So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Maā’rij - [ 70 So Manga Okit a Iphamanik ko Langit ] - سـورة المعـارج
( The Ascending Stairways - Ang Mga Daan Ng Pag-Akyat o Pag-angat )

Pangnal ko Sūrah

Aya miabaloy a patogina ankai a sūrah na so al Ma’ārij, a makanggo- gonanao sa maana a manga okit a ipphamanik ko langit, ko kapphamanik o manga malāikat a phoon ko lopa ko kiazosonan manga galbk iran a isasana kiran o Miangadn.

Inaloy niyan san so pagns o masa odi na waqto a so Allāh i thito a matao ko maana niyan, sa so Allāh na adn a masa niyan a di khidayag ko masa o manosiya, sabap sa so Allāh na di khakokom o masa ka inadn iyan so masa na skaniyan na maporo a di so btad o masa, na so manosiya na makokokom o masa sa di ron phakaliyo, ka kagia skaniyan na inadn a datar iyan, sa da a mapnggolawla niyan inonta a makasosold ko masa. So pman so galbk o Allāh na di khataks a masa ka magaan a di so karankoma on o kotika o masa.

So onayan a bandingan ankaia sūrah na makadadatar ko miaonaan iyan. So kazabar ago so pagns o masa, na pkhiropa niyan so manga lalan a ipha- manik sa langit. So kandosa ago so kapangongonotan na adn a manga tampata iyan a tankd a khisampay ron.

Pd skaniyan ko manga sūrah a initoron sa Makkah, aya kadakl a ayat iyan na 44, tomioron ko oriyan o Sūrah al Hāqqah.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

70:1

Hassanor Alapa : Adn a miniza a phangingiza 1838 sa siksa a khitana (odi na piangni niyan a mitana dn)

Muhsin Khan : A questioner asked concerning a torment about to befall

Sahih International : A supplicant asked for a punishment bound to happen

Pickthall : A questioner questioned concerning the doom about to fall

Yusuf Ali : A questioner asked about a Penalty to befall-

Shakir : One demanding, demanded the chastisement which must befall

Dr. Ghali : A questioner asked of a befalling torment.

Tafsir Jalalayn : A petitioner petitioned, a supplicator supplicated [for], an impending chastisement

Tagalog : Nagtanong ang tagapagtanong mula sa mga walang pananampalataya at nanalangin laban sa kanyang sarili at sa kanyang sambayanan na mangyari na ang parusa sa kanila bilang pang-iinsulto,

70:2

Hassanor Alapa : A sii ko manga kafir na da dn a phakarn on

Muhsin Khan : Upon the disbelievers, which none can avert,

Sahih International : To the disbelievers; of it there is no preventer.

Pickthall : Upon the disbelievers, which none can repel,

Yusuf Ali : The Unbelievers, the which there is none to ward off,-

Shakir : The unbelievers-- there is none to avert it--

Dr. Ghali : For the disbelievers, for which there is no repelling,

Tafsir Jalalayn : — which in the case of the disbelievers none can avert: this was al-Nadr b. al-Hārith who said, ‘O God, if this be indeed the truth from You … [then rain down upon us stones from the heaven’ [Q. 8:32],

Tagalog : At katiyakang ito ay mangyayari sa kanila sa Araw ng Muling Pagkabuhay na walang pag-aalinlangan,

70:3

Hassanor Alapa : A phoon ko Allāh a khi rk ko manga langit (a pphamanikan o manga malāikat)

Muhsin Khan : From Allah, the Lord of the ways of ascent.

Sahih International : [It is] from Allah , owner of the ways of ascent.

Pickthall : From Allah, Lord of the Ascending Stairways

Yusuf Ali : (A Penalty) from Allah, Lord of the Ways of Ascent.

Shakir : From Allah, the Lord of the ways of Ascent.

Dr. Ghali : From Allah, The Owner of the Stairways.

Tafsir Jalalayn : from God (mina’Llāhi is semantically connected to wāqi‘in, ‘impending’), Lord of the Ascensions, the ascension routes of the angels, which are the heavens.

Tagalog : Na walang sinumang makakapigil nito sa Allâh na Kataas-taasan at Napakadakila,

70:4

Hassanor Alapa : A pphamanik on so manga malāikat ago so Jbirīl sa 1839 isa a alongan a aya dianka iyan na lima polo nggibo ragon 1840

Muhsin Khan : The angels and the Ruh [Jibrael (Gabriel)] ascend to Him in a Day the measure whereof is fifty thousand years,

Sahih International : The angels and the Spirit will ascend to Him during a Day the extent of which is fifty thousand years.

Pickthall : (Whereby) the angels and the Spirit ascend unto Him in a Day whereof the span is fifty thousand years.

Yusuf Ali : The angels and the spirit ascend unto him in a Day the measure whereof is (as) fifty thousand years:

Shakir : To Him ascend the angels and the Spirit in a day the measure of which is fifty thousand years.

Dr. Ghali : To Him the Angels and the Spirit ascend with difficulty to Him in a Day whereof the determined (length) is fifty thousand years.

Tafsir Jalalayn : To Him, to the place in the heaven to which His command descends, ascend (read [feminine person] ta‘ruju or [masculine person] ya‘ruju) the angels and the Spirit, Gabriel, in a day (fī yawmin is semantically connected to an omitted clause, that is to say, ‘[in a day] in which the chastisement befalls them’, on the Day of Resurrection) whose span is fifty thousand years, from the perspective of the disbeliever, on account of the calamities he will encounter in it — but as for the believer, it [the mentioned day] will be easier for him than an obligatory prayer which he performs in this world, as stated in hadīth.

Tagalog : Na umaakyat ang mga anghel at si Jibril tungo sa Allâh sa Araw na ang katumbas ay limampung libong taon sa mga taon dito sa daigdig, at para sa mga mananampalataya ay kasimbilis lamang ng isang obligadong ‘Salâh.’

70:5

Hassanor Alapa : Na zabar ka sa kazabar a mapia

Muhsin Khan : So be patient (O Muhammad SAW ), with a good patience.

Sahih International : So be patient with gracious patience.

Pickthall : But be patient (O Muhammad) with a patience fair to see.

Yusuf Ali : Therefore do thou hold Patience,- a Patience of beautiful (contentment).

Shakir : Therefore endure with a goodly patience.

Dr. Ghali : So (endure) patiently with a becoming patience;

Tafsir Jalalayn : So be patient — this was [revealed] before he [the Prophet] was commanded to fight — with a graceful patience, that is, one in which there is no anguish.

Tagalog : Na kung kaya, magtiis ka, O Muhammad, sa kanilang pangungutya at sa ipinamamadali nila na parusa, ng pagtitiis na walang pagdaing kundi sa Allâh lamang.

70:6

Hassanor Alapa : Ka mataan a siran na phagilayin iran a mawatan

Muhsin Khan : Verily! They see it (the torment) afar off,

Sahih International : Indeed, they see it [as] distant,

Pickthall : Lo! they behold it afar off

Yusuf Ali : They see the (Day) indeed as a far-off (event):

Shakir : Surely they think it to be far off,

Dr. Ghali : Surely they see it far off,

Tafsir Jalalayn : Lo! they see it, that is, the chastisement, as [being] far off, as never taking place;

Tagalog : Katiyakan, iniisip nila na mga walang pananampalataya na malayong mangyari ang parusa at nakikita nila na ito ay hindi mangyayari,

70:7

Hassanor Alapa : Na phagilayin Ami a Marani dn

Muhsin Khan : But We see it (quite) near.

Sahih International : But We see it [as] near.

Pickthall : While we behold it nigh:

Yusuf Ali : But We see it (quite) near.

Shakir : And We see it nigh.

Dr. Ghali : And We see it near.

Tafsir Jalalayn : while We see it [to be] near, taking place without a doubt.

Tagalog : Samantalang kami ay nakikita namin ito nang may katiyakan at malapit nang mangyari na walang pag-aalinlangan.

70:8

Hassanor Alapa : Sa sagawii a mabaloy so langit a datar o tionaw a mina

Muhsin Khan : The Day that the sky will be like the boiling filth of oil, (or molten copper or silver or lead, etc.).

Sahih International : On the Day the sky will be like murky oil,

Pickthall : The day when the sky will become as molten copper,

Yusuf Ali : The Day that the sky will be like molten brass,

Shakir : On the day when the heaven shall be as molten copper

Dr. Ghali : On the Day when the heaven will be as molten metal,

Tafsir Jalalayn : The day when the heaven will be (yawma takūnu’l-samā’u is semantically connected to an omitted clause, implicitly taken to be yaqa‘u, ‘it will take place’) as molten silver,

Tagalog : Sa Araw na ang kalangitan ay magiging katulad ng kumukulong maruming langis na natutunaw,

70:9

Hassanor Alapa : Ago mabaloy so palaw a datar o rorodotn a gapas

Muhsin Khan : And the mountains will be like flakes of wool,

Sahih International : And the mountains will be like wool,

Pickthall : And the hills become as flakes of wool,

Yusuf Ali : And the mountains will be like wool,

Shakir : And the mountains shall be as tufts of wool

Dr. Ghali : And the mountains will be as wool-tufts,

Tafsir Jalalayn : and the mountains will be as flakes of wool, in terms of [their] lightness and [their] floating about in the wind.

Tagalog : At ang mga kabundukan ay magiging katulad naman ng mga pira-pirasong balahibo ng lana na may mga kulay na ikinalat ng hangin.

70:10

Hassanor Alapa : Sa da dn a magiza a madazg sa madazg iyan (odi na bolayoka)

Muhsin Khan : And no friend will ask of a friend,

Sahih International : And no friend will ask [anything of] a friend,

Pickthall : And no familiar friend will ask a question of his friend

Yusuf Ali : And no friend will ask after a friend,

Shakir : And friend shall not ask of friend

Dr. Ghali : And no intimate (friend) will ask (another) intimate friend,

Tafsir Jalalayn : And no friend will inquire about his friend, [no] relative [will inquire] about his relative, each being preoccupied with his own predicament.

Tagalog : At hindi na magtatanong ang matalik na kaibigan hinggil sa nangyari sa kanyang kaibigan; dahil bawa’t isa ay abalang-abala sa kanyang sarili sa tindi ng pangyayari.

70:11

Hassanor Alapa : Sa phakikilala kiran sa mazimalaw dn o baradosa a oba niyan bo khisanggar sa siksa oto sa alongan oto so manga wata iyan 1841

Muhsin Khan : Though they shall be made to see one another [(i.e. on the Day of Resurrection), there will be none but see his father, children and relatives, but he will neither speak to them nor will ask them for any help)], - the Mujrim, (criminal, sinner, disbeliever, etc.) would desire to ransom himself from the punishment of that Day by his children.

Sahih International : They will be shown each other. The criminal will wish that he could be ransomed from the punishment of that Day by his children

Pickthall : Though they will be given sight of them. The guilty man will long to be able to ransom himself from the punishment of that day at the price of his children

Yusuf Ali : Though they will be put in sight of each other,- the sinner's desire will be: Would that he could redeem himself from the Penalty of that Day by (sacrificing) his children,

Shakir : (Though) they shall be made to see each other. The guilty one would fain redeem himself from the chastisement of that day by (sacrificing) his children,

Dr. Ghali : (As) they are made to behold them (i.e., each other). The criminal would like that he might ransom himself of the torment upon that Day (even) by his seeds,

Tafsir Jalalayn : They will [however] be made to see them, that is, friends will catch sight of one another, recognising one another but refraining from speaking [to one another] (the sentence [yubassarūnahum] is a new [independent] one). The guilty one will desire, the disbeliever will yearn, to ransom himself from the chastisement of that day (read [min ‘adhābi] yawmi’dhin or [min ‘adhābin] yawma’idhin) at the price of his children,

Tagalog : Makikita at mababatid nila na wala nang kakayahan ang sinuman na makagawa ng anumang kapakinabangan sa sinuman. Aasamin ng mga walang pananampalataya na kung maaari lamang sana ay matutubos niya ang kanyang sarili mula sa parusa sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa pamamagitan ng kanyang mga anak,

70:12

Hassanor Alapa : Ago so karoma niyan ago so pagari niyan

Muhsin Khan : And his wife and his brother,

Sahih International : And his wife and his brother

Pickthall : And his spouse and his brother

Yusuf Ali : His wife and his brother,

Shakir : And his wife and his brother

Dr. Ghali : And his female companion and his brother,

Tafsir Jalalayn : and his companion, his wife, and his brother,

Tagalog : Asawa at kapatid,

70:13

Hassanor Alapa : Ago so pamiliya niyan a so lilindingn iyan skaniyan

Muhsin Khan : And his kindred who sheltered him,

Sahih International : And his nearest kindred who shelter him

Pickthall : And his kin that harboured him

Yusuf Ali : His kindred who sheltered him,

Shakir : And the nearest of his kinsfolk who gave him shelter,

Dr. Ghali : And the nearest of his kin who gave him abode,

Tafsir Jalalayn : and his kin, his clan ([expressed as fasīla] because he is a [detached] part [fasl] of it) that had sheltered him, embraced him,

Tagalog : At sa pamamagitan ng kanyang pamilya na siyang nagkalinga sa kanya at doon siya namuhay na kasama nila dahil sa kanilang ugnayang magkamag-anak,

70:14

Hassanor Alapa : Ago so taw ko lopa langon oriyan iyan na makalidas (skaniyan ko siksa)

Muhsin Khan : And all that are in the earth, so that it might save him.

Sahih International : And whoever is on earth entirely [so] then it could save him.

Pickthall : And all that are in the earth, if then it might deliver him.

Yusuf Ali : And all, all that is on earth,- so it could deliver him:

Shakir : And all those that are in the earth, (wishing) then (that) this might deliver him.

Dr. Ghali : And whoever is in the earth all together, so that thereafter it might deliver him.

Tafsir Jalalayn : and all who are on earth, if it, that ransom, might then deliver him (thumma yunjīhi is a supplement to yaftadī, ‘to ransom himself’).

Tagalog : At sa lahat ng nasa kalupaan na mga tao at iba pa, upang mailigtas niya lamang ang kanyang sarili mula sa kaparusahan ng Allâh,

70:15

Hassanor Alapa : Di, ka mataan a skaniyan (so siksa) a Ladhā a makadg apoy ko Naraka 1842

Muhsin Khan : By no means! Verily, it will be the Fire of Hell!

Sahih International : No! Indeed, it is the Flame [of Hell],

Pickthall : But nay! for lo! it is the fire of hell

Yusuf Ali : By no means! for it would be the Fire of Hell!-

Shakir : By no means! Surely it is a flaming fire

Dr. Ghali : Not at all! Surely it is a fierce Blaze,

Tafsir Jalalayn : Nay! — a refutation of his wish. Lo! [for him] it, namely, the Fire, will be the Churning Fire (lazā) — a name for Hell, [so called] because it churns its flames [tatalazzā] against the disbelievers,

Tagalog : Ang pangyayari ay hindi tulad ng iyong inaasam, O ikaw na walang pananampalataya na pagtutubos, kundi ito ay Impiyerno na nagliliyab ang Apoy nito,

70:16

Hassanor Alapa : A phlowas ko manga kobal ko olo sa thotongn iyan

Muhsin Khan : Taking away (burning completely) the head skin!

Sahih International : A remover of exteriors.

Pickthall : Eager to roast;

Yusuf Ali : Plucking out (his being) right to the skull!-

Shakir : Dragging by the head,

Dr. Ghali : Constantly plucking forth the scalps,

Tafsir Jalalayn : ripping out the scalp (shawā is the plural of shawāt, the skin of the head);

Tagalog : At tinutuklap ng matinding init ang balat ng ulo at lahat ng dulo ng katawan,

70:17

Hassanor Alapa : Sa thawagn iyan so taw a tomialikhod ago domiapay

Muhsin Khan : Calling: "[O Kafir (O disbeliever in Allah, His angels, His Book, His Messengers, Day of Resurrection and in Al-Qadar (Divine Preordainments), O Mushrik (O polytheist, disbeliever in the Oneness of Allah)] (all) such as turn their backs and turn away their faces (from Faith) [picking and swallowing them up from that great gathering of mankind (on the Day of Resurrection) just as a bird picks up a food-grain from the earth with its beak and swallows it up] [Tafsir Al-Qurtubi, Vol. 18, Page 289]

Sahih International : It invites he who turned his back [on truth] and went away [from obedience]

Pickthall : It calleth him who turned and fled (from truth),

Yusuf Ali : Inviting (all) such as turn their backs and turn away their faces (from the Right).

Shakir : It shall claim him who turned and fled (from truth),

Dr. Ghali : Calling him who withdrew and turned away,

Tafsir Jalalayn : it will call him who turned his back and ignored, faith, saying [to him]: ‘To me! to me [come hither]!’,

Tagalog : Na tinatawag nito ang sinumang tumalikod sa katotohanan sa daigdig, at tinalikuran ang pagsunod sa Allâh at sa Kanyang Sugo,

70:18

Hassanor Alapa : Ago tominimo sa tamok na miligto

Muhsin Khan : And collect (wealth) and hide it (from spending it in the Cause of Allah).

Sahih International : And collected [wealth] and hoarded.

Pickthall : And hoarded (wealth) and withheld it.

Yusuf Ali : And collect (wealth) and hide it (from use)!

Shakir : And amasses (wealth) then shuts it up.

Dr. Ghali : And (who) gathered (riches); (so he) prudently kept them.

Tafsir Jalalayn : and amassed, wealth, then hoarded, keeping it in containers and refraining from paying from it what is God’s due.

Tagalog : At naglikom ng yaman na itinago niya sa kanyang imbakan at hindi niya ibinigay ang karapatan ng Allâh (sa yamang) ito (sa pamamagitan ng paggasta sa Daan ng Allâh).

70:19

Hassanor Alapa : Mataan a so manosiya na inadn a titiakhaan (malbod katkawan)

Muhsin Khan : Verily, man (disbeliever) was created very impatient;

Sahih International : Indeed, mankind was created anxious:

Pickthall : Lo! man was created anxious,

Yusuf Ali : Truly man was created very impatient;-

Shakir : Surely man is created of a hasty temperament

Dr. Ghali : Surely man was created most fretful.

Tafsir Jalalayn : Indeed man was created restless: (halū‘an is an implied circumstantial qualifier, the explanation of which [follows]):

Tagalog : Katiyakan, ang tao ay nilikha na maliit ang pagpapasensiya at gahaman,

70:20

Hassanor Alapa : Igira miasogat a marata na katkawan sa makamboko

Muhsin Khan : Irritable (discontented) when evil touches him;

Sahih International : When evil touches him, impatient,

Pickthall : Fretful when evil befalleth him

Yusuf Ali : Fretful when evil touches him;

Shakir : Being greatly grieved when evil afflicts him

Dr. Ghali : When evil touches him, (he is) most impatient,

Tafsir Jalalayn : when evil befalls him, [he is] anxious, at the point of that evil befalling [him],

Tagalog : At kapag nangyari sa kanya ang di-kanais-nais at kahirapan ay magiging matindi ang kanyang kawalan ng kakuntentuhan,

70:21

Hassanor Alapa : Na o masogat a mapia na 1843 mligto sa makala i anogon

Muhsin Khan : And niggardly when good touches him;

Sahih International : And when good touches him, withholding [of it],

Pickthall : And, when good befalleth him, grudging;

Yusuf Ali : And niggardly when good reaches him;-

Shakir : And niggardly when good befalls him

Dr. Ghali : And when charity touches him, (he is) a constant preventer of it,

Tafsir Jalalayn : and when good befalls him, [he is] grudging, at the point of that good befalling [him], that is to say, [when] wealth [befalls him], [he is grudging to give] of it what is due to God;

Tagalog : At kapag nangyari (naman) sa kanya ang mabuti at kaginhawahan ay magiging matindi ang kanyang pagiging makasarili at karamutan,

70:22

Hassanor Alapa : Inonta so manga barasambayang

Muhsin Khan : Except those devoted to Salat (prayers)

Sahih International : Except the observers of prayer -

Pickthall : Save worshippers.

Yusuf Ali : Not so those devoted to Prayer;-

Shakir : Except those who pray,

Dr. Ghali : Except the ones who are (constantly) praying.

Tafsir Jalalayn : except those who perform prayers, that is, the believers,

Tagalog : Maliban sa kanila na patuloy sa pagsasagawa ng ‘Salâh,’

70:23

Hassanor Alapa : A siran oto ko manga sambayang iran na tatatapn iran

Muhsin Khan : Those who remain constant in their Salat (prayers);

Sahih International : Those who are constant in their prayer

Pickthall : Who are constant at their worship

Yusuf Ali : Those who remain steadfast to their prayer;

Shakir : Those who are constant at their prayer

Dr. Ghali : They are the ones who are permanently preserving their prayers;

Tafsir Jalalayn : those who maintain, [those who] regularly observe, their prayers,

Tagalog : Na ito ay kanilang inaalagaan at ginagawa sa tamang oras nito, at hindi sila nahahadlangan ng kahit na ano para rito,

70:24

Hassanor Alapa : Ago so siran oto a adn ko manga tamok iran a bagian a mattndo

Muhsin Khan : And those in whose wealth there is a known right,

Sahih International : And those within whose wealth is a known right

Pickthall : And in whose wealth there is a right acknowledged

Yusuf Ali : And those in whose wealth is a recognised right.

Shakir : And those in whose wealth there is a fixed portion.

Dr. Ghali : And (they) are the ones in whose riches is a truthful (duty) known.

Tafsir Jalalayn : and in whose wealth there is an acknowledged due, namely, alms,

Tagalog : At ang mga yaong nagbukod ng nakatakdang bahagi mula sa kanilang yaman na ipinag-utos ng Allâh sa kanila,

70:25

Hassanor Alapa : A rk o pphamangni ago so kawiwiswisan

Muhsin Khan : For the beggar who asks, and for the unlucky who has lost his property and wealth, (and his means of living has been straitened);

Sahih International : For the petitioner and the deprived -

Pickthall : For the beggar and the destitute;

Yusuf Ali : For the (needy) who asks and him who is prevented (for some reason from asking);

Shakir : For him who begs and for him who is denied (good)

Dr. Ghali : For the beggar and the dispossessed.

Tafsir Jalalayn : for the beggar and the deprived, the [latter being the] one who refrains from begging and thus becomes deprived,

Tagalog : Na ito ay obligadong kawanggawa na ibinibigay sa mga nangangailangan: kahit alinman sa dalawa sa nanghihingi at hindi nanghihingi,

70:26

Hassanor Alapa : Go so siran oto a bbnarn iran so gawii a kaphamalas

Muhsin Khan : And those who believe in the Day of Recompense,

Sahih International : And those who believe in the Day of Recompense

Pickthall : And those who believe in the Day of Judgment,

Yusuf Ali : And those who hold to the truth of the Day of Judgment;

Shakir : And those who accept the truth of the judgment day

Dr. Ghali : And the ones who sincerely (believe) in the Day of Doom,

Tafsir Jalalayn : and who affirm the truth of the Day of Judgement, [of] Requital,

Tagalog : At ang mga yaong naniwala sa Araw ng Paghuhukom para sa Pagbabayad kaya ito ay pinaghandaan nila sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga mabubuting gawa,

70:27

Hassanor Alapa : Go so siran oto a sii ko siksa o Kadnan iran na ipkhalk iran

Muhsin Khan : And those who fear the torment of their Lord,

Sahih International : And those who are fearful of the punishment of their Lord -

Pickthall : And those who are fearful of their Lord's doom -

Yusuf Ali : And those who fear the displeasure of their Lord,-

Shakir : And those who are fearful of the chastisement of their Lord--

Dr. Ghali : And they are the ones who are timorous of the torment of their Lord.

Tafsir Jalalayn : and who are apprehensive of the chastisement of their Lord —

Tagalog : At ang mga yaong natatakot sa kaparusahan ng Allâh .

70:28

Hassanor Alapa : Ka mataan a so siksa o Kadnan iran na daa phakasarig on

Muhsin Khan : Verily! The torment of their Lord is that before which none can feel secure,

Sahih International : Indeed, the punishment of their Lord is not that from which one is safe -

Pickthall : Lo! the doom of their Lord is that before which none can feel secure -

Yusuf Ali : For their Lord's displeasure is the opposite of Peace and Tranquillity;-

Shakir : Surely the chastisement of their Lord is (a thing) not to be felt secure of--

Dr. Ghali : Surely the torment of their Lord (leaves) none secure (Literally: other than to be secure).

Tafsir Jalalayn : lo! there is no security from the chastisement of their Lord, [from] its being sent down —

Tagalog : Katiyakan, ang parusa ng Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay hindi maaaring ipagwalang-bahala, na hindi niya tinitiyak sa kanyang sarili na siya ay ligtas mula rito.

70:29

Hassanor Alapa : Go so siran oto a sii ko awrat iran na papaliharaan iran.

Muhsin Khan : And those who guard their chastity (i.e. private parts from illegal sexual acts).

Sahih International : And those who guard their private parts

Pickthall : And those who preserve their chastity

Yusuf Ali : And those who guard their chastity,

Shakir : And those who guard their private parts,

Dr. Ghali : And they are the ones who preserve their private parts,

Tafsir Jalalayn : and those who guard their private parts,

Tagalog : At ang mga yaong inaalagaan nila ang kanilang mga pribadong bahagi mula sa anumang kahalayan at ipinagbawal ng Allâh,

70:30

Hassanor Alapa : Inonta ko manga karoma iran ago so mipapaar o manga 1844 lima iran (so oripn a babay) ka mataan a di siran on kaphagin-soyaan

Muhsin Khan : Except with their wives and the (women slaves and captives) whom their right hands possess, for (then) they are not to be blamed,

Sahih International : Except from their wives or those their right hands possess, for indeed, they are not to be blamed -

Pickthall : Save with their wives and those whom their right hands possess, for thus they are not blameworthy;

Yusuf Ali : Except with their wives and the (captives) whom their right hands possess,- for (then) they are not to be blamed,

Shakir : Except in the case of their wives or those whom their right hands possess-- for these surely are not to be blamed,

Dr. Ghali : Except with their spouses or what their right hands possess; then surely they are not blameworthy (Literally: other than being blameworthy).

Tafsir Jalalayn : except from their wives and those whom their right hands own, in the way of slavegirls, for in that case they are not blameworthy;

Tagalog : Maliban sa kanilang mga asawa o sa pagmamay-ari ng kanilang kanang kamay na mga alipin na kababaihan – hinggil sa mga ito ay hindi sila maaaring sisihin.

70:31

Hassanor Alapa : Na sa taw a mloba ko talikhodan oto na siran oto so manga taw a tamaba

Muhsin Khan : But whosoever seeks beyond that, then it is those who are trespassers.

Sahih International : But whoever seeks beyond that, then they are the transgressors -

Pickthall : But whoso seeketh more than that, those are they who are transgressors;

Yusuf Ali : But those who trespass beyond this are transgressors;-

Shakir : But he who seeks to go beyond this, these it is that go beyond the limits--

Dr. Ghali : Yet, whoever inequitably seeks (anything) beyond that, then those are the ones who are the aggressors-

Tafsir Jalalayn : but whoever seeks beyond that, those are the infringers, who transgress [the bounds of] what is lawful [stepping] into what is unlawful;

Tagalog : At sinuman ang magnanais na isagawa nila ang kanyang pagnanasa sa hindi nila mga asawa at pagmamay-aring alipin ay sila sa katunayan ang mga yaong lumampas sa hangganan ng ipinahintulot tungo sa ipinagbawal.

70:32

Hassanor Alapa : Go so siran oto a sii ko manga sarig kiran ago so kapasadan iran na sisiapn iran (sa katoman)

Muhsin Khan : And those who keep their trusts and covenants;

Sahih International : And those who are to their trusts and promises attentive

Pickthall : And those who keep their pledges and their covenant,

Yusuf Ali : And those who respect their trusts and covenants;

Shakir : And those who are faithful to their trusts and their covenant

Dr. Ghali : And they (The thought continues from verse 29) are the ones who pay heed (i.e., rightly observe) to their deposits and their covenant,

Tafsir Jalalayn : and those who are keepers, [faithful] guardians, of their trusts (amānātihim: a variant reading has the singular [amānatihim]), that to which they are entrusted of religion and the affairs of this world, and their covenant, the one taken from them regarding such things,

Tagalog : At ang mga yaong inaalagaan nila ang mga ipinagkatiwala ng Allâh at ipinagkatiwala ng mga alipin ng Allâh sa kanila, at pinanindigan nila ang kanilang mga pangako sa Allâh at sa mga alipin ng Allâh,

70:33

Hassanor Alapa : Go so siran oto a sii ko manga saksi iran na ipamamayandg iran

Muhsin Khan : And those who stand firm in their testimonies;

Sahih International : And those who are in their testimonies upright

Pickthall : And those who stand by their testimony

Yusuf Ali : And those who stand firm in their testimonies;

Shakir : And those who are upright in their testimonies,

Dr. Ghali : And they are the ones who keep up their testimonies,

Tafsir Jalalayn : and who are forthwith with their testimony (bi-shahādatihim: a variant reading has the plural [bi-shahādātihim, ‘their testimonies’]), [those who] offer them and do not withhold them,

Tagalog : At ang mga yaong tinutupad nila ang kanilang pagtestigo ng katotohanan na walang pagbabago o paglilihim,

70:34

Hassanor Alapa : Go so siran oto a sii ko manga sambayang iran na sisiapn iran

Muhsin Khan : And those who guard their Salat (prayers) well.

Sahih International : And those who [carefully] maintain their prayer:

Pickthall : And those who are attentive at their worship.

Yusuf Ali : And those who guard (the sacredness) of their worship;-

Shakir : And those who keep a guard on their prayer,

Dr. Ghali : And they are the ones who (strictly) preserve their prayer.

Tafsir Jalalayn : and who preserve their prayers, by observing them in their appointed times.

Tagalog : At ang mga yaong isinagawa nila nang ganap ang pagsa-‘Salâh’ at wala silang binabago na anuman sa mga obligasyon ng gawaing ito.

70:35

Hassanor Alapa : Siran oto na madadalm siran sa manga kasorgaan a sasakawn siran on

Muhsin Khan : Such shall dwell in the Gardens (i.e. Paradise) honoured.

Sahih International : They will be in gardens, honored.

Pickthall : These will dwell in Gardens, honoured.

Yusuf Ali : Such will be the honoured ones in the Gardens (of Bliss).

Shakir : Those shall be in gardens, honored.

Dr. Ghali : Those will be in Gardens, high-honored.

Tafsir Jalalayn : Those will be in Gardens, honoured.

Tagalog : Sila na mga nagtatangan ng mga ganitong dakilang katangian ay mananatili sa mga Hardin ng Walang-Hanggang Kaligayahan, na pinararangalan ng lahat ng uri ng parangal.

70:36

Hassanor Alapa : Na antonaa so manga kafir a sii ko hadapan ka na gii siran nggagaan a ipoporo iran rka so manga olo iran

Muhsin Khan : So what is the matter with those who disbelieve that they hasten to listen from you (O Muhammad SAW), in order to belie you and to mock at you, and at Allah's Book (this Quran).

Sahih International : So what is [the matter] with those who disbelieve, hastening [from] before you, [O Muhammad],

Pickthall : What aileth those who disbelieve, that they keep staring toward thee (O Muhammad), open-eyed,

Yusuf Ali : Now what is the matter with the Unbelievers that they rush madly before thee-

Shakir : But what is the matter with those who disbelieve that they hasten on around you,

Dr. Ghali : So, for what (reason) are the ones who have disbelieved (hurrying with heads) protruding, facing you,

Tafsir Jalalayn : So what is wrong with those who disbelieve that they keep staring towards you (muhti‘īna is a circumstantial qualifier),

Tagalog : Kung gayon, ano pa ba ang nagtutulak sa kanila na mga walang pananampalataya na makinig at magtungo sa iyo, O Muhammad, na nagmamadaling iniaangat ang kanilang mga leeg na nakaharap ang kanilang paningin sa iyo

70:37

Hassanor Alapa : A sii sa katampar sa kawanan ago sa diwang na manga lompokan a masasagala 1845

Muhsin Khan : (Sitting) in groups on the right and on the left (of you, O Muhammad SAW)?

Sahih International : [To sit] on [your] right and [your] left in separate groups?

Pickthall : On the right and on the left, in groups?

Yusuf Ali : From the right and from the left, in crowds?

Shakir : On the right hand and on the left, in sundry parties?

Dr. Ghali : On the right and on the left in sundry batches?

Tafsir Jalalayn : to the right and to the left, of you, in droves? (‘izīna is also a circumstantial qualifier), in other words, in groups standing in circles, one next to the other, saying, in mockery of the believers, ‘Verily if [the likes of] these are to enter Paradise, we shall enter it before them’. God, exalted be He, says:

Tagalog : Na sila ay nag-uumpukan sa iyong gawing kanan at sa iyong gawing kaliwa na iba’t ibang grupo na magkakahiwa-hiwalay, na nag-uusap-usap at namamangha na may pag-aalinlangan?

70:38

Hassanor Alapa : Ba maiinam o oman i taw a pd kiran a kizoldn on ko sorga a limo

Muhsin Khan : Does every man of them hope to enter the Paradise of delight?

Sahih International : Does every person among them aspire to enter a garden of pleasure?

Pickthall : Doth every man among them hope to enter the Garden of Delight?

Yusuf Ali : Does every man of them long to enter the Garden of Bliss?

Shakir : Does every man of them desire that he should be made to enter the garden of bliss?

Dr. Ghali : Does every person of them long to be made to enter a Garden of Bliss?

Tafsir Jalalayn : Does each one of them hope to be admitted into a Garden of Bliss?

Tagalog : Umaasam ba ang bawa’at isa sa kanila na mga walang pananampalataya na papapasukin sila ng Allâh sa Hardin ng Walang-Hanggang Kaligayahan?

70:39

Hassanor Alapa : Di, Mataan a inadn Ami siran a phoon ko nganin a katawan iran (so mani a phoon ko mama a pkhipntos)

Muhsin Khan : No, that is not like that! Verily, We have created them out of that which they know!

Sahih International : No! Indeed, We have created them from that which they know.

Pickthall : Nay, verily. Lo! We created them from what they know.

Yusuf Ali : By no means! For We have created them out of the (base matter) they know!

Shakir : By no means! Surely We have created them of what they know.

Dr. Ghali : Not at all! Surely We created them of what they know.

Tafsir Jalalayn : Nay! — meant to thwart their hopes of [entering] Paradise. Indeed We created them, as others, from what they know, from drops of sperm, and so one cannot hope for Paradise [merely] on account of this: one hopes for it by being God-fearing.

Tagalog : Ang katotohanan ay hindi ang yaong kanilang inaasam, kundi walang pag-aalinlangan, kailanman ay hindi sila makapapasok doon. Katiyakan, nilikha Namin sila (ang tao) mula sa bagay na batid nila na walang halagang lusaw na bagay na katulad din ng iba, subali’t hindi sila naniwala, kung gayon, saan ba magmumula ang pagiging karapat-dapat o karapatan nila sa pagpasok sa Hardin ng Walang-Hanggang Kaligayahan?

70:40

Hassanor Alapa : Pzapa ako ko Kadnan o manga sbangan ago so manga sdpan ka mataan a Skami na Gomagaos

Muhsin Khan : So I swear by the Lord of all [the three hundred and sixty (360)] points of sunrise and sunset in the east and the west that surely We are Able

Sahih International : So I swear by the Lord of [all] risings and settings that indeed We are able

Pickthall : But nay! I swear by the Lord of the rising-places and the setting-places of the planets that We verily are Able

Yusuf Ali : Now I do call to witness the Lord of all points in the East and the West that We can certainly-

Shakir : But nay! I swear by the Lord of the Easts and the Wests that We are certainly able

Dr. Ghali : Yet no, I swear by The Lord of the easts and the wests; surely We are indeed (the) Determiners.

Tafsir Jalalayn : For verily (fa-lā: lā is extra) I swear by the Lord of the rising-places and the setting-places, of the sun, the moon and all the stars, that We are able

Tagalog : Sumusumpa Ako sa pamamagitan ng ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng sinisikatan ng araw at mga bituin, at nilulubugan nito, na katiyakang Kami

70:41

Hassanor Alapa : Sa kasambi Ami sa (pagtaw) a mapia a di siran ago di Kami dn khaonaan (ko bagr)

Muhsin Khan : To replace them by (others) better than them; and We are not to be outrun.

Sahih International : To replace them with better than them; and We are not to be outdone.

Pickthall : To replace them by (others) better than them. And we are not to be outrun.

Yusuf Ali : Substitute for them better (men) than they; And We are not to be defeated (in Our Plan).

Shakir : To bring instead (others) better than them, and We shall not be overcome.

Dr. Ghali : To exchange a more charitable (i.e., better) (people) instead of them, and in no way will We ever be outstripped.

Tafsir Jalalayn : to replace [them], to bring in their place, with [others] better than them, and We are not to be outmanoeuvred, [We will not be] frustrated in this.

Tagalog : ang may kakayahan na palitan sila ng ibang sambayanan na mas mabuti kaysa sa kanila at mas masunurin sa Allâh , at walang sinuman ang makahihigit at makapipigil sa Amin mula sa anumang Aming nais na ipapalit.

70:42

Hassanor Alapa : Na bagakn ka siran a gii siran magikayat ago gii siran zagola sa taman sa matmo iran so gawii ran a so ithatalad kiran.

Muhsin Khan : So leave them to plunge in vain talk and play about, until they meet their Day which they are promised.

Sahih International : So leave them to converse vainly and amuse themselves until they meet their Day which they are promised -

Pickthall : So let them chat and play until they meet their Day which they are promised,

Yusuf Ali : So leave them to plunge in vain talk and play about, until they encounter that Day of theirs which they have been promised!-

Shakir : Therefore leave them alone to go on with the false discourses and to sport until they come face to face with that day of theirs with which they are threatened;

Dr. Ghali : So leave them out to wade (Or: be engrossed "in vain talk") and play until they meet the Day of theirs which they are promised.

Tafsir Jalalayn : So leave them to indulge, in their falsehoods, and to play, in this world of theirs, until they encounter that day of theirs, in, which they are promised, chastisement;

Tagalog : Kung gayon, pabayaan mo na lamang silang magpakalulong sa kanilang kamalian at magpakasasa sa kanilang makamundong hangarin hanggang sa marating nila ang Araw ng Muling Pagkabuhay na kung saan doon ay pinangakuan sila ng kaparusahan,

70:43

Hassanor Alapa : Sa sagawii a phakambowat siran a phoon ko manga koba iran sa madilapt sa datar siran sii ko ator a barahala (a pzimbaan iran) na gii siran on nggagaan 1846

Muhsin Khan : The Day when they will come out of the graves quickly as racing to a goal,

Sahih International : The Day they will emerge from the graves rapidly as if they were, toward an erected idol, hastening.

Pickthall : The day when they come forth from the graves in haste, as racing to a goal,

Yusuf Ali : The Day whereon they will issue from their sepulchres in sudden haste as if they were rushing to a goal-post (fixed for them),-

Shakir : The day on which they shall come forth from their graves in haste, as if they were hastening on to a goal,

Dr. Ghali : The Day they will go out of the graves swiftly, as if they were rushing to a standard,

Tafsir Jalalayn : the day when they will come forth from the graves hastening, to the site of the Gathering, as if racing to a [standing] target (nasbin: a variant reading has nusubin, meaning something that has been erected [mansūb], such as a flag or a banner),

Tagalog : Na sa Araw na yaon ay lalabas sila nang mabilisan mula sa mga libingan na katulad ng kanilang ginawang pagtungo sa kanilang mga diyus-diyosan na kanilang inimbento upang sambahin bukod sa Allâh , na sila ay nagmamadali na abang-aba ang kanilang paningin na nakatungo sa ibaba,

70:44

Hassanor Alapa : Sa liliapn so manga kailay ran a tatambonan siran 1847 a kapakadapanas, gioto so gawii a so miaadn siran a ithatalad kiran.

Muhsin Khan : With their eyes lowered in fear and humility, ignominy covering them (all over)! That is the Day which they were promised!

Sahih International : Their eyes humbled, humiliation will cover them. That is the Day which they had been promised.

Pickthall : With eyes aghast, abasement stupefying them: Such is the Day which they are promised.

Yusuf Ali : Their eyes lowered in dejection,- ignominy covering them (all over)! such is the Day the which they are promised!

Shakir : Their eyes cast down; disgrace shall overtake them; that is the day which they were threatened with.

Dr. Ghali : Submissive will be their be holdings (i.e., gazes).They will be oppressed by humbleness. That is the Day which they were promised.

Tafsir Jalalayn : with their eyes humbled, abject, overcast by abasement, shrouded in it. Such is the day which they are promised (dhālika is the subject and what follows it is the predicate), meaning: the Day of Resurrection.

Tagalog : Na pinagtakluban sila ng kapahamakan at pinagtabuyan na walang halaga, ito na ang Araw na ipinangako sa kanila sa daigdig, na iniinsulto nila noon at hindi pinaniniwalaan.


Osayan

1838. So miangingiza na skaniyan kon so an Nadhr Ibn al Hārith, ko tindg on o Ibn Abbās, a iphagiza iran so kaphakatana o siksa o Allāh sa di ran paparatiayaan so kaphakaoma niyan.

1839. So al Ma’ārij na gioto so kapphamanik o manga malāikat sa langit, ago so Jibrīl, odi na so manga niawa o manosiya ko kapatay niyan a amay ka mapia a niawa na ipamanik skaniyan o manga malāikat sa taman sa isampay ko darpa o Allāh.

1840. Inaloy ko ayat a so salongan na aya dianka iyan na lima polo nggibo ragon, sa madakl a inipmaana roo o manga Ulama ko Tafsīr, sa adn a mithindg sa gioto kon so pagltan o Arsh ago so kababaan o lopa, sa gioto i tindg o Ibn Abbās, adn pman a mithindg sa gioto kon so alongan a Qiyāmah a mathay a kazagad iyan ko manga kafir, na magaan ko manga mu’min. Sa miazabanding so kalaan san ko Tafsīr o Ibn Kathīr sa pangndod ka on.

1841. Gianan so kakhasandngi ran ko siksa a masakit sa oman i isa na phalagoyan iyan sa aya izanggar iyan on na so wata iyan odi na so karoma niyan so loks iyan so tonganay niyan ka da dn a kapakaadiadi sa alongan oto, sa apia so dn so doniya na izanggar iyan asar ka di skaniyan masiksa sa gawii oto a pthatalikhoda dn so minggiginawai ka oman i isa na pagapasn iyan dn a ginawa niyan.

1842. Gioto so Naraka a Ladhā a thotongn iyan so manga kobal ko olo ago so lawas ago so manga anggawta o manosiya, sa thawagn iyan so manga taw a phakasold on sa phanalobaan iyan siran ko kalamalama o mahshar, sa datar o kapthokaa o papanok ko satiman a od a di dn khipsik ko kathokaa niyan on.

1843. Gianan so sipat o manosiya a kafir a di pharatiaya ko kakhaoyag pharoman, so pman so miamaratiaya na iniropa siran ankanan a ayat a siran ko manga sambayang iran na totordon iran ago adn a issnggay ran a rk o manga miskin ko manga tamok iran na pakapmbarakatn kiran o Allāh so manga galbk iran, a so awrat iran na sii ran bo pmbotawani ko manga karoma iran a manga babay ago so manga oripn iran a manga babay a halal kiran so kapamakaya iran on ka so oripn a babay na datar o tamok a sa dn sa kabaya on o khirk on na khitana iyan on asar ka sii ko okit a inibgay o Islam, ko kipndolonaan ko oripn a babay, sa iphangalimo iyan siran, ka so pphangalimo ko manga kaadn ko lopa na iphangalimo siran o maaadn ko langit a so Allāh miaaloy anan ko Hadīth o Rasūlullāh [s.a.w] sa kinisogoon iyan ko kapangalimo ago so kapharangay sa mapia.

1844. Sompat dn anan o manga ropaan ankoto a manga taw a miamaratiaya, sa miasabot san a so mama na aya bo a khaosaran iyan ko kamamamai ron na so karoma niyan ago so oripn iyan a babay, sa o liyo roo na miakapamaba, gioto i kinowa a kpit o Imām Mālik a so kapakaliowa ko manī sa nggolalan sa lima (Istimnā' – masturbation) Na isasapar sabap sa nkanan a ayat a aya bo a pagosaran ko kamamai na so karoma a baby mlagid san so babay ago so mama sa so babay na di ron mambo khapakay oba niyan osara so kababayi ron inonta a sii bo ko karoma niyan a mama.

1845. Gianan so ropaan o manga kafir ko kiniropaan kiran o Allāh ko Qur’ān a masasagomparak siran sa kawanan ago sa diwang a di siran pharatiaya ko panolon o Rasūlullāh [s.a.w].

1846. Iniropa o Qur’ān ankoto a gii ran kanggagaan ko kapzong iran ko manga barahala iran a totobosn iran a kailay sa datar o ba adn a phnayawn iran on a phakambowat on a kamapiaan iran a phamakotan iran, a so kamataani ron na kalapis ankoto a manga galbk iran. Sa so kaphakambowat iran ko manga koba iran na gii siran nggagaan sa datar dn o gii ran kanggagaan ko kapzong iran ko barahala iran a ator ko kaoyagoyag iran pn.

1847. Sii sankoto a gii ran kanggagaan na liliapn so manga kailay ran a masasambolayang so manga mata iran ka kiasandngan iran so siksa a di ran paparatiayaan ko kibabatog iran ko doniya na imanto a alongan na miatankd a bnar, sa makikilala ko manga paras iran so kapakadadapanas ago so kapakarondan.