So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah At Tagābun - [ 64 So Gawii a Kaplapisa ] - سـورة التَّغابـن
( The Mutual Disillusion - Ang Pagiging Talunan [ng mga papasok sa Impiyerno] )

Pangnal ko Sūrah

Sūrah ini a ika walo ko maririnkit a sapolo a manga sūrah a initoron sa Madīnah a pimbitiara niyan so missnggay a bontal o kaoyagoyag o sagorompong a Muslim.

Sii pman sankai a sūrah na aya onayan a bandingan iyan na so kaphlapisa o mapia ago so marata, a makazosopaka sankai a kaoyagoyag a aya kapkha- ilaya on na so ribat na aya dn lalayon makalalaba, na so bnar na aya karorompisan, ogaid na sii sa alongan a maori na khabankiring so btad sa so di nka igagaid na ron kalamay so gadong.

Pdai ko minikabalaga tomoron a manga sūrah sa Madīnah, ko paganay a ragon ko Hijrah.

So Katimbl iyan: So somianka ago so miaratiaya na palaya siran dn kaadn o Allāh, a katawan iyan so langowan taman ko mipapayag ago so mapag’ns, sa so kakayaan ko doniya na lalayon pakasirang so komilang iyan ko kailay o manga taw a da a pamikiran iran ko ingd a pkhaori, sa so kapakalaba na kna o ba sii sa doniya, aya thito a kapagontong na so taw a magontong ko alongan a maori, a roo dn so kapakaphlapisa o Bnar ago so ribat (64:1-18).

Aya kadakl a ayat iyan na 18, tomioron ko oriyan o Sūrah at Tahrīm.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

64:1

Hassanor Alapa : Ptasbih ko Allāh so nganin 1784 a madadalm ko manga langit ago so madadalm ko lopa, a Rkian so kadato ago Rkian so bantogan, ago Skaniyan ko kalangowan a shayi na Gomagaos

Muhsin Khan : Whatsoever is in the heavens and whatsoever is on the earth glorifies Allah. His is the dominion, and to Him belong all the praises and thanks, and He is Able to do all things.

Sahih International : Whatever is in the heavens and whatever is on the earth is exalting Allah . To Him belongs dominion, and to Him belongs [all] praise, and He is over all things competent.

Pickthall : All that is in the heavens and all that is in the earth glorifieth Allah; unto Him belongeth Sovereignty and unto Him belongeth praise, and He is Able to do all things.

Yusuf Ali : Whatever is in the heavens and on earth, doth declare the Praises and Glory of Allah: to Him belongs dominion, and to Him belongs praise: and He has power over all things.

Shakir : Whatever is in the heavens and whatever is in the earth declares the glory of Allah; to Him belongs the kingdom, and to Him is due (all) praise, and He has power over all things.

Dr. Ghali : Whatever is in the heavens and whatever is in the earth extols to Allah. To Him belongs the Kingdom, and to Him be the praise, and He is The Ever-Determiner over everything.

Tafsir Jalalayn : All that is in the heavens and all that is in the earth glorifies God, [everything] proclaims His transcendence (the lām [of li’Llāhi] is extra; mā is used instead of min in order to indicate the predominance [of non-rational beings]). To Him belongs the Kingdom and to Him belongs [all] praise, and He has power over all things.

Tagalog : Pumupuri sa Allâh at inilalayo sa anumang bagay na hindi karapat-dapat sa Kanyang Kamaharlikaan ang lahat ng mga nasa kalangitan at mga nasa kalupaan, at Pagmamay-ari ng Allâh ang walang hanggang pangangasiwa sa lahat ng bagay, at sa Kanya rin ang pinakamabuting pagpupuri, at Siya ay ‘Qadeer’ – Ganap na Makapangyarihan na may Kakayahang gawin ang lahat ng bagay (na Kanyang naisin).

64:2

Hassanor Alapa : Skaniyan so inadn kano Niyan na pd rkano so kafir ago pd rkano so miaratiaya go so Allāh ko nganin a 1785 gii niyo nggalbkn na iggpa Iyan.

Muhsin Khan : He it is Who created you, then some of you are disbelievers and some of you are believers. And Allah is All-Seer of what you do.

Sahih International : It is He who created you, and among you is the disbeliever, and among you is the believer. And Allah , of what you do, is Seeing.

Pickthall : He it is Who created you, but one of you is a disbeliever and one of you is a believer, and Allah is Seer of what ye do.

Yusuf Ali : It is He Who has created you; and of you are some that are Unbelievers, and some that are Believers: and Allah sees well all that ye do.

Shakir : He it is Who created you, but one of you is an unbeliever and another of you is a believer; and Allah sees what you do.

Dr. Ghali : He is The One Who created you; then (some) of you are disbelieving and (some) of you are believing; and Allah is Ever-Beholding of whatever you do.

Tafsir Jalalayn : It is He Who created you. Then some of you are disbelievers and some of you are believers, in [terms of] your original disposition; then He makes you die and brings you back to life in that same [disposition]; and God is Seer of what you do.

Tagalog : Ang Allâh ay Siyang lumikha sa inyo mula sa wala, subali’t ang iba sa inyo ay tinatanggihan ang Kanyang karapatan na Bukod-Tanging karapat-dapat lamang na sambahin, at ang iba naman sa inyo ay naniniwala sa Kanya at sumusunod sa Kanyang Batas, at Siya ay ‘Baseer’ – Ganap na Tagapagmasid sa inyong ginagawa at walang anumang naililihim sa Kanya hinggil ditto, at ayon dito kayo ay Kanyang tutumbasan.

64:3

Hassanor Alapa : Inadn Iyan so manga langit ago so lopa sa nggolalan sa Bnar ago piakambontal kano Niyan na piphiapiaan Iyan so manga bontal iyo ago sii Rka niyan so khabolosan

Muhsin Khan : He has created the heavens and the earth with truth, and He shaped you and made good your shapes, and to Him is the final Return.

Sahih International : He created the heavens and earth in truth and formed you and perfected your forms; and to Him is the [final] destination.

Pickthall : He created the heavens and the earth with truth, and He shaped you and made good your shapes, and unto Him is the journeying.

Yusuf Ali : He has created the heavens and the earth in just proportions, and has given you shape, and made your shapes beautiful: and to Him is the final Goal.

Shakir : He created the heavens and the earth with truth, and He formed you, then made goodly your forms, and to Him is the ultimate resort.

Dr. Ghali : He created the heavens and the earth with the Truth, and He fashioned you (and) so made fair your fashioning; and to Him is the Destiny.

Tafsir Jalalayn : He created the heavens and the earth with the truth, and He shaped you and made your shapes excellent, for He made the human form to be the best of forms; and to Him is the journey’s end.

Tagalog : Nilikha ng Allâh ang mga kalangitan at ang kalupaan sa pinakaganap na karunungan, at nilikha kayo sa pinakamagandang hugis, at sa Kanya kayo magbabalik sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at tutumbasan Niya ang bawa’t isa ayon sa kanyang ginawa.

64:4

Hassanor Alapa : Katawan Iyan so nganin a madadalm ko manga langit ago so lopa, ago katawan Iyan so nganin a isosoln iyo ago so nganin a ipapayag iyo, go so Allāh na katawan Iyan so matatago ko manga rarb

Muhsin Khan : He knows what is in the heavens and on earth, and He knows what you conceal and what you reveal. And Allah is the All-Knower of what is in the breasts (of men).

Sahih International : He knows what is within the heavens and earth and knows what you conceal and what you declare. And Allah is Knowing of that within the breasts.

Pickthall : He knoweth all that is in the heavens and the earth, and He knoweth what ye conceal and what ye publish. And Allah is Aware of what is in the breasts (of men).

Yusuf Ali : He knows what is in the heavens and on earth; and He knows what ye conceal and what ye reveal: yea, Allah knows well the (secrets) of (all) hearts.

Shakir : He knows what is in the heavens and the earth, and He knows what you hide and what you manifest; and Allah is Cognizant of what is in the hearts.

Dr. Ghali : He knows whatever is in the heavens and the earth, and He knows whatever you keep secret and whatever you make public; and Allah is Ever-Knowing of the inmost (thoughts within) the breasts (Literally: what the breasts own).

Tafsir Jalalayn : He knows all that is in the heavens and the earth, and He knows what you hide and what you disclose, and God is Knower of what is in the breasts, in terms of the secrets and convictions they contain.

Tagalog : Batid ng Allâh ang lahat ng mga nasa kalangitan at mga kalupaan, at batid Niya ang anumang inililihim ninyo sa mga pagitan ninyo, O kayong mga tao, at ang anuman na inyong inilalantad. At ang Allâh ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa anumang ikinukubli ng mga dibdib at kinikimkim ng mga sarili.

64:5

Hassanor Alapa : Ba rkano da makaoma so thotolan ko siran oto a manga kafir sa miaona a kiataaman iran so siksa o btad iran 1786 ago adn a bagian iran a siksa a masakit.

Muhsin Khan : Has not the news reached you of those who disbelieved aforetime? And so they tasted the evil result of their disbelief, and theirs will be a painful torment.

Sahih International : Has there not come to you the news of those who disbelieved before? So they tasted the bad consequence of their affair, and they will have a painful punishment.

Pickthall : Hath not the story reached you of those who disbelieved of old and so did taste the ill-effects of their conduct, and theirs will be a painful doom.

Yusuf Ali : Has not the story reached you, of those who rejected Faith aforetime? So they tasted the evil result of their conduct; and they had a grievous Penalty.

Shakir : Has there not come to you the story of those who disbelieved before, then tasted the evil result of their conduct, and they had a painful punishment?

Dr. Ghali : Has there not come up to you the tidings of the ones who disbelieved earlier, so they tasted the pernicious result of their Command; (i.e., the pernicious result of disobeying the Command of Allah to them) and they will have a painful torment.

Tafsir Jalalayn : Has there not come to you, O disbelievers of Mecca, the tidings, the story, of those who disbelieved before and thus tasted the evil consequences of their conduct?, [they tasted] the punishment for disbelief in this world. And there will be for them, in the Hereafter, a painful chastisement?

Tagalog : Hindi ba dumating sa inyo, O kayong mga sumamba ng iba bukod sa Allâh, ang kuwento ng mga yaong hindi naniwala sa Allâh na mga naunang sambayanan kaysa sa inyo, na dumating sa kanila ang kaparusahan dahil sa kanilang pagtanggi sa Allâh at sa kanilang masamang gawain dito sa daigdig, at para sa kanila sa Kabilang-Buhay ay masidhing parusa?

64:6
Hassanor Alapa : Gioto a kagia pkhioma kiran o manga sogo’ kiran so manga rarayag a tanda na pitharo iran a ba adn a manga mama a thoroon tano iran, na somianka siran ago tomialikhod siran, na inipanalipnda-an siran o Allāh, ka so Allāh na Kawasa a Babantogn

Muhsin Khan : That was because there came to them their Messengers with clear proofs (signs), but they said: "Shall mere men guide us?" So they disbelieved and turned away (from the truth), and Allah was not in need (of them). And Allah is Rich (Free of all wants), Worthy of all praise.

Sahih International : That is because their messengers used to come to them with clear evidences, but they said, "Shall human beings guide us?" and disbelieved and turned away. And Allah dispensed [with them]; and Allah is Free of need and Praiseworthy.

Pickthall : That was because their messengers (from Allah) kept coming unto them with clear proofs (of Allah's Sovereignty), but they said: Shall mere mortals guide us? So they disbelieved and turned away, and Allah was independent (of them). Allah is Absolute, Owner of Praise.

Yusuf Ali : That was because there came to them messengers with Clear Signs, but they said: "Shall (mere) human beings direct us?" So they rejected (the Message) and turned away. But Allah can do without (them): and Allah is free of all needs, worthy of all praise.

Shakir : That is because there came to them their messengers with clear arguments, but they said: Shall mortals guide us? So they disbelieved and turned back, and Allah does not stand in need (of anything), and Allah is Self-sufficient, Praised.

Dr. Ghali : That is for that their Messengers kept coming up to them with the supreme evidence (s), yet they said, "Will (mere) mortals guide us?" So they disbelieved, and turned away; and Allah dispensed with them; and Allah is Ever-Affluent, (Literally: Ever-Wealthy; Ever-Rich) Ever-Praiseworthy.

Tafsir Jalalayn : That, chastisement in this world, is because (bi-annahu contains the pronoun of the matter) their messengers used to bring them clear signs, manifest proofs for [the validity of] faith, but they said, ‘Shall [mere] humans (basharan is meant as generic) be our guides?’ So they disbelieved and turned away, from faith, and God was independent, [without need] of their faith. And God is Independent, [without need] of His creatures, Praised, praiseworthy in His actions.

Tagalog : Itong dumating sa kanila na parusa sa daigdig, at anumang mangyayari pa sa kanila na parusa sa Kabilang-Buhay; ay dahil sa noong dumating sa kanila ang mga Sugo ng Allâh, na dala-dala nila ang mga malilinaw na talata at ang mga malilinaw na himala, ay kanilang sinabi bilang pagtanggi: Tao lamang ba na katulad namin ang gagabay sa amin? Na kung kaya, tinanggihan nila ang paniniwala sa Allâh at tinanggihan nila ang mensahe ng mga Sugo, at tinalikuran nila ang katotohanan at hindi nila tinanggap, subali’t ang Allâh ay hindi nangangailangan sa kanila, na Siya ay ‘Ghanee’ – Napakayaman na malayung-malayo sa lahat ng pangangailangan na ganap ang Kanyang kalayaan at di-pangangailangan sa kahit na kaninupaman, na Siya ay ‘Hameed’ – pinupuri sa Kanyang mga salita, mga gawa at mga katangian sa lahat ng pagkakataon, na Siya ay hindi nangangailangan sa kanila, at walang anumang mawawala sa Kanya sa kanilang pagkaligaw.

64:7

Hassanor Alapa : Pinikir o siran oto a manga kafir a di siran dn pagoyagn, tharo anka (hay Mohammad) a: Nkayino di, 1787 ibt ko Kadnan akn ka pagoyagn kano oriyan iyan na phanotholn rkano so nganin a pinggalbk iyo go gioto sii ko Allāh na malbod,

Muhsin Khan : The disbelievers pretend that they will never be resurrected (for the Account). Say (O Muhammad SAW): "Yes! By my Lord, you will certainly be resurrected, then you will be informed of (and recompensed for) what you did, and that is easy for Allah.

Sahih International : Those who disbelieve have claimed that they will never be resurrected. Say, "Yes, by my Lord, you will surely be resurrected; then you will surely be informed of what you did. And that, for Allah , is easy."

Pickthall : Those who disbelieve assert that they will not be raised again. Say (unto them, O Muhammad): Yea, verily, by my Lord! ye will be raised again and then ye will be informed of what ye did; and that is easy for Allah.

Yusuf Ali : The Unbelievers think that they will not be raised up (for Judgment). Say: "Yea, By my Lord, Ye shall surely be raised up: then shall ye be told (the truth) of all that ye did. And that is easy for Allah."

Shakir : Those who disbelieve think that they shall never be raised. Say: Aye! by my Lord! you shall most certainly be raised, then you shall most certainly be informed of what you did; and that is easy to Allah.

Dr. Ghali : The ones who have disbelieved have asserted that they will never be made to rise again, Say, "Yes indeed, by my Lord! Indeed you will definitely be made to rise again, and indeed you will definitely be fully informed of whatever you did; and that is easy for Allah."

Tafsir Jalalayn : Those who disbelieve claim that (an is softened, its subject having been omitted, that is to say, annahum) they will never be resurrected. Say: ‘Yes indeed, by my Lord! You will be resurrected; then you will be informed of what you did. And that is easy for God’.

Tagalog : Inangkin ng mga hindi naniwala sa Allâh bilang maling pag-aangkin na kailanman sila ay hindi na palalabasing pang muli mula sa kanilang mga libingan pagkatapos ng kanilang kamatayan, sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan, kundi sumusumpa ako sa Allâh na aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na palalabasin Niya kayo mula sa inyong mga libingan na buhay, pagkatapos ay ipababatid sa inyo kung ano ang inyong ginawa sa daigdig, at ito ay napakadali lamang para sa Allâh.

64:8

Hassanor Alapa : Na paratiayaa niyo so Allāh ago so sogo’ Iyan ago so sindaw a initoron Ami ka so Allāh ko nganin a gii niyo nggalbkn na iggpa Iyan

Muhsin Khan : Therefore, believe in Allah and His Messenger (Muhammad SAW), and in the Light (this Quran) which We have sent down. And Allah is All-Aware of what you do.

Sahih International : So believe in Allah and His Messenger and the Qur'an which We have sent down. And Allah is Acquainted with what you do.

Pickthall : So believe in Allah and His messenger and the light which We have revealed. And Allah is Informed of what ye do.

Yusuf Ali : Believe, therefore, in Allah and His Messenger, and in the Light which we have sent down. And Allah is well acquainted with all that ye do.

Shakir : Therefore believe in Allah and His Messenger and the Light which We have revealed; and Allah is Aware of what you do.

Dr. Ghali : So believe in Allah and His Messenger and the Light which We have sent down; and Allah is Ever-Cognizant of whatever you do.

Tafsir Jalalayn : So believe in God and His Messenger and the Light, the Qur’ān, which We have revealed. And God is Aware of what you do.

Tagalog : Na kung kaya, maniwala kayo sa Allâh at sa Kanyang Sugo, O kayong mga sumasamba ng iba, at sumunod kayo sa gabay ng Banal na Qur’ân na ipinahayag Niya sa Kanyang Sugo. At ang Allâh ay ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid Niya nang ganap ang anumang inyong ginagawa at walang anumang naililihim sa Kanya sa inyong mga gawain at sinasabi, at ayon dito kayo ay tutumbasan sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

64:9Hassanor Alapa : Sa sagawii a thimoon Iyan siran ko gawii a kaplimod a gioto so gawii a kaplalapisa 1788 na sa taw a paratiayaan iyan so Allāh ago nggalbk sa mapia na sapngan Iyan on so manga dosa niyan, ago isold Iyan skaniyan sa manga kasorgaan a pphamanoga ko kababaan iyan so manga lawas a ig, sa tatap siran on sa dayon sa dayon gioto so kapagontong a mala.

Muhsin Khan : (And remember) the Day when He will gather you (all) on the Day of Gathering, that will be the Day of mutual loss and gain (i.e. loss for the disbelievers as they will enter the Hell-fire and gain for the believers as they will enter Paradise). And whosoever believes in Allah and performs righteous good deeds, He will remit from him his sins, and will admit him to Gardens under which rivers flow (Paradise) to dwell therein forever, that will be the great success.

Sahih International : The Day He will assemble you for the Day of Assembly - that is the Day of Deprivation. And whoever believes in Allah and does righteousness - He will remove from him his misdeeds and admit him to gardens beneath which rivers flow, wherein they will abide forever. That is the great attainment.

Pickthall : The day when He shall gather you unto the Day of Assembling, that will be a day of mutual disillusion. And whoso believeth in Allah and doeth right, He will remit from him his evil deeds and will bring him unto Gardens underneath which rivers flow, therein to abide for ever. That is the supreme triumph.

Yusuf Ali : The Day that He assembles you (all) for a Day of Assembly,- that will be a Day of mutual loss and gain (among you), and those who believe in Allah and work righteousness,- He will remove from them their ills, and He will admit them to Gardens beneath which Rivers flow, to dwell therein for ever: that will be the Supreme Achievement.

Shakir : On the day that He will gather you for the day of gathering, that is the day of loss and gain; and whoever believes in Allah and does good, He will remove from him his evil and cause him to enter gardens beneath which rivers flow, to abide therein forever; that is the great achievement.

Dr. Ghali : The Day (when) He will gather you for the Day of Gathering, that will be the Day of Mutual Fraud. And whoever believes in Allah and does righteousness, He will expiate for him his odious deeds and cause him to enter Gardens from beneath which rivers run, eternally (abiding) therein forever. That is the magnificent triumph.

Tafsir Jalalayn : Mention, the day when He will gather you for the Day of Gathering, the Day of Resurrection, that will be the Day of Dispossession, [on which] the believers will dupe the disbelievers by occupying [what would have been] their places in Paradise, had they believed, as well as [appropriating] their [believing] spouses. And [as for] those who believe in God and act righteously, He will absolve them of their misdeeds and admit them into gardens underneath which rivers flow (a variant reading for both verbs has the first person plural) wherein they will abide. That is the supreme triumph.

Tagalog : Alalahanin ninyo, ang Araw ng Pagtitipun-tipon na kung saan kayo ay titipunin ng Allâh sa Araw na yaon, ang lahat ng mga nauna at ang lahat ng mga huli pang dumating, na itong Araw na ito ay lilitaw ang pagkatalo ng mga tao ng Impiyerno; dahil sa kanilang ginawang pagtanggi sa pagsunod sa Allâh. At ang sinumang naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang kagustuhan ay buburahin sa kanya ang kanyang mga kasalanan, at papapasukin siya sa mga Hardin na umaagos ang mga ilog sa ilalim ng mga palasyo nito, na sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan, at itong pagpanatili sa mga Hardin na ito ang pinakadakilang tagumpay na wala nang hihigit pa.

64:10
Hassanor Alapa : So siran oto a manga kafir ago piakambokhag iran so manga tanda Ami na siran oto i khi rk ko Naraka sa tatap siran on a marata a khabolosan

Muhsin Khan : But those who disbelieved (in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism) and denied Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), they will be the dwellers of the Fire, to dwell therein forever. And worst indeed is that destination.

Sahih International : But the ones who disbelieved and denied Our verses - those are the companions of the Fire, abiding eternally therein; and wretched is the destination.

Pickthall : But those who disbelieve and deny Our revelations, such are owners of the Fire; they will abide therein - a hapless journey's end!

Yusuf Ali : But those who reject Faith and treat Our Signs as falsehoods, they will be Companions of the Fire, to dwell therein for aye: and evil is that Goal.

Shakir : And (as for) those who disbelieve and reject Our communications, they are the inmates of the fire, to abide therein and evil is the resort.

Dr. Ghali : And the ones who have disbelieved and cried lies to Our signs, those will be the companions (i.e., inhabitants) of the Fire, eternally (abiding) therein; and miserable is the Destiny!

Tafsir Jalalayn : And [as for] those who disbelieved and denied Our signs — the Qur’ān — those, they will be the inhabitants of the Fire, wherein they will abide. And [what] an evil journey’s end!, it is.

Tagalog : At ang mga yaong tumanggi sa paniniwala sa Allâh at di-pinaniwalaan ang Kanyang mga kapahayagan at mga katibayan na Kanyang ipinagkaloob sa Kanyang mga ipinadalang Sugo, sila ang mga maninirahan sa Apoy, na sila ay mananatili roon magpasawalang hanggan, at napakasama ng kanilang patutunguhan na Impiyernong-Apoy.

64:11
Hassanor Alapa : Da a makasogat a pd sa 1789 phakasogat (a tioba) inonta a nggolalan sa kabaya o Allāh, na sa taw a paratiayaan iyan so Allāh na toroon Iyan so poso’ iyan, so Allāh ko kalangowan a shayi na katawan Iyan.

Muhsin Khan : No calamity befalls, but with the Leave [i.e. decision and Qadar (Divine Preordainments)] of Allah, and whosoever believes in Allah, He guides his heart [to the true Faith with certainty, i.e. what has befallen him was already written for him by Allah from the Qadar (Divine Preordainments)], and Allah is the All-Knower of everything.

Sahih International : No disaster strikes except by permission of Allah . And whoever believes in Allah - He will guide his heart. And Allah is Knowing of all things.

Pickthall : No calamity befalleth save by Allah's leave. And whosoever believeth in Allah, He guideth his heart. And Allah is Knower of all things.

Yusuf Ali : No kind of calamity can occur, except by the leave of Allah: and if any one believes in Allah, (Allah) guides his heart (aright): for Allah knows all things.

Shakir : No affliction comes about but by Allah's permission; and whoever believes in Allah, He guides aright his heart; and Allah is Cognizant of all things.

Dr. Ghali : In no way is there any affliction that afflicts, except it be by the permission of Allah. And whoever believes in Allah, He will guide his heart; and Allah is Ever-Knowing of everything.

Tafsir Jalalayn : No affliction strikes except by the leave of God, by His decree. And whoever believes in God, in His saying that every affliction is by His decreeing [it], He will guide his heart, to endure it [patiently]. And God is Knower of all things.

Tagalog : Anuman ang nangyaring sakuna sa sinuman ay hindi ito mangyari kundi sa kapahinutulutan ng Allâh mula sa Kanyang pagpapasiya at pagtatakda. At sinumang naniwala sa Allâh ay gagabayan ng Allâh ang kanyang puso upang maging katanggap-tanggap sa kanya ang Kanyang kagustuhan at upang siya ay mapamahal sa anuman na Kanyang pinagpasiyahan. At ang Allâh ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay na walang anuman ang naililihim sa Kanya.

64:12

Hassanor Alapa : Go onoti niyo so Allāh ago noti niyo so sogo’ na amay ka tomalikhod kano na mataan aya patoray ko sogo’ Ami na so kisampayin ko panolon a mapayag

Muhsin Khan : Obey Allah, and obey the Messenger (Muhammad SAW), but if you turn away, then the duty of Our Messenger is only to convey (the Message) clearly.

Sahih International : And obey Allah and obey the Messenger; but if you turn away - then upon Our Messenger is only [the duty of] clear notification.

Pickthall : Obey Allah and obey His messenger; but if ye turn away, then the duty of Our messenger is only to convey (the message) plainly.

Yusuf Ali : So obey Allah, and obey His Messenger: but if ye turn back, the duty of Our Messenger is but to proclaim (the Message) clearly and openly.

Shakir : And obey Allah and obey the Messenger, but if you turn back, then upon Our Messenger devolves only the clear delivery (of the message).

Dr. Ghali : And obey Allah and obey the Messenger; yet if you turn away, then surely it is for Our Messenger only (to deliver) the evident proclamation.

Tafsir Jalalayn : And obey God and obey the Messenger; but if you turn away, then the Messenger’s duty is only to communicate [the Message] clearly.

Tagalog : At sumunod kayo sa Allâh, O kayong mga tao at magpasailalim kayo sa Kanyang kagustuhan na pag-uutos at pagbabawal, at sumunod kayo sa Kanyang Sugo sa anuman na kanyang ipinarating sa inyo mula sa Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at kapag kayo ay tumalikod mula sa pagsunod sa Allâh at sa Kanyang Sugo, ay hindi makaaapekto sa Kanyang Sugo ang inyong pagtalikod, kundi ang tungkulin lamang niya ay iparating sa inyo ang anumang mensahe na dala-dala niya at iparating nang malinaw na pagpaparating.

64:13

Hassanor Alapa : So Allāh a da a Tuhan a rowar Rkaniyan ago sii ko Allāh na zarakan on so miamaratiaya

Muhsin Khan : Allah! La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He), and in Allah (Alone), therefore, let the believers put their trust.

Sahih International : Allah - there is no deity except Him. And upon Allah let the believers rely.

Pickthall : Allah! There is no Allah save Him. In Allah, therefore, let believers put their trust.

Yusuf Ali : Allah! There is no god but He: and on Allah, therefore, let the Believers put their trust.

Shakir : Allah, there is no god but He; and upon Allah, then, let the believers rely.

Dr. Ghali : Allah! There is no god except He. And in Allah let the believers then put their trust.

Tafsir Jalalayn : God — there is no god except Him. And in God let [all] believers put their trust.

Tagalog : Ang Allâh ay Bukod-Tangi na walang sinuman ang Diyos na sinasamba o may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya, at sa Kanya lamang ipinauubaya ng mga mananampalataya ang kanilang mga sarili sa lahat ng larangan ng kanilang pamumuhay dahil sa kanilang paniniwala sa Kanyang Kaisahan.

64:14
Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya mataan a adn a pd ko manga karoma niyo ago so manga wata iyo a ridoay niyo, na pananggilai niyo siran sa amay ka nomapi kano ago domapay kano ago romila kano na mataan a so Allāh na Paririla a Masalinggagawn

Muhsin Khan : O you who believe! Verily, among your wives and your children there are enemies for you (i.e. may stop you from the obedience of Allah), therefore beware of them! But if you pardon (them) and overlook, and forgive (their faults), then verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Sahih International : O you who have believed, indeed, among your wives and your children are enemies to you, so beware of them. But if you pardon and overlook and forgive - then indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

Pickthall : O ye who believe! Lo! among your wives and your children there are enemies for you, therefor beware of them. And if ye efface and overlook and forgive, then lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : O ye who believe! Truly, among your wives and your children are (some that are) enemies to yourselves: so beware of them! But if ye forgive and overlook, and cover up (their faults), verily Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Shakir : O you who believe! surely from among your wives and your children there is an enemy to you; therefore beware of them; and if you pardon and forbear and forgive, then surely Allah is Forgiving, Merciful.

Dr. Ghali : O you who have believed, surely among your spouses and your children there is an enemy to you, so beware of them. And in case you show clemency, and pardon, and forgive, then surely Allah is Ever-Forgiving, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : O you who believe! Indeed among your wives and children there are enemies for you, so beware of them, of obeying them in neglecting [the performance of] good [deeds], such as struggling or emigrating — because the reason why this verse was revealed was [precisely their] obedience [of them] in such [matters]. And if you pardon, them, for their impeding you from such good [deeds], justifying it on account of the distress that parting with you causes them, and overlook [such enmity] and forgive, then assuredly God is Forgiving, Merciful.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo! Katotohanan, mayroon sa inyong mga asawa at sa inyong mga anak ang kalaban ninyo, na pinipigilan kayo mula sa Daan ng Allâh at hinaharangan kayo sa pagsunod sa Kanya, na kung kaya, maging maingat kayo sa kanila at huwag ninyo silang sundin, subali’t kapag pinalampas ninyo ang kanilang kamalian at pinabayaan na ninyo sila, at pinatawad na ninyo sila, samakatuwid walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad, na ‘Raheem’ – Ganap na Mapagmahal at Napakamaawain, na pinatatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan; dahil Siya ay Napakadakila sa Kanyang Kapatawaran at malawak ang Kanyang Habag.

64:15

Hassanor Alapa : Mataan a so manga tamok iyo ago so manga wata iyo 1790 na tioba, na so Allāh na adn a matatago On a balas a mala.

Muhsin Khan : Your wealth and your children are only a trial, whereas Allah! With Him is a great reward (Paradise).

Sahih International : Your wealth and your children are but a trial, and Allah has with Him a great reward.

Pickthall : Your wealth and your children are only a temptation, whereas Allah! with Him is an immense reward.

Yusuf Ali : Your riches and your children may be but a trial: but in the Presence of Allah, is the highest, Reward.

Shakir : Your possessions and your children are only a trial, and Allah it is with Whom is a great reward.

Dr. Ghali : Surely your riches and your children are only a temptation; (as for) Allah, in His Providence is a magnificent reward.

Tafsir Jalalayn : Your possessions and your children are only a trial, for you, distracting [you] from the concerns of the Hereafter, and God — with Him is a great reward, so do not forfeit it by preoccupying yourselves with possessions and children.

Tagalog : Ang inyong mga yaman at ang inyong mga anak ay walang iba kundi mga pagsubok lamang sa inyo, samantalang nasa Allâh ang dakilang gantimpala sa sinumang pinili niya ang pagsunod sa Kanya kaysa sa pagsunod sa iba, at tinupad niya ang karapatan ng Allâh sa kanyang kayamanan.

64:16
Hassanor Alapa : Na kalkn iyo so Allāh sa khagaga niyo, ago pamakin’g kano ago pangongonotan kano ago nggasto kano ka aya mapia ko manga ginawa niyo, sa dn sa taw a lindingn ko kaligt o ginawa niyan na siran oto so miamakadaag.

Muhsin Khan : So keep your duty to Allah and fear Him as much as you can; listen and obey; and spend in charity, that is better for yourselves. And whosoever is saved from his own covetousness, then they are the successful ones.

Sahih International : So fear Allah as much as you are able and listen and obey and spend [in the way of Allah ]; it is better for your selves. And whoever is protected from the stinginess of his soul - it is those who will be the successful.

Pickthall : So keep your duty to Allah as best ye can, and listen, and obey, and spend; that is better for your souls. And whoso is saved from his own greed, such are the successful.

Yusuf Ali : So fear Allah as much as ye can; listen and obey and spend in charity for the benefit of your own soul and those saved from the covetousness of their own souls,- they are the ones that achieve prosperity.

Shakir : Therefore be careful of (your duty to) Allah as much as you can, and hear and obey and spend, it is better for your souls; and whoever is saved from the greediness of his soul, these it is that are the successful.

Dr. Ghali : So be pious to Allah as best as you can, (Literally: as much as you are able to) and give ear, and obey, and expend; (that is) most charitable (i.e., best) for yourselves. And whoever is protected against the avarice of his self, then those are they who are the prosperers.

Tafsir Jalalayn : So fear God as far as you can — this abrogates His saying: Fear God as He should be feared [Q. 3:102] — and listen, to what you have been enjoined to, listening disposed to accept, and obey and expend, in obedience [to Him]; that is better for your souls (khayran li-anfusikum is the predicate of an implied yakun, ‘[that] is’, and the response to the imperative). And whoever is shielded from the avarice of his own soul, such are the successful, the winners.

Tagalog : Na kung kaya, lubusin ninyo, O kayong mga mananampalataya, ang inyong kakayahan sa pagkatakot sa Allâh sa lahat ng pagkakataon, at makinig kayo sa Sugo ng Allâh ng tunay na pakikinig at lubos na pag-uunawa, at sundin ninyo ang Kanyang ipinag-uutos at iwasan ninyo ang Kanyang ipinagbabawal, at gumasta kayo mula sa ipinagkaloob sa inyo ng Allâh na kabuhayan; ito ang makabubuti para sa inyo. At sinuman ang ligtas sa kanyang pagiging maramot at mula sa pagpigil sa pagbibigay ng kawanggawa mula sa kanyang kayamanan, ay sila ang tunay na magkakamit ng tagumpay at magkakamit ng karangalan na kanilang minimithi.

64:17

Hassanor Alapa : Amay ka pagotangan iyo so Allāh sa otang a mapia na thaktakpn Iyan rkano (so balas iyan) ago rilaan kano Niyan (ko manga dosa niyo) so Allāh na Pananalamat a Mananaw

Muhsin Khan : If you lend to Allah a goodly loan (i.e. spend in Allah's Cause) He will double it for you, and will forgive you. And Allah is Most Ready to appreciate and to reward, Most Forbearing,

Sahih International : If you loan Allah a goodly loan, He will multiply it for you and forgive you. And Allah is Most Appreciative and Forbearing.

Pickthall : If ye lend unto Allah a goodly loan, He will double it for you and will forgive you, for Allah is Responsive, Clement,

Yusuf Ali : If ye loan to Allah, a beautiful loan, He will double it to your (credit), and He will grant you Forgiveness: for Allah is most Ready to appreciate (service), Most Forbearing,-

Shakir : If you set apart for Allah a goodly portion, He will double it for you and forgive you; and Allah is the Multiplier (of rewards), Forbearing,

Dr. Ghali : In case you lend to Allah a fair loan, He will double it for you, and will forgive you; and Allah is Ever-Thankful, Ever-Forbearing,

Tafsir Jalalayn : If you lend God a good loan, by giving voluntary alms out of the goodness of [your] hearts, He will multiply it for you (yudā‘ifhu: a variant reading has yuda‘‘ifhu), from tenfold up to seven hundredfold or more for each one — this [loan] being the giving of voluntary alms out of the goodness of the heart — and He will forgive you, whatever He will, and God is Appreciative, rewarding of obedience, Forbearing, in refraining from [always] punishing disobedience;

Tagalog : Kung gagastahin ninyo ang inyong kayamanan sa Daan ng Allâh na taimtim na bukal sa kalooban, ay dodoblehin ng Allâh ang gantimpala sa inyong ginasta, at patatawarin Niya sa inyo ang inyong mga kasalanan. At walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay ‘Shakûr’ – Ganap na Tagapagtangkilik sa sinumang gumasta ng yaman sa pamamagitan ng Kanyang pagkakaloob nang masaganang gantimpala mula sa kanilang ginasta, na Siya ay ‘Haleem’ – Ganap na Napakalawak ng Pagpapasensiya at Pang-unawa na hindi Niya kaagad pinarurusahan ang sinumang lumabag sa Kanya.

64:18

Hassanor Alapa : A katawan Iyan so gayb ago so kamamasaan a Mabagr a Maongangn.

Muhsin Khan : All-Knower of the unseen and seen, the All-Mighty, the All-Wise.

Sahih International : Knower of the unseen and the witnessed, the Exalted in Might, the Wise.

Pickthall : Knower of the Invisible and the Visible, the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : Knower of what is open, Exalted in Might, Full of Wisdom.

Shakir : The Knower of the unseen and the seen, the Mighty, the Wise.

Dr. Ghali : The Knower of the Unseen and the Witnessed, The Ever-Mighty, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : Knower of the Unseen, the hidden, and the visible, the disclosed, the Mighty, in His kingdom, the Wise, in His actions.

Tagalog : At Siya ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay na di-nakikita at nakikita, na ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nadadaig, na ‘Al-Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang mga salita at mga gawa.


Osayan

1784. Giai i kiaposan ko manga sūrah a makaphopoonan sa katasbih (Sabbaha odi na Yusabbihu) ko kababaloy o langowan a kaadn a giimangongonotan ko Allāh sa kattgl ago kapakambabayabaya.

1785. So kiapangadn o Allāh na piakambatang iyan sa adn a mapia ago adn a marata ka kagia gianan i waraan a iphagintaw sankai a doniya a kalamalama a phlotngan o bnar ago so batal, sa sii ko da niyan pn kaadna ko doniya na inadn iyan dn so sorga ago so Naraka sa minggolalan sa ilmi niyan sa piakambaya iyan so manosiya ko kaphlolobaa sankoto a dowa a ingd a pkhaori sa oman i isa on na adn a manga taw niyan a phakasold on a so da iran pn kaadn na katawan dn o Allāh so taw ron ko sorga ago so taw ron ko naraka sa da niyan siran kokoma sa tgl ko kakhanaraka ago so kakhasorga iran sa sii kiran oto matitimo a bayabaya, a gioto so bithowan sa okoran a (Qadar) a lalayon di kasasabotan o manosiya, ka aya paratiaya o sabaad kiran na oman i isa na makokom dn o naraka antaa ka sorga, a so kamataani ron na kna o ba gioto aya mataan na so Allāh na katawan iyan so taw a pzorga ago so taw a phnaraka, sa da niyan siran tgla o ba siran naraka antaa ka sorga, sa bigan siran sa kapakambabayabaya sa sii kiran so kazamili ko kazold ko sorga ago so kaphnaraka.

1786. Gioto so pagtaw a miangaoona a miakowa iran dn so siksa iran a balas o pinggalbk iran a manga rarata a so manga paza iran na pkhatontol pn ankai a pagtaw ko gii ran kandalakaw ko lopa na ino siran di makaphamimikiran ko miambtad iran?.

1787. Gianan so tindg o manga kafir a di siran kon pagadnn pharoman ko oriyan o kapa- tay, na inisogo ko Rasūl [s.a.w] a kazapa iyan ko Kadnan iyan sa matatankd a pagoyagn siran ago phamanotholn kiran so nganin a pinggalbk iran ko doniya sa malbod oto ko Allāh. Gianan so ika tlo a ayat a inisogo on ko Rasūlullāh [s.a.w] a kazapa iyan ko Kadnan iyan ko kakhitana o kakhaadn pharoman ko alongan a Qiyāmah, so ayat a paganay na sii ko Sūrah Yūnus, na so ika dowa na sii ko Sūrah Saba’, na gianan i ka tlo a ayat.

1788. So gawii a at Tagābun na pitharo o Ibn Abbās a skaniyan na ngaran a pd ko manga ngaran o alongan a Qiyāmah, a gioto so kakhalapisa o manga taw ko Sorga ko manga taw ko naraka. Go pitharo o Muqātil ago so Ibin Hibbān a: Da a kalapis a makalawan sa kala ko kaphakasold ankai a manga taw ko sorga ago phakasold so sabagi ko naraka.

1789. So tioba a phakasogat na patot a masabar o manosiya ka palaya dn oto kabaya o Allāh a kakhitana iyan sa tioba iyan ko manosiya, sa so miakasogat on na di dn kabaloy a di ron phakasogat, na so da on makasogat na di dn khabaloy a phakasogat on sa miamara so dawat o pansom ko kinisoratn iyan on sa mapnggolawla dn, sa inisapar ko Muslim o ba niyan giitharoa so “ Opama” “Lawu” ko basa Arab ka toos oto sa kazndit ago kasankaa ko okoran, datar o katharo a” opama ka da ako roo song na di manggolawla so mianggolawla” a aya mataan na minitana dn a di phakandod.

1790. Piakitadman o Qur’ān a adn ko manga karoma ago so manga wata a pkhasabapan sa tioba a kapkhapokas o khikaroma ago so khiwata ko kapzimbaa niyan ko Allāh sa babaya iyan sankai a manga taw a marani ko poso’ o pizakatawan, sa aya kapagonoti kiran na sii ko mapia na amay ka aya ipanton iran na so marata na di siran pagonotan ko kabaya iran. Lalayon a so taw na pkhabota o pkhababayaan iyan, na inisapar o Islām oba adn a pakalbin a kabaya san ko kabaya o Allāh. Pitharo o pababayok a Arab a: “Mataan a so pphangabaya san ko pkhababayaan iyan na maonotn a oripn”.