So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Jumu’ah - [ 62 So Alongan a Jumu’ah ] - سـورة الجمعـة
( The Congregation, Friday - Ang [Araw ng] Jumu`ah [Biyernes] ) -

Pangnal ko Sūrah

Giai so ika nm ko manga Sūrah a maririnkit a initoron sa Madīnah, a mianagipoon ko Sūrah 57.

Aya onayan a bandingan iyan na so kaplimod o isa ka sagorompong a Muslim sa pantag sa simba ko Allāh ago kapamagodasa, ka kagia so kapakalankap o ndao o Islam na patoray ko kalankapan, ka an kiran rabray so ongangn ago so katao.

Da a kattndo o masa a kiatoron iyan, sa aya marani na sii dn ko paganay a kapakathikna o manga Muslim sa Madīnah, ko pagltan o ika dowa ago ika tlo ragon ko Hijrah.

So Katimbl iyan: So Wahī na initoron ko manga taw a korang kiran so sabot ko kazorat ago so kabatiya, sa pantag sa kabilangataw iran ago kasinanad iran ko parangay a mapia a kasankapan iran ko kapagawidi ran ko panolon o Islām ko pagtaw ko doniya, so kinipaliogatn ko kaplimod ko alongan a Jumu’ah sa anda dn i kitawagn ko Bang na ithaplk so langowan taman a kandodolona sa zong so taw ko Masjid o Allāh sa pantag sa simba (62:1-11).

Initoron sa Madīnah aya bilangan o ayat iyan na 11, tomioron ko oriyan o Sūrah as Saff.

So Hadīth a Manonompang on:

Miakapoon ko Ibn Abbās [r.a.] a so Rasūlullāh [s.a.w] na miaadn a pmbatiaan iyan ko sambayang a Jumu’ah so Sūrah al Jumu’ah ago so Sūrah al Munāfiqūn. (pianothol o Muslim ko Sahīh iyan ).

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

62:1

Hassanor Alapa : Pthasibih sii ko Allāh so 1772 nganin a madadalm ko manga langit ago so nganin a madadalm ko lopa, a Dato a Soti a Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : Whatsoever is in the heavens and whatsoever is on the earth glorifies Allah, the King (of everything), the Holy, the All-Mighty, the All-Wise.

Sahih International : Whatever is in the heavens and whatever is on the earth is exalting Allah , the Sovereign, the Pure, the Exalted in Might, the Wise.

Pickthall : All that is in the heavens and all that is in the earth glorifieth Allah, the Sovereign Lord, the Holy One, the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : Whatever is in the heavens and on earth, doth declare the Praises and Glory of Allah,- the Sovereign, the Holy One, the Exalted in Might, the Wise.

Shakir : Whatever is in the heavens and whatever is in the earth declares the glory of Allah, the King, the Holy, the Mighty, the Wise.

Dr. Ghali : Whatever is in the heavens and whatever is in the earth extols to Allah, The King, The Superb Holy, The Ever-Mighty, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : All that is the heavens and all that is in the earth glorifies God, [all] proclaims His transcendence (the lām [of li’Llāhi] is extra; mā is used instead of min in order to indicate the predominance [of non-rational beings]), the King, the Holy, the One Who transcends what does not befit Him, the Mighty, the Wise, in His kingdom and in His actions.

Tagalog : Pinuri ang Allâh at inilayo sa anumang bagay na hindi karapat-dapat para sa Kanyang Kamaharlikaan, ng lahat ng mga nasa kalangitan at mga nasa kalupaan, na Siya ay ‘Al-Malik’ – Bukod-Tanging Hari at Tagapagmay-ari ng lahat ng bagay, na wala Siyang kahati ni kabahagi ni katambal man, at ginagawa Niya ang anuman na Kanyang nais na walang sinuman ang makapipigil sa Kanya, na Siya ay ‘Al-Quddus’ – Banal, Ganap ang mga Katangian, at Malaya at Ligtas sa lahat ng pangangailangan at anumang kakulangan, na ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nadaraig, na ‘Al-Hakeem’ – Ganap na Maalam sa lahat ng Kanyang Pagpapanukala, Pangangasiwa at Paglikha.

62:2
Hassanor Alapa : Skaniyan so siogoan Iyan so pagtaw a di phakabatiya sa 1773 sogo’ a pd kiran, a pmbatiaan iyan kiran so manga tanda Iyan ago pzotin iyan siran, ago iphagndao niyan kiran so Kitāb ago so Hikmah apia pn miaadn siran sa miaona a madadalm siran sa kadadag a mapayag

Muhsin Khan : He it is Who sent among the unlettered ones a Messenger (Muhammad SAW) from among themselves, reciting to them His Verses, purifying them (from the filth of disbelief and polytheism), and teaching them the Book (this Quran, Islamic laws and Islamic jurisprudence) and Al-Hikmah (As-Sunnah: legal ways, orders, acts of worship, etc. of Prophet Muhammad SAW). And verily, they had been before in mainfest error;

Sahih International : It is He who has sent among the unlettered a Messenger from themselves reciting to them His verses and purifying them and teaching them the Book and wisdom - although they were before in clear error -

Pickthall : He it is Who hath sent among the unlettered ones a messenger of their own, to recite unto them His revelations and to make them grow, and to teach them the Scripture and wisdom, though heretofore they were indeed in error manifest,

Yusuf Ali : It is He Who has sent amongst the Unlettered a messenger from among themselves, to rehearse to them His Signs, to sanctify them, and to instruct them in Scripture and Wisdom,- although they had been, before, in manifest error;-

Shakir : He it is Who raised among the inhabitants of Mecca an Messenger from among themselves, who recites to them His communications and purifies them, and teaches them the Book and the Wisdom, although they were before certainly in clear error,

Dr. Ghali : He is The One Who has sent forth among the illiterate (i.e., unlettered Arabs; the common folk) a Messenger from among them, to recite His ayat (Verses, signs) to them, and to cleanse them, and to teach them the Book and (the) Wisdom, though they were earlier indeed in evident error.

Tafsir Jalalayn : It is He Who sent to the unlettered [folk], [among] the Arabs (ummī means ‘one who cannot write or read a book’), a messenger from among them, namely, Muhammad (s), to recite to them His signs, the Qur’ān, and to purify them, to cleanse them from idolatry, and to teach them the Book, the Qur’ān, and wisdom, [in] the rulings that it contains, though indeed (wa-in: in has been softened from the hardened form, with its subject having been omitted, that is to say, [understand it as] wa-innahum) before that, [before] his coming, they had been in manifest error.

Tagalog : Walang iba kundi ang Allâh ang nagpadala sa mga Arabo ng Sugo na hindi marunong bumasa, na nagmula mismo sa kanila tungo sa lahat ng sangkatauhan, na walang anumang (Banal na) Kasulatan ni bakas ng mensahe ang nakarating sa kanila, na binibigkas sa kanila ang Qur’ân, at nililinis sila mula sa mga maling paniniwala at mga masasamang pag-uugali, at itinuturo sa kanila ang Qur’ân at ang ‘Sunnah.’
At katiyakan, sila bago ang pagkakapadala ng Sugong ito ay nasa malinaw na pagkaligaw mula sa katotohanan.

62:3

Hassanor Alapa : Go adn a salakaw a pd kiran a da kiran pn makataalok, 1774 a skaniyan (a Allāh) so Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : And He has sent him (Prophet Muhammad SAW) also to others among them (Muslims) who have not yet joined them (but they will come). And He (Allah) is the All-Mighty, the All-Wise.

Sahih International : And [to] others of them who have not yet joined them. And He is the Exalted in Might, the Wise.

Pickthall : Along with others of them who have not yet joined them. He is the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : As well as (to confer all these benefits upon) others of them, who have not already joined them: And He is exalted in Might, Wise.

Shakir : And others from among them who have not yet joined them; and He is the Mighty, the Wise.

Dr. Ghali : And (He has sent him to) others of them who have not yet joined them; and He is the Ever-Mighty, The Ever-Wise

Tafsir Jalalayn : And [to] others (wa-ākharīna is a supplement to al-ummiyyīna, ‘the unlettered’), that is to say, those who are alive, from among them, and [to] those of them who will come after them, who have not yet joined them, with regard to precedence and merit; and He is the Mighty, the Wise, in His kingdom and in His actions: those [mentioned as coming afterwards] are the Successors (al-tābi‘ūna); and it suffices to mention these [Successors] in order to illustrate the [greater] merit of the Companions, among whom the Prophet (s) was sent, over all those others, of humans and jinn, to whom he was [also] sent and who [believed and] will believe in him up until the Day of Resurrection, for every generation is better than the succeeding one.

Tagalog : At ipinadala rin siya sa ibang mga sambayanan, at maging sa mga darating pang henerasyon na hindi pa lumilitaw, na ito ay magmumula sa mga Arabo at mga hindi Arabo, na siya ay ipinadala bilang Sugo sa lahat ng sangkatauhan. At ang Allâh, Siya ay ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan, Bukod-Tangi at Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay, na ‘Al-Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang mga sinasabi at ginagawa.

62:4

Hassanor Alapa : Gioto so kalbihan o Allāh a ipmbgay niyan ko taw a khabayaan Iyan, go so Allāh i khirk ko kalbihan a mala.

Muhsin Khan : That is the Grace of Allah, which He bestows on whom He wills. And Allah is the Owner of Mighty Grace.

Sahih International : That is the bounty of Allah , which He gives to whom He wills, and Allah is the possessor of great bounty.

Pickthall : That is the bounty of Allah; which He giveth unto whom He will. Allah is of Infinite Bounty.

Yusuf Ali : Such is the Bounty of Allah, which He bestows on whom He will: and Allah is the Lord of the highest bounty.

Shakir : That is Allah's grace; He grants it to whom He pleases, and Allah is the Lord of mighty grace.

Dr. Ghali : That is the Grace of Allah; He brings it to whomever He decides; and Allah is The Owner of The Ever-Magnificent Grace.

Tafsir Jalalayn : That is the bounty of God, which He gives to whom He will — [such as] the Prophet and those mentioned with him — and God is [dispenser] of tremendous bounty.

Tagalog : Itong pagkakapadala sa Sugo na si Muhammad para sa sambayanan ng mga Arabo at hindi Arabo ay bilang kagandahang-loob na mula sa Allâh, na ipinagkakaloob Niya sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin, na Siya ay Dhûl Fadhlil `Adzeem’ – Bukod-Tanging Nagmamay-ari at Tagapagkaloob ng dakilang kagandahang-loob at masaganang biyaya.

62:5
Hassanor Alapa : Aya ibarat o siran oto a piakiawidan kiran so Tawrāh oriyan iyan na da iran tanggonga (so kinggolalann on) na datar 1775 o himār a maawid sa madakl a manga kitab (a di niyan sasabotn so aawidan iyan) marata so ibarat o pagtaw a siran oto so piakambokhag iran so manga tanda o Allāh, go so Allāh na di niyan thoroon so pagtaw a pananakoto

Muhsin Khan : The likeness of those who were entrusted with the (obligation of the) Taurat (Torah) (i.e. to obey its commandments and to practise its legal laws), but who subsequently failed in those (obligations), is as the likeness of a donkey who carries huge burdens of books (but understands nothing from them). How bad is the example (or the likeness) of people who deny the Ayat (proofs, evidences, verses, signs, revelations, etc.) of Allah. And Allah guides not the people who are Zalimun (polytheists, wrong-doers, disbelievers, etc.).

Sahih International : The example of those who were entrusted with the Torah and then did not take it on is like that of a donkey who carries volumes [of books]. Wretched is the example of the people who deny the signs of Allah . And Allah does not guide the wrongdoing people.

Pickthall : The likeness of those who are entrusted with the Law of Moses, yet apply it not, is as the likeness of the ass carrying books. Wretched is the likeness of folk who deny the revelations of Allah. And Allah guideth not wrongdoing folk.

Yusuf Ali : The similitude of those who were charged with the (obligations of the) Mosaic Law, but who subsequently failed in those (obligations), is that of a donkey which carries huge tomes (but understands them not). Evil is the similitude of people who falsify the Signs of Allah: and Allah guides not people who do wrong.

Shakir : The likeness of those who were charged with the Taurat, then they did not observe it, is as the likeness of the ass bearing books, evil is the likeness of the people who reject the communications of Allah; and Allah does not guide the unjust people.

Dr. Ghali : The likeness of the ones who have been made to carry the Tawrah, (The Book revealed to Muaa (Moses), of which the extant Torah is a corruption then afterwards they have not carried it, is as the likeness of an ass carrying tomes. Miserable is the likeness of the people who have cried lies to the signs of Allah; and Allah does not guide the unjust people.

Tafsir Jalalayn : The likeness of those who were entrusted with the Torah, those who were charged with implementing it, then failed to uphold it, [then] failed to act in accordance with it, in what pertains to the descriptions of the Prophet (s), and so did not believe in him, is as the likeness of an ass carrying books, in that it does not benefit from them. Evil is the likeness of the people who deny God’s signs, those confirming the truth of the Prophet (s) — (the object of rebuke is omitted but is implied to be hādhā’l-mathalu, ‘this likeness’). And God does not guide the evildoing folk, the disbelievers.

Tagalog : Ang kahalintulad ng mga Hudyo na inutusan na ipatupad ang ‘Tawrah’ subali’t pagkatapos ay hindi naman nila ito isinagawa, ay katulad ng isang asno na pasan-pasan nito ang mga aklat subali’t hindi nito alam kung ano ang nasa loob nito, napakasama ang ginawang paghahalintulad sa mga tao na tinanggihan ang mga talata ng Allâh, at hindi naging kapaki-pakinabang sa kanila ang mga ito.
At hindi ginagabayan ng Allâh ang mga masasama na lumalabag sa Kanyang hangganang itinatakda at hindi sumusunod sa Kanyang kagustuhan.

62:6
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a hay so siran oto a manga Yahūdī amay ka pinikir iyo a skano so manga salinggogopa o Allāh a di ron pd so manga taw na zimalawa niyo kon so kapatay amay ka toman kano

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "O you Jews! If you pretend that you are friends of Allah, to the exclusion of (all) other mankind, then long for death if you are truthful."

Sahih International : Say, "O you who are Jews, if you claim that you are allies of Allah , excluding the [other] people, then wish for death, if you should be truthful."

Pickthall : Say (O Muhammad): O ye who are Jews! If ye claim that ye are favoured of Allah apart from (all) mankind, then long for death if ye are truthful.

Yusuf Ali : Say: "O ye that stand on Judaism! If ye think that ye are friends to Allah, to the exclusion of (other) men, then express your desire for Death, if ye are truthful!"

Shakir : Say: O you who are Jews, if you think that you are the favorites of Allah to the exclusion of other people, then invoke death If you are truthful.

Dr. Ghali : Say, "O you who have Judaized, in case you assert that you are patronized by Allah, apart from mankind, then covet death, in case you are sincere."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘O you of Jewry, if you claim that you are the [favoured] friends of God, to the exclusion of other people, then long for death, if you are truthful’ (in kuntum sādiqīna is semantically connected to tamannū, ‘long for’; as for the two conditions, the first is dependent on the second, that is to say, if you are truthful in your claim that you are the [favoured] friends of God, and given that [such] a friend would prefer the Hereafter [to this world] and that it [the Hereafter] begins at death, then long for it).

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, na sumusunod sa binago at sinirang katuruan ng mga Hudyo: Kung inaangkin ninyo – bilang kasinungaliangan – na kayo ay mga minamahal ng Allâh kaysa sa ibang mga tao ay hangarin ninyo ang kamatayan kung kayo ay totoo sa inyong pag-aangkin na mahal kayo ng Allâh.

62:7

Hassanor Alapa : Na di ran dn pzimalawn sa dayon sa dayon sabap ko nganin a minipangonakona o manga lima iran, go so Allāh na katawan Iyan so manga pananakoto

Muhsin Khan : But they will never long for it (death), because of what (deeds) their hands have sent before them! And Allah knows well the Zalimun (polytheists, wrong-doers, disbelievers, etc.).

Sahih International : But they will not wish for it, ever, because of what their hands have put forth. And Allah is Knowing of the wrongdoers.

Pickthall : But they will never long for it because of all that their own hands have sent before, and Allah is Aware of evil-doers.

Yusuf Ali : But never will they express their desire (for Death), because of the (deeds) their hands have sent on before them! and Allah knows well those that do wrong!

Shakir : And they will never invoke it because of what their hands have sent before; and Allah is Cognizant of the unjust.

Dr. Ghali : And they do not covet it at all, for what their hands have forwarded; and Allah is Ever-Knowing of the unjust.

Tafsir Jalalayn : But they will never long for it, because of what their hands have sent ahead, in the way of their disbelief of the Prophet, [which itself is] a necessary consequence of their denial; and God is Knower of the evildoers, the disbelievers.

Tagalog : At kailanman ay hindi nila aasamin na mga Hudyo ang kamatayan dahil sa mas nanaig sa kanila ang makamundong buhay kaysa sa Kabilang-Buhay, at pagkatakot sa kaparusahan ng Allâh sa kanila dahil sa kanilang nagawang di-paniniwala at masamang gawain! At ang Allâh ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa mga masasama, at walang anuman ang naililihim sa Kanya sa kanilang pagiging masama.

62:8
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a mataan a so kapatay a so pphalagoyan iyo na mataan a pmbalak rkano, oriyan iyan na pakandodn kano ko Matao ko gayb ago so kamamasaan na panotholn Iyan rkano so nganin a miaadn kano gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : Say (to them): "Verily, the death from which you flee will surely meet you, then you will be sent back to (Allah), the All-Knower of the unseen and the seen, and He will tell you what you used to do."

Sahih International : Say, "Indeed, the death from which you flee - indeed, it will meet you. Then you will be returned to the Knower of the unseen and the witnessed, and He will inform you about what you used to do."

Pickthall : Say (unto them, O Muhammad): Lo! the death from whichye shrink will surely meet you, and afterward ye will be returned unto the Knower of the Invisible and the Visible, and He will tell you what ye used to do.

Yusuf Ali : Say: "The Death from which ye flee will truly overtake you: then will ye be sent back to the Knower of things secret and open: and He will tell you (the truth of) the things that ye did!"

Shakir : Say: (As for) the death from which you flee, that will surely overtake you, then you shall be sent back to the Knower of the unseen and the seen, and He will inform you of that which you did.

Dr. Ghali : Say, "Surely, the death from which you flee will surely then meet you; thereafter you will be turned back to The Knower of the Unseen and the Witnessed. Then He will fully inform you of whatever you were doing."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Assuredly the death from which you flee (fa-innahu: the fā’ is extra) will indeed encounter you; then you will be returned to the Knower of the Unseen and the visible, [the Knower of] what is [kept] secret and what is in the open, and He will inform you of what you used to do’, whereat He will requite you for it.

Tagalog : Sabihin mo: Katiyakan, ang kamatayan na inyong tinatakasan ay walang pag-aalinlangang makahaharap ninyo, dahil katotohanang ito ay darating sa inyo sa katapusan ng inyong buhay, pagkatapos kayo ay ibabalik sa Araw ng Muling Pagkabuhay tungo sa Allâh na Siyang ganap na Nakababatid ng anumang lihim at anumang nakikita, at ipababatid Niya sa inyo ang inyong mga kinagawian na gawin, at ayon dito kayo ay tutumbasan.

62:9
Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya igira initawag so sambayang ko alongan a Jumu’ah na song kano ko tadm ko Allāh (so kapzambayang) sa ganati niyo so kaphasa (ko dagangan) ka gioto i mapia rkano 1776 amay ka katawan iyo

Muhsin Khan : O you who believe (Muslims)! When the call is proclaimed for the Salat (prayer) on the day of Friday (Jumu'ah prayer), come to the remembrance of Allah [Jumu'ah religious talk (Khutbah) and Salat (prayer)] and leave off business (and every other thing), that is better for you if you did but know!

Sahih International : O you who have believed, when [the adhan] is called for the prayer on the day of Jumu'ah [Friday], then proceed to the remembrance of Allah and leave trade. That is better for you, if you only knew.

Pickthall : O ye who believe! When the call is heard for the prayer of the day of congregation, haste unto remembrance of Allah and leave your trading. That is better for you if ye did but know.

Yusuf Ali : O ye who believe! When the call is proclaimed to prayer on Friday (the Day of Assembly), hasten earnestly to the Remembrance of Allah, and leave off business (and traffic): That is best for you if ye but knew!

Shakir : O you who believe! when the call is made for prayer on Friday, then hasten to the remembrance of Allah and leave off trading; that is better for you, if you know.

Dr. Ghali : O you who have believed, when it is called out for prayer on Friday, (the Day of Congregation), then endeavor (to hasten) to the Remembrance of Allah and leave out (your) trading. (Literally: selling) That is most charitable (i.e. best) for you, in case you know.

Tafsir Jalalayn : O you who believe, when the call for prayer is made on Friday, hasten, set off, to the remembrance of God, to the prayer, and leave aside [all] commerce, suspend [all] such contracts. That is better for you, should you know, that it is better for you, then do it.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo! Kapag nanawagan ang tagapagtawag ng ‘Salâh’ sa araw ng Jumu`ah samakatuwid ay magsitungo kayo sa ‘Khutbah’ bilang pakikinig sa pagpapayo at sa pagsagawa ng papuri o pag-alaala sa Allâh, at pansamantalang iwanan ninyo muna ang pakikipagkalakalan, at gayundin ang pamimili at ang lahat ng anumang makaaabala sa inyo. At itong ipinag-utos sa inyo ay mas higit na nakabubuti para sa inyo; dahil naririto ang kapatawaran ng mga kasalanan at gantimpala ng Allâh sa inyo, kung batid ninyo (na ito) ay nakakabuti sa inyong mga sarili ay gawin ninyo ito. Nasa talatang ito ang katibayan sa pag-uutos na dumalo sa ‘Salâh’ ng ‘Jumu`ah’ at pakikinig ng ‘Khutbah’ (o pagpapayo).

62:10
Hassanor Alapa : Na amay ka matonay so sambayang na pharaparak kano ko lopa na plolobaa niyo so pd ko kalbihan o Allāh, ago tatadmi niyo so Allāh sa madakl ka an kano makadaag

Muhsin Khan : Then when the (Jumu'ah) Salat (prayer) is finished, you may disperse through the land, and seek the Bounty of Allah (by working, etc.), and remember Allah much, that you may be successful.

Sahih International : And when the prayer has been concluded, disperse within the land and seek from the bounty of Allah , and remember Allah often that you may succeed.

Pickthall : And when the prayer is ended, then disperse in the land and seek of Allah's bounty, and remember Allah much, that ye may be successful.

Yusuf Ali : And when the Prayer is finished, then may ye disperse through the land, and seek of the Bounty of Allah: and celebrate the Praises of Allah often (and without stint): that ye may prosper.

Shakir : But when the prayer is ended, then disperse abroad in the land and seek of Allah's grace, and remember Allah much, that you may be successful.

Dr. Ghali : So, when the prayer is accomplished, then spread abroad in the land, and seek of the Grace of Allah, and remember Allah much, that possibly you would prosper.

Tafsir Jalalayn : And when the prayer is finished, disperse in the land (this is an imperative denoting permissibility) and seek, provision through, God’s bounty, and remember God, with remembrance, frequently, that perhaps you may be successful, [that perhaps] you may be the winners.

Tagalog : At kapag nakapakinig na kayo ng ‘Khutbah’ at naisagawa na ninyo ang pagsa- ‘Salâh’ ay magsihayo kayo sa kalupaan, at hingin ninyo ang kabuhayan mula sa Allâh sa pamamagitan ng inyong pagpupunyagi at sambitin ninyong madalas ang mga papuri sa Allâh sa lahat ng inyong katayuan; upang makamtan ninyo ang tagumpay sa daigdig at Kabilang-Buhay.

62:11
Hassanor Alapa : Go igira miakailay siran sa dagangan odi na katmbangan na sagomabaan iran sa Ibagak ka iran a tomitindg 1777 tharo anka a so nganin a matatago ko Allāh na aya lbi a mapia a di so katmbangan ago so dagangan, so Allāh i Mapia ko pphamgay sa rizki.

Muhsin Khan : And when they see some merchandise or some amusement [beating of Tambur (drum) etc.] they disperse headlong to it, and leave you (Muhammad SAW) standing [while delivering Jumu'ah's religious talk (Khutbah)]. Say "That which Allah has is better than any amusement or merchandise! And Allah is the Best of providers."

Sahih International : But when they saw a transaction or a diversion, [O Muhammad], they rushed to it and left you standing. Say, "What is with Allah is better than diversion and than a transaction, and Allah is the best of providers."

Pickthall : But when they spy some merchandise or pastime they break away to it and leave thee standing. Say: That which Allah hath is better than pastime and than merchandise, and Allah is the Best of providers.

Yusuf Ali : But when they see some bargain or some amusement, they disperse headlong to it, and leave thee standing. Say: "The (blessing) from the Presence of Allah is better than any amusement or bargain! and Allah is the Best to provide (for all needs)."

Shakir : And when they see merchandise or sport they break up for It, and leave you standing. Say: What is with Allah is better than sport and (better) than merchandise, and Allah is the best of Sustainers.

Dr. Ghali : And when they see (some) commercial dealing or some diversion, they break away to it, and they leave you (standing) upright. Say, "What is in the Providence of Allah is more charitable (i.e., sealed) than diversion and commerce; and Allah is The Most Charitable of providers."

Tafsir Jalalayn : On one occasion the Prophet (s) was delivering the Friday sermon when a caravan arrived and so, as was the custom, drums were beaten to announce its arrival, whereat the people began to leave the mosque [to go to it], all except for twelve men. The following [verse] was then revealed: But when they sight some [opportunity for] business or a diversion, they scatter off towards it, that is, towards the business, since it is what they seek more than diversion, and leave you, during the sermon, standing. Say: ‘That which is with God, in the way of reward, is better, for those who believe, than diversion and commerce. And God is the best of providers’. They say that every person ‘provides for’ (yarzuqu) his dependants, [by which they mean that such a person does so] by means of the provision given by God (min rizqi’Llāhi), exalted be He.

Tagalog : At kapag nakita nila na mga Muslim ang ilang mga kalakal (paninda) o anumang bagay na nakatatawag pansin na makamundo at mga palamuti nito ay nagkakawatak-watak sila patungo roon, at iniwanan ka nila, O Muhammad, na nakatayo sa iyong ‘mimbar’ o pulpito na nagbibigay ng pagpapayo. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Anuman ang nasa Allâh na gantimpala at kasiyahan ay mas higit na kapaki-pakinabang sa inyo kaysa sa mga palamuti at kalakal na inyong hinahangad! At ang Allâh ay ‘Khayrul Râziqeen’ – Bukod-Tanging Pinakamabuting Tagapagbigay ng kabuhayan at Tagapagkaloob, na kung kaya, sa Kanya lamang kayo humingi, at hingin ninyo sa Kanya ang tulong sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa Kanya upang makamtan ninyo mula sa Kanya ang anumang mas nakabubuti sa inyo rito daigdig at sa Kabilang-Buhay.


Osayan

1772. Pd anan ko manga Sūrah a miakaphoonan sa Tasbīh, sa matatankd a langowan a kaadn na pthasbih sa ingaran o Allāh mlagid o giimakatharo anta a ka di, na palaya dn pthas bih sa ingaran o Allāh.

1773. So pagtaw a di phakabatiya ago di phakasorat na siran so manga Arab a da siran kasogoi sa sogo’ sa miaona, sa apia so Mohammad [s.a.w] na ilano iyan so Nabī a di phakabatiya, sa so kinitoronn ko Qur’ān ko basa iran na miakaoman ko bantogan iran ka miniporo iyan so btad iran ko langowan a pagtaw ogaid na adn mambo a kipantag iyan a mala a atastanggongan, sa pitharo o Qur’ān a matatankd a ipagiza kiran o ino siniyap iran ankoto a Qur’ān ago ininggolalan iran so madadalm on a lalangan ago sogoan? (43:44). Sa miaadn so manga Arab a kkpitan iran so agama o Ibrāhīm na so kialagaday o masa na miakasilay so sabot iran on ago sominimba siran sa manga barahala, sa aya bo a mialamba kiran on na so kasisiapa iran sa Baytullāh ago so sabaad a manga galbk ko kanayk (Hajji), ogaid na adn a pangni o Ibrāhīm ko Allāh sa sogoan iyan siran sa sogo’ a pd kiran na tiarima o Allāh so pangni niyan sa miakambowat kiran so Rasūlullāh [s.a.w] a kaposan o manga sogo’.

1774. Giankoto a ayat a ika 3, na aya kon a bantak on na so langowan a Muslim a kna o ba Arab a siran i magawid ko pandi o Islām sa iphamankolong iran ko kazalono o manga masa, sa miakanggonanao sa so Raslūllāh [s.a.w] na siogo ko kalangowan o manosiya sa kna o ba sii bo ko manga Arab, iniiza on ankoto a ayat sa miakatlo, sa makadadarpa so Salmān al Fārisī, na inibtad o Rasūlullāh [s.a.w] a lima niyan ko Salmān al fārisī sa pitharo iyan a: Opama ka so paratiaya na zisii ko bitoon a Thurayyā na disomala a maparoli skaniyan a manga mama – odi na mama – a pd sankai a manga taw, sa pitharo o Mujāhid a siran so manga Ajam a pd on so manga taw sa Fāris.

1775. Gianan so manga Yahūdī a inisaginda siran o Allāh ko himār sabap sa piaki-awidan kiran so kitab a Tawrāh ka an iran minggolalan na da iran nggolalann so madadalm on a manga lalangan ago sogoan na datar siran dn o himār a maawid sankanan a kitab odi na lawan on sa karata ka so himār na da a ongangn iyan na siran na kklimn iran a siran i manga taw o katao, ago siran kon i pagtaw o Allāh a miatindos, na simbag siran o Allāh sa o bnar so pangantap iran na zimalawa iran kon so kapatay ka an siran mitaalok ko Kadnan iran, na simbag o Allāh sa tig iyan a; Di ran dn pzimalawn so kapatay sa dayon sa dayon, sabap ko manga dosa iran a manga ala ko kiasopaka iran ko manga lalangan o Allāh, sa taman sa miaphaoto iran so rarangit iyan sa siran so pagtaw a kiararangitan o Allāh. Sa inrar siran o Rasūlullāh [s.a.w] ago so manga Nasrānī sa amay ka bnar so pangantap iran na inggolalan iran so Mubāhalah, oman i isa na mangni ko Kadnan iyan sa tanaan a morka so salakaw ron ka an mailay o antai bnar i agama na da siran ato (so manga Yahūdī ago so Nasrānī) sa migay siran ba dn sa bois ko manga Muslim karina oto sa di bnar so paratiaya iran. Ilay anka so bandingan ko Mubāhalah ko Sūrah Āli Imrān (3:61)

1776. Gianan so alongan a Jumu’ah a bithowan sa Jumu’ah ka sipik ko katharo a al Jam’ a maana a kaplimod sabap sa kagia pkhalimod on so manga Muslim ko oman pito gawii ko manga ala a masjid o Islam, gianan so gawii a inadn on so Ādam, ago ron inisold ko sorga ago ron miakaliyo, go ron khitana so bankit, sa miatankd anan sa minggolalan sa manga Hadith a manga Sahīh, go miatankd a so manga pagtaw a miangaoona na inisogo kiran ankanan a gawii na miadadag siran on, sa pinili o manga Yahūdī so alongan a Sabtu a so da on mitana so kiaadna ko Ādam, na pinili o manga Nasrānī so gawii a Ahad a so aya poonan o kiapangadn, na pinili o Allāh sankai a pagtaw so alongan a Jumu’ah a so ron siamporna o Allāh so kiapangadn iyan, sa datar o kiapakambowata on o al Bukhārī ago so Muslim a miakapoon ko Abū Hurayrah a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Skitano (so pagtaw) a miaori a khaona ko alongan a Qiyāmah minsan pn bigan siran sa kitāb ko miaonaan tano, go mataan a giai so gawii ran a so inipaliogat kiran o Allāh na miasobag siran on, na tioro tano ron o Allāh, na so manga taw (a miangaoona) sii rkitano sankai a gawii na phagonot siran rkitano, so Yahūdī na mapita (a Sabtu) na so manga Nasrānī na oriyan o mapita (a alongan a Ahad).

Go pianothol o Muslim a: Diadag o Allāh ko alongan a Jumu’ah so manga pagtaw ko miaonaan tano, sa miaadn ko Yahūdī so alongan a Sabtu, na miaadn ko manga Nasrānī so alongan a Ahad, na minioma tano o Allāh na tioro tano niyan ko alongan a Jumu’ah, sa bialoy niyan a alongan a Jumu’ah, ago Sabtu ago Ahad, sa phakaonot siran rkitano ko alongan a Qiyāmah, sa skitano so miaori ko manga taw ko doniya a paganay ko alongan a Qiyāmah, a khaonaan tano komokom ko da pn kakokom o manga kaadn. (piakambowat o dowa a Shaykh a so lapiat na rk o Muslim).

1777. Gianan so mianggolawla ko masa o Rasūlullāh [s.a.w] a tomitindg a giimagosiat na adn a miakaoma a manga komokoda a manga padagang na inawaan o manga Muslim so Rasūlullāh [s.a.w] sa siagombaan iran so dagangan a miakaoma na aya bo a mialamba ko Rasūlullāh [s.a.w] a pphamakin’g on na sapolo ago dowa a mama sa kiaawasan a masjid, na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Ibt ko makapapaar rakn ka o mithondotondog kano sa da a mialamba rkano a isa bo na disomala a tomoga rkano so balintad a apoy (sa siksa rkano). Sa tomioron ankoto a ayat. Miatharo a pd sankoto a mithalimbagak ko Rasūlullāh [s.a.w] so Abū Bakr ago so Umar [r.a.] (Pianothol o al Hāfidh al Mawsilī). Khakowa a dalil sankanan a ayat a so Imām ko kaphangosiat iyan na patoray a makatitindg sa datar o giikapagosiat o Rasūlullāh [s.a.w] a tomitindg skaniyan.