So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah An Najm - [ 53 So Bitoon ] - سـورة النَّجـم
( The Star - Ang Bituin )

Pangnal ko Sūrah

Skaniyan so ika pat ko lompokan o manga sūrah a pito a initoron sa Makkah, a so miaosay dn ko Pangnal ko Sūrah 50.

Aya dn a onayan a bandingan ankai a sūrah na so makapantag ko wahī a kna o ba matag iringa a di bnar, sa aya pzanka on na so siran oto a di maliwanag so sabot iran ko kamamataani ko Allāh, sa so Allāh i phoonan ago antap o langowan taman.

Mizapa so Allāh ko kaadn a bitoon igira somidp sabap sa rinayagan anan a mala a katawi ron o manosiya sabap sa kadaklan kiran so kiasimbaa iran sankanan a bitoon ko miangaoona a masa, sa pmbagrn o Allāh a mataan a so Mohammad [s.a.w] na thito a sogo’ iyan a matotoro a kna o ba sosooki a btang ago kadadag.

So Pamotosan iyan: So wahī a initoron ko Mohammad [s.a.w] na bnar a phoon ko Allāh a aawidan a kasasarigan a malāikat, na so kapzankaa on o manosiya na karina sa kadadadag o pamikiran iran a rarad o kadaa plng ago so di kapagosara ko pamikiran sa mapia, ago rarad o kapangongondato o baya a ginawa sa matataban iyan so akal sa di niyan mapakapnggalbk so bagr iyan. Sa so Allāh na skaniyan i phoonan ago aya kaposan a pthampatan o langowan taman, a sipat iyan so karila ago so kamaap (53: 1-32).

So mitharidadag na da a manga akal iran sa di ran katawan a so Allāh na aya kapmbalinganan o kalangowan a shayi, so manosiya so kaadn a salakaw so waraan ago so kapkhakaokaog o kibabatog langon, na miapatot a simbaan iran Skaniyan a Allāh (53:33-62).

Initoron sa Makkah inonta so ayat a 32, ka tomioron sa Madīnah, aya kadakl a ayat iyan na 62 tomioron ko oriyan o Sūrah al Ikhlās.

So Hadīth a Manonompang Sankai a Sūrah:

Pianothol o al Bukhārī a miakapoon ko Ibn Mas’ūd a pitharo iyan a aya paganay a sūrah a initoron a adn a ayat on a kasojud na so Sūrah an Najm, sa pitharo iyan a: Somiojud so Nabī [s.a.w] na somiojud so langowan a taw ko talikhodan iyan inonta bo a sakataw a mama a miailay akn skaniyan a kominowa sa sakms a bayank na aya niyan siojudan, na miailay akn skaniyan sa oriyan a miabono a skaniyan na kafir, skaniyan so Umayyah Bin Khalaf. (Piakambowat skaniyan o al Bukhārī ago so Abū Dāūd ago so an Nasā’ī, go miatoon ko salakaw a thotol a skaniyan kon so Utbah Bin Rabī’ah).
بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

53:1

Hassanor Alapa : Ibt ko bitoon 1619 igira miaolog (sa somidp) 1620

Muhsin Khan : By the star when it goes down, (or vanishes).

Sahih International : By the star when it descends,

Pickthall : By the Star when it setteth,

Yusuf Ali : By the Star when it goes down,-

Shakir : I swear by the star when it goes down.

Dr. Ghali : And (by) the Star when it tumbles down.

Tafsir Jalalayn : By the Star — the constellation Pleiades (al-thurayya) — when it sets, [when] it disappears,

Tagalog : Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng bituin kapag ito ay lumubog (o naglaho),

53:2

Hassanor Alapa : Ka da madadag so bolayoka iyo ago da mataap (so Mohammad)

Muhsin Khan : Your companion (Muhammad SAW) has neither gone astray nor has erred.

Sahih International : Your companion [Muhammad] has not strayed, nor has he erred,

Pickthall : Your comrade erreth not, nor is deceived;

Yusuf Ali : Your Companion is neither astray nor being misled.

Shakir : Your companion does not err, nor does he go astray;

Dr. Ghali : In no way has your companion (The Prophet) erred, and in no way is he misguided.

Tafsir Jalalayn : your companion, Muhammad (s), may God bless him and grant him peace, has neither gone astray, from the path of guidance, nor has he erred, nor has he engaged in error (al-ghayy is ignorance that results from a false belief);

Tagalog : Kailanman ay hindi lumihis si Muhammad sa Daan ng Patnubay at Katotohanan, at hindi lumabas sa Gabay kundi siya ay nasa tunay at ganap na pagiging matuwid at pagiging totoo,

53:3

Hassanor Alapa : Da a ptharoon iyan a pagokit sa baya a ginawa niyan 1621

Muhsin Khan : Nor does he speak of (his own) desire.

Sahih International : Nor does he speak from [his own] inclination.

Pickthall : Nor doth he speak of (his own) desire.

Yusuf Ali : Nor does he say (aught) of (his own) Desire.

Shakir : Nor does he speak out of desire.

Dr. Ghali : And in no way does he pronounce (any word) out of prejudice.

Tafsir Jalalayn : nor does he, in regard to what he brings you, speak out of [his own] desire, [out of] the whims of his soul.

Tagalog : At ang kanyang sinasabi ay hindi nagmula sa kanyang sariling kagustuhan,

53:4

Hassanor Alapa : Da skaniyan a rowar sa wahī a iphagwahi ron

Muhsin Khan : It is only an Inspiration that is inspired.

Sahih International : It is not but a revelation revealed,

Pickthall : It is naught save an inspiration that is inspired,

Yusuf Ali : It is no less than inspiration sent down to him:

Shakir : It is naught but revelation that is revealed,

Dr. Ghali : Decidedly it is nothing except a revelation revealed.

Tafsir Jalalayn : It is but a revelation that is revealed, to him,

Tagalog : Kundi ang Qur’ân at ang Sunnah ay walang iba kundi kapahayagan na mula sa Allâh tungo sa Kanyang Propeta na si Muhammad.

53:5

Hassanor Alapa : Piangndao skaniyan o mabasng i kabagr 1622

Muhsin Khan : He has been taught (this Quran) by one mighty in power [Jibrael (Gabriel)].

Sahih International : Taught to him by one intense in strength -

Pickthall : Which one of mighty powers hath taught him,

Yusuf Ali : He was taught by one Mighty in Power,

Shakir : The Lord of Mighty Power has taught him,

Dr. Ghali : One of valiant powers has taught him.

Tafsir Jalalayn : it is, taught to him by, an angel, one of awesome power,

Tagalog : Tinuruan si Muhammad (saw) ng anghel na makapangyarihan at,

53:6

Hassanor Alapa : A khirk sa bagr (odi na bontal a kataid) sa mimbatang ko bontal iyan

Muhsin Khan : Dhu Mirrah (free from any defect in body and mind), Fastawa [then he (Jibrael - Gabriel) rose and became stable]. [Tafsir At-Tabari].

Sahih International : One of soundness. And he rose to [his] true form

Pickthall : One vigorous; and he grew clear to view

Yusuf Ali : Endued with Wisdom: for he appeared (in stately form);

Shakir : The Lord of Strength; so he attained completion,

Dr. Ghali : Owner of resolute splendor; (Literally: ability to transform; to convey revelation, i.e. Jibril "Angle Gabriel) so he leveled himself.

Tafsir Jalalayn : possessed of vigour, of strength and might (or [alternatively it, dhū mirratin, means] possessed of a beautiful appearance), namely, Gabriel, peace be upon him; and he stood upright, he settled,

Tagalog : Nagtataglay ng magandang kaanyuan, na siya ay si Jibril (as) na lumitaw at nagpanatili sa tunay niyang anyo na nagpakita sa Sugo na si Propeta Muhammad,

53:7

Hassanor Alapa : A skaniyan na (miphayag) sii ko kawang a maporo

Muhsin Khan : While he [Jibrael (Gabriel)] was in the highest part of the horizon,

Sahih International : While he was in the higher [part of the] horizon.

Pickthall : When he was on the uppermost horizon.

Yusuf Ali : While he was in the highest part of the horizon:

Shakir : And he is in the highest part of the horizon.

Dr. Ghali : (When) he was on the most exalted horizon.

Tafsir Jalalayn : when he was on the highest horizon, the horizon of the sun, that is to say, at the place from which it rises, in the form in which he [Gabriel] was created, so that the Prophet (s) saw him; he [the Prophet] had been at [Mount] Hirā’, where Gabriel had obscured the entire horizon to the west. The Prophet fell down swooning, after he had asked him [Gabriel] to show himself to him in the form in which he was created. Thus Gabriel had made a tryst with him at Hirā’, where he came down to him in human form.

Tagalog : Na siya ay nasa mataas na bahagi ng ‘Horizon’ o abot-tanaw,

53:8

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na domiazg sa miakarani (so Jibril)

Muhsin Khan : Then he [Jibrael (Gabriel)] approached and came closer,

Sahih International : Then he approached and descended

Pickthall : Then he drew nigh and came down

Yusuf Ali : Then he approached and came closer,

Shakir : Then he drew near, then he bowed

Dr. Ghali : Thereafter he (came) within reach, then hung suspended,

Tafsir Jalalayn : Then he drew near, he came close to him, and drew closer still,

Tagalog : Na ito ay nasa bahaging itaas ng araw pagkasikat nito, pagkatapos ay lumapit pa nang mas malapit si anghel Jibril sa Sugo ng Allâh,

53:9

Hassanor Alapa : Na miaadn a diankaa lawag a dowa a pana odi na lbi a marani

Muhsin Khan : And was at a distance of two bows' length or (even) nearer,

Sahih International : And was at a distance of two bow lengths or nearer.

Pickthall : Till he was (distant) two bows' length or even nearer,

Yusuf Ali : And was at a distance of but two bow-lengths or (even) nearer;

Shakir : So he was the measure of two bows or closer still.

Dr. Ghali : So he was at two bows (distance) or (even) closer (still).

Tafsir Jalalayn : until he was, from him [the Prophet], within the length of two bows away or [even] nearer, than that, until he [the Prophet] had regained consciousness and his fright had subsided,

Tagalog : Na ang kanyang paglapit ay kasinghaba ng pagitan ng dalawang busog ng palaso o mas malapit pa kaysa rito.

53:10

Hassanor Alapa : Na iniwahi niyan (a Allāh) ko oripn Iyan (so Mohammad) so nganin a ipagwahi Niyan 1623

Muhsin Khan : So did (Allah) convey the Inspiration to His slave [Muhammad SAW through Jibrael (Gabriel) ].

Sahih International : And he revealed to His Servant what he revealed.

Pickthall : And He revealed unto His slave that which He revealed.

Yusuf Ali : So did (Allah) convey the inspiration to His Servant- (conveyed) what He (meant) to convey.

Shakir : And He revealed to His servant what He revealed.

Dr. Ghali : Then He Allah) revealed to His bondman what He revealed.

Tafsir Jalalayn : whereat He, [God] exalted be He, revealed to His servant, Gabriel, what he, Gabriel, revealed, to the Prophet (s); the thing being revealed is not mentioned [explicitly] in exaltation of its [great] status.

Tagalog : At ipinahayag ng Allâh sa Kanyang alipin na si Muhammad ang anumang Kanyang kapahayagan sa pamamagitan ni Jibril,

53:11

Hassanor Alapa : Da pamokhag so poso’ ko nganin a miailay niyan

Muhsin Khan : The (Prophet's) heart lied not (in seeing) what he (Muhammad SAW) saw.

Sahih International : The heart did not lie [about] what it saw.

Pickthall : The heart lied not (in seeing) what it saw.

Yusuf Ali : The (Prophet's) (mind and) heart in no way falsified that which he saw.

Shakir : The heart was not untrue in (making him see) what he saw.

Dr. Ghali : In no way did the heart-sight lie (about) what it saw.

Tafsir Jalalayn : The heart, the heart of the Prophet, did not deny (read khadhaba or kadhdhaba) what he saw, with his own eyes of the image of Gabriel.

Tagalog : Na kailanma’y hindi pinasinungalingan ng puso ni Muhammad ang anumang nakita ng kanyang mata.

53:12

Hassanor Alapa : Ba niyo gii pakambokhaga skaniyan sii ko nganin a phkhailay niyan 1624

Muhsin Khan : Will you then dispute with him (Muhammad SAW) about what he saw [during the Mi'raj: (Ascent of the Prophet SAW over the seven heavens)].

Sahih International : So will you dispute with him over what he saw?

Pickthall : Will ye then dispute with him concerning what he seeth?

Yusuf Ali : Will ye then dispute with him concerning what he saw?

Shakir : What! do you then dispute with him as to what he saw?

Dr. Ghali : Will you then wrangle with him about what he sees?

Tafsir Jalalayn : Will you then dispute with him, will you [then] argue with him and [hope to] overwhelm him, concerning what he saw? — an address to the idolaters who denied the Prophet’s (s) vision of Gabriel.

Tagalog : Pasisinungalingan ba ninyo kung gayon si Muhammad at makikipagtalo kayo sa kanya sa anumang kanyang napagmasdan at nakita na mga palatandaan ng Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha?

53:13

Hassanor Alapa : Go sabnar a miailay niyan skaniyan (a Jibrīl) pharoman sa darpa a salakaw 1625

Muhsin Khan : And indeed he (Muhammad SAW) saw him [Jibrael (Gabriel)] at a second descent (i.e. another time).

Sahih International : And he certainly saw him in another descent

Pickthall : And verily he saw him yet another time

Yusuf Ali : For indeed he saw him at a second descent,

Shakir : And certainly he saw him in another descent,

Dr. Ghali : And indeed he did already see him (during) another descent,

Tafsir Jalalayn : And verily he saw him, in his [true] image, another time,

Tagalog : At katiyakang nakita ni Muhammad si Jibril (as) nang pangalawang pagkakataon doon sa ‘Sidrat Al-Muntahâ’ –

53:14

Hassanor Alapa : Sii ko Sidrat al Muntahā

Muhsin Khan : Near Sidrat-ul-Muntaha [lote-tree of the utmost boundary (beyond which none can pass)],

Sahih International : At the Lote Tree of the Utmost Boundary -

Pickthall : By the lote-tree of the utmost boundary,

Yusuf Ali : Near the Lote-tree beyond which none may pass:

Shakir : At the farthest lote-tree;

Dr. Ghali : At the Lote-Tree of the Utmost Boundary.

Tafsir Jalalayn : by the Lote-tree of the Ultimate Boundary, when he was carried on the night journey [up] through the heavens — this [lote-tree] is a nabk thorn-tree [that lies] to the right of the Throne (‘arsh), [the tree] beyond which no angel or any other being pass;

Tagalog : Isang puno ng Sidr, na ito ay nasa pinakadulong lugar ng pitong kalangitan, na roon nagtatapos ang anumang iniaakyat mula sa kalupaan at ganoon din ang lahat ng ibinababa mula sa lugar na kataas-taasan,

53:15

Hassanor Alapa : A ron matatago so sorga a pmbthowan sa Jannah al Ma’wā

Muhsin Khan : Near it is the Paradise of Abode.

Sahih International : Near it is the Garden of Refuge -

Pickthall : Nigh unto which is the Garden of Abode.

Yusuf Ali : Near it is the Garden of Abode.

Shakir : Near which is the garden, the place to be resorted to.

Dr. Ghali : At it is the Garden of the Abode.

Tafsir Jalalayn : near which is the Garden of the Retreat, to which the angels, the spirits of martyrs and the pious retreat;

Tagalog : At nandoroon ang ‘Al-Jannah’ (Hardin) na ipinangakong patutunguhan ng mga matakutin sa Allâh,

53:16

Hassanor Alapa : Gowani a kakolam-bowan so kayo a Sidrah sa phangolambo (a tihaya o Allāh)

Muhsin Khan : When that covered the lote-tree which did cover it!

Sahih International : When there covered the Lote Tree that which covered [it].

Pickthall : When that which shroudeth did enshroud the lote-tree,

Yusuf Ali : Behold, the Lote-tree was shrouded (in mystery unspeakable!)

Shakir : When that which covers covered the lote-tree;

Dr. Ghali : As that which envelops did envelop the Lote-Tree.

Tafsir Jalalayn : when there shrouded the Lote-tree that which shrouded [it], of flying creatures and other [beings] (idh, ‘when’, is operated by ra’āhu, ‘he saw him’),

Tagalog : Kapag natakpan na ang puno ng Sidr ng anumang nakatatakip nito (na katulad ng liwanag at panlatag na gawa sa ginto) na yaon ay kabilang sa dakilang bagay hinggil sa Allâh na walang sinuman ang nakaaalam nito kundi ang Allâh .

53:17

Hassanor Alapa : Da makasilay so kailay ago da makalampas

Muhsin Khan : The sight (of Prophet Muhammad SAW) turned not aside (right or left), nor it transgressed beyond (the) limit (ordained for it).

Sahih International : The sight [of the Prophet] did not swerve, nor did it transgress [its limit].

Pickthall : The eye turned not aside nor yet was overbold.

Yusuf Ali : (His) sight never swerved, nor did it go wrong!

Shakir : The eye did not turn aside, nor did it exceed the limit.

Dr. Ghali : In no way did (his) beholding (i.e., the eyesight) swerve, and in no way was it inordinate.

Tafsir Jalalayn : The eye did not swerve, on the part of the Prophet (s), nor did it go beyond [the bounds], that is to say, his gaze did not turn away from the object of vision designated for it, nor did it go beyond that [object] on that night.

Tagalog : At ang Propeta Muhammad na nasa kanya ang dakilang katangian na katatagan ng paniniwala at pagsunod, ay hindi bumaling ang kanyang paningin sa kanan man o kaliwa, at hindi niya nalampasan ang anumang ipinag-utos ng Allâh na kanyang makikita.

53:18

Hassanor Alapa : Sabnar a miailay niyan so pd ko manga tanda o Kadnan iyan a manga ala

Muhsin Khan : Indeed he (Muhammad SAW) did see, of the Greatest Signs, of his Lord (Allah).

Sahih International : He certainly saw of the greatest signs of his Lord.

Pickthall : Verily he saw one of the greater revelations of his Lord.

Yusuf Ali : For truly did he see, of the Signs of his Lord, the Greatest!

Shakir : Certainly he saw of the greatest signs of his Lord.

Dr. Ghali : Indeed he has already seen of the signs of his Lord, the greatest.

Tafsir Jalalayn : Verily he saw, in it, some of the greatest signs of his Lord, [some of] the most awesome [of these signs]. He thus saw from among the marvels of the Realm (malakūt) a green drape (rafraf) that obscured the [entire] horizon of the heaven and Gabriel with his six hundred wings.

Tagalog : At katiyakan, nakita ni Muhammad sa gabi ng ‘Mi`raj’ ang ilan sa mga dakilang palatandaan ng Allâh na Kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na nagpapatunay ng Kanyang Kapangyarihan at Kadakilaan na katulad ng ‘Al-Jannah’ (Hardin) at Impiyerno at iba pa.

53:19

Hassanor Alapa : Ba niyo miailay so al Lāt ago so al Uzzā 1626

Muhsin Khan : Have you then considered Al-Lat, and Al-'Uzza (two idols of the pagan Arabs).

Sahih International : So have you considered al-Lat and al-'Uzza?

Pickthall : Have ye thought upon Al-Lat and Al-'Uzza

Yusuf Ali : Have ye seen Lat. and 'Uzza,

Shakir : Have you then considered the Lat and the Uzza,

Dr. Ghali : Have you then seen Al-Lat and Al- cUzza,

Tafsir Jalalayn : Have you considered al-Lāt and al-‘Uzzā,

Tagalog : Na kung kaya, ano naman masasabi ninyo, O kayong mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh , sa mga diyus-diyosan na ito na inyong sinasamba: si ‘Al-Lât,’ si ‘Al-`Uzzâ’

53:20

Hassanor Alapa : Ago so Manāh a ika tlo a salakaw

Muhsin Khan : And Manat (another idol of the pagan Arabs), the other third?

Sahih International : And Manat, the third - the other one?

Pickthall : And Manat, the third, the other?

Yusuf Ali : And another, the third (goddess), Manat?

Shakir : And Manat, the third, the last?

Dr. Ghali : And Manat, (These are the names of idols) the third, the other?

Tafsir Jalalayn : and Manāt, the third, of the preceding two, the other? (al-ukhrā, a derogatory qualification of the third one). These were stone idols which the idolaters worshipped and which they claimed interceded for them with God (the first direct object of a-fa-ra’aytum, ‘have you seen’, is al-Lāt and what has been supplemented thereto; the second [direct object] has been omitted). The meaning then is, ‘Inform Me: do these idols have the power over anything, such that you worship them besides God Who has the power over all that has been mentioned?’ And because of their assertion also that the angels were God’s daughters, despite their aversion to daughters, the following was revealed:

Tagalog : At ‘Al-Manât’ na pangatlo, nakapagdulot ba sila ng kapakinabangan o nakapagsanhi ba sila ng kapahamakan upang sila ay ituring na mga katambal ng Allâh ?

53:21

Hassanor Alapa : Ba niyo rk so (wata) a mama na rk Iyan so (wata) a babay

Muhsin Khan : Is it for you the males and for Him the females?

Sahih International : Is the male for you and for Him the female?

Pickthall : Are yours the males and His the females?

Yusuf Ali : What! for you the male sex, and for Him, the female?

Shakir : What! for you the males and for Him the females!

Dr. Ghali : Do you have the male (s) and He the female (s)?

Tafsir Jalalayn : Are you to have males, and He females?

Tagalog : Pinili ba ninyo para sa inyo ang mga anak na kalalakihan na ito ang inyong kinalulugdan,

53:22

Hassanor Alapa : Gioto na mataan a kambagibagi a lalim 1627

Muhsin Khan : That indeed is a division most unfair!

Sahih International : That, then, is an unjust division.

Pickthall : That indeed were an unfair division!

Yusuf Ali : Behold, such would be indeed a division most unfair!

Shakir : This indeed is an unjust division!

Dr. Ghali : Lo, that were (really) a division most unreasonable.

Tafsir Jalalayn : That, then, would indeed be an unfair division! (dīzān, ‘unfair’, derives from dāzahu, yadīzuhu, to mean: ‘he wronged him’, ‘he was unjust to him’).

Tagalog : At itinangi ninyo sa Allâh ayon sa inyong pag-aangkin ang mga anak na kababaihan na hindi kayang tanggapin ng inyong mga sarili? Yaon ang pinakasukdulang hindi makatarungang pagbabaha-bahagi.

53:23
Hassanor Alapa : Da skaniyan a rowar sa manga ingaran a inipamtho niyo skaniyan ago so manga apo iyo a da a initoron on o Allāh a pd sa tanda, da a phagonotan iran a rowar sa antaan a pamikiran ago so pkhababayaan o manga ginawa, go sabnar a miakaoma kiran a phoon ko Kadnan iran so toroan,

Muhsin Khan : They are but names which you have named, you and your fathers, for which Allah has sent down no authority. They follow but a guess and that which they themselves desire, whereas there has surely come to them the Guidance from their Lord!

Sahih International : They are not but [mere] names you have named them - you and your forefathers - for which Allah has sent down no authority. They follow not except assumption and what [their] souls desire, and there has already come to them from their Lord guidance.

Pickthall : They are but names which ye have named, ye and your fathers, for which Allah hath revealed no warrant. They follow but a guess and that which (they) themselves desire. And now the guidance from their Lord hath come unto them.

Yusuf Ali : These are nothing but names which ye have devised,- ye and your fathers,- for which Allah has sent down no authority (whatever). They follow nothing but conjecture and what their own souls desire!- Even though there has already come to them Guidance from their Lord!

Shakir : They are naught but names which you have named, you and your fathers; Allah has not sent for them any authority. They follow naught but conjecture and the low desires which (their) souls incline to; and certainly the guidance has come to them from their Lord.

Dr. Ghali : Decidedly they are nothing except names you have named, you and your fathers. In no way has Allah sent down concerning them any all-binding authority. Decidedly they closely follow nothing except surmise and what (prejudices) the selves yearn to; and indeed the guidance has already come to them from their Lord.

Tafsir Jalalayn : These, that is, the mentioned [deities], are nothing but names which you have named, by which you have named, you and your fathers, idols that you worship. God has not revealed any warrant, [any] proof or evidence, for them, that is to say, [for] the worship of them. They follow nothing but conjecture, in their worship of them, and that which [ignoble] souls desire, of that which Satan adorned for them, that they may intercede for them before God, exalted be He, even though guidance has already come to them from their Lord, by the tongue of the Prophet (s), with definitive proof; yet they do not desist from their ways.

Tagalog : Itong mga rebulto na inyong sinasamba ay walang iba kundi mga pangalan lamang na walang anumang ganap na katangian, kundi ito ay mga pangalan lamang na ipinangalan ninyo sa mga ito, kayo at ang inyong mga ninuno, ayon sa inyong maling kagustuhan, na kailanman ay hindi nagbaba ang Allâh ng katibayan para rito bilang pagpapatunay sa inyong pag-angkin, na walang sinusunod ang mga sumasamba ng iba kundi haka-haka lamang at ang lihis na kagustuhan ng kanilang mga sarili na labas sa matuwid na paninindigan, gayong katiyakang dumating sa kanila mula sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ayon sa pagpapahayag ni Propeta Muhammad, ang anumang bagay na nandoroon ang patnubay para sa kanila subali’t ito ay hindi nila napakinabangan.

53:24

Hassanor Alapa : Go kna ba rk o manosiya so (langowan) a nganin a gii niyan zimalawn (a mapia)

Muhsin Khan : Or shall man have what he wishes?

Sahih International : Or is there for man whatever he wishes?

Pickthall : Or shall man have what he coveteth?

Yusuf Ali : Nay, shall man have (just) anything he hankers after?

Shakir : Or shall man have what he wishes?

Dr. Ghali : Or even should man have whatever he covets?

Tafsir Jalalayn : Or shall man, that is, shall every human being among them, have whatever he wishes for?, such as [their wish] that the idols intercede for them. [No!] It is not so.

Tagalog : O wala sa kakayahan ng tao ang anumang hinahangad niyang tulong mula sa kanyang mga sinasamba ?

53:25

Hassanor Alapa : Sa rk o Allāh so kaposan ago so paganay (so akhirat ago so doniya)

Muhsin Khan : But to Allah belongs the last (Hereafter) and the first (the world).

Sahih International : Rather, to Allah belongs the Hereafter and the first [life].

Pickthall : But unto Allah belongeth the after (life), and the former.

Yusuf Ali : But it is to Allah that the End and the Beginning (of all things) belong.

Shakir : Nay! for Allah is the hereafter and the former (life).

Dr. Ghali : Yet, to Allah belongs the Hereafter, and the First (life).

Tafsir Jalalayn : Yet to God belong the Hereafter and the former [life], that is to say, [the life of] the world, and so nothing comes to pass in them except what He, exalted, wills.

Tagalog : O sa ibang bagay na pinagnanasaan ng kanyang sarili kundi Bukod-Tangi lamang na Pagmamay-ari ng Allâh ang anumang bagay sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

53:26
Hassanor Alapa : Madakl a pd sa malāikat ko manga langit a di 1628 phakanggay a gona so sapaat iran sa mlk bo inonta bo ko oriyan o kaidini o Allāh ko taw a khabayaan Iyan ago ikhasoat Iyan

Muhsin Khan : And there are many angels in the heavens, whose intercession will avail nothing except after Allah has given leave for whom He wills and pleases.

Sahih International : And how many angels there are in the heavens whose intercession will not avail at all except [only] after Allah has permitted [it] to whom He wills and approves.

Pickthall : And how many angels are in the heavens whose intercession availeth naught save after Allah giveth leave to whom He chooseth and accepteth.

Yusuf Ali : How many-so-ever be the angels in the heavens, their intercession will avail nothing except after Allah has given leave for whom He pleases and that he is acceptable to Him.

Shakir : And how many an angel is there in the heavens whose intercession does not avail at all except after Allah has given permission to whom He pleases and chooses.

Dr. Ghali : And how many an Angel (there is) in the heavens whose intercession does not avail anything except even after Allah gives permission to whomever He decides and He is satisfied.

Tafsir Jalalayn : And how many an angel, that is to say, many an angel, there is in the heavens, and how honoured they are in God’s sight [but], whose intercession cannot avail in any way except after God gives permission, to them for this [intercession], for whomever He wills, of His servants, and, with whom, He is satisfied, because of His saying: and they do not intercede except for him with whom He is satisfied [Q. 21:28]. It is also well-known that it [intercession] cannot be forthcoming from them except after permission for it has been granted: who is there that shall intercede with Him save with His leave [Q. 2:255].

Tagalog : At karamihan sa mga anghel sa mga kalangitan gaano man kataas ang kanilang mga antas ay walang pakinabang ang kanilang pamamagitan maliban kung pahintulutan sila ng Allâh na mamagitan o tutulong, at naging kalugud-lugod sa Allâh ang sinuman na kanilang tutulungan.

53:27

Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a di ran paparatiayaan so alongan a maori na disomala a pphamthowan iran so mnga malāikat sa ngaran a babay 1629

Muhsin Khan : Verily, those who believe not in the Hereafter, name the angels with female names.

Sahih International : Indeed, those who do not believe in the Hereafter name the angels female names,

Pickthall : Lo! it is those who disbelieve in the Hereafter who name the angels with the names of females.

Yusuf Ali : Those who believe not in the Hereafter, name the angels with female names.

Shakir : Most surely they who do not believe in the hereafter name the angels with female names.

Dr. Ghali : Surely the ones who do not believe in the Hereafter do indeed name the Angels with female naming.

Tafsir Jalalayn : Truly those who do not believe in the Hereafter give the angels the names of females, for they say: ‘They are God’s daughters’.

Tagalog : Ang mga yaong hindi naniwala sa buhay sa Kabilang-Buhay na mga walang pananampalatayang Arabo at hindi nila ito pinaghandaan ay pinangalanan nila ang mga anghel ng pangalang kababaihan; dahil sa kanilang kamangmangan na paniniwala na ang mga anghel ay kababaihan, na ang mga ito ay mga anak na kababaihan (daw) ng Allâh .

53:28

Hassanor Alapa : A da a rk iran roo a pd sa katao sa da a phagonotan iran a rowar sa antaan a pamikiran a mataan a so antaan a pamikiran na da a khibgay ran a gona ko bnar a mlk bo

Muhsin Khan : While they have no knowledge thereof. They follow but a guess, and verily, guess is no substitute for the truth.

Sahih International : And they have thereof no knowledge. They follow not except assumption, and indeed, assumption avails not against the truth at all.

Pickthall : And they have no knowledge thereof. They follow but a guess, and lo! a guess can never take the place of the truth.

Yusuf Ali : But they have no knowledge therein. They follow nothing but conjecture; and conjecture avails nothing against Truth.

Shakir : And they have no knowledge of it; they do not follow anything but conjecture, and surely conjecture does not avail against the truth at all.

Dr. Ghali : And in no way do they have any knowledge thereof. Decidedly they closely follow (nothing) except surmise, and surely surmise does not avail anything against the Truth.

Tafsir Jalalayn : But they do not have any knowledge thereof, of this claim. They follow, in this [respect], nothing but conjecture, which they have conjured up, and indeed conjecture can never substitute for the truth, that is to say, when it comes to acquiring knowledge of that which one is required to have knowledge of.

Tagalog : At wala silang anumang tamang kaalaman na nagpapatunay ng kanilang sinabi, kundi ang sinusunod lamang nila ay haka-haka na walang anumang kabuluhan, na walang pag-aalinlangang kailanman ang haka-haka ay hindi maaaring ipanghalili sa katotohanan.

53:29

Hassanor Alapa : Talikhod inka so taw a tialikhodan iyan so katatadmi Rkami sa da a kiabayaan iyan a rowar ko kaoyagoyag ko doniya.

Muhsin Khan : Therefore withdraw (O Muhammad SAW) from him who turns away from Our Reminder (this Quran) and desires nothing but the life of this world.

Sahih International : So turn away from whoever turns his back on Our message and desires not except the worldly life.

Pickthall : Then withdraw (O Muhammad) from him who fleeth from Our remembrance and desireth but the life of the world.

Yusuf Ali : Therefore shun those who turn away from Our Message and desire nothing but the life of this world.

Shakir : Therefore turn aside from him who turns his back upon Our reminder and does not desire anything but this world's life.

Dr. Ghali : So veer away from him who turns back from Our Remembrance and is not willing (to seek anything) except the present life (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world).

Tafsir Jalalayn : So shun him who turns away from Our Remembrance, that is, [from] the Qur’ān, and desires nothing but the life of this world — this was [revealed] before the command to struggle [against the disbelievers].

Tagalog : Na kung kaya, pabayaan mo na, O Muhammad, ang sinumang lumayo mula sa Aming Paalaala na ito ay ang Banal na Qur’ân, at wala siyang hangarin kundi makamundong buhay lamang.

53:30

Hassanor Alapa : Gioto i praotan iran ko katao, mataan a so Kadnan ka na lbi a Matao a di so taw a miadadag ko lalan Iyan ago Skaniyan i lbi a matao ko taw a miatoro

Muhsin Khan : That is what they could reach of knowledge. Verily, your Lord it is He Who knows best him who goes astray from His Path, and He knows best him who receives guidance.

Sahih International : That is their sum of knowledge. Indeed, your Lord is most knowing of who strays from His way, and He is most knowing of who is guided.

Pickthall : Such is their sum of knowledge. Lo! thy Lord is Best Aware of him who strayeth, and He is Best Aware of him whom goeth right.

Yusuf Ali : That is as far as knowledge will reach them. Verily thy Lord knoweth best those who stray from His Path, and He knoweth best those who receive guidance.

Shakir : That is their goal of knowledge; surely your Lord knows best him who goes astray from His path and He knows best him who follows the right direction.

Dr. Ghali : That is their attainment of knowledge. Surely your Lord is He Who knows best the ones who have erred away from His way, and He knows best the ones who are guided.

Tafsir Jalalayn : That, namely, the desire of this world, is the full extent of their knowledge, that is, the limit of their knowledge, namely, that they have preferred this life to [that of] the Hereafter. Truly your Lord knows best those who have strayed from His way, and He knows best those who are [rightly] guided: He has knowledge of both and will requite both.

Tagalog : At ito lamang ang inabot ng kanilang kaalaman at hangarin. Katiyakan, ang Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Ganap na Nakaaalam kung sinuman ang lumihis mula sa katotohanan at Ganap na Nakaaalam sa sinumang sumunod at sinunod ang Daan ng Islâm.

[Dito sa talatang ito ang matinding babala sa mga masasama na tumalikod sa pagsunod sa Qur’ân o sa Aklat ng Allâh at sa ‘Sunnah’ ng Propeta Muhammad, na mas higit na pinili nila ang kagustuhan ng kanilang mga sarili at kapakinabangan ng makamundong buhay kaysa sa Kabilang-Buhay.]

53:31
Hassanor Alapa : Go rk o Allāh so nganin a madadalm ko manga langit ago so lopa ka an Iyan kabalasi so siran oto a miratarata siran ko nganin a pinggalbk iran, ago mbalasan Iyan so siran oto a miphiapia siran sa lbi a mapia a balas

Muhsin Khan : And to Allah belongs all that is in the heavens and all that is in the earth, that He may requite those who do evil with that which they have done (i.e. punish them in Hell), and reward those who do good, with what is best (i.e. Paradise).

Sahih International : And to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth - that He may recompense those who do evil with [the penalty of] what they have done and recompense those who do good with the best [reward] -

Pickthall : And unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth, that He may reward those who do evil with that which they have done, and reward those who do good with goodness.

Yusuf Ali : Yea, to Allah belongs all that is in the heavens and on earth: so that He rewards those who do evil, according to their deeds, and He rewards those who do good, with what is best.

Shakir : And Allah's is what is in the heavens and what is in the earth, that He may reward those who do evil according to what they do, and (that) He may reward those who do good with goodness.

Dr. Ghali : And to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth that He may recompense the ones who have done odious (deeds) for what they have done and recompense the ones who have done fair (deeds) with the fairest reward,

Tafsir Jalalayn : And to God belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth, that is, He owns [all of] that, among which [also] are the misguided one and the [rightly] guided one, leading astray whomever He will and guiding whomever He will, that He may requite those who do evil for what they have done, by way of idolatry and otherwise, and reward those who are virtuous, by [their] affirmation of [God’s] Oneness and other acts of obedience, with the best [reward], namely, Paradise. He points out ‘the virtuous’ as being:

Tagalog : Pagmamay-ari ng Allâh ang kaharian sa anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan; upang tutumbasan Niya ang sinumang gumawa ng masama sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kanila ayon sa kanilang nagawang kasamaan, at tutumbasan din ang sinumang gumawa ng mabuti ng ‘Al-Jannah’ (Hardin).

53:32Hassanor Alapa : A siran oto so pphananggilaan iran so manga ala a dosa ago so piamakasisingay inonta bo so dosa (a pithawbat iran 1630 ko oriyan o kianggolawlaa a iran on sa da iran dn kasowi) mataan a so Kadnan ka na maolad i karila a Skaniyan i lbi a Matao rkano gowani a adnn kano Niyan phoon ko lopa ago gowani a skano na ikaogat ko manga tiyan o manga ina iyo na di niyo 1631 pmbantoga (pzotia) so manga ginawa niyo (sa ba kano lbi a mapia) Skaniyan i lbi a Matao ko taw a miananggila

Muhsin Khan : Those who avoid great sins (see the Quran, Verses: 6:152,153) and Al-Fawahish (illegal sexual intercourse, etc.) except the small faults, verily, your Lord is of vast forgiveness. He knows you well when He created you from the earth (Adam), and when you were fetuses in your mothers' wombs. So ascribe not purity to yourselves. He knows best him who fears Allah and keep his duty to Him [i.e. those who are Al-Muttaqun (pious - see V.2:2)].

Sahih International : Those who avoid the major sins and immoralities, only [committing] slight ones. Indeed, your Lord is vast in forgiveness. He was most knowing of you when He produced you from the earth and when you were fetuses in the wombs of your mothers. So do not claim yourselves to be pure; He is most knowing of who fears Him.

Pickthall : Those who avoid enormities of sin and abominations, save the unwilled offences - (for them) lo! thy Lord is of vast mercy. He is Best Aware of you (from the time) when He created you from the earth, and when ye were hidden in the bellies of your mothers. Therefor ascribe not purity unto yourselves. He is Best Aware of him who wardeth off (evil).

Yusuf Ali : Those who avoid great sins and shameful deeds, only (falling into) small faults,- verily thy Lord is ample in forgiveness. He knows you well when He brings you out of the earth, And when ye are hidden in your mothers' wombs. Therefore justify not yourselves: He knows best who it is that guards against evil.

Shakir : Those who keep aloof from the great sins and the indecencies but the passing idea; surely your Lord is liberal in forgiving. He knows you best when He brings you forth from the earth and when you are embryos in the wombs of your mothers; therefore do not attribute purity to your souls; He knows him best who guards (against evil).

Dr. Ghali : The ones who avoid the great (kinds) of vice and obscenities, except lesser offences; surely your Lord is Ever-Embracing in (His) forgiveness. He knows you best, as He brought you into being from the earth, and as you were embryos in your mothers' bellies; so do not (consider) yourselves cleansed; (only) He knows best him who is pious.

Tafsir Jalalayn : Those who avoid grave sins and abominations, excepting lesser offences, that is, minor sins, such as a look, a kiss or a touch (this constitutes a discontinuous exception, in other words the meaning is: but lesser offences are forgiven by the avoidance of grave sins). Truly your Lord is of vast forgiveness, for such [lesser sins] and for accepting repentance. The following was revealed regarding those who used to say, ‘[What of] our prayers, our fasting, and our pilgrimage!’. He knows you best [from the time] when He produced you from the earth, that is to say, [when] He created your father Adam from dust, and when you were hidden [fetuses] (ajinna is the plural of janīn) in the bellies of your mothers. So do not claim purity for yourselves, do not praise yourselves, that is, in admiration; but [if it is done] in recognition of [God’s] grace, then that is fine. He knows best those who are God-fearing.

Tagalog : Sila na mga yaong nilalayuan (iniiwasan) ang mga malalaking kasalanan at mga mahalay na gawain maliban sa mga maliliit na kamalian na ito ay ang mga maliliit na kasalanan na hindi sinasadya ang pagsagawa nito, at kasama ang pagsagawa ng mga obligado at pag-iwas ng mga ipinagbawal ay pinatatawad ng Allâh sa kanila ang mga ito at sila ay pagtatakpan ng Allâh.

Katiyakan, ang Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay malawak ang Kanyang kapatawaran, na Siya ay Ganap na Nakaaalam sa inyong kalagayan noong paglikha pa lamang Niya ng inyong ama na si Âdam mula sa alabok, at noong kayo ay mga sanggol na nasa sinapupunan pa lamang ng inyong mga ina, na kung kaya, huwag ninyong labis-labis na purihin ang inyong mga sarili at huwag ninyong iangat at itangi ang lubos na kalinisan sa inyong mga sarili; dahil Siya ay Ganap na Nakaaalam kung sinuman ang makaliligtas sa Kanyang parusa na umiwas sa paglabag sa Kanya mula sa Kanyang mga alipin.

53:33

Hassanor Alapa : Ba nka miailay so taw a tomialikhod

Muhsin Khan : Did you (O Muhammad SAW) observe him who turned away (from Islam).

Sahih International : Have you seen the one who turned away

Pickthall : Didst thou (O Muhammad) observe him who turned away,

Yusuf Ali : Seest thou one who turns back,

Shakir : Have you then seen him who turns his back?

Dr. Ghali : Have you (The Prophet) then seen him who turns away.

Tafsir Jalalayn : Did you see him who turned away, from faith — that is, [the one who] recanted when he was derided for it. He said, ‘But I fear the punishment of God!’. But when the one deriding him guaranteed him that he would bear God’s chastisement for him, provided that he reverted to his [former] idolatry, and he then gave him a stated sum money, he reverted —

Tagalog : Di mo ba napagmasdan, O Muhammad, siya na tumalikod sa pagsunod sa Allâh,

53:34

Hassanor Alapa : Ago migay sa maito ago miligto 1632

Muhsin Khan : And gave a little, then stopped (giving)?

Sahih International : And gave a little and [then] refrained?

Pickthall : And gave a little, then was grudging?

Yusuf Ali : Gives a little, then hardens (his heart)?

Shakir : And gives a little and (then) withholds.

Dr. Ghali : And gives little and (then) parsimoniously?

Tafsir Jalalayn : and gave a little, of the stated sum of money, and was then grudging?, refrained from [giving] the remainder (akdā derives from al-kudya, earth that is hard as rock and which prevents the well-digger from digging through when he hits it).

Tagalog : At nagbigay ng kakaunti lamang mula sa kanyang kayamanan, pagkatapos ay tumigil na siya sa pagbigay at hindi na nagkawanggawa?

53:35

Hassanor Alapa : Ba on dodon so katawi ko gayb sa skaniyan i pphakailay ron

Muhsin Khan : Is with him the knowledge of the unseen so that he sees?

Sahih International : Does he have knowledge of the unseen, so he sees?

Pickthall : Hath he knowledge of the Unseen so that he seeth?

Yusuf Ali : What! Has he knowledge of the Unseen so that he can see?

Shakir : Has he the knowledge of the unseen so that he can see?

Dr. Ghali : Does he have in his presence the knowledge of the Unseen, so he sees?

Tafsir Jalalayn : Does he possess knowledge of the Unseen so that he sees?, [and therefore] from among such [knowledge] he is able to know that another person may bear the chastisement of the Hereafter for him? No! This was al-Walīd b. al-Mughīra, or someone else (the sentence beginning with a-‘indahu, ‘does he possess’, is the second object of the a-ra’ayta, ‘have you seen’, which has the significance of ‘inform Me!’).

Tagalog : Mayroon bang nabanggit sa kanya na tumigil sa pagkakawanggawa hinggil sa lihim na kaalaman na nabatid niya na mauubusan siya ng kayamanan kapag siya ay patuloy na nagkawanggawa, na nakikita niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga mata, na kung kaya, siya ay tumigil sa pagsagawa nito? Ang katotohanan ay hindi ang kanyang inaakala, kundi kaya siya tumigil sa pagkakawanggawa at pagiging mabuti sa kamag-anak ay dahil sa siya ay maramot at gahaman.

53:36

Hassanor Alapa : Antaa ka da on mandagida-yan so nganin a madadalm ko kitab o Mūsā.

Muhsin Khan : Or is he not informed with what is in the Pages (Scripture) of Musa (Moses),

Sahih International : Or has he not been informed of what was in the scriptures of Moses

Pickthall : Or hath he not had news of what is in the books of Moses

Yusuf Ali : Nay, is he not acquainted with what is in the Books of Moses-

Shakir : Or, has he not been informed of what is in the scriptures of Musa?

Dr. Ghali : Or even has he not been fully informed of what is in the Scrolls of Musa (Moses).

Tafsir Jalalayn : Or (am means bal) has he not been informed of what is in the scrolls of Moses, the books of the Torah, or scrolls before it,

Tagalog : Hindi ba nakarating sa kanya ang kuwento na nasa ‘Tawrah’ ni Mousã (as),

53:37

Hassanor Alapa : Ago so Ibrāhīm a so tomioman (sa pasad) 1633

Muhsin Khan : And of Ibrahim (Abraham) who fulfilled (or conveyed) all that (what Allah ordered him to do or convey),

Sahih International : And [of] Abraham, who fulfilled [his obligations] -

Pickthall : And Abraham who paid his debt:

Yusuf Ali : And of Abraham who fulfilled his engagements?-

Shakir : And (of) Ibrahim who fulfilled (the commandments):

Dr. Ghali : And Ibrahim, (Abraham) who constantly fulfilled the Message:

Tafsir Jalalayn : and, the scrolls of, Abraham who fulfilled [his summons], [he who] completed what he had been charged with, as in: And when his Lord tested Abraham with certain words and he fulfilled them [Q. 2:124] (the explication of mā, ‘what’, is [the following]):

Tagalog : At sa Aklat ni Ibrâhim na tinupad niya ang anumang ipinag-utos sa kanya at ipinarating niya ang mensahe?

53:38

Hassanor Alapa : A di khaawidan a isa a ginawa a baradosa so dosa a isa ginawa

Muhsin Khan : That no burdened person (with sins) shall bear the burden (sins) of another.

Sahih International : That no bearer of burdens will bear the burden of another

Pickthall : That no laden one shall bear another's load,

Yusuf Ali : Namely, that no bearer of burdens can bear the burden of another;

Shakir : That no bearer of burden shall bear the burden of another-

Dr. Ghali : That no encumbered self will be encumbered with the encumbrance of another;

Tafsir Jalalayn : that no burdened soul shall bear the burden of another (an, ‘that’, has been softened in place of the hardened form), in other words, no soul shall bear [responsibility for] the sins of another;

Tagalog : Na hindi parurusahan ang sinuman sa kasalanan ng iba, at walang sinuman ang aako sa anumang kasalanan ng iba,

53:39

Hassanor Alapa : Go da a rk o manosiya a rowar ko nganin a pinggalbk iyan

Muhsin Khan : And that man can have nothing but what he does (good or bad).

Sahih International : And that there is not for man except that [good] for which he strives

Pickthall : And that man hath only that for which he maketh effort,

Yusuf Ali : That man can have nothing but what he strives for;

Shakir : And that man shall have nothing but what he strives for-

Dr. Ghali : And that man will have nothing except that for which he has endeavored (to achieve);

Tafsir Jalalayn : and that (wa-an, to be understood as wa-annahu) man shall have only what he [himself] strives for, of good [deeds], and so he shall not have anything of [the reward for] good [deeds] striven for by another;

Tagalog : At katiyakang hindi magkakaroon ang sinumang tao ng kabayaran maliban sa kung ano ang ginawa ng kanyang sarili dahil sa kanyang pagsusumigasig.

53:40

Hassanor Alapa : Go mataan a so galbk iyan na matatankd a phakiilay (ron)

Muhsin Khan : And that his deeds will be seen,

Sahih International : And that his effort is going to be seen -

Pickthall : And that his effort will be seen.

Yusuf Ali : That (the fruit of) his striving will soon come in sight:

Shakir : And that his striving shall soon be seen-

Dr. Ghali : And that his endeavor will eventually be seen;

Tafsir Jalalayn : and that his endeavour will be seen, it will be inspected in the Hereafter,

Tagalog : At katiyakang ang kanyang pinagsumigasigan ay makikita niya sa Kabilang-Buhay na maihihiwalay ang mabuti mula sa masama; bilang parangal sa gumawa ng kabutihan at pag-aalipusta sa gumawa ng masama.

53:41

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na balasan on sa balas a lbi a phakadianka

Muhsin Khan : Then he will be recompensed with a full and the best recompense.

Sahih International : Then he will be recompensed for it with the fullest recompense

Pickthall : And afterward he will be repaid for it with fullest payment;

Yusuf Ali : Then will he be rewarded with a reward complete;

Shakir : Then shall he be rewarded for it with the fullest reward-

Dr. Ghali : (And) thereafter he will be recompensed for it with the fullest recompense;

Tafsir Jalalayn : then he will be rewarded for it with the fullest reward, the most perfect [reward] (one may say jazaytuhu sa‘yahu or [jazaytuhu] bi-sa‘yihi [to mean the same thing]),

Tagalog : Pagkatapos ay tutumbasan ang tao sa kanyang nagawa ng ganap at karapat-dapat na pagtutumbas sa lahat ng kanyang nagawa,

53:42

Hassanor Alapa : Go mataan a sii ko Kadnan ka so pthamanan a pthampatan

Muhsin Khan : And that to your Lord (Allah) is the End (Return of everything).

Sahih International : And that to your Lord is the finality

Pickthall : And that thy Lord, He is the goal;

Yusuf Ali : That to thy Lord is the final Goal;

Shakir : And that to your Lord is the goal-

Dr. Ghali : And that to your Lord is the final (End); (Or: judgment; recompense).

Tafsir Jalalayn : and that (read wa-anna as a supplement; it is also read wa-inna as the beginning of a new sentence; and the same applies to what comes after it, in which case, according to this second [reading], these [inna statements] no longer form part of the content of all that is ‘in the scrolls’) the ultimate end, the return and the destination after death, is toward your Lord, whereat He will requite them;

Tagalog : At katiyakang sa dakong huli sa Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, tutungo ang lahat ng nilikha sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

53:43

Hassanor Alapa : Go Skaniyan so pphakasingaan Iyan so kaadn ago pphakagoraokn Iyan

Muhsin Khan : And that it is He (Allah) Who makes (whom He wills) laugh, and makes (whom He wills) weep;

Sahih International : And that it is He who makes [one] laugh and weep

Pickthall : And that He it is who maketh laugh, and maketh weep,

Yusuf Ali : That it is He Who granteth Laughter and Tears;

Shakir : And that He it is Who makes (men) laugh and makes (them) weep;

Dr. Ghali : And that He, Ever He, makes to laugh, and He makes to weep;

Tafsir Jalalayn : and that it is He Who makes to laugh, whomever He will He makes joyous, and makes to weep, whomever He will He makes him sorrowful,

Tagalog : At katiyakan, ang Allâh ay pinasiya Niya ang sinuman na Kanyang nais dito sa daigdig dahil sa kasiyahan na ipinagkaloob sa kanya at pinaluha Niya ang sinuman na Kanyang nais dahil sa kanyang suliranin na sinanhi Niya sa kanya.

53:44

Hassanor Alapa : Go Skaniyan so pmbgay sa kapatay ago pphangoyag

Muhsin Khan : And that it is He (Allah) Who causes death and gives life;

Sahih International : And that it is He who causes death and gives life

Pickthall : And that He it is Who giveth death and giveth life;

Yusuf Ali : That it is He Who granteth Death and Life;

Shakir : And that He it is Who causes death and gives life-

Dr. Ghali : And that He Ever He, makes to die, and He makes to live;

Tafsir Jalalayn : and that it is He Who brings death, in this world, and gives life, for resurrection,

Tagalog : At katiyakan, ang Allâh , Siya ang nagsasanhi ng kamatayan sa sinuman na Kanyang nais na mamatay mula sa Kanyang nilikha, at nagbibigay ng buhay sa sinuman na Kanyang nais na mabuhay mula sa kanila, na kung kaya, Siya ay Bukod-Tangi na nagbibigay ng buhay at nagsasanhi ng kamatayan.

53:45

Hassanor Alapa : Go Skaniyan so miadn ko ngganapa a mama ago babay1634

Muhsin Khan : And that He (Allah) creates the pairs, male and female,

Sahih International : And that He creates the two mates - the male and female -

Pickthall : And that He createth the two spouses, the male and the female,

Yusuf Ali : That He did create in pairs,- male and female,

Shakir : And that He created pairs, the male and the female

Dr. Ghali : And that He created the two pairs, the male and the female,

Tafsir Jalalayn : and that He [Himself] creates the two spouses, the two kinds, the male and the female,

Tagalog : At katiyakang Siya ang lumikha ng magkaparis: lalaki at babae mula sa tao at hayop,

53:46

Hassanor Alapa : Phoon sa sathak (a ig) igira minipntos (ko kandangan o karoma a babay)

Muhsin Khan : From Nutfah (drops of semen male and female discharges) when it is emitted;

Sahih International : From a sperm-drop when it is emitted

Pickthall : From a drop (of seed) when it is poured forth;

Yusuf Ali : From a seed when lodged (in its place);

Shakir : From the small seed when it is adapted

Dr. Ghali : From a sperm drop when it is ejaculated;

Tafsir Jalalayn : from a drop [of semen] once it is emitted, [once] it is poured forth into the womb,

Tagalog : Sa pamamagitan ng ‘Nutfah’ – punla na ibinubuga sa sinapupunan.

53:47

Hassanor Alapa : Go sii Rkaniyan so kakhaadn pharoman

Muhsin Khan : And that upon Him (Allah) is another bringing forth (Resurrection);

Sahih International : And that [incumbent] upon Him is the next creation

Pickthall : And that He hath ordained the second bringing forth;

Yusuf Ali : That He hath promised a Second Creation (Raising of the Dead);

Shakir : And that on Him is the bringing forth a second time;

Dr. Ghali : And that upon Him (rests) the other engendering;

Tafsir Jalalayn : and that with Him rests the second genesis (read al-nashā’ata, or al-nash’ata), the other creation, for the Resurrection, after the first creation,

Tagalog : At katiyakang nasa sa Kanya ang ganap na kapasiyahan sa pagbubuhay na mag-uli pagkatapos ng kanilang kamatayan, na ito ay pagbabalik muli (o pagbuhay na mag-uli) sa kanila sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

53:48

Hassanor Alapa : Go Skaniyan so migay sa kakawasaan ago (migay) sa katatangan sa tamok a tatap ko khi rk on 1635

Muhsin Khan : And that it is He (Allah) Who gives much or a little (or gives wealth and contentment),

Sahih International : And that it is He who enriches and suffices

Pickthall : And that He it is Who enricheth and contenteth;

Yusuf Ali : That it is He Who giveth wealth and satisfaction;

Shakir : And that He it is Who enriches and gives to hold;

Dr. Ghali : And that He, Ever He, enriches and gives property;

Tafsir Jalalayn : and that it is He Who enriches, people by [granting them] sufficient wealth, and grants possessions, [He Who] gives that wealth that is enjoyed as property,

Tagalog : At katiyakang pinagkakalooban Niya ng masaganang kayamanan ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga nilikha at pinasiya sila sa pamamagitan nito, at ganoon din pinagkakalooban Niya ng kakaunti ang sinuman na Kanyang nais.

53:49

Hassanor Alapa : Go Skaniyan so Kadnan o bitoon a makabangs (Shi’rā)1636

Muhsin Khan : And that He (Allah) is the Lord of Sirius (the star which the pagan Arabs used to worship);

Sahih International : And that it is He who is the Lord of Sirius

Pickthall : And that He it is Who is the Lord of Sirius;

Yusuf Ali : That He is the Lord of Sirius (the Mighty Star);

Shakir : And that He is the Lord of the Sirius;

Dr. Ghali : And that He, Ever He, is The Lord of Sirius; (Ash-Shicra, a star that was worshiped before Islam).

Tafsir Jalalayn : and that it is He Who is the Lord of Sirius — this is a star [lying] beyond [the constellation of] Gemini, which was worshipped in the time of pagandom (jāhiliyya);

Tagalog : At katiyakang Siya ay ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng bituin na Ash-Shi`râ (isinaling ‘Sirius’) na ito ay bituin na napakaliwanag, na ilan sa mga mangmang noong kapanuhanan ng ‘Jahiliyyah’ (o kamangmangan) ay kanila itong sinasamba bukod sa Allâh

53:50

Hassanor Alapa : Go Skaniyan so miantior ko Ad a paganay.

Muhsin Khan : And that it is He (Allah) Who destroyed the former 'Ad (people),

Sahih International : And that He destroyed the first [people of] 'Aad

Pickthall : And that He destroyed the former (tribe of) A'ad,

Yusuf Ali : And that it is He Who destroyed the (powerful) ancient 'Ad (people),

Shakir : And that He did destroy the Ad of old

Dr. Ghali : And that He caused to perish the earliest Aad,

Tafsir Jalalayn : and that He destroyed former ‘Ād (‘Ādan al-ūlā: a variant reading elides the nunation with the [following] lām [sc. ‘Āda’l-ūlā]; this [former one] refers to the people of ‘Ād, while the second [‘Ād] is that of the people of Sālih)

Tagalog : At katiyakan, Siya ang pumuksa noon kina `Âd na sila ay yaong sambayanan ni Hûd,

53:51

Hassanor Alapa : Ago so Thamūd na da a liamba iyan kiran (ko kiatana kiran o siksa)

Muhsin Khan : And Thamud (people). He spared none of them.

Sahih International : And Thamud - and He did not spare [them] -

Pickthall : And (the tribe of) Thamud He spared not;

Yusuf Ali : And the Thamud nor gave them a lease of perpetual life.

Shakir : And Samood, so He spared not

Dr. Ghali : And Thamud; so He did not spare (any of them);

Tafsir Jalalayn : and Thamūd (wa-Thamūda: may be declined, as the name of their forefather, or left as a diptote, being the name of the tribe; it is a supplement to ‘Ādan) sparing not, a single one of them;

Tagalog : At pumuksa rin kina Thamoud na sila ay yaong sambayanan ni Sâleh, na walang sinuman ang natira sa kanila.

53:52

Hassanor Alapa : Go so pagtaw o Nūh sa miaona a miaadn siran a siran i mianakoto ago mimalawanda

Muhsin Khan : And the people of Nuh (Noah) aforetime, verily, they were more unjust and more rebellious and transgressing [in disobeying Allah and His Messenger Nuh (Noah) ].

Sahih International : And the people of Noah before. Indeed, it was they who were [even] more unjust and oppressing.

Pickthall : And the folk of Noah aforetime, Lo! they were more unjust and more rebellious;

Yusuf Ali : And before them, the people of Noah, for that they were (all) most unjust and most insolent transgressors,

Shakir : And the people of Nuh before; surely they were most unjust and inordinate;

Dr. Ghali : And the people of Nuh (Noah) earlier; surely they were the ones who were more unjust and more inordinate.

Tafsir Jalalayn : and the people of Noah before that, that is to say, before ‘Ād and Thamūd, We [also] destroyed them; indeed they were more unjust and more insolent, than ‘Ād and Thamūd, because of the long time that Noah remained among them: and he remained among them a thousand-less-fifty years [Q. 29:14], for they, despite their disbelief in him, would [still] harm him and assault him;

Tagalog : At bago pa roon ay pinuksa rin Niya ang sambayanan ni Nûh. Katiyakan, sila ang mga sukdulan ang kasamaan sa pamamagitan ng kanilang paghihimagsik,

53:53

Hassanor Alapa : Go so pagtaw o Lūt a inidozo iyan (sa siksa)1637

Muhsin Khan : And He destroyed the overthrown cities [of Sodom to which Prophet Lout (Lot) was sent].

Sahih International : And the overturned towns He hurled down

Pickthall : And Al-Mu'tafikah He destroyed

Yusuf Ali : And He destroyed the Overthrown Cities (of Sodom and Gomorrah).

Shakir : And the overthrown cities did He overthrow,

Dr. Ghali : And the City of Falsehood, He (also) made it sweep down,

Tafsir Jalalayn : and the Deviant [cities], namely, the cities of the people of Lot, He overturned, He hurled them down to the earth after lifting them up to the heaven upside down, by commanding Gabriel to do this;

Tagalog : At napakatindi ng kanilang paglabag kaysa sa mga dumating pa pagkatapos nila,

53:54

Hassanor Alapa : Sa kiolambowan Iyan sa nganin a mangolam-bo (a siksa)

Muhsin Khan : So there covered them that which did cover (i.e. torment with stones).

Sahih International : And covered them by that which He covered.

Pickthall : So that there covered them that which did cover.

Yusuf Ali : So that (ruins unknown) have covered them up.

Shakir : So there covered them that which covered.

Dr. Ghali : So that (there) He constantly enveloped it whatever He constantly enveloped.

Tafsir Jalalayn : so that there covered them, of rocks afterwards, that which covered [them]: this is [purposely] left vague in order to inspire terror; in [sūrat] Hūd [it is stated]: We made their uppermost the nethermost, and We rained upon them stones of baked clay [Q. 11:82].

Tagalog : At ganoon din ang pamayanan ng sambayanan ni Lût na itinaob ito ng Allâh sa kanila, na inilagay Niya ang nasa itaas sa ibaba at pinaulanan Niya ng matinding pagpapaulan ng mga luwad na bato.

53:55

Hassanor Alapa : Na anda ko limo o Kadnan ka i zasankaan ka? 1638

Muhsin Khan : Then which of the Graces of your Lord (O man!) will you doubt.

Sahih International : Then which of the favors of your Lord do you doubt?

Pickthall : Concerning which then, of the bounties of thy Lord, canst thou dispute?

Yusuf Ali : Then which of the gifts of thy Lord, (O man,) wilt thou dispute about?

Shakir : Which of your Lord's benefits will you then dispute about?

Dr. Ghali : Then whichever of your Lord's boons do you wrangle about?

Tafsir Jalalayn : Then which of the bounties of your Lord, [which of] His graces, [graces] which indicate His Oneness and power, do you dispute?, do you have doubt about, O man, or deny?

Tagalog : Kung gayon, alin pa ba sa mga biyaya ng Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O ikaw na tao, ang hindi mo pinaniniwalaan na iyong pinag-aalinlanganan?

53:56

Hassanor Alapa : Giai na pangangalk 1639 (so Mohammad) a pd ko manga sogo’ a paganay

Muhsin Khan : This (Muhammad SAW) is a warner (Messenger) of the (series of) warners (Messengers) of old.

Sahih International : This [Prophet] is a warner like the former warners.

Pickthall : This is a warner of the warners of old.

Yusuf Ali : This is a Warner, of the (series of) Warners of old!

Shakir : This is a warner of the warners of old.

Dr. Ghali : This is a Warner, of the earliest Warnings.

Tafsir Jalalayn : This, Muhammad (s), is a warner, [in the tradition] of the warners of old, of their kind, that is to say, he is a messenger like messengers before him, sent to you just as they were sent to their peoples.

Tagalog : Itong tagapagbabala na si Muhammad ay nagbabala sa inyo hinggil sa katotohanan, na ganito rin ang mga babala ng mga Propeta na nauna sa kanya, na kung kaya, hindi siya kaiba sa mga naunang Sugo.

53:57

Hassanor Alapa : Miakarani so bankit

Muhsin Khan : The Day of Resurrection draws near,

Sahih International : The Approaching Day has approached.

Pickthall : The threatened Hour is nigh.

Yusuf Ali : The (Judgment) ever approaching draws nigh:

Shakir : The near event draws nigh.

Dr. Ghali : TheImminent is imminent;

Tafsir Jalalayn : The Impending [Hour] is imminent: the Resurrection is near at hand.

Tagalog : Malapit na ang Pagkabuhay na Mag-uli at papalapit nang papalapit ang itinakdang panahon nito,

53:58

Hassanor Alapa : A da a rk iyan a salakaw ko Allāh a phakasawa on

Muhsin Khan : None besides Allah can avert it, (or advance it, or delay it).

Sahih International : Of it, [from those] besides Allah , there is no remover.

Pickthall : None beside Allah can disclose it.

Yusuf Ali : No (soul) but Allah can lay it bare.

Shakir : There shall be none besides Allah to remove it.

Dr. Ghali : Apart from Allah, none can lift it off.

Tafsir Jalalayn : None, [no] soul, besides God can disclose it, that is to say, only He can disclose it and manifest it, as where He says: He alone shall reveal it, at its proper time [Q. 7:187].

Tagalog : At walang sinuman ang makapipigil nito bukod sa Allâh , at walang nakaaalam ng oras ng pagdating nito bukod sa Kanya.

53:59

Hassanor Alapa : Ba phoon sankai a thotol na phammsa kano

Muhsin Khan : Do you then wonder at this recital (the Quran)?

Sahih International : Then at this statement do you wonder?

Pickthall : Marvel ye then at this statement,

Yusuf Ali : Do ye then wonder at this recital?

Shakir : Do you then wonder at this announcement?

Dr. Ghali : Do you then wonder at this discourse,

Tafsir Jalalayn : Do you then marvel, in denial, at this discourse, the Qur’ān,

Tagalog : Kung gayon, sa Banal na Qur’ân ba na ito kayo ay namamangha, O kayo na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh , sa pagiging totoo nito,

53:60

Hassanor Alapa : Ago pphamaninga kano sa di kano phaka-otantang 1640

Muhsin Khan : And you laugh at it and weep not,

Sahih International : And you laugh and do not weep

Pickthall : And laugh and not weep,

Yusuf Ali : And will ye laugh and not weep,-

Shakir : And will you laugh and not weep?

Dr. Ghali : And do you laugh, and do you not weep.

Tafsir Jalalayn : and laugh, mockingly, and not weep, when you hear its Promise and Threat,

Tagalog : At tinatawanan ninyo ito bilang panlalait at pagmamaliit, at hindi kayo napapaluha sa takot mula sa babala nito,

53:61

Hassanor Alapa : Sa skano na masasagola kano a tomatalikhod a malilipat

Muhsin Khan : Wasting your (precious) lifetime in pastime and amusements (singing, etc.).

Sahih International : While you are proudly sporting?

Pickthall : While ye amuse yourselves?

Yusuf Ali : Wasting your time in vanities?

Shakir : While you are indulging in varieties.

Dr. Ghali : (While) you amuse yourselves?

Tafsir Jalalayn : while you remain oblivious?, unmindful and heedless of what is required of you.

Tagalog : Bagkus kayo ay naglilibang na tumatalikod mula rito?

53:62

Hassanor Alapa : Na sojud kano ko Allāh ago simbaa niyo (Skaniyan).

Muhsin Khan : So fall you down in prostration to Allah, and worship Him (Alone).

Sahih International : So prostrate to Allah and worship [Him].

Pickthall : Rather prostrate yourselves before Allah and serve Him.

Yusuf Ali : But fall ye down in prostration to Allah, and adore (Him)!

Shakir : So make obeisance to Allah and serve (Him).

Dr. Ghali : So prostrate yourselves to Allah and worship (Him).A prostration is to be performed here

Tafsir Jalalayn : So prostrate to God, Who created you, and worship Him!, and do not prostrate to idols, nor worship them.

Tagalog : Na kung kaya, magpatirapa kayo nang alang-alang sa Allâh at maging dalisay ang inyong pagsamba sa Kanyang Kaisahan at ipaubaya ninyo ang inyong mga sarili sa Kanya.


Osayan

1619. Miasobag so manga Mufassirūn ko miaaloy a bitoon antonaa skaniyan? Pitharoo Mujāhid a skaniyan so bitoon a Thurayyā igira somidp ko kapitapita, sa gioto i pinili o Ibn Jarīr, so tindg o as Suddī na skaniyan so bitoon a az Zuhrah (venus). Sa aya inizapa o Allāh na so kiapakadaa niyan ko sipat a kadadadag ko Mohamamd [s.a.w].

1620. Gianan so kiazapa o Allāh ko sabaad ko manga kaadn iyan, sa khapakay ron a kazapa iyan ko apia antonaa a nganin ka kagia skaniyan i miangadn, na so salakaw ron a inadn na di khapakay oba adn a zapaan iyan a rowar ko miadn on, sa gioto i katharo o as Sha’bī.

1621. Da a ba niyan ptharoa a phoon sa baya a ginawa niyan inonta a wahī a iphagwahī ron. Pitharo o Abdullāh Bin Umar [r.a.] a miaadn ako a ipzorat akn a langowan a pkhan’g akn ko Rasūlullāh [s.a.w] ka an akn pkhilangag, na inisapar rakn o Quraysh, sa pitharo iran a iphzorat ka a langowan a pkhan’g ka ko Rasūlullāh [s.a.w] a skaniyan na manosiya a giimanaro igira pkhararangitan, na gomink ako manorat na inaloy akn oto ko Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan a: Sorat ka ka ibt ko makapapaar ko ginawa ko ka da a phakaliyo rakn a katharo inonta a skaniyan so bnar. (piakambowat o Imām Ahmad ago so Abū Dāūd).

1622. Gioto so malāikat a Jibrīl a manga sipat iyan ankanan a miaaloy ko ayat a 5,6,7,8,9, ko kipzampayin iyan ko Wahī ko Rasūlullāh [s.a.w].

1623. So miowahi sa ayat anan na dowa a maana niyan, isa on na, iniwahī o Jibrīl ko oripn o Allāh a so Mohammad [s.a.w] so nganin a ipagwahi niyan on, ika dowa na iniwahī o Allāh ko oripn iyan sa minggolalan ko Jibrīl so nganin a iphawahī niyan on, sa palaya khatarima ankoto a dowa a maana. Kna o ba so Jibrīl na ba niyan oripn so Mohammad [s.a.w].

1624. So Rasūlullāh [s.a.w] na miailay niyan so Jibrīl ko bontal iyan a thito sa miakadowa, paganay ron na so kiailaya niyan on ko kiaphayag iyan sii sa doniya a adn a nm gatos a papak iyan, so ika dowa na so kiailaya niyan on ko kataatgo iran ko Sidrat al Muntahā ko kagagawii a kianayk iyan sa langit. Sa so paganay a kiailaya niyan on na gioto so pagany dn a kanabi niyan ko kinisampayin iyan on ko ayat a Iqra’ (so kabatiya).

1625. So pman so pakaiza ko ino miailay o Mohammad [s.a.w] so Kadnan iyan sa mapayag ko kapakaanaw niyan? Na kiasobagan anan ko manga Ulama, sa pitharo o Muslim a miakapoon ko Abul Āliyah a miakapoon ko Ibn Abbās a so ayat a “ da pamokhag so poso’ ko miailay niyan” ago so ayat a: “ Go miailay niyan skaniyan sa darpa a salakaw” na pitharo iyan a aya kiailaya niyan ko Kadnan iyan na sii ko poso’ iyan sa miakadowa, sa siopak skaniyan o Ibn Mas’ūd ago so salakaw ron. Sa aya katharo o al Bagawī ko tafsīr iyan, na adn a mikhpit a sagorompong sa skaniyan a Mohammad [s.a.w] na miailay niyan so Kadnan iyan sa so dn so mata niyan sa katharo oto o Anas ago so al Hassan ago so Ikrimah, sa adn a maphami-mikiran roo. Pitharo o Abū Darr a: Iniiza akn ko Rasūlullāh [s.a.w] a: Ba nka miailay so Kadnan ka? Na pitharo iyan a: Tihaya a miailay akn, go sii ko isa a kiapanothola on na: Miakailay ako sa tihaya. Sa so Hadīth a pianothol o Ibn Abbās a katharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Miailay akn so Kadnan akn na sii ran oto pakapanonompanga ko kiailaya niyan on sa taginpn, sa datar o kiapanothola on o Ahmad a miakapoon ko Ibn Abbās a pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a miakaoma rakn so Kadnan akn sa isa a kagagawii, na sii oto ko katotoroga on, sa kna o ba sii ko kapakaanaw niyan. So kaphangolad ka san na ilay anka so Tafsīr o Ibn Kathīr ka ndodon so bandingan iyan sa maolad.

1626. Gianan so manga barahala o manga Arab a piangintuhan iran a salakaw ko Allāh sa so bandingan san na mapayag a kiaosaya on ko Pangoman a Osayan a matatago ko kaposan ankai a Sūrah na pangndod ka on ka ndodon so pariksa.

1627. So gii ran kambagibagi na kambagibagi a lalim ago kapanalimbot sa aya ipm-bangnsa iran ko Allāh na so langowan a nganin a ipkhagowad iran, na aya pthamparn iran sa ginawa iran na so manga pipia, inibangnsa iran ko Allāh so wata a babay ka kagia ipkhagowad iran ago iphlbng iran a oyagoyag sa aya kinowa iran na so manga wata a mama.

1628. Sii sa ayat anan na tiankd o Allāh a apia so manga malāikat ko langit na da a phakasapaat on sa ba makanggay a gona inonta sa kabaya o Allāh, na aya pn so manga barahala a pianarankoni iran a katuhanan ka aya pn makasapaat amay ka somanka so Allāh, mawatan a di patot i ba adn a manggolawla iran a kamapiaan ko manga taw a sominimba kiran aya mataan na thaplisn iran siran ko alongan a maori sa datar o kiaaloya on o sabaad a manga ayat. Go so barahala na da a kaatawi ron a di makaptharo ago di makapkhaokaog na andamanaya i kapakhabgay niyan sa gona ko salakaw ron a di niyan khasiap a ginawa niyan na aya pn so salakaw ron a nganin.

1629. Gioto so manga mushrik a aya kapipikira iran ko manga malāikat na manga babay a manga wata o Allāh ko kiakhamonga iran ago so Jinn. Sa so panganta iran na di masasanday sa katao ka da a khibayan iran a saksi ko tindg iran ago da iran kamasai so kiaadna kiran o Allāh o ba siran manga babay, aya mataan na kapangantok ago antaan a pamikiran iran a dadag. Sa so Islām na pphangni sa tanda a karina ko langowan a kokoman iyan. So kakokom ko apia antonaa a nganin na patoray a masanday sa dalil a karina a mabagr ko kabbnar iyan na so manga mushrik na gii siran manaro sa daa tanda iran a mabagr.

1630. So katharo a al Lamam, na gioto so dosa a manonompang sa kazina odi na kapamankhaw, odi na kainom sa pakabrg a pianawbat iran ko kianggolawlaa iran on sa magaan ago da iran dn kasowi pharoman, gioto i katharo o al Hassan, Pitharo o Abū Sālih a iniiza rakn so al Lamam na pitharo akn a skaniyan so mama a miakanggolawla sa dosa oriyan iyan na pithawbat iyan.

1631. So Allāh na lambas so katawi niyan ko pnggolawlaan o manosiya ko da niyan pn kaadn sii ko doniya gowani a skaniyan na sii ko doniya a kolpong ko katatago iran pn ko bkhokong o ama iran a Ādam, na miakaznggaya roo dn so taw a kafir ago so mu’min sa nggolalan ko katao o Allāh a lambas, sa katawan iyan dn so manosiya o phangongonotan ko Allāh antaa ka ba pkhafir ko da niyan pn kaadn, ogaid na so Allāh na da niyan kokoma so taw sa sorga odi na naraka.

1632. Gianan so manga ropaan o taw a madodoniya a mala i anogon ago maligt ko kapammgay sa soasoat ko Allāh, a amay ka miphoon nggalbk sa mapia na potoln iyan sa itarg iyan sa di niyan idayon, na gioto na da a khakowa niyan a balas iyan a mapia ka aya pagilayan ko galbk na so khaposan on kna o ba so poonan iyan.

1633. Inaloy niyan so Ibrāhīm a tomioman sa pasad ko kinisampayin iyan ko panolon a inipatoray ron o Allāh sa kasampay a mapia. Adn a Hadīth o Rasūlullāh [s.a.w] a pianothol o Ibn Hātim a miakapoon ko Abū Umāmah a biatiya o Rasūlullāh [s.a.w] ankoto a ayat, na pitharo iyan a katawan ka o antonaa i initoman iyan? Na pitharo akn a so Allāh ago so Sogo’ iyan i lbi a matao ron, na pitharo iyan a initoman iyan so galbk iyan ko gawii niyan sa sambayang a pat rakaat ko pganay ko kadawndaw. Go miapanothol a lalayon skaniyan ptasbih sa ingaran o Kadnan iyan.

1634. Piamakitokawan o Allāh ankoto a manga galbk iyan ka an mapphamimikiran o manosiya o khagaga niyan ankoto a manga nganin odi na so pianongganoy niyan a manga katuhanan a di bnar sabap sa aya thito a tuhan na so makapnggolawla roo na so di ron phakagaga na kna a tuhan ka inadn a mangingindaw sa Tuhan a Mabagr.

1635. So katharo a Aqnā na so kinibgan iyan ko tamok sa pianagotiyap o khi rk on sa miatatap on sa miathay a masa, so pman so Mujāhid na aya inipmaana niyan on na so kabgay sa sakodo, so Ibn Abbās na so kon so kabgay sa kasoat ko tawa miakakowa on.

1636. Inaloy o Allāh a skaniyan na Tuhan o bitoon a as Shi’rā (serius) sa biathk iyan ankoto a bitoon sa so dn so ngaran iyan sabap sa kagia adn a manga taw a sinimba iran ankoto a bitoon, na piakitokawan kiran o Allāh a so sinimba iran na adn a tuhan iyan a miadn on a so Allāh.

1637. Gianan so manga pagtaw a inantior siran o Allāh sabap ko kala o manga dosa iran ago so kiapaminasa iran ko lopa sa da siran kalalangi o manga sogo’ a miakaoma kiran.

1638. Aya panonompangan ankai a manga katharo o Allāh na so manosiya a pphakapa-ratiayaan sa mataan a so alongan a maori ago so wahi na bnar sa da a sankaan on.

1639. So ptharoon a pangangalk Nadzīr na isa a pkhitoro a maana niyan na gioto dn so sogo’ sabap sa skaniyan i maawid ko manga pangangalk o siksa o Allāh, na giimakazolda so maana niyan a lalayon anan pkhaoma ko Qur’ān, sa so parinta ago so phamarinta on na isa isa siran dn a di siran makapmblag.

1640. Piakammsa so btad iran a ba siran dn masasagola a di siran phakagoraok sa datar o kapnggoraok o miamaratiaya sabap ko kalk iran sankoto a gawii a phakatalingoma, na so manga kafir na ba siran dn masosonor sa di ran oto mapipikir.


Pangoman a Osayan 5

So Bandingan ko Manga Barahala o Manga Arab
ko Masa a Jāhiliyyah

So manga Arab a pzimba sa barahala na aya kapipikira iran ko barahala a Manāh, al Lāt, ago so al Uzzā, na manga wata siran a babay o Allāh [s.w.a]. Sa so manga Arab na pakalalawann iran ankai a tlo a manga barahala a manga babay sii ko lima a manga barahala a inibgay kiran o Amr Bin Luhay a manga barahala oto ko masa o Nūh. Sa so Quraysh a ron makababangnsa so Mohammad [s.a.w] na aya adat iran na phliotn iran a Ka’bah sa gii ran tharoon so:

“Sii sa ngaran o al Lāt, sii sa ingaran o al Uzzā, ago so Manāh a ika tlo a mbidabida, a siran i manga poporo a piagtawtaw, a so sapaat iran na disomala a aarapn”.

Sa giankanan a tlo a manga barahala na aya kapipikira kiran o manga Arab na siran i phakasapaat kiran ko Allāh [s.w.t] a mababaloy siran a okit a phagampitn iran ka an siran makarani ko Allāh. “Da a kapzimbaa mi kiran a rowar sa an kami ran mipakarani ko Allah sa kadazg”(39:3). Sa aya kapipikira kiran na manga kalibonto a manga poporo.

So Manāh

So Manāh na skaniyan i miaonaona ko tlo a manga barahala. Sa so manga Arab na kialayaman iran a kipzompatn iran ko ngaran iyan igira mitho siran sa ingaran sa miaadn kiran so ngaran a Abd Manāh (oripn o Manāh) odi na Zayd Manāh (bolayoka o Manāh). So Manāh na aya kapipikira iran on na babay a Tuhan o okoran, a so katndoa on na sii ko okoran o manosiya ko kaphatay niyan. Na sii ko masa o Mohammad [s.a.w] na so btad iyan na mababa a di so btad o dowa a salakaw ron. Na sii ko miangaoona a masa na so btad iyan na mala sii sa lopa a Hijāz sa tpik a ragat a mariga (Red Sea) na sii ko kialagaday o masa na kiasalongan skaniyan o barahala a al Uzzā. So barahala a Manāh na aya ropaan iyan na di maaator a maitm a ator, a pakatitindgn sa tpik a ragat sa pagltan a Makkah ago Madīnah sii ko kilid o palaw a al Mudallal sii sa Qudayd. So langowan a Arab na sinimba iran so Manāh. Na amay ka so binatang na khorbann ko Manāh na sombaliin ska niyan sa lig na isalapot so rogo iyan sii sankoto a ator a barahala.

Aya makalalawan a bangnsa ko manga Arab a pzimba ko Manāh na so mbawataan o Aws ago so Khazraj, sa giankai a dowa kaloks a Arab ago so manga pd a pithikaloksan na sii siran giizalingganata ko barahala a Manāh ago ipthawag iran so ingaran iyan ko masa a kapnayk iran, ago roo siran giiphotol sa bok.

Pangoman a Osayan 5 – 1143

So Quraysh na sinimba iran so Manāh sa taman ko ika walo ragon ko oriyan o Hajj, ko masa a so Mohammad [s.a.w] ago so manga Sahābah niyan na miakatogalin siran phoon sa Makkah sii sa Madinah. Na sii ko kiapakataban o Islam na inisogo o Mohammad [s.a.w] ko Alī Bin Abī Tālib so kagbaa niyan sankoto a barahala. Na oriyan iyan na kinowa o Alī so langowan a nganin a matatago on a pd sa manga korban, na inikasoy niyan ko Mohammad [s.a.w] sa pd sankoto a manga nganin a miakowa niyan so dowa a pdang a so Dato sa Gassān a so al Hārith Ibn Abi Shamir al Gassānī na inibgay niyan oto a pammgayan ko Manāh. So isa ko pdang na aya ilano iyan na so Mikhdam, na so isa on na so Rasūb.

Ayon ko salakaw a thotol, na so Alī na sii niyan miatoon ankoto a dowa a pdang ko smba o barahala a al Fals. Gioto so barahala a pzimbaan o mbawataan o Tayyi’ a skaniyan na mariga a tokiap a ator ko maitm a palaw a aya ipmbtho ron na palaw a Ajā’ a makasasayan sa piagtawtaw ankoto a barahala. Giankoto a barahala na bininasa o Alī Bin Abī Tālib sa sogoan o Rasūlullāh [s.a.w].

al Lāt

So ingaran a al Lāt na ngaran a bababayin a tuhan, sa skaniyan na tuhan a babay. So kapzimbaa sankai a barahala na miatatap sa sobra sa sanggibo ragon ko da pn so Islam. Sa so al Lāt na andang dn a katotokawan ko sabaad a manga darpa a datar a Palmyra a gioto so balintad a kabasakan sii ko landap a lopa a Syria. Go so manga Arab a Nabatiyyah na katawan iran pn so al Lāt. Giankai a bangnsa na piakazaog iran so agama o manga Arab ago so barahala o manga pd a bangnsa ago so bandaran iran sa al Batrā’ (Patria), na makikilala a makazasaog on so taong o manga Greek ago Roman ago Arab.

So al Lāt na skaniyan na pat i rogo a ator a sii makambbtad sa at Tā’if, a aya komikibir on na so mbawataan o Attab Bin Mālik a pd siran ko pithika- loksan ko Thaqīf. Sa pimbalayan iran ankoto a barahala sa taragombalay a datar o walay ko atag iyan, sa skaniyan oto a barahala na kokokosan sa bonkos a datar a Ka’bah a dinis. Sa sinimba skaniyan o Quraysh ago so kalankapan a Arab, sa so ingaran a Zayd al Lāt (bolayoka o al Lāt) ago Taym al Lāt (oripn o al Lāt) na sii makagaganat sankanan a barahala. Giankoto a barahala na sii pakabbkna ko darpa a so imanto na kamba- balayan sa Munārah o miagbaa Masjid sa at Tā’if. Sa miatatap so kapzimbaa sankoto a barahala sa taman ko masa a kiapagislam o manga taw sa at Tā’if, sa so barahala na tiotong.

Pangoman a Osayan 5 – 1144

al Uzzā

So barahala a al Uzzā na skaniyan i kangodaan ko tlo a manga barahala. So katharo a al Uzzā na bababayin a katharo o al A’azz, a pd oto ko siaopolo ago siaw a manga ingaran o Allāh a miaaloy ko Qur’ān, a aya mitotoro iyan a maana na makalalawan so kabagr iyan. Sa aya komikibir sankoto a barahala na so mbawataan o Shaybān Ibn Jābir, na aya kaposan a somisiap on na so Dubayyah.

So barahala a al Uzzā na sii makambbkn sa balintad a pagotaraan a Nakhlah, ko darpa a pmbthowan sa Hurād, a marani sa Makkah.

So barahala a al Uzzā na kayo a Samura a so poro iyan na mbabalayan sa walay, na sii ko kilid ankoto a kayo na adn a ator on a sosotin, a skaniyan i giikhorbanan a palaya siran sosotin ago giankoto a kayo.

So manga Arab na ipmbtho iran ko manga wata iran so Abd al Uzzā (oripn o Uzzā). So al Uzzā na skaniyan i makallbi ko manga barahala o Quraysh. Go so Quraysh na sominggay siran sa darpa a mattndo a balintad ko darpa a Hurād a idadatar iran so kasslaa on sa lopa a Haram sa Makkah. Sa so barahala na pphamgan sa manga pammgayan ago pthomanan sa manga samaya ago manga korban ago manga wata. Go kikilalaan a so al Uzzā na skaniyan dn so bitoon a Zuhrah (Venus) a skaniyan so tuhan o kabaya (God of Love) ko manga Roman. Sa miatatap so kapzimbaa ko al Uzzā sa taman ko kinisaparn o Mohammad [s.a.w] ko kasimba sa barahala.

Sii ko oriyan o kiatabana sa Makkah o manga Muslim ko ragon a 630 A.D. na inisogo o Mohammad [s.a.w] ko olowan o sondaro niyan a so Khālid Bin al Walīd so kagbaa niyan sankoto a barahala a al Uzzā.

Ayon ko andang a thotol na so al Uzzā na skaniyan na shaytan a mababa- ling sankoto a kayo a Samura sa balintad a Nakhlah.

Gowani a pataan o Khālid so sapoon sankoto a kayo na inizaan o Rasūlullāh [s.a.w] o adn a miailay niyan a nganin? Na pitharo iyan a: Da’, na inisogo iyan on so kapataa niyan ko ika dowa a kayo na kagia mapata iyan na inizaan iyan o adn a miailay niyan a nganin na pitharo iyan : Da, na inisogo iyan on so kapataa niyan ko ika tlo a kayo, na so kaphataa niyan on na miailay niyan a korngango a loks a babay a somasarirang a bok iyan a lomalayog a pnggarngtn iyan a ngipn iyan a so lima niyan na mapapalot sa lig iyan, a sii ko onaan iyan na tomitindg on so Dubayyah a skaniyan so somisiap sankoto a shaytan a barahala, na so kiailaya niyan ko Khālid na miananawag sa:

“Hay Uzzā linding anka a ginawa nka ko Khālid sa oba ka maola! Sa lbadn ka so kolob sa gomaan inka a ginawa nka

Pangoman a Osayan 5 – 1145

ka odi nka mapatay so Khālid, na khaolog ka ko kaitoan ago so kapakarondan, sa panizakay ka sa linding anka a gionawa nka!”

“Na somimbag so Khālid Sa hay Uzzā so bantogan akn a di khasalongan Na kna o ba nka kapaar Sa so Allāh na inikokom iyan so kapakarondan ka!”

Na so kiaipos oto na tinidaw o Khālid so babay a loks na miabnsad a olo niyan. Na so bankay niyan na mimbaloy a ombi ago bayank. Oriyan iyan na piakaragondong iyan so kayo a Samura ago biono iyan so Dubayyah a so komikibir ko al Uzzā. Na komiasoy ko Rasūlullāh [s.a.w] sa pianothol iyan on so miailay niyan. Na so Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan a:

“Gianan so al Uzzā! A sii ko oriyan iyan na da dn a khaadn a pd a al Uzzā ko manga Arab Ipoon dn sankai a gawii na di dn khasimba skaniyan pharoman”

Hubal

So barahala a Hubal na makatitindg ko kilid a Ka’bah. A skaniyan na mariga a batolakit a ator. A aya bontal iyan na piagtawtaw a manosiya a so kawanan a lima niyan na miabinasa. Sa so Quraysh na inimbaal iran sa lima niyan a bolawan.

Na so hadapan o Hubal na matatago on so kalonkong o pito a gasa o okoran (al Azlām - Oracle Arrows). A giankoto a manga gasa na da a sokot iyan ago da a lawi niyan. A skaniyan na sosotin ago sisiapn o komikibir ko barahala, so isa sankoto a gasa na sosoratan sa Sahīh ontol odi na bnar (odi na linang so rogo iyan bangnsa niyan) na so isa a gasa na aya isosorat on na mikokoyapt Mulsaq (di linang so rogo iyan ago so bangnsa niyan) na amay ka so mama na zanka ko bangnsa o bago a inimbawata na mgay sa korban ko Hubal a binatang na tomonggos ko gasa, na o aya matonggos iyan na so Sahīh na so wata a inimbawata na matarima sa kna o ba wata sa zina (di kawing) na amay ka aya matonggos iyan na so kasosoratan sa mulsaq, na aya maana niyan na so inimbawata na wata sa di kawing sa sankaan iyan so wata a inimbawata i karoma niyan. Sa adn pn a manga gasa roo a salakaw sankoto a dowa a phagosarn sa kaprimar ko isa a miatay ago so btad a kapangaroma.

Go igira adn a pnggolawlaan o Arab a mapnd na somong sankoto a kalonkong na tomonggos sankoto a gasa sa pagilayin iyan o antonaa i phakambowat on a sogoan sa gioto dn i btad iran.

So ama a dato o Mohammad [s.a.w] na somiong ko hadapan o Hubal, na mizapa on sa o mbawata sa sapolo a manga wata a mama, na so isa on na pkhorbann iyan ko Tuhan sa hadapan a Ka’bah, na so Abdul Muttalib na

Pangoman a Osayan 5 – 1146

mimbawata sa sapolo ago dowa a manga wata a mama ago nm a manga wata a babay. Na gowani a mamakala so manga wata iyan na piakalankap iyan so samaya iyan sii kiran na inisorat so manga ngaran iran ko sapolo a manga gasa. Na so komikibir ko Azlām (Rimaran a gasa) na piakazaozaog iyan so manga gasa oriyan iyan na tionggos, na so okoran na sii miakambowat ko Abdullāh a so ama o Mohammad [s.a.w] Na so Abdul Muttalib na kinowa niyan so wata iyan na inwit iyan ko barahala a Isāf ago Nā’ilah a gioto i giikhorbanan o manga Quraysh a marani bo sa Ka’bah, sa kinowa niyan so glat iyan ka zombaliin iyan so Abdullāh. Na so manga tonganay niyan na inakolan iran sa di niyan kakhorbana ko Abdullāh. Na miakimo-sawir kiran na aya minimosawir na tonggosn pharoman so gasa sa sanggarn a sapolo a onta oman tonggosn na miakasapolo matonggos na sii

dn sa ngaran o Abdullāh na so ikasapolo ago isa na miakambowat sa sii ko onta, samanoto na aya minisanggar ko Abdullāh a onta na magatos a onta sa dakatoga o rogo iyan, a gioto i mimbaloy a adat o Quraysh a pkhibgay a Diyat o miakapatay sa da thibabaa a tiankd o Islām a kokoman a Diyat ko oriyan o kiapakaoma niyan.

So Isāf ago so Nā’ilah

Aya paratiaya o manga Arab a Jāhiliyyah na giankoto a dowa a barahala na manga taw siran a piamaloy siran a ator. (So manga Arab na aya paratiaya iran na so sabaad a manga ator a makasasayan sa bontal a manosiya na gioto na piamaloy a manosiya). Ayon ko iringa a andang na so barahala na mama ago babay a pd siran ko bangnsa a Jurhum sa Yaman a aya ngaran iran na so Isāf Ibn Ya’lā ago so Nā’ilah Bint Zayd.

Sa mikhabayai siran a dowa, na nomiaik siran sa Makkah ago somiold siran sa Ka’bah, na adn a miatoon iran roo a misisibay a darpa na mithapok siran on na mindarowaka siran sankoto a soti a walay, na sabap roo na piamaloy siran a manga ator na kagia mapita a matoon siran na iniliyo siran na tiago siran sa kilid a Ka’bah ka an siran mabaloy a lalangan ko manga taw. Oriyan iyan na mimbaloy siran a pd ko manga barahala a sinimba o manga Arab a pd o manga barahala a salakaw, so isa on na sii piakabkn sa obay a Ka’bah, na so isa on na sii ko obay o paridi a Zamzam, na oriyan iyan na mimbaloy siran a barahala a giikhorbanan sa manga binatang a kokorbann.

Dul Kalāsah

Giankanan a Barahala na siimakambbtad sa Tabālah a pagltan a Makkah ago gia Yaman. Skaniyan na mapoti a ator a adn a migagaang on a bontal a sankad. Sa aya komikibir on ko manga Arab na so mbawataan o Umāmah a pd ko bangnsa Bāhila Ibn Ashur. Sa so bangnsa a Khath’am, Bajilah, Azd as Sarāt, ago so manga siringan iran a manga Arab a pd ko Hawāzin na sinimba iran ankanan a barahala ago pikhorbanan iran.

Pangoman a Osayan 5 – 1147

So tlo a manga gasa a kaprimar na rk ankanan a barahala a Dul Khalāsah, sa so paganay a gasa na sosoratan sa pzogo al Āmir, na so ika dowa na sosoratan sa Somasapar An Nāhī, na so ika tlo na sosoratan sa Nomanayaw a pphagayan Mutarabbis.

So Imru’ul Qays na tionggos iyan so gasa a okoran sa miakatlo ko hadapan o barahala a Dul Khalāsah ko oriyan o kiabono o ama iyan a so Hujr sa minggolalan ko isa ka loks a Asad. Sa phamangni skaniyan sa kaayonan ko kazaopa niyan ki ama iyan ogaid na oman makaliyo so gasa na aya ipzogo iyan na so di niyan kasaop, na kiararangitan na bininasa niyan so manga gasa ago inibadas iyan ko barahala, sa inizinta iyan so barahala. Sa giobat iyan so bangnsa a Asad na diyaag iyan siran.

Na inipoon roo dn na da dn masopak so barahala a Dul Khalāsah. Na gowani a makoama so Islām na giba iyan ankoto a barahala. Sa so Imru’ul Qays na skaniyan i paganay a somanka sankoto a barahala ko kaonoti ron.

Amm Anas

So barahala a Amm Anas na pzimbaan o manga Arab sa Yaman sii sa ingd a Khawlān. Pd skaniyan ko manga barahala a miaaloy ko Sūrah a 6:136 ko Qur’ān.

Sa igira so manga Arab na miakapragon siran sa pr na adn a isnggay ran on a rk o Allāh [s.w.a], ago somnggay siran on sa kipantag o barahala iran. Na amay ka somambr so ndo’ a makapoon ko inisnggay ran a rk o barahala iran sa siiniyan ibayog ko inisnggay ran a rk o Allāh [s.w.a], na kowaan iran so inisnggay ran ko Allāh [s.w.a] na itapi iran ko rk o barahala, na amay ka so ndo’ na somambr sa sii makapoon ko inisnggay ran a rk o Allāh [s.w.a] na ibayog iyan ko katampar a inisnggay ran ko barahala, na ibagak iran sa di ran ikasoy sa ba iran tapiin ko inisnggay ran a rk o Allāh [s.w.a] a kipantag, gianan so inaloy o Qur’ān a giiran kapanalimbot ko kokoman iran, a pakallbin iran so barahala a di so Allāh [s.w.a] ko kabnar iyan a ipmbtad iran.