So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah al Munāfiqūn - [ 63 So Manga Donsian ] - سـورة المنافقـون
( The Hypocrites - Ang Mga Mapagkunwari )

Pangnal ko Sūrah

Giai so ika pito a sūrah ko maririnkit a manga sūrah a initoron sa Madīnah a phagosayin iyan so paratobowan o kaoyagoyag a kapahagingd o kaphapagariya o Ummah.

Sii pman na aya onayan a bandingan na so btad o manga donsian ko kaphagingd o manga Muslim, ago so kapangingindawa ko kaadn o manga okit a mirn ko gasta iran ko kapphangmbaal iran sa simokt ko sold o manga Muslim.

So kiathidawa sa Uhud a minipantag ko Shawwāl a ika tlo ko Hijrah, na kiasawaan iyan so ompils o manga donsian sii sa Madīnah. Ilay anka so (3:167). Giankai a sūrah na miakaoma ko oriyan oto, a mararani sii ko ika pat ko Hijrah, odi na sii ko ika lima on ragon, amay ka so miaaloy ko ayat a 8, na manonompang ko kiagobata ko Banū al Mustaliq ko ika lima ragon ko Hijrah.

So Katimbl iyan: Aya thito a kabokhagan na so sapa o manga monafiq (donsian) sa patot a pananggilaan o miamaratiaya so ikmat iran a lalayon iran isosoln, sa so kaprasarasay ko kisampay ko apta na gioto i mala a inisogo o Islam (63:1-11).

Giankai a sūrah na initoron sa Madīnah a aya kadakl a ayat iyan na 11, tomioron ko oriyan o Sūrah al Hajj.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

63:1
Hassanor Alapa : Igira miakaoma rka so manga monafiq na tharoon iran 1778 a pzaksian ami a mataan a ska na Sogo’ o Allāh na so Allāh na katawan Iyan a ska na Sogo’ iyan, so Allāh na pzaksian Iyan a so manga monafiq na manga bokhag

Muhsin Khan : When the hypocrites come to you (O Muhammad SAW), they say: "We bear witness that you are indeed the Messenger of Allah." Allah knows that you are indeed His Messenger and Allah bears witness that the hypocrites are liars indeed.

Sahih International : When the hypocrites come to you, [O Muhammad], they say, "We testify that you are the Messenger of Allah ." And Allah knows that you are His Messenger, and Allah testifies that the hypocrites are liars.

Pickthall : When the hypocrites come unto thee (O Muhammad), they say: We bear witness that thou art indeed Allah's messenger. And Allah knoweth that thou art indeed His messenger, and Allah beareth witness that the hypocrites indeed are speaking falsely.

Yusuf Ali : When the Hypocrites come to thee, they say, "We bear witness that thou art indeed the Messenger of Allah." Yea, Allah knoweth that thou art indeed His Messenger, and Allah beareth witness that the Hypocrites are indeed liars.

Shakir : When the hypocrites come to you, they say: We bear witness that you are most surely Allah's Messenger; and Allah knows that you are most surely His Messenger, and Allah bears witness that the hypocrites are surely liars.

Dr. Ghali : When the hypocrites come to you, they say, "We testify that surely you are indeed the Messenger of Allah." And Allah knows (that) surely you are indeed His Messenger, and Allah testifies that surely the hypocrites are indeed liars.

Tafsir Jalalayn : When the hypocrites come to you they say, with their tongues, in contradiction of what is in their hearts: ‘We bear witness that you are indeed the Messenger of God.’ And God knows that you are indeed His Messenger, and God bears witness, He knows, that the hypocrites truly are liars, in what they conceal, that which is contrary to what they say.

Tagalog : Kapag dumating sa iyong pagpupulong, O Muhammad, ang mga mapagkunwari na kanilang sinabi: Tumitestigo kami na sa katunayan ikaw ay Sugo ng Allâh. Ganap na Nababatid ng Allâh na ikaw ay Kanyang Sugo, at ang Allâh ay tumitestigo na ang mga mapagkunwari ay mga sinungaling sa kanilang panlabas na pagpapakita ng pagtestigo sa iyo, na sila ay sumusumpa sa pamamagitan ng kanilang mga bibig at inililihim nila sa kanilang kalooban ang pagtanggi at di-paniniwala.

63:2

Hassanor Alapa : Kinowa iran so manga sapa iran a rnding na mirn siran sa lalan ko Allāh mataan a siran na marata so nganin a miaadn siran a gii ran nggalbkn

Muhsin Khan : They have made their oaths a screen (for their hypocrisy). Thus they hinder (men) from the Path of Allah. Verily, evil is what they used to do.

Sahih International : They have taken their oaths as a cover, so they averted [people] from the way of Allah . Indeed, it was evil that they were doing.

Pickthall : They make their faith a pretext so that they may turn (men) from the way of Allah. Verily evil is that which they are wont to do,

Yusuf Ali : They have made their oaths a screen (for their misdeeds): thus they obstruct (men) from the Path of Allah: truly evil are their deeds.

Shakir : They make their oaths a shelter, and thus turn away from Allah's way; surely evil is that which they do.

Dr. Ghali : They have taken to themselves their oaths as a pretext: so they have barred from the way of Allah. Surely odious is whatever they were doing.

Tafsir Jalalayn : They have taken their oaths as a shield, as a [means of] protection for their possessions and their lives, and so they have barred, thereby, from the way of God, that is, from using them for the struggle. Evil indeed is that which they are wont to do.

Tagalog : Katiyakan, ginagawa nila na mga mapagkunwari ang panunumpa upang mapangalagan nila ang kanilang mga sarili mula sa paninisi at parusa, at sa ganito nila pinigilan ang kanilang mga sarili at pinigilan ang mga tao mula sa Matuwid na Daan ng Allâh. Walang pag-aalinlangan, napakasama ng kanilang ginawa;

63:3

Hassanor Alapa : Gioto na kagia mataan a siran na miaratiaya siran oriyan iyan na mikhafir siran na tiombokan so manga poso’ iran na di siran phakasabot

Muhsin Khan : That is because they believed, then disbelieved, therefore their hearts are sealed, so they understand not.

Sahih International : That is because they believed, and then they disbelieved; so their hearts were sealed over, and they do not understand.

Pickthall : That is because they believed, then disbelieved, therefore their hearts are sealed so that they understand not.

Yusuf Ali : That is because they believed, then they rejected Faith: So a seal was set on their hearts: therefore they understand not.

Shakir : That is because they believe, then disbelieve, so a seal is set upon their hearts so that they do not understand.

Dr. Ghali : That is for that they believed; thereafter they disbelieved; then their hearts have been stamped upon, (i.e., sealed) so they do not comprehend.

Tafsir Jalalayn : That, namely, their evil deed, is because they believed, by [affirming faith only with] the tongue, then disbelieved, in [their] hearts, that is to say, they persist in harbouring disbelief in it; therefore their hearts have been stamped, sealed, with disbelief. Hence they do not understand, faith.

Tagalog : Dahil sa sila ay naniwala bilang panlabas na pagpapakita lamang, subali’t sa kanilang kalooban ay poot, pagtanggi at di-paniniwala, na kung kaya, isinara ng Allâh ang kanilang mga puso dahil sa kanilang di-paniniwala, kaya hindi na nila naintidihan kung ano ang nakabubuti sa kanila.

63:4
Hassanor Alapa : Go igira miailay nka siran na iphammsa nka so manga lawas 1779 iran a o tharo siran na phamakin’g ka ko katharo iran sa datar siran o watang a sasandayin, a iitongn iran a langowan a lalis na khisogat kiran siran so ridoay na pananggila inka siran, biono siran o Allāh andamanaya i kapphanilay ran ko bnar

Muhsin Khan : And when you look at them, their bodies please you; and when they speak, you listen to their words. They are as blocks of wood propped up. They think that every cry is against them. They are the enemies, so beware of them. May Allah curse them! How are they denying (or deviating from) the Right Path.

Sahih International : And when you see them, their forms please you, and if they speak, you listen to their speech. [They are] as if they were pieces of wood propped up - they think that every shout is against them. They are the enemy, so beware of them. May Allah destroy them; how are they deluded?

Pickthall : And when thou seest them their figures please thee; and if they speak thou givest ear unto their speech. (They are) as though they were blocks of wood in striped cloaks. They deem every shout to be against them. They are the enemy, so beware of them. Allah confound them! How they are perverted!

Yusuf Ali : When thou lookest at them, their exteriors please thee; and when they speak, thou listenest to their words. They are as (worthless as hollow) pieces of timber propped up, (unable to stand on their own). They think that every cry is against them. They are the enemies; so beware of them. The curse of Allah be on them! How are they deluded (away from the Truth)!

Shakir : And when you see them, their persons will please you, and If they speak, you will listen to their speech; (they are) as if they were big pieces of wood clad with garments; they think every cry to be against them. They are the enemy, therefore beware of them; may Allah destroy them, whence are they turned back?

Dr. Ghali : And when you see them, you admire their figures; and in case they speak, you hear their speech as if they were propped-up timbers. They reckon every shout is against them. They are the enemy, so beware of them. Allah assail them! However are they diverged (from the Truth)!

Tafsir Jalalayn : And when you see them, their figures please you, on account of their fairness; and if they speak, you listen to their speech, because of its eloquence. [Yet] they are, by virtue of the enormous size of their figures, [yet] in their lack of comprehension, like blocks of timber (read khushbun or khushubun) [that have been] propped-up, set reclining against a wall. They assume that every cry, made, like a battle-cry or one made to [retrieve] a lost camel, is [directed] against them, because of the [extent of] terror in their hearts, lest something should be revealed deeming their blood licit. They are the enemy, so beware of them, for they communicate your secrets to the disbelievers. May God assail them!, destroy them! How can they deviate?, how can they be turned away from faith after the proofs [for it] have been established?

Tagalog : At kapag nakita mo sila na mga mapagkunwari ay kalulugdan mo ang kanilang tindig at panlabas na kaanyuan, at kapag sila ay nagsalita, pakikinggan mo ang kanilang mga salita; dahil sa tatas ng kanilang mga dila, at ang kanilang mga puso ay walang laman na tamang paniniwala, at ganoon din ang kanilang kaisipan, wala rin ito sa tamang pag-iintindi at sa anumang kapaki-pakinabang na kaalaman. Ang katulad nila ay parang mga kahoy na nakasandal sa pader na walang halaga, na iniisip nila na sa tuwing may di-kanais-nais na pangyayari o nakatatakot na pangyayari ay laban sa kanila na sila ang pinupuntirya at sisirain sila; dahil katotohanang batid nila ang kanilang tunay na katayuan, at ito ay nagpapahiwatig ng kanilang labis na karuwagan at labis na pagkatakot na nakatanim sa kanilang kalooban.

Sila ay iyong mga kaaway at sukdulan ang kanilang poot sa iyo at sa mga pananampalataya, na kung kaya, maging maingat ka sa kanila, isinumpa sila ng Allâh at inilayo sa Kanyang Awa! Paanong tinatanggihan nila ang katotohanan at nagtungo sila sa pagiging mapagkunwari at pagkaligaw?

63:5
Hassanor Alapa : Igira pitharo kiran a song kano sii ka iphamangni 1780 kano o Rasūlullāh sa rila na lingiin iran so manga olo iran (sa kasanka) sa mailay nka siran a phagrn siran, a siran na thatakabor

Muhsin Khan : And when it is said to them: "Come, so that the Messenger of Allah may ask forgiveness from Allah for you", they turn aside their heads, and you would see them turning away their faces in pride.

Sahih International : And when it is said to them, "Come, the Messenger of Allah will ask forgiveness for you," they turn their heads aside and you see them evading while they are arrogant.

Pickthall : And when it is said unto them: Come! The messenger of Allah will ask forgiveness for you! they avert their faces and thou seest them turning away, disdainful.

Yusuf Ali : And when it is said to them, "Come, the Messenger of Allah will pray for your forgiveness", they turn aside their heads, and thou wouldst see them turning away their faces in arrogance.

Shakir : And when it is said to them: Come, the Messenger of Allah will ask forgiveness for you, they turn back their heads and you may see them turning away while they are big with pride.

Dr. Ghali : And when it is said to them, "Come. The Messenger of Allah will ask forgiveness for you, " they twist their heads, and you see them barring (themselves), and they are waxing proud.

Tafsir Jalalayn : And when it is said to them, ‘Come, offer apologies, and God’s Messenger will ask forgiveness for you’, they twist (read lawwaw or lawū), they turn, their heads, and you see them turning away, rejecting this [offer], disdainful.

Tagalog : At kapag sinabi sa kanila na mga mapagkunwari: Magsipagbalik-loob kayo sa Allâh sa pamamagitan ng pag-anim ninyo sa anumang nagawa ninyong masasamang salita at kamangmangan, at ihihingi kayo ng Sugo ng Allâh ng kapatawaran sa Allâh na ‘Rabb’ na Tagapaglikha, ay iiiling nila ang kanilang mga ulo bilang pang-iinsulto at pagmamataas, at makikita mo sila, O Muhammad, na tatalikod sa iyo at nagmamataas sa pamamagitan ng di-pagsunod sa anumang iminungkahi mo sa kanila.

63:6
Hassanor Alapa : Mlagid kiran o pamangnin ka siran sa rila antaa ka di nka siran ipamangni sa rila na di siran dn prilaan o Allāh ka so Allāh na di Niyan thoroon so pagtaw a fasiq

Muhsin Khan : It is equal to them whether you (Muhammad SAW) ask forgiveness or ask not forgiveness for them. Verily, Allah guides not the people who are the Fasiqin (rebellious, disobedient to Allah).

Sahih International : It is all the same for them whether you ask forgiveness for them or do not ask forgiveness for them; never will Allah forgive them. Indeed, Allah does not guide the defiantly disobedient people.

Pickthall : Whether thou ask forgiveness for them or ask not forgiveness for them is all one for them; Allah will not forgive them. Lo! Allah guideth not the evil-living folk.

Yusuf Ali : It is equal to them whether thou pray for their forgiveness or not. Allah will not forgive them. Truly Allah guides not rebellious transgressors.

Shakir : It is alike to them whether you beg forgiveness for them or do not beg forgiveness for them; Allah will never forgive them; surely Allah does not guide the transgressing people.

Dr. Ghali : Equal it is for them whether you ask forgiveness for them or you do not ask forgiveness for them, Allah will never forgive them; surely Allah does not guide the immoral people.

Tafsir Jalalayn : It will be the same for them, whether you ask forgiveness for them (a’staghfarta: the interrogative hamza here has taken the place of the conjunctive hamza) or do not ask forgiveness for them: God will never forgive them. Indeed God does not guide the immoral folk.

Tagalog : Pareho rin sa kanila na mga mapagkunwari, O Muhammad, ihingi mo man sila ng kapatawaran o hindi mo sila ihingi ng kapatawaran, kailanman ay hindi patatawarin ng Allâh ang kanilang mga kasalanan; dahil sa kanilang pagpupumilit sa pagiging masama at pagiging matindi sa kanilang pagtanggi sa Allâh. Katiyakang hindi ginagabayan ng Allâh sa paniniwala ang mga tumanggi sa Kanya, na mga naghimagsik na hindi sumunod sa Kanyang kagustuhan.

63:7
Hassanor Alapa : Siran so gii ran tharoon a di kano pnggasto sii ko taw a matatago ko Rasūlullāh sa taman sa nggirsik siran (sa awaan iran so Rasūl) go rk o Allāh so manga pondowa ko manga langit ago so lopa ogaid na so manga monafiq na di ran zabotn

Muhsin Khan : They are the ones who say: "Spend not on those who are with Allah's Messenger, until they desert him." And to Allah belong the treasures of the heavens and the earth, but the hypocrites comprehend not.

Sahih International : They are the ones who say, "Do not spend on those who are with the Messenger of Allah until they disband." And to Allah belongs the depositories of the heavens and the earth, but the hypocrites do not understand.

Pickthall : They it is who say: Spend not on behalf of those (who dwell) with Allah's messenger that they may disperse (and go away from you); when Allah's are the treasures of the heavens and the earth; but the hypocrites comprehend not.

Yusuf Ali : They are the ones who say, "Spend nothing on those who are with Allah's Messenger, to the end that they may disperse (and quit Medina)." But to Allah belong the treasures of the heavens and the earth; but the Hypocrites understand not.

Shakir : They it is who say: Do not spend upon those who are with the Messenger of Allah until they break up. And Allah's are the treasures of the heavens and the earth, but the hypocrites do not understand.

Dr. Ghali : They are the ones who say, "Do not expend on the ones who are in the presence of the Messenger of Allah until they break away." And to Allah belong the treasuries of the heavens and the earth, but the hypocrites do not comprehend.

Tafsir Jalalayn : They are the ones who say, to their companions from among the Helpers: ‘Do not expend on those who are with the Messenger of God, from among the Emigrants, until they scatter off’, until they part with him. Yet to God belong the treasuries of the heavens and the earth, with [what they contain of] provision, and so He is the provider for the Emigrants and others, but the hypocrites do not understand.

Tagalog : Sila na mga mapagkunwari ay sinasabi nila sa mga taga-Madinah: Huwag kayong magbigay ng kawanggawa sa mga tagasunod ni Muhammad na mga ‘Muhâjireen,’ hanggang sa sila ay lumayo sa kanya (Muhammad), gayong Pagmamay-ari lamang ng Allâh na Bukod-Tangi ang mga yaman sa mga kalangitan at kalupaan, at ang anumang nasa dalawang ito na kabuhayan, pinagkakalooban Niya ang sinuman na Kanyang nais at pinagkakaitan Niya ang sinuman na Kanyang nais, subali’t hindi ito nauunawaan ng mga mapagkunwari.

63:8
Hassanor Alapa : Gii ran tharoon a amay ka makandod tano sa Madīnah na disomala a pakaliyon on o lbi a mabagr so lbi a 1781 malobay a makadadapanas, go rk o Allāh so bagr ago rk o sogo’ Iyan ago rk o miamaratiaya, ogaid na so manga monafiq na di ran katawan

Muhsin Khan : They (hyprocrites) say: "If we return to Al-Madinah, indeed the more honourable ('Abdullah bin Ubai bin Salul, the chief of hyprocrites at Al-Madinah) will expel therefrom the meaner (i.e. Allah's Messenger SAW)." But honour, power and glory belong to Allah, His Messenger (Muhammad SAW), and to the believers, but the hypocrites know not.

Sahih International : They say, "If we return to al-Madinah, the more honored [for power] will surely expel therefrom the more humble." And to Allah belongs [all] honor, and to His Messenger, and to the believers, but the hypocrites do not know.

Pickthall : They say: Surely, if we return to Al-Madinah the mightier will soon drive out the weaker; when might belongeth to Allah and to His messenger and to the believers; but the hypocrites know not.

Yusuf Ali : They say, "If we return to Medina, surely the more honourable (element) will expel therefrom the meaner." But honour belongs to Allah and His Messenger, and to the Believers; but the Hypocrites know not.

Shakir : They say: If we return to Medina, the mighty will surely drive out the meaner therefrom; and to Allah belongs the might and to His Messenger and to the believers, but the hypocrites do not know.

Dr. Ghali : They say, "Indeed in case we return to Al-Madinah, indeed the mightier ones will definitely drive the humbler ones out of it." And might belongs to Allah, and to His Messenger, and to the believers, but the hypocrites do not know.

Tafsir Jalalayn : They say, ‘Surely if we return, from the raid against the Banū al-Mustaliq, to Medina, the powerful, by which they meant themselves, will [soon] expel from it the weaker’, by which they meant the believers. Yet [the real] might, victory, belongs to God and to His Messenger, and to the believers, but the hypocrites do not know, that.

Tagalog : Sinasabi ng mga mapagkunwari: Kapag kami ay bumalik sa Madinah ay tiyak na palalabasin ng pinakakagalang-galang ang grupo ng mga hamak, na ang ibig sabihin ng mga hamak ay yaong mga mananampalataya, subali’t pagmamay-ari lamang ng Allâh, ang karangalan, at ganoon din ng Kanyang Sugo at ng mga mananampalataya na naniniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo, at hindi sa iba, gayunpaman, ang mga mapagkunwari ay hindi nila ito batid dahil sa tindi ng kanilang kamangmangan.

63:9
Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya oba kano matmbang o manga tamok 1782 iyo go di pn so manga wata iyo ko tadntadm ko Allāh, ka sa taw a nggolawla roo na siran oto so miangalalapis

Muhsin Khan : O you who believe! Let not your properties or your children divert you from the remembrance of Allah. And whosoever does that, then they are the losers.

Sahih International : O you who have believed, let not your wealth and your children divert you from remembrance of Allah . And whoever does that - then those are the losers.

Pickthall : O ye who believe! Let not your wealth nor your children distract you from remembrance of Allah. Those who do so, they are the losers.

Yusuf Ali : O ye who believe! Let not your riches or your children divert you from the remembrance of Allah. If any act thus, the loss is their own.

Shakir : O you who believe! let not your wealth, or your children, divert you from the remembrance of Allah; and whoever does that, these are the losers.

Dr. Ghali : O you who have believed, do not let your riches nor your children divert you from the Remembrance of Allah; and whoever performs (Literally: acts) that, then those are they (who) are the losers.

Tafsir Jalalayn : O you who believe, do not let your possessions and your children divert you, distract you, from the remembrance of God, [from] the five prayers; for whoever does that — it is they who are the losers.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo! Huwag ninyong pahintulutan na kayo ay malinlang ang inyong mga yaman, at ganoon din, ng inyong mga anak mula sa pagsamba sa Allâh at pagsunod sa Kanya, at sinuman ang malinlang hinggil dito (pagsamba) ng kanyang mga yaman at kanyang mga anak, sila sa katotohanan ang mga ganap na talunan na wala silang anumang bahagi mula sa parangal ng Allâh at ng Kanyang Awa.

63:10
Hassanor Alapa : Go nggasto kano ko pd ko nganin a inirizki Ami rkano ko onaan pn o da kaomaa o isa rkano o kapatay sa matharo iyan a Kadnan ko oba ako Nka bo phakaorin sa taalik a marani ka zadka ko ago mabaloy ako a pd ko manga pipia (i galbk).

Muhsin Khan : And spend (in charity) of that with which We have provided you, before death comes to one of you and he says: "My Lord! If only You would give me respite for a little while (i.e. return to the worldly life), then I should give Sadaqah (i.e. Zakat) of my wealth , and be among the righteous [i.e. perform Hajj (pilgrimage to Makkah)].

Sahih International : And spend [in the way of Allah ] from what We have provided you before death approaches one of you and he says, "My Lord, if only You would delay me for a brief term so I would give charity and be among the righteous."

Pickthall : And spend of that wherewith We have provided you before death cometh unto one of you and he saith: My Lord! If only thou wouldst reprieve me for a little while, then I would give alms and be among the righteous.

Yusuf Ali : and spend something (in charity) out of the substance which We have bestowed on you, before Death should come to any of you and he should say, "O my Lord! why didst Thou not give me respite for a little while? I should then have given (largely) in charity, and I should have been one of the doers of good".

Shakir : And spend out of what We have given you before death comes to one of you, so that he should say: My Lord! why didst Thou not respite me to a near term, so that I should have given alms and been of the doers of good deeds?

Dr. Ghali : And expend of what We have provided you even before the death comes up to one of you; then he says, "Lord! Had You deferred me to a near term, (i.e., go back to life for a while) so that I may donate (alms), and so I may become one of the righteous."

Tafsir Jalalayn : And expend, in alms, of that with which We have provided you before death comes to any of you, whereat he will say, ‘My Lord, if only (law-lā means hal-lā, ‘why [do You] not’; or the lā is extra and the law is optative) You would reprieve me for a short time so that I might give charity (assaddaq: the original tā’ [of atasaddaqa] has been assimilated with the sād), that I might offer alms, and become one of the righteous!’, by making the Pilgrimage. Ibn ‘Abbās, may God be pleased with both [him and his father], said, ‘Every person who has fallen short of [his duty regarding] alms and the Pilgrimage will ask to be returned [to this world] at the moment of death’.

Tagalog : At gumasta kayo, O kayong mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo, mula sa ilang bahagi ng anumang ipinagkaloob Namin sa inyo sa Daan ng Mabuti, bago dumating sa isa sa inyo ang kamatayan, at kanyang sasabihin bilang pagsisisi kapag nakita na niya ang mga palatandaan nito: O Allâh na aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Maaari Mo ba akong pagkalooban ng maikli pang panahon, at iantala Mo ang aking kamatayan ng kahit maiksing oras, upang makapagbigay ako ng kawanggawa mula sa aking kayamanan, at nang ako ay maging kabilang sa mga mabubuti na may takot sa Iyo?

63:11

Hassanor Alapa : Go da dn a izndod o Allāh a ginawa amay ka makaoma so ajal iyan (sa phatay dn)1783 go so Allāh na Gomgpa ko nganin a gii niyo nggalbkn.

Muhsin Khan : And Allah grants respite to none when his appointed time (death) comes. And Allah is All-Aware of what you do.

Sahih International : But never will Allah delay a soul when its time has come. And Allah is Acquainted with what you do.

Pickthall : But Allah reprieveth no soul when its term cometh, and Allah is Informed of what ye do.

Yusuf Ali : But to no soul will Allah grant respite when the time appointed (for it) has come; and Allah is well acquainted with (all) that ye do.

Shakir : And Allah does not respite a soul when its appointed term has come, and Allah is Aware of what you do.

Dr. Ghali : And Allah will never defer any self when its term comes; and Allah is Ever-Cognizant of whatever you do.

Tafsir Jalalayn : But God will never reprieve a soul when its term has come. And God is Aware of what you do (ta‘malūna; also read [as the third person plural] ya‘malūna, ‘they do’).

Tagalog : At kailanman ay hindi na iaantala ng Allâh ang sinumang may buhay kapag dumating na ang kamatayan nito, at nabuo na niya ang nakatakdang buhay na para sa kanya. At walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid Niya nang ganap ang anumang inyong ginagawa mabuti man o masama, at ayon dito kayo ay tinutumbasan.


Osayan

1778. Gianan so bandingan ko manga monafiq a igira miakaoma siran ko Rasūlullāh [s.a.w] na zaksian iran a mataan a skaniyan na Nabī, na antonaa i gona o gii ran kazaksi a so Allāh na aya lbi a saksi ko kananabi niyan, a siran oto na di ran paparatiayaan so manga ndao o Islām sabap sa manga donsian siran a di tolabos so paratiaya iran, kinowa iran so manga sapa iran a lindongan ko isosoln iran a marata, na so Allāh na katawan iyan so mapipikir iran.

1779. O ilay anka so arog a lawas iran na manga kaolit siran sabap sa kagia siran na manga taw a mapasang i kapagdas sa tamok ago manga bosaw siran na lalayon dadabokan so lawas ka di siran phroromasay ko kanggalbk sa simba ago so kapamowasa ago di siran khabisig ko manga galbk a marasay na pkhailay nka a tomtnang so manga kobal iran a da a bali niyan sii ko Allāh ka itagon siran ko Naraka amay ka mamatay siran.

1780. Gianan so sipat o manga monafiq a o tharoa kiran a song siran ko Rasūlullāh [s.a.w] ka an iyan siran mipamangni sa rila ko Allāh na ba iran dn lingia a olo iran sa kasanka, odi na idingil iran so paras iran sa man iran a da man’g so katharo, sa pphangonsiin iran so manga taw sa di ran kanggasto ko lalan ko Allāh ka oba kasabapi sa kaawai ran ko Rasūlullāh [s.a.w].

1781. Gianan so katharo o Abdullāh Bin Ubayyi a dato o manga monafiq sa Madīnah ko kiapakazasawala o manga Muslim ago so manga pd iyan sa phakaawaan iyan kon sa Madīnah so manga Muslim a khipakadadapanas ka siran kon i manga poporo, sa pimbasa niyan ko manga Muslim so katharo iyan a: “Pagolit inka so aso nka ka an ka niyan makhkb”. O kabaya aka so kapangolad san na ilay anka so Tafsīr o Ibn Kathīr ka ndodon so pariksa.

1782. Lalayon dn malilipat so manosiya ko tadntadm ko Allāh igira mikhawasa ago mimbabawata sa madakl, na piakitadman kiran o Allāh so kapananadmi ran on ko masa pn a adn a gona o kapananadm, ka ba amay ka makarani dn so kaphatay niyan a misampay ko bakrng so napas a da dn a bali o kapananadm ka kialkhban dn so pinto o kapanawbat.

1783. Anda dn i kapakaoma o Ajal o taw na di dn khisndod sa sakotika bo ka gianan so kokoman o Allāh a da dn a ba on phakarn. So kapatay i isa a kiapayagan ko kaontol o Allāh ko manga kaadn iyan a milagilagid siran on so kawasa so miskin so mababa ago so maporo na palaya dn phatay ago mlagilagid siran ko ajal iran a da dn a ba on khisndod sa ba kabgi sa kotika a saprk mata bo.