So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Muzammil - [ 73 So Thatanggob ] - سـورة المزمِّـل
( The Enshrouded One - Ang Nagtalukbong ng Buong Katawan )

Pangnal ko Sūrah

Pdai ko sūrah a paganay dn a itoron ko Rasūlullāh [s.a.w] sa Makkah. Sa aya miaona na so Iqra’ (96:1-5), ko kiatarotop o omor iyan a pat polo ragon, sa mararani manga 12 ragon ko onaan o Hijrah. Oriyan oto na adn a miaadn a masa a da dn toron so Wahī (Fatrah) a da kaopakati so kiathay ankoto a masa a Fatrah adn a mitharo sa manga nm olan, adn pman a mithindg sa manga saragon taman sa dowa ragon, na sii ko kiaipos o Fatrah sa domiayon so kapthoron o Wahī ko Rasūlullāh [s.a.w] na initoron ankai a sūrah a datar o ba skaniyan i ika tlo a sūrah a initoron ko oriyan o sūrah 68 (al Qalam).

Aya onayan a bandingan iyan na so pankatan o sambayang ago so kapangongonotan sii ko kaoyagoyag a rahasian, ago so margn a kharombaan o manga taw a somianka ko Bnar a minitalingoma o wahī.

Initoron sa Makkah inonta so ayat a 10, 11, 20, ka tomioron sa Madīnah aya kadakl a ayat iyan na 20, a tomioron ko oriyan o Sūrah al Qalam.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

73:1

Hassanor Alapa : Hay so thatambon (sa nditarn) (so Mohammad) 1861

Muhsin Khan : O you wrapped in garments (i.e. Prophet Muhammad SAW)!

Sahih International : O you who wraps himself [in clothing],

Pickthall : O thou wrapped up in thy raiment!

Yusuf Ali : O thou folded in garments!

Shakir : O you who have wrapped up in your garments!

Dr. Ghali : O you enwrapped (in your raiment).

Tafsir Jalalayn : O you enwrapped in your garment!, the Prophet (al-muzzammil is actually al-mutazammil, but the tā’ has been assimilated with the zāy), that is to say, the one who wraps himself up in his clothes when the Revelation [Gabriel] comes to him, in fear of him because of his awe-inspiring presence.

Tagalog : O ikaw na nagtalukbong ng buong katawan,

73:2

Hassanor Alapa : Tindg ka ko kagagawii (sa kapanambayang) inonta bo ko maito on a masa 1862

Muhsin Khan : Stand (to pray) all night, except a little.

Sahih International : Arise [to pray] the night, except for a little -

Pickthall : Keep vigil the night long, save a little -

Yusuf Ali : Stand (to prayer) by night, but not all night,-

Shakir : Rise to pray in the night except a little,

Dr. Ghali : Rise up (to pray during) the night, except a little,

Tafsir Jalalayn : Stand vigil, perform prayer, through the night, except a little,

Tagalog : Tumayo ka at magsagawa ka ng ‘Salâh’ sa gabi na wala kang ipagpapaliban maliban sa maikling bahagi lamang nito.

73:3

Hassanor Alapa : So saopak on odi na korang inka sa maito

Muhsin Khan : Half of it, or a little less than that,

Sahih International : Half of it - or subtract from it a little

Pickthall : A half thereof, or abate a little thereof

Yusuf Ali : Half of it,- or a little less,

Shakir : Half of it, or lessen it a little,

Dr. Ghali : A half of it, or diminish a little thereof,

Tafsir Jalalayn : a half of it (nisfahu substitutes for qalīlan, with ‘little’ [being little by] taking into account the whole [night]), or reduce of it, of the half, a little, up to a third,

Tagalog : Mag-‘Salâh’ ka nang kalahati ng gabi o di kaya ay bawasan mo ng kaunti ang kalahating ito hanggang sa ito ay maging ikatlong bahagi (1/3),

73:4

Hassanor Alapa : Odi na oman inka skaniyan sa batia anka on so Qur’ān sa malanat a batiya

Muhsin Khan : Or a little more; and recite the Quran (aloud) in a slow, (pleasant tone and) style.

Sahih International : Or add to it, and recite the Qur'an with measured recitation.

Pickthall : Or add (a little) thereto - and chant the Qur'an in measure,

Yusuf Ali : Or a little more; and recite the Qur'an in slow, measured rhythmic tones.

Shakir : Or add to it, and recite the Quran as it ought to be recited.

Dr. Ghali : Or increase thereto; and recite the Qur'an (in a distinct) recitation.

Tafsir Jalalayn : or add to it, up to two thirds (aw implies [free] choice), and recite the Qur’ān, recite it carefully, in a measured tone.

Tagalog : O di kaya ay dagdagan mo ang kalahating ito hanggang sa ito ay maging dalawang bahagi ng tatlo (2/3), at bigkasin mo ang Banal na Qur’ân nang marahan upang mapalitaw mo ang ganda ng bigkas ng mga titik nito at ang mga hinihintuan nitong salita habang ito ay binibigkas.

73:5

Hassanor Alapa : Mataan a Skami na ithmo Ami rka a katharo a mapnd (so Qur’ān)

Muhsin Khan : Verily, We shall send down to you a weighty Word (i.e. obligations, legal laws, etc.).

Sahih International : Indeed, We will cast upon you a heavy word.

Pickthall : For we shall charge thee with a word of weight.

Yusuf Ali : Soon shall We send down to thee a weighty Message.

Shakir : Surely We will make to light upon you a weighty Word.

Dr. Ghali : Surely We will soon cast upon you a weighty Saying.

Tafsir Jalalayn : Verily [soon] We shall cast on you a weighty, an awe-inspiring or stern, word, [a weighty] Qur’ān, because of the prescriptions [imposed] in it.

Tagalog : Katiyakan, ipapahayag Namin sa iyo, ang Dakilang Qur’ân na nagsasaad ng lahat ng ipinag-uutos at ipinagbabawal, at ang mga alituntunin ng batas.

73:6

Hassanor Alapa : Mataan a so simba ko kagagawii na skaniyan i mitataralo a ipthakna o palo (so katitindg on a iphangsb o simba) ago lbi a makalalawan so kapia o batiya on (sabap ko da a phakaramo ko batiya on)

Muhsin Khan : Verily, the rising by night (for Tahajjud prayer) is very hard and most potent and good for governing (the soul), and most suitable for (understanding) the Word (of Allah).

Sahih International : Indeed, the hours of the night are more effective for concurrence [of heart and tongue] and more suitable for words.

Pickthall : Lo! the vigil of the night is (a time) when impression is more keen and speech more certain.

Yusuf Ali : Truly the rising by night is most potent for governing (the soul), and most suitable for (framing) the Word (of Prayer and Praise).

Shakir : Surely the rising by night is the firmest way to tread and the best corrective of speech.

Dr. Ghali : Surely (prayer) by night is more intense in performance and more upright in (devotional) oration.

Tafsir Jalalayn : Assuredly rising in the night, to wake up after [having been in] sleep, is firmer in tread, [more] conducive to [establishing] harmony between the hearing and the heart for the purpose of comprehending the Qur’ān, and more upright in respect to speech, clearer for utterance [of devotions].

Tagalog : Katiyakan, ang pagsamba na isinasagawa sa kalaliman ng gabi ay mas matindi ang idinudulot nitong tibay sa puso at para sa pag-uunawa at pagmumuni-muni sa mga kahulugan at higit na kaangkop-angkop para sa pagbibigkas sa mga salita; dahil mailalayo nito ang puso mula sa mga nakasasagabal dito na mga makamundo.

73:7

Hassanor Alapa : Go adn a rk ka ko kadawndaw a mipnggagamokay a malndo

Muhsin Khan : Verily, there is for you by day prolonged occupation with ordinary duties,

Sahih International : Indeed, for you by day is prolonged occupation.

Pickthall : Lo! thou hast by day a chain of business.

Yusuf Ali : True, there is for thee by day prolonged occupation with ordinary duties:

Shakir : Surely you have in the day time a long occupation.

Dr. Ghali : Surely in the daytime you have long employment.

Tafsir Jalalayn : [For] assuredly during the day you have extended engagements, administering your affairs, and you do not have the time to recite Qur’ān.

Tagalog : Katiyakan, para sa iyo sa araw ay gawain upang tugunan ang iyong pangangailangan, at mahabang panahon upang isagawa ang tungkulin sa iyong mensahe, na kung kaya, bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili sa gabi upang sambahin ang Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha.

73:8

Hassanor Alapa : Go tadm inka so ingaran o Kadnan ka ago darkt ka on ko simba sa samporna a kadarkt

Muhsin Khan : And remember the Name of your Lord and devote yourself to Him with a complete devotion.

Sahih International : And remember the name of your Lord and devote yourself to Him with [complete] devotion.

Pickthall : So remember the name of thy Lord and devote thyself with a complete devotion -

Yusuf Ali : But keep in remembrance the name of thy Lord and devote thyself to Him whole-heartedly.

Shakir : And remember the name of your Lord and devote yourself to Him with (exclusive) devotion.

Dr. Ghali : And remember the Name of your Lord, and devote yourself to Him with complete devotion.

Tafsir Jalalayn : And mention the Name of your Lord, that is, say, bi’smi’Llāhi’l-rahmāni’l-rahīm, ‘In the Name of God, the Compassionate, the Merciful’, to begin your recitation, and devote yourself [exclusively] to Him with complete devotion (tabtīlan is the verbal noun from batala, used here [instead of tabattulan] in order to concord with the end-rhyme of the verses) for he [the Prophet] is obliged to devote himself to God.

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, ang Pangalan ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at manawagan ka sa Kanya sa pamamagitan Nito, at ibukod-tangi mo ang kabuuan ng oras na ito sa pagtuon at sa pagsamba mo lamang sa Kanya, at ipaubaya mo ang iyong sarili sa Kanya.

73:9

Hassanor Alapa : Kadnan o sbangan ago so sdpan da a tuhan a rowar Rkaniyan sa kowa anka Skaniyan a salinggogopa

Muhsin Khan : (He Alone is) the Lord of the east and the west, La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He). So take Him Alone as Wakil (Disposer of your affairs).

Sahih International : [He is] the Lord of the East and the West; there is no deity except Him, so take Him as Disposer of [your] affairs.

Pickthall : Lord of the East and the West; there is no Allah save Him; so choose thou Him alone for thy defender -

Yusuf Ali : (He is) Lord of the East and the West: there is no god but He: take Him therefore for (thy) Disposer of Affairs.

Shakir : The Lord of the East and the West-- there is no god but He-- therefore take Him for a protector.

Dr. Ghali : The Lord of the east and the west; there is no god except He; so take Him to yourself for an Ever-Trusted Trustee.

Tafsir Jalalayn : He is, Lord of the east and the west; there is no god except Him, so take Him for a Guardian, entrusting your affairs to Him,

Tagalog : Siya ay ‘Rabb’ na Nagmamay-ari ng silangan at kanluran, na walang sinuman ang ‘Ilâh’ – Diyos na sinasamba o bukod-tangi na may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya, na kung kaya, ipaubaya mo ang iyong sarili sa Kanya at ipasa-Kanya mo na lamang ang lahat ng mga bagay-bagay hinggil sa iyo.

73:10

Hassanor Alapa : Go zabar ka ko gii ran panaroon ago awa inka siran sa kaawa a mapia

Muhsin Khan : And be patient (O Muhammad SAW) with what they say, and keep away from them in a good way.

Sahih International : And be patient over what they say and avoid them with gracious avoidance.

Pickthall : And bear with patience what they utter, and part from them with a fair leave-taking.

Yusuf Ali : And have patience with what they say, and leave them with noble (dignity).

Shakir : And bear patiently what they say and avoid them with a becoming avoidance.

Dr. Ghali : And (endure) patiently what they (The disbelievers) say, and forsake them with a becoming forsaking.

Tafsir Jalalayn : and bear patiently what they say, that is, the disbelievers of Mecca, in the way of their maltreatment [of you], and part with them in a gracious manner, without any anguish — this was [revealed] before the command to fight them.

Tagalog : At maging matiisin ka, O Muhammad, sa anuman na sinasabi sa iyo ng mga walang pananampalataya at sinasabi hinggil sa iyong ‘Deen,’ at salungatin mo sila sa kanilang mga maling gawain kalakip ang pagtalikod mo sa kanila sa maayos na kaparaanan at iwasan mo na ang paghihiganti sa kanila.

73:11

Hassanor Alapa : Go bagakn Ako nka ago so manga taw a giimamakambokhag a khirk ko kasawit, ago lanati nka siran sa maito 1863

Muhsin Khan : And leave Me Alone to deal with the beliers (those who deny My Verses, etc.), and those who are in possession of good things of life. And give them respite for a little while.

Sahih International : And leave Me with [the matter of] the deniers, those of ease [in life], and allow them respite a little.

Pickthall : Leave Me to deal with the deniers, lords of ease and comfort (in this life); and do thou respite them awhile.

Yusuf Ali : And leave Me (alone to deal with) those in possession of the good things of life, who (yet) deny the Truth; and bear with them for a little while.

Shakir : And leave Me and the rejecters, the possessors of ease and plenty, and respite them a little.

Dr. Ghali : And leave Me away (to deal) with the beliers, the ones endowed with (earthly) comfort, and give them more leisure for a little (while).

Tafsir Jalalayn : And leave Me [to deal] with the deniers (wa’l-mukadhdhibīna is a supplement to the direct object, or [it is] an object of accompaniment; the meaning is: ‘I will avail you of them’, they being the doughty [leaders] of Quraysh), those enjoying affluence, and respite them a little, while — they were killed soon afterwards at Badr.

Tagalog : At pabayaan mo na Ako, O Muhammad, at sila na mga di-naniwala sa Aking mga talata na mga nagtatangan ng mararangya at maririwasang pamumuhay dito sa daigdig, at hayaan mo sila sa ganitong kalagayan dahil sa ito ay palugit na maikling panahon lamang bilang pag-aantala ng parusa hanggang sa dumating sa kanila ang nakatakda na naitala sa kasulatan na pagpaparusa.

73:12

Hassanor Alapa : Ka mataan a katatagoan Kami sa manga patong (a manga ppnd) ago Naraka a Jahīm

Muhsin Khan : Verily, with Us are fetters (to bind them), and a raging Fire.

Sahih International : Indeed, with Us [for them] are shackles and burning fire

Pickthall : Lo! with Us are heavy fetters and a raging fire,

Yusuf Ali : With Us are Fetters (to bind them), and a Fire (to burn them),

Shakir : Surely with Us are heavy fetters and a flaming fire,

Dr. Ghali : Surely, close to Us are manacles and a (raging) Hell,

Tafsir Jalalayn : [For] indeed with Us are heavy fetters (ankāl is the plural of nikl), heavy shackles, and a hell-fire, a scorching Fire,

Tagalog : Katiyakan, para sa kanila mula sa Amin sa Kabilang-Buhay ang mabigat na kadena na nakakadena sa kanila, at naglalagablab na Apoy na roon sila ay susunugin,

73:13

Hassanor Alapa : Ago pangn’nkn a adn a bakg iyan (sa bakrng) ago siksa a masakit

Muhsin Khan : And a food that chokes, and a painful torment.

Sahih International : And food that chokes and a painful punishment -

Pickthall : And food which choketh (the partaker), and a painful doom

Yusuf Ali : And a Food that chokes, and a Penalty Grievous.

Shakir : And food that chokes and a painful punishment,

Dr. Ghali : And food that chokes, (Literally: comprising choking) and a painful torment,

Tafsir Jalalayn : and a food that chokes, one that causes the throat to choke, and this is [either] zaqqūm [cf. Q. 44:43], darī‘ [cf. Q. 88:6], ghislīn [cf. Q. 69:36] or thorns of fire, which can neither be vomited nor ingested, and a painful chastisement, in addition to the [punishment] mentioned, for those who deny the Prophet (s),

Tagalog : At mabahong pagkain na bumabara sa mga lalamunan at hindi maatim, at parusa na napakasidhi.

73:14

Hassanor Alapa : Sa sagawii a tagthrn 1864 so lopa ago so manga palaw sa maadn so manga palaw a pthad a mikaka-yontong a pkhabagnas

Muhsin Khan : On the Day when the earth and the mountains will be in violent shake, and the mountains will be a heap of sand poured out and flowing down.

Sahih International : On the Day the earth and the mountains will convulse and the mountains will become a heap of sand pouring down.

Pickthall : On the day when the earth and the hills rock, and the hills become a heap of running sand.

Yusuf Ali : One Day the earth and the mountains will be in violent commotion. And the mountains will be as a heap of sand poured out and flowing down.

Shakir : On the day when the earth and the mountains shall quake and the mountains shall become (as) heaps of sand let loose.

Dr. Ghali : On the Day when the earth and the mountains will be in commotion, and the mountains become a heap of sand let loose.

Tafsir Jalalayn : on the day when the earth and the mountains will quake and the mountains will be like heaps of shifting sand (mahīl derives from hāla, yahīlu; it is actually mahyūl, but the damma sound is considered too heavy for the yā’ and is therefore transposed onto the hā’, while the wāw, the second of two unvocalised consonants, is omitted on account of it being extra, and the damma is replaced by a kasra because of its [phonetic] affinity the [letter] yā’).

Tagalog : Sa Araw na yayanig ang kalupaan at mga kabundukan nang napakasidhing pagkayanig hanggang sa ang mga kabundukan ay magiging parang nakatambak lamang na ibinuhos na mga buhangin na nakakalat, pagkatapos maging buo nito at pagiging matibay nito.

73:15

Hassanor Alapa : Mataan a siogoan Ami skano sa sogo’ a aya rkano saksi sa datar o kiasogoi Ami ko Fir’aun sa sogo’

Muhsin Khan : Verily, We have sent to you (O men) a Messenger (Muhammad SAW) to be a witness over you, as We did send a Messenger [Musa (Moses)] to Fir'aun (Pharaoh).

Sahih International : Indeed, We have sent to you a Messenger as a witness upon you just as We sent to Pharaoh a messenger.

Pickthall : Lo! We have sent unto you a messenger as witness against you, even as We sent unto Pharaoh a messenger.

Yusuf Ali : We have sent to you, (O men!) a messenger, to be a witness concerning you, even as We sent a messenger to Pharaoh.

Shakir : Surely We have sent to you a Messenger, a witness against you, as We sent a messenger to Firon.

Dr. Ghali : Surely We have sent to you a Messenger as a witness over you, as We sent to Firaawn (Pharaoh) a Messenger,

Tafsir Jalalayn : We have indeed sent to you, O people of Mecca, a Messenger, namely, Muhammad (s), to be a witness against you, on the Day of Resurrection to any disobedience that you engage in, just as We sent to Pharaoh a messenger, namely, Moses, peace be upon him.

Tagalog : Katiyakan, ipinadala Namin sa inyo, O kayong mga taga-Makkah, si Muhammad bilang Sugo na titestigo laban sa inyo sa anuman na ginawa ninyo na di-paniniwala at paglabag, na katulad din ng pagkapadala Namin kay Mousم (as) tungo sa masamang tao na si Fir`âwn, subali’t di-pinaniwalaan ni Fir`âwn si Mousم (as) at hindi naniwala sa kanyang mensahe at nilabag ang kanyang utos, na kung kaya, pinuksa Namin sila nang matinding pagkapuksa.

73:16

Hassanor Alapa : Na sianka o Fir’aun so sogo’ na siniksa Ami skaniyan sa siksa a masakit a mabasng

Muhsin Khan : But Fir'aun (Pharaoh) disobeyed the Messenger [Musa (Moses)], so We seized him with a severe punishment.

Sahih International : But Pharaoh disobeyed the messenger, so We seized him with a ruinous seizure.

Pickthall : But Pharaoh rebelled against the messenger, whereupon We seized him with no gentle grip.

Yusuf Ali : But Pharaoh disobeyed the messenger; so We seized him with a heavy Punishment.

Shakir : But Firon disobeyed the messenger, so We laid on him a violent hold.

Dr. Ghali : Yet Firaawn disobeyed the Messenger, so We took him (away) a baneful (The root of the Arabic word implies death by droning) taking,

Tafsir Jalalayn : But Pharaoh disobeyed the messenger, so We seized him with a severe seizing.

Tagalog : Nandirito sa kapahayagang ito ang babala mula sa paglabag sa Sugo na si Muhammad; upang hindi mangyari sa sinumang lumabag ang katulad ng nangyari kay Fir`âwn at sa kanyang sambayanan.

73:17

Hassanor Alapa : Andamanaya i kaphananggila iyo amay ka sianka iyo a gawii a mbalowin iyan so maroni a wata a miakapoti a bok iran (sa kialoks ko kabasng o siksa)

Muhsin Khan : Then how can you avoid the punishment, if you disbelieve, on a Day that will make the children grey-headed (i.e. the Day of Resurrection)?

Sahih International : Then how can you fear, if you disbelieve, a Day that will make the children white- haired?

Pickthall : Then how, if ye disbelieve, will ye protect yourselves upon the day which will turn children grey,

Yusuf Ali : Then how shall ye, if ye deny (Allah), guard yourselves against a Day that will make children hoary-headed?-

Shakir : How, then, will you guard yourselves, if you disbelieve, on the day which shall make children grey-headed?

Dr. Ghali : So, in case you disbelieve, how will you protect yourselves against a Day that will make the- newborn hoary-headed?

Tafsir Jalalayn : So, if you disbelieve, in this world, how will you guard against a day (yawman is the direct object of tattaqūna, ‘you guard against’) that is, against the chastisement thereof, by what defence will you defend yourselves against the chastisement of a day, that will make the children grey-haired (shīb is the plural of ashyab) by the severity of its terrors, this being the Day of Resurrection (the shīn of shīb should actually have a damma, but it is given a kasra because of its [phonetic] affinity with the yā’) — a distressing day is described as being ‘a day that makes the forelocks of children turn grey’, which is [usually] understood figuratively; but it may be that in the case of this verse it is meant literally —

Tagalog : Kung gayon, paano ninyo mapangangalagaan ang inyong mga sarili kung kayo ay di-naniwala sa kaparusahan na mangyayari sa Araw ng Muling Pagkabuhay na sa tindi nito ay mamumuti ang buhok ng mga batang sanggol; dahil sa kagimbal-gimbal na pangyayaring ito?

73:18

Hassanor Alapa : A so langit na pphangabbnkag (ko kalitng o masa) miaadn so diandi iyan a mapnggolawla dn

Muhsin Khan : Whereon the heaven will be cleft asunder? His Promise is certainly to be accomplished.

Sahih International : The heaven will break apart therefrom; ever is His promise fulfilled.

Pickthall : The very heaven being then rent asunder. His promise is to be fulfilled.

Yusuf Ali : Whereon the sky will be cleft asunder? His Promise needs must be accomplished.

Shakir : The heaven shall rend asunder thereby; His promise is ever brought to fulfillment.

Dr. Ghali : Whereby the heaven will be rent asunder; His promise has (always) been performed.

Tafsir Jalalayn : with the heaven being rent asunder thereon, on that Day, because of its severity. His promise, exalted be He, of the coming of that [Day], shall be fulfilled, that is to say, it will come to pass without doubt.

Tagalog : Ang kalangitan ay magkakabiyak-biyak sa Araw na yaon; sa tindi ng pangyayari, ang pangako ng Allâh hinggil sa pagdating ng Araw na ito ay katiyakang magaganap na walang pag-aalinlangan.

73:19

Hassanor Alapa : Mataan a giai na pananadm na sa taw a khabaya na kowa ko Kadnan iyan sa okit (a toroan)

Muhsin Khan : Verily, this is an admonition, therefore whosoever will, let him take a Path to His Lord!

Sahih International : Indeed, this is a reminder, so whoever wills may take to his Lord a way.

Pickthall : Lo! This is a Reminder. Let him who will, then, choose a way unto his Lord.

Yusuf Ali : Verily this is an Admonition: therefore, whoso will, let him take a (straight) path to his Lord!

Shakir : Surely this is a reminder, then let him, who will take the way to his Lord.

Dr. Ghali : Surely this is a Reminder; so let him who decides take for (himself) to his Lord a way!

Tafsir Jalalayn : Indeed these, threatening verses, are a reminder, an admonition for all creatures. Let him who will, then, choose a way to his Lord, a path [to Him], through faith and obedience.

Tagalog : Katiyakan, ang mga talatang ito na nakakakilabot na naglalaman ng mga babala at mga panakot ay bilang payo at aral sa sangkatauhan, na kung kaya, sinuman ang nagnanais na matuto at makinabang sa mga aral na ito ay hayaan niyang piliin ang pagsunod at pagkatakot sa Allâh, na ito ang kanyang tatahakin na daan, na samakatuwid magdadala sa kanya tungo sa pagmamahal ng Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Siyang lumikha at nagkalinga sa kanya.

73:20
Hassanor Alapa : Mataan a so Kadnan ka na katawan Iyan a pthindg ka ko marani ko ika dowa bagi 1865 ko kagagawii ago so saopak ago so ika tlo ron bagi ago so salompok a pd ko siran oto a pd ka, so Allāh na pndiankaan Iyan so kagagawii ago so kadawndaw kiatokawan Iyan a di niyo khaisip (so masa a waqto ko kapanambayang ko kagagawii) na piakatawbat kano Niyan. Na batia kano sa ayat a mialbod a pd ko Qur’ān, katawan Iyan a adn a khaadn rkano a pphangasasakit ago so manga salakaw na giimlaya-layag ko lopa sa pphlobaan iran so pd ko kalbihan o Allāh, na adn a salakaw a pd iran a giimakithidawa sa lalan ko Allāh, na batia kano sa 1866 ayat a mialbod a pd ko (Qur’ān) go tindgn iyo so sambayang go bgan iyo so zakāt ago pagotangi niyo so Allāh sa otang a mapia, go so nganin a minibgay niyo a rk o ginawa niyo a pd sa mapia na khatoon iyo skaniyan sii ko Allāh a skaniyan na mapia ago lbi a mala a balas, na pangni kano sa rila ko Allāh, ka mataan a so Allāh na Paririla a Masalinggagawn.

Muhsin Khan : Verily, your Lord knows that you do stand (to pray at night) a little less than two-thirds of the night, or half the night, or a third of the night, and so do a party of those with you, And Allah measures the night and the day. He knows that you are unable to pray the whole night, so He has turned to you (in mercy). So, recite you of the Quran as much as may be easy for you. He knows that there will be some among you sick, others travelling through the land, seeking of Allah's Bounty; yet others fighting in Allah's Cause. So recite as much of the Quran as may be easy (for you), and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give Zakat, and lend to Allah a goodly loan, and whatever good you send before you for yourselves, (i.e. Nawafil non-obligatory acts of worship: prayers, charity, fasting, Hajj and 'Umrah, etc.), you will certainly find it with Allah, better and greater in reward. And seek Forgiveness of Allah. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most-Merciful.

Sahih International : Indeed, your Lord knows, [O Muhammad], that you stand [in prayer] almost two thirds of the night or half of it or a third of it, and [so do] a group of those with you. And Allah determines [the extent of] the night and the day. He has known that you [Muslims] will not be able to do it and has turned to you in forgiveness, so recite what is easy [for you] of the Qur'an. He has known that there will be among you those who are ill and others traveling throughout the land seeking [something] of the bounty of Allah and others fighting for the cause of Allah . So recite what is easy from it and establish prayer and give zakah and loan Allah a goodly loan. And whatever good you put forward for yourselves - you will find it with Allah . It is better and greater in reward. And seek forgiveness of Allah . Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

Pickthall : Lo! thy Lord knoweth how thou keepest vigil sometimes nearly two-thirds of the night, or (sometimes) half or a third thereof, as do a party of those with thee. Allah measureth the night and the day. He knoweth that ye count it not, and turneth unto you in mercy. Recite, then, of the Qur'an that which is easy for you. He knoweth that there are sick folk among you, while others travel in the land in search of Allah's bounty, and others (still) are fighting for the cause of Allah. So recite of it that which is easy (for you), and establish worship and pay the poor-due, and (so) lend unto Allah a goodly loan. Whatsoever good ye send before you for your souls, ye will find it with Allah, better and greater in the recompense. And seek forgiveness of Allah. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : Thy Lord doth know that thou standest forth (to prayer) nigh two-thirds of the night, or half the night, or a third of the night, and so doth a party of those with thee. But Allah doth appoint night and day in due measure He knoweth that ye are unable to keep count thereof. So He hath turned to you (in mercy): read ye, therefore, of the Qur'an as much as may be easy for you. He knoweth that there may be (some) among you in ill-health; others travelling through the land, seeking of Allah's bounty; yet others fighting in Allah's Cause, read ye, therefore, as much of the Qur'an as may be easy (for you); and establish regular Prayer and give regular Charity; and loan to Allah a Beautiful Loan. And whatever good ye send forth for your souls ye shall find it in Allah's Presence,- yea, better and greater, in Reward and seek ye the Grace of Allah: for Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Shakir : Surely your Lord knows that you pass in prayer nearly two-thirds of the night, and (sometimes) half of it, and (sometimes) a third of it, and (also) a party of those with you; and Allah measures the night and the day. He knows that you are not able to do it, so He has turned to you (mercifully), therefore read what is easy of the Quran. He knows that there must be among you sick, and others who travel in the land seeking of the bounty of Allah, and others who fight in Allah's way, therefore read as much of it as is easy (to you), and keep up prayer and pay the poor-rate and offer to Allah a goodly gift, and whatever of good you send on beforehand for yourselves, you will find it with Allah; that is best and greatest in reward; and ask forgiveness of Allah; surely Allah is Forgiving, Merciful.

Dr. Ghali : Surely your Lord knows that you (rise) up (for prayer) nearly two thirds of the night, and (sometimes) a half of it, and (sometimes) a third of it, and a section of the ones with you (also rise for prayer); and Allah determines (precisely) the night and the daytime. He knows that you (The believers, This and the following pronouns are plural) will never enumerate it; so He has relented towards you. Then read of the Qur'an that which is easy (for you). He knows that (some) of you are sick, and others striking in the earth, (i.e., traveling) seeking a share of the Grace of Allah, and others fighting in the way of Allah. So read of it that which is easy (for you). And keep up the prayer, and bring the Zakat, and lend to Allah a fair loan. And whatever charity you will forward to your selves, you will find (it) in the Providence of Allah; it will be more charitable (i.e., better) and more magnificent in reward. And ask the forgiveness of Allah; surely Allah is Ever-Forgiving, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : Assuredly your Lord knows that you stand vigil less than two thirds of the night, or [at times] a half of it or a third of it (if read wa-nisfihi wa-thuluthihi, then these constitute a supplement to thuluthay, ‘two thirds’; if read wa-nisfahu wa-thuluthahu, then a supplement to adnā, ‘less than’) — his keeping vigil in the way mentioned is in accordance with what was enjoined on him at the beginning of this sūra — along with a group of those with you (wa-tā’ifatun mina’lladhīna ma‘aka constitutes a supplement to the subject [of the verb] taqūmu, ‘you stand vigil’, but it may also constitute, although it is not certain, a separating clause). The keeping vigil by some of his companions in this way indicates their emulation of him. Some of them could not tell how much of the night they had spent in prayer and how much of it had remained, and would therefore keep vigil all night as a precaution; and so they used to keep vigil [in this way] for a whole year or more with their feet swollen, until God alleviated matters for them. He, exalted be He, says: and God keeps measures, He keeps count of, the night and the day. He knows that (an: softened in place of the hardened form, its subject having been omitted, that is to say, annahu) you will not be able to keep count of it, that is, the [length of the] night, so that you may perform the vigil at the time in which it is required unless you stay up all night, which is hard on you, and so He has relented to you, making you revert to what is easier. So recite as much as is feasible of the Qur’ān, during prayer, by performing as much prayer as is feasible. He knows that (an: softened in place of the hardened form, that is to say, annahu) some of you will be sick, while others will be travelling in the land, seeking the bounty of God, seeking of His provision through commerce and otherwise, and others will be fighting in the way of God: for each of the three groups mentioned the keeping of nightly vigil is hard, and so God has alleviated things for them by [enjoining on them] what is feasible.

Tagalog : Katiyakan, ang Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, ay Ganap na Nakaaalam na ikaw ay tumatayo sa kalaliman ng gabi upang maisagawa ang ‘Tahajjud, na minsan ay halos dalawang bahagi ng tatlo (2/3) ng gabi, at minsan naman ay halos kalahati ng gabi, at minsan naman ay ikatlong bahagi (1/3) ng gabi. At sumasama sa pagsagawa mo nito ang ilan sa iyong grupo na mga tagasunod. At ang Allâh ay Siyang Bukod-Tanging Tagasukat ng gabi at araw, at batid Niya ang bawa’t sukat nito, at batid Niya kung ano ang nakalipas na at kung ano ang nananatili pa mula sa dalawang ito.

Batid ng Allâh na hindi maaaring maisagawa ninyo nang buong magdamag ang pagdarasal, na kung kaya, ito ay pinagaan sa inyo, kaya basahin ninyo sa inyong pagsa-‘Salâh’ sa gabi ang anuman na makayanan ninyong basahin mula sa Qur’ân, batid ng Allâh na katiyakang mayroon sa inyo na hindi niya kaya ang mag-‘Salâh’ sa gabi dahil sa siya ay maysakit, at mayroon namang iba na naglalakbay sa kalupaan para sa pangangalakal at ibang gawain upang hangarin ang ipinahintulot (o legal) na kabuhayan mula sa Allâh, at ang iba naman sa inyo ay nagpupunyagi sa pakikipaglaban sa Daan ng Allâh; upang mangibabaw ang Kanyang Salita at maipalaganap ang Kanyang ‘Deen,’ kaya bigkasin ninyo sa inyong pagsa-‘Salâh’ ang anuman na kaya ninyong bigkasin mula sa Qur’ân, at walang patid na ipagpatuloy ninyo na isagawa ang mga obligadong ‘Salâh’ at ibigay ninyo ang ‘Zakâh’ na obligadong kawanggawa mula sa inyo, at gumawa kayo ng iba’t ibang uri ng kabutihan sa pamamagitan ng pagbibigay mula sa inyong kayamanan bilang pagmamagandang-loob; sa paghahangad na pakikipagharap ninyo sa Allâh, at ang anuman na ginawa ninyo na iba’t ibang uri ng kawanggawa at kabutihan at mga pagsunod, ay matatagpuan ninyo ang gantimpala nito sa Allâh sa Araw ng Muling Pagkabuhay na higit pa kaysa sa inyong nagawa sa daigdig at mas dakila sa gantimpala, at hingin ninyo ang kapatawaran ng Allâh sa lahat ng pagkakataon, katiyakan, ang Allâh ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa inyo, na ‘Raheem’ – ganap na Mapagmahal at Napakamaawain sa inyo.


Osayan

1861. Gianan so Rasūlullāh [s.a.w] a gowani a somisibay sii ko smba a Hirā’ ko poro’ o palaw sa Makkah na miakaoma on so Jibrīl [a.s] na mialing sa walay na pitharo iyan ko karoma niyan a Khadījah a tanggobi ako niyo, tanggobi ako niyo, sa kaalkan so poso’ iyan, na tomioron on ankanan a ayat sa mimbaloy a sipat iyan ankoto a kathatambon iyan sa nditarn.

1862. Sa siogo skaniyan o Allāh sa kapanambayang iyan sa tahajjud ko manga kagagawii a gioto na paliogat on, a kna o ba paliogat ko manga Ummat iyan. So simba ko kagagawii na piakalbi o Allāh so balas iyan sabap sa kagia so taw a giimanambayang sa masa oto na da dn a pd iyan a rowar ko Allāh ago so manga malāikat iyan na matatanto a tolabos oto a simba sii ko Allāh.

1863. Gianan so manga rinarinaw o Allāh ko Sogo’ iyan ko kapakandadamar iyan ko kiphapantagn iyan ko manga pagtaw niyan a di ran pharatiayaan sa amay ka di siran dn maratiaya na so Allāh na thatalagadan iyan siran sa masakit a siksa ko alongan a Maori, na lanat inka siran, sa di mathay ka khaoma iran dn so siksa ami a pphagayan kiran.

1864. Gianan so rinayagan o bankit a phakaoma so tagthr a mabagr na phangikayontong so manga palaw sa phangaaanas sabap ko kakharopt iyan sa khapantar so doniya sa pmbaropa masalin sa salakaw a lgawan, a mawatan a kapipikira roo o manosiya o ba mapnggolawla ogaid na miagdam iyan dn so manga papata iyan ko kapkhasogat iran a linog a phagayoongn so lopa sa pkhagdam iran so kalk, ago pkhailay ran so manga palaw igira mimbbto so manga apoy niyan (volcano) a mandn so lawas a ig a apoy a pthoga.

1865. Inaloy pharoman a ayat anan so giikapanambayang o Rasūlullāh [s.a.w] sa manga sambayang a Tahajjud, ago so sabaad ko manga Sahabah niyan, na piakay kiran a kabatiyaa iran ko mialbod kiran a pd ko ayat ko Qur’ān, sa pangalimo kiran o Kadnan iran. Go di ran khagaga so katndoa iran phiapia ko manga kotika o kagagawii ko saopak on odi na so dowa on bagi antaa ka so sabagi on ka so bo so Allāh i makaggpa roo na piakalbodan siran o Allāh sa kazambayang iran ko manga kagagawii sa soasoat iran ko Kadnan iran.

1866. Gianan i ropaan o manga Muslim ko gii ran kapagintaw ko masa o Rasūlullāh [s.a.w] a madakl a romasay ko doniya a masasangat iran ko kababloy ran a Muslim a adn a ipapatoray kiran a mala a galbk a so giikanggalbka sa katoro o kamamanosiyai ago so kasabt iran ko kadadadag iran, so kiphlangagn iran ko Wahī a pphakaoma kiran a kna o ba gia bo a kapzabota on o tangila ago so kiphlapiatn on o dila ka aya mataan na khatafsīr dn a galbk o anggawta, sa aya kalilid na di ran iplangag pasin odi ran minggolalan so madadalm on a sogoan ago mitaplk iran so isasapar iyan a lalangan sabap roo na mimbabaloy siran a siran dn so Qur’ān a phlalakaw ko liawaw o lopa.