So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Hāqqah - [ 69 So Alongan a Qiyāmah a Phanankd ] - سـورة الحاقّـة
( The Reality - Ang Pangyayari Na Hindi Maaaring Pigilin )

Pangnal ko Sūrah

Giankai a sūrah ko kiabthowi ron sa al Hāqqah, na aya maana niyan na skaniyan so phanankd (ko nganin a di bbnarn o manosiya) sa phoon ska niyan ko katharo a hāqqa (tomiankd odi na minar) sabap sa so al Haqq a makapmamaana sa bnar na ron sipik ankanan a katharo a makanggogo-nanao anan sa ngaran a giinggalbk ko galbk (ismu fā’il) a skaniyan na ingaran o maori a Alongan (al Qiyāmah) sabap sa skaniyan i thankd ko nganin a di paparatiayaan o manga kafir, na amay ka kasandngan iran na matankd iran a mataan dn a bnar.

Pd skaniyan ko bangnsa o manga sūrah a initoron ko masa a lmbak sii sa Makkah, a aya bandingan iyan a onayan na so kapthankda niyan ko kab- bnar o mapnggolawla ko alongan a maori, sa patot a di maliwat so manosiya sa ba maikmat o orarig o doniya a phakatonay sa kakhalipati niyan ko margn a btad a mapnggolawla sa oriyan.

Sa so kamataanan na sii ko alongan a maori sa giankai a doniya na matag along ago datar o taginpn a kapzagad iyan, na anda i kisampay ko akhirat na masarabantang sa akal o manosiya a gioto dn so kamataanan a da dn a sankaan on.

Tomioron sa Makkah a aya kadakl a ayat iyan na 52, tomioron ko oriyan o Sūrah al Mulk.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

69:1

Hassanor Alapa : So phanankd (a mbnarn iyan so langowan a nganin 1827 a sianka iran)

Muhsin Khan : The Reality (i.e. the Day of Resurrection)!

Sahih International : The Inevitable Reality -

Pickthall : The Reality!

Yusuf Ali : The Sure Reality!

Shakir : The sure calamity!

Dr. Ghali : The Inevitable Truth!

Tafsir Jalalayn : The Reality, the Resurrection in which is realised [the truth of] all that was rejected in the way of the raising [from the graves], the reckoning and the requital, or [it means the Resurrection] which will manifest all of that.

Tagalog : Al-Hâqqah – Ang Pagkabuhay na Mag-uli ay walang pag-aalinlangang magaganap na roon ay maisasakatuparan ang anumang ipinangako at ibinigay na babala.

69:2

Hassanor Alapa : Antonaa so phanankd

Muhsin Khan : What is the Reality?

Sahih International : What is the Inevitable Reality?

Pickthall : What is the Reality?

Yusuf Ali : What is the Sure Reality?

Shakir : What is the sure calamity!

Dr. Ghali : What is the Inevitable Truth?

Tafsir Jalalayn : What is the Reality? (ma’l-hāqqa: [an interrogative] to emphasise its enormity; this is the subject as well as the predicate of [the previous] al-hāqqa, ‘the Reality’).

Tagalog : Ano ba ang Pagkabuhay na Mag-uli na kung saan ang katangian at kalagayan nito ay katiyakang magaganap?

69:3

Hassanor Alapa : Go antai miakatokaw rka o antonaa so phanankd?

Muhsin Khan : And what will make you know what the Reality is?

Sahih International : And what can make you know what is the Inevitable Reality?

Pickthall : Ah, what will convey unto thee what the reality is!

Yusuf Ali : And what will make thee realise what the Sure Reality is?

Shakir : And what would make you realize what the sure calamity is!

Dr. Ghali : And what makes you realize what the Inevitable Truth is!

Tafsir Jalalayn : And how would you know what the Reality is? ([repeated as] an extra emphasis of its enormity; the first mā [of the previous verse] is the subject, the second one, its predicate; the second mā and its predicate also function as the second direct object of [the verb] ‘knowing’).

Tagalog : Ano ba ang magpapabatid sa iyo, O Muhammad, ng katotohanan hinggil sa Pagkabuhay na Mag-uli at magsasalarawan sa iyo sa kagimbal-gimbal at matinding pangyayari roon?

69:4

Hassanor Alapa : Piakambokhag o Thamūd 1828 ago so Ad so maori a alongan a bithowan sa al Qāri’ah

Muhsin Khan : Thamud and 'Ad people denied the Qari'ah [the striking Hour (of Judgement)]!

Sahih International : Thamud and 'Aad denied the Striking Calamity.

Pickthall : (The tribes of) Thamud and A'ad disbelieved in the judgment to come.

Yusuf Ali : The Thamud and the 'Ad People (branded) as false the Stunning Calamity!

Shakir : Samood and Ad called the striking calamity a lie.

Dr. Ghali : Thamud and c?d cried lies to the Smiter.

Tafsir Jalalayn : Thamūd and ‘Ād denied the Clatterer, the Resurrection, because its terrors cause the hearts to clatter.

Tagalog : Hindi naniwala ang mga lipi ni Thamoud na sambayanan ni Sâleh at ang mga lipi ni `Âd na sambayanan ni Hûd sa Pagkabuhay na Mag-uli na sa Araw na yaon ay kakalabog sa kanilang mga dibdib ang kagimbal-gimbal na pangyayari.

69:5

Hassanor Alapa : Na so Thamūd na inantior siran sa minggolalan sa sowara a matanog

Muhsin Khan : As for Thamud, they were destroyed by the awful cry!

Sahih International : So as for Thamud, they were destroyed by the overpowering [blast].

Pickthall : As for Thamud, they were destroyed by the lightning.

Yusuf Ali : But the Thamud,- they were destroyed by a terrible Storm of thunder and lightning!

Shakir : Then as to Samood, they were destroyed by an excessively severe punishment.

Dr. Ghali : So, as for Tham?d, they were made to perish by the inordinate (storm);

Tafsir Jalalayn : As for Thamūd, they were destroyed by the [overwhelming] Roar, an excessively severe cry.

Tagalog : Hinggil sa sambayanan ni Thamûd, sila ay pinuksa sa pamamagitan ng ingay na lumampas sa pagiging hangganan ng tindi ng lakas nito,

69:6

Hassanor Alapa : Na so pman so Ād na inantior siran sa minggolalan sa sobosobo a mabagr

Muhsin Khan : And as for 'Ad, they were destroyed by a furious violent wind;

Sahih International : And as for 'Aad, they were destroyed by a screaming, violent wind

Pickthall : And as for A'ad, they were destroyed by a fierce roaring wind,

Yusuf Ali : And the 'Ad, they were destroyed by a furious Wind, exceedingly violent;

Shakir : And as to Ad, they were destroyed by a roaring, violent blast.

Dr. Ghali : And as for c?d, they were then made to perish by a wind most clamorous (and) furious (Literally: rebellious).

Tafsir Jalalayn : And as for ‘Ād, they were destroyed by a deafening, intensely clamorous, violent wind, [that was] powerful and severe [in its assault] upon ‘Ād, despite their power and might.

Tagalog : At sa sambayanan naman ni `Âd ay pinuksa sa pamamagitan ng malamig na hangin na napakalakas ang bugso nito,

69:7
Hassanor Alapa : Tiatap Iyan kiran sa pito a manga kagagawii ago walo a manga dawndaw a mizonosono kiran (ankoto a siksa) sa khailay nka on so pagtaw a mapopolang a datar siran o manga kayo a korma a malalati

Muhsin Khan : Which Allah imposed on them for seven nights and eight days in succession, so that you could see men lying overthrown (destroyed), as if they were hollow trunks of date-palms!

Sahih International : Which Allah imposed upon them for seven nights and eight days in succession, so you would see the people therein fallen as if they were hollow trunks of palm trees.

Pickthall : Which He imposed on them for seven long nights and eight long days so that thou mightest have seen men lying overthrown, as they were hollow trunks of palm-trees.

Yusuf Ali : He made it rage against them seven nights and eight days in succession: so that thou couldst see the (whole) people lying prostrate in its (path), as they had been roots of hollow palm-trees tumbled down!

Shakir : Which He made to prevail against them for seven nights and eight days unremittingly, so that you might have seen the people therein prostrate as if they were the trunks of hollow palms.

Dr. Ghali : He subjected it against them seven nights and eight days in gruesome succession, so that you might have seen the people laid overthrown in it as if they were the hollow stumps of devastated palm- trees.

Tafsir Jalalayn : He forced it upon them for seven nights and eight days, the first of which was the morning of Wednesday, eight days before the end of [the month of] Shawwāl, and this was at the height of winter, successively, one after the next (husūman: it [the action of the wind] is likened to the repeated actions of a hāsim, ‘one cauterizing a wound’, time and again until it [the blood] has been cut off, inhsama) so that you might have seen the people therein lying prostrate, lying dead on the ground, as if they were the hollow, collapsed, trunks of palm-trees.

Tagalog : Na pinanatili ito ng Allâh sa kanila sa loob ng pitong gabi at walong araw na magkakasunod, na patuloy na walang tigil, na makikita mo ang mga tao sa mga gabi at mga araw na yaon na mga nakahandusay at mga patay na ang katulad nila ay mga puno ng palmera ng datiles na binunot sa pinakaugat.

69:8

Hassanor Alapa : Na ba adn a miailay nka kiran a pd sa mialamba

Muhsin Khan : Do you see any remnants of them?

Sahih International : Then do you see of them any remains?

Pickthall : Canst thou (O Muhammad) see any remnant of them?

Yusuf Ali : Then seest thou any of them left surviving?

Shakir : Do you then see of them one remaining?

Dr. Ghali : So do you see any remnant of them?

Tafsir Jalalayn : So do you see any remnant of them? (min bāqiyatin: this is either the adjectival qualification of an implicit nafs, ‘soul’, or the [final suffixed] tā’ is for hyperbole, in other words [understand it as fa-hal tarā lahum] min bāqin, ‘any one remaining?’ No!).

Tagalog : Kung gayon, mayroon ka pa bang nakikita sa kanila na nanatiling buhay na hindi napuksa?

69:9

Hassanor Alapa : Go minioma o Fir’aun ago so miaonaan iyan ago so 1829 pagtaw o Lūt so dosa a mala

Muhsin Khan : And Fir'aun (Pharaoh), and those before him, and the cities overthrown [the towns of the people of [Lout (Lot)] committed sin,

Sahih International : And there came Pharaoh and those before him and the overturned cities with sin.

Pickthall : And Pharaoh and those before him, and the communities that were destroyed, brought error,

Yusuf Ali : And Pharaoh, and those before him, and the Cities Overthrown, committed habitual Sin.

Shakir : And Firon and those before him and the overthrown cities continuously committed sins.

Dr. Ghali : And Firaawn (Pharaoh) came, (i.e., after Thamud and Aad) and whoever were before him and the (cities of) falsehood, (i.e., the people of Lut "Lot") with their (habitual) sinfulness.

Tafsir Jalalayn : And Pharaoh and those of his followers (man qibalahu: a variant reading has man qablahu, that is to say, those disbelieving communities who came before him) and the Deviant [cities], that is, their inhabitants — these being the cities of the people of Lot — brought iniquity, [they committed] deeds that were iniquitous.

Tagalog : At dumating ang pinakamasama na si Fir`âwn at ang mas nauna pa sa kanya na mga sambayanan na sila ay hindi naniwala sa kanilang mga Sugo, at ang mga nanirahan sa mga bayan ni Lût na binaligtad sa kanila ang kanilang bayan dahil sa kanilang kasuklam-suklam na gawain na di-paniniwala, pagsamba sa iba at mga kahalayan.

69:10

Hassanor Alapa : Sa sianka iran so sogo’ o Kadnan iran na siniksa Iyan siran sa siksa a sobra a mapitl.

Muhsin Khan : And they disobeyed their Lord's Messenger, so He punished them with a strong punishment.

Sahih International : And they disobeyed the messenger of their Lord, so He seized them with a seizure exceeding [in severity].

Pickthall : And they disobeyed the messenger of their Lord, therefor did He grip them with a tightening grip.

Yusuf Ali : And disobeyed (each) the messenger of their Lord; so He punished them with an abundant Penalty.

Shakir : And they disobeyed the Messenger of their Lord, so He punished them with a vehement punishment.

Dr. Ghali : Then they disobeyed the Messenger of their Lord, so He took them (away) with a surpassing grip (Literally: swelling taking).

Tafsir Jalalayn : Then they disobeyed the messenger of their Lord, namely, Lot and others, so He seized them with a devastating blow, one surpassing others in its severity.

Tagalog : At lumabag ang bawa’t sambayanan mula sa kanilang Sugo na ipinadala sa kanila ng Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, pinuksa sila ng Allâh nang matinding pagkapuksa.

69:11

Hassanor Alapa : Na Skami gowani a somolapay so ig na tianggong Ami skano sii ko padaw a phladlad ko ragat

Muhsin Khan : Verily! When the water rose beyond its limits [Nuh's (Noah) Flood], We carried you (mankind) in the floating [ship that was constructed by Nuh (Noah)].

Sahih International : Indeed, when the water overflowed, We carried your ancestors in the sailing ship

Pickthall : Lo! when the waters rose, We carried you upon the ship

Yusuf Ali : We, when the water (of Noah's Flood) overflowed beyond its limits, carried you (mankind), in the floating (Ark),

Shakir : Surely We bore you up in the ship when the water rose high,

Dr. Ghali : Surely, as soon as the water (s) overflowed, (Literally: was inordinate) We carried you in the running ship.

Tafsir Jalalayn : Truly when the waters rose high, [when] they rose above all things including mountains and otherwise at the time of the Flood, We carried you, meaning, your forefathers, you being in their loins, in the sailing vessel, the ark which Noah built and by which he and those with him were saved while all the others drowned,

Tagalog : Katiyakan, Kami, noong umapaw na ang tubig, hanggang sa natabunan na nito ang lahat ng bagay,

69:12

Hassanor Alapa : Ka an Ami skaniyan mabaloy rkano a pananadm ago masabot skaniyan a manga tangila a pzabot .

Muhsin Khan : That We might make it a remembrance for you, and the keen ear (person) may (hear and) understand it.

Sahih International : That We might make it for you a reminder and [that] a conscious ear would be conscious of it.

Pickthall : That We might make it a memorial for you, and that remembering ears (that heard the story) might remember.

Yusuf Ali : That We might make it a Message unto you, and that ears (that should hear the tale and) retain its memory should bear its (lessons) in remembrance.

Shakir : So that We may make it a reminder to you, and that the retaining ear might retain it.

Dr. Ghali : That We might make it a Reminder for you and for heeding ear (s) to heed.

Tafsir Jalalayn : so that We might make it, namely, this act, the saving of the believers and the destruction of the disbelievers, a reminder, a lesson, for you and that receptive ears, [ears] which remember what they hear, might remember it.

Tagalog : Ay dinala Namin ang mga ninuno ninyo na kasama ni Nûh sa pamamagitan ng pagsakay sa Arka (malaking sasakyang pantubig) na ito ay lumalayag sa tubig; upang gawin Namin ang pangyayaring ito na paraan ng pagligtas sa mga mananampalataya at paglunod sa mga walang pnananampalataya bilang aral at pagpapayo, na naitanim ng bawa’t pandinig kung ano ang dapat nilang itanim na aral at naintindihan ng bawa’t nakarinig na ito ay mula sa Allâh.

69:13

Hassanor Alapa : Na amay ka iyopn so bogiong sa kaiyop a satiman 1830

Muhsin Khan : Then when the Trumpet will be blown with one blowing (the first one),

Sahih International : Then when the Horn is blown with one blast

Pickthall : And when the trumpet shall sound one blast

Yusuf Ali : Then, when one blast is sounded on the Trumpet,

Shakir : And when the trumpet is blown with a single blast,

Dr. Ghali : So, when the Trumpet is blown with one blowing,

Tafsir Jalalayn : Thus when the Trumpet is blown with a single blast, to [announce] the passing of judgement upon all creatures — this being the second [blast] —

Tagalog : At kapag hinipan na ng anghel ang trumpeta ng isang ihip, na ito ay ang unang pag-ihip na magiging kawakasan ng lahat ng sandaigdigan,

69:14

Hassanor Alapa : Na go awidan so lopa ago so manga palaw sa roptn siran sa karopt a satiman

Muhsin Khan : And the earth and the mountains shall be removed from their places, and crushed with a single crushing,

Sahih International : And the earth and the mountains are lifted and leveled with one blow -

Pickthall : And the earth with the mountains shall be lifted up and crushed with one crash,

Yusuf Ali : And the earth is moved, and its mountains, and they are crushed to powder at one stroke,-

Shakir : And the earth and the mountains are borne away and crushed with a single crushing.

Dr. Ghali : And the earth and the mountains are borne up, then they are pounded one pounding.

Tafsir Jalalayn : and the earth and the mountains are lifted and levelled with a single levelling,

Tagalog : At aalisin ang kalupaan at ang kabundukan mula sa kinaroroonan nito, at wawasakin at yayanigin ito ng isang pagyanig na napakatindi.

69:15

Hassanor Alapa : Na sa alongan oto na mitana dn so khitana

Muhsin Khan : Then on that Day shall the (Great) Event befall,

Sahih International : Then on that Day, the Resurrection will occur,

Pickthall : Then, on that day will the Event befall.

Yusuf Ali : On that Day shall the (Great) Event come to pass.

Shakir : On that day shall the great event come to pass,

Dr. Ghali : Then, upon that Day, the Inevitable Event will be fall,

Tafsir Jalalayn : then, on that day, the [imminent] Event will come to pass, the Resurrection will take place,

Tagalog : At sa mga oras na yaon ay mangyayari ang pagkagunaw ng daigdig,

69:16

Hassanor Alapa : Sa mabnkag so langit a skaniyan sa gawii oto na malobay

Muhsin Khan : And the heaven will split asunder, for that Day it (the heaven will be frail (weak), and torn up,

Sahih International : And the heaven will split [open], for that Day it is infirm.

Pickthall : And the heaven will split asunder, for that day it will be frail.

Yusuf Ali : And the sky will be rent asunder, for it will that Day be flimsy,

Shakir : And the heaven shall cleave asunder, so that on that day it shall be frail,

Dr. Ghali : And the heaven will be cloven. So, upon that Day it will be (very) frail,

Tafsir Jalalayn : and the heaven will be rent asunder — for it will be very frail on that day —

Tagalog : At mabibiyak ang kalangitan na sa pagkakataong yaon ay napakahina nito na nakalaylay, na hindi na magkakarugtong at wala na itong tibay,

69:17

Hassanor Alapa : Go so malāikat na sii ko manga kilid iyan, a aawidan so Arsh o Kadnan ka ko 1831 kaporoan iran sa alongan oto a walo a malāikat

Muhsin Khan : And the angels will be on its sides, and eight angels will, that Day, bear the Throne of your Lord above them.

Sahih International : And the angels are at its edges. And there will bear the Throne of your Lord above them, that Day, eight [of them].

Pickthall : And the angels will be on the sides thereof, and eight will uphold the Throne of thy Lord that day, above them.

Yusuf Ali : And the angels will be on its sides, and eight will, that Day, bear the Throne of thy Lord above them.

Shakir : And the angels shall be on the sides thereof; and above them eight shall bear on that day your Lord's power.

Dr. Ghali : And the (commanded) Angels will be upon its dimensions, and upon that Day eight will bear above them the Throne of your Lord.

Tafsir Jalalayn : and the angels will be [all] over its borders, the edges of the heavens, and above them — the angels that have been mentioned — on that day eight, angels or [eight] files of them, will carry the Throne of your Lord.

Tagalog : At ang mga anghel ay nandoroon sa mga dulo ng mga kalangitang yaon, at bubuhatin ang `Arsh’ ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha (Allâh), na nasa ibabaw nila sa Araw ng Muling Pagkabuhay, ng walong mga malalaki at dakilang anghel.

69:18

Hassanor Alapa : Sa alongan oto na iphalad kano ko isipan sa da dn a khisoln rkano a maphagma

Muhsin Khan : That Day shall you be brought to Judgement, not a secret of you will be hidden.

Sahih International : That Day, you will be exhibited [for judgement]; not hidden among you is anything concealed.

Pickthall : On that day ye will be exposed; not a secret of you will be hidden.

Yusuf Ali : That Day shall ye be brought to Judgment: not an act of yours that ye hide will be hidden.

Shakir : On that day you shall be exposed to view-- no secret of yours shall remain hidden.

Dr. Ghali : Upon that Day you will be set before (them), not one concealed (secret) of yours will be concealed.

Tafsir Jalalayn : On that day you will be exposed, before the Reckoning. No hidden thing of yours, in the way of secrets, will remain hidden (read [feminine person] takhfā or [masculine person] yakhfā).

Tagalog : At sa Araw na yaon ay ilalantad kayo sa Allâh, O kayong mga tao, para sa pagbabayad at pagtutumbas, na walang anumang naitatago sa Kanya sa inyong mga lihim.

69:19

Hassanor Alapa : Na sa taw a ibgay ron so panoratan o amal iyan sa makawa iyan a kawanan na matharo iyan a song kano sii na batiaa niyo so kitab akn (panoratan ko amal iyan)

Muhsin Khan : Then as for him who will be given his Record in his right hand will say: "Take, read my Record!

Sahih International : So as for he who is given his record in his right hand, he will say, "Here, read my record!

Pickthall : Then, as for him who is given his record in his right hand, he will say: Take, read my book!

Yusuf Ali : Then he that will be given his Record in his right hand will say: "Ah here! Read ye my Record!

Shakir : Then as for him who is given his book in his right hand, he will say: Lo! read my book:

Dr. Ghali : So, as for him whose book is brought to him in (Literally: with) his right hand, he will then say, " (Now), here you are! Read my book.

Tafsir Jalalayn : As for him who is given his book in his right hand, he will say, addressing those around him, on account of the joy that has come to him: ‘Here, take [and], read my book! (kitābiyah: both hā’ūmu, ‘here [is]’, and iqra’ū, ‘read’, compete for [government of] this [direct object]).

Tagalog : At ang sinumang ipagkakaloob sa kanya ang kanyang talaan ng kanyang gawain sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay, kanyang sasabihin bilang matinding kagalakan at tuwa: Narito! Kunin ninyo at basahin ninyo ang aking talaan!

69:20

Hassanor Alapa : Ka sakn na tiankd akn a khatmo akn so isipan akn

Muhsin Khan : "Surely, I did believe that I shall meet my Account!"

Sahih International : Indeed, I was certain that I would be meeting my account."

Pickthall : Surely I knew that I should have to meet my reckoning.

Yusuf Ali : "I did really understand that my Account would (One Day) reach me!"

Shakir : Surely I knew that I shall meet my account.

Dr. Ghali : Surely I expected that I should meet my reckoning."

Tafsir Jalalayn : I was truly certain that I would encounter my account’.

Tagalog : Katiyakang ako ay nakatiyak noong nasa daigdig pa ako, na walang pag-aalinlangang makakamit ko ang anumang karapat-dapat na pagtutumbas para sa akin sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na kung kaya, pinaghandaan ko ito kalakip ng tamang paniniwala at mabuting gawa,

69:21

Hassanor Alapa : Sa skaniyan oto na madadalm sa kaoyagoyag a masosoat

Muhsin Khan : So he shall be in a life, well-pleasing.

Sahih International : So he will be in a pleasant life -

Pickthall : Then he will be in blissful state

Yusuf Ali : And he will be in a life of Bliss,

Shakir : So he shall be in a life of pleasure,

Dr. Ghali : So he will be in a satisfied livelihood,

Tafsir Jalalayn : So he will enjoy a pleasant living,

Tagalog : Na sa ganoong kadahilanan, siya ay nasa kalugud-lugod na pamumuhay,

69:22

Hassanor Alapa : Sa Sorga a maporo

Muhsin Khan : In a lofty Paradise,

Sahih International : In an elevated garden,

Pickthall : In a high garden

Yusuf Ali : In a Garden on high,

Shakir : In a lofty garden,

Dr. Ghali : In an exalted Garden,

Tafsir Jalalayn : in a lofty Garden,

Tagalog : Na nasa matataas na mga antas sa Hardin,

69:23

Hassanor Alapa : A so karopoa ko manga onga on a sapad na mitatadok sa marani.

Muhsin Khan : The fruits in bunches whereof will be low and near at hand.

Sahih International : Its [fruit] to be picked hanging near.

Pickthall : Whereof the clusters are in easy reach.

Yusuf Ali : The Fruits whereof (will hang in bunches) low and near.

Shakir : The fruits of which are near at hand:

Dr. Ghali : Its picked (fruits) (are) within (easy) reach.

Tafsir Jalalayn : whose clusters, whose fruits, are in easy reach, nearby, reached [easily] by one who may be standing, or sitting or reclining.

Tagalog : Na ang mga bunga nito ay kumpul-kumpol na napakalapit sa kanya na maaaring pitasin nang nakatayo, nakaupo at nakahiga,

69:24

Hassanor Alapa : Kan kano ago inom kano 1732 sa ragiray sa bakrng sabap ko nganin a minioma iyo ko manga gawii a miaipos

Muhsin Khan : Eat and drink at ease for that which you have sent on before you in days past!

Sahih International : [They will be told], "Eat and drink in satisfaction for what you put forth in the days past."

Pickthall : (And it will be said unto those therein): Eat and drink at ease for that which ye sent on before you in past days.

Yusuf Ali : "Eat ye and drink ye, with full satisfaction; because of the (good) that ye sent before you, in the days that are gone!"

Shakir : Eat and drink pleasantly for what you did beforehand in the days gone by.

Dr. Ghali : "Eat and drink rejoicing with wholesome appetite for what you previously did in the days gone-by."

Tafsir Jalalayn : And so it will be said to them: ‘Eat and drink in enjoyment (hanī’an is a circumstantial qualifier, that is to say, mutahanni’īna, ‘while you are enjoying [them]’) for what you did in advance in former days’, [in days] that have passed during the [life of the] world.

Tagalog : Na sasabihin sa kanila: Halinang kumain kayo at uminon na malayo sa anumang kapahamakan na ligtas sa anumang hindi kanais-nais; dahil sa inyong mga nagawang kabutihan sa mga nakaraan ninyong araw sa daigdig.

69:25

Hassanor Alapa : Na sa pman sa taw a ibgay ron so panoratan o amal iyan sa aya mikawa iyan on na so diwang iyan na matharo iyan a doandoan ako bo oba 1833 rkn bo da bgan so kitab akn (panoratan ko amal)

Muhsin Khan : But as for him who will be given his Record in his left hand, will say: "I wish that I had not been given my Record!

Sahih International : But as for he who is given his record in his left hand, he will say, "Oh, I wish I had not been given my record

Pickthall : But as for him who is given his record in his left hand, he will say: Oh, would that I had not been given my book

Yusuf Ali : And he that will be given his Record in his left hand, will say: "Ah! Would that my Record had not been given to me!

Shakir : And as for him who is given his book in his left hand he shall say: O would that my book had never been given me:

Dr. Ghali : And as for him whose book is brought to him in his left (hand), he will then say, "oh, would that my book had not been brought to me.

Tafsir Jalalayn : But as for him who is given his book in his left hand, he will say, ‘O (yā is for calling attention [to something]) would that I had not been given my book,

Tagalog : At siya naman na ipinagkaloob sa kanya ang kanyang talaan ng kanyang mga gawain sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay, ay kanyang sasabihin bilang pagsisisi at panghihinayang: Sana ay hindi na ibinigay sa akin ang aking talaan ,

69:26

Hassanor Alapa : Sa di ko katawan o antonaa i isipan akn

Muhsin Khan : "And that I had never known, how my Account is?

Sahih International : And had not known what is my account.

Pickthall : And knew not what my reckoning!

Yusuf Ali : "And that I had never realised how my account (stood)!

Shakir : And I had not known what my account was:

Dr. Ghali : And that I had not realized my reckoning!

Tafsir Jalalayn : and not known what my account were!

Tagalog : Nang sa gayon ay hindi ko na nalaman kung ano ang aking naging kabayaran!

69:27

Hassanor Alapa : Oba bo miabaloy skaniyan a kapatay a da dn a kaoyag on

Muhsin Khan : "I wish, would that it had been my end (death)!

Sahih International : I wish my death had been the decisive one.

Pickthall : Oh, would that it had been death!

Yusuf Ali : "Ah! Would that (Death) had made an end of me!

Shakir : O would that it had made an end (of me):

Dr. Ghali : Oh, would that it had been the decreed end!

Tafsir Jalalayn : O would that it, namely, death in [the life of] this world, had been the [final] end, that had terminated my life, so that I am not resurrected.

Tagalog : Sana, ang kamatayan na nangyari sa akin sa daigdig ay yaon na ang naging tunay kong katapusan at hindi na ako mabubuhay pa pagkatapos noon!

69:28

Hassanor Alapa : Da rakn makanggay a gona so tamok akn

Muhsin Khan : "My wealth has not availed me,

Sahih International : My wealth has not availed me.

Pickthall : My wealth hath not availed me,

Yusuf Ali : "Of no profit to me has been my wealth!

Shakir : My wealth has availed me nothing:

Dr. Ghali : In no way has my wealth availed me;

Tafsir Jalalayn : My wealth has not availed me.

Tagalog : Hindi ko napakinabangan ang aking kayamanan na aking nilikom sa daigdig!

69:29

Hassanor Alapa : Miailang rakn so kadato akn

Muhsin Khan : "My power and arguments (to defend myself) have gone from me!"

Sahih International : Gone from me is my authority."

Pickthall : My power hath gone from me.

Yusuf Ali : "My power has perished from me!"...

Shakir : My authority is gone away from me.

Dr. Ghali : My (own) all-binding authority has perished away from me."

Tafsir Jalalayn : My authority, my strength, my argument, has gone from me’ (the [final] hā’ in kitābiyah, ‘my book’, hisābiyah, ‘my account’, and sultāniyah, ‘my authority’, is for [consonantal] quiescence; and it is retained [when reciting] with a pause as well as without a pause, in accordance with the authoritative [version of the] Qur’ānic text and the transmitted reports; some elide it when reciting without a pause).

Tagalog : Naglaho na sa akin ang anuman na aking kakayahan at paninindigan, at wala na akong katibayan upang mangatwiran!

69:30

Hassanor Alapa : (na matharo a) kowaa niyo skaniyan na patonga niyo

Muhsin Khan : (It will be said): "Seize him and fetter him,

Sahih International : [ Allah will say], "Seize him and shackle him.

Pickthall : (It will be said): Take him and fetter him

Yusuf Ali : (The stern command will say): "Seize ye him, and bind ye him,

Shakir : Lay hold on him, then put a chain on him,

Dr. Ghali : "Take him, and shackle him up,

Tafsir Jalalayn : ‘Seize him — addressing the keepers of Hell — then fetter him, bind his hands to his necks in fetters,

Tagalog : Sasabihin sa mga tagapangasiwa ng Impiyernong-Apoy: Dakmain ninyo ang masama na makasalanang ito, at pagsamahin ninyo ang kanyang dalawang kamay at leeg sa pagkakadena,

69:31

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na sii ko Jahim na pagiawa niyo ron

Muhsin Khan : Then throw him in the blazing Fire.

Sahih International : Then into Hellfire drive him.

Pickthall : And then expose him to hell-fire

Yusuf Ali : "And burn ye him in the Blazing Fire.

Shakir : Then cast him into the burning fire,

Dr. Ghali : Thereafter roast him in Hell-Fire;

Tafsir Jalalayn : then admit him into Hell-fire, into the scorching Fire,

Tagalog : Pagkatapos ay ipasok ninyo siya sa Impiyerno upang malasap niya ang init nito,

69:32

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na kalitantangi niyo sa rantay a aya katas iyan na pito polo ka hasta na sombo niyo ko Naraka

Muhsin Khan : "Then fasten him with a chain whereof the length is seventy cubits!"

Sahih International : Then into a chain whose length is seventy cubits insert him."

Pickthall : And then insert him in a chain whereof the length is seventy cubits.

Yusuf Ali : "Further, make him march in a chain, whereof the length is seventy cubits!

Shakir : Then thrust him into a chain the length of which is seventy cubits.

Dr. Ghali : Thereafter in a chain of seventy cubits' length insert him!

Tafsir Jalalayn : then in a chain whose length is seventy cubits — [each cubit being] that of an angel’s forearm — insert him, after admitting him into the Fire (the fā’ [of fa’slukūhu] does not prevent the verb from being semantically connected to the preceding adverbial clause).

Tagalog : Pagkatapos ay ilagay ninyo siya sa kadena na gawa sa bakal na ang haba nito ay pitumpong kyubit [1] at doon ninyo siya ikadena.

69:33

Hassanor Alapa : Ka mataan a skaniyan na di niyan pharatiayaan so Allāh a Lbi a Mala

Muhsin Khan : Verily, He used not to believe in Allah, the Most Great,

Sahih International : Indeed, he did not used to believe in Allah , the Most Great,

Pickthall : Lo! He used not to believe in Allah the Tremendous,

Yusuf Ali : "This was he that would not believe in Allah Most High.

Shakir : Surely he did not believe in Allah, the Great,

Dr. Ghali : Surely he used not to believe in Allah The Ever-Magnificent;

Tafsir Jalalayn : Lo! he never believed in God the Tremendous,

Tagalog : Katotohanan, siya ay hindi naniwala sa Kaisahan ng Allâh at sa Kanyang kadakilaan, at hindi sumunod sa Kanyang gabay ,

69:34

Hassanor Alapa : Go di niyan iphannkat so kapakakana ko miskin

Muhsin Khan : And urged not on the feeding of Al-Miskin (the poor),

Sahih International : Nor did he encourage the feeding of the poor.

Pickthall : And urged not on the feeding of the wretched.

Yusuf Ali : "And would not encourage the feeding of the indigent!

Shakir : Nor did he urge the feeding of the poor.

Dr. Ghali : And he did not urge (offering) food to the indigent.

Tafsir Jalalayn : and never urged the feeding of the needy;

Tagalog : At hindi niya hinikayat ang mga tao sa daigdig na pakanin ang mga nangangailangan na mga mahihirap at iba pa.

69:35

Hassanor Alapa : Na da a rk iyan imanto a alongan sii a bolayoka (a phakatabang on)

Muhsin Khan : So no friend has he here this Day,

Sahih International : So there is not for him here this Day any devoted friend

Pickthall : Therefor hath he no lover here this day,

Yusuf Ali : "So no friend hath he here this Day.

Shakir : Therefore he has not here today a true friend,

Dr. Ghali : So today he has not here now (any) intimate (friend),

Tafsir Jalalayn : therefore here today he has no [loyal] friend, [no] relative to avail him,

Tagalog : At sa Araw na ito (Araw ng Muling Pagkabuhay) walang sinuman mula sa mga malapit sa kanya na walang pananampalataya ang makapagliligtas sa kanya mula sa kaparusahan,

69:36

Hassanor Alapa : Go da pn a pangn’nkn iyan a rowar sa Gislīn 1834 (so dana o manga taw ko Naraka).

Muhsin Khan : Nor any food except filth from the washing of wounds,

Sahih International : Nor any food except from the discharge of wounds;

Pickthall : Nor any food save filth

Yusuf Ali : "Nor hath he any food except the corruption from the washing of wounds,

Shakir : Nor any food except refuse,

Dr. Ghali : Neither any food except of foul refuse,

Tafsir Jalalayn : nor any food except pus, the vile excretions of the inhabitants of the Fire — or it [ghislīn] may denote certain trees therein —

Tagalog : At wala siyang anumang makakain sa Impiyerno kundi mula sa nana at maruming pinaghugasan ng mga sugat ng mga tao,

69:37

Hassanor Alapa : A da a phakakan on a rowar ko manga baradosa

Muhsin Khan : None will eat except the Khati'un (sinners, disbelievers, polytheists, etc.).

Sahih International : None will eat it except the sinners.

Pickthall : Which none but sinners eat.

Yusuf Ali : "Which none do eat but those in sin."

Shakir : Which none but the wrongdoers eat.

Dr. Ghali : (That) none except the sinners eat."

Tafsir Jalalayn : which none shall eat but the sinners’, the disbelievers.

Tagalog : Na walang kumakain nito kundi yaong mga makasalanan na nagpumilit sa di-paniniwala sa Allâh.

69:38

Hassanor Alapa : Pzapa Ako ko nganin a pkhailay niyo

Muhsin Khan : So I swear by whatsoever you see,

Sahih International : So I swear by what you see

Pickthall : But nay! I swear by all that ye see

Yusuf Ali : So I do call to witness what ye see,

Shakir : But nay! I swear by that which you see,

Dr. Ghali : Yet no, I swear by whatever you behold,

Tafsir Jalalayn : So indeed (fa-lā: lā is extra) I swear by all that you see, of creatures,

Tagalog : At sumusumpa Ako sa pamamagitan ng anumang bagay na inyong nakikita ,

69:39

Hassanor Alapa : Go so nganin a di niyo khailay

Muhsin Khan : And by whatsoever you see not,

Sahih International : And what you do not see

Pickthall : And all that ye see not

Yusuf Ali : And what ye see not,

Shakir : And that which you do not see.

Dr. Ghali : And whatever you do not behold,

Tafsir Jalalayn : and all that you do not see: of them, in other words, [I swear] by all creatures:

Tagalog : At sa pamamagitan ng anumang bagay na hindi ninyo nakikita,

69:40

Hassanor Alapa : Ka mataan a skaniyan (so Qur’ān) na khatharo a sogo’ a sasakawn 1835

Muhsin Khan : That this is verily the word of an honoured Messenger [i.e. Jibrael (Gabriel) or Muhammad SAW which he has brought from Allah].

Sahih International : [That] indeed, the Qur'an is the word of a noble Messenger.

Pickthall : That it is indeed the speech of an illustrious messenger.

Yusuf Ali : That this is verily the word of an honoured messenger;

Shakir : Most surely, it is the Word brought by an honored Messenger,

Dr. Ghali : Surely it is indeed the saying of an honorable Messenger.

Tafsir Jalalayn : it, that is to say, the Qur’ān, is indeed the speech of a noble messenger, in other words, he has spoken it as a message from God, exalted be He.

Tagalog : Na walang pag-aalinlangang ang Qur’ân ay salita ng Allâh , na binibigkas ng dakilang Sugo na mataas ang kanyang antas at karangalan,

69:41

Hassanor Alapa : Kna o ba skaniyan katharo a pababayok a maito a kappharatiayaa niyo ron

Muhsin Khan : It is not the word of a poet, little is that you believe!

Sahih International : And it is not the word of a poet; little do you believe.

Pickthall : It is not poet's speech - little is it that ye believe!

Yusuf Ali : It is not the word of a poet: little it is ye believe!

Shakir : And it is not the word of a poet; little is it that you believe;

Dr. Ghali : And in no way is it the saying of a poet- little do you believe-

Tafsir Jalalayn : And it is not the speech of a poet. Little do you believe!

Tagalog : At hindi ito salita ng manunula na katulad ng inyong inaangkin, dahil kapag ito ay salita ng manunula ay kakaunti lamang ang inyong paniniwalaan sa Kasulatang ito,

69:42

Hassanor Alapa : Go di pn katharo a pndarpaan a maito a kapkhatadmi niyo ron

Muhsin Khan : Nor is it the word of a soothsayer (or a foreteller), little is that you remember!

Sahih International : Nor the word of a soothsayer; little do you remember.

Pickthall : Nor diviner's speech - little is it that ye remember!

Yusuf Ali : Nor is it the word of a soothsayer: little admonition it is ye receive.

Shakir : Nor the word of a soothsayer; little is it that you mind.

Dr. Ghali : Nor the saying of a soothsayer- little are you mindful of!

Tafsir Jalalayn : Nor [is it] the speech of a soothsayer. Little do you remember! (read both verbs either in the second person plural or in the third person plural; the mā [preceding both verbs] is extra, intended for emphasis). The meaning is: they believed and remembered only very few things of what the Prophet (s) did, [things] such as [his] good acts, [his] kindness to kin and abstinence; yet this will be of no avail to them.

Tagalog : At hindi rin ito mga orasyon ng mga manghuhula, dahil kapag ito ay mga orasyon ng mga manghuhula ay kakaunti lamang sa inyo ang makaaalaala nito at makababatid,

69:43

Hassanor Alapa : Initoron a phoon ko Kadnan o manga kaadn

Muhsin Khan : This is the Revelation sent down from the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists).

Sahih International : [It is] a revelation from the Lord of the worlds.

Pickthall : It is a revelation from the Lord of the Worlds.

Yusuf Ali : (This is) a Message sent down from the Lord of the Worlds.

Shakir : It is a revelation from the Lord of the worlds.

Dr. Ghali : A successive sending down from The Lord of the worlds.

Tafsir Jalalayn : Rather, it is, a revelation from the Lord of the Worlds.

Tagalog : Kundi ito ay salita ng Allâh na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng lahat ng nilikha na Kanyang ipinahayag sa Kanyang Sugo na si Muhammad (s.a.w.).

69:44

Hassanor Alapa : Opama ka mianaro Rkami 1836 sa sabaad a manga katharo (a piangantang iyan)

Muhsin Khan : And if he (Muhammad SAW) had forged a false saying concerning Us (Allah),

Sahih International : And if Muhammad had made up about Us some [false] sayings,

Pickthall : And if he had invented false sayings concerning Us,

Yusuf Ali : And if the messenger were to invent any sayings in Our name,

Shakir : And if he had fabricated against Us some of the sayings,

Dr. Ghali : And if he had talked up against Us any (Literally: some) (false) sayings.

Tafsir Jalalayn : And had he, namely, the Prophet (s), fabricated any lies against Us, by communicating from Us that which We have not said,

Tagalog : At kung mag-iimbento si Muhammad ng anuman na hindi Namin sinabi,

69:45

Hassanor Alapa : Na disomala a singgawtn Ami skaniyan sa mabagr (a siksa)

Muhsin Khan : We surely should have seized him by his right hand (or with power and might),

Sahih International : We would have seized him by the right hand;

Pickthall : We assuredly had taken him by the right hand

Yusuf Ali : We should certainly seize him by his right hand,

Shakir : We would certainly have seized him by the right hand,

Dr. Ghali : Indeed We would have taken (him) by the right hand;

Tafsir Jalalayn : We would have assuredly seized him, We would have exacted vengeance [against him], as punishment, by the Right Hand, by [Our] strength and power;

Tagalog : Ay parurusahan Namin siya sa pamamagitan ng kanyang kamay o sa pamamagitan ng matinding kapangyarihan at lakas,

69:46

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na tphdn Ami ron so ogat iyan a al Watīn 1837

Muhsin Khan : And then certainly should have cut off his life artery (Aorta),

Sahih International : Then We would have cut from him the aorta.

Pickthall : And then severed his life-artery,

Yusuf Ali : And We should certainly then cut off the artery of his heart:

Shakir : Then We would certainly have cut off his aorta.

Dr. Ghali : Thereafter indeed We would have cut (off) (his) aorta.

Tafsir Jalalayn : then We would have assuredly severed his life-artery, the aorta of the heart, a vein that connects with it, and which if severed results in that person’s death,

Tagalog : Pagkatapos ay puputulin Namin ang ugat sa kanyang leeg na may koneksiyon sa kanyang puso (upang siya ay mamatay),

69:47

Hassanor Alapa : Na da a pd rkano a isa bo a ba niyan marnding (ko kakhasogat iyan a siksa)

Muhsin Khan : And none of you could withhold Us from (punishing) him.

Sahih International : And there is no one of you who could prevent [Us] from him.

Pickthall : And not one of you could have held Us off from him.

Yusuf Ali : Nor could any of you withhold him (from Our wrath).

Shakir : And not one of you could have withheld Us from him.

Dr. Ghali : Then in no way would anyone of you (be) debarring (Us) from him.

Tafsir Jalalayn : and not one of you (ahadin is the subject of mā, min being extra, used to emphasise the negation; minkum is a circumstantial qualifier referring to ahadin) could have defended him (hājizīna is the predicate of [the preceding] mā, and it is used in the plural because ahad, when employed in a negatory context, denotes a plural sense; the [suffixed] pronoun in ‘anhu refers to the Prophet), in other words, there is none to prevent Us from punishing him.

Tagalog : At walang sinuman mula sa inyo ang magkakaroon ng kakayahan na mailigtas siya mula sa Aming parusa.

69:48

Hassanor Alapa : Go mataan a skaniyan na pananadm ko miangaalk ko Allāh

Muhsin Khan : And verily, this Quran is a Reminder for the Muttaqun (pious - see V.2:2).

Sahih International : And indeed, the Qur'an is a reminder for the righteous.

Pickthall : And lo! it is a warrant unto those who ward off (evil).

Yusuf Ali : But verily this is a Message for the Allah-fearing.

Shakir : And most surely it is a reminder for those who guard (against evil).

Dr. Ghali : And surely it is indeed a Reminder to the pious.

Tafsir Jalalayn : And assuredly it, that is, the Qur’ān, is a reminder for the God-fearing.

Tagalog : At ang Qur’ân na ito ay pagpapayo sa mga matatakutin sa Allâh na sumusunod sa Kanyang mga ipinag-uutos at umiiwas sa Kanyang mga ipinagbabawal.

69:49

Hassanor Alapa : Go mataan a katawan Ami a adn a pd rkano a manga taw a pakapmbokhagn iran (so Qur’ān) (50) Go mataan a skaniyan na kalapis sii ko manga kafir

Muhsin Khan : And verily, We know that there are some among you that belie (this Quran). [Tafsir At-Tabari, Vol. 29, Page 68]

Sahih International : And indeed, We know that among you are deniers.

Pickthall : And lo! We know that some among you will deny (it).

Yusuf Ali : And We certainly know that there are amongst you those that reject (it).

Shakir : And most surely We know that some of you are rejecters.

Dr. Ghali : And surely We indeed know that (some) among you are beliers.

Tafsir Jalalayn : And assuredly We know that some of you, O people, are deniers, of the Qur’ān, and [some of you are] believers [in it].

Tagalog : At katiyakan, batid Namin na mayroon sa inyo ang hindi naniniwala sa Qur’ân na ito kahit gaano pa kalinaw ang mga talata nito.

69:50

Hassanor Alapa : Go mataan a skaniyan na kalapis sii ko manga kafir

Muhsin Khan : And indeed it (this Quran) will be an anguish for the disbelievers (on the Day of Resurrection).

Sahih International : And indeed, it will be [a cause of] regret upon the disbelievers.

Pickthall : And lo! it is indeed an anguish for the disbelievers.

Yusuf Ali : But truly (Revelation) is a cause of sorrow for the Unbelievers.

Shakir : And most surely it is a great grief to the unbelievers.

Dr. Ghali : And surely it is indeed a (source of) regret to the disbelievers.

Tafsir Jalalayn : And assuredly it, that is, the Qur’ān, is a [cause of] anguish for the disbelievers, when they see the reward of those who affirmed its truth and the punishment of those who denied it.

Tagalog : At katiyakan, ang hindi paniniwala rito ay pagsisisihan nang matindi ng mga walang pananampalataya sa oras na makikita na nila ang parusa na para sa kanila at ang biyaya na para sa mga mananampalataya.

69:51

Hassanor Alapa : Go mataan a skaniyan so bnar a matatankd

Muhsin Khan : And Verily, it (this Quran) is an absolute truth with certainty.

Sahih International : And indeed, it is the truth of certainty.

Pickthall : And lo! it is absolute truth.

Yusuf Ali : But verily it is Truth of assured certainty.

Shakir : And most surely it is the true certainty

Dr. Ghali : And surely it is indeed the Truth of certitude.

Tafsir Jalalayn : And assuredly it, that is, the Qur’ān, is the certain truth.

Tagalog : At katiyakan, ito ay katotohanang di mapag-aalinlangan at katiyakan na ganap na walang pag-aalinlangan ang hinggil dito. Na kung kaya, luwalhati sa Allâh na Siya ay malayo sa anumang hindi karapat-dapat sa Kanyang Kadakilaan,

69:52

Hassanor Alapa : Na tasbihn ka (hay Mohammad) so ingaran o Kadnan ka a lbi a Mala.

Muhsin Khan : So glorify the Name of your Lord, the Most Great.

Sahih International : So exalt the name of your Lord, the Most Great.

Pickthall : So glorify the name of thy Tremendous Lord.

Yusuf Ali : So glorify the name of thy Lord Most High.

Shakir : Therefore-glorify the name of your Lord, the Great.

Dr. Ghali : So extol with the Name of your Lord, The Ever-Magnificent.

Tafsir Jalalayn : So glorify, exalt as transcendent, the Name (bi’smi: the bā’ [bi-] is extra) of your Lord, the Tremendous: glory be to Him.

Tagalog : At luwalhatiin mo Siya sa pamamagitan ng Kanyang dakilang Pangalan, ang Pinakadakila.

[1] Kyubit – sinaunang pamamaraan ng pagsukat ng haba sa pamamagitan ng braso, mula siko hanggang pulso o galanggalangan (‘wrist’ sa wikang Ingles).


Osayan

1827. So katharo a al Hāqqah na ngaran o alongan a Qiyāmah a bithowan sa al Hāqqah a phoon oto a katharo a al Haqq a aya maana niyan na mbnarn iyan go thankdn iyan so langowan a katharo a manonompang ko bankit a da kasandngi o manosiya a ba dn pphanothola o manga sogo’ so kakhitana iyan.

1828. Gianan so dowa a pagtaw a so Thamūd ago so Ād a milawlanda siran ko kandosa a lalayon so kapkhaaloy ran ko Qur’ān a so manga darpa iran na sii dn makambbkn ko ingd o manga Arab a pzagadan iran so manga paza iran ko gii ran kandalakaw na ino iran di khakowaa thoma so kiarombaan iran? So Qur’ān ko kapmbgay niyan sa manga ndao na pmbgay sa manga ibarat a mapayag a ibabagr iyan ko katharo iyan ka an da dn a maptharo o taw a lialangan ko da niyan kapangongonotan. So Thamūd na inantior siran sa minggolalan sa sowara a matanog a linog a mabagr, na so Ād na miaantior siran sa minggolalan sa ndo’ a sobosobo a matnggaw a kadadalman sa bisa a inikapolang iran, a datar siran o mararapi a kayo a korma a maddmpas.

1829. Gianan so pagtaw o Fir’aun ago so pagtaw o Lūt a milawlanda siran ko kambotakal ko kandosa na inantior siran o Allāh ago miasiksa siran.

1831. Gianan so rinayagan o bankit amay ka iyopn so bogiong (Sanggakala) a makalawlaw sa mikayambr so langit, sa makasasaybarat sa gapas a marorodot, na mangikayontong so manga palaw sa datar o alongalong a phagonot sa sambr so bayank iyan, madakl a kiniroapaan o Allāh ko mapmbtad o doniya ko kaphakaoma o bankit, sa pangangalk ko manosiya ago lalangan a amay ka makaoma so poonan iyan a so kasbang o alongan sa sdpan na kalkhban dn so pinto o panawbat na gioto i marata a masa ko manga manosiya ka da dn a bali o kanggalbk sa mapia ka miakdt dn so pandangan a pzoratan ko manga amal.

1832. Gioto so kaphakaoma o Allāh ko kakhokoma niyan ko manga amal sa oman i isa na imbgay ron so panoratan o amal iyan, na sa dn sa taw a makawa iyan so panoratan iyan a kawanan a lima na madalm ko limo o Kadnan iyan, sa mababaya skaniyan ka miatankd iyan a khadalm ko limo o Kadnan iyan. Sa iniropa san o Allāh so kasorgaan a khabolosan iran a so onga on a sapad na mitatadok sa marani ko mropo a di niyan khaosaran sa pamanik ago soko ka marani ko kawa iyan sa da a dokaw niyan on. Khakawa iyan ko kaiiga iyan ago so kaoontod iyan ago sii ko katitindg iyan.

1833. Balas kiran oto o Allāh ko kiaromasay ran ko doniya sa gii ran kazoasoata ko Kadnan iran, na so kiapakandod iran ko Sorga na miakowa iran so tarotop a dayaan, sa so kon so pithamanan a maroromasay a taw na isald ko Sorga sa makaisa na da dn a ba niyan khatadmi a karomasayan ko doniya, na so taw a mithabowakar ko doniya a somiawit on na isald ko Naraka sa makaisa na da dn a khatadman iyan a mapia a kiasawitan iyan ko doniya, miaaloy anan ko Hadīth.

1834. Gianan so taw a khaolog ko Naraka a aya kakhakowaa niyan ko panoratan o amal iyan na khakawa iyan a diwang a lima na makaotantang dn ka miatankd so kasiksaan iyan na makandingandingan dn sa da dn a gona o kandingandingan sa masa oto, miaadn skaniyan a somasawit ko doniya a di niyan irorokot so kapakakana ko miskin ago so kanggolawla sa kamapiaan o manga taw. Miaaloy o Hadīth Qudsī a; Pitharo o Allāh a oripn akn miakaoma ko rka a pkhaor ako na da ako nka pakakana, na matharo iyan a Kadnan ko da ka rakn makaoma ko doniya, na tharoon iyan a ba rka da makaoma so miskin a pphamangni a o piakakan ka na khaoma nka rakn so balas ka.

1835. So katharo a Gislīn, na pitharo o Qatādah a skaniyan i lbi a marata a pangn’nkn o manga taw ko Naraka, pitharo o ad Dahhāk a skaniyan na kayo ko Jahannam, so Ibn Abbās na di ko a tig iyan katawan so Gislīn ogaid na masikn a skaniyan so Zaqqūm, pitharo o Ikrimah a skaniyan so rogo’ ago so ig a pthoga ko manga sapo o lawas iran, a gioto i kiatharoa on sa skaniyan na dana o manga taw ko Naraka.

1836. Gianan so kiazapa o Allāh sa mataan a so Qur’ān na katharo iyan a kna o ba katharo a pmbthangn go di pn katharo a pndarpaan a Jinn odi na shaytān odi na pababayok ka skaniyan na katharo o Miangadn a Makalimoon a aawidan o Sogo’ a sasakawn a so Mohammad [s.a.w] odi na so Jibrīl a sogo o Allāh ko kipzampayin ko Wahī sii sa doniya.

1837. Pitharo o Allāh a opama ka mianaro so Mohamamd [s.a.w] sa piangomanan iyan odi na libatan iyan so inisogo ami ron a Qur’ān na disomala a siksaan ami sa so dn so kawanan a lima mi i isiksa ami ron (a ilat oto ko kapitl o siksa sabap sa so kawanan a lima na ron masasamporna so kabagr) oriyan iyan na potoln ami ron so ogat iyan a mitotompa ko poso’ iyan sa matankd sii rkaniyan so kapatay.

1838. So al Watīn, na gioto kon so ogat a mababaloy a gipoay o poso’ o manosiya gioto so katharo o Ibn Abbās, so pman so Mohammad Bin Ka’b na gioto kon so poso’ ago so manga ogat iyan a mikakampt on.