So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah At Talāq - [ 65 So Katalak ] - سـورة الطَّـلاق
( The Divorce - Ang Paghihiwalay [o Diborsiyo] )

Pangnal ko Sūrah

Giai so ika siaw ko sapolo a manga sūrah a maririnkit a initoron sa Madīnah a pimbitiara niyan so paratobowan o kaoyagoyag o kaphagingd a Islām.

Aya pman a onayan a bandingan ankai a sūrah na so kamblag o kharomai sa nggolalan ko katalak o mama, sa inibtad iyan so bitikan iyan sa linding ko kabnar o thiwalaya, sabap sa kagia so pamiliya na skaniyan i paganay a tmbad o mapia a kaphagingd na siniyap skaniyan o Islam sa mala. So kamblag na gianan i miatndo a pipharo o Allāh ogaid na pkhararangitan iyan, sabap ko kapkharantas o manga khoyaptaan a malamit a pianagom- balay sa kabaya ago kandayo ago kakhalimoay, ogaid na amay ka maadn so di kaphagayon, o dowa mingginawai na khatoman so katharo a: “Ino maolad so gi’ ka ogarinan a mnda, na ino landap so tilad ka tpasan a mapaok ”

So masa a kiatoron iyan na sii ko mararani ika nm ko Hijrah, sa da a kiss- nggay o giikapanothola ko salsila o kiatoron iyan.

So Katimbl iyan: Amay ka maadn so kamblag na sii ko kalalagaday o Iddah na adn a kabnar o karoma a babay ko pagpr ago so kababaling ko walay o thiwalaya, ago sii ko masa a kaogat iyan. So kapamaba ko kabnar o nggagaisa na adn a matatankd a siksa iyan (65:1-12).

Tomioron sa Madīnah a aya bilangan a ayat iyan na 12, tomioron ko oriyan o Sūrah al Insān.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

65:1


Hassanor Alapa : Hay so Nabī igira tialak iyo so manga babay na talaka 1791 niyo siran ko Iddah iran ago itonga niyo so Iddah, ago kalkn iyo so Allāh a Kadnan iyo, di niyo siran phliyon ko manga walay ran ago di siran phakaliyo inonta o ba adn a mitalingoma iran a piakasisingay a mapayag, go gioto so manga tamana o Allāh, na sa taw a lawangn iyan so manga tamana o Allāh na sabnar a lialim iyan a ginawa niyan, di nka katawan a so Allāh na magadn ko oriyan oto sa btad

Muhsin Khan : O Prophet (SAW)! When you divorce women, divorce them at their 'Iddah (prescribed periods), and count (accurately) their 'Iddah (periods ). And fear Allah your Lord (O Muslims), and turn them not out of their (husband's) homes, nor shall they (themselves) leave, except in case they are guilty of some open illegal sexual intercourse. And those are the set limits of Allah. And whosoever transgresses the set limits of Allah, then indeed he has wronged himself. You (the one who divorces his wife) know not, it may be that Allah will afterward bring some new thing to pass (i.e. to return her back to you if that was the first or second divorce).

Sahih International : O Prophet, when you [Muslims] divorce women, divorce them for [the commencement of] their waiting period and keep count of the waiting period, and fear Allah , your Lord. Do not turn them out of their [husbands'] houses, nor should they [themselves] leave [during that period] unless they are committing a clear immorality. And those are the limits [set by] Allah . And whoever transgresses the limits of Allah has certainly wronged himself. You know not; perhaps Allah will bring about after that a [different] matter.

Pickthall : O Prophet! When ye (men) put away women, put them away for their (legal) period and reckon the period, and keep your duty to Allah, your Lord. Expel them not from their houses nor let them go forth unless they commit open immorality. Such are the limits (imposed by) Allah; and whoso transgresseth Allah's limits, he verily wrongeth his soul. Thou knowest not: it may be that Allah will afterward bring some new thing to pass.

Yusuf Ali : O Prophet! When ye do divorce women, divorce them at their prescribed periods, and count (accurately), their prescribed periods: And fear Allah your Lord: and turn them not out of their houses, nor shall they (themselves) leave, except in case they are guilty of some open lewdness, those are limits set by Allah: and any who transgresses the limits of Allah, does verily wrong his (own) soul: thou knowest not if perchance Allah will bring about thereafter some new situation.

Shakir : O Prophet! when you divorce women, divorce them for~ their prescribed time, and calculate the number of the days prescribed, and be careful of (your duty to) Allah, your Lord. Do not drive them out of their houses, nor should they themselves go forth, unless they commit an open indecency; and these are the limits of Allah, and whoever goes beyond the limits of Allah, he indeed does injustice to his own soul. You do not know that Allah may after that bring about reunion.

Dr. Ghali : O you Prophet, when you divorce women, then divorce them at their (fixed) spell, and enumerate the (fixed) spell, and be pious to Allah, your Lord. Do not send (Literally: drive) them out of their houses, nor should they go out, except (when) they come up with a demonstrably evident obscenity. And such are the bounds of Allah; and whoever transgresses the bounds of Allah, then he has already done injustice to himself. You do not realize that possibly after that Allah would effect a (new) Command.

Tafsir Jalalayn : O Prophet, meaning [to address] his community, on account of what follows; or, [it means] say to them: when you [men] divorce women, when you intend to [effect a] divorce, divorce them by their prescribed period, at the beginning of it, such that the divorce is effected while she is pure and has not been touched [sexually], based on the Prophet’s (s) explaining it in this way, [as] reported by the two Shaykhs [al-Bukhārī and Muslim]. And count the prescribed period, keep record of it, so that you may repeal [your decision] before it is concluded; and fear God your Lord, obey Him in His commands and prohibitions. Do not expel them from their houses, nor let them go forth, from them until their prescribed period is concluded, unless they commit a blatant [act of] indecency, [such as] adultery (read mubayyana or mubayyina, corresponding [respectively] to buyyinat, ‘one that has been proven’, and bayyina, ‘blatant’), in which case they are brought out in order to carry out the [prescribed] legal punishment against them. And those, mentioned [stipulations], are God’s bounds; and whoever transgresses the bounds of God has verily wronged his soul. You never know: it may be that God will bring something new to pass afterwards, [after] the divorce, [such as] a retraction, in the event that it was the first or second [declaration of divorce].

Tagalog : O Propeta, kung nais ninyo – ikaw at ang mga mananampalataya – na hiwalayan ang inyong mga asawa ay hiwalayan ninyo sila sa kanilang mga ‘`Iddah’ – na ang ibig sabihin ay malinis na wala sa kalagayan ng buwanang-dalaw (o regla) at walang nangyaring pakikipagtalik – at pangalagaan ninyo ang ‘`Iddah’ upang malaman ninyo ang eksaktong panahon ng inyong pakikipagbalikan kung nais ninyong makipagbalikan sa kanila, at katakutan ninyo ang Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha.

At huwag ninyong palabasin ang mga hiniwalayan na mga asawa sa kanilang mga tahanan na kung saan sila ay naninirahan hanggang sa matapos ang ‘`Iddah’ at ito ay tatlong magkakasunod na pagdating ng buwanang-dalaw – maliban sa hindi pa nagkakaroon ng buwanang-dalaw dahil sa pagiging kabataan pa niya at ang hindi na talagang dinaratnan ng buwanang-dalaw at ang nasa kalagayan ng pagdadalang-tao, at hindi sila maaaring paalisin o umalis sa kanilang mga kinaroroonan na tahanan maliban na lamang sa mga yaong nakagawa ng malinaw na kasalanan na tulad ng pakikiapid.

At ito ay mga alituntunin na batas na itinala ng Allâh sa Kanyang mga alipin. At sinuman ang lalabag sa mga batas na ito ay katiyakang hinamak niya ang kanyang sarili at inilagay niya sa kapahamakan. Hindi mo alam, O ikaw na nakipaghiwalay, na ang Allâh ay maaaring magpalitaw ng pangyayari pagkatapos ng paghihiwalay na magiging sanhi ng pakikipagbalikan mo sa kanya.

65:2Hassanor Alapa : Na amay ka isampay siran ko taalik iran na kpiti niyo siran sa mapia odi na mblagn iyo siran sa mapia, sa pakazaksia niyo so dowa a maontol a pd rkano go pakatindga niyo so kazaksi a rk o Allāh. Iphagosiat rkano to ko taw a miaadn a paparatiayaan iyan so Allāh ago so alongan a maori, na sa taw a ikalk 1792 iyan so Allāh na adnan iyan sa (okit) a khiliyo niyan ko (margn)

Muhsin Khan : Then when they are about to fulfil their term appointed, either take them back in a good manner or part with them in a good manner. And take for witness two just persons from among you (Muslims). And establish the witness for Allah. That will be an admonition given to him who believes in Allah and the Last Day. And whosoever fears Allah and keeps his duty to Him, He will make a way for him to get out (from every difficulty).

Sahih International : And when they have [nearly] fulfilled their term, either retain them according to acceptable terms or part with them according to acceptable terms. And bring to witness two just men from among you and establish the testimony for [the acceptance of] Allah . That is instructed to whoever should believe in Allah and the Last day. And whoever fears Allah - He will make for him a way out

Pickthall : Then, when they have reached their term, take them back in kindness or part from them in kindness, and call to witness two just men among you, and keep your testimony upright for Allah. Whoso believeth in Allah and the Last Day is exhorted to act thus. And whosoever keepeth his duty to Allah, Allah will appoint a way out for him,

Yusuf Ali : Thus when they fulfil their term appointed, either take them back on equitable terms or part with them on equitable terms; and take for witness two persons from among you, endued with justice, and establish the evidence (as) before Allah. Such is the admonition given to him who believes in Allah and the Last Day. And for those who fear Allah, He (ever) prepares a way out,

Shakir : So when they have reached their prescribed time, then retain them with kindness or separate them with kindness, and call to witness two men of justice from among you, and give upright testimony for Allah. With that is admonished he who believes in Allah and the latter day; and whoever is careful of (his duty to) Allah, He will make for him an outlet,

Dr. Ghali : So when they have reached their term, then retain them beneficently or part from them beneficently. And call in to testimony two (men) endowed with a sense of justice from among yourselves; and keep the testimony upright to Allah. (And) by that then is admonished whoever believes in Allah and the Last Day. And whoever is pious to Allah, He will make for him (a way ) of going out,

Tafsir Jalalayn : Then, when they have reached their term, [when] they are near the end of their prescribed period, retain them, by taking them back, honourably, without coercion, or separate from them honourably, leave them to conclude their waiting period and do not compel them to go back [to you]. And call to witness two just men from among yourselves, [to witness] the retraction or the separation, and bear witness for the sake of God, and not [merely] for the sake of what is being witnessed or for the sake of the man. By this is exhorted whoever believes in God and the Last Day. And whoever fears God, He will make a way out for him, from the distress of this world and the Hereafter;

Tagalog : At kapag malapit nang matapos ang itinakdang ‘`Iddah’ alin sa dalawa, maaari kayong makipagbalikan sa kanila sa napakahusay na kaparaanan at pagtutustos sa kanilang pangangailangan o di kaya ay makipaghiwalay kayo sa kanila kalakip ang pagbibigay ng kabuuan ng lahat ng kanyang karapatan at hindi pagpapahamak sa kanila. At magpatestigo kayo sa inyong pagbabalikan o sa inyong paghihiwalay ng dalawang matutuwid mula sa inyong mga kalalakihan. At isagawa ninyo, O kayong mga testigo ang taos-puso na taimtim na pagtestigo na walang anumang ibang kadahilanan. Ito ang ipinag-utos sa inyo bilang pagpapayo sa sinumang naniwala sa Allâh at sa Kabilang-Buhay, at sinuman ang may takot sa Allâh na ginagawa niya ang anumang ipinag-utos sa kanya at iniiwasan niya ang anumang ipinagbawal ay ipagkakaloob sa kanya ng Allâh ang solusyon upang siya ay makalabas sa lahat ng kagipitan,

65:3
Hassanor Alapa : Ago prizkhiyan Iyan sa da sa itongan iyan na sa taw a zarakan ko Allāh na Skaniyan na phakaampl on, mataan a so Allāh na phakasampayin Iyan so sogoan Iyan, sabnar a miadn so Allāh sa oman i shayi sa dianka

Muhsin Khan : And He will provide him from (sources) he never could imagine. And whosoever puts his trust in Allah, then He will suffice him. Verily, Allah will accomplish his purpose. Indeed Allah has set a measure for all things.

Sahih International : And will provide for him from where he does not expect. And whoever relies upon Allah - then He is sufficient for him. Indeed, Allah will accomplish His purpose. Allah has already set for everything a [decreed] extent.

Pickthall : And will provide for him from (a quarter) whence he hath no expectation. And whosoever putteth his trust in Allah, He will suffice him. Lo! Allah bringeth His command to pass. Allah hath set a measure for all things.

Yusuf Ali : And He provides for him from (sources) he never could imagine. And if any one puts his trust in Allah, sufficient is (Allah) for him. For Allah will surely accomplish his purpose: verily, for all things has Allah appointed a due proportion.

Shakir : And give him sustenance from whence he thinks not; and whoever trusts in Allah, He is sufficient for him; surely Allah attains His purpose; Allah indeed has appointed a measure for everything.

Dr. Ghali : And He will provide for him from where he does not (expectedly) reckon. And whoever puts his trust in Allah, then He will be (enough) Reckoner for him. Surely Allah is consummating His Command; Allah has already made determined estimate for everything.

Tafsir Jalalayn : and He will provide for him from whence he never expected, [from whence] it never occurred to him. And whoever puts his trust in God, regarding his affairs, He will suffice him. Indeed God fulfils His command, His will (a variant reading [for bālighun amrahu] has the genitive construction [bālighu amrihi]). Verily God has ordained for everything, [even things] such as comfort and hardship, a measure, a fixed time.

Tagalog : At ipagkakaloob sa kanya ang mga kaparaanan ng kabuhayan na hindi kailanman sumagi sa kanyang kaisipan at hindi niya ito kailanman inaasahan na magaganap. At sinuman ang ipinauubaya niya ang kanyang sarili sa Allâh ay sapat na ang Allâh sa kanya sa anuman na kanyang suliranin sa lahat ng larangan ng kanyang buhay. Katiyakan, ang Allâh ay ganap na ganap ang Kanyang Kautusan, na walang makalalampas sa Kanyang kaalaman, na nagaganap ang anuman na Kanyang nais. Katotohanan, nagtakda ang Allâh sa lahat ng bagay ng katapusan at limitasyon (dito sa daigdig), at pagtatakda na hindi kailanman makalalampas dito ang anuman.

65:4Hassanor Alapa : So siran oto a manga babay a kiadaan siran sa panginam ko kakayl a pd ko manga karoma niyo na amay ka zanka kano (ko iddah iran) na aya Iddah iran na tlo olan, ago so siran oto a manga babay a di siran khaoma a kayl (na tlo olan mambo) na so manga oogat na aya taalik iran (iddah iran) na so kimbawataan iran ko 1793 ikaogat iran, na sa taw a ikalk iyan so Allāh na adnan Iyan ko btad iyan sa malbod

Muhsin Khan : And those of your women as have passed the age of monthly courses, for them the 'Iddah (prescribed period), if you have doubts (about their periods), is three months, and for those who have no courses [(i.e. they are still immature) their 'Iddah (prescribed period) is three months likewise, except in case of death]. And for those who are pregnant (whether they are divorced or their husbands are dead), their 'Iddah (prescribed period) is until they deliver (their burdens), and whosoever fears Allah and keeps his duty to Him, He will make his matter easy for him.

Sahih International : And those who no longer expect menstruation among your women - if you doubt, then their period is three months, and [also for] those who have not menstruated. And for those who are pregnant, their term is until they give birth. And whoever fears Allah - He will make for him of his matter ease.

Pickthall : And for such of your women as despair of menstruation, if ye doubt, their period (of waiting) shall be three months, along with those who have it not. And for those with child, their period shall be till they bring forth their burden. And whosoever keepeth his duty to Allah, He maketh his course easy for him.

Yusuf Ali : Such of your women as have passed the age of monthly courses, for them the prescribed period, if ye have any doubts, is three months, and for those who have no courses (it is the same): for those who carry (life within their wombs), their period is until they deliver their burdens: and for those who fear Allah, He will make their path easy.

Shakir : And (as for) those of your women who have despaired of menstruation, if you have a doubt, their prescribed time shall be three months, and of those too who have not had their courses; and (as for) the pregnant women, their prescribed time is that they lay down their burden; and whoever is careful of (his duty to) Allah He will make easy for him his affair.

Dr. Ghali : And as for those of your women who have despaired of menstruation, in case you have any suspicion, then their (fixed) spell shall be three months, (along) with those who have not menstruated (as yet). And (as for) those with burden, (i.e., those who are pregnant) their term is when they bring forth their burden; and whoever is pious to Allah, He will make for him, of His Command, easiness.

Tafsir Jalalayn : And [as for] those of your women who (read allā’ī or allā’i in both instances) no longer expect to menstruate, if you have any doubts, about their waiting period, their prescribed [waiting] period shall be three months, and [also for] those who have not yet menstruated, because of their young age, their period shall [also] be three months — both cases apply to other than those whose spouses have died; for these [latter] their period is prescribed in the verse: they shall wait by themselves for four months and ten [days] [Q. 2:234]. And those who are pregnant, their term, the conclusion of their prescribed [waiting] period if divorced or if their spouses be dead, shall be when they deliver. And whoever fears God, He will make matters ease for him, in this world and in the Hereafter.

Tagalog : Ang mga kababaihan na hiniwalayan na hindi na sila dinaratnan ng buwanang-dalaw (o regla) dahil sa kanilang katandaan, at nagdadawang-isip kayo kung ano ang nararapat sa kanila, ang kanilang ‘`Iddah’ ay tatlong buwan; at ang mga yaong nasa edad pang kabataan na mga kababaihan na hindi pa dinaratnan ng buwanang-dalaw ay tatlong buwan din ang itinakdang ‘`Iddah’ para sa kanila. At para naman sa mga kababaihan na nasa kalagayan ng pagdadalang-tao, ang kanilang ‘`Iddah’ ay ang pagkatapos na ng pagluluwal sa kanilang sanggol; at sinumang natatakot sa Allâh na ipinatutupad niya ang Kanyang batas ay gagawin ng Allâh na madali para sa kanya ang anumang nais niyang bagay, dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

65:5

Hassanor Alapa : Gioto na sogoan o Allāh a initoron Iyan skaniyan sii rkano, na sa taw a ikalk iyan so Allāh na sapngan Iyan on so manga dosa niyan ago pakalaan Iyan sa (rk iyan a) balas.

Muhsin Khan : That is the Command of Allah, which He has sent down to you, and whosoever fears Allah and keeps his duty to Him, He will remit his sins from him, and will enlarge his reward.

Sahih International : That is the command of Allah , which He has sent down to you; and whoever fears Allah - He will remove for him his misdeeds and make great for him his reward.

Pickthall : That is the commandment of Allah which He revealeth unto you. And whoso keepeth his duty to Allah, He will remit from him his evil deeds and magnify reward for him.

Yusuf Ali : That is the Command of Allah, which He has sent down to you: and if any one fears Allah, He will remove his ills, from him, and will enlarge his reward.

Shakir : That is the command of Allah which He has revealed to you, and whoever is careful of (his duty to) Allah, He will remove from him his evil and give him a big reward.

Dr. Ghali : That is the Command of Allah; He has sent it down to you. And whoever is pious to Allah, He will expiate for him odious deeds and will magnify the reward for him.

Tafsir Jalalayn : That, which is mentioned regarding the prescribed [waiting] period, is God’s command, His ruling, which He has revealed to you. And whoever fears God, He will absolve him of his misdeeds and magnify the reward for him.

Tagalog : Itong nabanggit hinggil sa paghihiwalay at sa ‘`Iddah’ ay kautusan mula sa Allâh na ipinahayag sa inyo, O kayong mga tao; nang sa gayon ay ipatupad ninyo ito sa inyong mga sarili. At sinuman ang natatakot sa Allâh na iniwasan niya ang Kanyang ipinagbabawal at sinunod niya ang Kanyang ipinag-uutos ay buburahin sa kanya ng Allâh ang kanyang mga kasalanan, ipagkakaloob sa kanya ang masaganang buhay sa Kabilang-Buhay at papapasukin siya sa ‘Al-Jannah’ o Hardin.

65:6Hassanor Alapa : Pakabalinga niyo siran (a manga karoma a babay) ko darpa a babalingan iyo ko gaga niyo (a tamok) sa di 1794 niyo siran pringasaa sa pantag sa kaphakasimpiti niyo kiran, na amay ka siran na manga oogat (ko kiatalaka kiran) na nggastowi niyo siran sa taman sa mimbawata iran so ikaogat iran, na amay ka pakasoson iran so wata iyo na bgan iyo kiran so sokay ran (ko kapakasoso) sa pagodasa kano ko lt iyo sa mapia, na amay ka mrgna kano na maphakasoso skaniyan a salakaw a babay

Muhsin Khan : Lodge them (the divorced women) where you dwell, according to your means, and do not treat them in such a harmful way that they be obliged to leave. And if they are pregnant, then spend on them till they deliver. Then if they give suck to the children for you, give them their due payment, and let each of you accept the advice of the other in a just way. But if you make difficulties for one another, then some other woman may give suck for him (the father of the child).

Sahih International : Lodge them [in a section] of where you dwell out of your means and do not harm them in order to oppress them. And if they should be pregnant, then spend on them until they give birth. And if they breastfeed for you, then give them their payment and confer among yourselves in the acceptable way; but if you are in discord, then there may breastfeed for the father another woman.

Pickthall : Lodge them where ye dwell, according to your wealth, and harass them not so as to straiten life for them. And if they are with child, then spend for them till they bring forth their burden. Then, if they give suck for you, give them their due payment and consult together in kindness; but if ye make difficulties for one another, then let some other woman give suck for him (the father of the child).

Yusuf Ali : Let the women live (in 'iddat) in the same style as ye live, according to your means: Annoy them not, so as to restrict them. And if they carry (life in their wombs), then spend (your substance) on them until they deliver their burden: and if they suckle your (offspring), give them their recompense: and take mutual counsel together, according to what is just and reasonable. And if ye find yourselves in difficulties, let another woman suckle (the child) on the (father's) behalf.

Shakir : Lodge them where you lodge according to your means, and do not injure them in order that you may straiten them; and if they are pregnant, spend on them until they lay down their burden; then if they suckle for you, give them their recompense and enjoin one another among you to do good; and if you disagree, another (woman) shall suckle for him.

Dr. Ghali : Make them dwell (in some part of the housing) where you are dwelling, according to your means, and do not try to hurt them, so as to straiten (their circumstances). And in case they are with burden, (i.e., pregnant) then expend upon them until they bring forth their burden. So in case they suckle for you, then bring them their rewards, and deliberate among yourselves beneficently; and in case you (both) encounter) difficulties, then another (woman shall suckle for him).

Tafsir Jalalayn : Lodge them, that is, the divorced women, where you dwell, that is to say, in some part of your dwellings, in accordance with your means (min wujdikum is an explicative supplement, or a substitution of what precedes it with the repetition of the same preposition [min] and with an implied genitive annexation, in other words, [something like] amkinat sa‘atikum, ‘[house them in] the places of your means and not otherwise’) and do not harass them so as to put them in straits, with regard to accommodation, such that they would then need to go elsewhere or [be in need of] maintenance [to provide for themselves] so that they [are forced to] ransom themselves from you. And if they are pregnant, then maintain them until they deliver. Then, if they suckle for you, your children [whom you have] from them, give them their wages, for the suckling, and consult together, with them, honourably, with kindness, for the sake of the children, by mutual agreement on a fixed wage for the suckling. But if you both make difficulties, regarding the suckling, with either the father withholding [payment of] the wage or the mother refraining from performing it, then another woman will suckle [the child] for him, for the father, and the mother should not be compelled to suckle it.

Tagalog : Patirahin ninyo ang inyong mga hiniwalayan na asawa sa panahon ng kanilang ‘`Iddah’ sa mga tirahan na katulad ng inyong tinitirhan ayon sa inyong kakayahan, at huwag ninyo silang pahirapan na mamamaltrato sila sa pamamagitan ng di pagpapatira sa kanila sa karapat-dapat nilang pagtirhan na maaaring maging dahilan ng kanilang pag-alis. At kapag ang inyong hiniwalayan na mga asawa ay nasa mga kalagayan ng pagdadalang-tao ay tustusan ninyo sila sa kanilang pangangailangan sa panahon ng kanilang ‘`Iddah’ hanggang sa sila ay makapanganak. At pagkatapos, kung sila ang magpapasuso sa inyong mga anak na gagastusan ninyo sila ay ibigay ninyo sa kanila ang karapatan na kabayaran para sa kanila, at hayaan ng isa’t isa sa inyo na makikitungo nang mabuti at taos-puso. Subali’t kapag hindi kayo gagasta sa pagpapasuso ng ina ay tungkulin ng ama na hanapan ng ibang tagapagpasuso ang sanggol.

65:7
Hassanor Alapa : Nggasto so adn a kaloloagi ron ko tamok iyan, na sa taw a miadianka on so pagpr iyan (kiargnan) na nggasto ko nganin a inirizki ron o Allāh sa daa phaliogatan o Allāh a ginawa inonta bo ko nganin a inibgay niyan on sa tankd a magadn so Allāh ko oriyan o margn sa malbod

Muhsin Khan : Let the rich man spend according to his means, and the man whose resources are restricted, let him spend according to what Allah has given him. Allah puts no burden on any person beyond what He has given him. Allah will grant after hardship, ease.

Sahih International : Let a man of wealth spend from his wealth, and he whose provision is restricted - let him spend from what Allah has given him. Allah does not charge a soul except [according to] what He has given it. Allah will bring about, after hardship, ease.

Pickthall : Let him who hath abundance spend of his abundance, and he whose provision is measured, let him spend of that which Allah hath given him. Allah asketh naught of any soul save that which He hath given it. Allah will vouchsafe, after hardship, ease.

Yusuf Ali : Let the man of means spend according to his means: and the man whose resources are restricted, let him spend according to what Allah has given him. Allah puts no burden on any person beyond what He has given him. After a difficulty, Allah will soon grant relief.

Shakir : Let him who has abundance spend out of his abundance and whoever has his means of subsistence straitened to him, let him spend out of that which Allah has given him; Allah does not lay on any soul a burden except to the extent to which He has granted it; Allah brings about ease after difficulty.

Dr. Ghali : Let him who is owner of affluence expend out of his affluence; and he whose provision has been exactly estimated for him, then let him expend of what Allah has brought him. Allah does not charge any self except with what He has brought it. Allah will soon make, after difficulty, easiness.

Tafsir Jalalayn : Let the affluent man expend, on the divorced or the suckling woman, out of his affluence. And let he whose provision has been straitened, restricted, for him, expend of what God has given him, in accordance with his means. God does not charge any soul save except with what He has given it. God will assuredly bring about ease after hardship — which He indeed did by way of the [Muslim] conquests.

Tagalog : At hayaan ng asawang lalaki na gumasta batay sa kanyang kakayahan mula sa anumang ipinagkaloob sa kanya ng Allâh sa kanyang asawa na hiniwalayan niya at sa kanyang anak na inaalagaan nito kung ang asawang lalaki ay maluwag sa kanyang pamumuhay. At kung siya naman ay mahirap sa kanyang pamumuhay ay hayaang gumasta lamang siya ayon sa kung ano ang ipinagkaloob ng Allâh sa kanya na kabuhayan. At hindi inuutusan ang mahirap sa paggasta ng katulad ng Kanyang ipinag-utos sa mayaman, at walang pag-aalinlangang ipagkakaloob ng Allâh ang kaluwagan at yaman pagkatapos ng kahirapan.

65:8
Hassanor Alapa : Madakl a pd sa lipongan a somianka ko sogoan 1795 o Kadnan iyan ago so manga sogo’ Iyan na inisip Ami skaniyan sa isipan a mabasng ago siniksa Ami skaniyan sa siksa a mapitl

Muhsin Khan : And many a town (population) revolted against the Command of its Lord and His Messengers, and We called it to a severe account (i.e. torment in this worldly life), and shall punish it with a horrible torment (in Hell, in the Hereafter).

Sahih International : And how many a city was insolent toward the command of its Lord and His messengers, so We took it to severe account and punished it with a terrible punishment.

Pickthall : And how many a community revolted against the ordinance of its Lord and His messengers, and We called it to a stern account and punished it with dire punishment,

Yusuf Ali : How many populations that insolently opposed the Command of their Lord and of His messengers, did We not then call to account,- to severe account?- and We imposed on them an exemplary Punishment.

Shakir : And how many a town which rebelled against the commandment of its Lord and His messengers, so We called it to account severely and We chastised it (with) a stern chastisement.

Dr. Ghali : And (similarly) (many) a town there has been that rebelled against the Command of its Lord and His Messengers, so We reckoned with it a strict reckoning, and tormented it a highly maleficent torment!

Tafsir Jalalayn : And how many (ka’ayyin: the kāf is the genitive prepositional particle which has been added to ayy, ‘which’, to give the meaning of kam, ‘how many’) a town — that is to say, many a town, meaning its inhabitants, disobeyed the command of its Lord and His messengers, then We called it, in the Hereafter — even if it has not yet arrived, [God says so] because of the fact that it will surely come to pass — to a severe reckoning and chastised it with a dire chastisement (read nukran or nukuran), namely, the chastisement of the Fire.

Tagalog : At maraming bayan ang naghimagsik laban sa kautusan ng Allâh at ng Kanyang Sugo at tuwiran ang kanilang ginawa na paglabag at di-paniniwala; na kung kaya, pinagbayad Namin sila nang matinding pagbabayad dito sa daigdig dahil sa kanilang ginawa at pinarusahan Namin sila ng kagimbal-gimbal na parusa,

65:9

Hassanor Alapa : Na kiataaman iyan so karata o kiarombaan iyan (so lipongan a mikhafir) na miaadn a aya kiaoriyan ko btad iyan na kalapis

Muhsin Khan : So it tasted the evil result of its disbelief, and the consequence of its disbelief was loss (destruction in this life and an eternal punishment in the Hereafter).

Sahih International : And it tasted the bad consequence of its affair, and the outcome of its affair was loss.

Pickthall : So that it tasted the ill-effects of its conduct, and the consequence of its conduct was loss.

Yusuf Ali : Then did they taste the evil result of their conduct, and the End of their conduct was Perdition.

Shakir : So it tasted the evil result of its conduct, and the end of its affair was perdition.

Dr. Ghali : So it tasted the pernicious result of the Command (of Allah) to it; and the end of the Command (to it) was loss.

Tafsir Jalalayn : So it tasted the evil consequences of its conduct, the punishment for it, and the consequence of its conduct was [utter] loss, failure and destruction.

Tagalog : Na kung kaya, naganap sa kanila ang pinakamasamang bunga ng kanilang di-paniniwala, at ang pinakabunga ng kanilang di-paniniwala ay pagkawasak at pagkatalo na wala nang hihigit pa kaysa rito na pagkatalo.

65:10

Hassanor Alapa : Sa piagtadan siran o Allāh sa siksa a masakit, na kalkn iyo so Allāh hay manga lalantas i pamikiran a siran oto so miaratiaya a sabnar a piakatoronan kano o Allāh sa pananadm.

Muhsin Khan : Allah has prepared for them a severe torment. So fear Allah and keep your duty to Him, O men of understanding who have believed! - Allah has indeed sent down to you a Reminder (this Quran).

Sahih International : Allah has prepared for them a severe punishment; so fear Allah , O you of understanding who have believed. Allah has sent down to you the Qur'an.

Pickthall : Allah hath prepared for them stern punishment; so keep your duty to Allah, O men of understanding! O ye who believe! Now Allah hath sent down unto you a reminder,

Yusuf Ali : Allah has prepared for them a severe Punishment (in the Hereafter). Therefore fear Allah, O ye men of understanding - who have believed!- for Allah hath indeed sent down to you a Message,-

Shakir : Allah has prepared for them severe chastisement, therefore be careful of (your duty to) Allah, O men of understanding who believe! Allah has indeed revealed to you a reminder,

Dr. Ghali : Allah has prepared for them a strict torment. So be pious to Allah, O (you) endowed with intellects, (you) who have believed. Allah has already sent down to you a Remembrance,

Tafsir Jalalayn : God has prepared for them a severe chastisement (the reiteration of the threat is for emphasis). So fear God, O people of pith, O possessors of intellect, [you] who believe! (this is a description of the vocative, or an explication of it) God has certainly revealed to you a [source of] remembrance, that is, the Qur’ān;

Tagalog : Inihanda ng Allâh sa kanila na mga lumabag at hindi sumunod sa Kanyang kautusan at sa Kanyang Sugo ang pinakamasidhing kaparusahan, na kung kaya, matakot kayo sa Allâh at mag-ingat kayo sa Kanyang galit, O kayong mga pinagkalooban ng talino na nanampalataya sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo.

Katiyakan, ipinahayag ng Allâh sa inyo, O kayong mga mananampalataya, ang paalaala na nagpapaalaala sa inyo at ipinababatid sa inyo ang inyong bahagi mula sa paniniwala sa Allâh at pagsunod sa Kanyang kagustuhan.

65:11Hassanor Alapa : Sogo a pmbatiaan iyan rkano so manga tanda o Allāh a manga rarayag ka an iyan miliyo so siran oto a miamaratiaya ago ming-gagalbk sa manga pipia phoon ko manga lilibotng sii ko sindaw, na sa taw a maratiaya ko Allāh ago nggalbk sa mapia na isold Iyan skaniyan sa manga kasorgaan 1796 a pphamanoga ko kababaan iyan so manga lawas a ig sa tatap siran on sa dayon sa dayon, a sabnar a bigan skaniyan o Allāh sa rizkhi niyan

Muhsin Khan : (And has also sent to you) a Messenger (Muhammad SAW), who recites to you the Verses of Allah (the Quran) containing clear explanations, that He may take out, those who believe and do righteous good deeds from the darkness (of polytheism and disbelief) to the light (of Monotheism and true Faith). And whosoever believes in Allah and performs righteous good deeds, He will admit him into Gardens under which rivers flow (Paradise), to dwell therein forever. Allah has indeed granted for him an excellent provision.

Sahih International : [He sent] a Messenger [Muhammad] reciting to you the distinct verses of Allah that He may bring out those who believe and do righteous deeds from darknesses into the light. And whoever believes in Allah and does righteousness - He will admit him into gardens beneath which rivers flow to abide therein forever. Allah will have perfected for him a provision.

Pickthall : A messenger reciting unto you the revelations of Allah made plain, that He may bring forth those who believe and do good works from darkness unto light. And whosoever believeth in Allah and doeth right, He will bring him into Gardens underneath which rivers flow, therein to abide for ever. Allah hath made good provision for him.

Yusuf Ali : An Messenger, who rehearses to you the Signs of Allah containing clear explanations, that he may lead forth those who believe and do righteous deeds from the depths of Darkness into Light. And those who believe in Allah and work righteousness, He will admit to Gardens beneath which Rivers flow, to dwell therein for ever: Allah has indeed granted for them a most excellent Provision.

Shakir : An Messenger who recites to you the clear communications of Allah so that he may bring forth those who believe and do good deeds from darkness into light; and whoever believes in Allah and does good deeds, He will cause him to enter gardens beneath which rivers now, to abide therein forever, Allah has indeed given him a goodly sustenance.

Dr. Ghali : A Messenger reciting to you the demonstrably evident ayat (Verses, signs) of Allah, that He may bring the ones who have believed and done deeds of righteousness out of the darkness (es) into the Light. And whoever believes in Allah and does righteousness, He will cause him to enter Gardens from beneath which rivers run, eternally (abiding) therein forever. Allah has already most fairly made for him (his) provision.

Tafsir Jalalayn : a messenger, that is, Muhammad (s) (rasūlan is in the accusative because of an implied verb, that is to say, wa-arsala, ‘and He sent you [a messenger]’) reciting to you the clear signs of God (read mubayyanāt or mubayyināt, as [explained] above) that He may bring forth those who believe and perform righteous deeds, after the arrival of the remembrance and the Messenger, from darkness, the disbelief to which they adhered, to light, the faith that was established in them after [a life of] disbelief. And those who believe in God and act righteously, He will admit them (a variant reading has the first person plural [nudkhilhu, ‘We will admit them’]) into gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide forever. God has verily made a good provision for him, namely, the provision of Paradise, the bliss of which never ends.

Tagalog : At itong pagpapaalaala ay ang Sugo na bibigkasin (o ihahayag) sa inyo ang mga talata ng Allâh na lilinawin sa inyo ang katotohanan mula sa kamalian; upang alisin ang mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo at nagsagawa ng ipinag-utos sa kanila ng Allâh at sumunod sa Kanya, mula sa mga kadiliman ng di-paniniwala tungo sa Liwanag ng Paniniwala. At ang sinumang naniwala sa Allâh at gumawa ng kabutihan ay papapasukin sa mga Hardin na umaagos ang mga ilog sa ilalim ng mga puno nito, na sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan, katiyakan, ginawa ng Allâh na mabuti sa mananampalatayang gumawa ng kabutihan ang kanyang kabuhayan sa ‘Al-Jannah’ (o Hardin).

65:12
Hassanor Alapa : So Allāh a so miadn sa pito a manga langit ago sii ko lopa so datar iyan 1797 a pthoron so sogoan ko pagltan iran ka an iyo katokawi a mataan a so Allāh ko kalangowan a shayi na Gomagaos ago mataan a so Allāh na liniot Iyan a langowan a shayi a katao. 1797

Muhsin Khan : It is Allah Who has created seven heavens and of the earth the like thereof (i.e. seven). His Command descends between them (heavens and earth), that you may know that Allah has power over all things, and that Allah surrounds (comprehends) all things in (His) Knowledge.

Sahih International : It is Allah who has created seven heavens and of the earth, the like of them. [His] command descends among them so you may know that Allah is over all things competent and that Allah has encompassed all things in knowledge.

Pickthall : Allah it is who hath created seven heavens, and of the earth the like thereof. The commandment cometh down among them slowly, that ye may know that Allah is Able to do all things, and that Allah surroundeth all things in knowledge.

Yusuf Ali : Allah is He Who created seven Firmaments and of the earth a similar number. Through the midst of them (all) descends His Command: that ye may know that Allah has power over all things, and that Allah comprehends, all things in (His) Knowledge.

Shakir : Allah is He Who created seven heavens, and of the earth the like of them; the decree continues to descend among them, that you may know that Allah has power over all things and that Allah indeed encompasses all things in (His) knowledge.

Dr. Ghali : Allah is He Who created seven heavens, and of the earth their like. Between them the Command keeps coming down, that you may know that Allah is Ever-Determiner over everything and that Allah has already encompassed everything in knowledge.

Tafsir Jalalayn : God it is Who created seven heavens, and of earth the like thereof, that is to say, seven earths. The command, the revelation, descends between them, between the heavens and the earth: Gabriel descends with it from the seventh heaven to the seventh earth, that you may know (li-ta‘lamū is semantically connected to an omitted clause, that is to say, ‘He apprises you of this creation and this sending down [that you may know]’), that God has power over all things and that God encompasses all things in knowledge.

Tagalog : Ang Allâh na Bukod-Tangi ay Siyang lumikha ng mga pitong kalangitan at lumikha ng magkakapatong na pitong kalupaan, at nagbaba ng Kanyang kautusan mula sa anumang Kanyang ipinahayag sa Kanyang mga Sugo at sa Kanyang Pangangasiwa sa Kanyang nilikha sa pagitan ng mga kalangitan at kalupaan; upang mabatid ninyo, O kayong mga tao, na ang Allâh ay ‘Qadeer’ – Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay na walang anumang makahihigit sa Kanya, at katiyakang saklaw ng kaalaman ng Allâh ang lahat ng bagay na walang anuman ang maaaring makalabas (o maihiwalay) sa Kanyang kaalaman at kapangyarihan.


Osayan

1791. Gianan so kiasogoa o Allāh ko Nabī ko okit a kathalak iyan ogaid na lankap anan ko langowan a Muslim, miakapoon ko Anas a: Tialak o Rasūlullāh [s.a.w] so Hafsah, na mindod ko pamiliya niyan, na piakatoron o Allāh ankoto a ayat, sa miatharo on a baling inka skaniyan, ka mataan a skaniyan na barapowasa a barasimba a skaniyan na pd ko manga karoma nka ko sorga. (piakambowat o Ibn Abī Hātim). Go pianothol o al Bukhārī a miakapoon ko Abdullāh Bin Umar a tialak iyan so karoma niyan a skaniyan na maooma a kayl, na inaloy oto o Umar ko Rasūlullāh [s.a.w] na kiararangitan so Rasūlullāh [s.a.w] sa pitharo iyan a: Balingi niyan oriyan iyan na tangana niyan sa taman sa masoti oriyan iyan na makayl na amay ka masoti na o khabayai niyan tomalak na talaka niyan a skaniyan na masosoti a da niyan lawasi, ka gioto i Iddah a inisogo o Allāh so kasiapa on. Go so isa a kiapanothola on na: Gioto so Iddah a so inisogo o Allāh a kasiapa on ko manga babay. Sa pitharo o Ibn Abbās a di khapakay oba talaka so babay a makakayl odi na miasoti ko kiakayl ogaid na liawasan o karoma niyan, sabap sa pangali o Islām sa oba maringasa so babay ko katalaka on ko oriyan o kialawasi ron a khapakay a miaogat sankoto a kialawasi ron na phakanayaw sa taman sa kambawata iyan. Samanan na so Iddah a miaaloy ko Ayat na gioto so masa a katalaka ko babay a masosoti a da lawasi o karoma niyan, sa di khapakay oba talaka so babay ko masa a kasasagad o kayl (rogo) ka pangali sa o ba ba dn gioto i sabap na khalalim so babay ko btad a da a kapaar iyan on. Tanto a mala a siap o Islam ko katampar o manga bai sa da niyan dn pharowa o ba siran malalim ko manga kabnar iran maito antaa ka mala, sa patot a mipanalamat o manga babay ko Islam a skaniyan bo i agama a sominiap kiran.

1792. Sadn sa taw a ikalk iyan so Allāh sa thito a kalk na bgan o Allāh sa khiliyo niyan ko margn ago rizkhiyan iyan sa rizki a da sa itongan iyan, na ba on dn phakaoma so limo o Allāh, so Allāh na mala i limo a di niyan phakadapanasn so oripn iyan a mananarig on ago zasalimbotawan on.

1793. Miaaloy san a aya Iddah o maogat na so kimbawataan iyan ko ikaogat iyan, ogaid na adn a pakaiza a amay ka so maogat na miabalo a aya Iddah o miabalo a babay na pat olan ago sapolo gawii a miaaloy ko Sūrah al Baqarah amay ka di maogat na amay ka maogat na anda i khowaan ko dowa a dalīl, aya tindg o Alī Bin Abī Tālib na aya khakowa na so kaipos o mawatan ko dowa a masa, so masa o kambawata ago so kaipos o pat olan ago sapolo gawii, sa o maipos so pat olan ago sapolo gawii a da pn makambawata na khanayaw a makambawata odi na miakambawata na da pn mapopos so pat olan ago sapolo gawii na khanayaw, na so Umar na aya tindg iyan na anda dn i kapakambawata iyan na maipos so nipas iyan na khapakay a makipangaroma dn. Samanan na makambibida siran ago so Alī ko tindg sabap ko kambida o sabot iran ko kiapakazopaka o ayat a dowa sa so kapangolad san na sii kaphangndodi ko Usūl al Fiqhil Islāmī a pindiorobasaan o Mindiorobasa.

1794. Anda i katalaka o mama ko karoma niyan na di niyan maphakaliyo ko walay niyan ko da pn kaipos o Iddah, ka kagia makasosold skaniyan pn ko kakakaromai ron o mama, sa makababaling dn ko walay niyan, sa inisapar ko mama oba niyan ringasaa so babay sa pantag sa an iyan katndani ko katalaka niyan on ka kapanalimbot oto a mapayag, na anda i kaipos o Iddah na phakaawa so babay ko walay o mama, sa amay ka maogat skaniyan na kapnggastowan skaniyan o mama sa taman sa makambawata sa aya mapia kiran na magodasa siran ko btad o wata iran ko kapia a kapritana on ago so kaphakasosowa on sa aya bantak o Islām na so mapia.

1795. Gioto so pagtaw a miangaoona a mindarowaka siran ko doniya na kiasapowan so gantang iran ko kandosa na inantior siran o Allāh ko doniya ago aya khandodan iran na so Naraka a lbi a malipds, sa inisogo iyan ko manga lalantas i pamikiran a siran so miamaratiaya a kakowaa iran a thoma sankoto a manga pagtaw sa di ran okitan so datar o lalan iran ka mabinasa siran sa datar o kiaantior iran sa miaona.

1796. Madakl a tanto so manga pagtad o Allāh a manga pipia ko manga taw a miangongonotan siran ko kabaya iyan, a siran i phagontong ko alongan a maori sa opagilaya so kalaan ko Qur’ān na pd ko mala a pizabanding iyan so manga balas o taw a manananggila sa dosa a maalkn ko Allāh.

1797. Inadn iyan so pito lapis a langit ago so pito lapis a lopa sa lalayon iyan anan pkhaso win ko kadaklan ko manga Sūrah ko Qur’ān ka an pangsb sa poso’ o manosiya a anda dn i katarimaa niyan on na phakaparatiaya skaniyan, na o miagaga niyan so kiaadna sankai a manga kaadn a manga ala a kasasandngan o manosiya na so kasiksaa niyan on na aya lbi a malbod sii rkaniyan a Allāh, gianan i isa a ongangn o Allāh ko kaphagaloya niyan ko manga kaadn iyan a gii niyan khasokasowin na oman iyan kasowin na iokit iyan sa salakaw a lapiat ka an on di pmbokla so pamamakin’gan o manosiya ko kadakl a kapkhakasoy niyan.