-germ uniting (itself): We mean to try him, so We have made him hearing, seeing.

Dr. Ghali : Surely We created man from a sperm-drop, a mingling, trying him; so We made him constantly hearing, constantly beholding.

Tafsir Jalalayn : Verily We created man, the species, from a drop of mixed fluid, [from] a mixture, that is from the [seminal] fluid of the man and the [ovarian] fluid of the woman that have mixed and blended, so that We may test him, trying him with the moral obligations [of religion] (nabtalīhi is either a new sentence [‘We will test him’], or an implied circumstantial qualifier, meaning ‘intending to test him when he is ready’). So We made him, for that [very] reason, hearing, seeing.

Tagalog : Katiyakan, nilikha Namin ang tao mula sa ‘Nutfah’ – lusaw na bagay na pinagsama mula sa lalaki at sa babae, upang subukin Namin siya sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanya ng mga alituntunin ng batas pagkatapos siyang likhain, at sa ganitong kadahilanan ay ginawan Namin siya ng pandinig at paningin; upang marinig niya ang mga talata at makita niya ang mga palatandaan.

76:3

Hassanor Alapa : Mataan a tioro Ami skaniyan ko lalan na adn a makapphanalamat na adn pman a khakafir

Muhsin Khan : Verily, We showed him the way, whether he be grateful or ungrateful.

Sahih International : Indeed, We guided him to the way, be he grateful or be he ungrateful.

Pickthall : Lo! We have shown him the way, whether he be grateful or disbelieving.

Yusuf Ali : We showed him the Way: whether he be grateful or ungrateful (rests on his will).

Shakir : Surely We have shown him the way: he may be thankful or unthankful.

Dr. Ghali : Surely We have guided him upon the way, whether he be thankful or most disbelieving.

Tafsir Jalalayn : Verily We have guided him to the way, We have pointed out to him the path of guidance by sending messengers [to mankind], whether he be grateful, that is to say, [whether he be] a believer, or ungrateful (both [shākiran and kafūran] are circumstantial qualifiers referring to the direct object; in other words, We have pointed out to him in both presupposed states, whether his gratefulness or his unthankfulness; immā is used to list the ‘states’).

Tagalog : Katiyakan, nilinaw Namin at ipinakita Namin sa kanya ang Daan ng Patnubay at Pagkaligaw, kabutihan at kasamaan: kung siya ba ay magiging mananampalataya na tatanaw ng utang na loob o siya ba ay magiging walang pananampalataya na ipagsasawalang-bahala niya ang mga biyaya na ipinagkaloob sa kanya.

76:4

Hassanor Alapa : Mataan a piagtadan Ami so manga kāfir sa manga rantay ago manga patong ago makadg a apoy

Muhsin Khan : Verily, We have prepared for the disbelievers iron chains, iron collars, and a blazing Fire.

Sahih International : Indeed, We have prepared for the disbelievers chains and shackles and a blaze.

Pickthall : Lo! We have prepared for disbelievers manacles and carcans and a raging fire.

Yusuf Ali : For the Rejecters we have prepared chains, yokes, and a blazing Fire.

Shakir : Surely We have prepared for the unbelievers chains and shackles and a burning fire.

Dr. Ghali : Surely We have readied for the disbelievers chains and shackles and a Blaze.

Tafsir Jalalayn : We have assuredly prepared for the disbelievers chains, with which they are dragged through the Fire, and fetters, around their necks to which the chains will be attached, and a hell-fire, a fire set ablaze, burning fiercely, in which they shall be chastised.

Tagalog : Katiyakan, inihanda Namin para sa mga walang pananampalataya ang mga kadena na gawa sa bakal upang ikadena sa kanilang mga paa, at mga kadena na ipupulupot sa kanilang mga kamay tungo sa kanilang mga leeg, at Impiyernong-Apoy na rito sila ay susunugin.

76:5

Hassanor Alapa : Mataan a so manga pipia (i amal) na phakainom siran sa manga baso (panginginomn) a aya saog iyan na Kāfūr

Muhsin Khan : Verily, the Abrar (pious, who fear Allah and avoid evil), shall drink a cup (of wine) mixed with water from a spring in Paradise called Kafur.

Sahih International : Indeed, the righteous will drink from a cup [of wine] whose mixture is of Kafur,

Pickthall : Lo! the righteous shall drink of a cup whereof the mixture is of Kafur,

Yusuf Ali : As to the Righteous, they shall drink of a Cup (of Wine) mixed with Kafur,-

Shakir : Surely the righteous shall drink of a cup the admixture of which is camphor

Dr. Ghali : Surely the benign will drink of a cup whose blend is camphor,

Tafsir Jalalayn : Truly the righteous (abrār is the plural of barr or bārr), namely, the obedient ones, will drink from a cup (ka’s is a vessel for drinking wine and this [wine] will be in it; what is meant is [that they will drink] from ‘wine’, [a case where] the actuality is referred to by the name of the locus [in which it is found]; min, ‘from, is partitive) whose mixture, that with which it is mixed, is camphor;

Tagalog : Katiyakan, ang mga mananampalataya na mga dalisay ang kanilang mga layunin, na ipinatutupad nila ang karapatan ng Allâh sa kanila, ay iinom sila sa Araw ng Muling Pagkabuhay mula sa kopita na nalalamnan ito ng alak na hinaluan ng pinakamabangong amoy na ito ay tubig na mula sa isang bukal ng ‘Al-Jannah’ (Hardin) na tinatawag na ‘Kâfur.’

76:6

Hassanor Alapa : Bowalan a paginom (phamakaig) on so manga oripn o Allāh sa phakatogaan iran sa samporna a kapakatoga

Muhsin Khan : A spring wherefrom the slaves of Allah will drink, causing it to gush forth abundantly.

Sahih International : A spring of which the [righteous] servants of Allah will drink; they will make it gush forth in force [and abundance].

Pickthall : A spring wherefrom the slaves of Allah drink, making it gush forth abundantly,

Yusuf Ali : A Fountain where the Devotees of Allah do drink, making it flow in unstinted abundance.

Shakir : A fountain from which the servants of Allah shall drink; they make it to flow a (goodly) flowing forth.

Dr. Ghali : A spring whereat drink the bondmen of Allah, making it to gush forth with plenteous gushing (i.e., abundantly).

Tafsir Jalalayn : a spring (‘aynan substitutes for kāfūran), containing the scent thereof, from which the servants of God, His friends, drink, making it gush forth plenteously, directing it to wherever they wish of their dwellings.

Tagalog : Itong inumin na hinaluan ng tubig sa ilog ng ‘Kâfur’ ay bukal na umiinom mula rito ang mga alipin ng Allâh, na ginagawa nila rito ang anuman na kanilang nais, na ito ay patuloy na bumubukal nang masagana upang maging madali para sa kanila ang pakikinabang (sa bukal na) ito.

76:7

Hassanor Alapa : Ipthoman iran so samaya iran ago ipkhalk iran a gawii a so kargn iyan na lomalankap

Muhsin Khan : They (are those who) fulfill (their) vows, and they fear a Day whose evil will be wide-spreading.

Sahih International : They [are those who] fulfill [their] vows and fear a Day whose evil will be widespread.

Pickthall : (Because) they perform the vow and fear a day whereof the evil is wide-spreading,

Yusuf Ali : They perform (their) vows, and they fear a Day whose evil flies far and wide.

Shakir : They fulfill vows and fear a day the evil of which shall be spreading far and wide.

Dr. Ghali : They fulfill (their) vows and fear a Day whose evil is spread all over;

Tafsir Jalalayn : They fulfil their vows, [pledged] in obedience to God, and fear a day the evil of which will be widespread.

Tagalog : Na tinutupad nila ang anumang inuubliga nila sa kanilang mga sarili na pagsunod sa Allâh bilang pangako, at kinatatakutan nila ang parusa ng Allâh sa Araw ng Muling Pagkabuhay na napakatindi ang idudulot na kapinsalaan ng mangyayari roon, at ang kaparusahan nito ay magiging laganap sa mga tao, maliban sa sinumang kinaawaan ng Allâh,

76:8

Hassanor Alapa : Go ipphagana iran so pangn’nkn ko (masa) a kapkhababayai ran on, sa miskin ago wata a ilo ago biyag 1888

Muhsin Khan : And they give food, inspite of their love for it (or for the love of Him), to Miskin (poor), the orphan, and the captive,

Sahih International : And they give food in spite of love for it to the needy, the orphan, and the captive,

Pickthall : And feed with food the needy wretch, the orphan and the prisoner, for love of Him,

Yusuf Ali : And they feed, for the love of Allah, the indigent, the orphan, and the captive,-

Shakir : And they give food out of love for Him to the poor and the orphan and the captive:

Dr. Ghali : And they give food (Literally: feed with food) for the love of Him, (Or: love of it) to the indigent, (and) the orphan, and the captive.

Tafsir Jalalayn : And they give food, despite [their] love of it, that is to say, [despite their love] of food and their craving for it, to the needy, the poor, and the orphan, who does not have a father, and the prisoner, meaning the one who has been rightly imprisoned.

Tagalog : At nagbibigay sila ng mga pagkain kahit na ito ay gustung-gusto pa nila sa kanilang mga sarili at kailangang-kailangan nila, sa mga mahihirap na hindi na nila kaya pang magtrabaho upang kumita, na wala silang anumang pagmamay-ari na kabuhayan; at sa sanggol na namatayan ng kanyang ama na wala siyang anumang yaman, at sa bihag na nabihag sa labanan ng mga walang pananampalataya at iba pa,

76:9

Hassanor Alapa : Phakikan ami rkano sa pangilay ko (kasosoat o Allāh) sa da a bantak ami rkano 1889 a balas ago da pn a panalamat

Muhsin Khan : (Saying): "We feed you seeking Allah's Countenance only. We wish for no reward, nor thanks from you.

Sahih International : [Saying], "We feed you only for the countenance of Allah . We wish not from you reward or gratitude.

Pickthall : (Saying): We feed you, for the sake of Allah only. We wish for no reward nor thanks from you;

Yusuf Ali : (Saying),"We feed you for the sake of Allah alone: no reward do we desire from you, nor thanks.

Shakir : We only feed you for Allah's sake; we desire from you neither reward nor thanks:

Dr. Ghali : "Surely we feed you only for the Face of Allah. We would not have any recompense from you, nor thankfulness.

Tafsir Jalalayn : ‘We feed you only for the sake of God, seeking His reward. We do not desire any reward from you, nor any thanks: this contains the reason for the giving of the food. Now, do they actually say this, or is it that God knows this [to be true] of them and has thus praised them by [mentioning] it? The two are different opinions [regarding this matter].

Tagalog : At sinasabi nila sa kanilang mga sarili: Katiyakan, nagmamagandang-loob kami sa inyo na ang hangarin namin ay pagmamahal ng Allâh at makamtan ang Kanyang gantimpala, na wala kaming anumang hinahangad na kapalit at hindi ninais na purihin at igalang ninyo.

76:10

Hassanor Alapa : Mataan a ipkhalk ami ko Kadnan ami a gawii a phakaibi on so (manga paras) sa samporna a kapakaibi

Muhsin Khan : "Verily, We fear from our Lord a Day, hard and distressful, that will make the faces look horrible (from extreme dislikeness to it)."

Sahih International : Indeed, We fear from our Lord a Day austere and distressful."

Pickthall : Lo! we fear from our Lord a day of frowning and of fate.

Yusuf Ali : "We only fear a Day of distressful Wrath from the side of our Lord."

Shakir : Surely we fear from our Lord a stern, distressful day.

Dr. Ghali : Surely we fear from our Lord a most frowning Day most inauspicious."

Tafsir Jalalayn : Indeed we fear from our Lord a day of frowning, one in which faces scowl, in other words, a horrid day to observe on account of its severity, calamitous’, severe in that respect.

Tagalog : Katiyakan, kami ay natatakot mula sa Allâh na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha, sa Araw na magiging malungkot at gimbal na gimbal ang mga mukha ng mga tao mula sa pagkatakot dahil sa matinding pangyayari rito.

76:11

Hassanor Alapa : Na lininding siran o Allāh ko karata ankoto a gawii ago bigan Iyan siran sa iphakalangas o paras ago iphakapia a ginawa

Muhsin Khan : So Allah saved them from the evil of that Day, and gave them Nadratan (a light of beauty) and joy.

Sahih International : So Allah will protect them from the evil of that Day and give them radiance and happiness

Pickthall : Therefor Allah hath warded off from them the evil of that day, and hath made them find brightness and joy;

Yusuf Ali : But Allah will deliver them from the evil of that Day, and will shed over them a Light of Beauty and (blissful) Joy.

Shakir : Therefore Allah win guard them from the evil of that day and cause them to meet with ease and happiness;

Dr. Ghali : So, Allah has protected them from the evil of that Day and has granted (Literally: made them receive) them bloom and pleasure.

Tafsir Jalalayn : God has therefore shielded them from the evil of that day, and has granted them radiance, fairness and resplendence in their faces, and joy.

Tagalog : Na kung kaya, iniligtas sila ng Allâh mula sa tindi ng mga pangyayari sa Araw na yaon, at pinagkalooban sila ng liwanag ng kagandahan at liwanag sa kanilang mga mukha, at kasiyahan sa kanilang mga kalooban,

76:12

Hassanor Alapa : Go bialasan Iyan siran ko nganin a siabar iran sa kasorgaan ago sotra (a nditarn)

Muhsin Khan : And their recompense shall be Paradise, and silken garments, because they were patient.

Sahih International : And will reward them for what they patiently endured [with] a garden [in Paradise] and silk [garments].

Pickthall : And hath awarded them for all that they endured, a Garden and silk attire;

Yusuf Ali : And because they were patient and constant, He will reward them with a Garden and (garments of) silk.

Shakir : And reward them, because they were patient, with garden and silk,

Dr. Ghali : And He has recompensed them for (enduring) patiently with a Garden and silk.

Tafsir Jalalayn : And He has rewarded them for their patience, for their steadfastness in refraining from disobedience, with a Garden, into which they are admitted, and silk, which they are given to wear;

Tagalog : At gagantimpalaan sila ng dakilang Hardin dahil sa kanilang pagtitiis sa pagsunod sa Allâh noong sila ay nasa daigdig pa, Na sila ay kakain mula roon ng anuman na kanilang nais, at magsusuot sila ng mga kasuotan doon na gawa sa sutla (silk),

76:13

Hassanor Alapa : Sa domdrang siran ko sorga sa manga kantir a da a khagdam iran on (a taralo) a kayaw a alongan ago da pn a pan’nggaw ron 1890

Muhsin Khan : Reclining therein on raised thrones, they will see there neither the excessive heat of the sun, nor the excessive bitter cold, (as in Paradise there is no sun and no moon).

Sahih International : [They will be] reclining therein on adorned couches. They will not see therein any [burning] sun or [freezing] cold.

Pickthall : Reclining therein upon couches, they will find there neither (heat of) a sun nor bitter cold.

Yusuf Ali : Reclining in the (Garden) on raised thrones, they will see there neither the sun's (excessive heat) nor (the moon's) excessive cold.

Shakir : Reclining therein on raised couches, they shall find therein neither (the severe heat of) the sun nor intense cold.

Dr. Ghali : Reclining therein upon couches, therein they will see neither sun nor bitter cold;

Tafsir Jalalayn : reclining (muttaki’īna is a circumstantial qualifier referring to the subject of the implicit [verb] udkhilūhā, ‘they are admitted into it’) therein upon couches (arā’ik are beds inside canopies). They will not find (lā yarawna is a second circumstantial qualifier) therein either sun or bitter cold, neither heat nor cold; but it is also said that zamharīr means ‘the moon’, and so, in other words, it [means that it] will be bright without any sun or moon.

Tagalog : At sila ay nakasandal sa kanilang pagkakaupo roon sa mga upuan na pinalamutian ng mga magagandang burda at mga pantakip, Na wala silang matatagpuan doon na anumang init ng araw ni tindi ng lamig,

76:14

Hassanor Alapa : A marani kiran so manga sironga iyan ago initadok kiran so manga onga niyan sa katadok a marani

Muhsin Khan : And the shade thereof is close upon them, and the bunches of fruit thereof will hang low within their reach.

Sahih International : And near above them are its shades, and its [fruit] to be picked will be lowered in compliance.

Pickthall : The shade thereof is close upon them and the clustered fruits thereof bow down.

Yusuf Ali : And the shades of the (Garden) will come low over them, and the bunches (of fruit), there, will hang low in humility.

Shakir : And close down upon them (shall be) its shadows, and its fruits shall be made near (to them), being easy to reach.

Dr. Ghali : And the shades thereof will be close upon them, and its picked fruits brought meekly low with all meekness.

Tafsir Jalalayn : And close (dāniyatan is a supplement to the [syntactical] locus of the clause lā yarawna, in other words, [it is a supplement to the import] ghayra rā’īna) over them will be its shades, its trees, and its clusters [of fruits] will hang low, its fruits will brought close, so that they are reached by the one standing, the one sitting or the one lying down.

Tagalog : Na malapit sa kanila ang mga puno ng Hardin na sila ay nilililiman ng mga sanga nito, na ginawang madali para sa kanila ang pagpitas ng mga bunga nito.

76:15

Hassanor Alapa : Lilibtan siran sa manga pagigimo a pd sa pirak ago manga baso a miaadn a pinggan a katiya a masigay

Muhsin Khan : And amongst them will be passed round vessels of silver and cups of crystal,

Sahih International : And there will be circulated among them vessels of silver and cups having been [created] clear [as glass],

Pickthall : Goblets of silver are brought round for them, and beakers (as) of glass

Yusuf Ali : And amongst them will be passedround vessels of silver and goblets of crystal,-

Shakir : And there shall be made to go round about them vessels of silver and goblets which are of glass,

Dr. Ghali : And there will be passed round for them vessels of silver and goblets that were (designed) of crystals,

Tafsir Jalalayn : And they will be waited upon from all around them, in it, with vessels of silver, and goblets (akwāb are cups without handles) of crystal —

Tagalog : At umiikot sa kanila ang mga kabataan na tagapagsilbi na dala-dala nila ang mga lalagyan ng pagkain na gawa sa pilak at mga tasa ng inumin na gawa sa kristal,

76:16

Hassanor Alapa : Masigay a pd sa pirak a dinianka iran (so matatago on a panginginomn) sa kadianka

Muhsin Khan : Crystal-clear, made of silver. They will determine the measure thereof according to their wishes.

Sahih International : Clear glasses [made] from silver of which they have determined the measure.

Pickthall : (Bright as) glass but (made) of silver, which they (themselves) have measured to the measure (of their deeds).

Yusuf Ali : Crystal-clear, made of silver: they will determine the measure thereof (according to their wishes).

Shakir : (Transparent as) glass, made of silver; they have measured them according to a measure.

Dr. Ghali : Crystals of silver that they have determined its (measure), an exact determination.

Tafsir Jalalayn : crystal of silver, that is, they are made of silver which is transparent like crystal — which they, that is, the ones passing around them [in service], have measured in a precise measure, according to the measure required by the one drinking it, neither more nor less, which makes for a most delightful drink.

Tagalog : Na kristal na naaninag dahil sa kalinawan nito, na gawa sa pilak, na sinukat ng ganap na pagkasukat ng mga tagapagsilbi ng inumin ang anuman na naiibigan nilang inumin na walang labis at walang kulang,

76:17

Hassanor Alapa : Go pphakainomn siran on sa baso (panginginomn) a aya saog iyan na ig a zanjabīl 1891

Muhsin Khan : And they will be given to drink there a cup (of wine) mixed with Zanjabil (ginger, etc.),

Sahih International : And they will be given to drink a cup [of wine] whose mixture is of ginger

Pickthall : There are they watered with a cup whereof the mixture is of Zanjabil,

Yusuf Ali : And they will be given to drink there of a Cup (of Wine) mixed with Zanjabil,-

Shakir : And they shall be made to drink therein a cup the admixture of which shall be ginger,

Dr. Ghali : And they are given to drink therein a cup whose blend is ginger.

Tafsir Jalalayn : And they will be given to drink therein a cup, wine, whose mixture, that with which it is mixed, is ginger,

Tagalog : At paiinumin sila na mga mabubuti sa ‘Al-Jannah’ ng isang kopita na puno ng alak na hinaluan ng ‘Zanzabîl’ (ginger),

76:18

Hassanor Alapa : Pakaig a madadalm on a aya ipmbtho ron na Salsabīl 1892

Muhsin Khan : A spring there, called Salsabil.

Sahih International : [From] a fountain within Paradise named Salsabeel.

Pickthall : (The water of) a spring therein, named Salsabil.

Yusuf Ali : A fountain there, called Salsabil.

Shakir : (Of) a fountain therein which is named Salsabil.

Dr. Ghali : Therein is a spring whose name is (called) Salsabil.

Tafsir Jalalayn : a spring (‘aynan substitutes for zanjabīlan, ‘ginger’) therein named Salsabīl, meaning that its water is like ginger, which the Arabs find very tasteful, [and which is] very palatable for the throat.

Tagalog : Na umiinom sila mula sa bukal na ilog ng Hardin na pinangalanang ‘Salsabîl,’ dahil sa linis at ligtas sa anumang idudulot nitong kapinsalaan at kapahamakan, na napakadaling inumin na mabango.

76:19

Hassanor Alapa : Go phliotn siran a maroni a wata a tatatapn siran a igira inilay nka siran na antapn ka siran sa manga montiya a mikakayor

Muhsin Khan : And round about them will (serve) boys of everlasting youth. If you see them, you would think them scattered pearls.

Sahih International : There will circulate among them young boys made eternal. When you see them, you would think them [as beautiful as] scattered pearls.

Pickthall : There wait on them immortal youths, whom, when thou seest, thou wouldst take for scattered pearls.

Yusuf Ali : And round about them will (serve) youths of perpetual (freshness): If thou seest them, thou wouldst think them scattered Pearls.

Shakir : And round about them shall go youths never altering in age; when you see them you will think them to be scattered pearls.

Dr. Ghali : And eternalized all-young men go round them; when you see them, you reckon them as strewn pearls,

Tafsir Jalalayn : And they will be waited upon by immortal youths, [immortally] in the form of youths, never ageing, whom, when you see them you will suppose them, because of their beauty and the way in which they are scattered about [offering] service, to be scattered pearls, [strewn] from their string, or from their shells, in which they are fairer than [when they, the pearls, are] otherwise [not in their shells].

Tagalog : At umiikot sa kanila na mga mabubuti upang sila ay pagsilbihan ng mga kabataan na nananatili ang kanilang kabataan magpasawalang-hanggan, na kapag nakita mo sila ay iisipin mo dahil sa ganda at linis ng kanilang mga kutis at liwanag ng kanilang mga mukha na sila ay parang nagkalat na mga perlas na kumikinang.

76:20

Hassanor Alapa : Igira inilay nka siran na makailay ka sa limo ago kadato a mala

Muhsin Khan : And when you look there (in Paradise), you will see a delight (that cannot be imagined), and a great dominion.

Sahih International : And when you look there [in Paradise], you will see pleasure and great dominion.

Pickthall : When thou seest, thou wilt see there bliss and high estate.

Yusuf Ali : And when thou lookest, it is there thou wilt see a Bliss and a Realm Magnificent.

Shakir : And when you see there, you shall see blessings and a great kingdom.

Dr. Ghali : And when you see (them) hence, you see bliss and a great kingdom.

Tafsir Jalalayn : And when you look there, that is to say, when you begin to look about in Paradise, you will see (ra’ayta is the response to idhā, ‘when’) bliss, that is indescribable, and a great kingdom, vast, without limit.

Tagalog : At kapag nakita mo ang anumang lugar sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) ay mamamalas mo ang kaligayahang hindi kayang ipaliwanag ang pagiging lubus-lubusang kagandahan nito, at napakadakila at napakalawak na kaharian na napakaganda na walang katapusan.

76:21




Hassanor Alapa : So kaporoan iran na nditarn a bayobayog a kagadongan i warna ago nditarn a 1893 makapal ago zapotan siran sa manga rinti a pd sa pirak ago pakainomn siran o Kadnan iran sa panginginomn a soti

Muhsin Khan : Their garments will be of fine green silk, and gold embroidery. They will be adorned with bracelets of silver, and their Lord will give them a pure drink.

Sahih International : Upon the inhabitants will be green garments of fine silk and brocade. And they will be adorned with bracelets of silver, and their Lord will give them a purifying drink.

Pickthall : Their raiment will be fine green silk and gold embroidery. Bracelets of silver will they wear. Their Lord will slake their thirst with a pure drink.

Yusuf Ali : Upon them will be green Garments of fine silk and heavy brocade, and they will be adorned with Bracelets of silver; and their Lord will give to them to drink of a Wine Pure and Holy.

Shakir : Upon them shall be garments of fine green silk and thick silk interwoven with gold, and they shall be adorned with bracelets of silver, and their Lord shall make them drink a pure drink.

Dr. Ghali : Their upper (covering) will be green clothes of sarcenet and brocade, and they are ornamented with bracelets of silver, and their Lord will give them to drink a drink most pure.

Tafsir Jalalayn : Upon them (‘āliyahum is in the accusative as an adverbial clause, and constitutes the predicate of a subject that will follow; a variant reading has ‘ālīhim as a subject, with what follows as its predicate; the suffixed pronoun [-hum] denotes those persons to whom the supplement refers) will be garments of fine green silk and [heavy] silk brocade (sundus is fine silk and constitutes the outer cushion, while istabraq is coarse silk and constitutes the inner lining; either read thiyābu sundusin khudrun wa’stabraqin or thiyābu sundusin khudrin wa’stabraqun, or thiyābu sundusin khudrun wa’stabraqun, or wa-thiyābu sundusin khudrin wa’stabraqin). And they will be adorned with bracelets of silver — elsewhere it is stated, ‘of gold’, in order to show that they will be adorned with both types at the same time or separately — and their Lord will give them a pure drink to drink (tahūran, ‘pure’, is intended as a hyperbolic qualification of its purity and cleanness, in contrast to the wine of this world).

Tagalog : Nasa ibabaw nila at nagpapaganda ng kanilang mga katawan ang mga kasuotan na kulay berde na napakapino at makapal na sutla, na pinapalamutian sila ng mga pulseras na pilak, at pagkakalooban sila ng Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng higit pa sa ganoong kasiyahan na inumin na napakalinis na walang anumang dumi at bahid dungis.

76:22

Hassanor Alapa : Mataan a giai na miabaloy rkano a balas ago miaadn so galbk iyo a pphanalamatan

Muhsin Khan : (And it will be said to them): "Verily, this is a reward for you, and your endeavour has been accepted."

Sahih International : [And it will be said], "Indeed, this is for you a reward, and your effort has been appreciated."

Pickthall : (And it will be said unto them): Lo! this is a reward for you. Your endeavour (upon earth) hath found acceptance.

Yusuf Ali : "Verily this is a Reward for you, and your Endeavour is accepted and recognised."

Shakir : Surely this is a reward for you, and your striving shall be recompensed.

Dr. Ghali : Surely (it will be said), "This is duly yours as a recompense, and your endeavor is (also) to be thanked."

Tafsir Jalalayn : ‘Verily this, bliss, is a reward for you, and your endeavour has been appreciated’.

Tagalog : At sasabihin sa kanila: Katiyakan, ito na ang ipinangako sa inyo bilang kapalit ng inyong mga mabuting gawa, at ang inyong naging gawain sa daigdig ay kalugud-lugod at katanggap-tanggap sa paningin ng Allâh.

76:23

Hassanor Alapa : Mataan a inipamanoron Ami rka (hay Mohammad) so Qur’ān sa kapamanoron (a miazagiton)

Muhsin Khan : Verily! It is We Who have sent down the Quran to you (O Muhammad SAW) by stages.

Sahih International : Indeed, it is We who have sent down to you, [O Muhammad], the Qur'an progressively.

Pickthall : Lo! We, even We, have revealed unto thee the Qur'an, a revelation;

Yusuf Ali : It is We Who have sent down the Qur'an to thee by stages.

Shakir : Surely We Ourselves have revealed the Quran to you revealing (it) in portions.

Dr. Ghali : Surely We, Ever We, have been sending down the Qur'an on you, a successive sending down.

Tafsir Jalalayn : Assuredly We (nahnu reiterates the subject of innā, ‘assuredly, for the purpose of emphasis; alternatively it is a separating pronoun) have revealed the Qur’ān to you as a gradual revelation (tanzīlan is the predicate of inna, ‘assuredly’), in other words, We have divided it into parts instead of not revealing it all at once.

Tagalog : Katiyakan, ibinaba Namin sa iyo, O Muhammad, ang Banal na Qur’ân nang yugtu-yugto bilang makatotohanang pagpapahayag mula sa Amin; upang paalalahanan sila sa nakapaloob dito na pangako, babala, gantimpala at parusa.

76:24

Hassanor Alapa : Na zabar ka ko kokoman o Kadnan ka sa oba adn a onotan ka a pd kiran a baradosa odi na barakafir

Muhsin Khan : Therefore be patient (O Muhammad SAW) and submit to the Command of your Lord (Allah, by doing your duty to Him and by conveying His Message to mankind), and obey neither a sinner nor a disbeliever among them.

Sahih International : So be patient for the decision of your Lord and do not obey from among them a sinner or ungrateful [disbeliever].

Pickthall : So submit patiently to thy Lord's command, and obey not of them any guilty one or disbeliever.

Yusuf Ali : Therefore be patient with constancy to the Command of thy Lord, and hearken not to the sinner or the ingrate among them.

Shakir : Therefore wait patiently for the command of your Lord, and obey not from among them a sinner or an ungrateful one.

Dr. Ghali : So (endure) patiently under the Judgment of your Lord, and do not obey one of them, vicious or most disbelieving;

Tafsir Jalalayn : So submit patiently to your Lord’s decree, to you to deliver His Message, and do not obey of them, that is, [of] the disbelievers, any sinner or disbeliever, namely, ‘Utba b. Rabī‘a and al-Walīd b. al-Mughīra — both of whom said to the Prophet (s), ‘Abandon this affair of yours!’; it is also possible that what is meant is every sinner or disbeliever, in other words, ‘Do not obey any of these, whichever of the two he may be, in what he may summon you to of sin or disbelief’.

Tagalog : Na kung kaya, pagtiisan mo, O Muhammad, ang pinagpasiyahan ng Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha bilang Kanyang pagtatakda at ito ay tanggapin mo, at ganoon din ang Kanyang batas at magpatuloy ka sa pagpapatupad nito, at huwag mong sundin ang sumasamba ng iba bukod sa Allâh na nagpakalulong sa kanilang masamang pagnanasa o sukdulang pagtanggi at pagkaligaw,

76:25

Hassanor Alapa : Go tatadm inka so ingaran o Kadnan ka ko kapitapita ago sii ko kagabigabi 1894

Muhsin Khan : And remember the Name of your Lord every morning and afternoon [i.e. offering of the Morning (Fajr), Zuhr, and 'Asr prayers].

Sahih International : And mention the name of your Lord [in prayer] morning and evening

Pickthall : Remember the name of thy Lord at morn and evening.

Yusuf Ali : And celebrate the name of thy Lord morning and evening,

Shakir : And glorify the name of your Lord morning and evening.

Dr. Ghali : And remember the Name of your Lord before sunrise and before sunset.

Tafsir Jalalayn : And mention the Name of your Lord, during prayer, at dawn and with the declining of the sun, that is, at dawn (fajr), noon (zuhr) and in the afternoon (‘asr);

Tagalog : At ipagpatuloy mo ang pag-alaala at pagpuri sa Pangalan ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at panalangin sa Kanya sa umaga at hapon.

76:26

Hassanor Alapa : Go sii ko kagagawii na sojud ka On ago tasbihn ka Skaniyan sa kagagawii a malndo

Muhsin Khan : And during night, prostrate yourself to Him (i.e. the offering of Maghrib and 'Isha' prayers), and glorify Him a long night through (i.e. Tahajjud prayer).

Sahih International : And during the night prostrate to Him and exalt Him a long [part of the] night.

Pickthall : And worship Him (a portion) of the night. And glorify Him through the livelong night.

Yusuf Ali : And part of the night, prostrate thyself to Him; and glorify Him a long night through.

Shakir : And during part of the night adore Him, and give glory to Him (a) long (part of the) night.

Dr. Ghali : And (part) of the night; so prostrate yourself to Him, and extol Him through the long night.

Tafsir Jalalayn : and prostrate to Him for a portion of the night, that is, at after sunset (maghrib) and at night (‘ishā’), and glorify Him the length of the night: perform supererogatory prayers during it, as mentioned above, for either two thirds, a half or a third of it.

Tagalog : At mula sa bahagi ng gabi ay magpakumbaba ka sa pamamagitan ng pagpapatirapa at taimtim na mag-‘Salâh’ ka na para lamang sa Kanya, at magsagawa ka ng panggabi na ‘Salâh’ sa kahabaan ng gabi – na tinatawag na ‘Tahajjud.’

76:27

Hassanor Alapa : Mataan a giankai (a manga taw) na pkhababayaan iran so minisambot (so 1895 doniya) na ibabagak iran ko talikhodan iran a gawii a mapnd (so siksa on).

Muhsin Khan : Verily! These (disbelievers) love the present life of this world, and put behind them a heavy Day (that will be hard).

Sahih International : Indeed, these [disbelievers] love the immediate and leave behind them a grave Day.

Pickthall : Lo! these love fleeting life, and put behind them (the remembrance of) a grievous day.

Yusuf Ali : As to these, they love the fleeting life, and put away behind them a Day (that will be) hard.

Shakir : Surely these love the transitory and neglect a grievous day before them.

Dr. Ghali : Surely these (people) love the hasty (world) and leave behind them a heavy Day.

Tafsir Jalalayn : Assuredly these love the transitory [life], this world, and leave behind them a burdensome day, an awful [one], namely, the Day of Resurrection, not working towards it.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong sumasamba ng iba bukod sa Allâh ay mga gahaman sa makamundo na rito sila nalilibang at nasisiyahan, at pinabayaan nila at tinalikuran ang gawain para sa Kabilang-Buhay, na kung saan, nandoroon ang kanilang kaligtasan sa Araw na ang kapighatian ay napakasidhi.

76:28

Hassanor Alapa : Skami i miadn kiran ago binins Ami so manga anggawta iran ko kiaadna on, na o kabayai Ami na sambian Ami so manga datar iran sa sambi

Muhsin Khan : It is We Who created them, and We have made them of strong built. And when We will, We can replace them with others like them with a complete replacement.

Sahih International : We have created them and strengthened their forms, and when We will, We can change their likenesses with [complete] alteration.

Pickthall : We, even We, created them, and strengthened their frame. And when We will, We can replace them, bringing others like them in their stead.

Yusuf Ali : It is We Who created them, and We have made their joints strong; but, when We will, We can substitute the like of them by a complete change.

Shakir : We created them and made firm their make, and when We please We will bring in their place the likes of them by a change.

Dr. Ghali : We, Ever We, created them, and We have upheld their frames; and when We (so) decide, We will exchange their likes, an (easy) exchange.

Tafsir Jalalayn : We created them and made firm their frames, their limbs and their joints, and, whenever We will, We can completely replace them with others like them, in terms of their created form, in place of them, by destroying them (tabdīlan, ‘completely’, is for emphasis; idhā, ‘when’, functions in the sense of in, ‘if’, similar to [where God says in several places], in yasha’ yudhhibkum, If He will, He can take you away [cf. Q. 14:19]; but because He, exalted be He, has not willed this, it has not happened thus far).

Tagalog : Katiyakan, nilikha Namin sila, at pinatatag Namin ang pagkalikha sa kanila, at kung nanaisin Namin ay pupuksain Namin sila, at magpapapalitaw Kami ng panibagong tao na higit pa ang pagkatakot sa Allâh kaysa sa kanila.

76:29

Hassanor Alapa : Mataan a giai na pananadm na sa taw a kabaya iyan na kowa ko Kadnan iyan sa okit

Muhsin Khan : Verily! This (Verses of the Quran) is an admonition, so whosoever wills, let him take a Path to his Lord (Allah).

Sahih International : Indeed, this is a reminder, so he who wills may take to his Lord a way.

Pickthall : Lo! this is an Admonishment, that whosoever will may choose a way unto his Lord.

Yusuf Ali : This is an admonition: Whosoever will, let him take a (straight) Path to his Lord.

Shakir : Surely this is a reminder, so whoever pleases takes to his Lord a way.

Dr. Ghali : Surely this is a Reminder; so whoever decides, (may) take (to himself) a way to his Lord.

Tafsir Jalalayn : This, sūra, is indeed a reminder, an admonition for [all] creatures. Let him who will, then, choose a way to his Lord, a path, through obedience.

Tagalog : Katiyakan, ang mga kabanatang ito ng Banal na Qur’ân ay bilang pagpapayo sa sangkatuhan, na kung kaya, sinuman ang nagnanais ng kabutihan sa kanyang sarili rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay ay hayaan niyang gawing Daan ang Tunay na Paniniwala at Pagkatakot sa Allâh na maghahatid sa kanya tungo sa kapatawaran ng Allâh at ng Kanyang pagmamahal.

76:30

Hassanor Alapa : Go da a khabayaan iyo inonta sa khabayaan o 1896 Allāh, mataan a so Allāh na miaadn a Matao a Maongangn

Muhsin Khan : But you cannot will, unless Allah wills. Verily, Allah is Ever All-Knowing, All-Wise.

Sahih International : And you do not will except that Allah wills. Indeed, Allah is ever Knowing and Wise.

Pickthall : Yet ye will not, unless Allah willeth. Lo! Allah is Knower, Wise.

Yusuf Ali : But ye will not, except as Allah wills; for Allah is full of Knowledge and Wisdom.

Shakir : And you do not please except that Allah please, surely Allah is Knowing, Wise;

Dr. Ghali : And in no way can you (Literally: mankind) decide unless Allah (so) decides; surely Allah has been Ever-Knowing, Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : But you will not (tashā’ūna, may also be read yashā’ūna, ‘they will’), choose a way through obedience, unless God wills, this. Assuredly God is ever Knower, of His creatures, Wise, in what He does.

Tagalog : At ang anumang bagay na inyong nais ay nasa ilalim lahat ng pagtatakda ng Allâh at ng Kanyang kagustuhan. Katiyakan, ang Allâh ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa katayuan ng Kanyang mga nilikha, na ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa at gawain.

76:31

Hassanor Alapa : Izold Iyan so taw a khabayaan Iyan sii ko limo Iyan, na so manga pananakoto na piagtadan Iyan siran sa siksa a phamakasakit.

Muhsin Khan : He will admit to His Mercy whom He will and as for the Zalimun, (polytheists, wrong-doers, etc.) He has prepared a painful torment.

Sahih International : He admits whom He wills into His mercy; but the wrongdoers - He has prepared for them a painful punishment.

Pickthall : He maketh whom He will to enter His mercy, and for evil-doers hath prepared a painful doom.

Yusuf Ali : He will admit to His Mercy whom He will; But the wrong-doers,- for them has He prepared a grievous Penalty.

Shakir : He makes whom He pleases to enter into His mercy; and (as for) the unjust, He has prepared for them a painful chastisement.

Dr. Ghali : He causes whomever He decides to enter into His mercy; and for the unjust (ones) He has prepared a painful torment.

Tafsir Jalalayn : He admits whomever He will into His mercy, His Paradise, namely, the believers; and as for the evildoers (al-zālimīna is in the accusative because of an implied verb, that is to say, a‘adda, ‘He has prepared’, as explained by [what follows]), He has prepared for them a painful chastisement — these are the disbelievers.

Tagalog : At ipinapapasok Niya sa Kanyang awa at pagmamahal ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin at sila ay ang mga yaong mananampalataya, at ang inihanda naman para sa mga masasama na lumampas sa hangganang itinakda ng Allâh ay masidhing kaparusahan.


Osayan

1886. So kiapakambowat o ayat sa pakaiza na aya maana oto na katankd sa mataan a adn a manga masa a miamanagad a so manosiya na di makamomoayan a shayi a pkhabanding, sa inadn skaniyan o Allāh sa pantag sa antap a maporo a kna o ba kasandagan a kiaadna on.

1887. Gioto so ig o mama ago so orak o babay (ovum) a anda i kapakazaog iran na khaadn so ikaogat ko kandangan o babay, sa phagozorozor so kapphakala iyan sa magphoon sa maito a sagpik a rogo’ a misasambir ko kilid o kandangan, oriyan iyan na mbaloy a sakms a rogo’, oriyan iyan na mbolawas sa tolan na kabonkosan sa sapo’, na maadn skaniyan a salakaw a kaadn a makambobontal sa manosiya. Miazabanding anan ko Surah al Mu’minūn sa maolad na pangndod ka on ka ndodon so pariksa.

1888. So inalaoy a Asīr biyag sa kathidawa na gioto so mushrik a miabiyag iran ko kiathidawa sa Badr, sa miaadn so Rasūlulāh [s.a.w] a iniwsiat iyan sa mapia so kaphiapiai ko biyag, gioto i tindg o Ibn Abbās, pitharo o Ikrimah a siran kon so manga oripn sa gioto i pinili o Ibn Jarīr, sa iniwasiat o Rasūlullāh [s.a.w] so kaphiapiai ko manga oripn sa sii dn ko kakhawafat iyan na pizana niyan so kaphiapiai kiran ago so kasiapa ko Sambayang.

1889. Gioto i sipat o manga mu’min a manga Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w] sa mala kiran so kapanalinggagaw sa makapagoongaya ago pphakaadiadin iran so salakaw kiran sii ko ginawa iran minsan pn mapangingindaw iran ankoto a pagpr, sabap sa datar o ba iran kasasandngi so gawii a phakatalingoma a tanto a mapitl so siksa iyan na pphagapas siran ko limo o Kadnan iran sa di ran dn aanogonan so pangn’nkn ko masa dn a kapkhababayai ran on sabap sa kagia adn a bantak iran a salakaw a gioto i lbi a mapia a di so kakana iran ko pangn’nkn, sa so baraakal na aya phakasold ko Sorga a khaosar iyan so akal iyan.

1890. Sii ko sorga na da a ba roo dawndaw ago gagawii, sa so sindaw na phoon ko tihaya o Allāh, sabap roo na da a mayaw roo a ranti a alongan ago da a pan’nggaw roo, a datar o musim ko doniya, a pkhagdam o manosiya. Ilay anka so tafsir o al Qurtubi.

1891. So Zanjabīl na iphagoman ko panginginomn sa mapphakayaw niyan na so miaaloy sa onaan a Kāfūr na ipzaog ko panginginomn ka an iyan mapphakadnggaw a matnggaw sa bakrng, sa gianan na manga bayambayanan ka so panginginomn ko Sorga na di khagaga o pamikiran so kiroapaan on ko thito a btad iyan.

1892. So Salsabīl na lawas a ig oto ko Sorga, gioto i tindg o Mujāhid ago so Ikrimah a aya kon a kiabthowi ron sa Salsabīl na kagia mapia a kaphragiray niyan ko kapthoga iyan.

1893. Gianan so manga limo ko Sorga a ikhormat ko manga taw a miangaroromasay ko doniya ko kapzimbaa iran ko Kadnan iran sa rk iran so dayaan a maolad ko alongan a Qiyāmah, sa langowan a iphakapia ginawa iran na palaya ro o dn asa sa da dn a mapkhno iran a maito bo ka palaya dn kasosoat ago kanggayagomaya.

1894. Siogo o Allāh so Sogo’ iyan sa kalalayona niyan ko manga simba niyan ko kadawndaw ago sii ko manga kagagawii, sa ipphamagoman oto o pankatan iyan ko Allāh, sa so mambo so manga ummat iyan na aya iran ladiawan so Rasūlullh [s.a.w] sa pzayanan iran ko langowan a koat iyan ko kapzimbaa niyan ko Kadnan iyan, aya bo a liyo ron na so manga btad a minisnggay a sii rkaniyan bo ka di ran on khasayanan, sa so Ibn Umar i isa a makikilala a pzayanan iyan so Nabī, sii ko manga goagoay niyan ago so galbk iyan sa taman a kakhagagaa niyan on.

1895. Waraan o manosiya a pkhababayaan iyan so mimamasa a misasambot a kasasan- dngan iyan a di so da pn mitalingoma a matag iyan pkhan’g, sa aya bo a maphakaona niyan so matataalik a da pn kamasai na so taw a tioro o Allāh a adn a akal iyan a malantas a gianan i mapangingindaw o Qur’ān a aya niyan pakapanonompangan ko manga katharo iyan, so pman so manosiya a da a akal iyan na lawan pn ko binatang sa kadadadag a aya bo a riaotan o akal iyan na pphagintaw ka an pphakakan sa da a antap iyan a maporo ko kibabatog iyan a rowar sa kapno a niyan sa tiyan iyan ago so kaonoti niyan ko baya a ginawa niyan sa aya niyan balowin a tuhan iyan a makapapaar on.

1896. So manosiya na da a kabaya iyan a katoro iyan ago di niyan khagaga o ba niyan manggolawla inonta bo o kabaya o Allāh, so Allāh i pmbgay sa toroan ko oripn iyan. Go da a khabayaan tano a galbk inonta a ipzango tano ko Allāh ko giikatharoa ko In Shā Allāh, o kabaya o Allāh na mapnggolawla ka kagia skaniyan bo i khirk ko kapnggolawlaa ko galbk, na so manosiya na da a kapasang iyan ago da a bagr iyan odi bgi o Allāh sa bagr ago kapasang.