So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Hash’r - [ 59 So Kaplimod ] - سـورة الحشـر
( The Exile - Ang Pagtitipon )

Pangnal ko Sūrah

Giai so ika tlo ko manga sūrah a sapolo a initoron sa Madīnah, a aya pizabanding iyan na so missnggay a bandingan sii ko kaoyagoyag o pagtaw (ummah). Ilay anka so Pangnal ko Sūrah 57. Sii na aya onayan a bandingan na so kiapayaga niyan sa so kandonsiani ko kabnar o kaphagingd ko kasaromag iyan ko manga ridoay niyan na sii kiran thomparak so karata o galbk iran, sa phakatawag oto sa kaphamagoman o bagr o sagorompong a pagtaw, sa gianan so thotolan ko kiabogawa ko sagorompong a manga Yahūdī a mbawataan o Banū an Nadhīr ko olanolan a Rabī’il Awwal a ika pat ragon ko Hijrah.

So Katimbl Iyan: So kiabogawa ko sagorompong a Yahūdī sa Madīnah sabap ko kiadorata iran ko kapasadan iran ago so manga Muslim na gioto i maontol a balas iran, sa siarigan iran sa paganay so kabagr o ronda iran ago so manga kota iran, ago so sarig iran ko panabang o manga tabanga iran, na da mathay a masa na minigobar so kawaraw iran sa kialkan siran ko kassmpanga iran ko ronda o Islām a di khalobayan ka ba dn pphangosbo sa kabagr ko oman gawii, sa biagr siran o Allāh sa tiatap iyan siran sabap ko paratiaya iran (59:1-24).

Initoron sa Madīnah, aya kadakl a ayat iyan na 24, tomioron ko oriyan o al Bayyinah.

So Manonompang on a Hadīth:

Pianothol o al Bukhārī a miakapoon ko Sa’īd Bin Jubayr a: Pitharo akn ko Ibn Abbās so Sūrah al Hashr? Na pitharo iyan a skaniyan so Sūrah o mbawataan o Nadhīr (Banī an Nadhīr).

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

59:1

Hassanor Alapa : Tomiasbih ko Allāh so nganin a madadalm ko manga langit ago so lopa, a Skaniyan so Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : Whatsoever is in the heavens and whatsoever is on the earth glorifies Allah. And He is the All-Mighty, the All-Wise.

Sahih International : Whatever is in the heavens and whatever is on the earth exalts Allah , and He is the Exalted in Might, the Wise.

Pickthall : All that is in the heavens and all that is in the earth glorifieth Allah, and He is the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : Whatever is in the heavens and on earth, let it declare the Praises and Glory of Allah: for He is the Exalted in Might, the Wise.

Shakir : Whatever is in the heavens and whatever is in the earth declares the glory of Allah, and He is the Mighty, the Wise.

Dr. Ghali : Whatever is in the heavens and whatever is in the earth extols to Allah; and He is The Ever-Mighty, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : All that is in the heavens and all that is in the earth glorifies God, that is to say, [all that is in them] exalts Him as being transcendent (the lām [of li’Llāhi, ‘God’] is extra; the use of mā [instead of the personal min] is meant to indicate a predominance [of non-rational beings in the heavens and the earth]). And He is the Mighty, the Wise, in His kingdom and [in] His actions [respectively].

Tagalog : Pinuri ang Allâh at inilayo sa anumang bagay na hindi karapat-dapat sa Kanyang Kamaharlikaan, ng lahat ng mga nasa kalangitan at mga nasa kalupaan, at Siya ay ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nadaraig, na ‘Al-Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang Pagtakda, Pangangasiwa, Paglikha at Pagtala ng mga Batas, na inilalagay Niya ang lahat ng bagay sa karapat-dapat nitong paglagyan.

59:2Hassanor Alapa : Go Skaniyan so iniliyo Niyan so manga kafir a pd ko 1737 ahlul kitāb ko manga ingd iran ko paganay a liot adi niyo pipikirn o ba siran phakaliyo ago tiankd iran a phakalinding kiran so manga kota iran phoon ko Allāh na tialingomaan siran o Allāh sa arangarang a da iran mapagitong, ago inititik Iyan ko manga poso’ iran so kalk, sa pphaminasaan iran so manga walay ran sa so dn so manga lima iran ago so manga lima o miamaratiaya, na kowa kano sa thoma hay manga lalantas i pamikiran 1738

Muhsin Khan : He it is Who drove out the disbelievers among the people of the Scripture (i.e. the Jews of the tribe of Bani An-Nadir) from their homes at the first gathering. You did not think that they would get out. And they thought that their fortresses would defend them from Allah! But Allah's (Torment) reached them from a place whereof they expected it not, and He cast terror into their hearts, so that they destroyed their own dwellings with their own hands and the hands of the believers. Then take admonition, O you with eyes (to see).

Sahih International : It is He who expelled the ones who disbelieved among the People of the Scripture from their homes at the first gathering. You did not think they would leave, and they thought that their fortresses would protect them from Allah ; but [the decree of] Allah came upon them from where they had not expected, and He cast terror into their hearts [so] they destroyed their houses by their [own] hands and the hands of the believers. So take warning, O people of vision.

Pickthall : He it is Who hath caused those of the People of the Scripture who disbelieved to go forth from their homes unto the first exile. Ye deemed not that they would go forth, while they deemed that their strongholds would protect them from Allah. But Allah reached them from a place whereof they recked not, and cast terror in their hearts so that they ruined their houses with their own hands and the hands of the believers. So learn a lesson, O ye who have eyes!

Yusuf Ali : It is He Who got out the Unbelievers among the People of the Book from their homes at the first gathering (of the forces). Little did ye think that they would get out: And they thought that their fortresses would defend them from Allah! But the (Wrath of) Allah came to them from quarters from which they little expected (it), and cast terror into their hearts, so that they destroyed their dwellings by their own hands and the hands of the Believers, take warning, then, O ye with eyes (to see)!

Shakir : He it is Who caused those who disbelieved of the followers of the Book to go forth from their homes at the first banishment you did not think that they would go forth, while they were certain that their fortresses would defend them against Allah; but Allah came to them whence they did not expect, and cast terror into their hearts; they demolished their houses with their own hands and the hands of the believers; therefore take a lesson, O you who have eyes!

Dr. Ghali : He is The One Who drove the ones who disbelieved among the Population of the Book (Or: The Family of the Book, i.e., the life of this world) out of their homes at the first mustering. In no way did you surmise that they would go out, and they surmised that their fortresses would hold them back from Allah. Then Allah came upon them from where they did not (expectedly) reckon, and He hurled horror in their hearts (as) they ruined their houses with their (own) hands and the hands of the believers. So ponder (on that), you who are endowed with beholdings! (i.e., eyesight (s)

Tafsir Jalalayn : It is He Who expelled those who disbelieved of the People of the Scripture, namely, the Jews of the Banū al-Nadīr, from their homelands, [from] their dwellings at Medina, at the first exile, that is, their exile to Syria, the last [exile] being their banishment to Khaybar by ‘Umar during his caliphate. You did not think, O believers, that they would go forth, and they thought that they would be protected (māni‘atuhum is the predicate of an, ‘that’) by their fortresses (husūnuhum, the agent of the verb [māni‘atuhum], with which the predication is completed) from God, from His chastisement. But God, His command and His chastisement, came at them from whence they had not reckoned, [from whence] had never occurred to them, from the part of the believers, and He cast terror (ru‘b or ru‘ub) into their hearts, by having their chief Ka‘b b. al-Ashraf slain, destroying [as they did] (read yukharribūna; or yukhribūna, [derived] from [4th form] akhraba) their houses, in order to take away with them what they valued of wood and so on, with their own hands and the hands of the believers. So take heed, O you who have eyes!

Tagalog : Walang iba kundi Siya (Allâh) ang nagpaalis sa mga yaong tumanggi sa pagiging Propeta ni Muhammad, mula sa mga nagtatangan ng kasulatan na sila ay yaong mga Hudyo ng Banu Nadheer, mula sa kanilang mga tahanan na malapit sa mga Muslim na karatig lugar sa Madinah, at ito ang kauna-unahang pagpapaalis sa kanila mula sa lugar ng mga Arabo tungo sa ‘Sham.’ Hindi ninyo iniisip, O kayong mga Muslim, na sila ay aalis mula sa kanilang mga tahanan, na ganoon sila kaaba at kahamak; dahil sa matinding kapangyarihan at lakas ng kanilang mga kuta. At iniisip ng mga Hudyo na ang kanilang mga kuta ang magliligtas sa kanila mula sa kaparusahan ng Allâh at walang sinuman ang makakagapi sa kanila, subali’t dumating sa kanila ang pinagpasiyahan ng Allâh na hindi man lamang sumagi sa kanilang kaisipan na ito ay mangyayari, at ipinasok ng Allâh sa kanilang mga puso ang takot at matinding pagkagimbal, na sinisira nila ang kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng kanilang mga sariling kamay at sa kamay ng mga mananampalataya. Kung gayon, maging aral sa inyo, O kayong mga nagtatangan ng matitinong pag-iisp at matatalino, ang ganitong nangyari sa kanila.

59:3

Hassanor Alapa : O da kiran soratn o Allāh so kabogaw na disomala a siksaan Iyan siran sii ko doniya ago bagian iran ko akhirat so siksa ko Naraka.

Muhsin Khan : And had it not been that Allah had decreed exile for them, He would certainly have punished them in this world, and in the Hereafter theirs shall be the torment of the Fire.

Sahih International : And if not that Allah had decreed for them evacuation, He would have punished them in [this] world, and for them in the Hereafter is the punishment of the Fire.

Pickthall : And if Allah had not decreed migration for them, He verily would have punished them in the world, and theirs in the Hereafter is the punishment of the Fire.

Yusuf Ali : And had it not been that Allah had decreed banishment for them, He would certainly have punished them in this world: And in the Hereafter they shall (certainly) have the Punishment of the Fire.

Shakir : And had it not been that Allah had decreed for them the exile, He would certainly have punished them in this world, and in the hereafter they shall have chastisement of the fire.

Dr. Ghali : And had not Allah prescribed evacuation (i.e., exile) for them, indeed He would have tormented them in the present (life); (Literally: the lowly (life), i.e., the life of the world ) and in the Hereafter they will have the torment of the Fire.

Tafsir Jalalayn : And had God not prescribed, [had He not] decreed, banishment for them, departure from their homeland, He would have chastised them in this world, by having them killed or taken captive, as He did with the Jews of [Banū] Qurayza, and in the Hereafter there is for them the chastisement of the Fire.

Tagalog : At kung hindi lamang itinakda ng Allâh sa kanila na sila ay lalabas mula sa kanilang mga tahanan at ito ay napagpasiyahan na ay agad nang pinarusahan sila rito pa lamang sa daigdig sa pamamagitan ng pagpatay at pagbihag sa kanila, at para sa kanila sa Kabilang-Buhay ay masidhing kaparusahan sa Impiyernong-Apoy.

59:4

Hassanor Alapa : Gioto na kagia sianka iran so Allāh ago so sogo’ Iyan, na sa taw a sankaan iyan so Allāh na mataan a so Allāh na Mabasng i siksa

Muhsin Khan : That is because they opposed Allah and His Messenger (Muhammad SAW). And whosoever opposes Allah, then verily, Allah is Severe in punishment.

Sahih International : That is because they opposed Allah and His Messenger. And whoever opposes Allah - then indeed, Allah is severe in penalty.

Pickthall : That is because they were opposed to Allah and His messenger; and whoso is opposed to Allah, (for him) verily Allah is stern in reprisal.

Yusuf Ali : That is because they resisted Allah and His Messenger: and if any one resists Allah, verily Allah is severe in Punishment.

Shakir : That is because they acted in opposition to Allah and His Messenger, and whoever acts in opposition to Allah, then surely Allah is severe in retributing (evil).

Dr. Ghali : That is for that they opposed (the Command of Allah and His Messenger; and whoever opposes Allah (Command), then surely Allah is strict in punishment.

Tafsir Jalalayn : That is because they defied, they opposed, God and His Messenger; and whoever defies God, indeed God is severe in retribution, against him.

Tagalog : Itong nangyari sa mga Hudyo na kaparusahan dito sa daigdig at sa anumang nakatambang (o naghihintay) sa kanila na kaparusahan sa Kabilang-Buhay ay sa kadahilanang nilabag nila ang Allâh at Kautusan ng Kanyang Sugo nang matinding paglabag, at kinalaban nila ang Allâh at ang Kanyang Sugo at nagpunyagi sila sa pagsagawa ng mga kasalanan. At ang sinumang lalabag sa Allâh at sa Kanyang Sugo, walang pag-aalinlangan, kung gayon, ang Allâh ay matindi ang Kanyang kaparusahan sa kanya na nakagawa nito.

59:5
Hassanor Alapa : Da a piata iyo a pd sa kayo a korma odi na inibagak iyo a makaatho ko 1739 itado niyan, na sabap sa idin o Allāh, ago kagia ziksaan Iyan so manga fasiq (sonklid a phliyo ko agama)

Muhsin Khan : What you (O Muslims) cut down of the palm-trees (of the enemy), or you left them standing on their stems, it was by Leave of Allah, and in order that He might disgrace the Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah).

Sahih International : Whatever you have cut down of [their] palm trees or left standing on their trunks - it was by permission of Allah and so He would disgrace the defiantly disobedient.

Pickthall : Whatsoever palm-trees ye cut down or left standing on their roots, it was by Allah's leave, in order that He might confound the evil-livers.

Yusuf Ali : Whether ye cut down (O ye Muslim!) The tender palm-trees, or ye left them standing on their roots, it was by leave of Allah, and in order that He might cover with shame the rebellious transgresses.

Shakir : Whatever palm-tree you cut down or leave standing upon its roots, It is by Allah's command, and that He may abase the transgressors.

Dr. Ghali : Whatever tender (crops) you have cut (down) or left upright on their roots, then that was by the permission of Allah, and that He may disgrace the immoral ones.

Tafsir Jalalayn : Whatever palm-trees you cut down, O Muslims, or left standing on their roots, it was by God’s leave: He gave you the choice in this matter, and in order that, by giving [you] leave to cut them down, He might disgrace those who are immoral, the Jews, in return for their objection that the cutting down of productive trees was [deliberate] spoiling [of the land].

Tagalog : Anuman ang inyong pinutol, O kayong mga mananampalataya, na mga punong palmera ng mga datiles o di kaya ay pinanatili ninyo sa pagkakatayo ang mga punong yaon, na hindi na ninyo pinakialaman, ito ay kapahintulutan ng Allâh at Kanyang kagustuhan; upang ipahamak sa pamamagitan nito ang sinumang hindi sumunod sa kagustuhan ng Allâh at lumabag sa Kanyang Batas na pag-uutos at pagbabawal, dahil hinayaan kayo na magapi sila sa pamamagitan ng pagputol ng kanilang mga punong palmera ng mga datiles at pagsunog nito.

59:6
Hassanor Alapa : Go so nganin a inibgay o Allāh ko sogo’ Iyan a phoon kiran (so tiaban a tamok) a da niyo kaosari sa koda ago da pn a onta (sa da a 1740 miaadn on a kathidawa) a gioto so Banu an Nadhīr (na rk oto o Rasūlullāh sa tolabos) ogaid na so Allāh na phakipgs Iyan ko manga sogo’ iyan so taw a khabayaan Iyan, ka so Allāh ko kalangowan a shayi na Gomagaos

Muhsin Khan : And what Allah gave as booty (Fai') to His Messenger (Muhammad SAW) from them, for which you made no expedition with either cavalry or camelry. But Allah gives power to His Messengers over whomsoever He wills. And Allah is Able to do all things.

Sahih International : And what Allah restored [of property] to His Messenger from them - you did not spur for it [in an expedition] any horses or camels, but Allah gives His messengers power over whom He wills, and Allah is over all things competent.

Pickthall : And that which Allah gave as spoil unto His messenger from them, ye urged not any horse or riding-camel for the sake thereof, but Allah giveth His messenger lordship over whom He will. Allah is Able to do all things.

Yusuf Ali : What Allah has bestowed on His Messenger (and taken away) from them - for this ye made no expedition with either cavalry or camelry: but Allah gives power to His messengers over any He pleases: and Allah has power over all things.

Shakir : And whatever Allah restored to His Messenger from them you did not press forward against it any horse or a riding camel but Allah gives authority to His messengers against whom He pleases, and Allah has power over all things.

Dr. Ghali : And whatever (spoils) Allah has conceded His Messenger from them, then in no way did you (The pronoun is plure) agitate either horses or riding beasts; (i.e., you did not use cavalry or comelry to take spoils) but Allah gives authority to His Messengers over whomever He decides; and Allah is Ever-Determiner over everything.

Tafsir Jalalayn : And whatever spoils God has given to His Messenger from these, you did not, O Muslims, spur for it any (min is extra) horses or camels, that is to say, you did not suffer any hardship in [securing] it, but God gives His messengers sway over whomever He will, and God has power over all things: hence you have no right to any of this [booty], rather it is exclusively for the Prophet (s) and those of the four categories mentioned with him in the next verse, [to be dispensed] in accordance with the way in which he used to divide it up, such that each would receive a fifth of the fifth and the rest being the Prophet’s (s), for him to do with as he pleases — thus he gave of it to the Emigrants and three from among the Helpers, on account of their poverty.

Tagalog : At anumang ibinigay ng Allâh sa Kanyang Sugo na napanalunan niya mula sa kayamanan ng mga Hudyo mula sa Banu Nadheer na tinatawag na ‘Fâ`i,’ nang hindi na ginamitan ng kabalyeriya[1] ni pagsakay man sa kamelyo upang ito ay mapasainyo at hindi na kayo naghirap pa.

Subali’t ibinibigay Niya ang kapangyarihan na magapi ng Kanyang mga Sugo ang sinuman na Kanyang nais sa mga kumakalaban sa Kanya, na sila ay susuko nang wala nang labanan, at ang ‘Fâ`i’ ay ang anumang nakuha na kayamanan sa mga walang pananamapalataya sa makatarungang paraan nang walang naganap na labanan. At ang Allâh ay Siyang ‘Qadeer’ – Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay na walang anumang makapipigil sa Kanya.

59:7Hassanor Alapa : So nganin a inibgay o Allāh a taban ko sogo’ Iyan a phoon ko manga taw ko lipongan 1741 na rk o Allāh ago rk o sogo’ ago rk o manga dadazg ago so manga ilo ago so manga miskin ago so kalang sa lalan ka an di khaadn a giiizinirign o manga kawasa rkano, na so nganin a inibgay rkano o Rasūl na kowaa niyo skaniyan, na so nganin a inisapar iyan rkano na taplkn iyo, go kalkn iyo so Allāh, ka mataan a so Allāh na Mabasng i siksa

Muhsin Khan : What Allah gave as booty (Fai') to His Messenger (Muhammad SAW) from the people of the townships, - it is for Allah, His Messenger (Muhammad SAW), the kindred (of Messenger Muhammad SAW), the orphans, Al-Masakin (the poor), and the wayfarer, in order that it may not become a fortune used by the rich among you. And whatsoever the Messenger (Muhammad SAW) gives you, take it, and whatsoever he forbids you, abstain (from it) , and fear Allah. Verily, Allah is Severe in punishment.

Sahih International : And what Allah restored to His Messenger from the people of the towns - it is for Allah and for the Messenger and for [his] near relatives and orphans and the [stranded] traveler - so that it will not be a perpetual distribution among the rich from among you. And whatever the Messenger has given you - take; and what he has forbidden you - refrain from. And fear Allah ; indeed, Allah is severe in penalty.

Pickthall : That which Allah giveth as spoil unto His messenger from the people of the townships, it is for Allah and His messenger and for the near of kin and the orphans and the needy and the wayfarer, that it become not a commodity between the rich among you. And whatsoever the messenger giveth you, take it. And whatsoever he forbiddeth, abstain (from it). And keep your duty to Allah. Lo! Allah is stern in reprisal.

Yusuf Ali : What Allah has bestowed on His Messenger (and taken away) from the people of the townships,- belongs to Allah,- to His Messenger and to kindred and orphans, the needy and the wayfarer; In order that it may not (merely) make a circuit between the wealthy among you. So take what the Messenger assigns to you, and deny yourselves that which he withholds from you. And fear Allah; for Allah is strict in Punishment.

Shakir : Whatever Allah has restored to His Messenger from the people of the towns, it is for Allah and for the Messenger, and for the near of kin and the orphans and the needy and the wayfarer, so that it may not be a thing taken by turns among the rich of you, and whatever the Messenger gives you, accept it, and from whatever he forbids you, keep back, and be careful of (your duty to) Allah; surely Allah is severe in retributing (evil):

Dr. Ghali : Whatever (spoils) Allah has conceded His Messenger from the population of the towns, then that is for Allah and for the Messenger, and for the near kinsman, and the orphans, and the indigent, and the wayfarer, so that it may not (make) a circuit between the rich among you. And whatever the Messenger brings you, then take it; and whatever he forbids you, then give over. And be pious to Allah; surely Allah is strict in punishment.

Tafsir Jalalayn : Whatever spoils God has given to His Messenger from the people of the towns, such as al-Safrā’, Wādī al-Qurā and Yanbu‘, belong to God, dispensing with it as He will, and to the Messenger and to the near of kin, the Prophet’s kin, from among the Banū Hāshim and the Banū al-Muttālib, and the orphans, the [orphaned] children of Muslims, those whose parents have died and who are impoverished, and the needy, those Muslims in need, and the traveller, the Muslim who may be cut off [from all resources] on a remote journey: in other words, they [these spoils] are the due of the Prophet (s) and [those of] the four categories, divided up in the way that he used to, where each category received a fifth of the fifth, with the rest being his [the Prophet’s], so that these, the spoils — this being the justification for the division of these [spoils] in this way, do not (kay-lā: kay functions like lā with a following implied an [sc. an-lā]) become a thing circulating, handed round, between the rich among you. And whatever the Messenger gives you, of spoils or otherwise, take it; and whatever he forbids you, abstain [from it]. And fear God. Surely God is severe in retribution.

Tagalog : At ang anumang ‘Fâ`i’ na ipinagkaloob ng Allâh sa Kanyang Sugo mula sa kayamanan ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh , na mga taga-Makkah, na sila ay hindi na sumakay ng kabayo ni kamelyo man – ito ay pagmamay-ari ng Allâh at ng Kanyang Sugo na ginagasta para sa kapakanan ng lahat ng mga Muslim, at sa mga kamag-anak ng Sugo ng Allâh (saw), at sa mga ulila na sila ang mga yaong batang mahihirap na namatay ang kanilang mga ama, at sa mga mahihirap na sila ay nasa tunay na paghihikahos at pangangailangan, at anak sa daan (o tao na natigil o na-‘estranded’ sa daan) na siya ay dayuhan na naglakbay na naubusan ng baon at wala siyang anumang nalabing panustos para sa kanyang sarili; upang hindi ito maging yaman na pagpapasa-pasahan lamang ng mga mayayaman at ipagkakait sa mga mahihirap.

At anumang ipinagkaloob ng Sugo sa inyo na yaman o di kaya ay Batas na itinala para sa inyo ay panghawakan ninyo, at ang anumang ipinagbawal Niya sa inyo na huwag kunin o ipagawa ay iwasan ninyo, at matakot kayo sa Allâh sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal. Katiyakan, ang Allâh ay masidhi ang Kanyang kaparusahan sa sinumang lumabag at sumalungat sa Kanyang ipinag-uutos at ipinagbabawal. Ang talatang ito ang katibayan na dapat sundin ang ‘Sunnah:’ salita man ito o di kaya ay gawa o di kaya ay ipinahintulot ng Sugo ng Allâh.

59:8
Hassanor Alapa : Rk o manga miskin a manga Muhājir a siran oto so piakaliyo siran ko manga ingd iran ago 1742 so manga tamok iran (so kipantag sankoto a tamok a Fayi’) sa pphloloba siran sa kalbihan a phoon ko Allāh ago kasosoat ago pthabangan iran so Allāh ago so sogo’ Iyan na siran oto na siran so tomioman sa pasad

Muhsin Khan : (And there is also a share in this booty) for the poor emigrants, who were expelled from their homes and their property, seeking Bounties from Allah and to please Him. And helping Allah (i.e. helping His religion) and His Messenger (Muhammad SAW). Such are indeed the truthful (to what they say);

Sahih International : For the poor emigrants who were expelled from their homes and their properties, seeking bounty from Allah and [His] approval and supporting Allah and His Messenger, [there is also a share]. Those are the truthful.

Pickthall : And (it is) for the poor fugitives who have been driven out from their homes and their belongings, who seek bounty from Allah and help Allah and His messenger. They are the loyal.

Yusuf Ali : (Some part is due) to the indigent Muhajirs, those who were expelled from their homes and theirproperty, while seeking Grace from Allah and (His) Good Pleasure, and aiding Allah and His Messenger: such are indeed the sincere ones:-

Shakir : (It is) for the poor who fled their homes and their possessions, seeking grace of Allah and (His) pleasure, and assisting Allah and His Messenger: these it is that are the truthful.

Dr. Ghali : It is (also) for the poor emigrants who were driven out of their homes and riches, seeking Grace from Allah and all-blessed Satisfaction, and vindicating Allah and His Messenger. Those are they who are the sincere.

Tafsir Jalalayn : [At] the poor Emigrants (li’l-fuqarā’i is semantically connected to an omitted [verb], that is to say, a-‘ajibū, ‘What! Do they marvel [at the poor Emigrants]’) who have been driven away from their homes and their possessions that they should seek bounty from God and beatitude and help God and His Messenger? Those — they are the sincere, in their faith.

Tagalog : At ganoon din, mayroon ding bahagi mula sa yaman ng ‘Fâ`i’ na ibinigay ng Allâh sa Kanyang Sugo ang mga mahihirap na mga ‘Muhâjireen’ na sila ay mga yaong pinilit na paalisin ng mga walang pananampalataya sa Makkah sa kanilang mga tahanan at pinaiwan ang kanilang mga kayamanan na hinihingi nila sa Allâh na pagkalooban sila ng kabuhayan dito sa daigdig at pagmamahal sa Kabilang-Buhay, at itinataguyod nila ang ‘Deen’ (o Relihiyon) ng Allâh at ng Kanyang Sugo sa pamamagitan ng pakikipagpunyagi sa Daan ng Allâh. Ang mga katulad nila ang katiyakang matatapat na pinatunayan ng kanilang gawa ang kanilang mga sinasabi.

59:9Hassanor Alapa : Go so siran oto a mialing siran ko ingd (so manga Ansar) ago so paratiaya ko onaan iran, a pkhababayaan iran so taw a miagapas kiran 1743 ago da a khatoon iran ko manga rarb iran a dnki ko nganin a inibgay kiran, ago pphakaadiadin iran ko manga ginawa iran apia pn adn a kapangi-ngindawa iran on, na sa taw a lindingn ko kaligt o ginawa niyan na siran oto na siran so miamakadaag.

Muhsin Khan : And those who, before them, had homes (in Al-Madinah) and had adopted the Faith, love those who emigrate to them, and have no jealousy in their breasts for that which they have been given (from the booty of Bani An-Nadir), and give them (emigrants) preference over themselves, even though they were in need of that. And whosoever is saved from his own covetousness, such are they who will be the successful.

Sahih International : And [also for] those who were settled in al-Madinah and [adopted] the faith before them. They love those who emigrated to them and find not any want in their breasts of what the emigrants were given but give [them] preference over themselves, even though they are in privation. And whoever is protected from the stinginess of his soul - it is those who will be the successful.

Pickthall : Those who entered the city and the faith before them love those who flee unto them for refuge, and find in their breasts no need for that which hath been given them, but prefer (the fugitives) above themselves though poverty become their lot. And whoso is saved from his own avarice - such are they who are successful.

Yusuf Ali : But those who before them, had homes (in Medina) and had adopted the Faith,- show their affection to such as came to them for refuge, and entertain no desire in their hearts for things given to the (latter), but give them preference over themselves, even though poverty was their (own lot). And those saved from the covetousness of their own souls,- they are the ones that achieve prosperity.

Shakir : And those who made their abode in the city and in the faith before them love those who have fled to them, and do not find in their hearts a need of what they are given, and prefer (them) before themselves though poverty may afflict them, and whoever is preserved from the niggardliness of his soul, these it is that are the successful ones.

Dr. Ghali : And (the ones) who took their location in the Residence Al-Madînah) and in belief before them, love whomever has migrated to them, (i.e., to the ÉAnsar, the Muslims of Al-Madînah) and do not find in their breasts any need for what has been brought them, (The Muhajirûn, those who emigrated from Makkah) and prefer (the Muhajir?n) above themselves, even though penury be (their portion). And whoever is protected from the avarice of his self, then those are they who are the prosperers.

Tafsir Jalalayn : And those who had settled in the hometown, that is, Medina, and [had abided] in faith, that is to say, [those who] had embraced it with enthusiasm — these being the Helpers, before them, love those who have emigrated to them, and do not find in their breasts any need, any envy, of that which those [others] have been given, that is to say, of what the Prophet (s) had given the Emigrants from the [seized] possessions of the Banū al-Nadīr, [a share which was] exclusively theirs; but prefer [others] to themselves, though they be in poverty, in need of that which they prefer for [those] others [to have]. And whoever is saved from the avarice of his own soul, its covetousness for [acquiring] possessions, those — they are the successful.

Tagalog : At maging ang mga yaong naninirahan sa Madinah, at naniwala sa Allâh bago mangibang-bayan ang mga taga-Makkah, na sila ay ang mga yaong ‘Ansar’ na minamahal nila ang mga ‘Muhâjireen’ na mga taga-Makkah, at tinutulungan nila sila sa pamamagitan ng kanilang mga kayamanan, at walang anumang pag-iimbot sa kanilang mga sarili mula sa anumang ipinagkaloob sa mga taga-Makkah na ‘Fâ`i’ at iba pa, at inuuna nila ang mga ‘Muhâjireen’ at ang mga nangangailangan kaysa sa kanilang mga sarili, kahit pa sila ay nangangailangan din. At sinuman ang nailigtas niya ang kanyang sarili sa pagiging maramot at pagkakait ng anumang kagandahang-loob mula sa kanyang yaman ay sila ang mga magtatagumpay na makakamtan nila ang anuman na kanilang inaasam.

59:10
Hassanor Alapa : Go so siran oto a miakaoma siran ko oriyan iran a gii ran tharoon a Kadnan ami rilai kami Nka ago so manga 1744 pagari ami a siran oto so kiaoanaan kami ran ko kiaparatiaya go di Nka thagoi so manga poso’ ami sa dnki ko siran oto a miamaratiaya Kadnan ami mataan a Ska na Makapdiin a Masalinggagawn

Muhsin Khan : And those who came after them say: "Our Lord! Forgive us and our brethren who have preceded us in Faith, and put not in our hearts any hatred against those who have believed. Our Lord! You are indeed full of kindness, Most Merciful.

Sahih International : And [there is a share for] those who came after them, saying, "Our Lord, forgive us and our brothers who preceded us in faith and put not in our hearts [any] resentment toward those who have believed. Our Lord, indeed You are Kind and Merciful."

Pickthall : And those who came (into the faith) after them say: Our Lord! Forgive us and our brethren who were before us in the faith, and place not in our hearts any rancour toward those who believe. Our Lord! Thou art Full of Pity, Merciful.

Yusuf Ali : And those who came after them say: "Our Lord! Forgive us, and our brethren who came before us into the Faith, and leave not, in our hearts, rancour (or sense of injury) against those who have believed. Our Lord! Thou art indeed Full of Kindness, Most Merciful."

Shakir : And those who come after them say: Our Lord! forgive us and those of our brethren who had precedence of us in faith, and do not allow any spite to remain in our hearts towards those who believe, our Lord! surely Thou art Kind, Merciful.

Dr. Ghali : And (the ones) who came even after them say, "Our Lord, forgive us and our brothers who went before us in belief, and do not set up in our hearts rancor towards (the ones) who have believed. Our Lord, surely You are Ever-Compassionate, Ever-Merciful."

Tafsir Jalalayn : And those who will come after them, after the Emigrants and the Helpers, up to the Day of Resurrection, say, ‘Our Lord, forgive us and our brethren who preceded us in [embracing] the faith, and do not place any rancour, any spite, in our hearts toward those who believe. Our Lord, You are indeed Kind, Merciful!’.

Tagalog : At ang mga yaong dumating na mga mananampalataya pagkatapos nila na mga ‘Ansar’ at mga ‘Muhâjireen’ na mga nauna, na kanilang sinasabi: O Allâh na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Patawarin Mo ang aming mga kasalanan at patawarin Mo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na mga nauna kaysa sa amin na naniwala sa Iyo, at huwag Mong hayaan na magkaroon ng kahit na anumang pag-iimbot, galit ang aming mga puso sa kaninuman sa kanila na mga naniwala, O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Katiyakan, Ikaw ay ‘Raouf’ – Punung-Puno ng Kabutihan sa Iyong alipin, na ‘Raheem’ – Ganap na Mapagmahal sa kanila at Napakamaawain.

Nasa talatang ito ang patunay na nararapat sa isang Muslim na isaalang-alang ang kabutihan ng mga nauna at manalangin para sa kanila, at mahalin niya ang mga tagasunod ng Sugo ng Allâh (saw) at alalahanin niya ang kanilang kabutihan at ihingi sila ng pagmamahal ng Allâh.

59:11Hassanor Alapa : Ba nka da mailay so siran oto a mimonafiq siran a gii ran tharoon ko manga pagari 1745 ran a manga kafir a pd ko tioronan sa kitab a amay ka pakaliyon kano (bogawn kano) na disomala a lomiyo kami a pd iyo sa di ami skano ipangonot sa isa bo, na amay ka pamonoon kano na disomala a tabangan ami skano, na so Allāh i pzaksi sa siran na manga bokhag

Muhsin Khan : Have you (O Muhammad SAW) not observed the hypocrites who say to their friends among the people of the Scripture who disbelieve: "(By Allah) If you are expelled, we (too) indeed will go out with you, and we shall never obey any one against you, and if you are attacked (in fight), we shall indeed help you." But Allah is Witness, that they verily, are liars.

Sahih International : Have you not considered those who practice hypocrisy, saying to their brothers who have disbelieved among the People of the Scripture, "If you are expelled, we will surely leave with you, and we will not obey, in regard to you, anyone - ever; and if you are fought, we will surely aid you." But Allah testifies that they are liars.

Pickthall : Hast thou not observed those who are hypocrites, (how) they tell their brethren who disbelieve among the People of the Scripture: If ye are driven out, we surely will go out with you, and we will never obey anyone against you, and if ye are attacked we verily will help you. And Allah beareth witness that they verily are liars.

Yusuf Ali : Hast thou not observed the Hypocrites say to their misbelieving brethren among the People of the Book? - "If ye are expelled, we too will go out with you, and we will never hearken to any one in your affair; and if ye are attacked (in fight) we will help you". But Allah is witness that they are indeed liars.

Shakir : Have you not seen those who have become hypocrites? They say to those of their brethren who disbelieve from among the followers of the Book: If you are driven forth, we shall certainly go forth with you, and we will never obey any one concerning you, and if you are fought against, we will certainly help you, and Allah bears witness that they are most surely liars.

Dr. Ghali : Have you not regarded (the ones) who act the hypocrite, saying to their brothers who have disbelieved from among the Population of the Book, (Or: Family of the Book, i.e., the Jews and christians) "Indeed, in case you are driven out, indeed we will definitely go out with you, and we will not obey anyone in regard to you at all; and in case you are fought against, indeed we will definitely vindicate you." And Allah testifies that surely they are liars indeed.

Tafsir Jalalayn : Have you not considered, [have you not] seen, the hypocrites who say to their brethren who disbelieve from among the People of the Scripture, namely, the Banū al-Nadīr, their brethren in disbelief, ‘If (la-in: the lām is for oaths in all four instances) you are expelled, from Medina, we will assuredly go forth with you, and we will never obey anyone against you, to forsake you. And if you are fought against (wa-in qūtiltum: the prefatory lām [of la-in] has been omitted), we will certainly help you’. And God bears witness that they are truly liars.

Tagalog : Hindi mo ba napagmasdan ang mga mapagkunwari na sinasabi nila sa kanilang mga kapatid sa di-paniniwala na mga Hudyo mula sa Banu Nadheer: Kapag kayo ay pinaalis ni Muhammad at ng kanyang mga kasamahan mula sa inyong mga tahanan ay aalis din kami na kasama ninyo, at hindi kami kailanman susunod sa kahit kaninuman sa kanila laban sa inyo upang kayo ay ipahamak, at hindi namin susundin ang utos ng kahit sinumang mag-utos sa amin na ipahamak kayo o pagbawalan kami na hindi sasama sa inyong pag-alis, at kapag nakipaglaban sila sa inyo ay makikipagtulungan kami sa inyo laban sa kanila. Subali’t ang Allâh ay Testigo na ang mga mapagkunwari ay mga sinungaling sa kanilang ipinangako sa mga Hudyo ng Banu Nadheer.

59:12
Hassanor Alapa : Opama o liyon siran na di siran mliyo a pd iran, na opama o pamonoa siran (o manga Muslim) na di ran thabangan na otabangi ran siran na italikhod iran so manga likod (sa kapalagoy) oriyan iyan na di siran katabangan.

Muhsin Khan : Surely, if they (the Jews) are expelled, never will they (hypocrites) go out with them, and if they are attacked, they will never help them. And if they do help them, they (hypocrites) will turn their backs, so they will not be victorious.

Sahih International : If they are expelled, they will not leave with them, and if they are fought, they will not aid them. And [even] if they should aid them, they will surely turn their backs; then [thereafter] they will not be aided.

Pickthall : (For) indeed if they are driven out they go not out with them, and indeed if they are attacked they help them not, and indeed if they had helped them they would have turned and fled, and then they would not have been victorious.

Yusuf Ali : If they are expelled, never will they go out with them; and if they are attacked (in fight), they will never help them; and if they do help them, they will turn their backs; so they will receive no help.

Shakir : Certainly if these are driven forth, they will not go forth with them, and if they are fought against, they will not help them, and even if they help-them, they will certainly turn (their) backs, then they shall not be helped.

Dr. Ghali : Indeed in case they are driven out, they will not go out with them; and indeed in case they are fought against, they will not vindicate them; and indeed in case they vindicate them, indeed they will definitely turn their backs; thereafter they will not be vindicated.

Tafsir Jalalayn : [For] indeed if they are expelled, they would not go forth with them, and if they are fought against, they would not help them. And even if they were to help them, that is to say, even if they came to help them, they would surely turn their backs [to flee] (the implied response to the oath suffices in place of the response to the conditional, in all five instances) — then they, the Jews, would not be helped.

Tagalog : Katiyakan, kapag pinaalis ang mga Hudyo mula sa Madinah ay hindi sasama sa kanila ang mga mapagkunwari, at kapag sila ay kinalaban ay hindi sila makikipaglaban kasama ng mga Hudyo na tulad ng ipinangako nila, at kung sakali na sila ay makipaglaban kasama nila ay tatalikod din sila at tatakas dahil sa pagkatalo, pagkatapos ay hindi na sila tutulungan ng Allâh sa halip ay ipahahamak sila at ipahihiya.

59:13

Hassanor Alapa : Mataan a skano i taralo a ipkhalk iran ko manga 1746 rarb iran a di so Allāh, gioto na kagia siran na pagtaw a da a zabotn iran

Muhsin Khan : Verily, you (believers in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism) are more awful as a fear in their (Jews of Bani An-Nadir) breasts than Allah. That is because they are a people who comprehend not (the Majesty and Power of Allah).

Sahih International : You [believers] are more fearful within their breasts than Allah . That is because they are a people who do not understand.

Pickthall : Ye are more awful as a fear in their bosoms than Allah. That is because they are a folk who understand not.

Yusuf Ali : Of a truth ye are stronger (than they) because of the terror in their hearts, (sent) by Allah. This is because they are men devoid of understanding.

Shakir : You are certainly greater in being feared in their hearts than Allah; that is because they are a people who do not understand

Dr. Ghali : Indeed you (arouse) more serious awe in their breasts than Allah; that is for that they are a people who do not comprehend.

Tafsir Jalalayn : You indeed arouse greater awe, fear, in their hearts, that is, [the hearts of] the hypocrites, than God — [but only] because He has deferred His chastisement [to the Hereafter]. That is because they are a people who do not comprehend.

Tagalog : Katiyakan, ang takot ng mga mapagkunwari sa inyo, O kayong mga mananampalataya, ay mas matindi na nasa kanilang mga kalooban kaysa sa takot nila sa Allâh; dahil sa sila ang mga tao na hindi nila naiintindihan ang kapangyarihan ng Allâh at ang tamang paniniwala sa Kanya, at sila ay hindi natatakot sa Kanyang kaparusahan.

59:14
Hassanor Alapa : Di kano iran ipthidawa langon inonta bo sii ko manga ingd a khokotaan odi na sii ko talikhodan o manga klb, so g’s iran ko ltlt iran na mabagr, a aya katao niyo kiran na maiisaisa siran a so manga poso’ iran na sagomparak a mbidabida, gioto na kagia siran na pagtaw a di phamimikiran

Muhsin Khan : They fight not against you even together, except in fortified townships, or from behind walls. Their enmity among themselves is very great. You would think they were united, but their hearts are divided, that is because they are a people who understand not.

Sahih International : They will not fight you all except within fortified cities or from behind walls. Their violence among themselves is severe. You think they are together, but their hearts are diverse. That is because they are a people who do not reason.

Pickthall : They will not fight against you in a body save in fortified villages or from behind walls. Their adversity among themselves is very great. Ye think of them as a whole whereas their hearts are divers. That is because they are a folk who have no sense.

Yusuf Ali : They will not fight you (even) together, except in fortified townships, or from behind walls. Strong is their fighting (spirit) amongst themselves: thou wouldst think they were united, but their hearts are divided: that is because they are a people devoid of wisdom.

Shakir : They will not fight against you in a body save in fortified towns or from behind walls; their fighting between them is severe, you may think them as one body, and their hearts are disunited; that is because they are a people who have no sense.

Dr. Ghali : They will not fight against you all togther except in fortified towns or from beyond walls. Their violence is strict among themselves; you reckon that they are all toghther (as a whole), (but) (Literally: and) their hearts are diverse; that is for that they are a people who do not consider.

Tafsir Jalalayn : They, that is, the Jews, will not fight against you together, [all] in a [single] body, except in fortified towns or from behind some wall (jidār: a variant reading has [plural] judur, ‘walls’), some [kind of protective] fence. Their might, their belligerence, is great among themselves. You [would] suppose them to be all together, united as a [single] body, but their hearts are disunited, scattered, contrary to supposition. That is because they are a people who have no sense;

Tagalog : Hindi makikipagharap sa inyo ang mga Hudyo sa pakikipaglaban nang magkakasama sila, maliban na lamang kung sila ay nasa mga bayan na protektado ng mga pader at mga kuta at sila ay nasa ilalim ng mga hukay o di kaya sila ay nasa likuran ng mga haligi o malalapad na pader. At ang kanilang poot at paglalaban-laban sa isa’t isa ay mas matindi, na iniisip ninyo na sila ay nagkakaisa sa iisang salita lamang, subali’t ang mga puso nila ay magkakalayo; dahil sa sila ay mga tao na hindi nila naiintindihan ang utos ng Allâh at hindi nila sinusuri ang mga talata ng Banal na Qur’ân.

59:15

Hassanor Alapa : Datar o siran oto a miaonaan iran sa marani a kiataaman iran so karata o kiaromabaan iran a adn a bagian iran 1747 a siksa a masakit

Muhsin Khan : They are like their immediate predecessors (the Jews of Bani Qainuqa', who suffered), they tasted the evil result of their conduct, and (in the Hereafter, there is) for them a painful torment;

Sahih International : [Theirs is] like the example of those shortly before them: they tasted the bad consequence of their affair, and they will have a painful punishment.

Pickthall : On the likeness of those (who suffered) a short time before them, they taste the ill-effects of their own conduct, and theirs is painful punishment.

Yusuf Ali : Like those who lately preceded them, they have tasted the evil result of their conduct; and (in the Hereafter there is) for them a grievous Penalty;-

Shakir : Like those before them shortly; they tasted the evil result of their affair, and they shall have a painful punishment.

Dr. Ghali : (They are) as the likeness of (the ones) who were before them, they tasted the pernicious result of (disobeying the) Command (of Allah to them); and they will have a painful torment)

Tafsir Jalalayn : their likeness in relinquishing faith is, as the likeness of those who, recently before them, a short time before — these being the idolaters from among those [who fought] at Badr — tasted the evil consequences of their conduct, the punishment for it in this world, by being killed or otherwise. And for them there will be a painful chastisement, in the Hereafter.

Tagalog : Ang katulad nila na mga Hudyo sa nangyari sa kanila na parusa ng Allâh ay tulad ng nangyari sa mga walang pananampalatayang Quraysh sa Badr at sa mga Hudyo ng Bani Qaynuqa`, dahil natikman nila ang masamang bunga ng kanilang di-paniniwala at ng kanilang pakikipaglaban sa Sugo ng Allâh (saw) dito sa daigdig, at ang para sa kanila sa Kabilang-Buhay ay masidhing parusa.

59:16
Hassanor Alapa : Datar o shaytan gowani a tharoon iyan ko manosiya a: Khafir ka! na gowani a 1748 makakhafir na pitharo iyan a: Angias ako rka dn, ka ikhalk akn so Allāh a Kadnan o manga kaadn

Muhsin Khan : (Their allies deceived them) like Shaitan (Satan), when he says to man: "Disbelieve in Allah." But when (man) disbelieves in Allah, Shaitan (Satan) says: "I am free of you, I fear Allah, the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists)!"

Sahih International : [The hypocrites are] like the example of Satan when he says to man, "Disbelieve." But when he disbelieves, he says, "Indeed, I am disassociated from you. Indeed, I fear Allah , Lord of the worlds."

Pickthall : (And the hypocrites are) on the likeness of the devil when he telleth man to disbelieve, then, when he disbelieveth saith: Lo! I am quit of thee. Lo! I fear Allah, the Lord of the Worlds.

Yusuf Ali : (Their allies deceived them), like the Evil One, when he says to man, "Deny Allah": but when (man) denies Allah, (the Evil One) says, "I am free of thee: I do fear Allah, the Lord of the Worlds!"

Shakir : Like the Shaitan when he says to man: Disbelieve, but when he disbelieves, he says: I am surely clear of you; surely I fear Allah, the Lord of the worlds.

Dr. Ghali : They are) as the likeness of Ash-Shaytan (The ever-vicious (one), i.e., the Devil) as he said to man, "Disbelieve." Then as soon as he disbelieved, he said, "Surely I am quit of you; Surely I fear Allah, The Lord of the worlds."

Tafsir Jalalayn : In addition, their likeness in heeding the [words of the] hypocrites and their forsaking of them is, like Satan when he says to man, ‘Disbelieve!’; so that when he [man] disbelieves, he says, ‘Lo! I am absolved of you. Indeed I fear God, the Lord of the Worlds’, out of mendacity and dissimulation on his part.

Tagalog : At ang katulad nila na mga mapagkunwari sa paghihikayat nila sa mga Hudyo sa pakikipaglaban at pangangako nila na sila ay makikipagtulungan sa kanila laban sa Sugo ng Allâh (saw) ay tulad ni ‘Shaytân’ noong hinikayat niya ang tao: Huwag kang maniwala, na inanyayahan niya para rito, at nang hindi na nanampalataya ang tao ay kanyang sinabi: Walang pag-aalinlangan, ako ay walang pananagutan sa iyo, dahil katiyakang ako ay natatakot sa Allâh na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng mga nilalang.

59:17

Hassanor Alapa : Na aya kiarombaan iran a dowa na miaolog siran ko Naraka sa tatap siran on sa gioto i balas o manga pananakoto

Muhsin Khan : So the end of both will be that they will be in the Fire, abiding therein. Such is the recompense of the Zalimun (i.e. polytheists, wrong-doers, disbelievers in Allah and in His Oneness, etc.).

Sahih International : So the outcome for both of them is that they will be in the Fire, abiding eternally therein. And that is the recompense of the wrong-doers.

Pickthall : And the consequence for both will be that they are in the Fire, therein abiding. Such is the reward of evil-doers.

Yusuf Ali : The end of both will be that they will go into the Fire, dwelling therein for ever. Such is the reward of the wrong-doers.

Shakir : Therefore the end of both of them is that they are both in the fire to abide therein, and that is the reward of the unjust.

Dr. Ghali : So the end for both of them is that they are in the Fire, eternally (abiding) therein, and that is the recompense of the unjust.

Tafsir Jalalayn : So the sequel for both will be, that is, [the sequel for both] the one who leads astray and the one led astray (a variant reading for [‘āqibatahumā] has the nominative ‘āqibatuhumā, as the subject of kāna, ‘will be’), that they are in the Fire, therein abiding. And that is the requital of the evildoers, that is, the disbelievers.

Tagalog : Na kung kaya, ang naging bunga ng pangyayari kay ‘Shaytân’ at sa tao na sumunod sa kanya sa di-paniniwala, ay sa Impiyerno silang pareho na sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan, at ito ang kabayaran sa mga masasama na lumabag sa Batas ng Allâh.

59:18
Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya kalkn iyo so Allāh, go ilay a ginawa sa nganin a miniona niyan ko mapita, go kalkn iyo so Allāh, ka mataan a so Allāh na Gomgpa ko nganin a gii niyo nggalbkn.

Muhsin Khan : O you who believe! Fear Allah and keep your duty to Him. And let every person look to what he has sent forth for the morrow, and fear Allah. Verily, Allah is All-Aware of what you do.

Sahih International : O you who have believed, fear Allah . And let every soul look to what it has put forth for tomorrow - and fear Allah . Indeed, Allah is Acquainted with what you do.

Pickthall : O ye who believe! Observe your duty to Allah. And let every soul look to that which it sendeth on before for the morrow. And observe your duty to Allah. Lo! Allah is Informed of what ye do.

Yusuf Ali : O ye who believe! Fear Allah, and let every soul look to what (provision) He has sent forth for the morrow. Yea, fear Allah: for Allah is well-acquainted with (all) that ye do.

Shakir : O you who believe! be careful of (your duty to) Allah, and let every soul consider what it has sent on for the morrow, and be careful of (your duty to) Allah; surely Allah is Aware of what you do.

Dr. Ghali : O you who have believed, be pious to Allah, and let (every) self look to what it has forwarded for the morrow, and be pious to Allah. Surely Allah is Ever-Cognizant of whatever you do.

Tafsir Jalalayn : O you who believe, fear God and let every soul consider what it has sent ahead for tomorrow, for the Day of Resurrection. And fear God. God is indeed Aware of what you do.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo at sumunod sa Kanyang gabay, katakutan ninyo ang Allâh at maging maingat kayo sa Kanyang parusa sa pamamagitan ng pagsagawa ng ipinag-uutos Niya sa inyo at pag-iwas ng ipinagbabawal Niya sa inyo, at hayaang suriin ng sinuman sa inyo ang anuman na kanyang nagawang gawain para sa Kabilang-Buhay, at matakot kayo sa Allâh sa lahat ng inyong mga ginagawa at iniiwasan. Katiyakan, ang Allâh ay ganap na Nakababatid sa anuman na inyong ginagawa, at walang anumang naililihim sa Kanya sa inyong mga gawain, at ayon dito kayo ay tutumbasan.

59:19

Hassanor Alapa : Go oba kano maadn a datar o siran oto a linipatan iran 1749 so Allāh, na piakilipatan Iyan kiran so manga ginawa iran, a siran oto so manga fasiq

Muhsin Khan : And be not like those who forgot Allah (i.e. became disobedient to Allah) and He caused them to forget their ownselves, (let them to forget to do righteous deeds). Those are the Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah).

Sahih International : And be not like those who forgot Allah , so He made them forget themselves. Those are the defiantly disobedient.

Pickthall : And be not ye as those who forgot Allah, therefor He caused them to forget their souls. Such are the evil-doers.

Yusuf Ali : And be ye not like those who forgot Allah; and He made them forget their own souls! Such are the rebellious transgressors!

Shakir : And be not like those who forsook Allah, so He made them forsake their own souls: these it is that are the transgressors.

Dr. Ghali : And do not be as (the ones) who forgot Allah, so He caused them to forget their selves; those are they who are the immoral.

Tafsir Jalalayn : And do not be like those who forget God, [those who] neglect obedience to Him, so that He makes them forget their own souls, [to forget] to send ahead good deeds for its sake. Those — they are the immoral.

Tagalog : At huwag ninyong gawin, O kayong mga mananampalataya, ang tulad ng mga yaong hindi nila isinakatuparan ang karapatan ng Allâh na ipinag-utos sa kanila, at ito ay nakaligtaan nila, dahil doon ay ipinakaligta rin sa kanila ang karapatan ng kanilang mga sarili na kabutihan para sila ay makaligtas mula sa parusa ng Allâh sa Araw ng Muling Pagkabuhay, sila ang mga yaong itinuturing na mga masasama na lumabag sa pagsunod sa Allâh at sa pagsunod sa Kanyang Sugo.

59:20

Hassanor Alapa : Di makaphlagid so khi rk ko Naraka ago so khi rk ko sorga. so khi rk ko sorga na siran so miamagontong

Muhsin Khan : Not equal are the dwellers of the Fire and the dwellers of the Paradise. It is the dwellers of Paradise that will be successful.

Sahih International : Not equal are the companions of the Fire and the companions of Paradise. The companions of Paradise - they are the attainers [of success].

Pickthall : Not equal are the owners of the Fire and the owners of the Garden. The owners of the Garden, they are the victorious.

Yusuf Ali : Not equal are the Companions of the Fire and the Companions of the Garden: it is the Companions of the Garden, that will achieve Felicity.

Shakir : Not alike are the inmates of the fire and the dwellers of the garden: the dwellers of the garden are they that are the achievers.

Dr. Ghali : Not equal are the companions (i.e., inhabitants) of the Fire and the companions of the Garden; the companions of the Garden are they who are the triumphant

Tafsir Jalalayn : Not equal are the inhabitants of the Fire and the inhabitants of Paradise. It is the inhabitants of Paradise who are the winners.

Tagalog : Na kung kaya, hindi maaaring magkatulad ang mga taong maninirahan ng Impiyerno na pinarurusahan at ang mga taong maninirahan ng ‘Al-Jannah’ (Hardin) na pinaliligaya, dahil ang mga maninirahan sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) ang tunay na mga nagtagumpay na nagkamit ng lahat ng kanilang minimithi, na ligtas sa anumang bagay na di kanais-nais.

59:21
Hassanor Alapa : O initoron Ami ankai a Qur’ān sa isa a palaw na disomala a mailay nka 1750 skaniyan (a palaw) a malk a mangabbnkag ko kalk ko Allāh, giankoto a manga ibarat na ipmbgay Ami skaniyan ko manga taw ka an siran makapamimikiran

Muhsin Khan : Had We sent down this Quran on a mountain, you would surely have seen it humbling itself and rending asunder by the fear of Allah. Such are the parables which We put forward to mankind that they may reflect.

Sahih International : If We had sent down this Qur'an upon a mountain, you would have seen it humbled and coming apart from fear of Allah . And these examples We present to the people that perhaps they will give thought.

Pickthall : If We had caused this Qur'an to descend upon a mountain, thou (O Muhammad) verily hadst seen it humbled, rent asunder by the fear of Allah. Such similitudes coin We for mankind that haply they may reflect.

Yusuf Ali : Had We sent down this Qur'an on a mountain, verily, thou wouldst have seen it humble itself and cleave asunder for fear of Allah. Such are the similitudes which We propound to men, that they may reflect.

Shakir : Had We sent down this Quran on a mountain, you would certainly have seen it falling down, splitting asunder because of the fear of Allah, and We set forth these parables to men that they may reflect.

Dr. Ghali : If We had sent down this Qur'an upon a mountain, indeed you would have seen it submissive, sundered apart out of apprehension of Allah; and those similitudes We strike for mankind, that possibly they would meditate.

Tafsir Jalalayn : Had We sent down this Qur’ān upon a mountain, and had it [the mountain] been endowed with a faculty of discernment like man, you would have surely seen it humbled, rent asunder by the fear of God. And such similitudes, as those mentioned — do We strike for mankind, that perhaps they may reflect, and so become believers.

Tagalog : Kung ibinaba lamang Namin ang Banal na Qur’ân sa isa sa mga bundok mula sa maraming kabundukan, ay maiintindihan nito (bundok) kung anuman ang pangako at babala na nasa loob nito (Qur’ân), at makikita na kahit na napakatibay at napakalakas at napakalaki ng bundok na ito, ay magpapasailalim pa rin ito at magpapakumbaba na mabibiyak at madudurog dahil sa takot sa Allâh.

Ito ang mga parabola na Aming ibinibigay at nililinaw sa tao upang mapag-isipan nila ang Kapangyarihan ng Allâh at ang Kanyang Kadakilaan. Nasa talata ring ito ang pag-uutos sa pagsuri ng Banal na Qur’ân, at pag-iintindi ng mga kahulugan nito at pagpapatupad.

59:22

Hassanor Alapa : Skaniyan so Allāh a so da dn a Tuhan a rowar Rkaniyan a katawan Iyan so gayb ago so kamama-saan, a Skaniyan so Makalimoon a Masalinggagawn

Muhsin Khan : He is Allah, than Whom there is La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He) the All-Knower of the unseen and the seen (open). He is the Most Beneficent, the Most Merciful.

Sahih International : He is Allah , other than whom there is no deity, Knower of the unseen and the witnessed. He is the Entirely Merciful, the Especially Merciful.

Pickthall : He is Allah, than Whom there is no other Allah, the Knower of the Invisible and the Visible. He is the Beneficent, Merciful.

Yusuf Ali : Allah is He, than Whom there is no other god;- Who knows (all things) both secret and open; He, Most Gracious, Most Merciful.

Shakir : He is Allah besides Whom there is no god; the Knower of the unseen and the seen; He is the Beneficent, the Merciful

Dr. Ghali : He is Allah, (other than Whom) there is no god except He. He is The Knower of the Unseen and the Witnessed. He is The All-Merciful, The Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : He is God, than Whom there is no other god, Knower of the unseen and the visible, what is secret and what is proclaimed — He is the Compassionate, the Merciful.

Tagalog : Siya ang Allâh, na bukod sa Kanya ay ‘Lâ i-lâ-ha il-lâ Huwa’ – walang sinumang ‘Ilâh’ (Diyos) na sinasamba o bukod-tangi na may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi Siya, ang ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam ng anumang kinikimkim at inihahayag, nababatid Niya ang anumang lihim at lantad, na Siya ay ‘Ar-Rahmân’ – ang Pinakamahabagin na saklaw ng Kanyang habag ang lahat ng bagay, na Siya ay ‘Ar-Raheem’ – ang Pinakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa mga naniwala sa Kanya.

59:23
Hassanor Alapa : Skaniyan so Allāh a so da dn a Tuhan a rowar Rkaniyan a Dato a Soti a Kalilintad a pmbgay sa kasasarig a phapaar a Mabagr a Phamgs a Mmamasla, Miasotisoti so Allāh ko nganin a ipzakoto iran

Muhsin Khan : He is Allah than Whom there is La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He) the King, the Holy, the One Free from all defects, the Giver of security, the Watcher over His creatures, the All-Mighty, the Compeller, the Supreme. Glory be to Allah! (High is He) above all that they associate as partners with Him.

Sahih International : He is Allah , other than whom there is no deity, the Sovereign, the Pure, the Perfection, the Bestower of Faith, the Overseer, the Exalted in Might, the Compeller, the Superior. Exalted is Allah above whatever they associate with Him.

Pickthall : He is Allah, than Whom there is no other Allah, the Sovereign Lord, the Holy One, Peace, the Keeper of Faith, the Guardian, the Majestic, the Compeller, the Superb. Glorified be Allah from all that they ascribe as partner (unto Him).

Yusuf Ali : Allah is He, than Whom there is no other god;- the Sovereign, the Holy One, the Source of Peace (and Perfection), the Guardian of Faith, the Preserver of Safety, the Exalted in Might, the Irresistible, the Supreme: Glory to Allah! (High is He) above the partners they attribute to Him.

Shakir : He is Allah, besides Whom there is no god; the King, the Holy, the Giver of peace, the Granter of security, Guardian over all, the Mighty, the Supreme, the Possessor of every greatness Glory be to Allah from what they set up (with Him).

Dr. Ghali : He is Allah, (other than Whom) there is no god except He. He is The King, The Superb Holy, The Peace, (i.e., The Giver of Peace) The Supreme Believer, (i.e., The Giver of Belief) The Supremely Hegemonic, The Ever-Mighty, The Superb Potentate, The Supremely Proud. (i.e., The Justly Proud) All Extolment be to Allah above whatever they associate (with Him)

Tafsir Jalalayn : He is God, than Whom there is no other god, the King, the Holy, the One sanctified from what does not befit Him, the Peace, unblemished by any defects, the Securer, the One Who confirms the sincerity of His messengers by creating miracles for them, the Guardian (al-muhaymin: [derives] from haymana, yuhayminu, meaning that one is watcher over something), in other words, the One Who is Witness to the deeds of His servants, the Mighty, the Strong, the Compeller, compelling His creatures to what He will, the Exalted, above what does not befit Him. Glorified be God — He is declaring His transcendence — above what partners they ascribe!, to Him.

Tagalog : Siya ang Allâh, na bukod sa Kanya ay ‘Lâ i-lâ-ha il-lâ Huwa’ – walang sinumang Diyos na sinasamba o bukod-tangi na may karapatan at karapat-dapat sambahin kundi Siya, ‘Al-Malik’ – ang Nagmamay-ari at Hari ng lahat ng bagay, na Siya ang ganap na may kapangyarihan sa kanila, na ginagawa Niya ang anuman na Kanyang nais na walang sinuman ang makapipigil at makahahadlang sa Kanya; na Siya ay ‘Al-Quddûs’ – ang Dalisay at Ganap na Napakalayo sa pagiging di-kaganapan; ‘As-Salâm’ – na Siya ay Ligtas sa lahat ng kapintasan, kakulangan o pangangailangan na ikasasanhi ng pagkabawas o pagkababa ng Kanyang mga ganap na katangian at mga pagkilos; ‘Al-Mu`min’ – ang Tagapagpatunay sa mga malilinaw na mga palatandaan ng Kanyang mga Sugo at Propeta sa anumang mensahe na dala-dala nila; ‘Al-Muhaymin’ – na Siya ang Tagapagmasid sa lahat ng Kanyang nilikha sa kanilang gawain na sakop sila ng Kanyang Kapangyarihan at Pangunguntrol; ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na walang sinuman ang makahihigit sa Kanya, na nangingibabaw sa lahat ng bagay; ‘Al-Jabbar’ – ang Tagapagpuwersa na kuntrolado Niya ang Kanyang mga alipin at nagpapasailalim sa Kanya ang lahat ng Kanyang mga nilikha, ‘Al-Mutakabbir’ – ang nagtataglay ng Pagmamataas na Siya lamang ang may karapatan ng Pagmamataas at Kadakilaan. Luwalhati sa Allâh ang Kataas-taasan, na Siya ay ligtas na malayo sa anumang ginagawa nilang pagtatambal sa pagsamba sa Kanya.

59:24
Hassanor Alapa : Skaniyan so Allāh a so Miangadn a Mithaong a Migay sa ropaan a rk Iyan so manga ingaran a lbi 1751 a mapia a pthasbih On so nganin a madadalm ko manga langit ago so lopa a Skaniyan so Mabagr a Maongangn.

Muhsin Khan : He is Allah, the Creator, the Inventor of all things, the Bestower of forms. To Him belong the Best Names . All that is in the heavens and the earth glorify Him. And He is the All-Mighty, the All-Wise.

Sahih International : He is Allah , the Creator, the Inventor, the Fashioner; to Him belong the best names. Whatever is in the heavens and earth is exalting Him. And He is the Exalted in Might, the Wise.

Pickthall : He is Allah, the Creator, the Shaper out of naught, the Fashioner. His are the most beautiful names. All that is in the heavens and the earth glorifieth Him, and He is the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : He is Allah, the Creator, the Evolver, the Bestower of Forms (or Colours). To Him belong the Most Beautiful Names: whatever is in the heavens and on earth, doth declare His Praises and Glory: and He is the Exalted in Might, the Wise.

Shakir : He is Allah the Creator, the Maker, the Fashioner; His are the most excellent names; whatever is in the heavens and the earth declares His glory; and He is the Mighty, the Wise.

Dr. Ghali : He is Allah, The Creator, The Initiator, The Supreme Fashioner. To Him (belong) the Fairest Names. Whatever is in the heavens and the earth extols to Him, and He is The Ever-Mighty, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : He is God, the Creator, the Maker, the Originator from nothing, the Shaper. To Him belong the, ninety nine, Most Beautiful Names, cited in hadīth (al-husnā is the feminine of al-ahsan). All that is in the heavens and the earth glorify Him, and He is the Mighty, the Wise — already explained at the beginning of this [sūra].

Tagalog : Siya ang Allâh, ‘Al-Khaliq’ – ang Tagapaglikha na napakagaling sa Kanyang paglikha ayon sa Kanyang karunungan; ‘Al-Bâri’ – ang Manlilikha (o Imbentor) ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang kagustuhan; ‘Al-Musawwir’ – ang Tagapagkaloob ng mga hugis ayon sa Kanyang nais. Pagmamay-ari Niya ang mga mabubuti at magagandang Pangalan at mga matataas na katangian, na pumupuri sa Kanya ang lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan, at Siya ay ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na matindi ang Kanyang paghihiganti sa mga kumakalaban sa Kanya, na ‘Al-Hakeem’ – ang Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa sa Kanyang mga nilikha.

______________

[1]Kabalyeriya – sundalo na nakikipaglaban na nakasakay sa kabayo.


Osayan

1737. Gianan so sagorompong a Yahūdī a so Banū an Nadhīr a miaadn so Rasūlullāh [s.a.w] a iniphasada iyan siran sa di ran garobatn na di niyan siran mambo garobatn, na biarnkas iran so kapasadan, na biogaw siran o Rasūlullāh [s.a.w] sa kiaawaan iran so manga kota iran a aya kapipikira iran on na phakalinding kiran ko ronda o manga Muslim ago so bagr o Allāh na da a miambatas iran on, sa minitana kiran so da sa itongan iran, sa miasagomparak siran sa adn a somiong on ko manga ingd sa Shām, na adn pman a sii ron somiong sa Khaybar, sa aya bo a kiaawidan iran ko manga tamok iran na so dianka a khakna o onta iran, na so khaganatan iran a manga tamok iran ago manga walay ran na piaminasa iran ka oba kanggonai o manga Muslim sa inogopan siran on o manga Muslim ko kiapaminasaa on a siksa kiran ko doniya ko da iran pn kisampay ko mala a siksa iran ko alongan a maori. Sa so manga asinda iran na inisnggay a rk o Rasūlullāh [s.a.w] sa rombo sa kokoman o Allāh sa da mambagibagi ko manga sondaro a gomiobat. Sa inibgay so kalaan on o Rasūlullāh [s.a.w] ko manga Muhajirin, sa pimbagibagi iyan kiran, na adn a biagian iyan on a dowa kataw ko manga Ansār sabap ko kapakapagoongaya iran sa mala.

1738. Inisogo o Allāh so kakowaa roo a thoma o manga lalantas i pamikiran sa so kiarombaan iran na kharomabaan mambo o salakaw kiran a magokit ko datar o inokitan iran, sa giankanan a ayat na isa nan a pkhapoonan o kataks (Qiyās) ko kapangokom ko Sharī’ah Islāmiyyah, ko kiapakay niyan a mabaloy a pasodan o kokoman a Islām.

1739. Pd anan sa siksa o Allāh ko manga Yahūdī ko kiasopaka iran ko Allāh, sa so kialiota kiran o Rasūlullāh [s.a.w] na piakipamata iyan so manga asinda iran sa pangangalk kiran sa khapakay oto ko masa a giikathidawa a kabinasaa ko manga pd a shayi a adn a gona niyan sa pantag sa katabana ko ridoay, amay pman ka da a ba on hikamh na di khapakay o ba binasaa so pamomolan a giikanggonaan.

1740. So manga taban a tamok a miataban sa da okit sa kathidawa a kiaosaran sa manga koda ago kambatalo, na giankoto a manga taban a bithowan sa al Fayi’ na tolabos a kapaar o Rasūlullāh [s.a.w] sa da a ba on kapaar o manga sondaro a ba iran mapmbagibagi. Sa sii oto pagndod ko Rasūlullāh [s.a.w] ago so olowan ko Ummah a iphamgay niyan ko manga miskin ago so langowan a kiapatotan on, ka an di khabaloy a sirimpinang o manga kawasa sa siran i pzawit on a di ron pd so manga miskin. So manga tamok a taban ko ridoay a al Fayi, ago so taban a Anfāl (tamok a miakowa ko ridoay sa minggolaln sa kathidawa) na hialal ko kaposan a Nabī a da dn anan mahalal ko miaonaan iyan, sa aya ipkhidia ko manga taban na pthimoon na pthanaan a apoy na pthotongn iyan sa di kapnggonaan.

1741. So langowan a kapthidawaan ko manga ingd a datar o mianggolawla ko Banū an Nadhīr na datar oto a kokoman iyan a kapaar a tolabos o Rasūlullāh [s.a.w] sa inaloy niyan so manga taw a kaphamgan on. Pianothol o Imām Ahmad a miakapoon ko Umar [r.a] a: Miaadn so manga tamok o Banū an Nadhīr a pd ko tamok a piakandod o Allāh ko Rasūlullāh [s.a.w] a da kaosari o manga Muslim sa koda ago onta, sa miaadn oto a rk a tolabos o Rasūlullāh [s.a.w] sa gii niyan ipagpr ko manga pamiliya niyan, na so pkhalamba on na gii niyan nggaston sa lalan ko Allāh, ka an di khaadn a giizirimpinangn o manga kawasa sa siran i pzawit on sa kawiwiswisan on so manga miskin.

1742. Sa gianan so btad o manga Muhājirin a miaromasay siran ko kiaawidi ran ko panolon o Islām, sa rk iran so bantogan ago so balas a mala. Go siran i khaona mamakasold ko Sorga ko da pn so manga taw, siran oto so manga miskin a miangawawafat siran na adn dn a migagadong ko manga rarb iran a da iran dn matonay sa taman sa gianatan iran so doniya, na siran i khaona mamakasold ko Sorga sa balas kiran o Allāh, gianan i kiniropaan kiran o Rasūlullāh [s.a.w] ko hadith iyan. Kna o ba langowan a miskin na ba iran datar ka siran na adn a pankatan iran a missnggay sabap ko paratiaya iran ago so kiaromasay ran ko kaphagawidi ko panolon o Islam, sa miphrang siran sa lalan ko Allāh na rk iran so bantogan ko kiaona ko Islām ago so kiapromasay, ogaid na da kalipati o Allāh so romasay o manga Ansār a siorog iran so Rasūlullāh [s.a.w] ko Islām ago piakaapas iran sa Madīnah.

1743. Gianan so manga Ansār a siran so mababaling ko ingd a tiogalinan (Dār al Hijrah) a gia al Madīnah al Munawwarah a miaratiaya siran ago piakawiswisan iran a ginawa iran sa piakaadiadi ran so manga Muhājirīn mapia pn mapangingindaw iran ankoto a manga tamok sa da a khatoon iran a siig ago dnki ko manga pagari ran a manga Muhājirīn, sa minidakat so thotolan ko bantogan iran a di khalipatan ko kaphlagaday o manga masa. Adn a katharoo o Rasūlullāh [s.a.w] a biantog iyan on so manga Ansar a: Skano so manga taw a giiano ndakl ko kasasagad o margn, na pithorak kano ko kasasagad o tamok.

1744. Gianan so sagorompong a ika tlo lompok a adn a kabnar o manga miskin kiran ko tamok o Fayi’ a gianan so miamangonot ko dowa lompok a miaona a so manga Muhājirūn, so manga Ansār, ago giankanan a lompokan a siran so mionot kiran sa mapia (at Tābi’ūn) a gioto so miaaloy ko Sūrah Barā’ah a: “Go so miangaoona a paganay a pd ko manga Muhājirīn ago so manga Ansar ago so siran oto a (manga taw) a mionot kiran sa mapia a miasoat so Allāh sii kiran ago miasoat siran on”. Na giankanan a ayat na datar ankanan a ayat sa kaporoan a aya mapipikir on na so manga Tābi’ūn a miamangonot ko manga Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w] a manga Muhājir ago manga Ansār. So Umar Bin al Khattāb na aya tindg iyan sankoto a manga ayat na palaya iyan dn miarankom so manga Muslim a makapnggona on, sa inaloy niyan sa paganay so manga Muhājirīn na initondodg iyan on so manga Ansār, na initondog iyan on so manga Tābiūn so miamangonot ko manga Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w] a manga Muhājirīn ago manga Ansār, sa pd san so manga Muslim a pphakatondog kiran sa oriyan a palaya dn adn bagian iran ko manga taban a tamok.

1745. Gianan so btad o manga monafiq sa Madīnah a pagoolowanan i Abdullāh Ibn Ubayyi ago so manga pd iyan a piakisogoan iyan so manga Yahūdī a Banū an Nadhīr sa migay kiran sa diandi sa thabangan iran siran ko kiphapantagn iran ko manga Muslim sa di ran iphangonot oba siran mabogaw ko manga darpa iran odi na thabangan iran siran ko apia antonaa a okit sa piakasarig iran so manga Yahūdī sa lalag a ig a di bnar sa siran dn so shaytan a manosiya a kagiamibolog iran sa tarotoyan so manga Yahudi na inidoya iran bo sa kaposan.

1746. Btad o manga Yahūdī a lawan a kipkhalkn iran ko manga Muslim a di so Allāh, sa btad o manga Yahūdī ago so manga monafiq a masasagala siran sa sold na aya kapipikira kiran o manga Muslim na maiisaisa siran, sa amay ka masogat siran a mabasng a garobat na di siran phanigr na khidaropar so bagr iran sabap ko kalobay niyan sii sa sold sa di siran maiisaisa, na andamanaya i kakhasmpanga iran ko ronda o Islām.

1747. Gioto so sagorompong a Yahūdī a Banū Qaynuqā’ a miaona dn a kiabogawa kiran o Rasūlullaā [s.a.w] sa miakaawa siran sa Madīnah sabap ko kiandorat iran sa pasad, sa gioto i tindg o Ibn Abbās. So pman so Mujāhid ago so as Suddī na gioto kon so manga kafir ko Quraysh ko kiathidawa sa Badr a miapolang siran on.

1748. Aya ibarat o manga Yahūdī ko kinisowasowa iran ko manga kapasadan kiran o manga monafiq sa kathabangi ran sii kiran na datar o shaytān a ipzogo iyan ko manosiya so kakhafir na anda i kakhafir iyan na tharoon iyan a angias ako rka ka ipkhalk akn so Allāh a Kadnan o manga kaadn.

1749. Miangosiat so Abū Bakr as Siddīq [r.a] sa pitharo iyan a: Ba niyo di katawi a pkhapitaan kano ago pkhagabinan kano sa adial a katotokawan, na sa khagaga niyan a katonaya niyan ko adial a skaniyan na madadalm sa galbk a pangilay niyan ko Allāh na nggolawlaa niyan, sa di niyo dn oto khaparoli o di nggolalan sa tabang o Allāh, adn a manga pagtaw a bialoy ran so manga adial iran a rk o salakaw kiran na inisapar rkano o Allāh a kabaloy niyo a datar iran “ Go oba kano maadn a datar o siran oto a linipatan iran so Allāh na piakilipatan iyan kiran so manga ginawa iran” anda dn so makikilala niyo a pd ko manga pagari niyo? Sa miaoma iran so nganin a minipangonakona iran ko manga gawii a miaonaan iran, na minisibay ran so karomasayan ago so kapagoontong, anda dn so manga giimangalandada a miangaoona a pitharombalay ran so manga bandaran ago pikhotaan iran sa manga pagalad, sabnar a mimbaloy siran a minikagm siran ko didalm o manga ator ago so manga bowalan, giai so kitab o Allāh a di dn khalngan so madadalm on a piamakammsa, na mbarabada niyo skaniyan sa gawii a malibotng, sa zoloon iyo so sindaw niyan ago so ongangn iyan, mataan a so Allāh na biantog iyan so Zakariyyā ago so manga taw ko walay niyan sa pitharo o Allāh a: “Miaadn siran a gii siran mamakot ko manga pipia ago pphamangni siran rkami sa kabaya ago kalk ago miaadn siran rkami a khikaalkn siran”. Da a mapia sa katharo a di ron mababantak so kasosoat o Allāh, go da a mapia sa tamok a di pnggaston sa lalan ko Allāh, go da a mapia ki taw a pthabann o maratabat iyan so kapantang iyan, go da a mapia ki taw a ipkhalk iyan ko Allāh so insoya o phanginsoya.

1750. Opama ka so Qur’ān na initoron sa pantag ko palaw na disomala a mangabbnkag skaniyan sa kalk iyan sankanan a katharo o Allāh, ogaid na sii initoron ko manosiya a miangraw ko Sarig (Amanah) na pagilayin o Allāh i taman a khithomann iyan ko sarig o Allāh ago so kapnggalbk iyan sankai a doniya sa khokomn skaniyan o Allāh ko kapakandod iyan on ago mbalasan iyan ko kianggalbk iyan.

1751. Gianan so sabaad ko manga ingaran o Allāh (Asmā Ullāhil Husnā) a so kaganapa on na siaw polo ago siaw langon a sa dn sa taw a siapn iyan ago ilangag iyan na makasold ko Sorga. Miakapoon ko Abū Hurayrah a miakapoon ko Rasūlullāh [s.a.w] a: Mataan a adn a rk o Allāh a siaw polo ago siaw a ingaran magatos inonta bo sa isa, sa dn sa taw a isipn iyan sa ilanganag iyan na makasold ko Sorga, a skaniyan na gansar a pkhababayaan Iyan so gansar.