So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Mujādilah - [ 58 So Babay a Giimakiphawala ] - سـورة المجادلـة
( The Pleading Woman - Ang Babaing Sumasangguni )

Pangnal ko Sūrah

Giai so ika dowa ko sapolo a maririnkit a manga sūrah a initoron sa Madīnah. Ilay anka so Pangnal ko Sūrah a onaan iyan, aya bandingan iyan na so panon o sakataw a babay a miphanon ko Rasūlullāh [s.a.w] makapantag ko karoma niyan.

Giankai a Sūrah na smbag ko piakambowat o masa a mangingindaw sa maontol a kokoman ko kalalalim o manga babay ko bitikan a pianarang-koni o manosiya a dadag ko toroan o Allāh, sa inibtad iyan so kokoman a maontol a ipthagompia o kaphagingd o manosiya amay ka siapn iran.

So masa niyan na marani ko masa o Sūrah a 33, ko pagltan o ika lima ko Hijrah ago so ika pito.

So Katimbl iyan: Langowan a di bnar a manga panagayanan balabaw ron ko katampar ko kabnar o manga babay a siran i sagintas a malobay ko kaphagingd na palaya dn piakada o Islam, ago so paparangayan a pagns a khasabapan sa kakhalbogi niyan ko lingawan o giikandodolona ko kapha- gingd a datar o kapamagtonga sa pkhailay o sabaad, ka inisapar oto o Qur’ān sa siap ko kalilintad o ndolondolonan o manga taw (58:1-22).

Initoron sa Madīnah a aya ayat iyan na 22, tomioron ko oriyan o al Munāfiqūn.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

58:1
Hassanor Alapa : Sabnar a mian’g o Allāh so katharo o sakataw a babay a gii rka makiphawala 1724 pantag ki karoma niyan ago giiphanon ko Allāh sa so Allāh na pkhan’g Iyan so gii niyo mbitiaraiyan ka so Allāh na Pphakan’g a Pphakailay

Muhsin Khan : Indeed Allah has heard the statement of her (Khaulah bint Tha'labah) that disputes with you (O Muhammad SAW) concerning her husband (Aus bin As-Samit), and complains to Allah. And Allah hears the argument between you both. Verily, Allah is All-Hearer, All-Seer.

Sahih International : Certainly has Allah heard the speech of the one who argues with you, [O Muhammad], concerning her husband and directs her complaint to Allah . And Allah hears your dialogue; indeed, Allah is Hearing and Seeing.

Pickthall : Allah hath heard the saying of her that disputeth with thee (Muhammad) concerning her husband, and complaineth unto Allah. And Allah heareth your colloquy. Lo! Allah is Hearer, Knower.

Yusuf Ali : Allah has indeed heard (and accepted) the statement of the woman who pleads with thee concerning her husband and carries her complaint (in prayer) to Allah: and Allah (always) hears the arguments between both sides among you: for Allah hears and sees (all things).

Shakir : Allah indeed knows the plea of her who pleads with you about her husband and complains to Allah, and Allah knows the contentions of both of you; surely Allah is Hearing, Seeing.

Dr. Ghali : Allah has already heard the saying of her that disputes with you concerning her spouse and complains to Allah; and Allah hears the two of you conversing together; surely Allah is Ever-Hearing, Ever-Beholding.

Tafsir Jalalayn : God has certainly heard the words of her who disputes with you, [her who] consults you, O Prophet, concerning her husband, who has repudiated her by zihār — he had said to her, ‘You are to me [as untouchable] as the back of my mother’. She asked the Prophet (s) about this and he told her that she was [thenceforth] forbidden to him, as was customary among them [at the time of Jāhiliyya], namely, that repudiation by zihār results in permanent separation. She was Khawla bt. Tha‘laba and he was Aws b. al-Sāmit — and complains to God, of her being alone and of her impoverishment while having young children, whom if she were to leave with him, they would go astray, but whom, if they remained with her, would go hungry. And God hears your conversation, your consulting. Assuredly God is Hearer, Seer, [He is] Knower.

Tagalog : Katiyakan, narinig ng Allâh ang sinabi ni Khawlah na anak na babae ni Ta`labah na isinasangguni niya sa iyo ang hinggil sa kanyang asawa na si Aws Ibnus Sâmit, at ang ginawa niya sa karapatan ng kanyang asawa na tinatawag na ‘Dzihâr’ – na ito ay ang pagsasabi niya sa kanyang asawa: Ikaw para sa akin ay katulad ng likuran ng aking ina, na ang ibig sabihin ay hindi na kita maaaring maging asawa, na siya ay nagsusumamo sa Allâh; upang malutas ang kanyang suliranin, at ang Allâh ay nakikinig sa inyong pag-uusap na dalawa at sa kanyang pagsasangguni sa iyo. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Samee`’ – Ganap na Nakaririnig sa anumang salita, na ‘Baseer’ – Ganap na Nakababatid sa lahat ng bagay na walang anuman ang naililihim sa Kanya.

58:2
Hassanor Alapa : Siran oto a pliharn 1725 iran a pd rkano so manga karoma iran a kna o ba siran na ba iran manga ina ka da so manga ina iran inonta so siran oto a inimbawata iran siran, mataan a gii siran tharo sa marata a pd ko katharo ago kabokhag, na so Allāh na Pananapi a Paririla

Muhsin Khan : Those among you who make their wives unlawful (Az-Zihar) to them by saying to them "You are like my mother's back." They cannot be their mothers. None can be their mothers except those who gave them birth. And verily, they utter an ill word and a lie. And verily, Allah is Oft-Pardoning, Oft-Forgiving.

Sahih International : Those who pronounce thihar among you [to separate] from their wives - they are not [consequently] their mothers. Their mothers are none but those who gave birth to them. And indeed, they are saying an objectionable statement and a falsehood. But indeed, Allah is Pardoning and Forgiving.

Pickthall : Such of you as put away your wives (by saying they are as their mothers) - They are not their mothers; none are their mothers except those who gave them birth - they indeed utter an ill word and a lie. And lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : If any men among you divorce their wives by Zihar (calling them mothers), they cannot be their mothers: None can be their mothers except those who gave them birth. And in fact they use words (both) iniquitous and false: but truly Allah is one that blots out (sins), and forgives (again and again).

Shakir : (As for) those of you who put away their wives by likening their backs to the backs of their mothers, they are not their mothers; their mothers are no others than those who gave them birth; and most surely they utter a hateful word and a falsehood and most surely Allah is Pardoning, Forgiving.

Dr. Ghali : The ones of you who back away from their women, (i.e. their wives, to whom the husbands say, "Be as my mother's back." This is called ahihar, a pre-Islamic from of divorce) in no way are they their mothers; decidedly their mothers are none except those who gave birth (to) them, and surely they are saying a maleficent saying and a forgery. And surely Allah is indeed Ever-Clement, Ever-Forgiving.

Tafsir Jalalayn : Those of you who repudiate their wives by zihār (yazzahharūna is actually yatazahharūna, in which the tā’ has been assimilated with the zā’; a variant reading has yazzāharūna, and still another has yuzāhirūna, similar [in form] to yuqātilūna; the same applies for the second instance [of this verb below]), they are not their mothers; their mothers are only those who (read allā’ī, or without the [final long] yā’, allā’i) gave birth to them, and indeed they, [in repudiating them] by zihār, utter indecent words and a calumny, a lie. Yet assuredly God is Pardoning, Forgiving, to the one who repudiates by zihār through an atonement [which he must offer].

Tagalog : Ang mga yaong gumagawa ng ‘Dzihâr’ sa kanilang mga asawa na sinasabi ng isa sa kanila sa kanyang asawa: Ikaw para sa akin ay katulad ng likuran ng aking ina, nang sa gayon ay maging bawal na sa kanya ang kanyang asawa ay sa katotohanan hindi naman talaga sila ang tunay nilang ina kundi sila ay kanilang mga asawa, dahil ang kanilang mga ina ay mga kababaihang nagsilang sa kanila. Kaya, katiyakang ang mga gumagawa ng ganitong gawain ay nakapagsabi sila ng mga karumal-dumal na kasinungalingan na wala sa katotohanan. At katiyakang ang Allâh ay `Afûwun Ghafourun – Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nakagawa ng ganitong kamalian, na siya ay taos-puso na agad na humihingi ng kapatawaran sa Allâh.

58:3
Hassanor Alapa : So siran oto a pliharn iran so manga karoma iran oriyan iyan na khasoy siran ko nganin a pitharo iran na makaphmaradika sa oripn ko onaan o da iran pn kapakaplawasa gioto na 1726 iphagosiat rkano ka so Allāh ko nganin a gii niyo nggalbkn na iggpa Iyan

Muhsin Khan : And those who make unlawful to them (their wives) (by Az-Zihar) and wish to free themselves from what they uttered, (the penalty) in that case (is) the freeing of a slave before they touch each other. That is an admonition to you (so that you may not return to such an ill thing). And Allah is All-Aware of what you do.

Sahih International : And those who pronounce thihar from their wives and then [wish to] go back on what they said - then [there must be] the freeing of a slave before they touch one another. That is what you are admonished thereby; and Allah is Acquainted with what you do.

Pickthall : Those who put away their wives (by saying they are as their mothers) and afterward would go back on that which they have said, (the penalty) in that case (is) the freeing of a slave before they touch one another. Unto this ye are exhorted; and Allah is Informed of what ye do.

Yusuf Ali : But those who divorce their wives by Zihar, then wish to go back on the words they uttered,- (It is ordained that such a one) should free a slave before they touch each other: Thus are ye admonished to perform: and Allah is well-acquainted with (all) that ye do.

Shakir : And (as for) those who put away their wives by likening their backs to the backs of their mothers then would recall what they said, they should free a captive before they touch each other; to that you are admonished (to conform); and Allah is Aware of what you do.

Dr. Ghali : And (the ones) who back away from their women and thereafter go back on what they have said, they shall then set free a neck (Literally: there should be a freeing of a neck, i.e., manumission of a slave) even before the two of them touch one another. By that you are admonished; and Allah is Ever-Cognizant of whatever you do.

Tafsir Jalalayn : And those who repudiate their wives by zihār and then go back on what they have said, instead doing the opposite of this and retaining the woman divorced by zihār, that which is contrary to the purpose of zihār in which a woman is characterised as being forbidden — then [the penalty for them is] the setting free of a slave, an obligation upon him, before they touch one another, in sexual intercourse. By this you are being admonished; and God is Aware of what you do.

Tagalog : At ang mga yaong ipinagbabawal nila ang kanilang mga asawa sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng ‘Dzihâr,’ pagkatapos ay gusto nilang bawiin ang kanilang sinabi at nais na nilang makipagtalik sa kanilang asawa, ay nararapat sa asawang lalaki na gumawa ng ‘kaffarah’ – kabayaran sa kanyang ginawa, na ito ay pagpapalaya ng babaing mananampalatayang alipin o di kaya ay lalaki bago siya makipagtalik sa kanyang asawa, at ito ang batas ng Allâh sa sinumang gumawa ng ‘Dzihâr’ sa kanyang asawa na ipinapayo Niya sa inyo, O kayong mga mananampalataya, upang hindi kayo makagawa ng ‘Dzihâr’ o makapagsabi ng ganitong kasinungalingan, at pagbabayaran ninyo kung kayo ay nakagawa ng katulad nito, at upang hindi na ninyo babalikan pa ang ganitong gawain, at ang Allâh ay ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na walang anumang naililihim sa Kanya sa inyong mga gawain at ayon dito kayo ay tutumbasan.

58:4
Hassanor Alapa : Na sa taw a da makatoon sa oripn a maphmaradika iyan na makapphowasa sa dowa olan a mananayon ko onaan o da iran pn kapakaplawasa, na sa taw a di niyan magaga (so kaphowasa) na makaphagana sa nm polo a Miskin, ka gioto a an iyo maparatiaya so Allāh ago so sogo’ Iyan go gioto so manga tamana o Allāh, go adn a bagian o manga kafir a siksa a masakit

Muhsin Khan : And he who finds not (the money for freeing a slave) must fast two successive months before they both touch each other. And for him who is unable to do so, he should feed sixty of Miskin (poor). That is in order that you may have perfect Faith in Allah and His Messenger. These are the limits set by Allah. And for disbelievers, there is a painful torment.

Sahih International : And he who does not find [a slave] - then a fast for two months consecutively before they touch one another; and he who is unable - then the feeding of sixty poor persons. That is for you to believe [completely] in Allah and His Messenger; and those are the limits [set by] Allah . And for the disbelievers is a painful punishment.

Pickthall : And he who findeth not (the wherewithal), let him fast for two successive months before they touch one another; and for him who is unable to do so (the penance is) the feeding of sixty needy ones. This, that ye may put trust in Allah and His messenger. Such are the limits (imposed by Allah); and for disbelievers is a painful doom.

Yusuf Ali : And if any has not (the wherewithal), he should fast for two months consecutively before they touch each other. But if any is unable to do so, he should feed sixty indigent ones, this, that ye may show your faith in Allah and His Messenger. Those are limits (set by) Allah. For those who reject (Him), there is a grievous Penalty.

Shakir : But whoever has not the means, let him fast for two months successively before they touch each other; then as for him who is not able, let him feed sixty needy ones; that is in order that you may have faith in Allah and His Messenger, and these are Allah's limits, and the unbelievers shall have a painful punishment.

Dr. Ghali : Yet whoever does not find (a neck), then let him fast two months (Literally: there should be fasting of two months) following each other even before the two of them touch one another. So for him who is unable (to do so), then feeding sixty indigent persons is (incumbent on him). That (is so) that you may believe in Allah and His Messenger. And such are the bounds of Allah, and for the disbelievers is a painful torment.

Tafsir Jalalayn : And he who cannot find [the wherewithal], [to set free] a slave, then [his redemption shall be] the fasting of two successive months before they touch one another. And if he is unable, to fast, then [the redemption shall be] the feeding of sixty needy persons, as an obligation upon him, that is, before they touch one another: understanding the unrestricted [prescription] as [having the same restriction as] the restricted one. For every needy person [he should give] one mudd measure of the principal food of the town. This, namely, lightening of the atonement is, so that you may believe in God and His Messenger. And these, namely, the rulings mentioned, are God’s bounds; and for the rejecters, of them, there is a painful chastisement.

Tagalog : At sinuman ang hindi makatatagpo ng alipin na kanyang papalayain ay nararapat sa kanya na mag-ayuno nang tuluy-tuloy na dalawang buwan bago siya makipagtalik sa kanyang asawa, at sinumang hindi makakayanan ang pag-ayuno nang tuluy-tuloy na dalawang buwan dahil mayroon siyang katanggap-tanggap na katwiran ay nararapat siyang magpakain ng animnapung mahihirap na sapat na pagkain. At ito ang paglilinaw Namin sa inyo ng Batas sa sinumang nakagawa ng ‘Dzihâr;’ upang kayo ay maniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo, at ipatupad ang Batas ng Allâh, at iwasan na ang anumang nakasayanan ninyo noong kapanahunan ng kamangmangan, at ang mga Batas na nabanggit ay pag-uutos ng Allâh at Kanyang hangganan na itinakda para sa inyo, na kung kaya, huwag ninyong lampasan. At sa mga walang pananampalataya ay mayroong masidhing kaparusahan para sa kanya.

58:5
Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a pzopakn iran so Allāh ago so sogo’ Iyan na piakadapanas siran sa datar o kiapakadapanas o siran oto a miaonaan iran, go sabnar a miakatoron Kami sa manga tanda a manga rarayag, go adn a bagian o manga kafir a siksa a phamakada-panas

Muhsin Khan : Verily, those who oppose Allah and His Messenger (Muhammad SAW) will be disgraced, as those before them (among the past nation), were disgraced. And We have sent down clear Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.). And for the disbelievers is a disgracing torment.

Sahih International : Indeed, those who oppose Allah and His Messenger are abased as those before them were abased. And We have certainly sent down verses of clear evidence. And for the disbelievers is a humiliating punishment.

Pickthall : Lo! those who oppose Allah and His messenger will be abased even as those before them were abased; and We have sent down clear tokens, and for disbelievers is a shameful doom

Yusuf Ali : Those who resist Allah and His Messenger will be humbled to dust, as were those before them: for We have already sent down Clear Signs. And the Unbelievers (will have) a humiliating Penalty,-

Shakir : Surely those who act in opposition to Allah and His Messenger shall be laid down prostrate as those before them were laid down prostrate; and indeed We have revealed clear communications, and the unbelievers shall have an abasing chastisement.

Dr. Ghali : Surely (the ones) who contravene Allah and His Messenger will be suppressed, even as the ones even before them were suppressed. And We have already sent down signs, supremely evident (signs), and for the disbelievers is a degrading torment.

Tafsir Jalalayn : Indeed those who oppose God and His Messenger will be abased, humiliated, just as those before them were abased, for opposing their messengers. And verily We have revealed clear signs, indicating the truthfulness of the Messenger, and for those who disbelieve, in the signs, there is a humiliating chastisement.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong sumalungat sa Allâh at sa Kanyang Sugo na sinalungat ang pag-uutos nilang dalawa ay ipahihiya sila ng Allâh, na katulad ng pagpapahiya sa mga nauna sa kanila na mga sambayanan na nilabag ang Allâh at ang Kanyang mga Sugo. At katiyakang nagpahayag Kami ng malilinaw na mga talata na mga katibayan bilang pagpapatunay na ang batas ng Allâh at ang Kanyang hangganang itinakda ay katotohanan. At para sa mga tumanggi sa mga talatang nabanggit ay parusang magpapahamak sa kanila sa Impiyernong-Apoy.

58:6
Hassanor Alapa : Sa sagawii a oyagn siran o Allāh langon na panotholn Iyan kiran so nganin a pinggalbk iran. Inisip oto o Allāh a katao ago kialipatan iran 2027 oto, go so Allāh ko kalangowan a shayi na Somasaksi

Muhsin Khan : On the Day when Allah will resurrect them all together (i.e. the Day of Resurrection) and inform them of what they did. Allah has kept account of it, while they have forgotten it. And Allah is Witness over all things.

Sahih International : On the Day when Allah will resurrect them all and inform them of what they did. Allah had enumerated it, while they forgot it; and Allah is, over all things, Witness.

Pickthall : On the day when Allah will raise them all together and inform them of what they did. Allah hath kept account of it while they forgot it. And Allah is Witness over all things.

Yusuf Ali : On the Day that Allah will raise them all up (again) and show them the Truth (and meaning) of their conduct. Allah has reckoned its (value), though they may have forgotten it, for Allah is Witness to all things.

Shakir : On the day when Allah will raise them up all together, then inform them of what they did: Allah has recorded it while they have forgotten it; and Allah is a witness of all things.

Dr. Ghali : (On) the Day when Allah will make them all together to rise again, then He will fully inform them of what they did Allah has enumerated it, and they have forgotten it; and Allah is Ever-Present Witness over everything.

Tafsir Jalalayn : The day when God will raise them all together, He will then inform them of what they did. God has kept count of it, while they forgot it. And God is Witness to all things.

Tagalog : At alalahanin mo, O Muhammad, sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na Araw na bubuhayin ng Allâh ang lahat ng namatay, at titipunin ng Allâh ang mula sa kauna-unahang tao hanggang sa kahuli-hulihang tao sa isang lugar, at sasabihin sa kanila ang kanilang kinasanayan na gawin, mabuti man o masama, na ito ay naitala ng Allâh at ng Kanyang mga tagasulat sa ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh,’ at pinangalagaan ng Allâh sa kanila sa mga talaan ng kanilang gawain, samantalang sila ay nakalimutan na nila ang mga ito, at ang Allâh ay Siyang ‘Shaheed’ – Testigo sa lahat ng bagay at walang anumang naililihim sa Kanya.

58:7Hassanor Alapa : Ba nka da mailay a so Allāh na katawan Iyan so nganin a madadalm ko manga langit ago so lopa da a khaadn a pd sa kapamagtonga a tlo inonta a Skaniyan i ika pat iran 1728 go da a lima inonta a Skaniyan i ika nm iran go da a maito roo ago da a madakl inonta bo a Skaniyan na pd iran apia anda siran maadn, oriyan iyan na panotholn Iyan kiran so nganin a pinggalbk iran ko alongan a Qiyāmah, mataan a so Allāh sa kalangowan a shayi na katawan Iyan

Muhsin Khan : Have you not seen that Allah knows whatsoever is in the heavens and whatsoever is on the earth? There is no Najwa (secret counsel) of three, but He is their fourth (with His Knowledge, while He Himself is over the Throne, over the seventh heaven), nor of five but He is their sixth (with His Knowledge), not of less than that or more, but He is with them (with His Knowledge) wheresoever they may be; and afterwards on the Day of Resurrection, He will inform them of what they did. Verily, Allah is the All-Knower of everything.

Sahih International : Have you not considered that Allah knows what is in the heavens and what is on the earth? There is in no private conversation three but that He is the fourth of them, nor are there five but that He is the sixth of them - and no less than that and no more except that He is with them [in knowledge] wherever they are. Then He will inform them of what they did, on the Day of Resurrection. Indeed Allah is, of all things, Knowing.

Pickthall : Hast thou not seen that Allah knoweth all that is in the heavens and all that is in the earth? There is no secret conference of three but He is their fourth, nor of five but He is their sixth, nor of less than that or more but He is with them wheresoever they may be; and afterward, on the Day of Resurrection, He will inform them of what they did. Lo! Allah is Knower of all things.

Yusuf Ali : Seest thou not that Allah doth know (all) that is in the heavens and on earth? There is not a secret consultation between three, but He makes the fourth among them, - Nor between five but He makes the sixth,- nor between fewer nor more, but He is in their midst, wheresoever they be: In the end will He tell them the truth of their conduct, on the Day of Judgment. For Allah has full knowledge of all things.

Shakir : Do you not see that Allah knows whatever is in the heavens and whatever is in the earth? Nowhere is there a secret counsel between three persons but He is the fourth of them, nor (between) five but He is the sixth of them, nor less than that nor more but He is with them wheresoever they are; then He will inform them of what they did on the day of resurrection: surely Allah is Cognizant of all things.

Dr. Ghali : Have you not seen that Allah knows whatever is in the heavens and whatever is in the earth? In no way can there be a private conference among three (persons), except that He is the fourth of them, nor five (persons), except that He is the sixth of them, nor lesser than that, nor more except that He is with them, wherever they may be; thereafter He will fully inform them of whatever they have done, on the Day of the Resurrection. Surely Allah is Ever-Knowing of everything.

Tafsir Jalalayn : Have you not seen, [have you not] realised, that God knows all that is in the heavens and all that is in the earth? Not secret conversation of three takes place but He is their fourth [companion], by [virtue of] His omniscience, nor of five but He is their sixth, nor of fewer than that or more but He is with them wherever they may be. Then He will inform them of what they did, on the Day of Resurrection. Assuredly God has knowledge of all things.

Tagalog : Hind mo ba alam na walang pag-aalinlangang batid ng Allâh ang lahat ng bagay sa mga kalangitan at kalupaan? Na walang anumang nag-uusap na lihim na tatlong tao kundi ang Allâh ay pang-apat dahil sa Kanyang Ganap na Kaalaman, samantalang Siya sa Kanyang Sarili ay nasa ibabaw ng Kanyang ‘Arsh (batay sa Kanyang Kamaharlikaan), at walang lima na nag-uusap nang ganoong kaparaanan kundi Siya ay pang-anim, kahit na kakaunti pa ang bilang kaysa rito o mas marami ay kasama pa rin nila ang Allâh dahil sa Kanyang Ganap na Kaalaman, kahit saang dako man sila narorooon, walang naililihim sa Kanya ang hinggil sa kanila na kahit na anuman, at pagkatapos ay ipababatid Niya sa Araw ng Muling Pagkabuhay kung anuman ang kanilang ginawa mabuti man o masama at ayon dito sila ay tutumbasan. Katiyakang ang Allâh ay Siyang ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam ng lahat ng bagay.

58:8Hassanor Alapa : Ba nka da mailay so siran oto a inisapar kiran so kapamagtonga 1729 oriyan iyan na pkhasoyan iran so nganin a inisapar kiran sa gii ran ipamagtonga so kandosa ago kapamaba ago so kasopaka ko sogo’ na igira miaoma ka iran na smangn ka iran sa 1730 nganin a da rka mismang o Allāh ago gii ran tharoon sii ko manga ginawa iran a: ‘Na, ino tano di ziksaa o Allāh ko nganin a gii tano tharoon, aya ampl kiran na so Jahannam a khasoldan iran skaniyan a marata a khandodan.

Muhsin Khan : Have you not seen those who were forbidden to hold secret counsels, and afterwards returned to that which they had been forbidden, and conspired together for sin and wrong doing and disobedience to the Messenger (Muhammad SAW ). And when they come to you, they greet you with a greeting wherewith Allah greets you not, and say within themselves: "Why should Allah punish us not for what we say?" Hell will be sufficient for them, they will burn therein, and worst indeed is that destination!

Sahih International : Have you not considered those who were forbidden from private conversation, then they return to that which they were forbidden and converse among themselves about sin and aggression and disobedience to the Messenger? And when they come to you, they greet you with that [word] by which Allah does not greet you and say among themselves, "Why does Allah not punish us for what we say?" Sufficient for them is Hell, which they will [enter to] burn, and wretched is the destination.

Pickthall : Hast thou not observed those who were forbidden conspiracy and afterward returned to that which they had been forbidden, and (now) conspire together for crime and wrongdoing and disobedience toward the messenger? And when they come unto thee they greet thee with a greeting wherewith Allah greeteth thee not, and say within themselves: Why should Allah punish us for what we say? Hell will suffice them; they will feel the heat thereof - a hapless journey's end!

Yusuf Ali : Turnest thou not thy sight towards those who were forbidden secret counsels yet revert to that which they were forbidden (to do)? And they hold secret counsels among themselves for iniquity and hostility, and disobedience to the Messenger. And when they come to thee, they salute thee, not as Allah salutes thee, (but in crooked ways): And they say to themselves, "Why does not Allah punish us for our words?" Enough for them is Hell: In it will they burn, and evil is that destination!

Shakir : Have you not seen those who are forbidden secret counsels, then they return to what they are forbidden, and they hold secret counsels for sin and revolt and disobedience to the Messenger, and when they come to you they greet you with a greeting with which Allah does not greet you, and they say in themselves: Why does not Allah punish us for what we say? Hell is enough for them; they shall enter it, and evil is the resort.

Dr. Ghali : Have you not regarded (the ones) who were forbidden private (i.e., clandestine) conference? Thereafter they go back to what they were forbidden, and they confer privately together in vice and hostility, and in disobedience to the Messenger. And when they come to you, (The Prophet) they greet you with a greeting Allah has not greeted you with; and they say within themselves, "Had (your warning been true Allah would torment us for what we say!" Enough reckoning for them will be Hell, at which they will be to roast. Miserable then is the Destiny!.

Tafsir Jalalayn : Have you not seen, [have you not] observed, those who were forbidden from conversing in secret [but] then returned to that they had been forbidden, and [all the while] hold secret conversations [tainted] with sin and [plans for] enmity and disobedience to the Messenger? These were the Jews, whom the Prophet (s) had forbidden them what they used to do in their secret talks, that is, their [habit of] conversing secretly with one another and giving the believers looks in order to cast doubt into their hearts [about the faith]. And [who] when they come to you, they greet you, O Prophet, with that with which God never greeted you — namely, their saying [to the Prophet]: al-sāmu ‘alayka, meaning, ‘Death [be upon you]’, and they say within themselves, ‘Why does God not chastise us for what we say?’, in the way of such a greeting and [our saying] that he is not a prophet, if he [truly] were a prophet. Hell will suffice them! In it they will be made to burn — and [what] an evil journey’s end!, it is.

Tagalog : Hindi mo ba nakita, O ikaw na Sugo ng Allâh, ang mga Hudyo na ipinagbawal ang pag-uusap-usap sa kanila nang lihim dahil sa kaduda-dudang idinudulot nito sa kaisipan ng mga mananampalataya sa kanila, subali’t binalikan pa rin nila ang ipinagbawal na ito sa kanila at nagsabwatan pa rin sila nang lihim sa isa’t isa para sa kasalanan, pang-aapi at paglabag sa ipinag-utos ng Sugo? At kapag dumating sila sa iyo dahil sa anumang bagay ay babatiin ka nila ng pagbabati na iba sa pagbabati na iniutos ng Allâh sa iyo, dahil kanilang sinabi: As-Sâmu `alayka, na ang ibig sabihin ay Ang kamatayan ay sumaiyo, at kanilang sinasabi sa pagitan nila: Hindi kaya tayo parurusahan ng Allâh sa sinasabi natin kay Muhammad kung siya ay totoo nga na Sugo ng Allâh , sapat na sa kanila ang Impiyernong-Apoy na papasukan nila, at magdurusa sila sa sidhi ng init nito at napakasamang lugar na patutunguhan nila.

58:9
Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya igira miamagtonga kano na di kano phamagtonga sa kandosa ago kapamaba ago so kasopaka ko Rasūl sa aya pamagtongaan iyo na so mapia ago so kalk ko Allāh, go kalkn iyo so Allāh a so Ron kano ron khalimod

Muhsin Khan : O you who believe! When you hold secret counsel, do it not for sin and wrong-doing, and disobedience towards the Messenger (Muhammad SAW) but do it for Al-Birr (righteousness) and Taqwa (virtues and piety); and fear Allah unto Whom you shall be gathered.

Sahih International : O you who have believed, when you converse privately, do not converse about sin and aggression and disobedience to the Messenger but converse about righteousness and piety. And fear Allah , to whom you will be gathered.

Pickthall : O ye who believe! When ye conspire together, conspire not together for crime and wrongdoing and disobedience toward the messenger, but conspire together for righteousness and piety, and keep your duty toward Allah, unto whom ye will be gathered.

Yusuf Ali : O ye who believe! When ye hold secret counsel, do it not for iniquity and hostility, and disobedience to the Prophet; but do it for righteousness and self-restraint; and fear Allah, to Whom ye shall be brought back.

Shakir : O you who believe! when you confer together in private, do not give to each other counsel of sin and revolt and disobedience to the Messenger, and give to each other counsel of goodness and guarding (against evil); and be careful of (your duty to) Allah, to Whom you shall be gathered together.

Dr. Ghali : O you who have believed, when you confer privately together, then do not confer privately in vice and all-pervading hostility and disobedience to the Messenger; and confer privately (together) in benignacy and piety; and be pious to Allah, to Whom you will be mustered.

Tafsir Jalalayn : O you who believe, if you do talk in secret, then do not talk in secret sinfully and in enmity and disobedience to the Messenger, but talk secretly in piety and fear of God. And fear God to Whom you will be gathered.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo, kung kayo ay nag-uusap nang lihim sa pagitan ninyo, ay huwag kayong mag-usap para sa kasalanan na salita, o di kaya ay anumang pang-aapi sa iba, o di kaya ay labag sa utos ng Sugo, kundi pag-usapan ninyo ang anumang kabutihan, pagsunod at magandang pakikitungo, at matakot kayo sa Allâh sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas ninyo sa Kanyang ipinagbabawal, dahil sa Kanya lamang na Bukod-Tangi kayo patutungo, kasama ang lahat ng inyong mga gawain, mga salita, na Kanyang itinala sa inyo, at ayon dito kayo ay tutumbasan.

58:10
Hassanor Alapa : Mataan a so kapangtong na phoon ko shaytan ka an makamboko so siran oto a miamaratiaya a da a khabinasa iran a mlk bo ionta o nggolalan sa kabaya oAllāh, go sii ko Allāh na zrakan on so miamaratiaya

Muhsin Khan : Secret counsels (conspiracies) are only from Shaitan (Satan), in order that he may cause grief to the believers. But he cannot harm them in the least, except as Allah permits, and in Allah let the believers put their trust.

Sahih International : Private conversation is only from Satan that he may grieve those who have believed, but he will not harm them at all except by permission of Allah . And upon Allah let the believers rely.

Pickthall : Lo! Conspiracy is only of the devil, that he may vex those who believe; but he can harm them not at all unless by Allah's leave. In Allah let believers put their trust.

Yusuf Ali : Secret counsels are only (inspired) by the Evil One, in order that he may cause grief to the Believers; but he cannot harm them in the least, except as Allah permits; and on Allah let the Believers put their trust.

Shakir : Secret counsels are only (the work) of the Shaitan that he may cause to grieve those who believe, and he cannot hurt them in the least except with Allah's permission, and on Allah let the believers rely.

Dr. Ghali : Surely private conference is only of Ash-Shaytan, (The ever-Vicious (one), i.e., the Devil) that the ones who have believed may feel grieved; and he will not harm them anything, except by the permission of Allah, and in Allah then let the believers put their trust.

Tafsir Jalalayn : Secret conversations, [tainted] with sin and the like, are of [the work of] Satan, [a result] of his deception, that those who believe may end up grieving; but he cannot harm them in any way, except God’s leave, that is, [except by] His will. And in God let the believers put [all] their trust.

Tagalog : Katiyakan, ang pag-uusap nang lihim bilang kasalanan at pang-aapi ay kabilang sa mga ibinubuyo ni ‘Shaytân’ at siya ang nagdadala nito na pinapalamutian niya ito sa inyo; upang magkaroon ng lungkot ang mga puso ng mga mananampalataya. Subali’t hindi niya masasaktan sa pamamagitan nito ang mananampalataya maliban sa kung gugustuhin ng Allâh at Kanyang nanaisin, at sa Allâh na Bukod-Tangi nagtitiwala ang mga mananampalataya.

58:11Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya igira pitharo rkano a ploloaga kano ko darpa na ploloaga kano ka 1731 loagan kano o Allāh, go igira pitharo a tindg kano na tindg kano (ko kaploloaga odi na simba) iphoro o Allāh so siran oto a miaratiaya a pd rkano go so siran oto a inibgay kiran so katao, sa manga pankatan, go so Allāh ko nganin a gii niyo nggalbkn na iggpa Iyan

Muhsin Khan : O you who believe! When you are told to make room in the assemblies, (spread out and) make room. Allah will give you (ample) room (from His Mercy). And when you are told to rise up [for prayers, Jihad (holy fighting in Allah's Cause), or for any other good deed], rise up. Allah will exalt in degree those of you who believe, and those who have been granted knowledge. And Allah is Well-Acquainted with what you do.

Sahih International : O you who have believed, when you are told, "Space yourselves" in assemblies, then make space; Allah will make space for you. And when you are told, "Arise," then arise; Allah will raise those who have believed among you and those who were given knowledge, by degrees. And Allah is Acquainted with what you do.

Pickthall : O ye who believe! when it is said unto you, Make room! in assemblies, then make room; Allah will make way for you (hereafter). And when it is said, Come up higher! go up higher; Allah will exalt those who believe among you, and those who have knowledge, to high ranks. Allah is Informed of what ye do.

Yusuf Ali : O ye who believe! When ye are told to make room in the assemblies, (spread out and) make room: (ample) room will Allah provide for you. And when ye are told to rise up, rise up Allah will rise up, to (suitable) ranks (and degrees), those of you who believe and who have been granted (mystic) Knowledge. And Allah is well-acquainted with all ye do.

Shakir : O you who believe! when it is said to you, Make room in (your) assemblies, then make ample room, Allah will give you ample, and when it is said: Rise up, then rise up. Allah will exalt those of you who believe, and those who are given knowledge, in high degrees; and Allah is Aware of what you do.

Dr. Ghali : O you who have believed, when it is said to you, "Make room for yourselves in the assemblies, " then make room, (and Allah will make room for you. And when it is said, "Move up, " then move up Allah will raise in degrees the ones of you who have believed and the ones to whom knowledge has been brought; and Allah is Ever-Cognizant of whatever you do.

Tafsir Jalalayn : O you who believe, when it is said to you, ‘Make room’ during the assembly, during the assembly [convened] with the Prophet (s) or for remembrance, so that those arriving to [join] you may [find room to] sit (al-majlis, ‘assembly’, may also be read [in the plural] al-majālis) then make room; God will make room for you, in Paradise. And when it is said, ‘Rise up’, stand up for prayer or for other good deeds, do rise up (a variant reading [for unshuzū fa’nshuzū] has anshizū in both instances [sc. anshizū fa’nshizū]); God will raise those of you who have faith, [thereby] obeying this [command], and, He will raise, those who have been given knowledge by degrees, in Paradise. And God is Aware of what you do.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo, sundin ninyo ang Kanyang katuruan, kapag hiniling sa inyo na luwagan ninyo ang inyong mga pagitan sa isa’t isa mula sa inyong mga kinauupuan sa pagtitipun-tipon ay magbigay kayo ng puwang (o luwagan ninyo ang inyong mga pagitan sa isa’t isa), at luluwagan kayo ng Allâh dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at kapag sinabi sa inyo, O kayong mga mananampalataya, na tumayo mula sa inyong kinauupuan dahil sa anumang bagay na ikabubuti ninyo ay tumayo kayo. Iniaangat ng Allâh sa antas ang mga mananampalataya na mga malilinis ang kalooban mula sa inyo at iniaangat din ng Allâh sa antas ang mga nagtatangan ng kaalaman ng mga matataas na antas na masaganang gantimpala na mga antas na kalugud-lugod sa Allâh. At ang Allâh ay Siyang Ganap na Nakababatid ng inyong mga gawain, na walang anumang naililihim sa Kanya, at ayon dito kayo ay tinutumbasan. Dito sa talatang ito ang pagpapakita sa antas ng mga may kaalaman at ang kanilang katangian at taas ng kanilang mga antas.

58:12
Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya igira inimbitiarai niyo so Rasūl na bgay kano ko onaan o da niyo ron pn kimbitiarain sa sadka. ka gioto i mapia rkano 1732 ago lbi a soti, na amay ka da a matoon iyo na mataan a so Allāh na Paririla a Masalinggagawn

Muhsin Khan : O you who believe! When you (want to) consult the Messenger (Muhammad SAW) in private, spend something in charity before your private consultation. That will be better and purer for you. But if you find not (the means for it), then verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Sahih International : O you who have believed, when you [wish to] privately consult the Messenger, present before your consultation a charity. That is better for you and purer. But if you find not [the means] - then indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

Pickthall : O ye who believe! When ye hold conference with the messenger, offer an alms before your conference. That is better and purer for you. But if ye cannot find (the wherewithal) then lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : O ye who believe! When ye consult the Messenger in private, spend something in charity before your private consultation. That will be best for you, and most conducive to purity (of conduct). But if ye find not (the wherewithal), Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Shakir : O you who believe! when you consult the Messenger, then offer something in charity before your consultation; that is better for you and purer; but if you do not find, then surely Allah is Forgiving, Merciful.

Dr. Ghali : O you who have believed, when you confer privately with the Messenger, then before (Literally: between the two hands (of) your private conference with him, forward a donation; that is more charitable for you and purer. Yet if you do not find (any means), then surely Allah is Ever-Forgiving, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : O you who believe, when you converse in secret with the Messenger, when you wish to converse with him privately, offer some voluntary alms before your secret talk. That is better for you and purer, for your sins. But if you find nothing, to offer as alms, then God is indeed Forgiving, of your secret conversation, Merciful, to you. In other words: nothing will be held against you for holding a secret conversation without having offered some voluntary alms [beforehand]. However, He [God] abrogated this later by saying:

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo! Kapag nais ninyo na sumangguni nang sarilinan sa Sugo ng Allâh (saw), na kayo at siya lamang ay magbigay muna kayo ng kawanggawa sa mga nangangailangan, at ito ang mas higit na nakabubuti sa inyo dahil sa gantimpalang idudulot nito, at nakalilinis ng inyong mga puso mula sa mga kasalanan, at kung wala kayong makikitang kaparaanan para rito, samakatuwid ay walang kayong kasalanan; dahil katiyakang ang Allâh ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa Kanyang mga alipin na mga mananampalataya, na ‘Raheem’ – Ganap na Mapagmahal at Napakamaawain sa kanila.

58:13
Hassanor Alapa : Ba niyo inikalk a kabgay niyo ko onaan o kapakimbitiarai ko Rasūl sa sadka (so kamrmr) na gowani a da niyo manggolawla na piakatawbat kano o Allāh na tindgn iyo so sambayang go bgan iyo so zakat ago onoti niyo so Allāh ago so Sogo’ Iyan go so Allāh na iggpa Iyan so nganin a gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : Are you afraid of spending in charity before your private consultation (with him)? If then you do it not, and Allah has forgiven you, then (at least) perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and give Zakat and obey Allah (i.e. do all what Allah and His Prophet SAW order you to do). And Allah is All-Aware of what you do.

Sahih International : Have you feared to present before your consultation charities? Then when you do not and Allah has forgiven you, then [at least] establish prayer and give zakah and obey Allah and His Messenger. And Allah is Acquainted with what you do.

Pickthall : Fear ye to offer alms before your conference? Then, when ye do it not and Allah hath forgiven you, establish worship and pay the poor-due and obey Allah and His messenger. And Allah is Aware of what ye do.

Yusuf Ali : Is it that ye are afraid of spending sums in charity before your private consultation (with him)? If, then, ye do not so, and Allah forgives you, then (at least) establish regular prayer; practise regular charity; and obey Allah and His Messenger. And Allah is well-acquainted with all that ye do.

Shakir : Do you fear that you will not (be able to) give in charity before your consultation? So when you do not do it and Allah has turned to you (mercifully), then keep up prayer and pay the poor-rate and obey Allah and His Messenger; and Allah is Aware of what you do.

Dr. Ghali : D you (feel) timorous about forwarding donations before (Literally: between the two hands (of) your private conference? So, as you did not perform accordingly, and Allah has relented on you, then keep up the prayer, and bring the Zakat, (i.e., pay the door-dues) and obey Allah and His Messenger; and Allah is Ever-Cognizant of whatever you do.

Tafsir Jalalayn : Do you fear (read a-ashfaqtum, either pronouncing both hamzas fully, or by replacing the second one with an alif, or not pronouncing it, but inserting an alif between the one not unpronounced and the other one, or without [this insertion]), poverty [when you fear], to offer [voluntary] alms before your secret talks. So, as you did not do this, giving of voluntary alms, and God relented to you, waiving this [requirement] for you, maintain prayer and pay the alms and obey God and His Messenger, that is to say, observe these [duties] regularly. For God is Aware of what you do.

Tagalog : Nangangamba ba kayo na maghihirap kung magbibigay kayo ng kawanggawa bago sumangguni nang sarilinan sa Sugo ng Allâh? Kung hindi ninyo ginawa ang ipinag-utos sa inyo ay pinatawad pa rin kayo ng Allâh, at pinahintulutan pa rin kayo na sumangguni nang sarilinan sa kanya kahit na hindi na ninyo ito gagawin, kung gayon, patatagin ninyo ang inyong mga sarili sa pananampalataya at magpatuloy kayo sa pagsasagawa ng ‘Salâh,’ at pagbibigay ng obligadong kawanggawa na ‘Zakâh,’ at pagsunod sa Allâh at sa Kanyang Sugo sa lahat ng ipinag-utos sa inyo, at ang Allâh ay ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid Niya nang ganap ang inyong mga gawain, at ayon dito kayo ay tutumbasan.

58:14
Hassanor Alapa : Ba nka da maialy so siran oto a inithabanga iran a 1733 pagtaw a kiararangitan siran o Allāh (so Yahūdi) kna o ba siran na pd iyo na go kna o ba kano iran pd, ago gii siran zapa sa kabokhag a siran na 1734 katawan iran.

Muhsin Khan : Have you (O Muhammad SAW) not seen those (hypocrites) who take for friends a people upon whom is the Wrath of Allah (i.e. Jews)? They are neither of you (Muslims) nor of them (Jews), and they swear to a lie while they know.

Sahih International : Have you not considered those who make allies of a people with whom Allah has become angry? They are neither of you nor of them, and they swear to untruth while they know [they are lying].

Pickthall : Hast thou not seen those who take for friends a folk with whom Allah is wroth? They are neither of you nor of them, and they swear a false oath knowingly.

Yusuf Ali : Turnest thou not thy attention to those who turn (in friendship) to such as have the Wrath of Allah upon them? They are neither of you nor of them, and they swear to falsehood knowingly.

Shakir : Have you not seen those who befriend a people with whom Allah is wroth? They are neither of you nor of them, and they swear falsely while they know.

Dr. Ghali : Have you not regarded (the ones) who have taken for patrons a people with whom Allah is angry? In no way are they either of you or of them; and they swear to a lie, (while) they know it.

Tafsir Jalalayn : Have you not regarded, [have you not] seen, those who — these being the hypocrites — fraternise with a folk — these being the Jews — at whom God is wrathful? They, the hypocrites, neither belong with you, the believers, nor with them, the Jews, but are suspended in between, and they swear falsely, in other words, saying that they are believers, while they know, that they are lying in this.

Tagalog : Hindi ba ninyo nakikita ang mga mapagkunwari (munâfiqûn na itinuring nila ang mga Hudyo na mga kaibigan at mga minamahal? At ang mga mapagkunwari sa katotohanan ay hindi sila mga Muslim at hindi rin sila mga Hudyo, at sumusumpa sila ng kasinungalingan na sila (raw) ay mga Muslim, at ikaw naman ay walang pag-aalinlangang Sugo ng Allâh (saw), at sila ay batid nila na kasinungalingan ang kanilang panunumpa.

58:15

Hassanor Alapa : Piagiasaan siran o Allāh sa siksa a mabasng mataan a marata so nganin a miaadn siran a gii ran nggalbkn

Muhsin Khan : Allah has prepared for them a severe torment. Evil indeed is that which they used to do.

Sahih International : Allah has prepared for them a severe punishment. Indeed, it was evil that they were doing.

Pickthall : Allah hath prepared for them a dreadful doom. Evil indeed is that which they are wont to do.

Yusuf Ali : Allah has prepared for them a severe Penalty: evil indeed are their deeds.

Shakir : Allah has prepared for them a severe punishment; surely what they do is evil.

Dr. Ghali : Allah has prepared for them a strict torment; surely (they should know) how odious is whatever they were doing.

Tafsir Jalalayn : God has prepared for them a severe chastisement. Evil indeed is that which they [are wont to] do, in the way of acts of disobedience.

Tagalog : Inihanda ng Allâh sa kanila na mga mapagkunwari ang napakatindi at napakasidhing kaparusahan, dahil katiyakang napakasama ang kanilang ginawa na pagiging mapagkunwari at pagsumpa ng kasinungalingan.

58:16

Hassanor Alapa : Kinowa iran so manga sapa iran a rnding na mirn siran ko lalan ko Allāh na adn a bagian iran a siksa a phamakadapanas

Muhsin Khan : They have made their oaths a screen (for their evil actions). Thus they hinder (men) from the Path of Allah, so they shall have a humiliating torment.

Sahih International : They took their [false] oaths as a cover, so they averted [people] from the way of Allah , and for them is a humiliating punishment.

Pickthall : They make a shelter of their oaths and turn (men) from the way of Allah; so theirs will be a shameful doom.

Yusuf Ali : They have made their oaths a screen (for their misdeeds): thus they obstruct (men) from the Path of Allah: therefore shall they have a humiliating Penalty.

Shakir : They make their oaths to serve as a cover so they turn away from Allah's way; therefore they shall have an abasing chastisement.

Dr. Ghali : They have taken to themselves their oaths as a pretext; so they barred from the way of Allah; then they will have a degrading torment.

Tafsir Jalalayn : They have taken their oaths as a shield, a [means of] protection for themselves and their possessions, and so they bar, thereby the believers, from the way of God, that is, from engaging in a struggle against them, thereby slaying them and seizing their possessions. So for them there will be a humiliating chastisement.

Tagalog : Ginagamit ng mga mapagkunwari ang kanilang panunumpang kasinungalingan upang maging proteksiyon sa kanila sa kamatayan na mailigtas nila ang kanilang mga sarili na hindi patayin dahil sa kanilang di-paniniwala, nang sa gayon ay hindi sila kakalabanin ng mga Muslim at hindi pakikialaman ang kanilang mga kayamanan, at dahil doon hinarangan nila ang kanilang mga sarili at ang iba pa sa Daan ng Allâh na ito ay Islâm, kaya para sa kanila ang parusang magpapahamak sa kanila sa Impiyerno; dahil sa kanilang pagmamataas sa pamamagitan ng pagtanggi sa paniniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo at pagharang sa Daan ng Allâh.

58:17
Hassanor Alapa : Di kiran phakanggay a gona so manga tamok iran go di pn so manga wata iran ko Allāh sa mlk bo, siran oto i khi manga rk ko Naraka a ron siran on khatatap

Muhsin Khan : Their children and their wealth will avail them nothing against Allah. They will be (the) dwellers of the Fire, to dwell therein forever.

Sahih International : Never will their wealth or their children avail them against Allah at all. Those are the companions of the Fire; they will abide therein eternally

Pickthall : Their wealth and their children will avail them naught against Allah. Such are rightful owners of the Fire; they will abide therein.

Yusuf Ali : Of no profit whatever to them, against Allah, will be their riches nor their sons: they will be Companions of the Fire, to dwell therein (for aye)!

Shakir : Neither their wealth nor their children shall avail them aught against Allah; they are the inmates of the fire, therein they shall abide.

Dr. Ghali : Their riches (or) their children will never avail them anything against Allah; those are the companions (i.e., inhabitants) of the Fire; they are therein eternally (abiding (

Tafsir Jalalayn : Neither their possessions nor their children will avail them in any way against God, against His chastisement. Those — they are the inhabitants of the Fire, wherein they will abide.

Tagalog : Hindi maililigtas ang mga mapagkunwari ng kanilang kayamanan at ganoon din ng kanilang mga anak mula sa kaparusahan ng Allâh. Sila ay mananatili sa Impiyerno magpasawalang-hanggan, na hindi sila makalalabas mula roon at doon ay hindi na sila magkakaroon pa ng kamatayan. At ang ganitong pagtutumbas o parusa ay para sa sinuman na hinarangan ang ‘Deen’ (o Relihiyon) ng Allâh sa pamamagitan ng kanyang salita o gawa.

58:18
Hassanor Alapa : Sa sagawii a pagoyagn siran o Allāh langon na pzapa siran On sa datar o gii ran rkano kazapa sa aya antangan iran na adn a kaphapa-sodan iran a shayi, tanodan a siran so manga bokhag

Muhsin Khan : On the Day when Allah will resurrect them all together (for their account), then they will swear to Him as they swear to you (O Muslims). And they think that they have something (to stand upon). Verily, they are liars!

Sahih International : On the Day Allah will resurrect them all, and they will swear to Him as they swear to you and think that they are [standing] on something. Unquestionably, it is they who are the liars.

Pickthall : On the day when Allah will raise them all together, then will they swear unto Him as they (now) swear unto you, and they will fancy that they have some standing. Lo! is it not they who are the liars?

Yusuf Ali : One day will Allah raise them all up (for Judgment): then will they swear to Him as they swear to you: And they think that they have something (to stand upon). No, indeed! they are but liars!

Shakir : On the day that Allah will raise them up all, then they will swear to Him as they swear to you, and they think that they have something; now surely they are the liars.

Dr. Ghali : (On) the Day when Allah will make them rise again all together, then they will swear to Him, as they swear to you, and reckon that they are on something. (i.e., they have some standing) Verily, it is surely they who are the liars.

Tafsir Jalalayn : Mention, the day when God will raise them all together, whereupon they will swear to Him, that they are believers, just as they swear to you [now], and suppose that they are [standing] on something, beneficial by swearing in Hereafter just as [they supposed it to have been beneficial for them] in this world. Yet assuredly it is they who are the liars!

Tagalog : Sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay bubuhayin ng Allâh ang lahat ng mga mapagkunwari mula sa kanilang mga libingan, at susumpa sila sa Kanya na sila ay mga mananampalataya, na katulad din ng pagsumpa nila sa inyo, O kayong mga mananampalataya sa daigdig, at iniisip nila na ang ginagawa nilang ito ay mapakikinabangan nila sa Allâh na katulad ng pakinabang nila sa daigdig sa mga Muslim. Walang pag-aalinlangang dapat ninyong mabatid na sukdulan ang kanilang kasinungalingan na hindi ito nagawa ninuman bukod sa kanila.

58:19
Hassanor Alapa : Inipaar siran o shaytan na piakilipatan iyan kiran so tadm ko Allāh siran oto so lompokan o shaytan. na tanodan a so lompokan o shaytan na siran so miangalalapis

Muhsin Khan : Shaitan (Satan) has overtaken them. So he has made them forget the remembrance of Allah. They are the party of Shaitan (Satan). Verily, it is the party of Shaitan (Satan) that will be the losers!

Sahih International : Satan has overcome them and made them forget the remembrance of Allah . Those are the party of Satan. Unquestionably, the party of Satan - they will be the losers.

Pickthall : The devil hath engrossed them and so hath caused them to forget remembrance of Allah. They are the devil's party. Lo! is it not the devil's party who will be the losers?

Yusuf Ali : The Evil One has got the better of them: so he has made them lose the remembrance of Allah. They are the Party of the Evil One. Truly, it is the Party of the Evil One that will perish!

Shakir : The Shaitan has gained the mastery over them, so he has made them forget the remembrance of Allah; they are the Shaitan's party; now surely the Shaitan's party are the losers.

Dr. Ghali : Ash-Shaytan (The ever ) has gained a privilege over them; so he caused them to forget the Remembrance of Allah; those are Ash-Shaytan's party. Verily, Ash-Shaytan's party are (they) surely they, who are the losers!.

Tafsir Jalalayn : Satan has prevailed upon them, by their obedience of him, and so he has caused them to forget the remembrance of God. Those are Satan’s confederates, his followers. Yet it is indeed Satan’s confederates who are the losers!

Tagalog : Nadaig sila ni ‘Shaytân’ at nangibabaw sa kanila, hanggang sa sila ay hindi na sumunod sa mga Kautusan ng Allâh. Sila ang mga nasa panig ni ‘Shaytân’ at kanyang mga tagasunod. Katiyakan, na dapat ninyong mabatid na ang mga nasa panig ni ‘Shaytân’ ay sila ang tunay na mga talunan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

58:20

Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a pzopakn iran so Allāh ago so sogo’ Iyan na siran oto so pd ko lbi a miamakadapanas

Muhsin Khan : Those who oppose Allah and His Messenger (Muhammad SAW), they will be among the lowest (most humiliated).

Sahih International : Indeed, the ones who oppose Allah and His Messenger - those will be among the most humbled.

Pickthall : Lo! those who oppose Allah and His messenger, they will be among the lowest.

Yusuf Ali : Those who resist Allah and His Messenger will be among those most humiliated.

Shakir : Surely (as for) those who are in opposition to Allah and His Messenger; they shall be among the most abased.

Dr. Ghali : Surely the ones who contravene Allah and His Messenger, those are among the most humiliated.

Tafsir Jalalayn : Indeed those who oppose God and His Messenger — they will be among the most abased, the vanquished.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong nilabag nila ang kautusan ng Allâh at ng Kanyang Sugo, sila ang kabilang sa mga hamak na mga talunan na hahamakin sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

58:21

Hassanor Alapa : Inisorat o Allāh a ndaag Ako, Sakn ago so manga sogo’ Akn, mataan a so Allāh na Mabagr a Mabasng 1735

Muhsin Khan : Allah has decreed: "Verily! It is I and My Messengers who shall be the victorious." Verily, Allah is All-Powerful, All-Mighty.

Sahih International : Allah has written, "I will surely overcome, I and My messengers." Indeed, Allah is Powerful and Exalted in Might.

Pickthall : Allah hath decreed: Lo! I verily shall conquer,I and My messengers. Lo! Allah is Strong, Almighty.

Yusuf Ali : Allah has decreed: "It is I and My messengers who must prevail": For Allah is One full of strength, able to enforce His Will.

Shakir : Allah has written down: I will most certainly prevail, I and My messengers; surely Allah is Strong, Mighty.

Dr. Ghali : Allah has written, "Indeed I will definitely overcome, I and My Messengers." Surely Allah is Ever-Powerful, Ever-Mighty.

Tafsir Jalalayn : God has inscribed, in the Preserved Tablet, or [it means] He has decreed: ‘I shall assuredly prevail, I and My messengers’, by means of definitive proof or the sword. Truly God is Strong, Mighty.

Tagalog : Itinala ng Allâh sa ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh’ at pinagpasiyahan Niya na; Ang pangingibabaw ay para sa Kanya, sa Kanyang Aklat, sa Kanyang mga Sugo at sa Kanyang mga alipin na mga mananampalataya. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Qawee’ Ganap na Malakas na hindi nagagapi, na ‘`Azeez’ – Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na walang sinuman ang makadaraig sa Kanya.

58:22

Hassanor Alapa : Da a matoon ka a pagtaw a paparatiayaan iran so Allāh ago so alongan a maori a ba iran giingginawain so taw a sianka iyan so Allāh ago so sogo’ Iyan apia pn siran na manga ama iran odi na manga wata iran odi na manga pagari 1736 ran odi na manga tonganay ran, siran oto na inisorat Iyan ko manga poso’ iran so paratiaya ago biagr Iyan siran a sindaw (odi na so Qur’ān) a phoon On, go izold Iyan siran sa manga kasorgaan a pphamanoga ko kababaan iyan so manga lawas a ig sa tatap siran on, miasoat so Allāh sii kiran ago miasoat siran On, siran oto so lompokan o Allāh, na tanodan a so lompokan o Allāh na siran so phamakadaag.

Muhsin Khan : You (O Muhammad SAW) will not find any people who believe in Allah and the Last Day, making friendship with those who oppose Allah and His Messenger (Muhammad SAW ), even though they were their fathers, or their sons, or their brothers, or their kindred (people). For such He has written Faith in their hearts, and strengthened them with Ruh (proofs, light and true guidance) from Himself. And We will admit them to Gardens (Paradise) under which rivers flow, to dwell therein (forever). Allah is pleased with them, and they with Him. They are the Party of Allah. Verily, it is the Party of Allah that will be the successful.

Sahih International : You will not find a people who believe in Allah and the Last Day having affection for those who oppose Allah and His Messenger, even if they were their fathers or their sons or their brothers or their kindred. Those - He has decreed within their hearts faith and supported them with spirit from Him. And We will admit them to gardens beneath which rivers flow, wherein they abide eternally. Allah is pleased with them, and they are pleased with Him - those are the party of Allah . Unquestionably, the party of Allah - they are the successful.

Pickthall : Thou wilt not find folk who believe in Allah and the Last Day loving those who oppose Allah and His messenger, even though they be their fathers or their sons or their brethren or their clan. As for such, He hath written faith upon their hearts and hath strengthened them with a Spirit from Him, and He will bring them into Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide. Allah is well pleased with them, and they are well pleased with Him. They are Allah's party. Lo! is it not Allah's party who are the successful?

Yusuf Ali : Thou wilt not find any people who believe in Allah and the Last Day, loving those who resist Allah and His Messenger, even though they were their fathers or their sons, or their brothers, or their kindred. For such He has written Faith in their hearts, and strengthened them with a spirit from Himself. And He will admit them to Gardens beneath which Rivers flow, to dwell therein (for ever). Allah will be well pleased with them, and they with Him. They are the Party of Allah. Truly it is the Party of Allah that will achieve Felicity.

Shakir : You shall not find a people who believe in Allah and the latter day befriending those who act in opposition to Allah and His Messenger, even though they were their (own) fathers, or their sons, or their brothers, or their kinsfolk; these are they into whose hearts He has impressed faith, and whom He has strengthened with an inspiration from Him: and He will cause them to enter gardens beneath which rivers flow, abiding therein; Allah is well-pleased with them and they are well-pleased with Him these are Allah's party: now surely the party of Allah are the successful ones.

Dr. Ghali : You will not find any people who believe in Allah and the Last Day having affection for the ones who contravene Allah and His Messenger, even if they were their fathers, or their sons, or their brothers, or their kinsmen. (As for) those, He has written belief in their hearts, and He has aided them with a Spirit from Himself; and He will cause them to enter Gardens from beneath which rivers run, eternally (abiding) therein. Allah is satisfied with them, and they are satisfied with Him. Those are the party of Allah; verily the party of Allah are surely they (who) are the prosperers.

Tafsir Jalalayn : You will not find a people who believe in God and the Last Day loving, befriending, those who oppose God and His Messenger, even though they, the opposers, were their fathers, that is to say, the believers’ [fathers], or their sons or their brothers or their clan, rather [you will find that] they intend to do them harm and they fight them over [the question of] faith, as occurred on one occasion with some Companions, may God be pleased with them. [For] those, the ones who are not loving of them, He has inscribed, He has established, faith upon their hearts and reinforced them with a spirit, a light, from Him, exalted be He, and He will admit them into gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide, God being pleased with them, for their obedience of Him, and they being pleased with Him, because of His reward. Those [they] are God’s confederates, following His command and refraining from what He has forbidden. Assuredly it is God’s confederates who are the successful, the winners.

Tagalog : Hindi ka makatatagpo, O Muhammad, ng mga tao na naniniwala sa Allâh at sa Kabilang-Buhay at ipinatutupad nila ang batas ng Allâh sa kanila, na pakamamahalin nila ang sinuman na kumakalaban sa Allâh at sa Kanyang Sugo, na lumabag sa kagustuhan ng Allâh at Kanyang Sugo, kahit na sila pa ay kanilang magulang o di kaya ay kanilang mga anak o di kaya ay kanilang mga kapatid o di kaya ay kanilang mga kamag-anak.

Sila ang mga nagmamahal sa Allâh at kumakalaban sa kalaban ng Allâh, na itinanim ng Allâh ang kanilang Pananampalataya sa kanilang mga puso, at pinatatag sila sa pamamagitan ng tulong mula sa Kanya at pagtataguyod laban sa kanilang mga kalaban dito sa daigdig, at sa Kabilang-Buhay ay papapasukin sila sa mga Hardin na umaagos ang mga ilog sa ilalim ng mga puno nito, at sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan, ipagkakaloob ng Allâh sa kanila roon ang Kanyang pagmamahal at hindi na sila kailanman kamumuhian ng Allâh at mamahalin nila ang Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha dahil sa mga ipinagkaloob sa kanila na mga karangalan at mga matataas na antas. Sila ang mga nasa panig ng Allâh at ang Kanyang mga lubos na minamahal, at sila ang magkakamit ng kaligayahan sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.


Osayan

1724. Miakapoon ko A’ishah a: So langowan o bantogan na rk o Allāh a so inankosan o kan’g iyan so langowan a sowara, sa miakaoma ko Nabi [s.a.w] a babay a giimakiphawala sa gii niyan imbitiarai, a sakn na sii ko katampar ko walay sa di ko khan’g so gii niyan tharoon. Sa piakatoron o Allāh so ayat a paganay sa taman sa kapos iyan. Sii ko isa a kiapanothola on na: Pitharo iyan a: Miasotisoti so riankom o kan’g iyan a langowan a shayi, sa pkhan’g akn so katharo o Khawlah Bint Tha’labah sa pkhisoln rakn so sabaad ko katharo iyan a gii niyan iphanon so karoma niyan sii ko Rasūlullāh [s.a.w] a gii niyan tharoon a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] piagdasan iyan so tamok akn, go diadas iyan so kangongodai rakn, go kiayar akn on so tiyan akn, na kagia maloks ako sa tiaphkan ako na linihar ako niyan, hay Tuhan ko pphanon ako rka, na pitharo o A’ishah a da mathay na miakatoron so Jibrīl sa aawidan iyan so ayat, pitharo iyan (so A’ishah) a aya karoma niyan na so Aws Bin as Sāmit.

1725. Gianan so kalihar (Dhihār) a phoon anan ko katharo a Dhahr (likod) a gioto so kisayann o mama ko karoma niyan ko likod i ina iyan sa tharoon iyan on a: Datar ka rakn o likod i ina, maana a hiaram iyan sa ginawa niyan (so kalawasi ron) odi na apia antonaa a lapiat a makadadatar sankoto a katharo, na sii ko masa a Jāhiliyyah na okit oto a katalaka ko karoma a babay. Na so Aws Bin as Sāmit na linihar iyan so karoma niyan a so Khawlah Bint Tha’labah, na miphanon so karoma niyan ko Rasūlullāh [s.a.w] a sabap a kiatoron ankanan a ayat, sa sabap sa so taw a lominihar na mitharo sa kabokhag a marata a di bnar, na da niyan matalak so karoma niyan, ogaid na di niyan khalawasan odi makakhiparat sa pantag sa kasapngi ko dosa niyan, sa inosay o ayat a ika pat ago ika lima so kiparat iyan. Pitharo o Sa’īd Bin Jubayr a miaadn so Īlā’ (so kazapa o mama sa di niyan plawasan so karoma niyan) ago so kalihar (Dhihār) a okit oto a katalak o Jāhiliyyah, na tiagoan o Allāh sa waqto a mattndo so Īlā’ a pat olan na odi niyan lawasi so karoma niyan na khatalak iyan, na so Lihar na bitadan iyan sa kasalaan a kiparat.

1726. Gianan i kasalaan o taw a mitharo sa marata a katharo (munkar) a so kiapamrak iyan ko kialihar iyan, sa inator o Qur’ān so kapakathotondotondog iyan, sa amay ka da a oripn a maphmaradika iyan na makapphowasa sa dowa olan a mananayon, na amay ka di niyan khagaga na makaphagana sa nm polo a miskin sa makaisa niyan siran mapakakan. Giankanan a kapagana sa miskin a nm polo sa makaisa na piakay o Imām Abū Hanīfah a komowa sa sakataw a miskin na pakakn iyan sa makanm polo sa datar oto o miagana sa miakaisa sa nm polo a miskīn, ka kagia aya bantak roo na so kaankosi ko kapakapa-goongaya o miskīn, na so khn o nm polo a miskin sa makaisa ago so nm polo makan o sakataw a miskin na ndatar a palaya on miaadn so hikamh o Qur’ān. Adn a thotol san a gowani a so Aws na da niyan magaga so kapmaradika na inisogoon o Rasūlullāh [s.a.w] so kaphowasa sa dowa olan a mananayon, na so da niyan on kagagaa na inisogo iyan on so kapagana sa nm polo a miskīn, na aya pitharo iyan ko Rasūlullāh [s.a.w] na skaniyan i da dn a lawan iyan a kamimiskinan ko manga taw sa Madīnah na andamanaya i kaphamagana niyan, na pitharo on o Rasūlullāh [s.a.w] a nayaw ka ka oba adn a mioma a sadkah na anka on makakowa na da mathay na minioma ko Rasūl a isa ka pansing a korma na inibgay ron o Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan a katatan zadkaan ko ko manga miskin, na tig iyan a sakn man i tanto a kamimiskinan ko manga taw, na pitharo on o Rasūlullāh [s.a.w] a balingn ka na pagprn ka ago so pamiliya nka, gianan so kaontol o Islām ago so kala o limo iyan a da a inipaliogat iyan ko ginawa a rowar sa khagaga niyan, na so da kapakagaga o Aws na lioagan iyan sa taman sa aya kiazadkaan iyan na gia ginawa niyan, sa khasabot roo a so ginawa na aya pagonaan ko mapia na go bo so manga salakaw.

1727. So giinggalbkn o manosiya a mapia sa marata sankai a doniya na lalayon iyan pkhalipatan na so Allāh na iisipn iyan a katao sa amay ka makaoma skaniyan ko alongan a maori na alowin on o Allāh ankoto a manga galbk iyan, na so marata on na zankaan iyan sa pznditan iyan so malāikat a panonorat sa inisorat iyan on sa lalim on, na tombokan o Allāh so ngari iyan na pakatharoon iyan so manga anggawta iyan a aya on saksi sa skaniyan na giimamagakal, na tharoon iyan ko anggawta iyan a ino kani niyo pzaksii? Na tharoon iran a piakatharo kami o piakatharo iyan so kalangowan a shayi (41:21).

1728. So inaloy a kipag’pdaan iran ko Allāh ko gii ran kapamagtonga na gioto so katawi o Allāh ko isosoln iran sabap ko kalalambas o katao niyan, ago adn a manga malāikat iyan a pakatotonggoon iyan ko oman i manosiya a pzorat ko manga galbk iyan, kna o ba so Dāt (lawas) o Allāh i mipag’pda iran a madakl a miadadag san a manosiya.

1729. Gioto so olawla o sabaad ko manga Yahūdī a igira siagadan siran o manga Muslim na mamagtonga siran na tankapn o Muslim a adn a bantak iran a marata na somilay ko lalan iyan, sa inisapar kiran oto a Rasūlullāh [s.a.w] ka khasabapan sa marata a rido, na oriyan iyan na kiasoyan iran ankoto a marata a galbk.

1730. So kapzmanga iran ko Rasūlullāh [s.a.w] sa marata na so gii ran on katharoa sa: As Sāmu Alaykum a gioto na sinta iran. Miakapoon ko A’ishah a: Adn a sakataw a Yahūdī na somiold ko Rasūlullāh [s.a.w] na somialam sa aya pitharo iyan na as Sāmu Alayka yā Abal Qāsim, na simbag o A’ishah a Wa Alaykum as Sām, na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Hay A’ishah mataan a so Allāh na di niyan khababayaan so marata ago so kapratarata, na pitharo akn (so A’ishah) a ba nka siran da man’g a gii ran rka tharoon a as Sāmu Alaykum, na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Ba nka da man’g so pitharo akn a Wa Alaykum. Aya maana na so kiagiraw iran a so Kapatay odi na Doti na sii rka hay Mohammad, na simbag iyan siran sa Wa Alaykum, sii rkano (pmbalingan) so sinta iyo a marata.

1731. Gianan so kambilangataw ko kakakadn ko darpa a madakl a taw ron a kanggogo-migta a aya inisogo o Qur’ān na so kaploloaga ago so kambbgaya sa kamapiaan sa di aya bo a ipagapas o oman i isa na so ginawa niyan sa kalipatan iyan so kapakadadaya o pd iyan, sa miaadn anan ko masa o Rasūullāh [s.a.w] a giinggogomigtaan o manga pagtaw niyan a skaniyan na gii niyan zlaslaan so manga Sahābah niyan a pd ko miakithidawa sa Badr, na adn a manga taw a piakaganat iyan ko darpa iyan, na pizoman o manga monafiq sa pitharo iran a so Rasūullāh [s.a.w] na da on so kaontol, na simbag siran o Qur’ān sa ploloaga siran ko darpa ka loagan siran o Allāh, sa aya dn a kabaya o Islām na so kaaadn o malbod sa mada so langowan a khasabapan sa marata a kapriridoay ago kathitidawa.

1732. Gianan so btad o manga taw a sasagombaan iran so mlilibta ko Rasūlullāh [s.a.w] ko kadakl o manga pakaiza iran on, a mlagid dn so thito a phloba sa amadan ago so manga monafiq a aya bantak iran na oba giimakatharo so Rasūlullāh [s.a.w] sa manga katharo a pkha spotan o dnki ran ko Rasūlullāh [s.a.w] ago so manga Muslim, na kiasimpitan so Rasūlullāh [s.a.w] ko darpa, na mitad so Allāh sa bitikan a sa dn sa makipmbitiarai ko Rasūlullāh [s.a.w] na phakabgay sa sadka ko da niyan on pn kimbitiarain, na minggirsik ankoto a manga taw sa kiaawasan so darpa o Rasūlullāh [s.a.w] sa kiatokawan a siran na kna o ba kiran mala i arga ankoto a kasasagombai ran ko Rasūlullāh [s.a.w] ka so kiaadn o kakhada o maito a tamok sa nggolalan sa sadka na minikayas siran. Sa miamansok ankoto a kokoman a initpng kiran, sa miatharo a aya bo a minggolalan roo na so Alī Bin Abī Tālib [r.a.] a adn a salad a Dinar iyan na pizambi iyan sa sawati a Dirham, na oman iyan imbitiarai so Rasūlullāh [s.a.w] na zadka on sa salad a Dirham, go pitharo iyan a adn a ayat ko Qur’ān a da dn a minggalbk on a isa bo ko onaan akn ago da pn a pnggalbk on ko oriyan akn a isa bo, sa adn a salad a Dinar akn na pizambi akn sa sawati a Dirham, na oman akn imbitiarai so Rasūlullāh [s.a.w] na zadka ko ron sa salad a Dirham, oriyan iyan na miamansok oto, sa da a ba on minggolawla ko onaan akn a isa bo ago sii ko oriyan akn. So manosiya na sayana a maligt igira aya khada na so pirak iyan mapia pn adn a kamapiaan iyan ko pnggolawlaan iyan ogaid na margn dn a kapkhabokai niyan ko tamok iyan sa kaligt.

1733. Gioto so manga monafiq a gii siran makindokapila ko manga taw a kiararangitan siran o Allāh a gioto so manga Yahūdī sa masoln, sa kabinasai ko manga Muslim, na aya ipapayag iran na pd siran ko manga Muslim, sa kokowaan iran so manga sapa iran a rnding ago rironga iran ko manga pamikiran iran a manga rarata a giankoto a sapa iran na kazapa a kabokhag (Yamīn Gamūs) sa piakitokawan o Allāh so pag’nsn iran a marata.

1734. Makaoma siran ko Allāh sa alongan a maori na pzapa siran on sa datar o gii ran kazapa ko manga Muslim sa doniya ka aya tankap iran on na adn a mapmbatas iran ko manga sapa iran, a so Allāh na katawan iyan so langon taman, sii sa doniya na adn a masa a kapnggonaan iran so manga kabokhagan iran ogaid na sa alongan a maori na da dn a ba iran roo bagr a mlk bo. Na andamanaya i kapzapa iran roo a so Allāh na katawan iyan so langowan taman.

1735. So ayat a 21, na biagr iyan on sa mabasng sa mataan a skaniyan a Allāh na ndaagn iyan ago so manga sogo’ iyan a langowan a pagtaw a pzopak ko manga sogoan iyan, sa tankd anan a mapnggolawla dn mapia sii ko oriyan o masa, sa so manga Muslim na di siran kadaan sa panginam ko tabang o Allāh a magaan dn so kaphakaoama niyan. Piakaokit iyan so katharo iyan sa “ Disomala a ndaag Ako Sakn “ miakadowa niyan makasoy a ginawa niyan.

1736. Sii sankanan a ayat na miatndo a aya bangnsa o taw na so paratiaya niyan ko Allāh kna o ba so pamiliya niyan a rpd iyan sa posd amay ka mbida siran sa paratiaya ko Allāh, sa aya bo a khatimo sa satiman a darpa ko alongan a maori na so mlagid sa paratiyaya ago agama.