So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Wāqi’ah - [ 56 So Alongan a Qiyāmah a Phakatana ] - سـورة الواقعـة
( The Inevitable - Ang Matinding Pangyayari )

Pangnal ko Sūrah

Giai i ika pito a kaposan ko lompokan o pito a manga sūrah a initoron sa Makkah, a aya bandingan iyan na so btad o wahī ago so maori a alongan sa datar o kiaosaya on ko Pangnal ko Sūrah 50.

Skaniyan na initoron sa Makkah inonta a adn a matatabiya on a manga ayat a initoron sa Madīnah.

Aya bandingan iyan na so gawii a kaphangokom o Allāh (56:1-56). So bagr o Allāh ago so limo iyan ago so bantogan iyan (56:57-74). Ago so kamama-taani ko Wahī (56:75-96).

So Katimbl iyan: Amay ka makaoma so gawii a kaphangokom o Allāh, na so doniya a makikilala tano na khikayambr ko kambbtadan iyan, na so manosiya na khaadn sa tlo a lompokan; so siran oto a marani ko Allāh, a khadalm siran sa tatap a kapakadaya, so siran oto a khirk ko katampar sa kawanan a rk iran so limo, ago so siran oto a khi manga rk ko katampar sa diwang a rk iran so siksa (56:1-56).

Matatankd a so bagr ago so limo o Allāh a so wahī niyan na aya niyan toos, na khatoro iyan so manosiya sa katarimaa niyan ko sogoan o Allāh ago mazlasla iyan skaniyan (56:57-96).

Initoron sa Makkah inonta so ayat a 81, 82, ka tomioron sa Madīnah, aya kadakl a ayat iyan na 96, tomioron ko oriyan o Surah Tā Hā.

So Hadīth a Manonompang on:

Pianothol o al Hāfidh Ibn Asākir ko kiaosaya on o Abdullāh Ibn Mas’ūd ko kiasanday niyan on a miakapoon ko Abū Dubayyah a: Miasakit so Abdullāh sa sakit a so inikawafat iyan na inibntl skaniyan o Uthmān Bin Affān na pitharo iyan a: Antonai mipphrgo nka? Na pitharo iyan a: So manga dosa ko, na tig iyan a antonaa i iphakapia ginawa nka? Na pitharo iyan a so limo o Kadnan ko, na pitharo iyan a ba ko ska khowaan sa pamo- molong? Na pitharo iyan a so pamomolong na aya rakn miakazakit, na tig iyan a ba ako zogo sa kabgan ka sa pammgayan, na pitharo iyan a da a pangindaw akn on, na tig iyan a rk o pamiliya nka ko oriyan ka, na tig iyan a ba nka khalkn ko pamiliya ko so kamrmr? A sabnar a inisogo akn ko manga wata a kn a babay a kapmbatiaa iran ko oman kagagawii ko Sūrah al Wāqi’ah, ka mataan a mian’g akn so Rasūlullāh [s.a.w] a gii niyan tharoon a: Sa taw a batiaan iyan so Sūrah al Wāqi’ah oman kagagawii na di dn masogat a kamrmr sa dayon sa dayon. Go pianothol o Ahmad a miakapoon ko Sammāk Bin Harb a mian’g iyan so Jābir Bin Samurah a gii niyan tharoon a: Miaadn so Rasūlullāh [s.a.w] a giizambayang ko manga sambayang sa datar o gii niyo kazambayang imanto, ogaid na skaniyan na pphakakhapn iyan so sambayang iyan sa miaadn a pmbatiaan iyan ko sambayang a zobo so al Wāqi’ah ago so datar iyan (sa katas) a pd ko manga Sūrah.
بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

56:1

Hassanor Alapa : Amay ka mitana so phakatana so (alongan a Qiyāmah) 1681

Muhsin Khan : When the Event (i.e. the Day of Resurrection) befalls.

Sahih International : When the Occurrence occurs,

Pickthall : When the event befalleth -

Yusuf Ali : When the Event inevitable cometh to pass,

Shakir : When the great event comes to pass,

Dr. Ghali : When the Event (Literally: the Befalling) befalls,

Tafsir Jalalayn : When the [imminent] Event comes to pass, [when] the Resurrection takes place,

Tagalog : Kapag naganap na ang Araw ng Muling Pagkabuhay

56:2

Hassanor Alapa : A da ko kakhitana iyan i kabokhag (ka bnar dn)

Muhsin Khan : And there can be no denying of its befalling.

Sahih International : There is, at its occurrence, no denial.

Pickthall : There is no denying that it will befall -

Yusuf Ali : Then will no (soul) entertain falsehood concerning its coming.

Shakir : There is no belying its coming to pass--

Dr. Ghali : There is no lying about its befalling;

Tafsir Jalalayn : there will be no denying its coming to pass, [there is] no soul to deny [it], by repudiating it as it did in this world,

Tagalog : Ay wala nang sinupaman ang maaaring makapagpasinungaling sa pangyayaring ito, at ang pangyayaring ito ay magpapahamak sa mga kumalaban sa Allâh sa Impiyerno,

56:3

Hassanor Alapa : A pmbaba (ko manga baradosa) a pphoro (ko miamananggila) 1682

Muhsin Khan : It will bring low (some); (and others) it will exalt;

Sahih International : It will bring down [some] and raise up [others].

Pickthall : Abasing (some), exalting (others);

Yusuf Ali : (Many) will it bring low; (many) will it exalt;

Shakir : Abasing (one party), exalting (the other),

Dr. Ghali : Lowering (some), raising (others)

Tafsir Jalalayn : [it will be] abasing [some], exalting [others], that is, it will manifest the abasing of some people by [virtue of] their admission into the Fire, and [manifest] the exalting of others by their admission into Paradise.

Tagalog : At mag-aangat sa Kanyang pinakamamahal at malalapit na alipin sa ‘Al-Jannah’ (Hardin).

56:4

Hassanor Alapa : Amay ka tagthrn so lopa sa samporna a tagthr

Muhsin Khan : When the earth will be shaken with a terrible shake.

Sahih International : When the earth is shaken with convulsion

Pickthall : When the earth is shaken with a shock

Yusuf Ali : When the earth shall be shaken to its depths,

Shakir : When the earth shall be shaken with a (severe) shaking,

Dr. Ghali : When the earth will be convulsed with a (severe) convulsion,

Tafsir Jalalayn : When the earth is shaken with a violent shock,

Tagalog : At kapag niyanig ang kalupaan ng matinding pagkayanig,

56:5

Hassanor Alapa : Go ikayontong so manga palaw sa samporna a kakayontong

Muhsin Khan : And the mountains will be powdered to dust.

Sahih International : And the mountains are broken down, crumbling

Pickthall : And the hills are ground to powder

Yusuf Ali : And the mountains shall be crumbled to atoms,

Shakir : And the mountains shall be made to crumble with (an awful) crumbling,

Dr. Ghali : And the mountains crumbled with a violent crumbling,

Tafsir Jalalayn : and the mountains are pulverised to [tiny] pieces,

Tagalog : At dinurog ang mga kabundukan ng tunay na pagkadurog,

56:6

Hassanor Alapa : Na maadn a lopapk a mikaka-yontong 1683

Muhsin Khan : So that they will become floating dust particles.

Sahih International : And become dust dispersing.

Pickthall : So that they become a scattered dust,

Yusuf Ali : Becoming dust scattered abroad,

Shakir : So that they shall be as scattered dust.

Dr. Ghali : So that they become disseminated dust particles,

Tafsir Jalalayn : so that they become a scattered dust (the second idh, ‘when’, is a substitution for the first idh),

Tagalog : At ang mga ito ay magiging mga pulbos na parang alikabok na lamang na lumulutang sa kalawakan na ikinakalat ng hangin.

56:7

Hassanor Alapa : Ago maadn kano a manga sosonan a tlo 1684 (a manga lompokan)

Muhsin Khan : And you (all) will be in three kinds (i.e. separate groups).

Sahih International : And you become [of] three kinds:

Pickthall : And ye will be three kinds:

Yusuf Ali : And ye shall be sorted out into three classes.

Shakir : And you shall be three sorts.

Dr. Ghali : And you will be three pairs,

Tafsir Jalalayn : and you will be, at the Resurrection, three kinds, categories:

Tagalog : At kayong lahat, O sangkatauhan, ay nasa tatlong grupo:

56:8

Hassanor Alapa : So (salompok) a tampar sa kawanan, na antonaa so khi manga rk ko katampar sa kawanan

Muhsin Khan : So those on the Right Hand (i.e. those who will be given their Records in their right hands), Who will be those on the Right Hand? (As a respect for them, because they will enter Paradise).

Sahih International : Then the companions of the right - what are the companions of the right?

Pickthall : (First) those on the right hand; what of those on the right hand?

Yusuf Ali : Then (there will be) the Companions of the Right Hand;- What will be the Companions of the Right Hand?

Shakir : Then (as to) the companions of the right hand; how happy are the companions of the right hand!

Dr. Ghali : So (as for) the companions of the Rightness, (Or: the Right Hand) what (will become) of the companions of the Rightness?

Tafsir Jalalayn : Those of the right [hand], those who are given their record [of deeds] in their right hand (fa-ashābu’l-maymanati is the subject, the predicate of which is [the following mā ashābu’l-maymanati]) — what of those of the right [hand]? — a glorification of their status on account of their admittance into Paradise.

Tagalog : Ang mga yaong nasa Kanang Bahagi – sila ang mga taong matataas ang antas at napakadakila ang kanilang kinalalagyan,

56:9

Hassanor Alapa : Go so (salompok) a tampar sa diwang na antonaa so khi manga rk ko katampar sa diwang

Muhsin Khan : And those on the Left Hand (i.e. those who will be given their Record in their left hands), Who will be those on the Left Hand? (As a disgrace for them, because they will enter Hell).

Sahih International : And the companions of the left - what are the companions of the left?

Pickthall : And (then) those on the left hand; what of those on the left hand?

Yusuf Ali : And the Companions of the Left Hand,- what will be the Companions of the Left Hand?

Shakir : And (as to) the companions of the left hand; how wretched are the companions of the left hand!

Dr. Ghali : And the companions of the Sinister (befalling), what (will become) of the companions of the Sinister (befalling)? (Or: the Left Hand)

Tafsir Jalalayn : And those of the left [hand] (al-mash’ama means al-shimāl, ‘left’), each of whom is given his record [of deeds] in their left hands — what of those of the left [hand]? — an expression of contempt for their status on account of their admittance into the Fire.

Tagalog : At ang mga yaong nasa Kaliwang Bahagi – sila ay yaong mga abang-aba at napakababa ng kanilang antas at napakasama ng kanilang kalagayan.

56:10

Hassanor Alapa : Go so miangaoona a miangaoona 1685

Muhsin Khan : And those foremost [(in Islamic Faith of Monotheism and in performing righteous deeds) in the life of this world on the very first call for to embrace Islam,] will be foremost (in Paradise).

Sahih International : And the forerunners, the forerunners -

Pickthall : And the foremost in the race, the foremost in the race:

Yusuf Ali : And those Foremost (in Faith) will be Foremost (in the Hereafter).

Shakir : And the foremost are the foremost,

Dr. Ghali : And the Outstrippers, (i.e., those who precede others) the Outstrippers-

Tafsir Jalalayn : And the foremost, in [the race to do] good, namely, the prophets (al-sābiqūna is a subject) the foremost: (this [repetition] is to emphasise their exalted status; the predicate [is the following, ūlā’ika’l-muqarrabūna])

Tagalog : At ang mga nangunguna tungo sa kabutihan sa daigdig ay sila rin ang mangunguna tungo sa matataas na antas sa Kabilang-Buhay,

56:11

Hassanor Alapa : A siran oto so pakararanin siran

Muhsin Khan : These will be those nearest to Allah.

Sahih International : Those are the ones brought near [to Allah ]

Pickthall : Those are they who will be brought nigh

Yusuf Ali : These will be those Nearest to Allah:

Shakir : These are they who are drawn nigh (to Allah),

Dr. Ghali : Those are the ones to be brought near (in the Hereafter).

Tafsir Jalalayn : they are the ones brought near [to God],

Tagalog : At sila ang tunay na mga malalapit sa Allâh na mga ‘Al-Muqarrabun’ ay papapasukin sila ng Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha,

56:12

Hassanor Alapa : Ko sorga a Naim

Muhsin Khan : In the Gardens of delight (Paradise).

Sahih International : In the Gardens of Pleasure,

Pickthall : In gardens of delight;

Yusuf Ali : In Gardens of Bliss:

Shakir : In the gardens of bliss.

Dr. Ghali : In the Gardens of Bliss-

Tafsir Jalalayn : in the Gardens of Bliss,

Tagalog : Sa mga Hardin ng Kaligayahan.

56:13

Hassanor Alapa : A salompok a pd ko miangaoona

Muhsin Khan : A multitude of those (foremost) will be from the first generations (who embraced Islam).

Sahih International : A [large] company of the former peoples

Pickthall : A multitude of those of old

Yusuf Ali : A number of people from those of old,

Shakir : A numerous company from among the first,

Dr. Ghali : A throng of the earliest (people),

Tafsir Jalalayn : a multitude from the former [generations] (thullatun mina’l-awwalīna, the subject), that is to say, a group of individuals from communities of old,

Tagalog : Na papasok doon ang maraming grupo na mula sa unang henerasyon na nanguna sa kabutihan mula sa sambayanan ni Muhammad,

56:14

Hassanor Alapa : Ago (lompokan) a maito 1686 a pd ko manga taw a miaori

Muhsin Khan : And a few of those (foremost) will be from the later time (generations).

Sahih International : And a few of the later peoples,

Pickthall : And a few of those of later time.

Yusuf Ali : And a few from those of later times.

Shakir : And a few from among the latter.

Dr. Ghali : And a few of the latest (people),

Tafsir Jalalayn : and a few from the later ones, from among the community of Muhammad (s), being the foremost from among the communities of old and this community (the predicate [is the following, ‘alā sururin mawdūnatin]),

Tagalog : At ang iba pa sa kanila ay mula sa ibang sambayanan ng mga Propeta at Sugo, at ang ilan pa sa kanila ay magmumula sa dulo ng henerasyon na sambayanan ni Muhammad,

56:15

Hassanor Alapa : A domadarpa siran sa manga kantir a rararaan a pd sa bolawan

Muhsin Khan : (They will be) on thrones woven with gold and precious stones,

Sahih International : On thrones woven [with ornament],

Pickthall : On lined couches,

Yusuf Ali : (They will be) on Thrones encrusted (with gold and precious stones),

Shakir : On thrones decorated,

Dr. Ghali : Upon close-wrought (Or: plaited or encrusted) settees,

Tafsir Jalalayn : [will be] upon encrusted couches, [their linings] woven onto rods of gold and jewels,

Tagalog : Na silang lahat ay nasa mga trono na pinalamutian ng ginto,

56:16

Hassanor Alapa : A moontod siran on a khipagaadapa siran

Muhsin Khan : Reclining thereon, face to face.

Sahih International : Reclining on them, facing each other.

Pickthall : Reclining therein face to face.

Yusuf Ali : Reclining on them, facing each other.

Shakir : Reclining on them, facing one another.

Dr. Ghali : Reclining upon them, facing one another.

Tafsir Jalalayn : reclining on them, face to face (muttaki’īna ‘alayhā mutaqābilīna constitute two circumstantial qualifiers referring to the [subject] person of the predicate [‘they’]).

Tagalog : Na sila ay mga nakasandal doon na nakaharap sila sa isa’t isa.

56:17

Hassanor Alapa : A phliotn siran a manga wata a mama a manga tatap siran

Muhsin Khan : They will be served by immortal boys,

Sahih International : There will circulate among them young boys made eternal

Pickthall : There wait on them immortal youths

Yusuf Ali : Round about them will (serve) youths of perpetual (freshness),

Shakir : Round about them shall go youths never altering in age,

Dr. Ghali : (There) go round them eternalized young men.

Tafsir Jalalayn : They will be waited on by immortal youths, resembling young boys, never ageing;

Tagalog : Nakapalibot sa kanila ang mga kabataan na tagapagsilbi na hindi tumatanda at hindi namamatay,

56:18

Hassanor Alapa : A (khiaawid) siran sa manga baso’ ago manga 1687 kndi ago manga baso’ a ppnoon a panginginomn a arak a pthoga

Muhsin Khan : With cups, and jugs, and a glass from the flowing wine,

Sahih International : With vessels, pitchers and a cup [of wine] from a flowing spring -

Pickthall : With bowls and ewers and a cup from a pure spring

Yusuf Ali : With goblets, (shining) beakers, and cups (filled) out of clear-flowing fountains:

Shakir : With goblets and ewers and a cup of pure drink;

Dr. Ghali : With goblets, and beakers, and a cup from a profuse spring,

Tafsir Jalalayn : with goblets (akwāb are drinking-vessels without handles) and ewers (abārīq [are vessels that] have handles and spouts) and a cup (ka’s is the vessel for drinking wine) from a flowing spring, in other words, wine flowing from a spring that never runs out,

Tagalog : Na dala-dala nila ang mga kopita at mga pitsel (‘jug’ at mga baso na mayroong umaapaw na alak na nagmula sa ilog sa ‘Al-Jannah’ (Hardin)

56:19

Hassanor Alapa : A di siran on khaibg (ko kainoma on) ago di siran on khadaan sa imlng

Muhsin Khan : Wherefrom they will get neither any aching of the head, nor any intoxication.

Sahih International : No headache will they have therefrom, nor will they be intoxicated -

Pickthall : Wherefrom they get no aching of the head nor any madness,

Yusuf Ali : No after-ache will they receive therefrom, nor will they suffer intoxication:

Shakir : They shall not be affected with headache thereby, nor shall they get exhausted,

Dr. Ghali : Wherefrom their (heads) will not ache, nor will they feel exhausted,

Tafsir Jalalayn : wherefrom they suffer no headache nor any stupefaction (read yanzafūna or yanzifūna, [respectively derived] from nazafa or anzafa al-shāribu, ‘the drinker became inebriated’), in other words, they do not get a headache from it nor do they lose their senses, in contrast to [the case with] the wine of this world;

Tagalog : Na hindi nakalalasing at hindi nakalalango (nakahihilo).

56:20

Hassanor Alapa : Ago adn a onga on a sapad a pd ko pkhatindos iran on

Muhsin Khan : And fruit; that they may choose.

Sahih International : And fruit of what they select

Pickthall : And fruit that they prefer

Yusuf Ali : And with fruits, any that they may select:

Shakir : And fruits such as they choose,

Dr. Ghali : And (such) fruits as they will freely choose,

Tafsir Jalalayn : and such fruits as they prefer,

Tagalog : At nakapalibot pa rin sa kanila ang mga tagapagsilbing kabataan na dala-dala nila ang kanilang pagpipilian na mga prutas,

56:21

Hassanor Alapa : Ago sapo a papanok a pd 1688 ko nganin a pkhababayaan iran (so taam iyan).

Muhsin Khan : And the flesh of fowls that they desire.

Sahih International : And the meat of fowl, from whatever they desire.

Pickthall : And flesh of fowls that they desire.

Yusuf Ali : And the flesh of fowls, any that they may desire.

Shakir : And the flesh of fowl such as they desire.

Dr. Ghali : And such flesh of birds as they crave for,

Tafsir Jalalayn : and such flesh of fowls as they desire, for themselves to enjoy,

Tagalog : Karne ng mga ibon na kalugud-lugod sa kanilang mga sarili.

56:22

Hassanor Alapa : Ago manga midadari 1689 a manga roroyo i kapmata

Muhsin Khan : And (there will be) Houris (fair females) with wide, lovely eyes (as wives for the pious),

Sahih International : And [for them are] fair women with large, [beautiful] eyes,

Pickthall : And (there are) fair ones with wide, lovely eyes,

Yusuf Ali : And (there will be) Companions with beautiful, big, and lustrous eyes,-

Shakir : And pure, beautiful ones,

Dr. Ghali : And wide-eyed huris,

Tafsir Jalalayn : and houris, maidens with intensely black eyes [set] against the whiteness [of their irises], with wide eyes (‘īn: the ‘ayn here is inflected with a kasra instead of a damma because it [the kasra] better harmonises with the yā’; the singular is ‘aynā’, similar [in pattern] to hamrā’; a variant reading [for wa-hūrun ‘īn] has the genitive case wa-hūrin ‘īn)

Tagalog : At para pa rin sa kanila ang mga dilag na kababaihan na malalawak,

56:23

Hassanor Alapa : Andadatar o montiya a matotonkop

Muhsin Khan : Like unto preserved pearls.

Sahih International : The likenesses of pearls well-protected,

Pickthall : Like unto hidden pearls,

Yusuf Ali : Like unto Pearls well-guarded.

Shakir : The like of the hidden pearls:

Dr. Ghali : As the likeness of nestled pearls.

Tafsir Jalalayn : resembling hidden, guarded, pearls,

Tagalog : At kaibig-ibig ang kanilang mga mata na katulad ng perlas na pinangalagaan sa loob ng lagayan o kabibi (‘clam’ nito), dahil sa linis at ganda nito;

56:24

Hassanor Alapa : A balas kiran ko nganin a miaadn siran a pinggalbk iran

Muhsin Khan : A reward for what they used to do.

Sahih International : As reward for what they used to do.

Pickthall : Reward for what they used to do.

Yusuf Ali : A Reward for the deeds of their past (life).

Shakir : A reward for what they used to do.

Dr. Ghali : (This is) a recompense for whatever they were doing.

Tafsir Jalalayn : a reward (jazā’an is an object denoting reason or a verbal noun, with the operator being an implicit [verb], in other words, ‘We have appointed for them the mentioned as a reward’ or ‘We have rewarded them [this]’) for what they used to do.

Tagalog : Bilang gantimpala sa kanila sa kanilang nagawang kabutihan sa daigdig.

56:25

Hassanor Alapa : Da a khan’g iran roo a bogmbog (a katharo) ago manga dosa a marata

Muhsin Khan : No Laghw (dirty, false, evil vain talk) will they hear therein, nor any sinful speech (like backbiting, etc.).

Sahih International : They will not hear therein ill speech or commission of sin -

Pickthall : There hear they no vain speaking nor recrimination

Yusuf Ali : Not frivolity will they hear therein, nor any taint of ill,-

Shakir : They shall not hear therein vain or sinful discourse,

Dr. Ghali : Therein they will not hear any idle talk, nor any cause for vice,

Tafsir Jalalayn : They will not hear therein, in Paradise, any vain talk, any lewd words, or any sinful words,

Tagalog : Wala silang maririnig sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) na anumang walang kabuluhan at masasamang mga salita at mga bagay na di-maganda sa pandinig maliban sa mapayapang mga salita na hindi nasasamahan ng anumang kamalian at mga makasalanang salita,

56:26

Hassanor Alapa : Inonta a aya giimatharo na so kalilintad, kalilintad

Muhsin Khan : But only the saying of: Salam!, Salam! (greetings with peace) !

Sahih International : Only a saying: "Peace, peace."

Pickthall : (Naught) but the saying: Peace, (and again) Peace.

Yusuf Ali : Only the saying, "Peace! Peace".

Shakir : Except the word peace, peace.

Dr. Ghali : Except the blissful saying, "Peace! Peace!"

Tafsir Jalalayn : but only the saying, ‘Peace!’ ‘Peace!’ (salāman salāman substitutes for qīlan, ‘the saying’) which they will hear.

Tagalog : At magbabatian ng ‘Salâm’ sa kanila ang isa’t isa.

56:27

Hassanor Alapa : So khi manga rk ko katampar sa kawanan na antonaa so khi manga rk ko katampar sa kawanan

Muhsin Khan : And those on the Right Hand, Who will be those on the Right Hand?

Sahih International : The companions of the right - what are the companions of the right?

Pickthall : And those on the right hand; what of those on the right hand?

Yusuf Ali : The Companions of the Right Hand,- what will be the Companions of the Right Hand?

Shakir : And the companions of the right hand; how happy are the companions of the right hand!

Dr. Ghali : And the companions of the Right; what (will become) of the companions of the Right?

Tafsir Jalalayn : And those of the right [hand] — what of those of the right [hand]?

Tagalog : At ang mga yaong ‘As-hâ-bul Ya-meen’ naman ay napakadakila ng kanilang kinalalagyan,

56:28

Hassanor Alapa : A madadalm siran sa kayo a da a manga sorok iyan 1690

Muhsin Khan : (They will be) among thornless lote-trees,

Sahih International : [They will be] among lote trees with thorns removed

Pickthall : Among thornless lote-trees

Yusuf Ali : (They will be) among Lote-trees without thorns,

Shakir : Amid thornless lote-trees,

Dr. Ghali : They will be among thornless lote-trees,

Tafsir Jalalayn : Amid thornless lote-trees, nabk trees,

Tagalog : At gantimpala na sila ay nasa ‘Puno ng Sidr’ na walang tinik,

56:29

Hassanor Alapa : Ago kayo a khakarik sa onga 1691

Muhsin Khan : Among Talh (banana-trees) with fruits piled one above another,

Sahih International : And [banana] trees layered [with fruit]

Pickthall : And clustered plantains,

Yusuf Ali : Among Talh trees with flowers (or fruits) piled one above another,-

Shakir : And banana-trees (with fruits), one above another.

Dr. Ghali : And Talh, (It may mean banana or acacia, which are compacted) tiered (one on another),

Tafsir Jalalayn : and clustered plantains, banana trees, [weighed down] with its load [of fruit] from top to bottom,

Tagalog : At mga puno ng saging na magkakakumpul-kumpol,

56:30

Hassanor Alapa : Ago sironsironga a along a mammts 1692

Muhsin Khan : In shade long-extended,

Sahih International : And shade extended

Pickthall : And spreading shade,

Yusuf Ali : In shade long-extended,

Shakir : And extended shade,

Dr. Ghali : And extended shade,

Tafsir Jalalayn : and extended shade, [one that is] permanent,

Tagalog : At nasa lilim na patuloy na walang katapusan,

56:31

Hassanor Alapa : Ago ig a aantonn (a tatap)

Muhsin Khan : By water flowing constantly,

Sahih International : And water poured out

Pickthall : And water gushing,

Yusuf Ali : By water flowing constantly,

Shakir : And water flowing constantly,

Dr. Ghali : And outpoured water,

Tafsir Jalalayn : and cascading water, running continuously,

Tagalog : At sa tubig na patuloy na dumadaloy na walang tigil,

56:32

Hassanor Alapa : Ago onga a madakl

Muhsin Khan : And fruit in plenty,

Sahih International : And fruit, abundant [and varied],

Pickthall : And fruit in plenty

Yusuf Ali : And fruit in abundance.

Shakir : And abundant fruit,

Dr. Ghali : And many (kinds) of fruit-

Tafsir Jalalayn : and abundant fruit,

Tagalog : At masaganang mga prutas na walang pagkaubos,

56:33

Hassanor Alapa : A di maiitas ago di makokompn (so kiphagidangn on)

Muhsin Khan : Whose season is not limited, and their supply will not be cut off,

Sahih International : Neither limited [to season] nor forbidden,

Pickthall : Neither out of reach nor yet forbidden,

Yusuf Ali : Whose season is not limited, nor (supply) forbidden,

Shakir : Neither intercepted nor forbidden,

Dr. Ghali : Neither out of season, (Literally: cut off) nor out of reach- (i.e., unending fruits, that are not forbidden).

Tafsir Jalalayn : neither unavailable, during certain times, nor forbidden, because of [its] cost,

Tagalog : At walang sinuman ang makapipigil sa kanila mula rito na abutin o kunin,

56:34

Hassanor Alapa : Ago manga dmpas a ipoporo’ (ko manga kantir)

Muhsin Khan : And on couches or thrones, raised high.

Sahih International : And [upon] beds raised high.

Pickthall : And raised couches;

Yusuf Ali : And on Thrones (of Dignity), raised high.

Shakir : And exalted thrones.

Dr. Ghali : And raised beddings.

Tafsir Jalalayn : and mattresses [that are] raised, on top of couches.

Tagalog : At nasa ibabaw ng mga trono ang kumpletong gamit pampahingahan.

56:35

Hassanor Alapa : Mataan a inadn Ami 1693 siran sa samporna a kaadn (so manga babay a phamakasorga).

Muhsin Khan : Verily, We have created them (maidens) of special creation.

Sahih International : Indeed, We have produced the women of Paradise in a [new] creation

Pickthall : Lo! We have created them a (new) creation

Yusuf Ali : We have created (their Companions) of special creation.

Shakir : Surely We have made them to grow into a (new) growth,

Dr. Ghali : Surely We have brought them (The huris) into being a (perfect) bringing up;

Tafsir Jalalayn : Verily We have created them with an [unmediated] creation, namely, the wide-eyed houris, [We created them] without the process of birth,

Tagalog : Katiyakan, nilikha Namin sila na mga dilag na kababaihan ng ‘Al-Jannah’ (Hardin) bilang natatanging pagkalikha na hindi katulad ng pagkalikha sa mga kababaihan sa daigdig dahil ganap ang pagkalikha sa kanila na wala nang hanggan,

56:36

Hassanor Alapa : Na biyaloy ami siran a 1694 manga raga a da katamaki

Muhsin Khan : And made them virgins.

Sahih International : And made them virgins,

Pickthall : And made them virgins,

Yusuf Ali : And made them virgin - pure (and undefiled), -

Shakir : Then We have made them virgins,

Dr. Ghali : So We have made them virgins,

Tafsir Jalalayn : and made them virgins, immaculate — every time their spouses enter them they find them virgins, nor is there any pain [of defloration] —

Tagalog : At ginawa Namin sila na mga dalaga at birhen na walang bata at matanda sa kanila kundi nasa katamtaman,

56:37

Hassanor Alapa : A mabolayoka a mrzarza (sa omor)

Muhsin Khan : Loving (their husbands only), equal in age.

Sahih International : Devoted [to their husbands] and of equal age,

Pickthall : Lovers, friends,

Yusuf Ali : Beloved (by nature), equal in age,-

Shakir : Loving, equals in age,

Dr. Ghali : Chastely amorous, like of age,

Tafsir Jalalayn : amorous (read ‘uruban or ‘urban, plural of ‘arūb, meaning ‘a woman passionately enamoured of her spouse’), of equal age (atrāb is the plural of tirb),

Tagalog : At pare-parehong edad na kaakit-akit sa kanilang mga asawa,

56:38

Hassanor Alapa : A bagian o khi manga rk ko katampar sa kawanan

Muhsin Khan : For those on the Right Hand.

Sahih International : For the companions of the right [who are]

Pickthall : For those on the right hand;

Yusuf Ali : For the Companions of the Right Hand.

Shakir : For the sake of the companions of the right hand.

Dr. Ghali : For the companions of the Right-

Tafsir Jalalayn : for those of the right [hand] (li-ashābi’l-yamīni is the relative clause of [either] ansha’nāhunna, ‘We have created them’, or ja‘alnāhunna, ‘[We] made them’), who are:

Tagalog : Na ginawa sila para sa mga ‘Ashâbul Yameen.’

56:39

Hassanor Alapa : A sagorompong ko miangaoona

Muhsin Khan : A multitude of those (on the Right Hand) will be from the first generation (who embraced Islam).

Sahih International : A company of the former peoples

Pickthall : A multitude of those of old

Yusuf Ali : A (goodly) number from those of old,

Shakir : A numerous company from among the first,

Dr. Ghali : A throng of the earliest (people, )

Tafsir Jalalayn : A multitude from the former [generations],

Tagalog : At ang maraming grupo sa kanila ay mula sa mga naunang henerasyon,

56:40

Hassanor Alapa : Ago sagorompong ko miangaoori

Muhsin Khan : And a multitude of those (on the Right Hand) will be from the later times (generations).

Sahih International : And a company of the later peoples.

Pickthall : And a multitude of those of later time.

Yusuf Ali : And a (goodly) number from those of later times.

Shakir : And a numerous company from among the last.

Dr. Ghali : And a throng of the later (people).

Tafsir Jalalayn : and a multitude of the later ones.

Tagalog : At ganoon din, ang ilan pang maraming grupo sa kanila ay mula sa mga nahuling henerasyon.

56:41

Hassanor Alapa : Go so khi manga rk ko katampar sa diwang 1695 na antawaa so khi manga rk ko katampar sa diwang.

Muhsin Khan : And those on the Left Hand Who will be those on the Left Hand?

Sahih International : And the companions of the left - what are the companions of the left?

Pickthall : And those on the left hand: What of those on the left hand?

Yusuf Ali : The Companions of the Left Hand,- what will be the Companions of the Left Hand?

Shakir : And those of the left hand, how wretched are those of the left hand!

Dr. Ghali : And the companions of the Left, what (will become) of the companions of the Left?

Tafsir Jalalayn : And those of the left [hand] — what of those of the left [hand]?

Tagalog : At ang mga nasa gawing kaliwa (‘As-hâ-bush Shi-mâl’) naman ay napakasama ng kanilang kalagayan at ng kanilang kaparusahan, na sila ay nasa napakainit na hangin na mula sa init ng Impiyernong-Apoy na halos nalalagutan sila ng hininga dahil sa dala ng hangin,

56:42

Hassanor Alapa : Madadalm siran sa ndo’ a pphangsb ko kobal so kasakit iyan ago mayaw sa taman a mayaw

Muhsin Khan : In fierce hot wind and boiling water,

Sahih International : [They will be] in scorching fire and scalding water

Pickthall : In scorching wind and scalding water

Yusuf Ali : (They will be) in the midst of a Fierce Blast of Fire and in Boiling Water,

Shakir : In hot wind and boiling water,

Dr. Ghali : (They will be) in pestilential wind, and scalding water,

Tafsir Jalalayn : Amid a scorching wind, an infernal wind, permeating the pores of skins, and scalding water, water of extreme temperatures,

Tagalog : At nasa mainit na tubig na kumukulo sa pinakasukdulang init nito,

56:43

Hassanor Alapa : Ago along a pd sa bl a bisa a phakaantior a maitm i warna

Muhsin Khan : And shadow of black smoke,

Sahih International : And a shade of black smoke,

Pickthall : And shadow of black smoke,

Yusuf Ali : And in the shades of Black Smoke:

Shakir : And the shade of black smoke,

Dr. Ghali : And the shade of a Smoking Blaze,

Tafsir Jalalayn : and the shade of pitch-black smoke,

Tagalog : At nasa lilim ng usok na napakaitim,

56:44

Hassanor Alapa : A di matnggaw ago di phakang-gay a gona

Muhsin Khan : (That shadow) neither cool, nor (even) good,

Sahih International : Neither cool nor beneficial.

Pickthall : Neither cool nor refreshing.

Yusuf Ali : Nothing (will there be) to refresh, nor to please:

Shakir : Neither cool nor honorable.

Dr. Ghali : Neither cool, nor refreshing (Literally: honorable).

Tafsir Jalalayn : neither cool, like all other shade, nor pleasant, [nor] agreeable in its appearance.

Tagalog : Na wala kang matatamo na kahit na anumang lamig ni ginhawa.

56:45

Hassanor Alapa : miaadn siran ko onaan oto a manga tabowakar

Muhsin Khan : Verily, before that, they indulged in luxury,

Sahih International : Indeed they were, before that, indulging in affluence,

Pickthall : Lo! heretofore they were effete with luxury

Yusuf Ali : For that they were wont to be indulged, before that, in wealth (and luxury),

Shakir : Surely they were before that made to live in ease and plenty.

Dr. Ghali : Surely they were before that (living) in ease and luxury.

Tafsir Jalalayn : Indeed before that, in the world, they used to live at ease, enjoying [life’s] comforts, never wearying themselves with [an act of] obedience,

Tagalog : Dahil walang pag-aalinlangan, sila sa daigdig ay nagpakasarap sa mga ipinagbabawal at tinalikuran nila ang dala-dala ng mga Sugo na mensahe.

56:46

Hassanor Alapa : Ago miaadn siran a domadarkt siran ko manga ala a dosa (a kapanakoto)

Muhsin Khan : And were persisting in great sin (joining partners in worship along with Allah, committing murders and other crimes, etc.)

Sahih International : And they used to persist in the great violation,

Pickthall : And used to persist in the awful sin.

Yusuf Ali : And persisted obstinately in wickedness supreme!

Shakir : And they persisted in the great violation.

Dr. Ghali : And they used to persist in the monstrous vileness;

Tafsir Jalalayn : and they used to persist in the great sin, namely, idolatry.

Tagalog : At sila ay nanatili sa di-paniniwala sa Allâh at pagsamba ng iba bukod sa Kanya at sa pagsagawa ng kasalanan, at hindi sila naghangad na magbalik-loob sa Allâh.

56:47

Hassanor Alapa : Ago miaadn siran a gii ran tharoon a amay ka matay tano ago maadn tano a bayank ago manga tolan (a pophog) na ba tano pagoyaga (pharoman)

Muhsin Khan : And they used to say: "When we die and become dust and bones, shall we then indeed be resurrected?

Sahih International : And they used to say, "When we die and become dust and bones, are we indeed to be resurrected?

Pickthall : And they used to say: When we are dead and have become dust and bones, shall we then, forsooth, be raised again,

Yusuf Ali : And they used to say, "What! when we die and become dust and bones, shall we then indeed be raised up again?-

Shakir : And they used to say: What! when we die and have become dust and bones, shall we then indeed be raised?

Dr. Ghali : And they used to say, "When we die and are dust and bones, will we surely be made to rise again?

Tafsir Jalalayn : And they used to say, ‘What! When we are dead and have become dust and bones, shall we indeed be resurrected? (in both instances [a-idhā and a-innā] the two hamzas may be read either by pronouncing them fully, or by not pronouncing the second, and in either case inserting an intervening alif).

Tagalog : At sinasabi nila noon bilang pagtanggi nila sa pagkabuhay na mag-uli: Bubuhayin ba tayong mag-uli kapag namatay na tayo at naging alikabok na at ang ating mga buto ay nagkandadurug-durog na? At ito ay dahil sa hindi sila naniniwala na mayroong pagkabuhay na mag-uli.

56:48

Hassanor Alapa : Ago so pn so manga apo tano a miangaoona

Muhsin Khan : "And also our forefathers?"

Sahih International : And our forefathers [as well]?"

Pickthall : And also our forefathers?

Yusuf Ali : "(We) and our fathers of old?"

Shakir : Or our fathers of yore?

Dr. Ghali : And (also) our earliest fathers?"

Tafsir Jalalayn : What! And our forefathers too?’ (read a-wa-ābā’unā, [with the wa-] being for supplement, the hamza [a-] for the interrogative; here and in the previous instance, it is used to express ‘remoteness [of probability]’; a variant reading has aw-ābā’unā, as a supplement with aw, and that to which this is supplemented is the [syntactical] locus of inna and its subject).

Tagalog : Bubuhayin ba tayo na mag-uli, tayo at ang ating mga ninuno na nauna kaysa sa atin na naging alikabok na at sumama na ito sa kalupaan?

56:49

Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a mataan a so miangaoona ago so miangaoori

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW): "(Yes) verily, those of old, and those of later times.

Sahih International : Say, [O Muhammad], "Indeed, the former and the later peoples

Pickthall : Say (unto them, O Muhammad): Lo! those of old and those of later time

Yusuf Ali : Say: "Yea, those of old and those of later times,

Shakir : Say: The first and the last,

Dr. Ghali : Say, (This is addressed to the Prophet) "Surely the earliest people and the later.

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Truly the former and the later [generations]

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Oo, ang mga yaong nauna at mga nahuling henerasyon mula sa angkan ni Âdam,

56:50

Hassanor Alapa : Na disomala a thimoon siran sa masa a gawii a mattndo

Muhsin Khan : "All will surely be gathered together for appointed Meeting of a known Day.

Sahih International : Are to be gathered together for the appointment of a known Day."

Pickthall : Will all be brought together to the tryst of an appointed day.

Yusuf Ali : "All will certainly be gathered together for the meeting appointed for a Day well-known.

Shakir : Shall most surely be gathered together for the appointed hour of a known day.

Dr. Ghali : Will indeed be gathered to the fixed time of a known Day.

Tafsir Jalalayn : will be gathered for the tryst, the time, of a known day, that is, the Day of Resurrection.

Tagalog : Ay walang pag-aalinlangang titipunin silang lahat sa isang araw na nakatakda nang magkakasabay, na ito ay ang Araw ng Muling Pagkabuhay.

56:51

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na skano hay manga dadag a giimamakambokhag

Muhsin Khan : "Then moreover, verily, you the erring-ones, the deniers (of Resurrection)!

Sahih International : Then indeed you, O those astray [who are] deniers,

Pickthall : Then lo! ye, the erring, the deniers,

Yusuf Ali : "Then will ye truly,- O ye that go wrong, and treat (Truth) as Falsehood!-

Shakir : Then shall you, O you who err and call it a lie!

Dr. Ghali : Thereafter, surely you, you erring ones, the beliers,

Tafsir Jalalayn : Then indeed you, the erring, the deniers,

Tagalog : Pagkatapos, katiyakan, kayo na mga ligaw mula sa tamang landas na hindi pinaniwalaan ang babala ng Allâh at ang Kanyang pangako,

56:52

Hassanor Alapa : Na phakakan kano dn ko kayo a az Zaqqūm 1696

Muhsin Khan : "You verily will eat of the trees of Zaqqum.

Sahih International : Will be eating from trees of zaqqum

Pickthall : Ye verily will eat of a tree called Zaqqum

Yusuf Ali : "Ye will surely taste of the Tree of Zaqqum.

Shakir : Most surely eat of a tree of Zaqqoom,

Dr. Ghali : Indeed you will eat of the trees of Zaqqum;

Tafsir Jalalayn : will assuredly eat from a Zaqqūm tree (min zaqqūm, the explication of shajar, ‘tree’),

Tagalog : Ay walang pag-aalinlangan na kakain kayo mula sa puno ng ‘Zaqqum’ na ito ay napakaruming puno,

56:53

Hassanor Alapa : Sa khapno on so manga tiyan iyo

Muhsin Khan : "Then you will fill your bellies therewith,

Sahih International : And filling with it your bellies

Pickthall : And will fill your bellies therewith;

Yusuf Ali : "Then will ye fill your insides therewith,

Shakir : And fill (your) bellies with it;

Dr. Ghali : So you will be filling therewith (your) bellies.

Tafsir Jalalayn : and fill therewith, with the tree, your bellies,

Tagalog : Na pupunuin ninyo mula rito ang inyong mga tiyan; dahil sa tindi ng gutom,

56:54

Hassanor Alapa : Ago phakasanggap kano ko ig a mayaw sa taman a mayaw

Muhsin Khan : "And drink boiling water on top of it,

Sahih International : And drinking on top of it from scalding water

Pickthall : And thereon ye will drink of boiling water,

Yusuf Ali : "And drink Boiling Water on top of it:

Shakir : Then drink over it of boiling water;

Dr. Ghali : Then you will be drinking thereon of scalding water;

Tafsir Jalalayn : and drink on top of that, the consumed Zaqqūm, boiling water,

Tagalog : At iinom kayo ng tubig na napakatindi ng init na hindi nakapapawi ng uhaw,

56:55

Hassanor Alapa : Sa phakasanggap kano ron sa kasanggap a (pkhawaw) a onta a di khadnggawan ko kapkhawaw niyan

Muhsin Khan : "So you will drink (that) like thirsty camels!"

Sahih International : And will drink as the drinking of thirsty camels.

Pickthall : Drinking even as the camel drinketh.

Yusuf Ali : "Indeed ye shall drink like diseased camels raging with thirst!"

Shakir : And drink as drinks the thirsty camel.

Dr. Ghali : So you will be drinking (like) the drinking of diseased camels wandering with thirst."

Tafsir Jalalayn : drinking like the drinking (read sharba or shurba: verbal noun) of thirsty camels’ (hīm is the plural of masculine haymān and feminine haymā, similar [in pattern] to ‘atshān, ‘atshā, ‘thirsty’).

Tagalog : At iinom kayo mula rito nang maraming-marami na katulad ng pag-inom ng kamelyong uhaw na uhaw subali’t hindi napapawi ang kanyang uhaw dahil sa sidhi ng sakit na idinudulot nito.

56:56

Hassanor Alapa : Giai i khadarpaan iran ko gawii a kaphamalas

Muhsin Khan : That will be their entertainment on the Day of Recompense!

Sahih International : That is their accommodation on the Day of Recompense.

Pickthall : This will be their welcome on the Day of Judgment.

Yusuf Ali : Such will be their entertainment on the Day of Requital!

Shakir : This is their entertainment on the day of requital.

Dr. Ghali : This is their hospitality on the Day of Doom.

Tafsir Jalalayn : This will be the hospitality for them, what has been prepared for them, on the Day of Judgement, the Day of Resurrection.

Tagalog : Itong matatamo nila na parusa ang inihanda bilang paglalait sa kanila sa Araw ng Muling Pagkabuhay at ito ay pag-aalipusta at paghamak sa kanila.

56:57

Hassanor Alapa : Skami na inadn Ami skano na ino kano di phangimbnar

Muhsin Khan : We created you, then why do you believe not?

Sahih International : We have created you, so why do you not believe?

Pickthall : We created you. Will ye then admit the truth?

Yusuf Ali : It is We Who have created you: why will ye not witness the Truth?

Shakir : We have created you, why do you not then assent?

Dr. Ghali : We, Ever We, created you. Would you then sincerely admit (the Truth)?

Tafsir Jalalayn : We created you, We brought you into existence from nothing. Will you not then affirm [this] truth?, in resurrection? For the One able to create [from nothing] is also able to repeat [this creation].

Tagalog : Kami ang lumikha sa inyo, O kayong mga tao, gayong kayo noon ay di man lamang nag-e-‘exist’ o umiiral (di pa buhay o wala ni anumang palatandaan sa inyo), kung gayon, hindi ba karapat-dapat na maniwala kayo sa Muling Pagkabuhay?

56:58

Hassanor Alapa : Miailay niyo so nganin a iphpntos iyo (a mani ko kandangan o karoma a babay)

Muhsin Khan : Then tell Me (about) the human semen that you emit.

Sahih International : Have you seen that which you emit?

Pickthall : Have ye seen that which ye emit?

Yusuf Ali : Do ye then see?- The (human Seed) that ye throw out,-

Shakir : Have you considered the seed?

Dr. Ghali : So, have you then seen what you ejaculate?

Tafsir Jalalayn : Have you considered the sperm that you emit?, the sperm you spill in the wombs of women?

Tagalog : Nakikita ba ninyo ang semilya na inilalabas ninyo patungo sa sinapupunan ng inyong mga asawa,

56:59

Hassanor Alapa : Ba skano i phagadn on antaa ka ba Skami i phagadn on 1697

Muhsin Khan : Is it you who create it (i.e. make this semen into a perfect human being), or are We the Creator?

Sahih International : Is it you who creates it, or are We the Creator?

Pickthall : Do ye create it or are We the Creator?

Yusuf Ali : Is it ye who create it, or are We the Creators?

Shakir : Is it you that create it or are We the creators?

Dr. Ghali : Is it you who create it, or even are We the Creators?

Tafsir Jalalayn : Is it you (a-antum: read by pronouncing both hamzas fully, or by replacing the second one with an alif or not pronouncing it, but inserting an alif between the one not pronounced and the other one, or without this [insertion] in the four instances [here and below]) who create it, that is, the sperm [making it] into a human being, or are We the Creators?

Tagalog : Kayo ba ang lumikha nito para maging tao o Kami na Tagapaglikha?

56:60

Hassanor Alapa : Skami na dinianka Ami ko lt iyo so kapatay, ago di kami khaonaan sa ba Kami madaag

Muhsin Khan : We have decreed death to you all, and We are not unable,

Sahih International : We have decreed death among you, and We are not to be outdone

Pickthall : We mete out death among you, and We are not to be outrun,

Yusuf Ali : We have decreed Death to be your common lot, and We are not to be frustrated

Shakir : We have ordained death among you and We are not to be overcome,

Dr. Ghali : We, Ever We, have determined among you Death; and in no way are We, Ever We, outstripped,

Tafsir Jalalayn : We have ordained (read qaddarnā or qadarnā) death among you, and We are not to be outmanoeuvred from, We are not incapable [of],

Tagalog : Kami ang nagtakda sa inyo ng kamatayan at hindi Kami mawawalan ni katiting ng kakayahan upang hindi Namin makayanan ang paglikha sa inyong muli sa Araw ng Muling Pagkabuhay bilang panibagong paglikha,

56:61

Hassanor Alapa : Ko kasambii Ami ko manga datar iyo ago adnn Ami skano sa (bontal) a di niyo katawan 1698

Muhsin Khan : To transfigure you and create you in (forms) that you know not.

Sahih International : In that We will change your likenesses and produce you in that [form] which you do not know.

Pickthall : That We may transfigure you and make you what ye know not.

Yusuf Ali : from changing your Forms and creating you (again) in (forms) that ye know not.

Shakir : In order that We may bring in your place the likes of you and make you grow into what you know not.

Dr. Ghali : (So) that We may exchange the likes of you and bring you into being (again in a fashion) you do not know.

Tafsir Jalalayn : replacing [you with], [We are not incapable of] appointing, your likes, in your place, and making you, creating you, in what you do not know, in the way of forms, such as apes or swine.

Tagalog : At bubuuin Namin kayong muli sa kaanyuan at kalagayan na hindi ninyo batid.

56:62

Hassanor Alapa : Sabnar a kiatokawan iyo so kiapangadn a paganay na ino kano di phananadm

Muhsin Khan : And indeed, you have already known the first form of creation (i.e. the creation of Adam), why then do you not remember or take heed?

Sahih International : And you have already known the first creation, so will you not remember?

Pickthall : And verily ye know the first creation. Why, then, do ye not reflect?

Yusuf Ali : And ye certainly know already the first form of creation: why then do ye not celebrate His praises?

Shakir : And certainly you know the first growth, why do you not then mind?

Dr. Ghali : And indeed you have already known the earliest bringing into being; (if) had you (known), you would have been mindful!

Tafsir Jalalayn : For verily you have known the first creation (al-nashā’ata: a variant reading has al-nash’ata), why then will you not remember? (tadhakkarūna: the original second tā’ [of tatadhakkarūna] has been assimilated with the dhāl).

Tagalog : Katiyakan, batid ninyo na ang Allâh ay Siyang lumikha sa inyo noong unang anyo ng paglikha sa inyo mula sa wala, na kung kaya, hindi ba dapat na alalahanin ninyo ang kapangyarihang tinataglay ng Allâh upang mabatid ninyo na kaya Niyang likhain kayong muli?

56:63

Hassanor Alapa : Miailay niyo so nganin a pphamolaan iyo (a oniin)

Muhsin Khan : Tell Me! The seed that you sow in the ground.

Sahih International : And have you seen that [seed] which you sow?

Pickthall : Have ye seen that which ye cultivate?

Yusuf Ali : See ye the seed that ye sow in the ground?

Shakir : Have you considered what you sow?

Dr. Ghali : Have you then seen (whatever) you till?

Tafsir Jalalayn : Have you considered what you sow?, [what] you stir of the earth to place seeds therein?

Tagalog : Sabihin nga ninyo sa Akin ang hinggil sa buto na itinatanim ninyo sa kalupaan,

56:64

Hassanor Alapa : Ba skano i pphakathoon anta a ka ba Skami i pphakatho on 1699

Muhsin Khan : Is it you that make it grow, or are We the Grower?

Sahih International : Is it you who makes it grow, or are We the grower?

Pickthall : Is it ye who foster it, or are We the Fosterer?

Yusuf Ali : Is it ye that cause it to grow, or are We the Cause?

Shakir : Is it you that cause it to grow, or are We the causers of growth?

Dr. Ghali : Is it you who plant it or are We, Ever We, the Planters?

Tafsir Jalalayn : Is it you who make it grow, or are We the Grower?

Tagalog : Kayo ba ang nagpapatubo nito sa kalupaan, o Kami ang Tagapagpatubo nito?

56:65

Hassanor Alapa : O kabayai Ami na balowin Ami skaniyan a magogopk na tatap kano a giimammsa (ko miambtad iyan) 1700

Muhsin Khan : Were it Our Will, We could crumble it to dry pieces, and you would be regretful (or left in wonderment).

Sahih International : If We willed, We could make it [dry] debris, and you would remain in wonder,

Pickthall : If We willed, We verily could make it chaff, then would ye cease not to exclaim:

Yusuf Ali : Were it Our Will, We could crumble it to dry powder, and ye would be left in wonderment,

Shakir : If We pleased, We should have certainly made it broken down into pieces, then would you begin tb lament:

Dr. Ghali : If We had (so) decided We would indeed have made it crushed to pieces; then you would linger on (bitterly) exclaiming,

Tafsir Jalalayn : If We will, We could surely turn it into chaff, dried vegetation producing no seed, and you would remain (zaltum is actually zaliltum, the lām having a kasra inflection; but it has been omitted to soften it), that is to say, you spend all day, bemused (tafakkahūna: one of the original tā’ [tatafakkahūna] letters has been omitted), surprised by this, and you would say:

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, Kami ang naglalagay nito sa angkop na lagayan nito at nagpapatubo nito sa kalupaan. Kung nanaisin Namin ay kaya Naming gawin na tuyot ang pananim na hindi pakikinabangan upang kainin, at kayo ay mamamangha sa anumang mangyayari sa inyong pananim,

56:66

Hassanor Alapa : (sa matharo iyo) a miaantior kami (ko kiabinasa o pagpr ami)

Muhsin Khan : (Saying): "We are indeed Mughramun (i.e. ruined or lost the money without any profit, or punished by the loss of all that we spend for cultivation, etc.)! [See Tafsir Al-Qurtubi, Vol. 17, Page 219]

Sahih International : [Saying], "Indeed, we are [now] in debt;

Pickthall : Lo! we are laden with debt!

Yusuf Ali : (Saying), "We are indeed left with debts (for nothing):

Shakir : Surely we are burdened with debt:

Dr. Ghali : "Surely we are indeed penalized (for debt);

Tafsir Jalalayn : ‘We have indeed suffered loss!, [losing] what we expended on the cultivation.

Tagalog : At sasabihin ninyo: Katiyakan, kami ay talunan na pinarusahan,

56:67

Hassanor Alapa : Ogaid na kiawis-wisan kami

Muhsin Khan : "Nay, but we are deprived!"

Sahih International : Rather, we have been deprived."

Pickthall : Nay, but we are deprived!

Yusuf Ali : "Indeed are we shut out (of the fruits of our labour)"

Shakir : Nay! we are deprived.

Dr. Ghali : No indeed, (but) we are dispossessed!"

Tafsir Jalalayn : Nay, but we are deprived!’, prevented from [reaping] our provision.

Tagalog : O di kaya ay sasabihin ninyo: Kami ay pinagkaitan ng biyaya.

56:68

Hassanor Alapa : Ba niyo miailay so ig a so phaginomn iyo

Muhsin Khan : Tell Me! The water that you drink.

Sahih International : And have you seen the water that you drink?

Pickthall : Have ye observed the water which ye drink?

Yusuf Ali : See ye the water which ye drink?

Shakir : Have you considered the water which you drink?

Dr. Ghali : Have you then seen the water you drink?

Tafsir Jalalayn : Have you considered the water you drink?

Tagalog : Sabihin nga ninyo ang hinggil sa tubig na inyong iniinom upang kayo ay mabuhay,

56:69

Hassanor Alapa : Ba skano i miakatoron on a phoon ko gabon antaa ka ba Skami i miakatoron on

Muhsin Khan : Is it you who cause it from the rainclouds to come down, or are We the Causer of it to come down?

Sahih International : Is it you who brought it down from the clouds, or is it We who bring it down?

Pickthall : Is it ye who shed it from the raincloud, or are We the Shedder?

Yusuf Ali : Do ye bring it down (in rain) from the cloud or do We?

Shakir : Is it you that send it down from the clouds, or are We the senders?

Dr. Ghali : Is it you who have sent it down from the rainy clouds or are We, Ever We, The Senders down?

Tafsir Jalalayn : Is it you who cause it to come down from the [rain] clouds (muzn is the plural of muzna) or are We the Causer of its coming down?

Tagalog : Kayo ba ang nagsasanhi na pababain ito mula sa ulap hanggang sa makarating sa kalupaan, o Kami ang Nagsasanhi na pababain ito bilang awa sa inyo?

56:70

Hassanor Alapa : O kiabayai Ami na balowin Ami skaniyan a mapld a matimos na ino kano di phanalamat

Muhsin Khan : If We willed, We verily could make it salt (and undrinkable), why then do you not give thanks (to Allah)?

Sahih International : If We willed, We could make it bitter, so why are you not grateful?

Pickthall : If We willed We verily could make it bitter. Why then, give ye not thanks?

Yusuf Ali : Were it Our Will, We could make it salt (and unpalatable): then why do ye not give thanks?

Shakir : If We pleased, We would have made it salty; why do you not then give thanks?

Dr. Ghali : If We had (so) decided, We would have made it bitter; so had you only thanked (Us)!

Tafsir Jalalayn : If We willed, We could make it bitter, salty, undrinkable — why then will you not give thanks?

Tagalog : Kung ninais Namin ay gagawin Namin itong tubig na napakaalat, na hindi mapakikinabangan sa pag-inom at pagtanim, na kung kaya, hindi ba nararapat na magpasalamat kayo sa Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na Siyang nagbaba ng tubig tabang na ito para sa inyong kapakinabangan?

56:71

Hassanor Alapa : Ba niyo miailay so apoy a so pphakasilaan iyo (ko ator a bato apoy).

Muhsin Khan : Tell Me! The fire which you kindle,

Sahih International : And have you seen the fire that you ignite?

Pickthall : Have ye observed the fire which ye strike out;

Yusuf Ali : See ye the Fire which ye kindle?

Shakir : Have you considered the fire which you strike?

Dr. Ghali : Have you then seen the fire you flare up?

Tafsir Jalalayn : Have you considered the fire that you kindle?, [the fire] which you produce out of the [oil of] green trees?

Tagalog : Sabihin nga ninyo sa Akin ang hinggil sa apoy na inyong pinangdiringas,

56:72

Hassanor Alapa : Ba skano i miadn ko kayo niyan antaa ka ba Skami i miadn on 1701 1701

Muhsin Khan : Is it you who made the tree thereof to grow, or are We the Grower?

Sahih International : Is it you who produced its tree, or are We the producer?

Pickthall : Was it ye who made the tree thereof to grow, or were We the grower?

Yusuf Ali : Is it ye who grow the tree which feeds the fire, or do We grow it?

Shakir : Is it you that produce the trees for it, or are We the producers?

Dr. Ghali : Is it you who brought its tree into being, or are We, Ever We, The Bringers into being?

Tafsir Jalalayn : Was it you who created the tree thereof, [trees] such as the markh, the ‘afār or the kalkh [‘fennel’], or were We the Creator?

Tagalog : Kayo ba ang nagsanhi ng pagsibol ng puno na pinagmulan nito na sa pamamagitan nito ay napapalitaw ang apoy, o Kami ang Tagapagpasibol nito?

56:73

Hassanor Alapa : Bialoy Ami skaniyan a pananadm ago sawitan o manga taw a tomtmbng (ko kalopaan)1702

Muhsin Khan : We have made it a Reminder (for the Hell-fire, in the Hereafter); and an article of use for the travellers (and all the others, in this world).

Sahih International : We have made it a reminder and provision for the travelers,

Pickthall : We, even We, appointed it a memorial and a comfort for the dwellers in the wilderness.

Yusuf Ali : We have made it a memorial (of Our handiwork), and an article of comfort and convenience for the denizens of deserts.

Shakir : We have made it a reminder and an advantage for the wayfarers of the desert.

Dr. Ghali : We, Ever We, have made it for a Reminder and an enjoyment for the denizens in the desert.

Tafsir Jalalayn : We made it a reminder, of the fire of Hell, and a boon, a provision, for the desert-travellers (al-muqwīn derives from [the expression] aqwā al-qawmu, ‘they have reached al-qawā or al-qawā’, that is, al-qafr, ‘desolate land’, which is a wilderness (mafāza) that has neither vegetation nor water).

Tagalog : Kami ang naglikha ng apoy na inyong pinandiringas bilang Paalaala sa inyo sa Apoy ng Impiyerno at mapakinabangan ninyo ito sa inyong paglalakbay.

56:74

Hassanor Alapa : Na tasbihn ka (hay Mohammad) so ingaran o Kadnan ka a lbi a mala

Muhsin Khan : Then glorify with praises the Name of your Lord, the Most Great.

Sahih International : So exalt the name of your Lord, the Most Great.

Pickthall : Therefor (O Muhammad), praise the name of thy Lord, the Tremendous.

Yusuf Ali : Then celebrate with praises the name of thy Lord, the Supreme!

Shakir : Therefore glorify the name of your Lord, the Great.

Dr. Ghali : So extol with the Name of your Lord, The Ever-Magnificent!

Tafsir Jalalayn : So glorify, exalt the transcendence [of], the Name (ism is extra) of your Lord, the Tremendous, God.

Tagalog : Na kung kaya, Luwalhatiin mo, O Muhammad, ang Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na Pinakadakila na Ganap sa Kanyang mga Pangalan at Katangian, na sagana ang Kanyang Kagandahang-loob at Kabutihan.

56:75

Hassanor Alapa : Pzapa Ako ko manga darpa o manga bitoon 1703 (so pzbangan iran ago so pzdpan iran)

Muhsin Khan : So I swear by Mawaqi (setting or the mansions, etc.) of the stars (they traverse).

Sahih International : Then I swear by the setting of the stars,

Pickthall : Nay, I swear by the places of the stars -

Yusuf Ali : Furthermore I call to witness the setting of the Stars,-

Shakir : But nay! I swear by the falling of stars;

Dr. Ghali : Then no! I swear by the sites of the stars-

Tafsir Jalalayn : Nay, I swear (fa-lā uqsimu: lā is extra) by the setting-places of the stars!

Tagalog : Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng mga nilulubugan ng mga bituin sa kalangitan,

56:76

Hassanor Alapa : Ka mataan a skaniyan na sapa a o katawi niyo na mala

Muhsin Khan : And verily, that is indeed a great oath, if you but know.

Sahih International : And indeed, it is an oath - if you could know - [most] great.

Pickthall : And lo! that verily is a tremendous oath, if ye but knew -

Yusuf Ali : And that is indeed a mighty adjuration if ye but knew,-

Shakir : And most surely it is a very great oath if you only knew;

Dr. Ghali : And surely it is indeed a tremendous oath, if you only know (it)-

Tafsir Jalalayn : And indeed it, the swearing by these [setting-places of stars], is a tremendous oath, if you only knew — if you were people of [deep] knowledge, you would realise the magnitude of this oath.

Tagalog : At katiyakang ito ay isang napakadakilang panunumpa kung ito ay batid lamang ninyo.

56:77

Hassanor Alapa : Mataan a skaniyan na Qur’ān a sasakawn

Muhsin Khan : That (this) is indeed an honourable recital (the Noble Quran).

Sahih International : Indeed, it is a noble Qur'an

Pickthall : That (this) is indeed a noble Qur'an

Yusuf Ali : That this is indeed a qur'an Most Honourable,

Shakir : Most surely it is an honored Quran,

Dr. Ghali : Surely it is indeed an honorable Qur'an,

Tafsir Jalalayn : This, namely, what is being recited to you, is indeed a noble Qur’ān,

Tagalog : Katiyakan, ang Banal na Qur’ân na ito, na ipinahayag kay Muhammad ay Banal na Qur’ân na dakila ang kapakinabangan nito,

56:78

Hassanor Alapa : A madadalm sa kitāb a totonkopn (so Lawh Mahfudh)

Muhsin Khan : In a Book well-guarded (with Allah in the heaven i.e. Al-Lauh Al-Mahfuz).

Sahih International : In a Register well-protected;

Pickthall : In a Book kept hidden

Yusuf Ali : In Book well-guarded,

Shakir : In a book that is protected

Dr. Ghali : In a nestled Book,

Tafsir Jalalayn : in a Book, inscribed, guarded, preserved, and this is the Mushaf;

Tagalog : Sagana sa kabutihan, sagana sa kaalaman na naitala sa Aklat na hindi maabot ng paningin ng mga nilikha na ito ay ang ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh.’

56:79

Hassanor Alapa : A da a phakazkhoon a rowar ko khikasosoti

Muhsin Khan : Which (that Book with Allah) none can touch but the purified (i.e. the angels).

Sahih International : None touch it except the purified.

Pickthall : Which none toucheth save the purified,

Yusuf Ali : Which none shall touch but those who are clean:

Shakir : None shall touch it save the purified ones.

Dr. Ghali : Which none shall touch except the purified,

Tafsir Jalalayn : which none touch (lā yamassuhu is a predicate functioning as a prohibitive command) except the purified, those who have purified themselves of ritual impurities, [56:80] a revelation, revealed, by the Lord of the Worlds.

Tagalog : At walang nakahahawak nito maliban sa mga kagalang-galang na mga anghel na nilinis sila ng Allâh mula sa anumang sakit at kasalanan, at wala ding makahahawak mula sa mga tao nito maliban sa mga malilinis mula sa pagtatambal, ‘Janabah’ at ‘Hadath.’

56:80

Hassanor Alapa : Initoron a phoon ko Kadnan o manga kaadn

Muhsin Khan : A Revelation (this Quran) from the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists).

Sahih International : [It is] a revelation from the Lord of the worlds.

Pickthall : A revelation from the Lord of the Worlds.

Yusuf Ali : A Revelation from the Lord of the Worlds.

Shakir : A revelation by the Lord of the worlds.

Dr. Ghali : A successive sending down from The Lord of the worlds.

Tafsir Jalalayn : Do you then belittle, [do you] take lightly and deny, this discourse?, the Qur’ān.

Tagalog : At itong Banal na Qur’ân na ipinahayag mula sa Allâh na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang ay makatotohanan na walang pag-aalinlangan hinggil sa mga nasa loob nito.

56:81

Hassanor Alapa : Ba sii sankai a thotol na skano na makapmbobokhag kano

Muhsin Khan : Is it such a talk (this Quran) that you (disbelievers) deny?

Sahih International : Then is it to this statement that you are indifferent

Pickthall : Is it this Statement that ye scorn,

Yusuf Ali : Is it such a Message that ye would hold in light esteem?

Shakir : Do you then hold this announcement in contempt?

Dr. Ghali : Is it, then, that you (i.e., the disbelievers) are dissimulating with this Discourse?

Tafsir Jalalayn : And for your livelihood, in the way of rain, that is to say, the thanks for it, you offer your denial?, of God’s granting it to you, by saying, ‘We have rain because of this [or that] storm’?

Tagalog : Kung gayon, ang napakamaluwalhati at dakilang Qur’ân bang ito ay inyong tinatanggihan at di-pinaniniwalaan, O kayong mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh?

56:82

Hassanor Alapa : Sa mbalowin iyo so panalamat iyo a makapmbokhag kano

Muhsin Khan : And instead (of thanking Allah) for the provision He gives you, on the contrary, you deny Him (by disbelief)!

Sahih International : And make [the thanks for] your provision that you deny [the Provider]?

Pickthall : And make denial thereof your livelihood?

Yusuf Ali : And have ye made it your livelihood that ye should declare it false?

Shakir : And to give (it) the lie you make your means of subsistence.

Dr. Ghali : And making your provision (for livelihood) that you cry lies?

Tafsir Jalalayn : And for your livelihood, in the way of rain, that is to say, the thanks for it, you offer your denial?, of God’s granting it to you, by saying, ‘We have rain because of this [or that] storm’?

Tagalog : At ang itinumbas ba ninyo na ang dapat ay pagpapasalamat sa mga biyaya ng Allâh ay pagtanggi at di-paniniwala? Dito sa paliwanag na ito ang patibay na isinumpa ang mga tao na pinababayaan nila ang Banal na Qur’ân at walang silang pakialam sa paanyaya nito.

56:83

Hassanor Alapa : Na antonai khasowa amay ka isampay ko manga bakrng (so niawa) 1704

Muhsin Khan : Then why do you not (intervene) when (the soul of a dying person) reaches the throat?

Sahih International : Then why, when the soul at death reaches the throat

Pickthall : Why, then, when (the soul) cometh up to the throat (of the dying)

Yusuf Ali : Then why do ye not (intervene) when (the soul of the dying man) reaches the throat,-

Shakir : Why is it not then that when it (soul) comes up to the throat,

Dr. Ghali : Then had it been that, when (the self) (i.e., the self of the dying person) reaches the gullet (of the dying)-

Tafsir Jalalayn : Why then, when it, the spirit, during the throes [of death], reaches the [dying person’s] throat (hulqūm is the passage for food)

Tagalog : Samakatuwid, kaya ba ninyo, kapag umabot na ang kaluluwa ng isa sa inyo sa lalamunan nito sa oras ng kanyang kamatayan,

56:84

Hassanor Alapa : A skano sa masa oto na kababantayan iyo.

Muhsin Khan : And you at the moment are looking on,

Sahih International : And you are at that time looking on -

Pickthall : And ye are at that moment looking

Yusuf Ali : And ye the while (sit) looking on,-

Shakir : And you at that time look on--

Dr. Ghali : And you at that while of time (sit) looking on,

Tafsir Jalalayn : and you are, O you attending the dying person, at that moment looking, at him —

Tagalog : At kayo sa pagkakataong yaon ay nandoroon na nakikita ninyo,

56:85

Hassanor Alapa : A skami i lbi a marani ron a di skano ogaid na di niyo khailay

Muhsin Khan : But We (i.e. Our angels who take the soul) are nearer to him than you, but you see not, [Tafsir At-Tabari, Vol.27, Page 209]

Sahih International : And Our angels are nearer to him than you, but you do not see -

Pickthall : - And We are nearer unto him than ye are, but ye see not -

Yusuf Ali : But We are nearer to him than ye, and yet see not,-

Shakir : And We are nearer to it than you, but you do not see--

Dr. Ghali : And We are nearer to him than you, but you do not behold-

Tafsir Jalalayn : and We are nearer to him than you are, to know [of his state], but you do not perceive (tubsirūna derives from al-basīra, ‘perception’) that is to say, you do not realise this —

Tagalog : Ay kaya ba ninyong pigilin ito sa kanyang katawan? Kailanma’y hindi ninyo ito makakayanan, at Kami ay mas malapit sa kanya kaysa sa inyo bukod sa Aming mga anghel na nandoroon, subali’t hindi ninyo nakikita.

56:86

Hassanor Alapa : Na amay ka maadn kano a di maiisip odi na di mangingim-bnar

Muhsin Khan : Then why do you not, if you are exempt from the reckoning and recompense (punishment, etc.)

Sahih International : Then why do you not, if you are not to be recompensed,

Pickthall : Why then, if ye are not in bondage (unto Us),

Yusuf Ali : Then why do ye not,- If you are exempt from (future) account,-

Shakir : Then why is it not-- if you are not held under authority--

Dr. Ghali : Then had you been (sure) that, in case you are other than being doomed,

Tafsir Jalalayn : why then, if you are not going to face a reckoning, [if] you are [not] going to be requited by your being resurrected, in other words, [why then, if] you are not going to be resurrected as you claim,

Tagalog : Samakatuwid, bakit hindi ninyo gawin, kung kayo ay talagang ligtas mula sa paghuhukom at pagbabayad dahil sa inyong mga gawain,

56:87

Hassanor Alapa : Na (ino) maphakandod iyo skaniyan a niawa (ko darpa iyan ko lawas sa di skaniyan matay) amay ka toman kano

Muhsin Khan : Bring back the soul (to its body), if you are truthful?

Sahih International : Bring it back, if you should be truthful?

Pickthall : Do ye not force it back, if ye are truthful?

Yusuf Ali : Call back the soul, if ye are true (in the claim of independence)?

Shakir : That you send it (not) back-- if you are truthful?

Dr. Ghali : Make it return, if (ever) you are sincere?

Tafsir Jalalayn : do you not bring it back, [why] do you not restore the spirit to the body after it has reached the throat, if you are truthful?, in what you claim (the second law-lā, ‘why … if’, is [repeated] to emphasise the first one; idhā, ‘when’, is an adverbial particle qualifying tarji‘ūna, ‘bring it back’, to which both conditions are semantically connected). The meaning is: ‘Why do you not bring it back, when, in repudiating resurrection, you are being truthful in this repudiation?’ That is to say, ‘Let death also be repudiated [as impossible] in its case just as [you claim that] resurrection is [impossible]’.

Tagalog : Na ibalik ang kaluluwa sa kanyang katawan kung kayo ay makatotohanan sa inyong mga sinasabi? Kailanman ay hindi ninyo makakayanan itong ibalik.

56:88

Hassanor Alapa : Na amay pman ka miaadn (so taw a phatay) a pd ko manga pakararanin

Muhsin Khan : Then, if he (the dying person) be of the Muqarrabun (those brought near to Allah),

Sahih International : And if the deceased was of those brought near to Allah ,

Pickthall : Thus if he is of those brought nigh,

Yusuf Ali : Thus, then, if he be of those Nearest to Allah,

Shakir : Then if he is one of those drawn nigh (to Allah),

Dr. Ghali : So, as for him who in case he is of those brought near (to Us),

Tafsir Jalalayn : Thus if he, the dead person, be of those brought near,

Tagalog : Samakatuwid, kapag ang namatay ay kabilang sa mga ‘Muqarrabûn’ – nangunguna sa kabutihan na mga malalapit sa Allâh ay para sa kanya sa kanyang kamatayan ang malawak na pagkaawa,

56:89

Hassanor Alapa : Na (adn a rk iyan a) kapakadkha ago pagpr 1705 a mapia ago kasorgaan a limo

Muhsin Khan : (There is for him) rest and provision, and a Garden of delights (Paradise).

Sahih International : Then [for him is] rest and bounty and a garden of pleasure.

Pickthall : Then breath of life, and plenty, and a Garden of delight.

Yusuf Ali : (There is for him) Rest and Satisfaction, and a Garden of Delights.

Shakir : Then happiness and bounty and a garden of bliss.

Dr. Ghali : Then (there will be) relief, and soothing comfort, and a Garden of Bliss;

Tafsir Jalalayn : then repose, that is, there will be for him relief, and a goodly provision, and a garden of Bliss (does this response belong to the ammā, ‘thus’, or to in, ‘if’, or to both? Different opinions [are given regarding this]).

Tagalog : Kasiyahan at kalugud-lugod sa kanyang sarili, at para (rin) sa kanya ang Hardin ng Kaligayahan sa Kabilang-Buhay.

56:90

Hassanor Alapa : Na amay ka miaadn a pd ko khimanga rk ko katampar sa kawanan

Muhsin Khan : And if he (the dying person) be of those on the Right Hand,

Sahih International : And if he was of the companions of the right,

Pickthall : And if he is of those on the right hand,

Yusuf Ali : And if he be of the Companions of the Right Hand,

Shakir : And if he is one of those on the right hand,

Dr. Ghali : And as for him who in case he is of the companions of the Right,

Tafsir Jalalayn : And if he be of those of the right [hand],

Tagalog : At kapag ang namatay naman ay kabilang sa mga ‘As-hâ-bul Ya-meen’ – ang mga nasa Kanang Bahagi,

56:91

Hassanor Alapa : Na so kalilintad na rk ka a pd ka ko khi manga rk ko katampar sa kawanan

Muhsin Khan : Then there is safety and peace (from the Punishment of Allah) for (you as you are from) those on the Right Hand.

Sahih International : Then [the angels will say], "Peace for you; [you are] from the companions of the right."

Pickthall : Then (the greeting) "Peace be unto thee" from those on the right hand.

Yusuf Ali : (For him is the salutation), "Peace be unto thee", from the Companions of the Right Hand.

Shakir : Then peace to you from those on the right hand.

Dr. Ghali : Then (it will be said), "Peace be upon you; (you are) one of the companions of the Right."

Tafsir Jalalayn : then ‘Peace be to you’, that is, [then] for him there will be [peace by way of] security (salām) from chastisement, [a greeting] from those of the right [hand], [arising] from the fact that he is one of them.

Tagalog : Sasabihin sa kanya: Kapayapaan at kaligtasan ay sumaiyo; dahil sa ikaw ay kabilang sa mga ‘As-hâ-bul Ya-meen.’

56:92

Hassanor Alapa : Na amay ka miaadn (so taw a phatay) a pd ko giimamakambokhag a dadag

Muhsin Khan : But if he (the dying person) be of the denying (of the Resurrection), the erring (away from the Right Path of Islamic Monotheism),

Sahih International : But if he was of the deniers [who were] astray,

Pickthall : But if he is of the rejecters, the erring,

Yusuf Ali : And if he be of those who treat (Truth) as Falsehood, who go wrong,

Shakir : And if he is one of the rejecters, the erring ones,

Dr. Ghali : And as for him who in case he is of the beliers (and) the erring,

Tafsir Jalalayn : But if he be of the deniers, the erring,

Tagalog : Subali’t kapag ang namatay naman ay kabilang sa mga hindi naniwala sa Kabilang-Buhay na ligaw mula sa Tamang Landas,

56:93

Hassanor Alapa : Na phakadrang sa mayaw sa taman a mayaw

Muhsin Khan : Then for him is entertainment with boiling water.

Sahih International : Then [for him is] accommodation of scalding water

Pickthall : Then the welcome will be boiling water

Yusuf Ali : For him is Entertainment with Boiling Water.

Shakir : He shall have an entertainment of boiling water,

Dr. Ghali : Then (there will be) hospitality of scalding (water)

Tafsir Jalalayn : then a welcome of boiling water,

Tagalog : Ang ipangsasalubong sa kanya ay inunim ng Impiyernong-Apoy na kumukulo na napakatindi ang init,

56:94

Hassanor Alapa : Ago khaiyaw ko Naraka a Jahīm

Muhsin Khan : And burning in Hell-fire.

Sahih International : And burning in Hellfire

Pickthall : And roasting at hell-fire.

Yusuf Ali : And burning in Hell-Fire.

Shakir : And burning in hell.

Dr. Ghali : And the roasting in Hell-Fire.

Tafsir Jalalayn : and a roasting in Hell-fire.

Tagalog : At Apoy na susunog sa kanya, na malalasap niya ang sidhi ng parusa nito.

56:95

Hassanor Alapa : Mataan a gianan na bnar a matatankd

Muhsin Khan : Verily, this! This is an absolute Truth with certainty.

Sahih International : Indeed, this is the true certainty,

Pickthall : Lo! this is certain truth.

Yusuf Ali : Verily, this is the Very Truth and Certainly.

Shakir : Most surely this is a certain truth.

Dr. Ghali : Surely this is indeed the very Truth of Certitude.

Tafsir Jalalayn : This indeed is the certain truth (haqqu’l-yaqīn: an example of an adjectivally qualified noun being annexed to its adjective).

Tagalog : Katiyakan, ang salaysay na ito na Aming isinalaysay sa iyo, O Muhammad, ay makatotohanan na tiyak ang pagkakasalaysay nito na walang pag-aalinlangan,

56:96

Hassanor Alapa : Na tasbihn ka (hay Mohammad) so ingaran o Kadnan ka a lbi a Mala 1706

Muhsin Khan : So glorify with praises the Name of your Lord, the Most Great.

Sahih International : So exalt the name of your Lord, the Most Great.

Pickthall : Therefor (O Muhammad) praise the name of thy Lord, the Tremendous.

Yusuf Ali : So celebrate with praises the name of thy Lord, the Supreme.

Shakir : Therefore glorify the name of your Lord, the Great.

Dr. Ghali : So extol with the Name of your Ever- Magnificent Lord?

Tafsir Jalalayn : So glorify the Name of your Lord, the Tremendous (as [explained] above [in verse 74]).

Tagalog : Kung gayon, luwalhatiin mo na may pagpupuri ang Pangalan ng Allâh na iyong ‘Rabb’ na Pinakadakila, at ilayo mo Siya sa anumang sinasabi ng mga masasama na walang pananampalataya, luwalhati sa Allâh na Siya ay Pinakadakila na malayung-malayo sa anuman na kanilang sinasabing kasinungalingan.


Osayan

1681. So katharo a al Wāqi’ah na gioto so khitana a makalawlaw a btad a gioto so alongan a Qiyāmah a bithowan sa Wāqi’ah ka kagia matatankd a khitana dn so kaphakaoma niyan.

1682. Adn a imbaba iyan a pagtaw ko ampas o didalm o Naraka mapia pn manga ala siran ago manga poporo siran ko kibabatog iran ko doniya, na adn mambo a iphoro iyan a pagtaw ko alongan a Qiyāmah mapia pn makadadapanas siran ko katatago iran ko doniya a gioto so miamaratiaya a manga ala i simba ko Allāh. Pitharo o as Suddī a imbaba iyan so manga takabor ko doniya a mangingimporoan, na iphoro iyan so mangangalimbabaan ko doniya a barasimba.

1683. So katharo a Habā’an Munbattha, na gioto so kayontong o bayank a pkhikayaw na pkhikayas sa da a thontokan on sa ganot, gioto i katharo on o Alī Bin Abī Tālib, so Ibn Abbās na gioto kon so pkhikayaw a kotokoto o apoy a pkhikayas na pkhada a daa thonotkan on.

1684. Khabagi so manga taw ko alongan a maori sa tlo lompok, pagtaw a matatago ko kawanan o Arsh, a siran oto so khakowa iran so panoratan o amal iran a kawanan a lima, a siran i kalankapan ko manga taw ko sorga, na so salompok na sii ko madidiwang o Arsh a khakowa iran so panoratan o manga amal iran a lima a diwang sa khatapoyon siran sa katampar sa diwang a siran i kalaan ko manga taw ko Naraka, ago sagorompong a miaona siran a matatago siran sa hadapan o Kadnan iran a siran i miamagontong ago makararani ko Allāh a di so manga taw o katampar sa kawanan a pd kiran so manga sogo’ ago so manga Nabī ago so manga Siddīqīn ago so manga Shahīd a maito siran i bilangan a di so sagorompong a matatampar sa kawanan. Gioto so inaloy ko ayat a ika 8, 9, 10, sa oriyan.

1685. So miangaoona a paganay na siran so manga Nabī ko katharo o Muāhid, so Qatādah na aya katharo iyan na siran so manga taw ko manga poporo a darpa ko Sorga, so Ibn Sīrīn na aya katharo iyan na siran so manga taw a kiazambayangan iran so dowa a Qiblah ko kaphagadap sa Baytul Maqdis ago so kiabankiring iyan sa Ka’bah so Uthmān Bin Abī Sawdah na siran kon so manga taw a pkhaona siran ko kaphzong ko masjid ago so kaphliyo ko kanjihād sa lalan ko Allāh, sa langon ankanan a manga tindg iran na palaya dn ontol a mapia.

1686. Miasobag so manga pananafsir ko antap o katharo a miangaoona ago so miangaoori, sa miatharo a aya bantak ko miangaoona na siran so pagtaw a miangaoona, na so miaori na giankai a pagtaw o Mohammad [s.a.w] sa gioto i pinili o Ibn Jarīr, sa dalīl iyan so katharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Skitano so phangaoori a phangaoona ko alongan a Qiyāmah. Sa giankanan a tindg na piakalobay o sabaad sabap sa giankai a pagtaw na skaniyan i miatindos ko manga pagtaw sa minggolalan sa titayan o Qur’ān, sa mawatan o ba manggolawla a aya makalbi na so pagtaw a salakaw ron, sa so paganay a miaona na siran so miangaoona sankai a Ummah na so miangaoori na so miaori sankai a Ummah, a liyo ron so manga ummah a salakaw ron. Go miaaloy o Rasūlullāh [s.a.w] a aya mapia a pagtaw na so pagtaw niyan a kamamasaan iyan na oriyan iyan na so makatotondog on, oriyan iyan na so makatotondog on, samanan na so mapia (al khayriyyah) a miaaloy na sii sankai a Ummah sa di ron pd so salakaw ron.

1687. So katharo a Akwāb a ngaran a madakl o kūb, na gioto so baso a da a tankay niyan ago da a ngirong iyan, so pman so Abārīq a ngaran a madakl o Ibrīq na gioto so kndi a adn a tankay niyan ago adn a ngirong iyan, so pman so Ka’s na gioto so panginginomn a arak ko Sorga ago giimakapmaana sa baso sabap sa so panginginomn na tatangln ko baso’ na aya on dn inibtho so baso’.

1688. Miakapoon ko Anas a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a mataan a so papanok ko sorga na ndadatar o onta a pphanathab ko manga kayo ko sorga. Na pitharo o Abū Bakr a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] mataan a giai na papanok a maoml i sapo’! Na pitharo iyan a so pkhan on na lawan on sa kaoml – sa pitharo iyan sa miakatlo - sa pagarapn akn a mabaloy ka a pd ko phakakan on. (piakambowat o Imām Ahmad). Go miakapoon ko Abdullāh Ibn Mas’ūd a: Pitharo rakn o Rasūlullāh [s.a.w] a: Mataan a ska na khailay nka so papanok ko sorga na khabayaan ka skaniyan koman na khaolog ko hadapan ka a maiiyaw dn a maloloto.

1689. So Midadari na bithowan sa Hūr Īn ka kagia manga kamataan, na so manga Arab na iphagitong iran sa kataid o babay so karoyo o mata niyan a mala sabap ko katatankai ko manga tialok iyan a pd sa parahiasan iyan ko karoma niyan. A iniibarat siran ko kalilinang o montiya a matotonkop ko plak o gtik ko didalm a ragat a da dn a ba on miakatamak a manosiya ago da pn a Jinn.

1690. Iniropa niyan ankoto a kayo a skaniyan na kayo a da a manga sorok iyan, a kalalayaman ko ingd o manga Arab a aya phagtho a kayo ko lopa iran a kabagabagas na palaya dn sorokn a da a onga niyan, na sii ko Sorga na kayo a da a sorok iyan a taribongaan.

1691. So ptharoon a Talhin Mandhūdh, na gioto kon so mala a kayo a sorokn a khakarik sa onga. Pitharo o al Jawharī a so katharo a Talh, na basa oto o Tal’ a miapanothol a gioto i kapmbatiaa on o Alī, na o gioto i maana niyan na pmbaloy a sifāt (ropaan) a kayo a Sidr a miaaloy sa onaan a skaniyan na kayo a rrbasan sa sorok a adn a talintang iyan a mammlpl sa onga, adn pn a katharo o Abī Sa’īd a so Talhin Mandhūdh na gioto kon so kayo o saging, ka so manga taw sa Yaman na pmbthowan iran so kayo o saging sa Talh, a gioto i tindg on Ibn Abbās, Abū Hurayrah, al Hassan, Ikrimah, Qatādah, ago so salakaw kiran.

1692. Miaaloy ko Hadīth a piakambowat o al Bukhārī ago so Muslim a hadīth o Abū Sa’īd ago so Sahl Bin Sa’d a miakapoon ko Rasūlullāh [s.a.w] a: Mataan a adn ko Sorga a kayo a lalakawn o khokoda a lagod so atag iyan sa magatos ragon na di niyan maktas. Sa so Sorga na manga sironsironga a manga atag a kayo a marnggay ago matnggaw a da a ba on karanti o alongan a phakaringasa ko domdrang on a manga taw ron.

1693. Giankoto a ayat a 35 na sii panonompang ko manga babay ko doniya a manga Sālihah a amay ka makasold siran ko Sorga na khasoy siran sa manga raga a da katamaki a manga tataid a manisan a di khaoma kirakira so pangatataid iran ka so dn so Allāh i mimbi-at ko kiaadna kiran, sa miaaloy anan ko Hadīth o Rasūlullāh [s.a.w] a pitharo o Abd Bin Humayid a miakaoma a sakataw a loks a babay ko Rasūlullāh [s.a.w] na piangni niyan on a isold skaniyan o Allāh ko Sorga, na pitharoon o Rasūlullāh [s.a.w] - sa kazandag - a hay ina i polan da a phakasold ko Sorga a loks, na miakatalikhod skaniyan a pzgad, na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a tharoa niyo ron a da a phakasorga a loks ka khasoy sa kangongoda, na biatia iyan so ayat.

1694. Miakapoon ko Ummu Salamah a pitharo iyan a:

Pitharo akn a: Hay Rasūlullāh [s.a.w] panothola nka rakn so katharo o Allāh a: Hūrun Īn, na tig iyan a: Midadari a mapoti a kamataan (a maroyo i kapmata ko kathitialok iyan)
na pitharo akn a so katharo o Allāh a: A ndadatar o montiya a matotonkop. Na tig iyan a: So katanos iran na datar o katanos o montiya a matotonkop ko plak o gtik a da a miakazkho on a lima,
na pitharo akn a so katharo iyan a: Datar siran o orak a manok a matotonkop, na tig iyan a datar siran o kaoml o dadanglisn a lawlawk a so pkhailay nka ko sold o orak a middkt ko lokhabang,
na pitharo akn a so katharo o Allāh a Uruban Atrābā, na tig iyan a siran so manga babay ko doniya a miamatay siran na manga loks a miamangitolod a mikhrs so kobal iran na inadn siran o Allāh a manga raga a da katamaki a mabolayoka a mrzarza sa omor,
na pitharo akn a hay Rasūlullāh [s.a.w] so manga babay ko doniya na lbi a mapia a di so midadari ko Sorga? Na tig iyan a so babay ko doniya (a phakasorga) na lbi a mapia a di so midadari sa datar o kapakallbi o mapapayag o dmpas a di so lapis iyan a misosoln,
na pitharo akn a hay Rasūlullāh [s.a.w] antonaa i sabap oto? Na tig iyan a sabap ko sambayang iran ago so powasa iran ago so simba iran ko Allāh a maporo ago mala, sa pnditaran o Allāh so manga paras iran sa tihaya, ago so manga lawas iran sa manga sotra, a manga popoti i warna a manga gadong i nditarn, a manga binaning i imbolawan, a aya manga igagama iran na montiya a aya salday ran na bolawan, a gii ran tharoon a skami so kakal sa dayon sa dayon sa di kami dn phamatay, ago skami so mangaooml a somasawit sa limo a di kami dn khawiswisan, ago skami so domadarkt a di kami dn phakatogalin, ago skami so masosoat a di kami dn khararangitan, na so sangat a mapia na sii ko taw a miaadn kami a rk iyan ago miaadn skaniyan a rk ami,
na pitharo akn a hay Rasūlullāh [s.a.w] so manga babay ko doniya na makaphangaroma sa dowa kataw a mama odi na tlo odi na pat na oriyan iyan na phatay na phakasold ko Sorga ago phamakasold siran mambo ko Sorga na antaon on i makapha-ngaroma on? Na tig iyan a hay Ummu Salamah skaniyan a babay na pakapzamiliin kiran na aya philiin iyan na sa dn sa mapia kiran i parangay, sa ptharoon iyan a hay Kadnan ko giai i mapia rakn i parangay ko doniya na pakipangaromaan ka rakn skaniyan, hay Ummu Salamah miataban dn o mapia i parangay so mapia ko doniya ago so Akhirat. (pianothol o Abul Qāsim at Tabarānī).
Go miaaloy ko Hadīth a: So manga taw ko Sorga na igira liawasan iran so manga karoma iran na makakasoy siran bo a manga raga a da katamaki, sa di siran dn khabitowann.
Go miakapoon ko Abū Hurayrah, a miatharo a hay Rasūlullāh [s.a.w] ino khalawasan ami so manga karoma mi ko Sorga? Na pitharo iyan a: So sakataw a mama na phakalawas ko manga karoma niyan ko salongan sa magatos a raga a da katamaki.

1695. Gianan so ropaan o manga taw a khatampar siran ko kaomag sa diwang o Arsh a manga taw ko Naraka a inaloy o Qur’ān so btad iran ko oriyan o kiaaloya niyan ko btad o manga taw o katampar sa kawanan a gioto so manga taw ko Sorga.

1696. Isa a masakit ago marata a pngn’nkn ko Naraka na so kayo a Zaqqūm, a gioto so sianka o manga mushrik sa Makkah, a aya katharo o Abū Jahl, na zakabn iyan odi na plolokn iyan so Zaqqūm ka gioto kon so pangn’nkn a sasaogan sa palino’ a pkhababayaan o manga Arab so kakana on, sa izawizaw iran sankoto a Zaqqūm a inipangangalk kiran o Rasūlullāh [s.a.w]. Go kagia so Zaqqūm na phoon ko katharo a zaqama a makatotoro’ sa maana a lomiolok odi na miamlok.

1697. Gianan so kaphagaloya o Allāh ko manosiya ko langowan a okit a kiaadna niyan on ka an iyan maparatiaya so kakhaadn o kaoyag ko oriyan o kapatay, sa pmbgan iyan sa manga ibarat a so dn so makikilala niyan ago gii niyan nggalbkn so sabagi on a datar o kaphlawasi niyan ki karoma niyan sa kapkhaadn o moriataw niyan ba skaniyan i phagadn on antaa ka so Allāh? Na ino siran di phangimbnar ko katharo o sogo’ o Allāh a sosogoon kiran?.

1698. Inadn iyan so manosiya a sii ko onaan oto na skaniyan na shayi a di khabanding ka di makamomoayan, giooto so inaloy niyan ko poonan o Sūrah al Insān, a “ Ba miakaoma ko manosiya a kotika a pd ko masa a da skaniyan maadn a shayi a pkhabanding” aya maana oto na bnar a miaadn skaniyan a di dn katawan ago di khabanding so thotolan on, na inadn skaniyan o Allāh a phoon sa lipaw, na so kiaadna on na maito a di so kiaadna ko manga langit ago so lopa, ka so kiaadna kiran o Allāh na phoon sa da’ na so manosiya na inadn o Allāh a phoon ko lipaw a makapopoon ko bayank o lopa.

1698. Manga pakaiza anan o Allāh ko manosiya a palaya dn oto makikilala o manosiya ankoto a manga btad ago khokompabliyan iyan a manga kaadn oto o Allāh a di ran khagaga so kaadna on, ogaid na di siran dn pharatiaya ko sogoan iyan. Inipoon iyan ko marani ko manosiya a so dn so ginawa niyan ago so galbk iyan a pkhababayaan iyan a so kaphlawasi niyan ko karoma niyan ago so giikapmomoriataw, na lomiagaday ko langowan a gii niyan nggalbkn ago so makaliliot on a manga shayi a makikilala niyan na palaya on dn iniiza o Allah sa pantag sa an makapamimikiran na da dn pamimikiran ago da dn ndirogod ko manga datar oto.

1700. So katharo a tafakkahūn, na madakl i maana, isa a maana niyan na pphammsa kano odi na kasasakitan kano sa kamboko, odi na gii kano manginsoya.

1701. Gioto so kabiyag sa apoy a giipakakhagisaan so dowa a kayo (kamboola) a so manga Arab na adn a dowa a kayo iran a al Markh ago al Affār a igira piakakhagisa na pkhapoonan a apoy a pia pn mailaw ankoto a kayo, sa bialoy oto a o Allāh a pananadm kiran sa o adn a pkhaadn roo a apoy na so apoy ko alongan a Qiyāmah na lbi a mala ago mayaw.

1702. So katharo a al Muqwīn a phimaana an sa giimlayalayag ko kalopaan na aya inipmaana on o sabagi na langowan a taw a domadarkt makaiingd ago so giimlayalayag ka kagia palaya siran makapangingindaw sa apoy ko kapphagintaw iran.

1703. So inaloy a an Nujūm ko ayat na aya tindg on o Ibn Abbās na gioto so kiazaginton o kinitoronn ko Qur’ān phoon ko Bayt al Izzah ko langit a katampar ko doniya, a initoron skaniyan sa miatimbl phoon ko langit a maporo na inwit ko langit sa katampar sa baba na miazaginton so kinitoron iyan ko lopa sa miakadowa polo ago tlo ragon. Pitharo o Mujāhid a so an Nujūm na gioto so manga bitoon ko langit a adn a pzbangan iyan ago pzdpan iyan ko langit a gioto i pinili o Ibn Jarīr, so Qatādah na aya katharo iyan na gioto so manga darpa o bitoon, so pman so al Hassan na gioto kon so darpa a khatanaan iyan ko kakhikayambr iyan ko alongan a Qiyāmah.

1704. Gianan so btad o taw a lalantangn ko kaphatay niyan a so niawa na miakaoma dn ko bakrng iyan, na ino niyan di pagrna so kapatay sa ginawa niyan sa pakakasoya niyan so niawa niyan ko manga anggawta o lawas iyan a imanto na miakasopg dn ko paytaw o ngari ko kapliyo niyan phoon ko lawas iyan, so dn so Allāh i migay sankanan a mapnd a pakaiza a di khagaga o manosiya so kasmbaga on. Ogaid na so kafir a darowaka na ba dn pphamago man sa karata i paratiaya sa di dn phangongonotan ko kabaya o Kadnan iyan.

1705. So katharo a Rawhun wa Rayhān na so rawh na gioto so kapakaddkha ko Sorga ago so kapakadadaya on, gioto i tindg on o Mujāhid, pitharo o Qatādah a so Rawh na gioto so limo, na pitharo o Ibn Abbās a so Rayhān na gioto so rizki a palaya dn oto makakhakaraniya a manga maana.

1706. Gianan so kinisogoon ko kitasbihn ko ingaran o Allāh sa podipodi ron ko kala o limo iyan. Pitharo o Imām Ahmad a miakapoon ko Uqbah Bin Āmir al Juhanī a: Gowani a tomoron ko Rasūlullāh [s.a.w] ankoto a ayat a Tasbihn ka so ingaran o Kadnan ka a mala, na pitharo iyan a: Baloya niyo skaniyan a sii ko karoroko iyo, na gowani a tomoron so ayat a “ Tasbihn ka so ingaran o Kadnan ka a maporo na pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a baloya niyo ska niyan a sii ko kaosojud iyo. (sa gioto i domadait sabap sa kagia skaniyan i lbi a maporo, na so oripn iyan i lbi a mangangalimbabaan na da a onaan a kapangalimbabaan so kibtadn ko bn’ng ko darpa a mababa a gioto i maana o kathaoripn sii ko Allāh. Miatoon ko Hadīth a pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Sa taw a tharoon iyan so Subhānallāhil Adhīm wa bihamdihi na pamolaan a rk iyan a sapoon a korma ko Sorga (oman iyan tharoon ankoto a tasbīh). Go pianothol o al Bukhārī ko kaposan o Sahīh iyan a miakapoon ko Abū Hurayrah a: Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Dowa a katharo a makhap ko dila a mapnd ko timbangan a pkhababayaan ko Makalimoon na so Subhānallāh wa bihamdihi ago so Subhānallāhi al Adhīm.