So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah At Tahrīm - [ 66 So Kaharam ] - سـورة التَّحريـم
( The Prohibtiion - Ang Pagbabawal o Pagpipigil )

Pangnal ko Sūrah

Giai i polimposan o sapolo a maririnkit a manga sūrah a initoron sa Madīnah a mimbitiara ko kaoyagoyag o kaphagingd a Islām sa Madīnah.

Giankai a Sūrah na pindirogod iyan so sabaad a btad o manga karoma o Rasūlullāh [s.a.w] ago piayag iyan so waraan o manga bai, ago so btad iran ko kaphagingd, sa aya dn a patoray na makabagr so paratiaya ko Allāh ka gioto i phakaako ko kakhaadn o mapiya a kandodolona.

Patoray a masinanad so dowa a royod a makambabala a palaya giinggamita ko katampar iyan sa so kabababayi, na pangindaw niyan so kamamamai sa datar oto so kapatoa on, ka kagiya waraan oto a rigra a inibtad o Miangadn ka an pamondas so maana o kaoyagoyag ko liawaw o lopa, sa patoray a malinding oto a bitikan a kitāb a mabagr.

So masa a kiatoron iyan na sii ko mararani ika pito ragon ko Hijrah.

So Pamotosan iyan: Matatankd a so manga babay na malmk siran ko kathkhsa ko tindg amay ka sii makaphasod ko kabaya a waraan, sa makikilala siran ko kazasariat a lalayon pphrarad so sogoan o poso’ san ko kabaya o akal a pkhasabapan oto sa kalobay ran ko tindg, sa waraan oto a inadn kiran o Allāh sabap ko antap a maporo a di mipndaraynon. Na patoray ko manga mama a masabot iran oto. Sa so kapakazinabota o thiwalaya na aya mapiya a okit ago so kaplobaa iran ko kasosoat o Allāh (66:1-12).

Initoron sa Madīnah, aya kadakl a ayat iyan na 12, tomioron ko oriyan o Sūrah al Hujurāt.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

66:1

Hassanor Alapa : Hay so Nabī ino nka 1798 p’harama so nganin a hialal rka o Allāh, phlobaan ka i kasoat o manga karoma nka, so Allāh na Paririla a Masalinggagawn

Muhsin Khan : O Prophet! Why do you ban (for yourself) that which Allah has made lawful to you, seeking to please your wives? And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Sahih International : O Prophet, why do you prohibit [yourself from] what Allah has made lawful for you, seeking the approval of your wives? And Allah is Forgiving and Merciful.

Pickthall : O Prophet! Why bannest thou that which Allah hath made lawful for thee, seeking to please thy wives? And Allah is Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : O Prophet! Why holdest thou to be forbidden that which Allah has made lawful to thee? Thou seekest to please thy consorts. But Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Shakir : O Prophet! why do you forbid (yourself) that which Allah has made lawful for you; you seek to please your wives; and Allah is Forgiving, Merciful.

Dr. Ghali : O you Prophet, why do you prohibit what Allah has made lawful to you, seeking the complete satisfaction of your spouses? And Allah is Ever-Forgiving, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : O Prophet! Why do you prohibit what God has made lawful for you, in terms of your Coptic handmaiden Māriya — when he lay with her in the house of Hafsa, who had been away, but who upon returning [and finding out] became upset by the fact that this had taken place in her own house and on her own bed — by saying, ‘She is unlawful for me!’, seeking, by making her unlawful [for you], to please your wives? And God is Forgiving, Merciful, having forgiven you this prohibition.

Tagalog : O Propeta, bakit mo ipinagbabawal sa iyong sarili ang bagay na ipinahintulot ng Allâh sa iyo, na naghahangad ka na palugurin ang inyong mga asawa sa pamamagitan ng pagkakait mo sa iyong sarili ng bagay na ipinahintulot sa iyo? At ang Allâh ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa iyo.

66:2

Hassanor Alapa : Sabnar a piaralo rkano o Allāh so kabnkasa niyo ko manga sapa iyo (sa nggolalan sa kifarat) so Allāh i saling-gogopa iyo a Skaniyan so Matao a Maongangn

Muhsin Khan : Allah has already ordained for you (O men), the dissolution of your oaths. And Allah is your Maula (Lord, or Master, or Protector, etc.) and He is the All-Knower, the All-Wise.

Sahih International : Allah has already ordained for you [Muslims] the dissolution of your oaths. And Allah is your protector, and He is the Knowing, the Wise.

Pickthall : Allah hath made lawful for you (Muslims) absolution from your oaths (of such a kind), and Allah is your Protector. He is the Knower, the Wise.

Yusuf Ali : Allah has already ordained for you, (O men), the dissolution of your oaths (in some cases): and Allah is your Protector, and He is Full of Knowledge and Wisdom.

Shakir : Allah indeed has sanctioned for you the expiation of your oaths and Allah is your Protector, and He is the Knowing the Wise.

Dr. Ghali : Allah has already ordained for you (The believers) the lawful absolution of your oaths; and Allah is your Patronizer, and He is The Ever-Knowing, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : Verily God has prescribed, He has made lawful, for you [when necessary] the absolution of your oaths, to absolve them by expiation, as mentioned in the sūrat al-Mā’ida [Q. 5:89] and the forbidding of [sexual relations with] a handmaiden counts as an oath, so did the Prophet (s) expiate? Muqātil [b. Sulaymān] said, ‘He set free a slave [in expiation] for his prohibition of Māriya’; whereas al-Hasan [al-Basrī] said, ‘He never expiated, because the Prophet (s) has been forgiven [all errors]’. And God is your Protector, your Helper, and He is the Knower, the Wise.

Tagalog : Katiyakan, itinala ng Allâh na batas sa inyo, O kayong mga mananampalataya, ang kalutasan bilang panghalili sa inyong ginawang panunumpa, na ito ay: pagpapakain ng sampung mahihirap, o di kaya ay pagdaramit sa kanila, o di kaya ay pagpapalaya ng isang alipin na babae, at sinuman ang hindi makagagawa ng mga nabanggit ay mag-ayuno siya ng tatlong araw. At ang Allâh ay Tagapangalaga sa inyo, at Siya ay ‘Al-`Aleem’ – Ganap na Nakababatid sa anumang ikabubuti ninyo kaya ito ay ipinag-utos sa inyo, na ‘Al-Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang mga salita at mga gawa.

66:3
Hassanor Alapa : Go gowani a isoln o Nabī ko sabaad ko manga karoma niyan a thotol na gowani a panotholn skaniyan (o Hafsah ko A’ishah) sa piayag on o Allāh na piakailat iyan so sabaad on na lipas iyan so sabagi on, na gowani a panotholn iyan on (ko Hafsah) na pitharo iyan a antaa i mianothol rka san, na pitharo iyan (so Nabi) a pianothol rakn o Matao a Gomgpa

Muhsin Khan : And (remember) when the Prophet (SAW) disclosed a matter in confidence to one of his wives (Hafsah), so when she told it (to another i.e. 'Aishah), and Allah made it known to him, he informed part thereof and left a part. Then when he told her (Hafsah) thereof, she said: "Who told you this?" He said: "The All-Knower, the All-Aware (Allah) has told me".

Sahih International : And [remember] when the Prophet confided to one of his wives a statement; and when she informed [another] of it and Allah showed it to him, he made known part of it and ignored a part. And when he informed her about it, she said, "Who told you this?" He said, "I was informed by the Knowing, the Acquainted."

Pickthall : When the Prophet confided a fact unto one of his wives and when she afterward divulged it and Allah apprised him thereof, he made known (to her) part thereof and passed over part. And when he told it her she said: Who hath told thee? He said: The Knower, the Aware hath told me.

Yusuf Ali : When the Prophet disclosed a matter in confidence to one of his consorts, and she then divulged it (to another), and Allah made it known to him, he confirmed part thereof and repudiated a part. Then when he told her thereof, she said, "Who told thee this? "He said, "He told me Who knows and is well-acquainted (with all things)."

Shakir : And when the prophet secretly communicated a piece of information to one of his wives-- but when she informed (others) of it, and Allah made him to know it, he made known part of it and avoided part; so when he informed her of it, she said: Who informed you of this? He said: The Knowing, the one Aware, informed me.

Dr. Ghali : And as the Prophet (entrusted) a secret discourse to some of his spouses, then as soon as one of (them) (fully) informed (another) of it, and Allah disclosed it to him, he acquainted (her) of some part of it, and passed over (Literally: veered away from) (some) part. Then, as soon as he (fully) informed her of it, she said, "Who has informed you of this?" He said, "The Ever-Knowing, The Ever-Cognizant has (fully) informed me."

Tafsir Jalalayn : And, mention, when the Prophet confided to one of his wives, namely, Hafsa, a certain matter, which was his prohibition of Māriya, telling her: ‘Do not reveal it!’; but when she divulged it, to ‘Ā’isha, reckoning there to be no blame in [doing] such a thing, and God apprised him, He informed him, of it, of what had been divulged, he announced part of it, to Hafsa, and passed over part, out of graciousness on his part. So when he told her about it, she said, ‘Who told you this?’ He said, ‘I was told by the Knower, the Aware’, namely, God.

Tagalog : At noong nagsabi ng lihim ang Propeta sa kanyang asawa na si Hafsah (ra), at nang ikinuwento niya ito kay A`ishah (ra), ay ipinabatid ng Allâh sa kanya ang pagbunyag na ginawa ni Hafsah sa kanyang lihim, na kung kaya, ipinaalam niya kay Hafsah ang ilan sa ibinunyag nito at hindi na niya sinabi ang iba pa bilang paggalang kay Hafsah, at nang sinabi niya sa kanya ang ilan sa ibinunyag niyang lihim, kanyang sinabi: Sino ang nagsabi nito sa iyo? Kanyang sinabi: Ang nagsabi nito sa akin ay ang Allâh na ‘Al-`Aleem’ – ganap na Nakaaalam, na ‘Al-Khabeer’ – ang Pinakadalubhasa na Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid Niya nang ganap ang lahat na walang anuman ang naililihim sa Kanya.

66:4
Hassanor Alapa : Amay ka thawbat kano a dowa (so A’ishah ago so Hafsah) ko Allāh ka sabnar 1799 a romiamig so poso’ iyo a dowa ko kasopaka ko Nabi (na mataan a so Allāh na tharimaan Iyan). Na amay ka pagogopaan iyo a dowa skaniyan (sa kasopak) na mataan a so Allāh na aya niyan Tabanga ago so Jibrīl ago so manga pipia ko miamaratiaya, ago so manga malāikat ko oriyan oto na tabanga iyan

Muhsin Khan : If you two (wives of the Prophet SAW, namely 'Aishah and Hafsah) turn in repentance to Allah, (it will be better for you), your hearts are indeed so inclined (to oppose what the Prophet SAW likes), but if you help one another against him (Muhammad SAW), then verily, Allah is his Maula (Lord, or Master, or Protector, etc.), and Jibrael (Gabriel), and the righteous among the believers, and furthermore, the angels are his helpers.

Sahih International : If you two [wives] repent to Allah , [it is best], for your hearts have deviated. But if you cooperate against him - then indeed Allah is his protector, and Gabriel and the righteous of the believers and the angels, moreover, are [his] assistants.

Pickthall : If ye twain turn unto Allah repentant, (ye have cause to do so) for your hearts desired (the ban); and if ye aid one another against him (Muhammad) then lo! Allah, even He, is his Protecting Friend, and Gabriel and the righteous among the believers; and furthermore the angels are his helpers.

Yusuf Ali : If ye two turn in repentance to Him, your hearts are indeed so inclined; But if ye back up each other against him, truly Allah is his Protector, and Gabriel, and (every) righteous one among those who believe,- and furthermore, the angels - will back (him) up.

Shakir : If you both turn to Allah, then indeed your hearts are already inclined (to this); and if you back up each other against him, then surely Allah it is Who is his Guardian, and Jibreel and -the believers that do good, and the angels after that are the aiders.

Dr. Ghali : In case you two repent to Allah, then your hearts are readily attentive; and in case you two back one another against him, then surely Allah, Ever He, is his Patronizer, and Jibril, (Angle Gabriel) and the righteous (among) the believers, and, after that, the Angels are (his) backers.

Tafsir Jalalayn : If the two of you, namely, Hafsa and ‘Ā’isha, repent to God … for your hearts were certainly inclined, towards the prohibition of Māriya, that is to say, your keeping this secret despite [knowing] the Prophet’s (s) dislike of it, which is itself a sin (the response to the conditional [‘if the two of you repent to God’] has been omitted, to be understood as, ‘it will be accepted of both of you’; the use of [the plural] qulūb, ‘hearts’, instead of [the dual] qalbayn, ‘both [your] hearts’, is on account of the cumbersomeness of putting two duals together in what is effectively the same word); and if you support one another (tazzāharā: the original second tā’ [of tatazāharā] has been assimilated with the zā’; a variant reading has it without [this assimilation, tazāharā]) against him, that is, the Prophet, in what he is averse to, then [know that] God, He (huwa, [a pronoun] for separation) is indeed his Protector, His supporter, and Gabriel, and the righteous among the believers, Abū Bakr and ‘Umar, may God be pleased with both of them (wa-Jibrīlu wa-sālihu’l-mu’minīna is a supplement to the [syntactical] locus of the subject of inna [sc. ‘God’]), who will [also] be his supporters, and the angels furthermore, further to the support of God and those mentioned, are his supporters, assistants of his, in supporting him [to prevail] over both of you.

Tagalog : At kung magbabalik-loob kayong dalawa sa Allâh, dahil katotohanang ang isa sa inyo ay nararapat na humingi ng kapatawaran sa Allâh dahil sa kanyang pagkagusto sa anumang bagay na di-naiibigan ng Sugo ng Allâh (saw) na ito ay ang pagbunyag ng kanyang lihim, at kapag kayo ay nagtulungan sa ikasasama niya (Sugo ng Allâh), katiyakan, ang Allâh ay kanyang Tagapangalaga at Tagapagtulong, at si Jibril (as), at ang mga mabubuti sa mga mananampalataya; at pagkatapos ng pangangalaga at pagtulong ng Allâh ay ang mga anghel ang kanyang mga kakampi na tumutulong sa sinumang kumakalaban sa kanya.

66:5
Hassanor Alapa : Kalokalo na so Kadnan iyan 1800 na amay ka talakn kano niyan na sambian Iyan on sa manga karoma a mapiya a di skano a manga muslimah a manga mu’minah a manga maonotn a manga baratawbat a barasimba a barapowasa a manga bitowann ago manga raga

Muhsin Khan : It may be if he divorced you (all) that his Lord will give him instead of you, wives better than you, Muslims (who submit to Allah), believers, obedient to Allah, turning to Allah in repentance, worshipping Allah sincerely, fasting or emigrants (for Allah's sake), previously married and virgins.

Sahih International : Perhaps his Lord, if he divorced you [all], would substitute for him wives better than you - submitting [to Allah ], believing, devoutly obedient, repentant, worshipping, and traveling - [ones] previously married and virgins.

Pickthall : It may happen that his Lord, if he divorce you, will give him in your stead wives better than you, submissive (to Allah), believing, pious, penitent, devout, inclined to fasting, widows and maids.

Yusuf Ali : It may be, if he divorced you (all), that Allah will give him in exchange consorts better than you,- who submit (their wills), who believe, who are devout, who turn to Allah in repentance, who worship (in humility), who travel (for Faith) and fast,- previously married or virgins.

Shakir : Maybe, his Lord, if he divorce you, will give him in your place wives better than you, submissive, faithful, obedient, penitent, adorers, fasters, widows and virgins.

Dr. Ghali : It may be that, in case he divorces you, his Lord will give him, in exchange, spouses more charitable (i.e., better) than you, Muslim (i.e., who have surrendered to Allah) women, believing, devout, repentant, worshiping Allah), (and) wandering (Sometimes understood to mean "fasting") (in His way), who were married before and virgins (too).

Tafsir Jalalayn : It may be that, if he divorces you, that is, [if] the Prophet divorces his wives, his Lord will give him in [your] stead (read yubaddilahu or yubdilahu) wives better than you (azwājan khayran minkunna is the predicate of ‘asā, ‘it may be’, the sentence being the response to the conditional) — the replacement [of his wives by God] never took place because the condition [of his divorcing them] never arose — women submissive [to God], affirming Islam, believing, faithful, obedient, penitent, devout, given to fasting — or given to emigrating [in God’s way] — previously married and virgins.

Tagalog : Maaaring ang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ni Muhammad, O kayo na kanyang mga asawa, kung hiniwalayan niya kayo ay pagkakalooban siya bilang kapalit ninyo ng mga asawa na magpapasailalaim sa kagustuhan ng Allâh, na naniniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo, na sumusunod sa Allâh, at nagbabalik-loob, at nagsisipagtungo sa anumang kalugud-lugod sa Allâh bilang pagsunod sa Kanya, mga palagian sa kanilang pagsamba sa Kanya, na mga nag-aayuno, at mayroon sa kanila ang dating nakapag-asawa at mga dalaga.

66:6
Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya lindinga niyo so manga ginawa niyo ago so manga pamiliya niyo ko Naraka 1801 a aya itagon iyan na so manga taw ago so manga ator a adn a manga malāikat on a manga ttgas a manga 1802 babasng a di ran zopakn so Allāh ko nganin a inisogo Iyan kiran ago gii ran nggalbkn so nganin a ipzogo kiran

Muhsin Khan : O you who believe! Ward off from yourselves and your families a Fire (Hell) whose fuel is men and stones, over which are (appointed) angels stern (and) severe, who disobey not, (from executing) the Commands they receive from Allah, but do that which they are commanded.

Sahih International : O you who have believed, protect yourselves and your families from a Fire whose fuel is people and stones, over which are [appointed] angels, harsh and severe; they do not disobey Allah in what He commands them but do what they are commanded.

Pickthall : O ye who believe! Ward off from yourselves and your families a Fire whereof the fuel is men and stones, over which are set angels strong, severe, who resist not Allah in that which He commandeth them, but do that which they are commanded.

Yusuf Ali : O ye who believe! save yourselves and your families from a Fire whose fuel is Men and Stones, over which are (appointed) angels stern (and) severe, who flinch not (from executing) the Commands they receive from Allah, but do (precisely) what they are commanded.

Shakir : O you who believe! save yourselves and your families from a fire whose fuel is men and stones; over it are angels stern and strong, they do not disobey Allah in what He commands them, and do as they are commanded.

Dr. Ghali : O you who have believed, protect yourselves and your own families from a Fire whose fuel is mankind and stones, (and) over which are harsh, severe Angels, who do not disobey Allah in whatever He commands them and who perform whatever they are commanded to.

Tafsir Jalalayn : O you who believe! Guard yourselves and your families, by enjoining obedience to God, against a Fire whose fuel is, disbelieving, people and stones, such as those idols of theirs made of that [stone] — the meaning is that it is extremely hot, fuelled by the above-mentioned, unlike the fire of this world which is fuelled by wood and the like — over which stand angels, its keepers — numbering nineteen as will be stated in [sūrat] al-Muddaththir [Q. 74:30] — stern, a sternness of the heart, mighty, in [their power of] assault, who do not disobey God in what He commands them (mā amarahum is a substitution for His Majesty [‘God’]), in other words, they do not disobey the command of God, but do what they are commanded — this is [reiterated] for emphasis; the verse is meant as a threat to deter believers from apostatising and for hypocrites who believe only with their tongues and not with their hearts.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo, pangalagaan ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allâh at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal sa inyo, at pangalagaan ninyo ang inyong pamilya na tulad ng pangangalaga ninyo sa inyong mga sarili mula sa Impiyernong-Apoy na ang panggatong ay mga tao at bato, na ang mga nagpaparusa roon na nasa Impiyerno ay mahihigpit na mga anghel at masisidhi sa kanilang pagpaparusa, at hindi nila nilalabag ang anumang ipinag-utos ng Allâh sa kanila, at ipinatutupad nila ang anumang ipinag-utos sa kanila.

66:7

Hassanor Alapa : Hay so manga kafir di kano phamangni sa sndod imanto ka mataan a imbalas rkano so nganin a miaadn kano a gii niyo nggalbkn.2057

Muhsin Khan : (It will be said in the Hereafter) O you who disbelieve (in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism)! Make no excuses this Day! You are being requited only for what you used to do.

Sahih International : O you who have disbelieved, make no excuses that Day. You will only be recompensed for what you used to do.

Pickthall : (Then it will be said): O ye who disbelieve! Make no excuses for yourselves this day. Ye are only being paid for what ye used to do.

Yusuf Ali : (They will say), "O ye Unbelievers! Make no excuses this Day! Ye are being but requited for all that ye did!"

Shakir : O you who disbelieve! do not urge excuses today; you shall be rewarded only according to what you did.

Dr. Ghali : O you who have disbelieved, do not excuse yourselves today; surely you are only being recompensed for whatever you were doing.

Tafsir Jalalayn : ‘O you who disbelieve! Do not make any excuses today — this is said to them upon their entering the Fire — in other words, because this [excusing] will be of no use to you. You are only being requited for what you used to do’, that is, [only] the [due] requital thereof.

Tagalog : At sasabihin sa mga di-naniwala sa Kaisahan ng Allâh at tumanggi sa Kanya habang sila ay ipinapasok sa Impiyerno: Huwag na kayong mangatwiran ngayon; dahil pinagbabayad lamang kayo sa anuman na inyong ginawa sa daigdig.

66:8


Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya thawbat kano ko Allāh sa tawbat a linang ka kalokalo na so Kadnan iyo na sapngan iyan rkano so manga dosa niyo ago isold kano Niyan sa manga kasorgaan a pphamanoga ko kababaan iyan so manga lawas a ig, sa sagawii a di phakadapanasn o Allāh so Nabi ago so siran oto a miamaratiaya a pd iyan a so tihaya iran na pphamangitras ko hadapan iran ago sii ko manga kawanan iran sa gii ran tharoon a Kadnan ami tarotop Anka rkami so tihaya mi, ago rilai kami Nka ka mataan a Ska ko kalangowan a shayi na Gomagaos

Muhsin Khan : O you who believe! Turn to Allah with sincere repentance! It may be that your Lord will remit from you your sins, and admit you into Gardens under which rivers flow (Paradise) the Day that Allah will not disgrace the Prophet (Muhammad SAW) and those who believe with him, their Light will run forward before them and with (their Records Books of deeds) in their right hands they will say: "Our Lord! Keep perfect our Light for us [and do not put it off till we cross over the Sirat (a slippery bridge over the Hell) safely] and grant us forgiveness. Verily, You are Able to do all things."

Sahih International : O you who have believed, repent to Allah with sincere repentance. Perhaps your Lord will remove from you your misdeeds and admit you into gardens beneath which rivers flow [on] the Day when Allah will not disgrace the Prophet and those who believed with him. Their light will proceed before them and on their right; they will say, "Our Lord, perfect for us our light and forgive us. Indeed, You are over all things competent."

Pickthall : O ye who believe! Turn unto Allah in sincere repentance! It may be that your Lord will remit from you your evil deeds and bring you into Gardens underneath which rivers flow, on the day when Allah will not abase the Prophet and those who believe with him. Their light will run before them and on their right hands; they will say: Our Lord! Perfect our light for us, and forgive us! Lo! Thou art Able to do all things.

Yusuf Ali : O ye who believe! Turn to Allah with sincere repentance: In the hope that your Lord will remove from you your ills and admit you to Gardens beneath which Rivers flow,- the Day that Allah will not permit to be humiliated the Prophet and those who believe with him. Their Light will run forward before them and by their right hands, while they say, "Our Lord! Perfect our Light for us, and grant us Forgiveness: for Thou hast power over all things."

Shakir : O you who believe! turn to Allah a sincere turning; maybe your Lord will remove from you your evil and cause you to enter gardens beneath which rivers flow, on the day on which Allah will not abase the Prophet and those who believe with him; their light shall run on before them and on their right hands; they shall say: Our Lord! make perfect for us our light, and grant us protection, surely Thou hast power over all things.

Dr. Ghali : O you who have believed, repent to Allah in honest repentance; it may be that your Lord will expiate for you your ill deeds and will cause you to enter Gardens from beneath which rivers run, on a Day when Allah will not disgrace the Prophet and the ones who believed with him. Their light will be proceeding along before (Literally: between their hands) them and on their right (hands), (and) they say, "Our Lord, perfect for us our light and forgive us; surely You are Ever-Determiner over everything."

Tafsir Jalalayn : O you who believe! Repent to God with sincere repentance (read nasūhan or nusūhan), a truthful [repentance], so that one does not return to [committing] that sin again, nor have the desire to return to it. It may be that your Lord (‘asā: [an expression denoting] ‘a hope’ that will be realised) will absolve you of your misdeeds and admit you into gardens, orchards, underneath which rivers flow, on the day when God will not let down, by admitting into the Fire, the Prophet and those who believe with him. Their light will be running before them, in front of them, and, it will be, on their right. They will say (yaqūlūna: this denotes the beginning of a new [syntactically independent] sentence), ‘Our Lord! Perfect our light for us, towards Paradise — whereas the hypocrites, their light will be extinguished — and forgive us, Our Lord. Assuredly You have power over all things’.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo! Magbalik-loob kayo tungo sa pagsunod sa Allâh sa pamamagitan ng pag-iwas nang taimtim sa anumang pagkakasala na inyong nagawa, na ang layunin ay hindi na ninyo babalikan pa ang pagkakasalang yaon; upang ang Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay buburahin sa inyo ang anuman na inyong nagawang mga kasalanan, at papapasukin kayo sa mga Hardin na umaagos ang mga ilog sa ilalim ng mga palasyo nito sa Araw na hindi ipahihiya ng Allâh ang Propeta at ang mga yaong naniwala sa Allâh na kasama niya, at sila ay hindi parurusahan bagkus ay itataas ang kanilang mga antas.

Ang kanilang liwanag ay pumaparoon sa kanilang harapan at sa kanilang gawing kanan, na kanilang sinasabi: O Allâh na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Gawin Mong ganap sa amin ang aming liwanag hanggang kami ay makalampas sa ‘Sirât,’ at gabayan kami tungo sa ‘Al-Jannah’ (Hardin), at pagkalooban Mo kami ng kapatawaran. Katiyakan, Ikaw ay ‘Qadeer’ – Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay.

66:9
Hassanor Alapa : Hay so Nabī prang anka so manga kafir ago so manga monafiq ago pakabasng inka siran, ago aya darpa iran na so Jahannam a marata a khabolosan

Muhsin Khan : O Prophet (Muhammad SAW)! Strive hard against the disbelievers and the hypocrites, and be severe against them, their abode will be Hell, and worst indeed is that destination.

Sahih International : O Prophet, strive against the disbelievers and the hypocrites and be harsh upon them. And their refuge is Hell, and wretched is the destination.

Pickthall : O Prophet! Strive against the disbelievers and the hypocrites, and be stern with them. Hell will be their home, a hapless journey's end.

Yusuf Ali : O Prophet! Strive hard against the Unbelievers and the Hypocrites, and be firm against them. Their abode is Hell,- an evil refuge (indeed).

Shakir : O Prophet! strive hard against the unbelievers and the hypocrites, and be hard against them; and their abode is hell; and evil is the resort.

Dr. Ghali : O you Prophet, strive with the steadfast disbelievers, and the hypocrites, and be harsh with them; and their abode will be Hell; and miserable is the Destiny!

Tafsir Jalalayn : O Prophet! Struggle against the disbelievers, with the sword, and the hypocrites, by the tongue and with argument, and be stern with them, in rebuke and hatred. For their abode will be Hell — and [what] an evil journey’s end!, it is.

Tagalog : O Propeta! Makipaglaban ka sa mga yaong walang pananampalataya at lantaran ang kanilang pagtanggi, at makipaglaban ka sa kanila nang patayan, at makipaglaban sa mga mapagkunwari na inilihim nila ang kanilang di-paniniwala habang ginagawa nila sa panlabas ang alituntunin ng Islâm, at maging mabalasik ka at matapang sa pakikipaglaban sa kanila, at ang kanilang patutunguhan sa Kabilang-Buhay ay Impiyernong-Apoy na napakasamang patutunguhan.

66:10Hassanor Alapa : Inibgay o Allāh a ibarat ko siran oto a manga kafir so karoma o Nūh ago so karoma o Lūt a miaadn siran a 1803 dowa (a babay) a kapaar a dowa a oripn a pd ko manga oripn Ami a manga sālih na pindonsianan iran a dowa so (manga Nabī a karoma iran) na da a miakanggay kiran a gona ko Allāh a mlk bo, na miatharo a sold kano a dowa ko Naraka a pd o langowan a phakasold on

Muhsin Khan : Allah sets forth an example for those who disbelieve, the wife of Nuh (Noah) and the wife of Lout (Lot). They were under two of our righteous slaves, but they both betrayed their (husbands by rejecting their doctrine) so they [Nuh (Noah) and Lout (Lot) ] benefited them (their respective wives) not, against Allah, and it was said: "Enter the Fire along with those who enter!"

Sahih International : Allah presents an example of those who disbelieved: the wife of Noah and the wife of Lot. They were under two of Our righteous servants but betrayed them, so those prophets did not avail them from Allah at all, and it was said, "Enter the Fire with those who enter."

Pickthall : Allah citeth an example for those who disbelieve: the wife of Noah and the wife of Lot, who were under two of Our righteous slaves yet betrayed them so that they (the husbands) availed them naught against Allah and it was said (unto them): Enter the Fire along with those who enter.

Yusuf Ali : Allah sets forth, for an example to the Unbelievers, the wife of Noah and the wife of Lut: they were (respectively) under two of our righteous servants, but they were false to their (husbands), and they profited nothing before Allah on their account, but were told: "Enter ye the Fire along with (others) that enter!"

Shakir : Allah sets forth an example to those who disbelieve the wife of Nuh and the wife of Lut: they were both under two of Our righteous servants, but they acted treacherously towards them so they availed them naught against Allah, and it was said: Enter both the fire with those who enter.

Dr. Ghali : Allah has struck a similitude (i.e., bad example) for the ones who have disbelieved: the wife of Nuh, (Noah) and the wife of Lut (Lot). They were under two righteous bondmen of Our bondmen, yet they betrayed them. So they (Both husbands) did not avail them anything whatever before (Literally: from) Allah; and it was said to (the two wives): "Enter you two the Fire with the ones who enter."

Tafsir Jalalayn : God has struck a similitude for those who disbelieve: the wife of Noah and the wife of Lot. They were under two of Our righteous servants, yet they betrayed them, in [their] religion, for they both disbelieved — Noah’s wife, called Wāhila, used to say to his people that he was a madman, while Lot’s wife, called Wā‘ila, used to tell his people the whereabouts of his guests when they stayed with him, at night by lighting a fire, and during the day by making smoke. So they, that is, Noah and Lot, did not avail the two women in any way against God, against His chastisement, and it was said, to the two women: ‘Enter, both of you, the Fire along with the incomers’, from among the disbelievers of the peoples of Noah and Lot.

Tagalog : Nagbigay ang Allâh ng halimbawa hinggil sa kalagayan nila na mga walang pananampalataya – sa kanilang pakikisalamuha sa mga Muslim at pakikipag-ugnayan sa kanila, at ito ay hindi makapagbibigay ng anumang pakinabang sa kanila dahil sa hindi nila paniniwala sa Allâh – na katulad ng kalagayan ng asawa ng Propeta ng Allâh na si Nûh at asawa ng Propeta ng Allâh na si Lût: dahil sa ang dalawang kababaihan na ito ay nasa ilalim ng pagiging asawa ng dalawa sa Aming mga alipin na mga mabubuti, subali’t pareho nilang ipinagkanulo sina (Propeta Nûh at Propeta Lût) sa ‘Deen’ ng Allâh , dahil katotohanang sila ay hindi naniwala sa Allâh , na kung kaya, wala silang anumang magagawa at hindi sila maipagtatanggol ng dalawang Sugo ng Allâh na ito, upang iligtas sila sa kaparusahan ng Allâh , at sasabihin sa dalawang kababaihan na asawa nila: Pumasok kayo sa Impiyerno, kasama ng mga yaong pumapasok. Dito sa halimbawang ito ang katibayan na ang pagiging malapit sa mga Propeta at pagiging mabubuti ay hindi kailanman magiging kapaki-pakinabang sa mga gumagawa ng kasamaan at tumanggi sa katotohanan.

66:11
Hassanor Alapa : Go inibgay o Allāh a ibarat ko siran oto a miamaratiaya so karoma o Fir’aun gowani a tharoon iyan a Kadnan ko mbalayin ako Nka sii Rka sa walay ko sorga ago lindinga ko Nka ko Fir’aun ago so galbk iyan ago lindinga ko Nka ko pagtaw a pananakoto.

Muhsin Khan : And Allah has set forth an example for those who believe, the wife of Fir'aun (Pharaoh), when she said: "My Lord! Build for me a home with You in Paradise, and save me from Fir'aun (Pharaoh) and his work, and save me from the people who are Zalimun (polytheists, wrong-doers and disbelievers in Allah).

Sahih International : And Allah presents an example of those who believed: the wife of Pharaoh, when she said, "My Lord, build for me near You a house in Paradise and save me from Pharaoh and his deeds and save me from the wrongdoing people."

Pickthall : And Allah citeth an example for those who believe: the wife of Pharaoh when she said: My Lord! Build for me a home with thee in the Garden, and deliver me from Pharaoh and his work, and deliver me from evil-doing folk;

Yusuf Ali : And Allah sets forth, as an example to those who believe the wife of Pharaoh: Behold she said: "O my Lord! Build for me, in nearness to Thee, a mansion in the Garden, and save me from Pharaoh and his doings, and save me from those that do wrong";

Shakir : And Allah sets forth an example to those who believe the wife of Firon when she said: My Lord! build for me a house with Thee in the garden and deliver me from Firon and his doing, and deliver me from the unjust people:

Dr. Ghali : And Allah has struck a similitude for the ones who have believed: the wife of Firaawn (Pharaoh) as she said, "Lord! Build for me a house in your Providence in the Garden, and safely deliver me from Firaawn and his deed (s), and safely deliver me from the unjust people!"

Tafsir Jalalayn : And God has struck a similitude for those who believe: the wife of Pharaoh — she believed in Moses, her name was Āsiya; Pharaoh chastised her by tying her hands and feet to pegs and placing a huge millstone on her chest, and having her laid out in the sun; but when those in charge of her would leave her, the angels would [come to] shade her — when she said, during her torture, ‘My Lord, build for me a home near You in Paradise, — so He disclosed for her [a veil of the Unseen] and she saw it, which in turn alleviated for her the torture — and deliver me from Pharaoh and his work, his torture, and deliver me from the evildoing folk’, the followers of his [Pharaoh’s] religion, whereat God took [unto Himself] her spirit [in death]. Ibn Kaysān said, ‘She was raised to Paradise alive, where she eats and drinks’.

Tagalog : At nagbigay (din) ng halimbawa ang Allâh hinggil sa katayuan ng mga mananamapalataya na sila ay naniwala sa Allâh at sumamba sa Kanyang Kaisahan at sumunod sa Kanyang batas, na katotohanang hindi magiging kapahamakan sa kanila ang kanilang ugnayan sa mga walang pananampalataya na tulad ng asawa ni Fir`âwn na siya ay nasa ilalim ng pagiging asawa ng pinakamatindi na tumanggi sa paniniwala sa Allâh , at siya naman ay naniwala sa Allâh noong kanyang sinabi: O Allâh na aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Itayo Mo ako ng tahanan mula sa Iyo sa ‘Al-Jannah’ (Hardin), at iligtas Mo ako mula sa pangungutrol ni Fir`âwn at mula sa anuman na kanyang masamang ginagawa, at iligtas Mo ako mula sa mga sumunod sa kanya sa kanilang pagiging masama at pagkaligaw, at mula sa Iyong kaparusahan.

66:12
Hassanor Alapa : Go so Maryam a wata a babay o Imrān a so pialihara iyan so awrat iyan (mnang iyan) na iniiyop Ami ron so pd ko niawa Mi (so Īsā) ago binar iyan so manga katharo o Kadnan iyan ago so manga kitāb Iyan na miaadn skaniyan a pd o manga barasimba.

Muhsin Khan : And Maryam (Mary), the daughter of 'Imran who guarded her chastity; and We breathed into (the sleeve of her shirt or her garment) through Our Ruh [i.e. Jibrael (Gabriel)], and she testified to the truth of the Words of her Lord [i.e. believed in the Words of Allah: "Be!" and he was; that is 'Iesa (Jesus) - son of Maryam (Mary); as a Messenger of Allah], and (also believed in) His Scriptures, and she was of the Qanitin (i.e. obedient to Allah).

Sahih International : And [the example of] Mary, the daughter of 'Imran, who guarded her chastity, so We blew into [her garment] through Our angel, and she believed in the words of her Lord and His scriptures and was of the devoutly obedient.

Pickthall : And Mary, daughter of 'Imran, whose body was chaste, therefor We breathed therein something of Our Spirit. And she put faith in the words of her Lord and His scriptures, and was of the obedient.

Yusuf Ali : And Mary the daughter of 'Imran, who guarded her chastity; and We breathed into (her body) of Our spirit; and she testified to the truth of the words of her Lord and of His Revelations, and was one of the devout (servants).

Shakir : And Marium, the daughter of Imran, who guarded her chastity, so We breathed into her of Our inspiration and she accepted the truth of the words of her Lord and His books, and she was of, the obedient ones.

Dr. Ghali : And Maryam (Mary) daughter of Imran, who kept safe her private parts, (i.e., safeguarded) so We breathed in it of Our Spirit, and she sincerely (believed) in the Words of her Lord, and His Books; and she was one of the devout.

Tafsir Jalalayn : And Mary (wa-Maryama is a supplement to imra’ata Fir‘awna) daughter of ‘Imrān, who preserved [the chastity of] her womb, so We breathed into it of Our Spirit, namely, Gabriel — when he breathed into the opening of her shirt, by God’s creation of this action of his which reached her womb, thus conceiving Jesus — and she confirmed the words of her Lord, His prescriptions, and His, revealed, Scriptures and she was of the obedient, [one] of the obedient folk.

Tagalog : At nagbigay pa rin ang Allâh ng halimbawa hinggil sa mga yaong naniwala na tulad ni Maryam na anak na babae ni `Imrân na pinangalagaan ng Allâh ang kanyang kapurihan, at inilayo Niya sa mga kahalayan at pakiki-apid, at inutusan ng Allâh si Anghel Jibril (as) na ihinga ang ‘Rûh’ (o Ispiritu) sa bukas na damit na nasa gawing bahagi ng kanyang dibdib, at nakarating ang pag-ihip na ito sa kanyang sinapupunan at pinagdalang-tao niya si `Îsã (isinaling Hesus ang kanyang pangalan), at pinaniwalaan niya ang mga kautusan ng Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at sinunod niya ang mga batas na Kanyang itinala sa Kanyang mga alipin, at ang Kanyang mga Aklat na Kanyang ipinahayag sa Kanyang mga Sugo, at siya ay kabilang sa mga sumusunod sa Kanya.


Osayan

1798. Kiasobagan so sabap a kiatoron o poonan ankai a Sūrah, sa miatharo a aya sabap iyan na so btad o Māriyyah a karoma o Rasūlullāh [s.a.w] a hiaram iyan sa ginawa niyan so kasoldi niyan on, sa pianothol o an Nasā’ī a miakapoon ko Anas a so Rasūlullāh [s.a.w] na adn a oripn iyan a kokowaan iyan a karoma niyan sa ipzapar on o Ā’ishah ago so Hafsah, sa taman sa hiaram iyan sa ginawa niyan so kaobaya niyan on, na tomioron ankoto a ayat. Ika dowa na aya sabap a kiatoron ankoto a ayat na sabap ko kiaharama niyan sa ginawa niyan ko kainom sa tnb sa datar o kiapanothola on o al Bukhārī a miakapoon ko Ā’ishah a pitharo iyan a: Miaadn so Nabī [s.a.w] a phaginom sa tnb ko Zaynab Bint Jahsh a karoma niyan ago ptharg on sa mathay, na mikhonsi kami sakn ago so Hafsah sa o makaoma rkami so Rasūlullāh [s.a.w] na ptharoon ami ron a komiyan ka sa Magāfīr (gioto na lita a kayo a pkhakowa ko kayo a al Urfut a pkhakan a adn a baw niyan) ka pkhabaw akn rka, na pitharo iyan a; Da’ aya mataan na mininom ako sa tnb ko walay o Zaynab Bint Jahsh, sa naino ka di ako ron minom pharoman. Sa hiaram iyan sa ginawa niyan na pianginsoyaan o Allāh ska niyan o ino niyan p’harama sa ginawa niyan so rizkhi o Allāh pantag bo sa gii niyan kazoasoata ko manga karoma niyan a gii siran pn mamrak.

1799. Aya babantakn sankoto a ayat na so Ā’ishah ago so Hafsah a lalayon siran mai-isaisa sa tindg ko kiphapantagn iran ko Rasūilullāh [s.a.w] ago so maga karoma niyan a salakaw, sabap ko thotol o Ibn Abbas a iphagiza iyan ko Umar o antaon on ankoto a mapipikir sankoto a ayat, na miatharo iyan on a gioto so Ā’ishah ago so Hafsah.

1800. So ayat a ika lima na inibagr o Allāh ko katharo o Umar ko manga karoma o Nabī [s.a.w] gowani a pan’katan iran so Rasūlullāh [s.a.w] sa manga kaymanan a kasankapan a walay a da a ba niyan kiran khibgay na pitharo kiran o Umar a khapakay a talakn kano o Rasūlullāh [s.a.w] sa sambian kano ron o Allāh sa manga karoma a manga pipia a di skano, na tomioron so ayat a aya dn a sionkad iyan na so lapiat o katharo o Umar ko kiambongti niyan ko wata iyan a Hafsah, ko gii ran kapankati ko Rasūlullāh [s.a.w] sa manga igagama a walay.

1801. Inisogo o Allāh ko miamaratiaya a kilidasn iran ko manga ginawa iran ago so manga pamiliya iran ko Naraka, sa nggolalan sa kaosiati ran ko manga pamiliya iran so karoma iran ago so manga wata iran ago so mipapaar iran a manga taw sa kanggalbka iran ko langowan a galbk a ikhasoat o Allāh, ka an siran makalidas ko siksa iyan, kna o ba aya bo a ziapn o taw na gia ginawa niyan ka ipagiza on pn so salakaw ron a matatago sa taat iyan a mipapaar iyan a so pamiliya niyan. Ago paliogat on so kisogoon ko mapiya ago so kisaparn ko marata ko dianka a khagaga niyan sa da a inipaliogat o Allāh a rowar ko kagaga o ginawa. Samanan na miaadn so kapamagakowa a sii paganay a pagphoon ko pamiliya sabap sa skaniyan i tmbad a paganay o kaphagingd oriyan iyan na lomankap ko pizakatawan o phagingd a Muslim sa khaadn so kamapiaan a lankap kiran.

1802. Sa iniropa niyan so Naraka a adn a manga malāikat on a manga babasng a manga rarangit a da dn a inipansir o Allāh a kapdi ko poso’ iran a timbang bo a kolpong ko manga taw a phamakanaraka, a di ran dn zopakn so sogoan o Allāh a maonotn siran on.

1803. Gianan so dowa kataw a babay a miakowa a poringana a giimindadaliay so thotolan kiran a marata a da kiran makanggay a gona so kiabaloy ran a karoma o dowa kataw a Nabī so Nūh ago so Lūt, na da siran paratiaya na miasiksa siran a pd o manga taw a inantior siran o Allāh, na so bala oto na so Āsiyah Bint Mujāhim a karoma o Fir’aun a miangintuhan ko doniya a giankoto a karoma niyan na mapaparatiaya ko Allāh, na pialihara skaniyan o Allāh sa miadalm skaniyan ko limo o Kadnan iyan, aya ika dowa na so Maryam Bint Imrān a miakowa a ladiawan ko kapiya i simba ago paratiaya ko Allāh sa inimbawata iyan so Īsā a pd ko manga Nabī, sa di khada so thotolan kiran sa taman sa kapakatitindg o doniya.