So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Muddathir - [ 74 So Khokolob sa Gabar ] - سـورة المدثِّـر
( The Cloaked One - Ang Nagbalabal [o Nagtakip Ng Katawan] )

Pangnal ko Sūrah

Miakatondog skaniyan ko miaona a sūrah (al Muzammil) ko kiatoron. So patogina niyan a al Muddatthir, na iphropa niyan so Rasūlullāh [s.a.w] gowani a mailay niyan so Wahī sa mialk na miagapas sa walay na kagia makaoma ko karoma niyan a Khadījah na pitharo iyan on a kolobi ako nka sa gabar (tanggob) sa gioto i kiapmaana i ron sa so khokolob sa gabar, ko kiatoron o sūrah, a datar oto mambo so miaonaan iyan a sūrah a makaphlagid sa maana a palaya aya mitotoro iyan na so kakholob sa gabar odi na nditarn.

So bandingan iyan na makapndatar bo ago so miaona a sūrah, a so bandi- ngan ko sambayang ago so kabantoga ko Allāh, ago so kaphantang ko masa a kagigimpis o rarb sa manga awid a akal. So pagtaw a riningasa iran so Bnar na khataaman iran so masakit a siksa ko alongan a maori.

Aya kadakl a ayat iyan na 56, tomioron ko oriyan o al Muzammil.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

74:1

Hassanor Alapa : Hay so thatanggob sa gabar 1867 (so Rasūlullāh [s.a.w])

Muhsin Khan : O you (Muhammad SAW) enveloped (in garments)!

Sahih International : O you who covers himself [with a garment],

Pickthall : O thou enveloped in thy cloak,

Yusuf Ali : O thou wrapped up (in the mantle)!

Shakir : O you who are clothed!

Dr. Ghali : O you shrouded (in your mantle),

Tafsir Jalalayn : O you enveloped in your mantle, the Prophet (s) (al-muddaththir is actually al-mutadaththir, but the tā’ has been assimilated with the dāl) that is to say, the one who is enwrapped in his clothes when the Revelation [Gabriel] comes down on him,

Tagalog : O ikaw Muhammad na nagbalabal (o nagtakip ng buong katawan) sa pamamagitan ng iyong kasuotan!

74:2

Hassanor Alapa : Tindg ka na pamarinta ka

Muhsin Khan : Arise and warn!

Sahih International : Arise and warn

Pickthall : Arise and warn!

Yusuf Ali : Arise and deliver thy warning!

Shakir : Arise and warn,

Dr. Ghali : Rise up (and) so warn!

Tafsir Jalalayn : arise and warn: threaten the people of Mecca with [punishment in] the Fire should they refuse to believe;

Tagalog : Tumayo ka mula sa iyong higaan at balaan mo ang mga tao mula sa parusa ng Allâh!

74:3

Hassanor Alapa : Go so Kadnan ka na sla anka

Muhsin Khan : And your Lord (Allah) magnify!

Sahih International : And your Lord glorify

Pickthall : Thy Lord magnify,

Yusuf Ali : And thy Lord do thou magnify!

Shakir : And your Lord do magnify,

Dr. Ghali : And so your Lord magnify,

Tafsir Jalalayn : and magnify your Lord, exalt [Him] above what is ascribed [to Him] by the idolaters;

Tagalog : At dakilain mo ang Allâh na iyong ‘Rabb’ na Bukod-Tangi na Nag-iisa at sambahin mo Siya sa Kanyang Kaisahan!

74:4

Hassanor Alapa : Go so nditarn ka na soti anka

Muhsin Khan : And your garments purify!

Sahih International : And your clothing purify

Pickthall : Thy raiment purify,

Yusuf Ali : And thy garments keep free from stain!

Shakir : And your garments do purify,

Dr. Ghali : And so your clothes purify,

Tafsir Jalalayn : and purify your clothes, from impurity, or [it means] shorten them, instead of [imitating] the way in which the Arabs [are wont to] let their robes drag [behind them], out of vanity, for perhaps they will be sullied by some impurity;

Tagalog : At linisin mo ang iyong kasuotan mula sa mga maruruming bagay at manatili ka sa paglayo sa mga diyus-diyosan, mga santo,

74:5

Hassanor Alapa : Na so dosa a piakasisingay na tawarang anka

Muhsin Khan : And keep away from Ar-Rujz (the idols)!

Sahih International : And uncleanliness avoid

Pickthall : Pollution shun!

Yusuf Ali : And all abomination shun!

Shakir : And uncleanness do shun,

Dr. Ghali : And so defilement forsake!

Tafsir Jalalayn : and shun [all] defilement, [this rijz] was explained by the Prophet (s) to be the graven images; in other words, persist in shunning them.

Tagalog : At lahat ng gawain na may kinalaman sa pagsamba sa iba bukod sa Allâh at huwag na huwag mong lapitan ang mga ito!

74:6

Hassanor Alapa : Go di ka phammgay sa pantag sa an ka makakowa sa balas iyan a madakl

Muhsin Khan : And give not a thing in order to have more (or consider not your deeds of Allah's obedience as a favour to Allah).

Sahih International : And do not confer favor to acquire more

Pickthall : And show not favour, seeking wordly gain!

Yusuf Ali : Nor expect, in giving, any increase (for thyself)!

Shakir : And bestow not favors that you may receive again with increase,

Dr. Ghali : And be not bountiful, (hoping) to gain more,

Tafsir Jalalayn : And do not grant a favour seeking greater gain (read tastakthiru as a circumstantial qualifier) in other words, do not give something in order to demand more in return: this [stipulation] is specific to the Prophet (s), since he is enjoined to [adopt] the fairest traits and the noblest of manners;

Tagalog : At huwag kang magbigay ng kahit na anumang bagay na ang hangarin ng iyong pamimigay ay may kapalit (na suklian o tumbasan) ito ng higit pa kaysa rito,

74:7

Hassanor Alapa : Go sii ko Kadnan ka na zabar ka on

Muhsin Khan : And be patient for the sake of your Lord (i.e. perform your duty to Allah)!

Sahih International : But for your Lord be patient.

Pickthall : For the sake of thy Lord, be patient!

Yusuf Ali : But, for thy Lord's (Cause), be patient and constant!

Shakir : And for the sake of your Lord, be patient.

Dr. Ghali : And to your Lord (endure) patiently!

Tafsir Jalalayn : and endure patiently for the sake of your Lord, [all His] commands and prohibitions.

Tagalog : At alang-alang sa pagmamahal ng Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay maging matiisin ka habang isinasagawa mo ang Kanyang mga ipinag-uutos at iniiwasan ang Kanyang mga pagbabawal.

74:8

Hassanor Alapa : Na amay ka iyopn so bogiong (ko bankit)

Muhsin Khan : Then, when the Trumpet is sounded (i.e. its second blowing);

Sahih International : And when the trumpet is blown,

Pickthall : For when the trumpet shall sound,

Yusuf Ali : Finally, when the Trumpet is sounded,

Shakir : For when the trumpet is sounded,

Dr. Ghali : So when Trumpet is sounded (Literally: trumpeted).

Tafsir Jalalayn : For when the trumpet is sounded, when the trumpet is blown, that is, the Horn (qarn), at the second blast,

Tagalog : At kapag hinipan na ang Trumpeta sa ikalawang pag-ihip nito upang buhayin at palabasin ang mga namatay mula sa kanilang mga libingan,

74:9

Hassanor Alapa : Na gioto sa alongan oto na gawii a mapitl

Muhsin Khan : Truly, that Day will be a Hard Day.

Sahih International : That Day will be a difficult day

Pickthall : Surely that day will be a day of anguish,

Yusuf Ali : That will be- that Day - a Day of Distress,-

Shakir : That, at that time, shall be a difficult day,

Dr. Ghali : Upon that Day then it will be a difficult Day.

Tafsir Jalalayn : that day, that is to say, the time of the sounding (yawma’idhin is a substitution for the preceding subject, and is not declined because it is annexed to something that cannot be declined; the predicate of the subject [is the following]) will be a harsh day (idhā is operated by what is indicated by the statement: ishtadda’l-amru, ‘[for when the trumpet is sounded] the situation will be terrible’),

Tagalog : Walang pag-aalinlangang napakatindi ang hirap na mararanasan sa Araw na ito ng mga walang pananampalataya.

74:10

Hassanor Alapa : Sii ko manga kafir na di malbod

Muhsin Khan : Far from easy for the disbelievers.

Sahih International : For the disbelievers - not easy.

Pickthall : Not of ease, for disbelievers.

Yusuf Ali : Far from easy for those without Faith.

Shakir : For the unbelievers, anything but easy.

Dr. Ghali : For the disbelievers, other than being easy.

Tafsir Jalalayn : for the disbelievers, not at all easy: herein is an indication that it will be easy for believers despite its harshness.

Tagalog : At malayo sa pagiging madali na inaakalang mawawala sila kaagad sa anuman na kanilang kinaroroonang napakahirap na kalagayan. At matatapos kaagad sa pakikipagkuwenta sa kanilang mga gawain at sa iba pang mga kagimbal-gimbal na mga pangyayari.

74:11

Hassanor Alapa : Bagakn Ako nka ago so taw a inadn Akn a tibayo a bothong 1868

Muhsin Khan : Leave Me Alone (to deal) with whom I created Alone (without any means, i.e. Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi)!

Sahih International : Leave Me with the one I created alone

Pickthall : Leave Me (to deal) with him whom I created lonely,

Yusuf Ali : Leave Me alone, (to deal) with the (creature) whom I created (bare and) alone!-

Shakir : Leave Me and him whom I created alone,

Dr. Ghali : Leave Me with him whom I created alone,

Tafsir Jalalayn : Leave Me [to deal] with him whom I created (wa-man khalaqtu is a supplement to the direct object, or [it is] an object of accompaniment) lonely (wahīdan is a circumstantial qualifier referring to the man, ‘whom’, or to the pronoun referring to it but omitted from khalaqtu [sc. khalaqtuhu]), alone, without family or wealth — this was al-Walīd b. al-Mughīra al-Makhzūmī —

Tagalog : Hayaan mo na Ako, O Muhammad, Ako at siya na nilikha Ko sa sinapupunan ng kanyang ina na nag-iisa,

74:12

Hassanor Alapa : A bigan Akn sa tamok a mammts (a di khapinda)

Muhsin Khan : And then granted him resources in abundance.

Sahih International : And to whom I granted extensive wealth

Pickthall : And then bestowed upon him ample means,

Yusuf Ali : To whom I granted resources in abundance,

Shakir : And give him vast riches,

Dr. Ghali : And set up (Literally: made) for him extensive wealth,

Tafsir Jalalayn : and [then] assigned him ample means, abundant and continuous, [generated] from [his] crops, livestock and commerce,

Tagalog : Na wala siyang anumang yaman ni anak sa kanyang tabi noon, at pagkatapos ay pinagkalooban ko siya ng banayad at marangyang pamumuhay para sa kanya,

74:13

Hassanor Alapa : Ago manga wata a makama-masa siran

Muhsin Khan : And children to be by his side!

Sahih International : And children present [with him]

Pickthall : And sons abiding in his presence

Yusuf Ali : And sons to be by his side!-

Shakir : And sons dwelling in his presence,

Dr. Ghali : And sons always in presence,

Tafsir Jalalayn : and sons, ten or more, present [by his side], present at social gatherings and whose testimonies are listened to,

Tagalog : At mga anak na naging kasa-kasama niya kahit saan man siya naroroon sa Makkah na ang mga ito ay hindi humihiwalay sa kanya.

74:14

Hassanor Alapa : Ago libodan Akn skaniyan sa samporna kapakadaya

Muhsin Khan : And made life smooth and comfortable for him!

Sahih International : And spread [everything] before him, easing [his life].

Pickthall : And made (life) smooth for him.

Yusuf Ali : To whom I made (life) smooth and comfortable!

Shakir : And I adjusted affairs for him adjustably;

Dr. Ghali : And made (life) smooth for him in an accessible (way).

Tafsir Jalalayn : and facilitated, extended, for him greatly, [his] livelihood, duration of life and children.

Tagalog : At ginawa Kong madali para sa kanya ang daan ng pamumuhay,

74:15

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na maiinam iyan pn a kaphamagoman iyan

Muhsin Khan : After all that he desires that I should give more;

Sahih International : Then he desires that I should add more.

Pickthall : Yet he desireth that I should give more.

Yusuf Ali : Yet is he greedy-that I should add (yet more);-

Shakir : And yet he desires that I should add more!

Dr. Ghali : Thereafter he expects that I increase (My favors).

Tafsir Jalalayn : Still he is eager that I should give [him] more.

Tagalog : Pagkatapos ng lahat ng ito ay naghahangad pa rin siya na dagdagan Ko ang kanyang yaman at anak, gayong katiyakang hindi naman siya naniwala sa Akin.

74:16

Hassanor Alapa : Di, Ka mataan a miaadn skaniyan ko manga tanda Ami a somosopak

Muhsin Khan : Nay! Verily, he has been stubborn and opposing Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.).

Sahih International : No! Indeed, he has been toward Our verses obstinate.

Pickthall : Nay! For lo! he hath been stubborn to Our revelations.

Yusuf Ali : By no means! For to Our Signs he has been refractory!

Shakir : By no means! surely he offers opposition to Our communications.

Dr. Ghali : Not at all! Surely he has been stubborn to Our signs.

Tafsir Jalalayn : Nay!, I shall not give him more than that. He is indeed stubborn to Our signs, [to] the Qur’ān.

Tagalog : Ang katotohanan ay hindi tulad ng inaangkin niya na masama at makasalanan, bagkus ay hindi Ko siya pagkakalooban ng karagdagan; dahil siya ay walang pag-aalinlangang nagmamatigas at tinatanggihan ang Qur’ân at ang mga katibayan ng Allâh (sa Qur’ân) na ito para sa Kanyang mga nilikha.

74:17

Hassanor Alapa : Matatankd a tambonan Akn skaniyan sa siksa a phlikapaw

Muhsin Khan : I shall oblige him to (climb a slippery mountain in the Hell-fire called As-Sa'ud, or to) face a severe torment!

Sahih International : I will cover him with arduous torment.

Pickthall : On him I shall impose a fearful doom.

Yusuf Ali : Soon will I visit him with a mount of calamities!

Shakir : I will make a distressing punishment overtake him.

Dr. Ghali : I will soon oppress him to a (hard) mounting (in calamities).

Tafsir Jalalayn : [Soon] I shall burden him with a trying chastisement; alternatively [sa‘ūdan means] a mountain of fire which he will be made to ascend and then fall down from, forever.

Tagalog : Sapilitan Ko siyang kakaladkarin sa matinding kaparusahan at sa kapaguran na wala na siyang kapahingahan pa.
[Ang tinutukoy dito ay si Al-Walid Ibn Mughirah na tumanggi sa katotohanan at lantad ang kanyang pakikipaglaban sa Allâh at sa Kanyang Sugo].

74:18

Hassanor Alapa : A skaniyan na miamimikiran na dominianka

Muhsin Khan : Verily, he thought and plotted;

Sahih International : Indeed, he thought and deliberated.

Pickthall : For lo! he did consider; then he planned -

Yusuf Ali : For he thought and he plotted;-

Shakir : Surely he reflected and guessed,

Dr. Ghali : Surely he did think and he determined!

Tafsir Jalalayn : Indeed he pondered, what to say about the Qur’ān which he heard from the Prophet (s), and decided, this, in his mind.

Tagalog : Katiyakan, siya ay nag-isip at nagbalak ng masama, at pinaghandaan niya ang kanyang sasabihin na paninira kay Muhammad at sa Qur’ân, at siya ay nahirapan dahil sa sobrang kaiisip at kababalak ng kasamaan, at napiga (nadiin) at nadaig ang kanyang kaisipan,

74:19

Hassanor Alapa : Na mialaklak skaniyan adamanaya dn i kiadianka iyan

Muhsin Khan : So let him be cursed! How he plotted!

Sahih International : So may he be destroyed [for] how he deliberated.

Pickthall : (Self-)destroyed is he, how he planned!

Yusuf Ali : And woe to him! How he plotted!-

Shakir : But may he be cursed how he plotted;

Dr. Ghali : So, may he be slain, how he determined!

Tafsir Jalalayn : Perish he, may he be cursed and chastised, how he decided!, [perish he] whatever the nature of his decision may have been.

Tagalog : Na kung kaya, sa ganitong kadahilanan ay karapat-dapat siya sa pagkawasak, samakatuwid paano niya pinaghandaan sa kanyang sarili ang ganitong pag-aalipusta?

74:20

Hassanor Alapa : Na mialaklak skaniyan adamanaya dn i kiadianka iyan

Muhsin Khan : And once more let him be cursed, how he plotted!

Sahih International : Then may he be destroyed [for] how he deliberated.

Pickthall : Again (self-)destroyed is he, how he planned! -

Yusuf Ali : Yea, Woe to him; How he plotted!-

Shakir : Again, may he be cursed how he plotted;

Dr. Ghali : Again, (Literally: Thereafter) may he be slain, how he determined!

Tafsir Jalalayn : Again, perish he, how he decided!

Tagalog : At pagkatapos ay muli pa ring napiga at nadaig ang kanyang kaisipan dahil sa kaiisip at pagbabalak ng kasamaan at paghahanda kung paano aalipustain ang Qur’ân.

74:21

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na miamimikiran.

Muhsin Khan : Then he thought;

Sahih International : Then he considered [again];

Pickthall : Then looked he,

Yusuf Ali : Then he looked round;

Shakir : Then he looked,

Dr. Ghali : Thereafter he looked (round);

Tafsir Jalalayn : Then he contemplated, the faces of his people; or [he contemplated] with what [words] he might cast aspersions upon it.

Tagalog : Pagkatapos ay kumunot ang kanyang noo,

74:22

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na miakarogarm so paras iyan ago miakasangingi 1869

Muhsin Khan : Then he frowned and he looked in a bad tempered way;

Sahih International : Then he frowned and scowled;

Pickthall : Then frowned he and showed displeasure.

Yusuf Ali : Then he frowned and he scowled;

Shakir : Then he frowned and scowled,

Dr. Ghali : Thereafter he frowned, and he scowled;

Tafsir Jalalayn : Then he frowned, he contracted his face and glowered, anguished by what he wanted to say, and scowled, increasing the contracting and the glowering [in his face].

Tagalog : At tumindi ang pagkakunot nito at pagdilim ng kanyang mukha dahil sa inabot niyang matinding pag-iisip, at wala siyang natagpuan na gagamitin bilang pag-aalipusta sa Qur’ân;

74:23

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na tomialikhod ago mithakabor

Muhsin Khan : Then he turned back and was proud;

Sahih International : Then he turned back and was arrogant

Pickthall : Then turned he away in pride

Yusuf Ali : Then he turned back and was haughty;

Shakir : Then he turned back and was big with pride,

Dr. Ghali : Thereafter he withdrew, and he waxed proud.

Tafsir Jalalayn : Then he turned his back, to faith, in disdain, scornful of following the Prophet (s),

Tagalog : Pagkatapos siya ay umatras bilang pagtalikod sa katotohanan, at nagmataas mula sa pag-amin,

74:24

Hassanor Alapa : Sa pitharo iyan a da ankai a Qur’ān a rowar sa salamankiro a pphaganadn

Muhsin Khan : Then he said: "This is nothing but magic from that of old;

Sahih International : And said, "This is not but magic imitated [from others].

Pickthall : And said: This is naught else than magic from of old;

Yusuf Ali : Then said he: "This is nothing but magic, derived from of old;

Shakir : ~Then he said: This is naught but enchantment, narrated (from others);

Dr. Ghali : So he said, "Decidedly this is nothing except sorcery, transmitted relics.

Tafsir Jalalayn : and said, of what he [the Prophet] had brought: ‘This is nothing but handed-down sorcery, learnt from sorcerers;

Tagalog : Kaya sinabi (na lamang) niya hinggil sa Banal na Qur’ân: Walang anumang sinasabi si Muhammad kundi salamangka na ginaya niya mula sa mga naunang tao,

74:25

Hassanor Alapa : Da ini a rowar sa katharo a manosiya

Muhsin Khan : "This is nothing but the word of a human being!"

Sahih International : This is not but the word of a human being."

Pickthall : This is naught else than speech of mortal man.

Yusuf Ali : "This is nothing but the word of a mortal!"

Shakir : This is naught but the word of a mortal.

Dr. Ghali : Decidedly this is nothing except the speech of mortals."

Tafsir Jalalayn : this is nothing but the speech of humans’, similar to what they [the idolaters] had said: ‘It is only a human that is teaching him’ [Q. 16:103].

Tagalog : At ang Qur’ân na ito ay walang iba kundi salita ng mga tao na natutunan ni Muhammad sa kanila pagkatapos ay inangkin niyang ito ay nagmula sa Allâh.

74:26

Hassanor Alapa :Matatankd a pagiawn Akn skaniyan ko Naraka a Saqar 1870

Muhsin Khan : I will cast him into Hell-fire

Sahih International : I will drive him into Saqar.

Pickthall : Him shall I fling unto the burning.

Yusuf Ali : Soon will I cast him into Hell-Fire!

Shakir : I will cast him into hell.

Dr. Ghali : I shall soon roast him in Saqar.

Tafsir Jalalayn : I shall [soon] admit him into Saqar! — Hell.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, ipapasok ko siya sa ‘Saqar’ – Impiyerno – upang siya ay masunog sa pamamagitan ng init at apoy nito,

74:27

Hassanor Alapa : Antaai miakatokaw rka o antonaa so Saqar

Muhsin Khan : And what will make you know exactly what Hell-fire is?

Sahih International : And what can make you know what is Saqar?

Pickthall : - Ah, what will convey unto thee what that burning is! -

Yusuf Ali : And what will explain to thee what Hell-Fire is?

Shakir : And what will make you realize what hell is?

Dr. Ghali : And what makes you realize what Saqar is?

Tafsir Jalalayn : And how would you know what is Saqar? — this [interrogative] is intended to emphasise its enormity.

Tagalog : At ano ba ang nagawa mong paraan para malaman mo kung ano ang ‘Saqar’ o Impiyernong-Apoy na ito,

74:28

Hassanor Alapa : (skaniyan so) siksa a da a plambaan iyan ago daa imbagak iyan (inonta a thotongn iyan langon)

Muhsin Khan : It spares not (any sinner), nor does it leave (anything unburnt)!

Sahih International : It lets nothing remain and leaves nothing [unburned],

Pickthall : It leaveth naught; it spareth naught

Yusuf Ali : Naught doth it permit to endure, and naught doth it leave alone!-

Shakir : It leaves naught nor does it spare aught.

Dr. Ghali : It neither spares (i.e., no survivors remain) nor leaves (anything) behind,

Tafsir Jalalayn : It neither spares nor leaves behind, anything of flesh or nerve, but destroys it [all], after which he is restored to his former state.

Tagalog : Na walang itinitira na kahit na ano kundi sinusunog nito ang bawa’t laman at buto,

74:29

Hassanor Alapa : A pthotong ko manga kobal sa taman sa makaitm

Muhsin Khan : Burning the skins!

Sahih International : Blackening the skins.

Pickthall : It shrivelleth the man.

Yusuf Ali : Darkening and changing the colour of man!

Shakir : It scorches the mortal.

Dr. Ghali : Shriveling mortals,

Tafsir Jalalayn : It burns away the flesh, scorching the surface of skin.

Tagalog : At binabago nito ang kaanyuan ng balat at pinaiitim ito, na sinusunog at tinutuklap ito!

74:30

Hassanor Alapa : A katatagoan sa sapolo ago siaw a manga malāikat 1871

Sahih International : Over it are nineteen [angels].

Pickthall : Above it are nineteen.

Yusuf Ali : Over it are Nineteen.

Shakir : Over it are nineteen.

Dr. Ghali : Over it are nineteen.

Tafsir Jalalayn : There are nineteen [keepers] standing over it, angels, its keepers; a certain disbeliever, who was a mighty stalwart, said, ‘I will avail you seventeen of them, if you avail me [just] two’. God, exalted be He, says:

Tagalog : At ang mga tagapangansiwa sa Impiyernong ito at kumukuntrol sa pagpaparusa sa mga nasa loob nito ay labimsiyam na mga anghel na mga matitindi.

74:31


Hassanor Alapa : Go da Ami baloya so komikibir ko Naraka inonta a manga malāikat go da Ami baloya so bilangan iran a rowar sa tioba ko siran oto a manga kafir ka an matankd o siran oto a tioronan sa kitab (so Yahūdī ago so Nasrānī) ago kaomanan iyan so siran oto a miamaratiaya sa paratiaya go di zanka so siran oto a tioronan sa kitab ago so miamaratiaya ago an matharo o siran oto a kadadalman so manga poso’ iran sa sakit ago so manga kafir a antonaa i antap o Allāh sankai a ibarat datar oto a pndadagn o Allāh so taw a khabayaan Iyan ago pthoroon Iyan so taw a khabayaan Iyan, go da a matao ko manga sondaro o Kadnan ka a rowar Rkaniyan, go da skaniyan (a naraka a Saqar) a rowar sa pananadm a rk o manosiya.

Muhsin Khan : And We have set none but angels as guardians of the Fire, and We have fixed their number (19) only as a trial for the disbelievers, in order that the people of the Scripture (Jews and Christians) may arrive at a certainty [that this Quran is the truth as it agrees with their Books i.e. their number (19) is written in the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)] and the believers may increase in Faith (as this Quran is the truth) and that no doubts may be left for the people of the Scripture and the believers, and that those in whose hearts is a disease (of hypocrisy) and the disbelievers may say: "What Allah intends by this (curious) example ?" Thus Allah leads astray whom He wills and guides whom He wills. And none can know the hosts of your Lord but He. And this (Hell) is nothing else than a (warning) reminder to mankind.

Sahih International : And We have not made the keepers of the Fire except angels. And We have not made their number except as a trial for those who disbelieve - that those who were given the Scripture will be convinced and those who have believed will increase in faith and those who were given the Scripture and the believers will not doubt and that those in whose hearts is hypocrisy and the disbelievers will say, "What does Allah intend by this as an example?" Thus does Allah leave astray whom He wills and guides whom He wills. And none knows the soldiers of your Lord except Him. And mention of the Fire is not but a reminder to humanity.

Pickthall : We have appointed only angels to be wardens of the Fire, and their number have We made to be a stumbling-block for those who disbelieve; that those to whom the Scripture hath been given may have certainty, and that believers may increase in faith; and that those to whom the Scripture hath been given and believers may not doubt; and that those in whose hearts there is disease, and disbelievers, may say: What meaneth Allah by this similitude? Thus Allah sendeth astray whom He will, and whom He will He guideth. None knoweth the hosts of thy Lord save Him. This is naught else than a Reminder unto mortals.

Yusuf Ali : And We have set none but angels as Guardians of the Fire; and We have fixed their number only as a trial for Unbelievers,- in order that the People of the Book may arrive at certainty, and the Believers may increase in Faith,- and that no doubts may be left for the People of the Book and the Believers, and that those in whose hearts is a disease and the Unbelievers may say, "What symbol doth Allah intend by this?" Thus doth Allah leave to stray whom He pleaseth, and guide whom He pleaseth: and none can know the forces of thy Lord, except He and this is no other than a warning to mankind.

Shakir : And We have not made the wardens of the fire others than angels, and We have not made their number but as a trial for those who disbelieve, that those who have been given the book may be certain and those who believe may increase in faith, and those who have been given the book and the believers may not doubt, and that those in whose hearts is a disease and the unbelievers may say: What does Allah mean by this parable? Thus does Allah make err whom He pleases, and He guides whom He pleases, and none knows the hosts of your Lord but He Himself; and this is naught but a reminder to the mortals.

Dr. Ghali : And in no way have We made the Wardens (Literally: companions) of the Fire except Angels, and in no way have We made their (right) number except as a temptation for the ones who have disbelieved, (and) that the ones to whom the Book has been brought may have certitude, and that the ones who have believed may increase in belief, and that the ones to whom the Book has been brought and the believers may not be suspicious, and that the ones in whose hearts there is sickness and the disbelievers may say, "What would Allah intend by this as a similitude?" Thus does Allah lead into error whomever He decides, and He guides whomever He decides, and in no way does anyone know the hosts of your Lord except He. And in no way is it anything except a Reminding to the mortals.

Tafsir Jalalayn : And We have appointed only angels as wardens of the Fire, in other words, and so they cannot be withstood as these [disbelievers are wont to] imagine; and We have made their number, so, only as a stumbling-block, a cause for error, for those who disbelieve, when they then say, ‘Why are there nineteen of them?’, so that those who were given the Scripture, namely, the Jews, may be certain, of the sincerity of the Prophet (s) in [saying that] they are nineteen, for this concords with what is in their Scripture; and that those who believe, from among the People of the Scripture, may increase in faith, in affirmation of the truth, given that what the Prophet (s) has said concords with what is in their Scripture, and that those given the Scripture and the believers, [those] other than these [Jews], may not be in doubt, concerning the number of [these] angels, and that those in whose hearts there is a sickness, an uncertainty, [those] in Medina, and the disbelievers, in Mecca, may say, ‘What did God mean by this, number [as a], similitude?’ (mathalan: they referred to it thus [as a mathal] on account of it being a curious matter; in terms of syntax, it [mathalan] is a circumstantial qualifier). Thus, that is, just as the one who rejects this number is led astray and the one who affirms the truth of it is guided, God leads astray whom He will and guides whom He will. And none knows the hosts of your Lord, namely, the angels, [none knows them] in terms of their strength and their assistants, except Him. And it, that is, Saqar, is nothing but a reminder for humans.

Tagalog : At hindi Kami naglikha ng mga tagapagbantay ng Impiyerno kundi ng matitindi at mga mababalasik na mga anghel, at hindi Namin ginawa ang ganitong hustong bilang kundi upang subukin ang mga di-naniwala sa Allâh; at upang ang mga yaong pinagkalooban ng Kasulatan na mga Hudyo at mga Kristiyano ay umabot sa kapasiyahan na pagtitiyak na ang sinasabi ng Banal na Qur’ân hinggil sa mga tagapangasiwa ng Impiyerno ay walang iba kundi katotohanan na mula sa Allâh, dahil ito ay sumang-ayon sa anumang nasa kanila na mga kasulatan; at mas lalong titibay at madaragdagan ang mga mananampalataya sa kanilang paniniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo at pagsagawa ng Kanyang batas; at upang walang maiwan na anumang pag-aalinlangan sa mga yaong pinagkalooban ng kasulatan na mga Hudyo at mga Kristiyano, at gayundin sa mga mananampalataya na naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo; at upang masabi ng mga yaong may pagkukunwari sa kanilang mga puso at mga walang pananampalataya:

Ano ba ang layunin ng Allâh sa ganitong kamangha-manghang bilang? At sa ganito na pagkabanggit na bilang ay inililigaw ng Allâh ang sinumang nais Niyang iligaw at ginagabayan Niya ang sinumang nais Niyang gabayan, at walang nakaaalam ng bilang ng mga anghel ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na Kanyang nilikha kundi Siya lamang, ang Allâh na Bukod-Tangi. At ang Impiyernong-Apoy ay walang iba kundi bilang paalaala at pagpapayo sa sangkatauhan.

74:32

Hassanor Alapa : Di, ibt ko olan 1872

Muhsin Khan : Nay, and by the moon,

Sahih International : No! By the moon

Pickthall : Nay, by the Moon

Yusuf Ali : Nay, verily: By the Moon,

Shakir : Nay; I swear by the moon,

Dr. Ghali : Not at all! And (by) the moon,

Tafsir Jalalayn : Nay, (kallā: denoting a commencement [of a new sentence], to be understood as alā) by the moon!

Tagalog : Ang katotohanan ay hindi yaong tulad ng nabanggit na pagtanggi sa anumang dala-dala ng Sugo, sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng buwan,

74:33

Hassanor Alapa : Go so kagagawii igira tomialikhod

Muhsin Khan : And by the night when it withdraws,

Sahih International : And [by] the night when it departs

Pickthall : And the night when it withdraweth

Yusuf Ali : And by the Night as it retreateth,

Shakir : And the night when it departs,

Dr. Ghali : And the night as it with draws,

Tafsir Jalalayn : And by the night when it returns! (if read as idhā dabara), when it comes back after day (a variant reading has idh adbara, meaning ‘when it has receded’).

Tagalog : At sa gabi kapag ito ay naglaho,

74:34

Hassanor Alapa : Go so zobo igira mikhalibabas

Muhsin Khan : And by the dawn when it brightens,

Sahih International : And [by] the morning when it brightens,

Pickthall : And the dawn when it shineth forth,

Yusuf Ali : And by the Dawn as it shineth forth,-

Shakir : And the daybreak when it shines;

Dr. Ghali : And the morning when it shines (forth),

Tafsir Jalalayn : And by the dawn when it appears!

Tagalog : At sa umaga kapag ito ay lumiwanag na.

74:35

Hassanor Alapa : Ka mataan a skaniyan (so naraka a Saqar) na isa ko lbi a manga ala

Muhsin Khan : Verily, it (Hell, or their denial of the Prophet Muhammad SAW , or the Day of Resurrection) is but one of the greatest calamities.

Sahih International : Indeed, the Fire is of the greatest [afflictions]

Pickthall : Lo! this is one of the greatest (portents)

Yusuf Ali : This is but one of the mighty (portents),

Shakir : Surely it (hell) is one of the gravest (misfortunes),

Dr. Ghali : Surely it is indeed one of the greatest things,

Tafsir Jalalayn : Verily it, that is, Saqar, is one of the enormities, [one of] the greatest calamities —

Tagalog : Katiyakan, ang Impiyerno ay isa sa mga dakilang palatandaan;

74:36

Hassanor Alapa : A pangangalk ko manosiya

Muhsin Khan : A warning to mankind,

Sahih International : As a warning to humanity -

Pickthall : As a warning unto men,

Yusuf Ali : A warning to mankind,-

Shakir : A warning to mortals,

Dr. Ghali : As a warning to mortals,

Tafsir Jalalayn : a warning (nadhīran is a circumstantial qualifier referring to ihdā, ‘one of’, and it is masculine because it denotes [masculine] ‘adhāb, ‘chastisement’) to [all] humans;

Tagalog : Bilang babala at panakot sa mga tao, sa sinumang nagnais mula sa inyo na mapalapit sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha,

74:37

Hassanor Alapa : Ki taw a kiabayaan iyan a pd rkano a kapakaona niyan odi na makaori (sii ko kapangongonotan sa mapia)

Muhsin Khan : To any of you that chooses to go forward (by working righteous deeds), or to remain behind (by commiting sins),

Sahih International : To whoever wills among you to proceed or stay behind.

Pickthall : Unto him of you who will advance or hang back.

Yusuf Ali : To any of you that chooses to press forward, or to follow behind;-

Shakir : To him among you who wishes to go forward or remain behind.

Dr. Ghali : To whomever of you who decides to go forward or postpone (i.e., performing righteous deeds or falling into evil).

Tafsir Jalalayn : [alike] to those of you who wish (li-man shā’a minkum is a substitution for li’l-bashar, ‘to [all] humans’) to advance, towards good, or towards Paradise by means of faith, or linger behind, in evil, or in Hell because of [their] disbelief.

Tagalog : Sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga ipinag-uutos, o di kaya ay manatili sa pagtanggi sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga ipinagbabawal.

74:38

Hassanor Alapa : Langowan a ginawa ko 1873 nganin a pizokat iyan na misasanda on (so ginawa niyan)

Muhsin Khan : Every person is a pledge for what he has earned,

Sahih International : Every soul, for what it has earned, will be retained

Pickthall : Every soul is a pledge for its own deeds;

Yusuf Ali : Every soul will be (held) in pledge for its deeds.

Shakir : Every soul is held in pledge for what it earns,

Dr. Ghali : Every self will be pledged for whatever it has earned.

Tafsir Jalalayn : Every soul is held to ransom by what it earns, [it is] ransomed and requited for its deeds with the Fire,

Tagalog : Ang bawa’t tao ay mananagot sa bawa’t kanyang ginawa, na ito ay nakatala sa Allâh na kanyang makakamtan ang katumbas nito, at hindi siya makakawala hanggang hindi niya maisakatuparan ang anuman na nararapat na kabayaran sa kanyang ginawa at mga kaparusahan,

74:39

Hassanor Alapa : Inonta bo so khi rk ko katampar sa kawanan

Muhsin Khan : Except those on the Right, (i.e. the pious true believers of Islamic Monotheism);

Sahih International : Except the companions of the right,

Pickthall : Save those who will stand on the right hand.

Yusuf Ali : Except the Companions of the Right Hand.

Shakir : Except the people of the right hand,

Dr. Ghali : Except the companions of the Right.

Tafsir Jalalayn : except those of the right [hand], namely, the believers who will be saved from it, and [who] will be,

Tagalog : Maliban sa mga Muslim na mga taimtim ang kanilang mga layunin na sila ang mga taong nasa gawing Kanan na iniligtas nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsunod,

74:40

Hassanor Alapa : Sii sa manga kasorgaan a gii siran on mamagizai

Muhsin Khan : In Gardens (Paradise) they will ask one another,

Sahih International : [Who will be] in gardens, questioning each other

Pickthall : In gardens they will ask one another

Yusuf Ali : (They will be) in Gardens (of Delight): they will question each other,

Shakir : In gardens, they shall ask each other

Dr. Ghali : In Gardens they will ask one another (questions).

Tafsir Jalalayn : in gardens, questioning one another,

Tagalog : Na sila ay nasa mga Hardin na hindi kayang arukin ang dakilang katangian nito, na tinatanong nila ang isa’t isa,

74:41

Hassanor Alapa : Makapantag ko manga baradosa

Muhsin Khan : About Al-Mujrimun (polytheists, criminals, disbelievers, etc.), (And they will say to them):

Sahih International : About the criminals,

Pickthall : Concerning the guilty:

Yusuf Ali : And (ask) of the Sinners:

Shakir : About the guilty:

Dr. Ghali : Concerning the criminals,

Tafsir Jalalayn : about the guilty, and their predicament; and they will say to them, after all those who believed in the One God (muwahhidūn) are brought out of the Fire:

Tagalog : Hinggil sa mga walang pananampalataya na gumawa ng pang-aapi mismo sa karapatan ng kanilang mga sarili:

74:42

Hassanor Alapa : (sa tig iran a) antonaa i miakasold rkano ko Naraka a Saqar 1874

Muhsin Khan : "What has caused you to enter Hell?"

Sahih International : [And asking them], "What put you into Saqar?"

Pickthall : What hath brought you to this burning?

Yusuf Ali : "What led you into Hell Fire?"

Shakir : What has brought you into hell?

Dr. Ghali : "What inserted you into Saqar?"

Tafsir Jalalayn : ‘What has landed you in, [what has] made you enter, Saqar?’

Tagalog : Ano ba ang naging sanhi ng inyong pagpasok sa Impiyerno, na sinanhi na malasap ninyo ang init nito?

74:43

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a da kami maadn a pd ko manga barasambayang.

Muhsin Khan : They will say: "We were not of those who used to offer their Salat (prayers)

Sahih International : They will say, "We were not of those who prayed,

Pickthall : They will answer: We were not of those who prayed

Yusuf Ali : They will say: "We were not of those who prayed;

Shakir : They shall say: We were not of those who prayed;

Dr. Ghali : They will say, "We were not of the ones who prayed,

Tafsir Jalalayn : They will say, ‘We were not of those who prayed.

Tagalog : Sasabihin ng mga masasama: Hindi kami kabilang sa mga yaong nagsasagawa ng pagsa-‘Salâh’ sa daigdig,

74:44

Hassanor Alapa : Go da kami maadn a pphakakan ko manga miskīn 1875

Muhsin Khan : "Nor we used to feed Al-Miskin (the poor);

Sahih International : Nor did we used to feed the poor.

Pickthall : Nor did we feed the wretched.

Yusuf Ali : "Nor were we of those who fed the indigent;

Shakir : And we used not to feed the poor;

Dr. Ghali : And we did not feed the indigent,

Tafsir Jalalayn : Nor did we [ever] feed the needy.

Tagalog : At hindi kami nagbibigay ng kawanggawa at nagmamagandang-loob sa mga mahihirap at dukha,

74:45

Hassanor Alapa : Sa miaadn kami a gii kami manaro sa manga rarata a tokas a pd o manga taw a baradosa

Muhsin Khan : "And we used to talk falsehood (all that which Allah hated) with vain talkers.

Sahih International : And we used to enter into vain discourse with those who engaged [in it],

Pickthall : We used to wade (in vain dispute) with (all) waders,

Yusuf Ali : "But we used to talk vanities with vain talkers;

Shakir : And we used to enter into vain discourse with those who entered into vain discourses.

Dr. Ghali : And we used to wade with the waders, (i.e., wade in vaintalk).

Tafsir Jalalayn : And we used to delve, into falsehood, along with those who delved,

Tagalog : Na kung kaya, kami ay nalulong sa pagkukuwentuhan ng mga walang kabuluhang bagay kasama sa mga nalinlang at naligaw,

74:46

Hassanor Alapa : Go miaadn kami a gii ami pakambo-khagn so gawii a kaphamalas

Muhsin Khan : "And we used to belie the Day of Recompense

Sahih International : And we used to deny the Day of Recompense

Pickthall : And we used to deny the Day of Judgment,

Yusuf Ali : "And we used to deny the Day of Judgment,

Shakir : And we used to call the day of judgment a lie;

Dr. Ghali : And we used to cry lies to the Day of Doom.

Tafsir Jalalayn : and we used to deny the Day of Judgement, [the Day] of Resurrection and Requital,

Tagalog : At kami ay hindi naniwala sa Araw ng Paghuhukom at Pagbabayad,

74:47

Hassanor Alapa : Sa taman sa miaoma kami o kapatay

Muhsin Khan : "Until there came to us (the death) that is certain."

Sahih International : Until there came to us the certainty."

Pickthall : Till the Inevitable came unto us.

Yusuf Ali : "Until there came to us (the Hour) that is certain."

Shakir : Till death overtook us.

Dr. Ghali : Until the Certitude came up to us."

Tafsir Jalalayn : until [finally] the inevitable came to us’ — death.

Tagalog : Hanggang sa dumating sa amin ang kamatayan na kami ay nasa ganoong pagkaligaw at kamalian.

74:48

Hassanor Alapa : Na da kiran makanggay a gona so sapaat o phanapaat

Muhsin Khan : So no intercession of intercessors will be of any use to them.

Sahih International : So there will not benefit them the intercession of [any] intercessors.

Pickthall : The mediation of no mediators will avail them then.

Yusuf Ali : Then will no intercession of (any) intercessors profit them.

Shakir : So the intercession of intercessors shall not avail them.

Dr. Ghali : So in no way will the intercession of the intercessors profit them.

Tafsir Jalalayn : Thus the intercession of the intercessors, from among the angels, the prophets and the righteous, will not avail them, in other words, there will be no intercession for them.

Tagalog : Na kung kaya, hindi na magiging kapaki-pakinabang para sa kanila ang pamamagitan ng lahat ng mga tagapagpamagitan na mga anghel, mga propeta at iba pa; dahil ang pamamagitan ay para lamang sa sinumang kinalugdan ng Allâh at nagpahintulot na pamamagitanan siya.

74:49

Hassanor Alapa : Sayana siran a sii ko kapananadm na tatalikhodan iran

Muhsin Khan : Then what is wrong with them (i.e. the disbelievers) that they turn away from (receiving) admonition?

Sahih International : Then what is [the matter] with them that they are, from the reminder, turning away

Pickthall : Why now turn they away from the Admonishment,

Yusuf Ali : Then what is the matter with them that they turn away from admonition?-

Shakir : What is then the matter with them, that they turn away from the admonition

Dr. Ghali : Then what is it with them that they are veering away from the Reminder.

Tafsir Jalalayn : So what (fa-mā: the subject) is wrong with them (lahum: the predicate thereof, semantically connected to an omitted clause, the person of which has been transposed onto it) that they turn away (mu‘ridīna is a circumstantial qualifier referring to the [suffixed] pronoun [in lahum, ‘them’]) from the Reminder — in other words, ‘what has happened to them that they have turned away from admonition’ —

Tagalog : Samakatuwid, ano ba ang nangyari sa kanila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh, na kanilang nilayuan ang Qur’ân at ang anumang nakapaloob dito na mga aral?

74:50

Hassanor Alapa : Sa datar siran o manga himar a pphalagoy a maila

Muhsin Khan : As if they were frightened (wild) donkeys.

Sahih International : As if they were alarmed donkeys

Pickthall : As they were frightened asses

Yusuf Ali : As if they were affrighted asses,

Shakir : As if they were asses taking fright

Dr. Ghali : As if they were stampeding reddish asses,

Tafsir Jalalayn : as if they were wild asses

Tagalog : Ang mga katulad nila ay parang maiilap na mga asno na matindi sa pagiging mailap nito,

74:51

Hassanor Alapa : A mialagoy sa arimaw (a phagdas) 1876

Muhsin Khan : Fleeing from a hunter, or a lion, or a beast of prey.

Sahih International : Fleeing from a lion?

Pickthall : Fleeing from a lion?

Yusuf Ali : Fleeing from a lion!

Shakir : That had fled from a lion?

Dr. Ghali : Fleeing from a fierce beast? (Or: animal)

Tafsir Jalalayn : fleeing from a lion?, that is to say, fleeing from it with absolute fright.

Tagalog : Na tumakas mula sa mangangaso, o sa leon o sa mabangis na hayop na lumalapa ng mga laman.

74:52

Hassanor Alapa : Ogaid na kabaya o oman i taw a pd kiran a kabgan sa panoratan a kakayatn

Muhsin Khan : Nay, everyone of them desires that he should be given pages spread out (coming from Allah with a writing that Islam is the right religion, and Muhammad SAW has come with the truth from Allah the Lord of the heavens and earth, etc.).

Sahih International : Rather, every person among them desires that he would be given scriptures spread about.

Pickthall : Nay, but everyone of them desireth that he should be given open pages (from Allah).

Yusuf Ali : Forsooth, each one of them wants to be given scrolls (of revelation) spread out!

Shakir : Nay; every one of them desires that he may be given pages spread out;

Dr. Ghali : No indeed, every person of them would like scrolls spread open to be brought him.

Tafsir Jalalayn : Nay, but everyone of them desires to be given unrolled scrolls, from God, exalted be He, [enjoining them] to follow the Prophet (s), as they said [before], ‘And [even then] we will not believe your ascension until you bring down for us a book that we may read’ [Q. 17:93].

Tagalog : Subali’t naghahangad pa rin ang bawa’t isa sa kanila na sumasamba sa iba bukod sa Allâh, na magpahayag sa kanila ang Allâh ng aklat na bukas na mga pahina mula sa kalangitan, na katulad ng ipinahayag kay Muhammad.

74:53

Hassanor Alapa : Di, ogaid na di ran ikhalk so Akhirat

Muhsin Khan : Nay! But they fear not the Hereafter (from Allah's punishment).

Sahih International : No! But they do not fear the Hereafter.

Pickthall : Nay, verily. They fear not the Hereafter.

Yusuf Ali : By no means! But they fear not the Hereafter,

Shakir : Nay! but they do not fear the hereafter.

Dr. Ghali : Not at all! No indeed, (but) they do not fear the Hereafter.

Tafsir Jalalayn : No indeed! (kallā: a deterrent of what they desire). Rather they do not fear the Hereafter, that is, the chastisement thereof.

Tagalog : Ang katotohanan ay hindi ang yaong kanilang inangkin, sa halip ang katotohanan ay hindi talaga sila natatakot sa Kabilang-Buhay at hindi naniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli at Pagbabayad.

74:54

Hassanor Alapa : Di, mataan a skaniyan na pananadm

Muhsin Khan : Nay, verily, this (Quran) is an admonition,

Sahih International : No! Indeed, the Qur'an is a reminder

Pickthall : Nay, verily. Lo! this is an Admonishment.

Yusuf Ali : Nay, this surely is an admonition:

Shakir : Nay! it is surely an admonition.

Dr. Ghali : Not at all! Surely it is a Reminder.

Tafsir Jalalayn : No indeed! (kallā: a commencement [of a new sentence]) Assuredly it, that is, the Qur’ān, is a Reminder, an admonition.

Tagalog : Hindi ang kanilang inaangkin ang siyang katotohanan, kundi walang pag-aalinlangang ang Qur’ân ay naglalaman ng malalim na pagpapayo na sapat na upang sila ay pagpayuhan.

74:55

Hassanor Alapa : Na sa taw a mabaya na tadmi niyan Skaniyan 1877

Muhsin Khan : So whosoever will (let him read it), and receive admonition (from it)!

Sahih International : Then whoever wills will remember it.

Pickthall : So whosoever will may heed.

Yusuf Ali : Let any who will, keep it in remembrance!

Shakir : So whoever pleases may mind it.

Dr. Ghali : So whoever decides will remember it.

Tafsir Jalalayn : So whoever wills shall remember it, he shall read it and be admonished by it.

Tagalog : Na kung kaya, sinuman ang magnanais ng pagpapayo ay alamin niya ang kung anuman ang nasa loob nito at sundin ang gabay nito,

74:56

Hassanor Alapa : Go da a khatadman iyo inonta bo sa kabaya o Allāh, a Skaniyan i khirk ko kikalkn on ago khirk ko karila.

Muhsin Khan : And they will not receive admonition unless Allah wills; He (Allah) is the One, deserving that mankind should be afraid of, and should be dutiful to Him, and should not take any Ilah (God) along with Him, and He is the One Who forgives (sins).

Sahih International : And they will not remember except that Allah wills. He is worthy of fear and adequate for [granting] forgiveness.

Pickthall : And they will not heed unless Allah willeth (it). He is the fount of fear. He is the fount of Mercy.

Yusuf Ali : But none will keep it in remembrance except as Allah wills: He is the Lord of Righteousness, and the Lord of Forgiveness.

Shakir : And they will not mind unless Allah please. He is worthy to be feared and worthy to forgive.

Dr. Ghali : And in no way will they remember, except that Allah decides. He is The Source (Literally: The only Qualified One) of piety and The Source of forgiveness.

Tafsir Jalalayn : And they will not remember (yadhkurūna or [read second person plural] tadhkurūna) unless God wills [it]. He is [the One] worthy of [your] fear, and [the One] worthy to forgive, by forgiving those who fear Him.

Tagalog : At walang sinuman ang makatatanggap ng payo mula rito maliban sa sinumang nais ng Allâh na magabayan. Siya, ang Allâh ay Bukod-Tangi at Nag-iisang ‘Ilâh,’ karapat-dapat na katakutan at sundin, at Siya lamang ang may karapatang magpatawad sa sinumang naniwala at sumunod sa Kanya.


Osayan

1867. Gianan so thotolan ko Mohammad [s.a.w] ko kiapanagipoon o kiatoron on o Wahī ko kiapakaoma on o Jibrīl ko ipzogoon iyan on ko kabatiya, sa kialkan na miagapas sa walay na pitharo iyan ko kakasi niyan a Khadījah a tanggobi ako nka! Sa tianggoban iyan na tomioron on ankanan a ayat sa siogo iyan a kakhasakasay niyan ko kitindgn iyan ko panolon, sa makararankom ankoto a ayat sa manga sogoan ago lalangan.

1868. Sii sankanan a manga ayat na adn a piamagitaan o Allāh a manosiya a lbi a ndadarowaka a so randiyar anan na lankap ko langowan a taw a sosopakn iyan so sogoan o Allāh a mlalawlanda ko kandosa a skaniyan na bbgan o Allāh sa manga kakayaan ko doniya a pd sa tamok ago g’s antaa ka kadato, na da niyan katadmi so Allāh ka ba dn mikhafir.

1869. Gianan i ropaan ankoto a manosiya a gii mamimikiran o antonaa i ptharoon iyan makapantag ko Qur’ān sii anan ko masa o Rasūlullāh [s.a.w] sa Makkah, a masosobag so manga Quraysh o antonaa i ptharoon iran ko Qur’ān a sifat iyan, adn oto a ptharoon iran a salama nkiro, (sihr) adn pman a ptharoon iran a bayok. Sa giankoto a mama ko kiapamimikiran iyan o antonaa i kipropaan iyan ko Qur'ān na sayana dn a miakandamar sa miangakikibi so paras iyan ago miakasangingi ko gii niyan kandirogod sa kathmpowi niyan ko Qur’ān sa marata a katharo a kabokhag, a skaniyan na mlalawanda ko katawi ko basa Arab sa pkhasabotan iyan so kaliwanag o Qur’ān na da niyan dn paratiayaa sa ba dn miangantang sa katharo a inisipat iyan ko Qur’ān sa kabokhag.

1870. Giankoto a taw a gioto i galbk iyan na ziksaan o Allāh sa thotongn iyan ko Naraka a aya ngaran iyan na Saqar, a gioto so makadg a apoy a daa plamabaan iyan ago daa imabagak iyan ka palaya iyan dn thotongn.

1871. Inaloy o Allāh a aya komikibir ko Naraka na sapolo ago siaw a manga malāikat a so kiagansara niyan ko bilangan iran na adn a dadalmn iyan on a tioba ko manga kafir.

1872. Sii sankanan a ayat na mizapa so Allāh ko Olan a isa nan a rinayagan a makikilala o manosiya a anda dn i kalibotng o kagagawii na mamotayag ko langit sa adn pn a manga taw a piangintuhan iran ago sinimba iran ankanan a Olan ago bialoy ran a tanda o kataid ago so kalano sabap ko kalnggaw o sindaw niyan a sopaka o alongan a mayaw so ranti iyan, ogaid na siran a dowa i mala a piangintuhan o manosiya, sabap sa kagia siran i mala a rinayagan o waraan a kasasandngan o manosiya a maito a katawi ran ko kamamataani ron, na sabap ko rarad iyan ko doniya ago moonot ko kada a sowa o manosiya a rampi sa ipkhalk iyan so manga ala a kaadn a pkhailay niyan na ba iran dn piangintuhan, ka aya sabot iran on na siran i mala a giimrarad ko btad o doniya a taman dn sa masa ini na adn pn a manga taw a mapaparatiaya sankanan a panarima a andang.

1873. Biagr a ayat anan a oman i ginawa na rk iyan so pizokat iyan a galbk marata sa mapia sa di ron pd so salakaw ron a ginawa, gioto i sabap a so dosa o isa na di mapndosa o isa sa ba niyan kaawidi, aya bo a khabakontol iyan na so galbk iyan ago so onga o galbk iyan na ron pagndod sa di ron pd so salakaw ron.

1874. So manga taw o Naraka a Saqar na maptharo iran so sabap a kiaolog iran on sa da dn a ba iran kaphakadaawa ago di siran dn makaptharo sa kapamagakal ko alongan a Qiyāmah, sa miatarima iran so manga dosa iran.

1875. So kibabatog o manosiya ko kapzimbaa niyan ko Allāh na patoray a mabaloy so simba niyan a makaadn sa khoyaptaan a mabagr ago so salakaw ron a kaadn a izik iyan anta a ka di ko kibabatog iyan sa kanggonaan iran so rarad o paratiaya niyan ago so simba niyan, ka gioto i kakhakowaa niyan ko pagns a rarad o simba a babantakn o Allāh ko oripn iyan.

1876. Iniibarat o Qur’ān so kapphalagoy ran ko toroan sa datar o kapphalagoy o himār ko arimaw a mawaraw a pzalobaan iyan ka phagdasan iyan, di ta kharaot a kirakira ankoto a mambbtad iran ko di ran katharimaa ko toroan a miakaoma kiran, sa aya mambo a patot kiran na matotong siran ko apoy o Naraka ka da dn a ba kiran phakalompiyo a rowar sa kapkhatotong iran.

1877. Sii ko lapiat o manga ayat na tanto a mabagr a kaphlalangi kiran o Allāh sa kapara- tiayaa iran ko Qur’ān a ipndolon kiran o Rasūlullāh [s.a.w] sa katoro iran ko lalan a mathito, sa mada siran ko gii ran kapanoraak sa lalan a dadag, sa makapamimikiran siran ko manga kaadn o Allāh a makaliliot kiran.