So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Hadīd - [ 57 So Potaw ] - سـورة الحديـد
( The Iron - Ang Bakal )

Pangnal ko Sūrah

Minilomang tano dn ko blangan o Qur’ān sa inisampay tano ko ika siaw bagi ko sapolo bagi ko Qur’ān. Sa miatoon tano a so kiaatora ko manga Sūrah o Qur’ān na kna o ba minitkaw a da mandiator aya mataan na adn a phagonotan iyan a atoran a mapia a mapayag a phakaogop ko kapphaga-nada ko Qur’ān sa mala a di so kapthanodi ko salsila niyan ko kapphaka-oma niyan. Ilay anka so pangonaan o kasabota ko Qur’ān ko poonan ankai a diorobasa ka ndodon so pariksa. Sa so taong a onayan o giikatharom-balaya ko bago a pagtaw (ummah), odi na so giikaphapagariya ago so niawa niyan a rahasian na imanto na miadianka. Na so malalamba a ika sapolo bagi ko Qur’ān na khapakay a timoon sa dowa lompok. So paganay ron na mararankom iyan so sapolo a manga Sūrah (57-66) a palaya dn oto initoron sa Madīnah, a adn a gii niyan zabandingn a titik a mattndo a mitotompok ko kapkhaoyagoyag a kaphagingd o bago a Ummah. Na so ika dowa lompok a manga Sūrah a (67-94) na mararankom iyan so manga Sūrah a manga baba a initoron sa Makkah, a aya bandingan iyan na so kaoyagoyag a rahasian, a inilapiat sa basa a tanto a maporo i randiyar so manga maana niyan ago so katanos o manga ropaan iyan.

Giankai a kapapantagan a sūrah na aya dn a onayan a bandingan iyan na so kapangalimbabaan o niawa ago so kapananggilai ko kathakabor, sa piakisabotan iyan a so kaplobaa ko kasosoat o Allāh ago so limo iyan ko alongan a maori na di niyan miphanalipndaan so btad o kaoyagoyag ko doniya, ka so alongan a maori na ron phragona so ibabasok ko doniya sa di makapmblag ankanan a dowa. Giankai a sūrah na tomioron ko oriyan o kiatabana sa Makkah ko ragon a ika 8, ko Hijrah.

So Katimbl iyan: So Bagr o Allāh ago so katao niyan na mamomondas ko kalangowan a kaadn, sa onoti o manosiya so toroan iyan a masindaw sa da dn a sankaan on sa pangalimbabaan ko kabaya o Kadnan iyan, sa di niyan khagowadn so doniya ka da a akhirat iyan o da a doniya iyan sa okit ko lalan o Islām ko kaoyagoyag (57:1-29).

Initoron skaniyan sa Madīnah, a aya kadakl a ayat iyan na 29, a tomioron ko oriyan o Sūrah az Zalzalah.

Thanodan: So giikapakaznggaya o Sūrah a initoron sa makkah ago so Initoron sa Madīnah, na ya onayan a okit iyan na so langowan a ayat ago sūrah a initoron ko da pn so Hijrah na skaniyan na sūrah a initoron sa Makkah, so pman so sūrah a initoron ko oriyan o Hijrah na skaniyan na Sūrah a initoron sa Madīnah, apia sii initoron ko darpa a salakaw sa Madīnah, adn pman a tindg a aya inilay niyan na so darpa a tioronan ko ayat, kna o ba so masa ko onaan o Hijrah ago sii ko oriyan iyan, gianan i kiaadn o sabaad a tindg a mikhpit sa adn a sūrah a initoron sa Makkah a aya tindg o sabagi na sii initoron sa Madīnah. So Hadīth a Manonompang on:

Miakapoon ko al Irbādh Bin Sāriyyah a mataan a so Rasūlullāh [s.a.w] na miaadn a pmbatiaan iyan so manga ayat a makaphopoonan sa Tasbīh ko da niyan pn kapakatorog, go pitharo iyan a kadadalman siran sa ayat a makallbi a di so sanggibo a ayat. (piakambowat o Ahmad ago so Abū Dāūd ago so at Tirmidī ago so an Nasā’ī). Giankoto a ayat a makallbi a inaloy niyan na gioto so katharo o Allāh a: “Skaniyan so Paganay ago so Kaposan, go so Mapayag ago so Masoln a Skaniyan ko kalangowan a shayi na Gomgpa”.
بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

57:1

Hassanor Alapa : Tomiasbih ko Allāh so nganin a madadalm ko manga langit ago so lopa a Skaniyan so Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : Whatsoever is in the heavens and the earth glorifies Allah, and He is the All-Mighty, All-Wise.

Sahih International : Whatever is in the heavens and earth exalts Allah , and He is the Exalted in Might, the Wise.

Pickthall : All that is in the heavens and the earth glorifieth Allah; and He is the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : Whatever is in the heavens and on earth,- let it declare the Praises and Glory of Allah: for He is the Exalted in Might, the Wise.

Shakir : Whatever is in the heavens and the earth declares the glory of Allah, and He is the Mighty, the Wise.

Dr. Ghali : Whatever is in the heavens and the earth extols to Allah; and He is The Ever-Mighty, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : All that is in the heavens and the earth glorifies God, that is to say, all things exalt Him as being transcendent (thus, the lām [of li’Llāhi] is extra; mā, ‘[all] that’, is used instead of min, ‘[all] who’, in order to indicate what is the predominant [sc. non-rational beings]); and He is the Mighty, in His kingdom, the Wise, in His actions.

Tagalog : Ang anumang nasa mga kalangitan at kalupaan mula sa lahat ng nilikha ng Allâh ay niluluwalhati ang Allâh na Siya ay malayo sa lahat ng di-kaganapan, at Siya ay ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang mga nilikha, na ‘Al-Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang Pangangasiwa sa kanila.

57:2

Hassanor Alapa : Rkian so kandadatoi ko manga langit ago so doniya a pphangoyag ago pmbgay sa kapatay, a Skaniyan ko kalangowan a shayi na Gomagaos

Muhsin Khan : His is the kingdom of the heavens and the earth, It is He Who gives life and causes death; and He is Able to do all things.

Sahih International : His is the dominion of the heavens and earth. He gives life and causes death, and He is over all things competent.

Pickthall : His is the Sovereignty of the heavens and the earth; He quickeneth and He giveth death; and He is Able to do all things.

Yusuf Ali : To Him belongs the dominion of the heavens and the earth: It is He Who gives Life and Death; and He has Power over all things.

Shakir : His is the kingdom of the heavens and the earth; He gives life and causes death; and He has power over all things.

Dr. Ghali : To Him (belongs) the Kingdom of the heavens and the earth; He gives life, and He makes to die, and He is Ever-Determiner over everything.

Tafsir Jalalayn : To Him belongs the kingdom of the heavens and the earth; He gives life, through [His act of] creation, and He brings death, thereafter, and He has power over all things.

Tagalog : Pagmamay-ari Niya ang mga kalangitan at kalupaan at ang anumang mga nakapaloob dito, Siya ay Tagapagmay-ari na Tagapagpasiya sa Kanyang nilikha, Siya ang nagbibigay ng buhay at nagsasanhi ng kamatayan, at Siya ay ‘Qadeer’ – Pinakamakapangyarihan sa lahat ng bagay na kaya Niyang gawin ang anuman na Kanyang nais gawin at kung anuman ang nais Niyang mangyari ay mangyayari at kung anuman ang ayaw Niyang mangyari ay hindi mangyayari.

57:3

Hassanor Alapa : Skaniyan so Paganay ago so Kaposan ago Phapayag ago Romirirong a Skaniyan ko kalangowan a shayi na Gomgpa

Muhsin Khan : He is the First (nothing is before Him) and the Last (nothing is after Him), the Most High (nothing is above Him) and the Most Near (nothing is nearer than Him). And He is the All-Knower of every thing.

Sahih International : He is the First and the Last, the Ascendant and the Intimate, and He is, of all things, Knowing.

Pickthall : He is the First and the Last, and the Outward and the Inward; and He is Knower of all things.

Yusuf Ali : He is the First and the Last, the Evident and the Immanent: and He has full knowledge of all things.

Shakir : He is the First and the Last and the Ascendant (over all) and the Knower of hidden things, and He is Cognizant of all things.

Dr. Ghali : He is The First and The Last, and The Outward and The Inward; (Or: The Topmost and The Innermost) and He is Ever-Knowing of everything.

Tafsir Jalalayn : He is the First, preceding everything [but] without [His] having any beginning, and the Last, succeeding everything [but] without [His] having any end, and the Manifest, through the proofs for Him, and the Hidden, from the perception of the senses, and He has knowledge of all things.

Tagalog : Siya ay ‘Al-Awwal’ – ang Una na walang anumang nauna kaysa Kanya, at ‘Al-Âkhir’ – ang Huli na walang katapusan, Siya ay ‘Adz-Dzâhir’ – ang Kataas-taasan na wala nang tataas pa kaysa sa Kanya, at Siya ay ‘Al-Bâtin’ – ang Pinakamalapit na wala nang mas malapit pa kaysa sa Kanya (sa pamamagitan ng Kanyang ganap na kaalaman sa lahat ng bagay) at walang anumang bagay ang naililihim sa Kanya sa kalupaan at ganoon din sa mga kalangitan, Siya ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam ng lahat ng bagay.

57:4Hassanor Alapa : Skaniyan so inadn Iyan so manga langit ago so lopa sa sold a nm a manga gawii 1707 oriyan iyan na miphantaw ko kaporoan o Arsh, a katawan Iyan so nganin a pphakasold ko lopa ago so pphakaliyo ron ago so nganin a pthoron a phoon ko kawang ago so pphamanik on, go Ska niyan na pd 1708 iyo ko apia anda kano maadn a (masa ago darpa) so Allāh ko nganin a gii niyo nggalbkn na Tomitikay

Muhsin Khan : He it is Who created the heavens and the earth in six Days and then Istawa (rose over) the Throne (in a manner that suits His Majesty). He knows what goes into the earth and what comes forth from it, what descends from the heaven and what ascends thereto. And He is with you (by His Knowledge) wheresoever you may be. And Allah is the All-Seer of what you do.

Sahih International : It is He who created the heavens and earth in six days and then established Himself above the Throne. He knows what penetrates into the earth and what emerges from it and what descends from the heaven and what ascends therein; and He is with you wherever you are. And Allah , of what you do, is Seeing.

Pickthall : He it is Who created the heavens and the earth in six Days; then He mounted the Throne. He knoweth all that entereth the earth and all that emergeth therefrom and all that cometh down from the sky and all that ascendeth therein; and He is with you wheresoever ye may be. And Allah is Seer of what ye do.

Yusuf Ali : He it is Who created the heavens and the earth in Six Days, and is moreover firmly established on the Throne (of Authority). He knows what enters within the earth and what comes forth out of it, what comes down from heaven and what mounts up to it. And He is with you wheresoever ye may be. And Allah sees well all that ye do.

Shakir : He it is who created the heavens and the earth in six periods, and He is firm in power; He knows that which goes deep down into the earth and that which comes forth out of it, and that which comes down from the heaven and that which goes up into it, and He is with you wherever you are; and Allah sees what you do.

Dr. Ghali : He is The One Who created the heavens and the earth in six days; thereafter He leveled Himself upon the Throne (How He did this is beyond human understanding). He knows whatever penetrates into the earth and whatever goes out of it, and whatever comes down from the heaven and whatever ascends (with difficulty) in it, and He is with you wherever you are; and Allah is Ever-Beholding whatever you do.

Tafsir Jalalayn : It is He Who created the heavens and the earth in six days, of the days of this world, the first of which being Sunday, and the last of which, Friday, then presided upon the Throne (‘arsh: [denotes] the kursī), a presiding [that was] befitting of Him. He knows what enters the earth, of rain and dead creatures, and what issues from it, of vegetation and minerals, and what comes down from the heaven, in the way of mercy and chastisement, and what ascends in it, of righteous deeds and evil ones. And He is with you, by [virtue of] His knowledge, wherever you may be; and God is Seer of what you do.

Tagalog : Siya ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, at ang anumang nasa pagitan ng dalawang ito sa loob ng anim na araw, pagkatapos ay pumaroon Siya sa Kanyang ‘Arsh (isinaling Trono) na nasa ibabaw ng lahat ng Kanyang nilikha sa kaparaanan na angkop sa Kanyang Kamaharlikaan, batid Niya kung anuman ang pumapasok sa kalupaan na katulad ng butil, tubig-ulan at iba pa, at ang anumang lumalabas mula rito na katulad ng mga halaman, pananim at mga bunga, at anuman ang bumababa mula sa kalangitan na katulad ng ulan at iba pa; at ang anumang pumapaitaas patungo sa kalangitan na katulad ng mga anghel at ang mga gawain, na Siya ay kasama ninyo kahit saan man kayo naroroon sa pamamagitan ng Kanyang ganap na kaalaman, at ang Allâh ay ‘Baseer’ – Ganap na Tagapagmasid sa inyong mga gawain na inyong ginagawa at ayon dito kayo ay tutumbasan.

57:5

Hassanor Alapa : Rkian so kandadatoi ko manga langit ago so lopa go sii ko Allāh na ipagndod On so langowan a btad

Muhsin Khan : His is the kingdom of the heavens and the earth. And to Allah return all the matters (for decision).

Sahih International : His is the dominion of the heavens and earth. And to Allah are returned [all] matters.

Pickthall : His is the Sovereignty of the heavens and the earth, and unto Allah (all) things are brought back.

Yusuf Ali : To Him belongs the dominion of the heavens and the earth: and all affairs are referred back to Allah.

Shakir : His is the kingdom of the heavens and the earth; and to Allah are (all) affairs returned.

Dr. Ghali : To Him (belongs) the Kingdom of the heavens and the earth, and to Allah (all) Commands are returned.

Tafsir Jalalayn : To Him belongs the kingdom of the heavens and the earth, and to Him [all] matters, all existents, are returned.

Tagalog : Siya ang Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan, at sa Kanya magbabalik ang lahat ng Kanyang mga nilikha sa Kabilang-Buhay, at sila ay tutumbasan ayon sa kanilang nagawa.

57:6

Hassanor Alapa : Pphakasoldn Iyan so kagagawii ko kadawndaw go pphakasoldn Iyan so kadawndaw ko kagagawii, ago katawan Iyan so matatago ko manga rarb (poso’).

Muhsin Khan : He merges night into day (i.e. the decrease in the hours of the night is added into the hours of the day), and merges day into night (i.e. the decrease in the hours of the day is added into the hours of the night), and He has full knowledge of whatsoever is in the breasts.

Sahih International : He causes the night to enter the day and causes the day to enter the night, and he is Knowing of that within the breasts.

Pickthall : He causeth the night to pass into the day, and He causeth the day to pass into the night, and He is knower of all that is in the breasts.

Yusuf Ali : He merges Night into Day, and He merges Day into Night; and He has full knowledge of the secrets of (all) hearts.

Shakir : He causes the night to enter in upon the day, and causes the day to enter in upon the night, and He is Cognizant of what is in the hearts.

Dr. Ghali : He inserts the night into the daytime, and He inserts the daytime into the night; and He is Ever-Knowing of the inmost (thoughts within) the breasts (Literally: what the breasts own).

Tafsir Jalalayn : He makes the night pass into, He makes it enter, the day, so that it increases while the night diminishes, and makes the day pass into the night, so that it increases while the day diminishes. And He is Knower of what is in the breasts, of what it contains of secrets and convictions.

Tagalog : Ipinapasok Niya ang anumang nababawas sa mga oras ng gabi sa araw kaya humahaba ang araw, at ipinapasok Niya ang anumang nababawas sa mga oras ng araw sa gabi na kung kaya humahaba ang gabi, na Siya ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa anumang nasa kalooban ng Kanyang nilikha.

57:7
Hassanor Alapa : Paratiayaa niyo so Allāh ago so sogo’ Iyan ago nggasto kano ko pd ko nganin a bialoy kano Niyan on a 1709 pakaphapaarn on, na so siran oto a miaratiaya a pd rkano ago minggasto siran na adn a bagian iran a balas a mala

Muhsin Khan : Believe in Allah and His Messenger (Muhammad SAW), and spend of that whereof He has made you trustees. And such of you as believe and spend (in Allah's Way), theirs will be a great reward.

Sahih International : Believe in Allah and His Messenger and spend out of that in which He has made you successors. For those who have believed among you and spent, there will be a great reward.

Pickthall : Believe in Allah and His messenger, and spend of that whereof He hath made you trustees; and such of you as believe and spend (aright), theirs will be a great reward.

Yusuf Ali : Believe in Allah and His messenger, and spend (in charity) out of the (substance) whereof He has made you heirs. For, those of you who believe and spend (in charity),- for them is a great Reward.

Shakir : Believe in Allah and His Messenger, and spend out of what He has made you to be successors of; for those of you who believe and spend shall have a great reward.

Dr. Ghali : Believe in Allah and His Messenger; and expend of that to which He has made you successors. So the ones of you who have believed and expended will have a great reward.

Tafsir Jalalayn : Believe, adhere to belief, in God and His Messenger, and expend, in the way of God, out of that over which He has made you successors, out of the wealth of those mentioned [whom you have succeeded], for you will be succeeded in this [wealth] by those who will come after you: this was revealed at the time of the ‘hardship’ campaign, the campaign of Tabūk. For those of you who believe and expend — an allusion to ‘Uthmān [b. ‘Affān], may God be pleased with him — will have a great reward.

Tagalog : Maniwala kayo sa Allâh at sa Kanyang Sugo na si Muhammad, at gumasta kayo mula sa anumang ipinagkaloob sa inyo ng Allâh na kabuhayan at kayamanan bilang ipinagkatiwala sa inyo ng Allâh. At ang mga katulad nila na naniwala sa Allâh mula sa inyo, O kayong mga tao, at gumasta mula sa kanilang kayamanan ay para sa kanila ang dakilang gantimpala.

57:8
Hassanor Alapa : Sayana kano a di niyo pharatiayaan so Allāh ago so sogo’ a pthawagn kano 1710 niyan ka an iyo maparatiaya so Kadnan iyo ago kinowa niyan so kapasadan iyo amay ka miaadn kano a miamaratiaya

Muhsin Khan : And what is the matter with you that you believe not in Allah! While the Messenger (Muhammad SAW) invites you to believe in your Lord (Allah), and He (Allah) has indeed taken your covenant, if you are real believers.

Sahih International : And why do you not believe in Allah while the Messenger invites you to believe in your Lord and He has taken your covenant, if you should [truly] be believers?

Pickthall : What aileth you that ye believe not in Allah, when the messenger calleth you to believe in your Lord, and He hath already made a covenant with you, if ye are believers?

Yusuf Ali : What cause have ye why ye should not believe in Allah?- and the Messenger invites you to believe in your Lord, and has indeed taken your Covenant, if ye are men of Faith.

Shakir : And what reason have you that you should not believe in Allah? And the Messenger calls on you that you may believe in your Lord, and indeed He has made a covenant with you if you are believers.

Dr. Ghali : And how is it with you as you do not believe in Allah? And the Messenger is calling you to believe in your Lord, and He has already taken compact with you, in case you are believers.

Tafsir Jalalayn : And why should you not believe — an address to the disbelievers — in other words, there is nothing to prevent you from believing, in God when the Messenger is calling you to believe in your Lord, and a pledge has been taken from you (reading [it as] ukhidha mīthāqukum; otherwise akhadha mīthāqakum, ‘He has taken a pledge from you’) concerning it — that is to say, God took this [pledge from you] in the world of atoms when He made them bear witness against themselves: ‘Am I not your Lord?’ They said, ‘Yea, indeed’ [Q. 7:172] — if you are believers?, that is to say, if your intention is to believe in Him, then apply yourselves to this [duty of faith].

Tagalog : At ano ba ang katwiran ninyo sa hindi ninyo paniniwala sa Kaisahan ng Allâh at pagsunod sa Kanyang batas, samantalang ang Sugo ay inaanyayahan kayo tungo sa bagay na ito, at walang pag-aalinlangang tinanggap Niya ang inyong pangako, kung kayo ay talagang naniniwala sa Allâh na Siyang lumikha sa inyo.

57:9
Hassanor Alapa : Skaniyan so pphamakatoronn Iyan ko oripn Iyan a manga tanda a manga rarayag ka an kano niyan miliyo phoon ko manga lilibotng sii ko maliwanag, go mataan a so Allāh rkano na Makapdiin a Masalinggagawn

Muhsin Khan : It is He Who sends down manifest Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) to His slave (Muhammad SAW) that He may bring you out from darkness into light. And verily, Allah is to you full of kindness, Most Merciful.

Sahih International : It is He who sends down upon His Servant [Muhammad] verses of clear evidence that He may bring you out from darknesses into the light. And indeed, Allah is to you Kind and Merciful.

Pickthall : He it is Who sendeth down clear revelations unto His slave, that He may bring you forth from darkness unto light; and lo! for you, Allah is Full of Pity, Merciful.

Yusuf Ali : He is the One Who sends to His Servant Manifest Signs, that He may lead you from the depths of Darkness into the Light and verily Allah is to you most kind and Merciful.

Shakir : He it is who sends down clear communications upon His servant, that he may bring you forth from utter darkness into light; and most surely Allah is Kind, Merciful to you.

Dr. Ghali : He is (The One) Who keeps sending down upon His Bondman signs, supremely evident (signs), that He may bring you out of the darkness (es) into the light; and surely Allah is indeed to you Ever-Compassionate, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : It is He Who sends down upon His servant clear signs, the signs of the Qur’ān, that He may bring you forth from the darkness, [from] disbelief, to the light, [to] faith. For truly God is Kind, Merciful to you, in bringing you forth from disbelief to faith.

Tagalog : Walang iba kundi ang Allâh ang nagpahayag sa Kanyang alipin na si Muhammad ng malilinaw na mga talata ng Banal na Qur’ân; upang kayo ay alisin sa pamamagitan nito mula sa Kadiliman ng Di-Paniniwala tungo sa Liwanag ng Paniniwala sa Allâh at katiyakang ang Allâh ay ‘Raouf’ – punung-puno ng kabutihan, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa inyo kaya iniaalis kayo mula sa mga Kadiliman tungo sa Liwanag.

57:10Hassanor Alapa : Sayana kano a di kano pnggasto sa lalan ko Allāh a rk o Allāh so kapangwarisi ko manga langit ago so lopa, na di makaphlagid rkano so taw a minggasto ko onaan pn o kiapakataban 1711 ago miakithidawa, siran oto i lbi a manga ala i pankatan a di so siran oto a minggasto siran ko oriyan o kiapakataban ago miakimbonoay siran, sa oman i isa kiran na inithalad on o Allāh so lbi a mapia, so Allāh ko nganin a gii niyo nggalbkn na Gpa Iyan

Muhsin Khan : And what is the matter with you that you spend not in the Cause of Allah? And to Allah belongs the heritage of the heavens and the earth. Not equal among you are those who spent and fought before the conquering (of Makkah) (with those among you who did so later). Such are higher in degree than those who spent and fought afterwards. But to all, Allah has promised the best (reward). And Allah is All-Aware of what you do.

Sahih International : And why do you not spend in the cause of Allah while to Allah belongs the heritage of the heavens and the earth? Not equal among you are those who spent before the conquest [of Makkah] and fought [and those who did so after it]. Those are greater in degree than they who spent afterwards and fought. But to all Allah has promised the best [reward]. And Allah , with what you do, is Acquainted.

Pickthall : And what aileth you that ye spend not in the way of Allah when unto Allah belongeth the inheritance of the heavens and the earth? Those who spent and fought before the victory are not upon a level (with the rest of you). Such are greater in rank than those who spent and fought afterwards. Unto each hath Allah promised good. And Allah is Informed of what ye do.

Yusuf Ali : And what cause have ye why ye should not spend in the cause of Allah?- For to Allah belongs the heritage of the heavens and the earth. Not equal among you are those who spent (freely) and fought, before the Victory, (with those who did so later). Those are higher in rank than those who spent (freely) and fought afterwards. But to all has Allah promised a goodly (reward). And Allah is well acquainted with all that ye do.

Shakir : And what reason have you that you should not spend in Allah's way? And Allah's is the inheritance of the heavens and the earth, not alike among you are those who spent before the victory and fought (and those who did not): they are more exalted in rank than those who spent and fought afterwards; and Allah has promised good to all; and Allah is Aware of what you do.

Dr. Ghali : And how is it with you (Literally: what is it with you) that you do not expend in the way of Allah, and to Allah belongs the inheritance of the heavens and the earth? Not equal is he among you who spent even before the Conquest and fought; those are more magnificent in degree than they who spent even after (that) and fought; and to each Allah has promised the fairest reward; and Allah is Ever-Cognizant of whatever you do.

Tafsir Jalalayn : And why should you, after having embraced faith, not (allā: the nūn of an [an-lā] has been assimilated here with the lām of lā) expend in the way of God when to God belongs the heritage of the heavens and the earth, with all that they comprise, so that He will [eventually] receive all your wealth but without the reward for having expended [of it for His cause], as opposed to if you had expended and had hence been rewarded. Not equal [to the rest of you] are those of you who expended and fought before the victory, at Mecca. Such are greater in rank than those who expended and fought afterwards. Yet to each, of the two groups (a variant reading [for wa-kullan, ‘yet to each’] has nominative wa-kullun as a subject) God has promised the best reward, Paradise. And God is Aware of what you do, and will requite you for it [accordingly].

Tagalog : At ano baga ang pumipigil sa inyo mula sa paggasta sa Daan ng Allâh? Samantalang ang Allâh ay Pagmamay-ari Niya ang lahat ng nasa mga kalangitan at kalupaan, at ang lahat ng nasa loob nitong dalawa, at walang sinuman ang manatili na nagmamay-ari ng anumang nakapaloob dito bukod sa Allâh.

Hindi maaaring magkatulad sa gantimpala ang sinuman sa inyo na gumasta bago nangyari ang ‘Fathu Makkah’ – pagbukas ng Makkah o pagpasok sa Makkah ng mga mananampalataya upang ibalik ang lugar na ito sa kadalisayan ng pagsamba sa Allâh – at nakipaglaban sa mga walang pananampalataya, sila ang mas dakila ang antas sa paningin ng Allâh kaysa sa mga yaong gumasta sa Daan ng Allâh pagkatapos ng ‘Fathu Makkah’ at sila ay nakipaglaban din sa mga walang pananampalataya. Ang dalawang grupong ito ay pinangakuan ng Allâh ng ‘Al-Jannah’ (Hardin). At ang Allâh ay ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Tagapagmasid nang ganap sa mga ginagawa ninyo at walang anumang naililihim sa Kanya at ayon dito kayo ay tutumbasan.

57:11

Hassanor Alapa : Anta a so (taw) a so phagotangan iyan so Allāh sa otang a mapia, ka thaktakpn Iyan on ago adn a bagian iyan a balas a masakaw

Muhsin Khan : Who is he that will lend to Allah a goodly loan, then (Allah) will increase it manifold to his credit (in repaying), and he will have (besides) a good reward (i.e. Paradise).

Sahih International : Who is it that would loan Allah a goodly loan so He will multiply it for him and he will have a noble reward?

Pickthall : Who is he that will lend unto Allah a goodly loan, that He may double it for him and his may be a rich reward?

Yusuf Ali : Who is he that will Loan to Allah a beautiful loan? for (Allah) will increase it manifold to his credit, and he will have (besides) a liberal Reward.

Shakir : Who is there that will offer to Allah a good gift so He will double it for him, and he shall have an excellent reward.

Dr. Ghali : Who is he that will lend to Allah a fair loan, so He will double it for him, and he will have an honorable reward?

Tafsir Jalalayn : Who is it that will lend God, by expending his wealth in the way of God, a goodly loan, [goodly] by virtue of his expending it for God’s sake, so that He may multiply it (fa-yudā‘ifahu, may also be read fa-yuda‘‘ifahu) for him, from tenfold up to more than seven hundredfold —as stated in sūrat al-Baqara [Q. 2:261], and [so that] there may be for him, in addition to the multiplied [reward], a generous reward, coupled with satisfaction and prosperity.

Tagalog : Siya na gumasta sa Daan ng Allâh na taos-puso sa kanyang kalooban nang walang panunumbat at walang pag-iimbot, ay pararamihin ng Allâh sa kanya ang gantimpala at para sa kanya ang masaganang gantimpala na ito ay ‘Al-Jannah’ (Hardin).

57:12
Hassanor Alapa : Sa sagawii a mailay nka so miamaratiaya a manga mama ago so miamaratiaya a manga babay a pphamangitras so tihaya iran ko hadapan iran ago sii ko manga kawanan iran 1712 (sa matharo kiran) a so mapia a thotol na rk iyo imanto a manga kasorgaan a pphamanoga ko kababaan iyan so manga lawas a ig sa tatap siran on, gioto so kapagontong a mala,

Muhsin Khan : On the Day you shall see the believing men and the believing women their light running forward before them and by their right hands. Glad tidings for you this Day! Gardens under which rivers flow (Paradise), to dwell therein forever! Truly, this is the great success!

Sahih International : On the Day you see the believing men and believing women, their light proceeding before them and on their right, [it will be said], "Your good tidings today are [of] gardens beneath which rivers flow, wherein you will abide eternally." That is what is the great attainment.

Pickthall : On the day when thou (Muhammad) wilt see the believers, men and women, their light shining forth before them and on their right hands, (and wilt hear it said unto them): Glad news for you this day: Gardens underneath which rivers flow, wherein ye are immortal. That is the supreme triumph.

Yusuf Ali : One Day shalt thou see the believing men and the believing women- how their Light runs forward before them and by their right hands: (their greeting will be): "Good News for you this Day! Gardens beneath which flow rivers! to dwell therein for aye! This is indeed the highest Achievement!"

Shakir : On that day you will see the faithful men and the faithful women-- their light running before them and on their right hand-- good news for you today: gardens beneath which rivers flow, to abide therein, that is the grand achievement.

Dr. Ghali : (On) the Day (when) you see the male believers and female believers, their light proceeding along before (Literally: between their hands) them and on their right hands. "Good tidings for you today! Gardens from beneath which rivers run, eternally (abiding) therein; it is that which is the tremendous triumph."

Tafsir Jalalayn : Mention, the day when you will see the believing men and believing women with their light shining forth before them, in front of them, and, it will [also] be, on their right, and it will be said to them: ‘Good tidings for you on this day: Gardens, that is to say, enter them, underneath which rivers flow, wherein you will abide. That is the great success’.

Tagalog : Sa Araw na makikita mo ang mga mananampalataya na mga kalalakihan at kababaihan na sumusunod sa kanila ang kanilang liwanag habang sila ay nasa ‘Sirât’ (Daan), sa kanilang harapan at sa kanilang gawing kanan ayon sa kung ano ang kanilang kabutihan, at sasabihin sa kanila: Magandang balita para sa inyo sa Araw na ito! Sa pagpasok ninyo sa mga malalawak na Hardin na umaagos ang mga ilog sa ilalim ng mga puno nito, na hindi na kayo paaalisin pa mula rito magpakailanman, at ito ang pagtutumbas sa inyo sa Kabilang-Buhay bilang inyong dakilang tagumpay.

57:13
Hassanor Alapa : Sa sagawii a tharoon o manga monafiq a manga mama ago so manga monafiq a manga babay ko siran oto a miamaratiaya a nayawa kami niyo ka zpik kami ko tihaya niyo (na matharo) a kasoy kano ko talikhodan iyo na ploba kano sa sindaw. Na mibtad ko lt iran a pagalad a paglt 1713 a adn a pinto iyan a so didalm iyan na ndodon so pangalimo, na so likod iyan na mapapandang iyan so siksa

Muhsin Khan : On the Day when the hypocrites men and women will say to the believers: "Wait for us! Let us get something from your light!" It will be said: "Go back to your rear! Then seek a light!" So a wall will be put up between them, with a gate therein. Inside it will be mercy, and outside it will be torment."

Sahih International : On the [same] Day the hypocrite men and hypocrite women will say to those who believed, "Wait for us that we may acquire some of your light." It will be said, "Go back behind you and seek light." And a wall will be placed between them with a door, its interior containing mercy, but on the outside of it is torment.

Pickthall : On the day when the hypocritical men and the hypocritical women will say unto those who believe: Look on us that we may borrow from your light! it will be said: Go back and seek for light! Then there will separate them a wall wherein is a gate, the inner side whereof containeth mercy, while the outer side thereof is toward the doom.

Yusuf Ali : One Day will the Hypocrites- men and women - say to the Believers: "Wait for us! Let us borrow (a Light) from your Light!" It will be said: "Turn ye back to your rear! then seek a Light (where ye can)!" So a wall will be put up betwixt them, with a gate therein. Within it will be Mercy throughout, and without it, all alongside, will be (Wrath and) Punishment!

Shakir : On the day when the hypocritical men and the hypocritical women will say to those who believe: Wait for us, that we may have light from your light; it shall be said: Turn back and seek a light. Then separation would be brought about between them, with a wall having a door in it; (as for) the inside of it, there shall be mercy in it, and (as for) the outside of it, before it there shall be punishment.

Dr. Ghali : (On) the Day when the male hypocrites and the female hypocrites will say to the ones who have believed, "Look on us that we may adapt from your light!" It will be said to them, "Return (back) beyond you, so grope for a light!" Then a fence will be struck up between them, having a gate, in the inward whereof is mercy, and facing the outward there of is the torment.

Tafsir Jalalayn : The day when the hypocrites, men and women, will say to those who believe, ‘Look at us (unzurūnā: a variant reading has anzirūnā, meaning ‘Give us a chance’) that we may glean something of your light!’ It will be said, to them in mockery of them: ‘Step back and seek light!’ So they step back, then there will be set up between them, and the believers, a wall — this is said to be the wall of ‘the Heights’ [cf. Q. 7:46] — with a gate, the inner side of which contains mercy, the side of the believers, and the outer side of which, the side of the hypocrites, faces toward the chastisement.

Tagalog : Sa Araw na sasabihin ng bawa’t mapagkunwari na mga kalalakihan at mga kababaihan sa kanila na mga mananampalataya habang sila ay nasa ‘Sirât:’ Hintayin ninyo kami upang magkaroon kami ng liwanag mula sa inyong liwanag, at sasabihin sa kanila ng mga anghel: Bumalik kayo sa pinagmulan ninyo at doon kayo humingi ng liwanag (ito ay bilang pangungutya sa kanila)! Na kung kaya, lalagyan ng harang (na pader) ang pagitan nila, na sa loob ay mayroong pintuan na malapit sa mga mananampalataya na ang nilalaman ng nasa loob ng pintuang ito ay awa, at ang nasa labas naman nito na nasa gawing malapit sa mga mapagkunwari ay kaparusahan.

57:14
Hassanor Alapa : Sa pthawagn iran siran a ba kami da maadn a pd iyo (ko doniya) na tharoon iran a nkayino di, ogaid na skano na pinitna iyo so 1714 manga ginawa niyo ago miagayan kano sa marata ko miamaratiaya ago mizanka kano ago miaikmat kano o manga dingandingan sa taman sa miakaoma so sogoan o Allāh ago miaikmat kano ko Allāh o phangikmat (so shaytan)

Muhsin Khan : (The hypocrites) will call the believers: "Were we not with you?" The believers will reply: "Yes! But you led yourselves into temptations, you looked forward for our destruction; you doubted (in Faith); and you were deceived by false desires, till the Command of Allah came to pass. And the chief deceiver (Satan) deceived you in respect of Allah."

Sahih International : The hypocrites will call to the believers, "Were we not with you?" They will say, "Yes, but you afflicted yourselves and awaited [misfortune for us] and doubted, and wishful thinking deluded you until there came the command of Allah . And the Deceiver deceived you concerning Allah .

Pickthall : They will cry unto them (saying): Were we not with you? They will say: Yea, verily; but ye tempted one another, and hesitated, and doubted, and vain desires beguiled you till the ordinance of Allah came to pass; and the deceiver deceived you concerning Allah;

Yusuf Ali : (Those without) will call out, "Were we not with you?" (The others) will reply, "True! but ye led yourselves into temptation; ye looked forward (to our ruin); ye doubted (Allah's Promise); and (your false) desires deceived you; until there issued the Command of Allah. And the Deceiver deceived you in respect of Allah.

Shakir : They will cry out to them: Were we not with you? They shall say: Yea! but you caused yourselves to fall into temptation, and you waited and doubted, and vain desires deceived you till the threatened punishment of Allah came, while the archdeceiver deceived you about Allah.

Dr. Ghali : They will be calling out to them, "Were we not with you?" They will say, "Yes indeed, but you tempted yourselves, and you awaited, and you were suspicious, and fancies deluded you until the Command of Allah came, and the Deluder deluded you concerning Allah.

Tafsir Jalalayn : They will call out to them, ‘Did we not use to be with you?’, upon [the path of] obedience. They will say, ‘Yes, indeed! But you caused your souls to fall into temptation, by [engaging in] hypocrisy, and you awaited, reversals of fortune for the believers, and you doubted, you were uncertain about the religion of Islam, and [false] hopes, greedy desires, deceived you until God’s ordinance, death, came; and the Deceiver, Satan, deceived you concerning God.

Tagalog : Tatawagin ng mga mapagkunwari ang mga mananampalataya na kanilang sasabihin: Hindi ba tayo ang magkasama noon sa daigdig na ginagawa namin ang aming obligasyon sa Islâm na katulad din ninyo? Sasabihin ng mga mananampalataya sa kanila: Tunay nga! Magkasama tayo noon subali’t sinira ninyo ang inyong mga sarili dahil sa inyong pagiging mapagkunwari at paglabag sa Kautusan, at inaasam ninyo na mamatay kami kasama ang Propeta, at nag-alinlangan kayo hinggil sa pagkabuhay na mag-uli pagkatapos ng kamatayan, at nalinlang kayo ng inyong mga maling hangarin, at nanatili kayo sa gayong kalagayan hanggang sa dumating sa inyo ang kamatayan at nilihis kayo ni ‘Shaytân’ mula sa Allâh.

57:15
Hassanor Alapa : Imanto a alongan na da a khowaan rkano a sanggar go da pn ko siran oto a manga kafir, aya darpa iyo na so Naraka a skaniyan i dokapila iyo a marata a khabolosan

Muhsin Khan : So this Day no ransom shall be taken from you (hypocrites), nor of those who disbelieved, (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism). Your abode is the Fire, that is the proper place for you, and worst indeed is that destination.

Sahih International : So today no ransom will be taken from you or from those who disbelieved. Your refuge is the Fire. It is most worthy of you, and wretched is the destination.

Pickthall : So this day no ransom can be taken from you nor from those who disbelieved. Your home is the Fire; that is your patron, and a hapless journey's end.

Yusuf Ali : "This Day shall no ransom be accepted of you, nor of those who rejected Allah." Your abode is the Fire: that is the proper place to claim you: and an evil refuge it is!"

Shakir : So today ransom shall not be accepted from you nor from those who disbelieved; your abode is the fire; it is your friend and evil is the resort.

Dr. Ghali : So today no ransom will be taken from you, nor from the ones who disbelieved. Your abode is the Fire; it is your patronizer and miserable is the Destiny!"

Tafsir Jalalayn : So on this day no ransom will be taken from you (read tu’khadhu or yu’khadhu) nor from those who disbelieved. Your abode will be the Fire: it will be your guardian, it is [the place truly] deserving of you, and an evil destination!’, it is.

Tagalog : Na kung kaya, sa Araw na ito ay hindi na tatanggapin mula sa sinuman sa inyo, O kayong mga mapagkunwari, ang anumang pantubos upang tubusin kayo mula sa kaparusahan ng Allâh at ganoon din hindi rin ito tatanggapin sa mga hindi naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo, at ang patutunguhan ninyong lahat ay Impiyernong-Apoy at ito ang mas higit na karapat-dapat sa inyo na patunguhan na napakasamang patutunguhan.

57:16
Hassanor Alapa : Ba da makaoma a masa ko siran oto a miamaratiaya a kakhalk o manga poso’ iran sa sabap ko tadm ko Allāh ago so nganin a tomioron a pd ko bnar ago di siran mabaloy a datar o siran oto a inibgay kiran so kitab sa miaona na 1715 lomiagaday kiran so masa na tomigas so manga poso’ iran na madakl a manga pd kiran a manga fasiq.

Muhsin Khan : Has not the time come for the hearts of those who believe (in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism) to be affected by Allah's Reminder (this Quran), and that which has been revealed of the truth, lest they become as those who received the Scripture [the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)] before (i.e. Jews and Christians), and the term was prolonged for them and so their hearts were hardened? And many of them were Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah).

Sahih International : Has the time not come for those who have believed that their hearts should become humbly submissive at the remembrance of Allah and what has come down of the truth? And let them not be like those who were given the Scripture before, and a long period passed over them, so their hearts hardened; and many of them are defiantly disobedient.

Pickthall : Is not the time ripe for the hearts of those who believe to submit to Allah's reminder and to the truth which is revealed, that they become not as those who received the scripture of old but the term was prolonged for them and so their hearts were hardened, and many of them are evil-livers.

Yusuf Ali : Has not the Time arrived for the Believers that their hearts in all humility should engage in the remembrance of Allah and of the Truth which has been revealed (to them), and that they should not become like those to whom was given Revelation aforetime, but long ages passed over them and their hearts grew hard? For many among them are rebellious transgressors.

Shakir : Has not the time yet come for those who believe that their hearts should be humble for the remembrance of Allah and what has come down of the truth? And that they should not be like those who were given the Book before, but the time became prolonged to them, so their hearts hardened, and most of them are transgressors.

Dr. Ghali : Is it not due time for the hearts of (the ones) who have believed to submit to the Remembrance of Allah and that which came down of the Truth, and that they should not be as the ones to whom the Book was brought earlier? Then (their) span became long to them, so their hearts hardened; and many of them are immoral.

Tafsir Jalalayn : Is it not time for those who believe — this was revealed concerning the matter of the Companions [of the Prophet] who had been overindulging in jest, that their hearts should be humbled to the remembrance of God and [to] what has been revealed (read as nuzzila; or read nazala, ‘[what] has come down’) of the truth, the Qur’ān, and that they should not be (lā yakūnū is a supplement to takhsha‘a, ‘be humbled’) like those who were given the Scripture before?, namely, the Jews and the Christians. For the stretch of time, the interval [extending] from them [back] to [the time of the sending of the last of] their prophets, was too long for them and so their hearts became hardened, unyielding to the remembrance of God, and many of them are immoral.

Tagalog : Hindi pa ba dumating ang panahon para sa mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo at sumunod sa Kanyang gabay, upang palambutin ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pag-alaala sa Allâh at pakikinig ng Qur’ân, at hindi maging matigas ang kanilang mga puso na tulad ng mga pinagkalooban ng Aklat na nauna sa kanila na mga Hudyo at mga Kristiyano na sa paglipas sa kanila ng matagal na panahon ay pinalitan nila ang salita ng Allâh at dahil dito ay tumigas ang kanilang mga puso, at karamihan sa kanila ay hindi sumusunod sa kagustuhan ng Allâh?

Nasa talatang ito ang pag-uutos sa pagiging malambot ng puso at pagkatakot sa Allâh sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang ipinahayag na Aklat at pagkakamit ng karunungan at babala na huwag gumaya sa mga Hudyo at mga Kristiyano sa pagiging matigas ng kanilang mga puso, at sa paglabag nila sa kagustuhan ng Allâh.

57:17

Hassanor Alapa : Knala niyo a mataan a so Allāh na phagoyagn Iyan so lopa ko oriyan o kapapatay niyan, sabnar a rininayag Ami rkano so manga tanda ka kalokalo o makapamimikiran kano

Muhsin Khan : Know that Allah gives life to the earth after its death! Indeed We have made clear the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) to you, if you but understand.

Sahih International : Know that Allah gives life to the earth after its lifelessness. We have made clear to you the signs; perhaps you will understand.

Pickthall : Know that Allah quickeneth the earth after its death. We have made clear Our revelations for you, that haply ye may understand.

Yusuf Ali : Know ye (all) that Allah giveth life to the earth after its death! already have We shown the Signs plainly to you, that ye may learn wisdom.

Shakir : Know that Allah gives life to the earth after its death; indeed, We have made the communications clear to you that you may understand.

Dr. Ghali : Know (The Arabic verb is in the plural form) that Allah gives life to the earth after its death. We have already made evident for you the signs, that possibly you would consider.

Tafsir Jalalayn : Know — an address to the believers [just] mentioned — that God revives the earth after its death, by [bringing forth] vegetation, and likewise He is able to do with your hearts, restoring them to humbleness. We have certainly made clear for you the signs, that testify to Our power with this [mentioned example] and others, that perhaps you may understand.

Tagalog : Dapat ninyong mabatid na ang Allâh ay binubuhay Niya ang kalupaan sa pamamagitan ng ulan pagkatapos nitong maging tuyot at pinasisibol Niya ang mga pananim, na kung kaya, ganoon din ang Kanyang kapangyarihan sa pagbuhay ng mga patay sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at Siya rin ang may Makapangyarihan para palambutin ang mga puso pagkatapos nitong maging matigas. Katiyakan, nilinaw Namin sa inyo ang mga palatandaan ng Aming Kapangyarihan; upang ito ay inyong maintindihan at maging aral sa inyo.

57:18
Hassanor Alapa : Mataan a so giizadka a manga mama ago so giizadka a manga babay ago piagotangan iran so Allāh sa otang a mapia na pthaktakpn kiran ago adn a bagian iran a balas a masakaw

Muhsin Khan : Verily, those who give Sadaqat (i.e. Zakat and alms, etc.), men and women, and lend to Allah a goodly loan, it shall be increased manifold (to their credit), and theirs shall be an honourable good reward (i.e. Paradise).

Sahih International : Indeed, the men who practice charity and the women who practice charity and [they who] have loaned Allah a goodly loan - it will be multiplied for them, and they will have a noble reward.

Pickthall : Lo! those who give alms, both men and women, and lend unto Allah a goodly loan, it will be doubled for them, and theirs will be a rich reward.

Yusuf Ali : For those who give in Charity, men and women, and loan to Allah a Beautiful Loan, it shall be increased manifold (to their credit), and they shall have (besides) a liberal reward.

Shakir : Surely (as for) the charitable men and the charitable women and (those who) set apart for Allah a goodly portion, it shall be doubled for them and they shall have a noble reward.

Dr. Ghali : Surely the male donors and the female donors and (those) who lend to Allah a fair loan, it will be doubled for them, and they will have an honorable reward.

Tafsir Jalalayn : Indeed men who give voluntary alms (al-mussaddiqīna, derives from the [infinitive] al-tasadduq, ‘to give voluntary alms’; the tā’ [of the original mutasaddiqīna] has been assimilated with the sād) and women who give voluntary alms (a variant reading for both has the softened form [with a single sād, musaddiqīna and musaddiqāti], which derives from al-tasdīq, ‘to affirm the truth of’, ‘to believe in’) and [those of them] who have lent God a goodly loan (this refers back to both the men and women with [the masculine plural of] predominance; the supplementing of a verb [aqradū, ‘who lent’] to a noun [of action, al-mussaddiqāt] at [the point of] the relative clause of the al-, is because in that position it [the noun] functions as a verb; the mention of the ‘loan’ together with its qualification [‘goodly’] after [the mention of] ‘the giving of voluntary alms’ is intended to define it), it will be multiplied (yudā‘afu, is also read as yuda‘‘afu), namely, their loan [will multiplied], for them and they will have a generous reward.

Tagalog : Katiyakan, ang mga gumagasta bilang kawanggawa mula sa kanilang mga kayamanan na mga kalalakihan at mga kababaihan, at ginasta nila sa Daan ng Allâh ng bukal sa kanilang mga kalooban; bilang paghahangad nila na makita ang Mukha ng Allâh, ay pararamihin sa kanila ang kanilang gantimpala, at para sa kanila na higit pa roon ay masaganang gantimpala na ito ay ‘Al-Jannah.’

57:19
Hassanor Alapa : Go so siran oto a piaratiaya iran so Allāh ago so manga sogo’ Iyan na siran oto so 1716 khipangingimbnar, go so manga shahid sii ko Kadnan iran na rk iran on so balas iran ago so tihaya iran, na so siran oto a manga kafir ago piakambokhag iran so manga tanda Ami na siran i khi manga rk ko Naraka a Jahīm,

Muhsin Khan : And those who believe in (the Oneness of) Allah and His Messengers, they are the Siddiqun (i.e. those followers of the Prophets who were first and foremost to believe in them), and the martyrs with their Lord, they shall have their reward and their light. But those who disbelieve (in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism) and deny Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), they shall be the dwellers of the blazing Fire.

Sahih International : And those who have believed in Allah and His messengers - those are [in the ranks of] the supporters of truth and the martyrs, with their Lord. For them is their reward and their light. But those who have disbelieved and denied Our verses - those are the companions of Hellfire.

Pickthall : And those who believe in Allah and His messengers, they are the loyal, and the martyrs are with their Lord; they have their reward and their light; while as for those who disbelieve and deny Our revelations, they are owners of hell-fire.

Yusuf Ali : And those who believe in Allah and His messengers- they are the Sincere (lovers of Truth), and the witnesses (who testify), in the eyes of their Lord: They shall have their Reward and their Light. But those who reject Allah and deny Our Signs,- they are the Companions of Hell-Fire.

Shakir : And (as for) those who believe in Allah and His messengers, these it is that are the truthful and the faithful ones in the sight of their Lord: they shall have their reward and their light, and (as for) those who disbelieve and reject Our communications, these are the inmates of the hell.

Dr. Ghali : And the ones who have believed in Allah and His Messengers, those are they who are the most sincere; and the martyr-witnesses in the Providence of their Lord will have their reward and their light. And the ones who have disbelieved and cried lies to Our signs, those will be the companions (i.e., inhabitants) of Hell-Fire.

Tafsir Jalalayn : And those who believe in God and His messengers — they are the truthful, (al-siddīqūna) those who go to the greatest lengths to be truthful, and the witnesses with their Lord, against the deniers of [all] communities; they will have their reward and their light. But those who disbelieve and deny Our signs, those [signs] that testify to [the truth of] Our Oneness — they will be the inhabitants of Hell-fire.

Tagalog : At ang mga yaong naniwala sa Allâh at sa Kanyang mga Sugo at wala silang ginawang pagtatangi-tangi sa pagitan ng sinuman sa kanila, na sila ay mga matatapat at mga testigo sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na naiparating ng kanilang mga Propeta sa kanilang sambayanan ang mensaheng ipinagkatiwala sa kanila, at ganoon din ang mga namatay nang alang-alang sa Allâh ay para sa kanila ang masaganang gantimpala mula sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at mayroon silang dakilang liwanag sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Subali’t ang mga yaong hindi naniwala at tinanggihan ang Aming mga palatandaan at mga katibayan, sila ang mga tao ng Impiyerno, na wala silang gantimpala at wala silang liwanag.

57:20Hassanor Alapa : Knala niyo a so kaoyagoyag ko doniya na kanggitagita ago katmbangan ago kaphaparahiasan ago 1717 kazali-bantog ko ltlt iyo ago kapanimo sa manga tamok ago manga moriataw a datar a oran a inipammsa o taribasok 1718 so mangngtho iyan (ko kiatoron iyan ko lopa a maatay) oriyan iyan na gomankil na mailay nka skaniyan a makabinaning oriyan iyan na mabaloy a rasaas a magogopk. na sii ko akhirat na siksa a mabasng ago rila a phoon ko Allāh ago kasosoat, go da so kaoyagoyag ko doniya inonta a kasawit a ikmat

Muhsin Khan : Know that the life of this world is only play and amusement, pomp and mutual boasting among you, and rivalry in respect of wealth and children, as the likeness of vegetation after rain, thereof the growth is pleasing to the tiller; afterwards it dries up and you see it turning yellow; then it becomes straw. But in the Hereafter (there is) a severe torment (for the disbelievers, evil-doers), and (there is) Forgiveness from Allah and (His) Good Pleasure (for the believers, good-doers), whereas the life of this world is only a deceiving enjoyment.

Sahih International : Know that the life of this world is but amusement and diversion and adornment and boasting to one another and competition in increase of wealth and children - like the example of a rain whose [resulting] plant growth pleases the tillers; then it dries and you see it turned yellow; then it becomes [scattered] debris. And in the Hereafter is severe punishment and forgiveness from Allah and approval. And what is the worldly life except the enjoyment of delusion.

Pickthall : Know that the life of the world is only play, and idle talk, and pageantry, and boasting among you, and rivalry in respect of wealth and children; as the likeness of vegetation after rain, whereof the growth is pleasing to the husbandman, but afterward it drieth up and thou seest it turning yellow, then it becometh straw. And in the Hereafter there is grievous punishment, and (also) forgiveness from Allah and His good pleasure, whereas the life of the world is but matter of illusion.

Yusuf Ali : Know ye (all), that the life of this world is but play and amusement, pomp and mutual boasting and multiplying, (in rivalry) among yourselves, riches and children. Here is a similitude: How rain and the growth which it brings forth, delight (the hearts of) the tillers; soon it withers; thou wilt see it grow yellow; then it becomes dry and crumbles away. But in the Hereafter is a Penalty severe (for the devotees of wrong). And Forgiveness from Allah and (His) Good Pleasure (for the devotees of Allah). And what is the life of this world, but goods and chattels of deception?

Shakir : Know that this world's life is only sport and play and gaiety and boasting among yourselves, and a vying in the multiplication of wealth and children, like the rain, whose causing the vegetation to grow, pleases the husbandmen, then it withers away so that you will see it become yellow, then it becomes dried up and broken down; and in the hereafter is a severe chastisement and (also) forgiveness from Allah and (His) pleasure; and this world's life is naught but means of deception.

Dr. Ghali : Know that the present life (Literally: the lowly life i.e., the life of this world) is only playing and diversion, and an adornment, and a cause for mutual boasting among you, and mutual multiplying in riches and children. It is as the likeness of succoring (rain) whose growth (looks) wonderful to the steadfast disbelievers. Thereafter it heaves, then you see it (turning) yellow; thereafter it becomes crushed to pieces. And in the Hereafter there is strict torment and forgiveness from Allah and all-blessed Satisfaction; and in no way is the present life anything except the enjoyment of delusion.

Tafsir Jalalayn : Know that the life of this world is merely play and diversion and glitter, the frequent adornment [of oneself], and mutual vainglory in respect of wealth and children, that is, preoccupation with such things — but as for acts of obedience and incentives thereto, these are the concerns of the Hereafter; as the likeness of, that is to say, it, in the manner in which you admire it and in the manner in which it will disappear, is as the likeness of, rain whose vegetation, which results from this [rain], the disbelievers, the sowers, admire; [but] then it withers, it becomes dried-up, and you see it turn yellow, then it becomes chaff, scatters vanishing with the winds. And in the Hereafter there is a severe chastisement, for those who prefer this world to it, and forgiveness from God and beatitude, for those who have not preferred this world to it; and the life of this world, that is to say, the comfort [enjoyed] in it, is but the comfort of delusion.

Tagalog : Dapat ninyong mabatid, O kayong mga tao, na ang buhay sa daigdig ay isang laro lamang at libangan, na laro lamang ng katawan at libingan lamang ng puso at mga palamuti na pinapalamuti ng mga tao, at pagyayabang sa pagitan nila sa mga kasiyahan dito, at pagpaparami ng yaman at mga anak, na ang katulad nito ay parang tubig-ulan na nagagalak ang mga manananim sa pamamagitan nito dahil sa pagsibol ng mga halamanan at pananim, pagkatapos ito ay natutuyo na nakikita ninyo na nagiging kulay dilaw pagkatapos nitong maging luntian, pagkatapos ito ay magiging tangkay na lamang na tuyot.

Subali’t sa Kabilang-Buhay ay mayroong masidhing kaparusahan sa mga walang pananampalataya, at mayroon namang kapatawaran mula sa Allâh at pagmamahal para sa mga mananampalataya. At ang makamundong buhay na ito ay isang panlinlang na libangan lamang sa sinumang gumawa para rito at makalilimutan din niya pagkatapos nito.

57:21
Hassanor Alapa : Pagoradorad kano sa rila a phoon ko Kadnan iyo ago kasorgaan a aya kablang iyan na datar o kablang o langit ago so lopa a inithiakap ko siran oto a miaratiaya ko Allāh ago so manga sogo’ Iyan gioto so kalbihan o Allāh a ipmbgay Niyan ko taw a khabayaan Iyan, so Allāh i khirk ko kalbihan a mala

Muhsin Khan : Race one with another in hastening towards Forgiveness from your Lord (Allah), and towards Paradise, the width whereof is as the width of heaven and earth, prepared for those who believe in Allah and His Messengers. That is the Grace of Allah which He bestows on whom He pleases. And Allah is the Owner of Great Bounty.

Sahih International : Race toward forgiveness from your Lord and a Garden whose width is like the width of the heavens and earth, prepared for those who believed in Allah and His messengers. That is the bounty of Allah which He gives to whom He wills, and Allah is the possessor of great bounty.

Pickthall : Race one with another for forgiveness from your Lord and a Garden whereof the breadth is as the breadth of the heavens and the earth, which is in store for those who believe in Allah and His messengers. Such is the bounty of Allah, which He bestoweth upon whom He will, and Allah is of Infinite Bounty.

Yusuf Ali : Be ye foremost (in seeking) Forgiveness from your Lord, and a Garden (of Bliss), the width whereof is as the width of heaven and earth, prepared for those who believe in Allah and His messengers: that is the Grace of Allah, which He bestows on whom he pleases: and Allah is the Lord of Grace abounding.

Shakir : Hasten to forgiveness from your Lord and to a garden the extensiveness of which is as the extensiveness of the heaven and the earth; it is prepared for those who believe in Allah and His messengers; that is the grace of Allah: He gives it to whom He pleases, and Allah is the Lord of mighty grace.

Dr. Ghali : Race to forgiveness from your Lord and a Garden the breadth of which is as the breadth of the heaven and the earth, prepared for the ones who believed in Allah and His Messengers. That is the Grace of Allah; He brings it to whomever He decides; and Allah is The Owner of the magnificent Grace.

Tafsir Jalalayn : Vie with one another for forgiveness from your Lord and a garden the breadth of which is as the breadth of the heaven and the earth, if one were placed at the end of the other, prepared for those who believe in God and His messengers. That is the bounty of God, which He gives to whomever He will, and God is [dispenser] of tremendous bounty.

Tagalog : Mag-unahan kayo, O kayong mga tao, sa pagpupunyagi tungo sa mga mabubuting gawa upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at sa taos-pusong pagbabalik-loob sa Allâh at paglayo sa mga kasalanan; upang gantimpalaan kayo ng kapatawaran mula sa Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at ang isang ‘Al-Jannah’ (Hardin) na ang lawak nito ay kasinglawak ng kalangitan at kalupaan, na siyang inihanda sa mga yaong sumamba sa Kaisahan ng Allâh at sumunod sa Kanyang mga Sugo. At ito ay kagandahang-loob ng Allâh na ipinagkakaloob Niya sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang nilikha, dahil ang ‘Al-Jannah’ ay hindi maaaring makamtan kundi sa Awa lamang ng Allâh at sa Kanyang Kagandahang-loob at sa paggawa ng mabuti. At ang Allâh ay Siyang ‘Dhûl Fadhlil `Adzeem’ – Bukod-Tanging Nagmamay-ari at Tagapagkaloob ng dakilang kagandahang-loob sa Kanyang mga alipin na mga mananampalataya.

57:22
Hassanor Alapa : Da a miakasogat a pd sa phakasogat (a tioba) ko lopa go da pn sii ko langit inonta a midadakat sa panoratan ko onaan o da 1719 Ami ron pn kaadna, mataan a gioto na sii ko Allāh na malbod

Muhsin Khan : No calamity befalls on the earth or in yourselves but is inscribed in the Book of Decrees (Al-Lauh Al-Mahfuz), before We bring it into existence. Verily, that is easy for Allah.

Sahih International : No disaster strikes upon the earth or among yourselves except that it is in a register before We bring it into being - indeed that, for Allah , is easy -

Pickthall : Naught of disaster befalleth in the earth or in yourselves but it is in a Book before we bring it into being - Lo! that is easy for Allah -

Yusuf Ali : No misfortune can happen on earth or in your souls but is recorded in a decree before We bring it into existence: That is truly easy for Allah:

Shakir : No evil befalls on the earth nor in your own souls, but it is in a book before We bring it into existence; surely that is easy to Allah:

Dr. Ghali : In no way is there an affliction that afflicts in the earth or in yourselves, except (that) it is in a Book even before We initiated it- surely that is easy for Allah –

Tafsir Jalalayn : No affliction befalls in the earth, by way of drought [for example], or in yourselves, such as illness, or the loss of a child, but it is in a Book, meaning, the Preserved Tablet (al-lawh al-mahfūz), before We bring it about, [before] We create it — the same is said [to be true] of [God’s] graces — that is indeed easy for God,

Tagalog : Anuman ang nangyari sa inyo, O kayong mga tao, na sakuna rito sa daigdig at ganoon din sa inyong mga sarili na katulad ng mga sakit, taggutom ay walang iba kundi ito ay itinakda ng Allâh sa ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh’ bago pa Niya likhain ang lahat ng may buhay. Katiyakan, ito ay napakadali para sa Allâh.

57:23
Hassanor Alapa : Ka an kano di makapmboko ko nganin a miapapas rkano, ago di kano mababaya ko nganin a inibgay Niyan rkano, so Allāh na di Niyan khabayaan a langowan a takabor a salibantog

Muhsin Khan : In order that you may not be sad over matters that you fail to get, nor rejoice because of that which has been given to you. And Allah likes not prideful boasters.

Sahih International : In order that you not despair over what has eluded you and not exult [in pride] over what He has given you. And Allah does not like everyone self-deluded and boastful -

Pickthall : That ye grieve not for the sake of that which hath escaped you, nor yet exult because of that which hath been given. Allah loveth not all prideful boasters,

Yusuf Ali : In order that ye may not despair over matters that pass you by, nor exult over favours bestowed upon you. For Allah loveth not any vainglorious boaster,-

Shakir : So that you may not grieve for what has escaped you, nor be exultant at what He has given you; and Allah does not love any arrogant boaster:

Dr. Ghali : So that you may not feel sad for what eluded you nor exult with what He has brought you. And Allah does not love anyone (Literally: every one) who is conceited (and) constantly boastful,

Tafsir Jalalayn : so that you may not (kay-lā: kay makes a verb subjunctive, with the same sense as an [as in an-lā, ‘so that … not’]), that is to say, God informs [you] of this so that you may not, grieve for what escapes you, nor exult, with a wanton exultation, rather an exultation that is [followed by] a thanksgiving for the grace, at what He has given you (read [thus] as ātākum; or read as atākum, meaning, ‘[at] what has come to you from Him’). For God does not like any swaggering braggart, [swaggering] in arrogance because of what he has been given, [boastful] of it to people;

Tagalog : Upang hindi kayo malungkot sa anuman na hindi ninyo nakamtan na makamundong buhay at hindi kayo lubusan na matuwa sa anumang ipinagkaloob sa inyo, ng tuwa na may pagmamataas. At ang Allâh ay hindi Niya minamahal ang sinumang nagmamayabang sa anumang ipinagkaloob sa kanya na makamundong buhay na ipinagmamayabang niya sa iba.

57:24

Hassanor Alapa : A siran oto so gii siran mligt ago iphzogo iran ko manga taw so kapligt na sa taw a tomalikhod na mataan a so Allāh na Skaniyan so Kawasa a Babantogn

Muhsin Khan : Those who are misers and enjoin upon people miserliness (Allah is not in need of their charity). And whosoever turns away (from Faith Allah's Monotheism), then Allah is Rich (Free of all wants), Worthy of all praise.

Sahih International : [Those] who are stingy and enjoin upon people stinginess. And whoever turns away - then indeed, Allah is the Free of need, the Praiseworthy.

Pickthall : Who hoard and who enjoin upon the people avarice. And whosoever turneth away, still Allah is the Absolute, the Owner of Praise.

Yusuf Ali : Such persons as are covetous and commend covetousness to men. And if any turn back (from Allah's Way), verily Allah is Free of all Needs, Worthy of all Praise.

Shakir : Those who are niggardly and enjoin niggardliness on men; and whoever turns back, then surely Allah is He Who is the Selfsufficient, the Praised.

Dr. Ghali : (Those) who are miserly and command mankind to be miserly (Literally: bid mankind to miserliness). And whoever turns away, then surely Allah, Ever He, is The Ever-Affluent, (Literally: the Ever-Rich) The Ever-Praiseworthy.

Tafsir Jalalayn : such as are niggardly, in their duties, and bid people to be niggardly, in these [too]: against such there is a severe threat of chastisement. And whoever turns away, from what is his duty, still God, He is indeed (huwa, ‘He’, is a separating pronoun; a variant reading drops it) the Independent, [without need] of anyone other than Him, the Praiser, of His friends.

Tagalog : Sila na mapagmataas ay ipinagkakait nila ang kanilang mga yaman, at hindi sila gumagasta sa Daan ng Allâh, na kanilang ipinag-uutos sa mga tao na maging maramot dahil sa kanilang pagiging makasarili.

At ang sinumang tatalikod sa pagsunod sa Allâh ay wala siyang pininsala kundi ang kanyang sarili lamang, at hindi Niya mapipinsala ang Allâh, dahil ang Allâh ay walang pag-aalinlangan na ‘Al-Ghanee’ – ang Napakayaman na Ganap na walang pangangailangan sa alinman sa Kanyang nilikha, na ‘Al-Hameed’ – Ganap na Kapuri-Puri na nasa Kanya ang lahat at ganap na mabubuting katangian at gawain na karapat-dapat na Siya ay purihin at pasalamatan sa lahat ng pagkakataon.

57:25Hassanor Alapa : Sabnar a inisogo Ami ko manga sogo’ Ami so manga rarayag a tanda ago initoron Ami a pd iran so kitab ago so timbangan ka an mitindg o manga taw so kapaginontolan. go initoron Ami so potaw a 1720 kadadalman sa g’s a mabagr ago manga gona a rk o manga taw, ago kagia an katokawi o Allāh so taw a thabang on ago (thabang) ko manga sogo’Iyan sa gayb mataan a so Allāh na Gaos a Mabagr

Muhsin Khan : Indeed We have sent Our Messengers with clear proofs, and revealed with them the Scripture and the Balance (justice) that mankind may keep up justice. And We brought forth iron wherein is mighty power (in matters of war), as well as many benefits for mankind, that Allah may test who it is that will help Him (His religion), and His Messengers in the unseen. Verily, Allah is All-Strong, All-Mighty.

Sahih International : We have already sent Our messengers with clear evidences and sent down with them the Scripture and the balance that the people may maintain [their affairs] in justice. And We sent down iron, wherein is great military might and benefits for the people, and so that Allah may make evident those who support Him and His messengers unseen. Indeed, Allah is Powerful and Exalted in Might.

Pickthall : We verily sent Our messengers with clear proofs, and revealed with them the Scripture and the Balance, that mankind may observe right measure; and He revealed iron, wherein is mighty power and (many) uses for mankind, and that Allah may know him who helpeth Him and His messengers, though unseen. Lo! Allah is Strong, Almighty.

Yusuf Ali : We sent aforetime our messengers with Clear Signs and sent down with them the Book and the Balance (of Right and Wrong), that men may stand forth in justice; and We sent down Iron, in which is (material for) mighty war, as well as many benefits for mankind, that Allah may test who it is that will help, Unseen, Him and His messengers: For Allah is Full of Strength, Exalted in Might (and able to enforce His Will).

Shakir : Certainly We sent Our messengers with clear arguments, and sent down with them the Book and the balance that men may conduct themselves with equity; and We have made the iron, wherein is great violence and advantages to men, and that Allah may know who helps Him and His messengers in the secret; surely Allah is Strong, Mighty.

Dr. Ghali : Indeed We have already sent Our Messengers with the supreme evidence (s), and We have sent down with them the Book and the Balance, that mankind may keep up equity. And We have sent down iron, wherein is strict violence, and (various) advantages for mankind, and that Allah may know who vindicates Him and His Messengers in the Unseen. Surely Allah is Ever-Powerful, Ever-Mighty.

Tafsir Jalalayn : We have verily sent Our messengers, the angels, to prophets, with clear signs, with the definitive proofs, and We revealed with them the Scripture and the Balance, justice, so that mankind may uphold justice. And We sent down iron, We caused it to be extracted from mineral ores, wherein is great might, with which one may wage battle, and [many] uses for mankind, and so that God may know, a knowledge of direct vision (li-ya‘lama’Llāhu is a supplement to li-yaqūma’l-nāsu, ‘so that mankind may uphold’) those who help Him, by helping [to uphold] His religion through [the use of] instruments of war made of metal and otherwise, and His messengers through the Unseen (bi’l-ghaybi: a circumstantial qualifier referring to the [suffixed pronoun] hā’, ‘Him’, of yansuruhu, ‘[who] aid Him’), that is to say, while He [God] is not seen by them in this world. Ibn ‘Abbās said: ‘They help Him even though they do not see Him’ (yansurūnahu wa-lā yubsirūnahu). Assuredly God is Strong, Mighty, without any need of being helped, but such [help] benefits those who proffer it.

Tagalog : Katiyakan, ipinadala Namin ang Aming mga Sugo na dala-dala nila ang mga malilinaw na katibayan, at ipinahayag Namin kasama sa pagkapadala sa kanila ang Kasulatan na naroroon ang mga alintuntunin at mga batas, at ibinaba Namin ang ‘Mizân’ – Timbangan upang makikitungo ang mga tao sa isa’t isa nang makatarungan, at ibinaba Namin para sa kanila ang bakal na naroroon sa bakal na yaon ang matinding kapangyarihan, at maraming mga kapakinabangan sa tao, upang palitawin ng Allâh sa pamamagitan nito kung sino ang magtataguyod sa Kanyang ‘Deen’ at paniniwala sa Kanyang mga Sugo hinggil sa mga ‘Al-Ghayb’ – mga bagay na hindi nakikita. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Qawee’ – Ganap na Malakas na hindi nagagapi, na ‘`Azeez’ –Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nadaraig.

57:26
Hassanor Alapa : Go sabnar a siogo Ami so Nūh ago so Ibrāhīm ago inadn Ami ko manga moriataw iran a dowa so kananabii ago so kitāb na pd kiran so miatoro na so kadaklan kiran na manga fasiq

Muhsin Khan : And indeed, We sent Nuh (Noah) and Ibrahim (Abraham), and placed in their offspring Prophethood and Scripture, and among them there is he who is guided, but many of them are Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah).

Sahih International : And We have already sent Noah and Abraham and placed in their descendants prophethood and scripture; and among them is he who is guided, but many of them are defiantly disobedient.

Pickthall : And We verily sent Noah and Abraham and placed the prophethood and the scripture among their seed, and among them there is he who goeth right, but many of them are evil-livers.

Yusuf Ali : And We sent Noah and Abraham, and established in their line Prophethood and Revelation: and some of them were on right guidance. But many of them became rebellious transgressors.

Shakir : And certainly We sent Nuh and Ibrahim and We gave to their offspring the (gift of) prophecy and the Book; so there are among them those who go aright, and most of them are transgressors.

Dr. Ghali : And indeed We already sent N?h and Ibrahim, (Noah and Abraham, respectively) and We have made the Prophet hood and the Book in their (two) off springs. So, among them are (some) right-guided, and many of them are immoral.

Tafsir Jalalayn : And verily We sent Noah and Abraham and We ordained among their seed prophethood and the Scripture, meaning the four Books: the Torah, the Gospel, the Psalms and the Furqān, all of which have been [revealed] among the seed of Abraham; and some of them are [rightly] guided, and many of them are immoral.

Tagalog : At katiyakan, ipinadala Namin si Nûh at si Ibrûhim tungo sa kanilang sambayanan, at ginawa Namin sa lahi nilang dalawa ang pagka-Propeta at pagpapadala ng Kasulatan, na kung kaya, mayroon sa kanilang lahi ang nagabayan tungo sa katotohanan, at karamihan naman sa kanila ay lumabag sa kagustuhan ng Allâh.

57:27


Hassanor Alapa : Oriyan iyan na initondog Ami ko rarad iran so manga sogo’ Ami ago initondog Ami so Īsā a wata a mama o Maryam ago inibgay Ami ron so Injīl ago tiagoan Ami so manga poso’ o siran oto a inononotan iran skaniyan sa kapdi ago limo ago kaprongorongot 1721 a pimbabago iran a da Ami skaniyan paliogatn sii kiran inonta a (pianontot iran sa) pangilay sa kasosoat o Allāh, na da iran panagotiapa sa thito a panagotiap (siap a kanggolalan) na inibgay Ami ko siran oto a miamaratiaya a pd kiran so balas iran sa so kadaklan kiran na manga taw a fasiq (phliyo ko agama).

Muhsin Khan : Then, We sent after them, Our Messengers, and We sent 'Iesa (Jesus) - son of Maryam (Mary), and gave him the Injeel (Gospel). And We ordained in the hearts of those who followed him, compassion and mercy. But the Monasticism which they invented for themselves, We did not prescribe for them, but (they sought it) only to please Allah therewith, but that they did not observe it with the right observance. So We gave those among them who believed, their (due) reward, but many of them are Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah).

Sahih International : Then We sent following their footsteps Our messengers and followed [them] with Jesus, the son of Mary, and gave him the Gospel. And We placed in the hearts of those who followed him compassion and mercy and monasticism, which they innovated; We did not prescribe it for them except [that they did so] seeking the approval of Allah . But they did not observe it with due observance. So We gave the ones who believed among them their reward, but many of them are defiantly disobedient.

Pickthall : Then We caused Our messengers to follow in their footsteps; and We caused Jesus, son of Mary, to follow, and gave him the Gospel, and placed compassion and mercy in the hearts of those who followed him. But monasticism they invented - We ordained it not for them - only seeking Allah's pleasure, and they observed it not with right observance. So We give those of them who believe their reward, but many of them are evil-livers.

Yusuf Ali : Then, in their wake, We followed them up with (others of) Our messengers: We sent after them Jesus the son of Mary, and bestowed on him the Gospel; and We ordained in the hearts of those who followed him Compassion and Mercy. But the Monasticism which they invented for themselves, We did not prescribe for them: (We commanded) only the seeking for the Good Pleasure of Allah; but that they did not foster as they should have done. Yet We bestowed, on those among them who believed, their (due) reward, but many of them are rebellious transgressors.

Shakir : Then We made Our messengers to follow in their footsteps, and We sent Isa son of Marium afterwards, and We gave him the Injeel, and We put in the hearts of those who followed him kindness and mercy; and (as for) monkery, they innovated it-- We did not prescribe it to them-- only to seek Allah's pleasure, but they did not observe it with its due observance; so We gave to those of them who believed their reward, and most of them are transgressors.

Dr. Ghali : Thereafter We made to supervene on their tracks Our Messengers; and We made to supervene (after that) Isa son of Maryam, (1Jesus son of Mary) and We brought him the Injil; (The Book revealed to) and We made in the hearts of the ones who closely followed him compassion and mercy. And monasticism they innovated for themselves; in no way did We prescribe it for them, except for seeking the all-blessed Satisfaction of Allah; yet in no way did they pay heed to it as it should be truly heeded. So We brought the ones of them who believed their reward; and many of them are immoral.

Tafsir Jalalayn : Then We sent to follow in their footsteps Our messengers, and We sent to follow, Jesus son of Mary, and We gave him the Gospel, and We placed in the hearts of those who followed him kindness and mercy. But [as for] monasticism, namely, abstention from women and seclusion in monasteries, they invented it, [an innovation] on their part — We had not prescribed it for them, We did not enjoin them to it; but they took it on — only seeking God’s beatitude. Yet they did not observe it with due observance, for many of them abandoned it and rejected the religion of Jesus and embraced the religion of their [then] king. However, many of them did remain upon the religion of Jesus and they believed in our Prophet [when he came]. So We gave those of them who believed, in him, their reward; but many of them are immoral.

Tagalog : Pagkatapos ay sinundan Namin ng pagpapadala ng mga Sugo pagkatapos ni Nûh at Ibrâhim na may na mga malilinaw na mga kapahayagan, at ipinadala Namin pagkatapos nila si `Îsã na anak ni Maryam at ipinagkaloob Namin sa kanya ang ‘Injeel’ (Ebanghelyo), at ipinag-utos Namin sa mga puso ng mga sumunod sa kanya ang pagiging maawain at mahabagin, na kung kaya, sila ay nagmahalan sa isa’t isa, subali’t nag-imbento sila ng paniniwalang monastisismo – ang paglayo sa makamundong buhay bilang pagmamalabis sa pagsamba – na hindi Namin ipinag-utos sa kanila, at sila lamang ang nag-utos nito sa kanilang mga sarili na ang kanilang layunin ay mapamahal sila sa Allâh, subali’t hindi nila ito isinagawa ng karapat-dapat na pagsasagawa para rito; dahil binago nila ang katuruan at nilabag nila ang ‘Deen’ (o Relihiyon) ng Allâh, na kung kaya, ipinagkaloob Namin sa sinumang naniwala sa Allâh mula sa kanila at sa Kanyang mga Sugo ang kanilang gantimpala ayon sa kanilang paniniwala, subali’t ang karamihan sa kanila ay lumabag sa kagustuhan ng Allâh at tinanggihan nila ang pagiging Propeta ni Propeta Muhammad, samakatuwid, ito ang naging bunga ng pag-iimbento ng kanilang pagbabago sa ‘Deen’ ng Allâh.

57:28
Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya kalkn iyo so Allāh ago paratiayaa niyo so sogo’ Iyan ka bgan kano Niyan sa dowa takp ko pd 1722 ko limo Iyan, ago adnan kano Niyan sa sindaw a aya niyo iphlalakaw, ago rilaan kano Niyan ka so Allāh na Paririla a Masalinggagawn

Muhsin Khan : O you who believe [in Musa (Moses) (i.e. Jews) and 'Iesa (Jesus) (i.e. Christians)]! Fear Allah, and believe too in His Messenger (Muhammad SAW), He will give you a double portion of His Mercy, and He will give you a light by which you shall walk (straight), and He will forgive you. And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Sahih International : O you who have believed, fear Allah and believe in His Messenger; He will [then] give you a double portion of His mercy and make for you a light by which you will walk and forgive you; and Allah is Forgiving and Merciful.

Pickthall : O ye who believe! Be mindful of your duty to Allah and put faith in His messenger. He will give you twofold of His mercy and will appoint for you a light wherein ye shall walk, and will forgive you. Allah is Forgiving, Merciful;

Yusuf Ali : O ye that believe! Fear Allah, and believe in His Messenger, and He will bestow on you a double portion of His Mercy: He will provide for you a Light by which ye shall walk (straight in your path), and He will forgive you (your past): for Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Shakir : O you who believe! be careful of (your duty to) Allah and believe in His Messenger: He will give you two portions of His mercy, and make for you a light with which you will walk, and forgive you, and Allah is Forgiving, Merciful;

Dr. Ghali : O you who have believed, be pious to Allah, and believe in His Messenger, (and) He will bring you a twofold share of His Mercy, and He will make for you a light whereby you will walk and forgive you; and Allah is Ever-Forgiving, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : O you who believe, in Jesus, fear God and believe in His Messenger, Muhammad (s), and Jesus, and He will give you a twofold portion, share, of His mercy, for your belief in both prophets; and He will assign for you a light by which you will walk, across the Path [over Hell and into Paradise], and forgive you; for God is Forgiving, Merciful;

Tagalog : O kayong mga naniwala kay Mousã (Moises as) at naniwala kay `Îsã (Hesus as) bilang mga Sugo! Katakutan ninyo ang parusa ng Allâh at maniwala kayo sa Kanyang Sugo na si Muhammad (saw), upang ipagkaloob sa inyo ang dobleng gantimpala mula sa Kanyang Awa, at pagkakalooban Niya kayo ng liwanag upang maging gabay ninyo, at patatawarin sa inyo ang inyong mga kasalanan, at ang Allâh ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa Kanyang alipin, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

57:29
Hassanor Alapa : Ka an 1723 katokawi o tioronan sa kitāb a da a khagaga iran a nganin ko kalbihan o Allāh, go mataan a so kalbihan na sii sa tangan o Allāh a ipmbgay Niyan ko taw a khabayaan Iyan, go so Allāh i khirk ko kalbihan a lbi a mala.

Muhsin Khan : So that the people of the Scripture (Jews and Christians) may know that they have no power whatsoever over the Grace of Allah, and that (His) Grace is (entirely) in His Hand to bestow it on whomsoever He wills. And Allah is the Owner of Great Bounty.

Sahih International : [This is] so that the People of the Scripture may know that they are not able [to obtain] anything from the bounty of Allah and that [all] bounty is in the hand of Allah ; He gives it to whom He wills. And Allah is the possessor of great bounty.

Pickthall : That the People of the Scripture may know that they control naught of the bounty of Allah, but that the bounty is in Allah's hand to give to whom He will. And Allah is of Infinite Bounty.

Yusuf Ali : That the People of the Book may know that they have no power whatever over the Grace of Allah, that (His) Grace is (entirely) in His Hand, to bestow it on whomsoever He wills. For Allah is the Lord of Grace abounding.

Shakir : So that the followers of the Book may know that they do not control aught of the grace of Allah, and that grace is in Allah's hand, He gives it to whom He pleases; and Allah is the Lord of mighty grace.

Dr. Ghali : Lest that the Population of the Book (Or: The Family of the Book, i.e., the Jews and Christians) should know that they are able to estimate anything of the Grace of Allah, and that the Grace is in the Hand of Allah; He brings it to whomever He decides; and Allah is The Owner of the magnificent Grace.

Tafsir Jalalayn : So that the People of the Scripture, the Torah — those who did not believe in Muhammad (s) — may know, in other words, I inform you of this so that they [the People of the Scripture] may know, that (a [of a-llā] is softened in place of the hardened form [an-lā], its subject being the pronoun of the matter, that is to say, [understand it as being] annahum) they have no power over anything of God’s bounty, contrary to their claims that they are God’s beloved and those who deserve His beatitude, and that [all] bounty is in God’s hand; He gives it to whomever He will, and hence He has given the believers [in the Prophet] among them their reward twofold, as stated above; and God is [dispenser] of tremendous bounty.

Tagalog : Ipinagkaloob ng Allâh para sa inyo ang lahat ng ito; upang mabatid ng lahat ng pinagkalooban ng Allâh, na hindi nila pinaniwalaan si Muhammad, na walang pag-aalinlangan na wala silang anumang kakayahan mula sa biyaya ng Allâh upang ito ay kanilang makamtan para sa kanilang mga sarili o di kaya ay kanilang ipagkaloob sa iba, dahil katiyakang ang biyaya at kagandahang-loob ay pagmamay-ari lamang ng Allâh na Bukod-Tangi na ipinagkakaloob Niya sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin, at ang Allâh ay Siyang ‘Dhûl Fadhlil `Adzeem’ – Bukod-Tanging Nagmamay-ari at Tagapagkaloob ng dakilang kagandahang-loob para sa mga Kanyang mga nilikha.


Osayan

1707. So manga gawii o Allāh na di khitaks ko gawii o manosiya a katatamanan sa dowa polo ago pat ka oras a masa nan a sii initaks ko kapthingr o doniya sa makaisa makathmg ko dowa polo ago pat ka oras, ogaid na inaloy o Allāh so manga gawii ka an makarinayag ko manosiya so kiapangadn iyan, ogaid na di khatamanan so masa a giikapangadn o Allāh sa manga oras odi na manga gawii odi na manga ragon.

1708. So kababaloy o Allāh a pd o manosiya ko apia anda maaadn na aya maana oto na so katao niyan i makaggpa ko btad o manosiya kna o ba so Dāt iyan (lawas iyan) a Allāh i mipag’pda iyan, a adn a sagorompong a pagtaw a miadadag siran san, ka aya paratiaya iran na gii ran mizolda so Allāh ago pphakasapari siran ko manga sifat iyan.

1709. So tamok a giiiphaapaar o manosiya na kna o ba niyan rk aya mataan na zsmbayin on o Allāh a skaniyan i khi rk on a thito, ago kagia so tamok na giimithatanana, sa so tamok ka imanto na mapita na miatay ka na miamilik o salakaw rka na khasalak a mipanonoat iyan ko Allāh na phakanggay ron a gona a di ska a paganay ron manamok, odi na inipmaasia niyan na pd ka on a makasasapari ka skai i kiakowaan iyan on a miromasay ron. Sa aya patot na di ipligto o manosiya so tamok iyan sa pangilay niyan ko kasosoat o Allāh ka odi ganati o tamok iyan na skaniyan ingganat on sa magiog sa magnda na mapnggolawla dn. Aya maana a kanggasoto sa lalan ko Allāh na so katonaya o taw ko zakāt o tamok iyan sa tarotop sa ibgay niyan ko manga Sinip a walo a siran i khi rk sankoto a zakat, oriyan iyan na mammgay ko tamok iyan sa salakaw roo a pantag sa pangilay niyan ko kasosoat o Allāh.

1710. Go miapanothol ko Hadīth a so Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan ko manga sahābah niyan sa isa a alongan a antaa i miamaratiaya a lbi a mapia ago piakammsa so paratiaya iran? Na pitharo iran a so malāikat, na pitharo iyan a andamanaaya i di ran kapharatiaya a matatago siran ko Kadnan iran? Na tig iran a so manga Nabī, na tig iyan a andamanaya i di ran kapharatiaya a so Wahī na pthoron kiran? Na tig iran a skami, na tig iyan a andamanaya i di niyo kapharatiaya a matatago ako rkano, ogaid na aya piakammsa i paratiaya ko manga mu’min na pagtaw a phakaoma siran ko oriyan iyo a khatoon iran a kitab (so Qur’ān) na pharatiayaan iran so madadalm on.(piakambowat o al Bukhārī sii ko Kitāb a al Imān).

1711. So inaloy a kapakataban (al Fat’h ) na gioto so kiatabana sa Makkah, gioto i tindg o kalankapan a manga Ulama. Sa miapayag san a so manga taw a minggasto siran sa lalan ko Allāh ko onaan o da pn katabana sa Makkah na makallbi so pankatan iran a di so manga taw a minggasto siran ko oriyan o kiatabana sa Makkah, aya sabap oto na kagia sii ko da pn katabana sa Makkah na so btad na mapitl ago mabasng na so ppharatiaya roo na thito a tolabos so paratiaya niyan, na sii ko kiatabana sa Makkah na miakalankap so Islām na somiold on so lompokan a madakl, sa so kapakapa-ngingindaw o Islām sa tamok na kna o ba datar o masa a miaona ka miakalbod so btad o manga Muslim. Ogaid na siran oto a dowa lompok a minggasto na palaya siran dn phakakowa ko Allāh sa mapia a balas. Khasabot sa ayat anan a so kapangonakona ko mapia a galbk na adn a mala a gona niyan sii ko Allāh ago sii ko manga manosiya, sa pkhabaloy oto a tadman a di khalipatan a migagaang ko manga rarb ago sii ko pandangan o thotol.

1712. Gianan so alongan a Qiyāmah a so miamaratiaya na mbgan siran sa tihaya a sindaw sa dianka o manga amal iran, gioto i katharo o Ibn Mas’ūd, sa sii ko dianka o manga amal iran na phakasagad siran ko Titay (as Sirāt) sa adn a aya kala o tihaya niyan na datar o mala a palaw, na adn pman a datar o sapoon a korma na adn pman a datar o sakataw a mama a tomitindg, na aya maito kiran i sindaw na so ba dn pzimag ko tindoro iyan (a datar o tontong) sa adn oto a somimag na adn pman a mapadng. (pianothol o Ibn Abī Hātim ago so Ibn Jarīr). Pitharo o ad Dahhāk a da a isa bo inonta a bgan sa sindaw ko alongan a Qiyāmah, na anda dn i kapakaoma iran ko topk o Titay na mapadng so sindaw o manga monafiq, na kalkan dn so miamaratiaya oba mapadng so sindaw iran na matharo iran a: Kadnan ami tarotop anka rkami so sindaw ami. Na salobaan siran o manga monafiq sa tharoon iran a spiki kami niyo ko sindaw niyo, na di siran on kabgan Go miaaloy ko Hadīth a so Rasūlullāh [s.a.w] na aya khikilala niyan ko manga Ummat iyan na adn a manga tihaya iran ko manga ski ran a so pkhabasa on o ig ko gii ran kapagabdas ko manga sambayang iran na pmbaloy a tihaya ko alongan a Qiyāmah, ago so manga tihaya iran a pphamangitras ko hadapan iran ago adn a manga toos iran ko manga paras iran ago khakawa iran so manga panoratan ko amal iran a kawanan a lima.

1713. Gianan so paglt ko Sorga ago so Naraka, ko katharo o Qatādah, a khabalaoy oto a rnding ko pagltan iran a so sold iyan na so Sorga na so liyo niyan na so Naraka.

1714. Gioto so manga monafiq a phangangalowin iran so manga khoyaptaan iran ago so miamaratiaya ko doniya, ka kagia miatankal siran dn sa dalidigan di maraw, a pampang a pamangasn, na da dn a bali roo o kapangangaloy ago so kazndit. So kiaikmata kiran o dingandingan iran na gioto so gii ran kanggoamay ko kaphanawbat iran odi na so kapharatiaya iran sa taman sa da siran makathanod na miatibowa siran o kapatay sa da siran mabaloy a miaratiaya ko Allāh.

1715. Gioto so pagtaw a tioronan sa kitāb a so Yahūdī ago so Nasrānī a gowani a kadaraan siran ko kialagaday kiran o manga masa na tomigas so manga poso’ iran na piangalin iran so manga kitab iran sa miangantang siran sa katharo a inibangnsa iran ko Allāh sa kabokhag, na miabinasa siran ago kiarimbotan siran.

1716. So miamaratiaya na mbidabida so kabagr o paratiaya iran sa adn kiran so manga taw a khipangingimbnar (Siddīqūn) ago so manga Shahīd ago so manga Sālih a siran i manga pipia a inampda ko doniya ago sii sa alongan a maori a pphangnin tano a matoro tano ko lalan iran.

1717. So kaoyagoyag ko doniya na datar dn o kaphagtho o mangngtho a phoon ko lopa a kabagabagas a da a maaadn on a shayi na anda dn i kaorani ron na romtok so mangngtho na makagadong so lopa sa warna ankoto a mangngtho, na oriyan iyan na makabinaning so warna niyan ko kapkhagango sa taman sa magankil a rasaas a iphkhayontong o ndo’ sa datar bo oba da makanggagayan kagaigai.

1718. So katharo a al kuffār sankai a ayat na aya bantak on na so taribasok sa bithowan sa kuffār ka kagia igira pphamonkaln iyan so lopa na phklidn iyan sa pkhitambon so saopak on ko sabagi on sa pkhisapng on, gioto i ron sipik so katharo a kafir a so somianka ko sogoan o Allāh a anda dn i kasanka iyan na datar o ba niyan siapngi so bnar sa tiambonan iyan na mimbaloy skaniyan a kafir (pasasapng) sa gianan i pakaasal ankanan a katharo.

1719. So langowan a mapnggolawla ko lopa na palaya dn midadakat ko panoratan a okoran o Allāh, ko da niyan pn kitana, sa da sii ko doniya so ptharoon a (Sudfah) pkhitkaw a da sa okoran a galbk o waraan, ka langowan a btad na iimpidan o Allāh, sa so miakasogat na di dn kabaloy a di phakasogat, na so da makasogat na di dn khabaloy a ba phakasogat, ka minitana so mianggolawla sa kabaya o Allāh. Inokor o Allāh so langowan taman a khitana ko lopa sa da dn a mapnggolawla a nganin inonta a katawan o Allāh ago minggolalan ko katao niyan ago so kabaya iyan, sa rk iyan so kabaya a da a rk on o manosiya.

1720. Gianan so kiaaloya niyan ko kala o gona o potaw a skaniyan dn i mimbaloy a patogina ankai a Sūrah, a giankai a potaw na skaniyan i amoran o kiatharagombalay o doniya a katatagoan sa g’s a mabagr, ka so manga sandiata ko kiazosonan iyan na palaya dn phoon sankai a potaw a mina a pphakapoon sankai a didalm a lopa. Na sa dn sa kaphagozor o ilmo o manosiya na phagozor mambo so gona ankai a potaw ko gii niyan kanggonai sankai a waraan a mitatabon sankai a doniya.

1721. Gianan so bithowan sa Rahbāniyyah (celibacy), a piangantang o manga Nasrānī a so manga barasimba kiran a mama ago babay na thawarangn iyan so manga pipia ko doniya ka aya bo a phanagotiapn iyan na so kasimba ko manga barombarong, sa aya rinayagan oto na so kinibagakn iran ko kpangaroma ka kagia gioto i rinayagan o kanggayagomaya ko doniya, sa miasopak iran so waraan a inibtad o Allāh a so mama ago so babay na inadn a phangaroma ka skaniyan na binatang a talaingd a mangingindaw sa kapmomoriataw ago kaproyoda. Isa nan a tanda sa kiadadag o Nasrānī, ka da anan sogoon o Allāh sa datar o kiatharo a niyan on. Sa pkhailay tano so kadarowakaan o manga pari ago so manga madri ko sabaad a manga simbaan sa gii siran darowaka sa masoln ka di ran khalawang ago kharn so tawathawag o waraan iran a inadnan kiran a so kabaya sa kaproyoda. Sabap roo na di bnar so bitikan a pianarankoni iran ka sopak ko waraan na langowan a sopak ko waraan na haram ko Islām.

1722. Miakapoon ko Abū Mūsā al Ash’arī a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Tlo (a manga taw) a imbgay kiran so balas iran sa makadowa, mama a pd ko ahlul kitāb a piaratiaya niyan so Nabī niyan ago piaratiaya ko niyan, go oripn a mamimilik a tionay niyan so kabnar o Allāh ago so kabnar o dato iyan na adn a rk iyan a dowa a balas, go mama a piakambilangataw niyan so oripn iyan a babay oriyan iyan na pimaradika iyan na piangaroma niyan na adn a dowa a balas iyan. Go pitharo o Sa’īd Bin Jubayr a: Gowani a izalibantog o manga Ahlul kitāb a kambgi kiran sa dowa a balas, na initoron o Allāh ankoto a ayat a 28, sa inomanan iyan siran sa pitharo iyan a; “Go pagadnan kano niyan sa sindaw (a iphlalakaw niyo a solo iyo skaniyan ) ago prilaan iyan siran.

1723. So poonan o ayat a adn a somiold on a batang a LĀ, na gioto na kna o ba makaph maana sa kapakada (nafi) ka kagia so batang a LĀ na batang a zophon a mialawan (silah) ko langowan a katharo a sioldan so poonan iyan odi na so kaposan iyan a kasanka (Jahd) a da mabathk, datar o katharo o Allāh a: “Antonaa i miakasapar rka sa kasojud ka” katharo iyan oto ko Iblis gowani a da sojud ko Adam, sa so katharo na adn a somiold on a LĀ, “An Lā Tasjud” (7:12) sa so LĀ na da a maana niyan roo, ko kapapayag iyan ogaid na makatotoro bo sa maana sa sii phakaayon ko lapiat o basa sa so basa Mranaw na marani a tanto a kapakaplalagid iran ago so basa Arab ko kapkhasalinsalin o kiphagokitn ko katharo.