So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah At Tūr - [ 52 So Palaw a at Tūr ] - سـورة الطـور
( The Mount - [Ang Bundok ng] Tûr )

Pangnal ko Sūrah

Giai so ika tlo a sūrah ko lompokan o pito a manga sūrah a initoron sa Makkah a so miaosay ko Pangnal ko Sūrah 50.

Datar dn o miaonaan iyan a sūrah a initoron sa Makkah. Aya onayan a bandingan iyan na so wahī a ipthoron o Allāh na makaaayon ko manga tanda o Allāh ago pmbagrn iyan, ioman on so miangaoona a initoron a toroan a phoon ko Allāh, ago pthankdn iyan a so alongan a Maori na khitana dn sa da a sankaan on, sa patot a kapagiasaan o manosiya.

Aya dn a mimbaloy a patogina niyan na so palaw a at Tūr, a isa nan a kaadn a pizapaan o Allāh, sa kiabagra niyan sa khitana dn so siksa iyan ko manga taw a sianka iran so Bnar.

So Pamotosan iyan: Langowan a manga tanda o Allāh, pd on so miangao-ona a inipamanoron iyan a manga tanda, na aya bantak iyan na so kapthankda niyan sa so marata na khitana dn so balas iyan sa datar oto mambo so mapia a galbk, na andamanaya i so manosiya na pzopakn iyan so sogoan o toroan (52:1-49).

Tomioron ankai a ayat ko oriyan o as Sajdah, sa romarankom sa 49 a manga ayat.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

52:1

Hassanor Alapa : Ibt ko (palaw) a at Tūr 1606

Muhsin Khan : By the Mount;

Sahih International : By the mount

Pickthall : By the Mount,

Yusuf Ali : By the Mount (of Revelation);

Shakir : I swear by the Mountain,

Dr. Ghali : And (by) At- Tur, (The Mount)

Tafsir Jalalayn : By the Mount, that is, the [name of the] mountain on which God spoke to Moses,

Tagalog : Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng ‘Tûr’ na ito ay bundok na may mga puno, na rito nakipag-usap ang Allâh kay Mousã (as), at sumumpa rin ang Allâh (sa pamamagitan ng Aklat na naisulat,

52:2

Hassanor Alapa : Go so kitab a idadakat

Muhsin Khan : And by the Book Inscribed.

Sahih International : And [by] a Book inscribed

Pickthall : And a Scripture inscribed

Yusuf Ali : By a Decree inscribed

Shakir : And the Book written

Dr. Ghali : And (by) a Book inscribed.

Tafsir Jalalayn : and an inscribed Book,

Tagalog : Na ito ay ang Qur’ân na nasa iskrip (‘script) na hindi nakatiklop (di naka-rolyo),

52:3

Hassanor Alapa : Sa panoratan a makakayat

Muhsin Khan : In parchment unrolled.

Sahih International : In parchment spread open

Pickthall : On fine parchment unrolled,

Yusuf Ali : In a Scroll unfolded;

Shakir : In an outstretched fine parchment,

Dr. Ghali : In a parchment spread,

Tafsir Jalalayn : on an unrolled parchment, that is, the Torah or the Qur’ān.

Tagalog : At ganoon din sa ‘Baitul Ma`mour’ na roon umiikot

52:4

Hassanor Alapa : Go so walay a mathataragomabaly

Muhsin Khan : And by the Bait-ul-Ma'mur (the house over the heavens parable to the Ka'bah at Makkah, continuously visited by the angels);

Sahih International : And [by] the frequented House

Pickthall : And the House frequented,

Yusuf Ali : By the much-frequented Fane;

Shakir : And the House (Kaaba) that is visited,

Dr. Ghali : And (by) the Home always frequented,

Tafsir Jalalayn : By the [greatly] frequented House — which is [located] in the third, or the sixth or the seventh heaven, directly above the Ka‘ba; it is visited every day by seventy thousand angels, circumambulating it and performing prayers [around it], and never returning to it;

Tagalog : Ang mga kagalang-galang na mga anghel bilang pagsasagawa ng ‘Tawaf,’

52:5

Hassanor Alapa : Go so atp a mipoporo

Muhsin Khan : And by the roof raised high (i.e. the heaven).

Sahih International : And [by] the heaven raised high

Pickthall : And the roof exalted,

Yusuf Ali : By the Canopy Raised High;

Shakir : And the elevated canopy

Dr. Ghali : And (by) the roof upraised,

Tafsir Jalalayn : and the raised roof, that is to say, the heaven,

Tagalog : At gayundin sa bubong na itinaas, na ito ay ang mababang kalangitan,

52:6

Hassanor Alapa : Go so ragat a lomlndb 1607

Muhsin Khan : And by the sea kept filled (or it will be fire kindled on the Day of Resurrection).

Sahih International : And [by] the sea filled [with fire],

Pickthall : And the sea kept filled,

Yusuf Ali : And by the Ocean filled with Swell;-

Shakir : And the swollen sea

Dr. Ghali : And (by) the sea seething,

Tafsir Jalalayn : and the swarming sea: that is to say, the one that is filled:

Tagalog : At sumumpa rin ang Allâh sa pamamagitan ng karagatan na mag-uumapaw na parang naglalagablab na apoy.

52:7

Hassanor Alapa : Ka mataan a so siksa o Kadnan ka na disomala a khitana dn a bnar

Muhsin Khan : Verily, the Torment of your Lord will surely come to pass,

Sahih International : Indeed, the punishment of your Lord will occur.

Pickthall : Lo! the doom of thy Lord will surely come to pass;

Yusuf Ali : Verily, the Doom of thy Lord will indeed come to pass;-

Shakir : Most surely the punishment of your Lord will come to pass;

Dr. Ghali : Surely your Lord's torment is indeed befalling;

Tafsir Jalalayn : lo! your Lord’s chastisement will assuredly take place, it will assuredly come down on those who deserve it;

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, ang kaparusahan ng Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, sa mga walang pananampalataya ay katiyakang magaganap,

52:8

Hassanor Alapa : A da dn a ba on khirn

Muhsin Khan : There is none that can avert it;

Sahih International : Of it there is no preventer.

Pickthall : There is none that can ward it off.

Yusuf Ali : There is none can avert it;-

Shakir : There shall be none to avert it;

Dr. Ghali : In no way (can) there be any repelling.

Tafsir Jalalayn : there is none that can avert it, from such [a deserving one].

Tagalog : Na walang sinuman ang makapipigil sa pagdating nito,

52:9

Hassanor Alapa : Sa sagawii a magiling so kawang sa samporna a kagiling

Muhsin Khan : On the Day when the heaven will shake with a dreadful shaking,

Sahih International : On the Day the heaven will sway with circular motion

Pickthall : On the day when the heaven will heave with (awful) heaving,

Yusuf Ali : On the Day when the firmament will be in dreadful commotion.

Shakir : On the day when the heaven shall move from side to side

Dr. Ghali : The Day when the heaven whirls with (awful) whirling.

Tafsir Jalalayn : On the day (yawma is operated by la-wāqi‘un, ‘will assuredly take place’) when the heaven will heave with a great heaving, [when it will] move and spin,

Tagalog : Sa Araw na yayanig ang kalangitan at mawawasak ang istraktura o kaayusan nito at magkakasalpukan ang mga bahagi nito, at ito ang katapusan ng buhay dito sa daigdig,

52:10

Hassanor Alapa : Ago malalagoy so manga palaw sa palalagoy 1608

Muhsin Khan : And the mountains will move away with a (horrible) movement.

Sahih International : And the mountains will pass on, departing -

Pickthall : And the mountains move away with (awful) movement,

Yusuf Ali : And the mountains will fly hither and thither.

Shakir : And the mountains shall pass away passing away (altogether).

Dr. Ghali : And the mountains travel with (awful) traveling.

Tafsir Jalalayn : and the mountains move with a great motion, becoming scattered dust, this is the Day of Resurrection.

Tagalog : At gagalaw at aalis ang mga kabundukan mula sa kinaroroonan nito na gagalaw na tulad ng mabilis (nakapangingilabot) na paggalaw ng mga ulap.

52:11

Hassanor Alapa : Na so siksa a wayl sa alongan oto na bagian o manga taw a giimamakambokhag

Muhsin Khan : Then woe that Day to the beliers;

Sahih International : Then woe, that Day, to the deniers,

Pickthall : Then woe that day unto the deniers

Yusuf Ali : Then woe that Day to those that treat (Truth) as Falsehood;-

Shakir : So woe on that day to those who reject (the truth),

Dr. Ghali : Then woe upon that day to the beliers.

Tafsir Jalalayn : Woe then, terrible chastisement [will come], on that day to the deniers, of the messengers,

Tagalog : Na kung kaya, magaganap ang kapahamakan sa Araw na yaon sa mga tumanggi,

52:12

Hassanor Alapa : A siran oto na madadalm siran sa kanggo-lawla sa marata a masasablaw siran.

Muhsin Khan : Who are playing in falsehood.

Sahih International : Who are in [empty] discourse amusing themselves.

Pickthall : Who play in talk of grave matters;

Yusuf Ali : That play (and paddle) in shallow trifles.

Shakir : Those who sport entering into vain discourses.

Dr. Ghali : They are the ones who play at their wading, (i.e., become absorbed)

Tafsir Jalalayn : those who play around in vain talk, [in] falsehood, that is to say, those who are busily engaged with their disbelief;

Tagalog : Na sila ay ang mga yaong patuloy na naglalaro sa kamalian at itinuturing nila ang ‘Deen’ (o Relihiyon) na katatawanan at ito ay kanilang pinaglalaruan.

52:13

Hassanor Alapa : Sa sagwii a isomag siran sa mabasng ko Naraka Jahannam sa samporna a kasomag

Muhsin Khan : The Day when they will be pushed down by force to the Fire of Hell, with a horrible, forceful pushing.

Sahih International : The Day they are thrust toward the fire of Hell with a [violent] thrust, [its angels will say],

Pickthall : The day when they are thrust with a (disdainful) thrust, into the fire of hell

Yusuf Ali : That Day shall they be thrust down to the Fire of Hell, irresistibly.

Shakir : The day on which they shall be driven away to the fire of hell with violence.

Dr. Ghali : The Day when they are repulsed to the fire of Hell with (contemptuous) repulsing.

Tafsir Jalalayn : the day when they will be thrust with a violent thrust into Hell, [when] they will be pushed violently (this [last clause, yawma yuda‘‘ūna ilā nāri jahannama da‘‘an] is a substitution for yawma tamūru, ‘the day when [the heaven] will heave’) and it will be said to them in reproach:

Tagalog : Ang Araw na itutulak sila na mga walang pananampalataya nang matinding pagkakatulak at sapilitan at pagpapahamak tungo sa Impiyernong-Apoy, at sasabihin sa kanila bilang pag-aalipusta:

52:14

Hassanor Alapa : tharoon kiran a) giai so Naraka a so miaadn kano ron a gii niyo pakambokhagn

Muhsin Khan : This is the Fire which you used to belie.

Sahih International : "This is the Fire which you used to deny.

Pickthall : (And it is said unto them): This is the Fire which ye were wont to deny.

Yusuf Ali : "This:, it will be said, "Is the Fire,- which ye were wont to deny!

Shakir : This is the fire which you used to give the lie to.

Dr. Ghali : "This is the Fire that you used to cry lies to!

Tafsir Jalalayn : ‘This is the Fire which you used to deny!

Tagalog : Ito na ang Impiyernong-Apoy na kinasanayan ninyong tanggihan.

52:15

Hassanor Alapa : Ba ini salamankiro antaa ka skano na di niyo phangaiilay

Muhsin Khan : Is this magic, or do you not see?

Sahih International : Then is this magic, or do you not see?

Pickthall : Is this magic, or do ye not see?

Yusuf Ali : "Is this then a fake, or is it ye that do not see?

Shakir : Is it magic then or do you not see?

Dr. Ghali : So, is this magic, or is it you (who) do not behold?

Tafsir Jalalayn : Is this then sorcery, [this] chastisement that you see — as you were wont to say about the revelation, that it was sorcery — or is it that you do not see?

Tagalog : Ito bang nasasaksihan ninyo na kaparusahan ay isang salamangka (lamang) o kayo ba ay hindi nakakikita?

52:16

Hassanor Alapa : Sombo kano ron sa thigr kano o di na di khano pthigr ka mlagid rkano to, aya imbalas rkano na so nganin a miaadn kano a gii niyo pangamaln

Muhsin Khan : Taste you therein its heat, and whether you are patient of it or impatient of it, it is all the same. You are only being requited for what you used to do.

Sahih International : [Enter to] burn therein; then be patient or impatient - it is all the same for you. You are only being recompensed [for] what you used to do."

Pickthall : Endure the heat thereof, and whether ye are patient of it or impatient of it is all one for you. Ye are only being paid for what ye used to do.

Yusuf Ali : "Burn ye therein: the same is it to you whether ye bear it with patience, or not: Ye but receive the recompense of your (own) deeds."

Shakir : Enter into it, then bear (it) patiently, or do not bear (it) patiently, it is the same to you; you shall be requited only (for) what you did.

Dr. Ghali : Roast in it! So (endure) patiently (in it) or do not (endure) patiently, equal it is to you! Surely you are only being recompensed for whatever you were doing."

Tafsir Jalalayn : Burn in it! And whether you endure, it, or do not endure, your endurance and your anguish, will be the same for you, because your endurance will be of no use to you. You are only being requited for what you used to do’, that is to say, [only] the requital for it.

Tagalog : Lasapin ninyo ang init ng apoy nito at tiisin ninyo ang sidhi at tindi ng sakit nito, o di man ninyo ito titiisin ay hindi pa rin pagagaanin sa inyo ang kaparusahan magpakailanman at kailanman ay hindi na kayo makaaalis pa mula rito, na kung kaya, pareho rin kung nagtiis kayo o hindi, katiyakang tinutumbasan lamang kayo sa anuman na inyong ginawa sa daigdig.

52:17

Hassanor Alapa : Mataan a so miamananggila na madadalm siran sa manga kasorgaan ago limo 1609

Muhsin Khan : Verily, the Muttaqun (pious - see V.2:2) will be in Gardens (Paradise), and Delight.

Sahih International : Indeed, the righteous will be in gardens and pleasure,

Pickthall : Lo! those who kept their duty dwell in gardens and delight,

Yusuf Ali : As to the Righteous, they will be in Gardens, and in Happiness,-

Shakir : Surely those who guard (against evil) shall be in gardens and bliss

Dr. Ghali : Surely the pious will be in Gardens and Bliss,

Tafsir Jalalayn : Truly the God-fearing will be amid gardens and bliss,

Tagalog : Katiyakan, ang mga matakutin sa Allâh ay nasa mga Hardin at dakilang kasiyahan,

52:18

Hassanor Alapa : A sasawitan iran so nganin a inibgay kiran o Kadnan iran ago lininding siran o Kadnan iran ko siksa o naraka a Jahīm

Muhsin Khan : Enjoying in that which their Lord has bestowed on them, and (the fact that) their Lord saved them from the torment of the blazing Fire.

Sahih International : Enjoying what their Lord has given them, and their Lord protected them from the punishment of Hellfire.

Pickthall : Happy because of what their Lord hath given them, and (because) their Lord hath warded off from them the torment of hell-fire.

Yusuf Ali : Enjoying the (Bliss) which their Lord hath bestowed on them, and their Lord shall deliver them from the Penalty of the Fire.

Shakir : Rejoicing because of what their Lord gave them, and their Lord saved them from the punishment of the burning fire.

Dr. Ghali : Jesting with what their Lord has brought them, and their Lord will protect them from the torment of Hell-Fire__

Tafsir Jalalayn : rejoicing, delighting, in what (bi-mā relates to the verbal action) their Lord has given them, and [that] their Lord has shielded them from the chastisement of Hell-fire (wa-waqāhum rabbuhum ‘adhāba’l-jahīmi is a supplement to ātāhum, ‘[what He] has given them’, in other words, [rejoicing] in their having been given [this reward] and shielded [from Hell-fire]).

Tagalog : Nagpapakasiya sila sa anumang ipinagkaloob ng Allâh sa kanila roon na mga kasiyahan na iba’t ibang uri, at iniligtas sila ng Allâh mula sa kaparusahan sa Impiyerno.

52:19

Hassanor Alapa : Kan kano ago inom kano sa mnpnk a kapipia ginawa sabap ko nganin a miaadn kano a gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : "Eat and drink with happiness because of what you used to do."

Sahih International : [They will be told], "Eat and drink in satisfaction for what you used to do."

Pickthall : (And it is said unto them): Eat and drink in health (as a reward) for what ye used to do,

Yusuf Ali : (To them will be said:) "Eat and drink ye, with profit and health, because of your (good) deeds."

Shakir : Eat and drink pleasantly for what you did,

Dr. Ghali : "Eat and drink, (rejoicing) with wholesome appetite for whatever you were doing."__

Tafsir Jalalayn : And it will said to them: ‘Eat and drink in full enjoyment (hanī’an is a circumstantial qualifier, that is to say, muhanna’īna) [as a reward] for what (bi-mā: the bi- is causative) you used to do’.

Tagalog : Kumain at uminom kayo nang may kagalakan; bilang katumbas ng inyong nagawa na mga kabutihan sa daigdig.

52:20

Hassanor Alapa : Sa domdrang siran sa manga kantir a rarantarn ago piakapangaroma Mi siran sa manga midadari

Muhsin Khan : They will recline (with ease) on thrones arranged in ranks. And We shall marry them to Houris (female, fair ones) with wide lovely eyes.

Sahih International : They will be reclining on thrones lined up, and We will marry them to fair women with large, [beautiful] eyes.

Pickthall : Reclining on ranged couches. And we wed them unto fair ones with wide, lovely eyes.

Yusuf Ali : They will recline (with ease) on Thrones (of dignity) arranged in ranks; and We shall join them to Companions, with beautiful big and lustrous eyes.

Shakir : Reclining on thrones set in lines, and We will unite them to large-eyed beautiful ones.

Dr. Ghali : Reclining upon ranged settees. And We will marry them to wide-eyed huras.

Tafsir Jalalayn : [They will be] reclining (muttaki’īna is a circumstantial qualifier referring to the concealed subject of God’s words fī jannātin, ‘amid gardens’) on ranged couches, [arranged] one next to the other, and We will wed them (zawwajnāhum is a supplement to jannātin, ‘gardens’, meaning ‘We will couple them’) to beautiful houris, of wide and beautiful eyes.

Tagalog : At sila ay nakasandal sa mga trono na magkakaharap, at pinagkalooban Namin sila ng mga asawa na mga mapuputi na mga magagandang kababaihan na mga maluluwang na kaibig-ibig ang kanilang mga mata.

52:21
Hassanor Alapa : Go siran oto a miamaratiaya ago inonotan siran o manga moriataw iran sa paratiaya 1610 na initapi Ami kiran so manga moriataw iran ago da a libat Ami kiran ko (balas o manga) galbk iran a mlk bo, sa langowan a taw na sii ko pizokat iyan na sanda on (so ginawa niyan ko kambalasi ron ago so kaziksaa on).

Muhsin Khan : And those who believe and whose offspring follow them in Faith, to them shall We join their offspring, and We shall not decrease the reward of their deeds in anything. Every person is a pledge for that which he has earned.

Sahih International : And those who believed and whose descendants followed them in faith - We will join with them their descendants, and We will not deprive them of anything of their deeds. Every person, for what he earned, is retained.

Pickthall : And they who believe and whose seed follow them in faith, We cause their seed to join them (there), and We deprive them of nought of their (life's) work. Every man is a pledge for that which he hath earned.

Yusuf Ali : And those who believe and whose families follow them in Faith,- to them shall We join their families: Nor shall We deprive them (of the fruit) of aught of their works: (Yet) is each individual in pledge for his deeds.

Shakir : And (as for) those who believe and their offspring follow them in faith, We will unite with them their offspring and We will not diminish to them aught of their work; every man is responsible for what he shall have wrought.

Dr. Ghali : And the ones who believed, and their offspring closely followed them in belief, We will join their offspring with them, and in no way will We withhold from them anything of their deed (s); every person will be a constant pledge for whatever he has earned,

Tafsir Jalalayn : And those who believed (wa’lladhīna āmanū, the subject) and whom We made to be followed (wa-atba‘nāhum: a variant reading has wa’ttaba‘athum, ‘and there followed them’, as a supplement to āmanū, ‘who believed’) by their descendants (dhurrīyātihim: a variant reading [for this plural] has dhurrīyatuhum), young and old, in faith, on the part of the older ones and on the part of the parents in [their] young ones (the predicate [of the subject above] is [the following, alhaqnā bihim), We will make their, mentioned, descendants join them, in Paradise, so that they are in the same degree [of reward], even though they might not have performed the same [meritorious] deeds as them [to deserve this equal status], a way of honouring the parents by having their children join them [again]; and We will not deprive them (read alatnāhum or alitnāhum), [We will not] diminish [them], of anything (min shay’in: min is extra) of their deeds, in order to add it to the deeds of their children. Every man is subject to what he has earned, of good or evil deeds, and will be requited for evil and rewarded for good.

Tagalog : At ang mga yaong naniwala sa Allâh at sinunod sila ng kanilang mga anak sa paniniwala, ay ipinararating Namin sa kanilang mga anak ang kanilang magiging antas sa ‘Al-Jannah’ (Hardin), kahit hindi nila naabot ang gawain ng kanilang mga magulang; upang higit na masiyahan ang paningin ng kanilang mga magulang dahil sa kanilang mga anak na naging kapareho nila ang antas sa ‘Al-Jannah’ (Hardin), na kung kaya, pagsasamahin sila sa pinakamagandang pagsasama at kailanman ay wala Kaming anumang ibabawas sa gantimpala ng kanilang mga gawain. Bawa’t tao ay mananagot sa anuman na kanyang nagawa at di niya pananagutan ang kasalanan ng ibang tao.

52:22

Hassanor Alapa : Go inomanan Ami siran sa onga a sapad ago sapo’ a pd sa nganin a pkhababayaan iran (so taam iyan)

Muhsin Khan : And We shall provide them with fruit and meat, such as they desire.

Sahih International : And We will provide them with fruit and meat from whatever they desire.

Pickthall : And We provide them with fruit and meat such as they desire.

Yusuf Ali : And We shall bestow on them, of fruit and meat, anything they shall desire.

Shakir : And We will aid them with fruit and flesh such as they desire.

Dr. Ghali : And We will supply them with fruits and flesh such as they crave for.

Tafsir Jalalayn : And We will supply them, We will enhance for them [their provision], from time to time, with fruits and meat, such as they desire, even if they do not request it openly.

Tagalog : At daragdagan Namin sila ng higit pa sa nabanggit na kasiyahan na mga prutas at mga karne na napakasarap,

52:23

Hassanor Alapa : Sa gii siran dadawa-ga sa manga baso (a panginginomn) 1611 a daa ba on kabrg ago da a marata on (a katharo ko masa a kaphaginoma on)

Muhsin Khan : There they shall pass from hand to hand a (wine) cup, free from any Laghw (dirty, false, evil vague talk between them), and free from sin (because it will be legal for them to drink).

Sahih International : They will exchange with one another a cup [of wine] wherein [results] no ill speech or commission of sin.

Pickthall : There they pass from hand to hand a cup wherein is neither vanity nor cause of sin.

Yusuf Ali : They shall there exchange, one with another, a (loving) cup free of frivolity, free of all taint of ill.

Shakir : They shall pass therein from one to another a cup wherein there shall be nothing vain nor any sin.

Dr. Ghali : Therein they will (obligingly) contend with one another cups, and there is no idle talk, and no room for vice.

Tafsir Jalalayn : They will pass from one to another therein, in Paradise, a cup, [of] wine, wherein is neither vain talk, which might come about between them as a result of drinking it, nor cause for sin, thereby, that might befall them — in contrast to [the case with] the wine of this world.

Tagalog : At kabilang sa mga kasiyahan na ito ay sila sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) ay nagpapasahan ng mga inumin na nasa kopita ng alak; upang lalong mabuo ang kanilang kasiyahan, at itong inumin na ito ay hindi katulad ng alak sa daigdig, dahil hindi nahihilo ang isip ng umiinom nito at hindi nakagagawa ng anumang kahalayan at walang kabuluhang bagay at hindi nakapagsasalita ng kasalanan.

52:24

Hassanor Alapa : Go phliotn siran a manga wata a maroni a rk iran a datar o ba siran manga montiya a matotonkop 1612

Muhsin Khan : And there will go round boy-servants of theirs, to serve them as if they were preserved pearls.

Sahih International : There will circulate among them [servant] boys [especially] for them, as if they were pearls well-protected.

Pickthall : And there go round, waiting on them menservants of their own, as they were hidden pearls.

Yusuf Ali : Round about them will serve, (devoted) to them, young male servants (handsome) as Pearls well-guarded.

Shakir : And round them shall go boys of theirs as if they were hidden pearls.

Dr. Ghali : And (there) go round them youths of their own, as if they were nestled pearl (s);

Tafsir Jalalayn : And there will circulate from all around them, for service, youths, delicate [in demeanour], of their own, as if, in terms of their beauty and immaculateness, they were hidden pearls, preserved inside shells, because when it [a pearl] is inside it, it is better than one that is not.

Tagalog : At nakapalibot sa kanila ang mga kabataan na itinalaga upang manilbihan sa kanila, na sila na mga kabataan na ito dahil sa linis, kaputian at kaayusan ay para silang mga perlas na iningatan.

52:25

Hassanor Alapa : Sa mizasangora so oman i isa kiran sa giimamagizai

Muhsin Khan : And some of them draw near to others, questioning.

Sahih International : And they will approach one another, inquiring of each other.

Pickthall : And some of them draw near unto others, questioning,

Yusuf Ali : They will advance to each other, engaging in mutual enquiry.

Shakir : And some of them shall advance towards others questioning each other.

Dr. Ghali : And some of them come forward to others, asking one another (Literally: some (others) (questions).

Tafsir Jalalayn : And some among them will turn to one another, questioning each other — they ask one another about how they were in the past and what they have now attained, in their delight and acknowledgement of the grace [of God to them].

Tagalog : At magkakaharap ang mga nasa ‘Al-Jannah’ na tatanungin nila ang isa’t isa sa dakilang bagay na kanilang natamo at ang mga kadahilanan nito,

52:26

Hassanor Alapa : Sa pitharo iran a miaadn kami sa miaona ko manga pamiliya mi a maalkn kami (ko manga siksa Iyan)

Muhsin Khan : Saying: "Aforetime, we were afraid with our families (from the punishment of Allah).

Sahih International : They will say, "Indeed, we were previously among our people fearful [of displeasing Allah ].

Pickthall : Saying: Lo! of old, when we were with our families, we were ever anxious;

Yusuf Ali : They will say: "Aforetime, we were not without fear for the sake of our people.

Shakir : Saying: Surely we feared before on account of our families:

Dr. Ghali : They say, "Surely we were before among our families, (feeling) timorous;

Tafsir Jalalayn : They say, as an intimation of the reason for this attainment: ‘Truly, before, amid our families, in the world, we used to be ever anxious, afraid of God’s chastisement;

Tagalog : Na kanilang sasabihin: Katiyakan, tayo noong nasa daigdig pa na kasa-kasama natin ang ating mga pamilya ay natatakot tayo sa Allâh na ating ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kinatatakutan natin ang Kanyang kaparusahan sa Araw ng Muling Pagkabuhay,

52:27

Hassanor Alapa : Na inipangalimo kami o Allāh ago lininding kami Niyan ko siksa a phangsb (so kasakit iyan ko manga pso o kobal).

Muhsin Khan : "But Allah has been gracious to us, and has saved us from the torment of the Fire.

Sahih International : So Allah conferred favor upon us and protected us from the punishment of the Scorching Fire.

Pickthall : But Allah hath been gracious unto us and hath preserved us from the torment of the breath of Fire.

Yusuf Ali : "But Allah has been good to us, and has delivered us from the Penalty of the Scorching Wind.

Shakir : But Allah has been gracious to us and He has saved us from the punishment of the hot wind:

Dr. Ghali : Then Allah was bounteous to us, and protected us from the torment of the Pestilential Wind.

Tafsir Jalalayn : but God showed us favour, through [His] forgiveness, and shielded us from the piercing chastisement (al-samūm), the Fire, so called because it penetrates the pores (al-masāmm); and they say, also by way of intimation:

Tagalog : Na kung kaya, ipinagkaloob ng Allâh sa atin ang Patnubay at Gabay, at iniligtas mula sa masidhing parusa sa Impiyerno, na ito ay Apoy at ang init nito.

52:28

Hassanor Alapa : Miaadn kami sa miaona a pphamangni kami Ron a skaniyan so Mapia a Masalinggagawn

Muhsin Khan : "Verily, We used to invoke Him (Alone and none else) before. Verily, He is Al-Barr (the Most Subtle, Kind, Courteous, and Generous), the Most Merciful."

Sahih International : Indeed, we used to supplicate Him before. Indeed, it is He who is the Beneficent, the Merciful."

Pickthall : Lo! we used to pray unto Him of old. Lo! He is the Benign, the Merciful.

Yusuf Ali : "Truly, we did call unto Him from of old: truly it is He, the Beneficent, the Merciful!"

Shakir : Surely we called upon Him before: Surely He is the Benign, the Merciful.

Dr. Ghali : Surely we used earlier to invoke Him; surely He, Ever He, is The Ever-Benign, The Ever-Merciful."

Tafsir Jalalayn : indeed before, that is, in the world, we used to call on Him, worship Him, affirming His Oneness. Verily He is (read innahu as the beginning of a new [independent] sentence, even if it introduces the reason in terms of its import; or read annahu as a reason in terms of the [syntactical] order of the words) the Benign, the Beneficent, the True to His promise, the Merciful, One of tremendous mercy.

Tagalog : At katiyakan, tayo noon ay nagsusumamo na sumasamba sa Kanya na Bukod-Tangi na hindi tayo sumamba ng iba bukod sa Kanya, na hinihingi natin na iligtas tayo sa masidhing parusa at iparating sa atin ang walang hanggang kaligayahan, na kung kaya, dininig Niya tayo at ipinagkaloob ang ating kahilingan, dahil walang pag-aalinlangang Siya ay ‘Al-Barr’ – ang Pinakamabait, Kapita-pitagan, at Ganap na Mapagbigay, na ‘Ar-Raheem’ – Napakamawain at Ganap na Mapagmahal. At kabilang sa Kanyang Kabaitan at Awa sa atin ay ipinagkaloob Niya sa atin ang Kanyang Pagmamahal at ‘Al-Jannah’ (Hardin), at iniligtas tayo mula sa Kanyang galit at sa Impiyerno.

52:29

Hassanor Alapa : Pamakatadm ka (hay Mohammad) ka kna ka o ba sii ko limo o Kadnan ka na ba ka pndarpai (a shaytan odi na Jinn) ago di ka pn pmbthangn

Muhsin Khan : Therefore, remind and preach (mankind, O Muhammad SAW of Islamic Monotheism). By the Grace of Allah, you are neither a soothsayer, nor a madman.

Sahih International : So remind [O Muhammad], for you are not, by the favor of your Lord, a soothsayer or a madman.

Pickthall : Therefor warn (men, O Muhammad). By the grace of Allah thou art neither soothsayer nor madman.

Yusuf Ali : Therefore proclaim thou the praises (of thy Lord): for by the Grace of thy Lord, thou art no (vulgar) soothsayer, nor art thou one possessed.

Shakir : Therefore continue to remind, for by the grace of your Lord, you are not a soothsayer, or a madman.

Dr. Ghali : Then remind! So in no way are you (The Prophet) by your Lord's favor a soothsayer or a madman.

Tafsir Jalalayn : So remind, persist in reminding the idolaters and do not desist [from this] even if they say to you that you are a soothsayer or a madman. For by the grace of your Lord, by His bestowal of grace on you, you are neither soothsayer (bi-kāhinin is the predicate of mā) nor madman (wa-lā majnūnin, a supplement to it).

Tagalog : Paalalahanan mo sila, O Muhammad, sa pamamagitan ng Banal na Qur’ân, na kung saan ikaw ay pinagpahayagan nito, dahil ikaw na pinagkalooban ng Allâh ng pagiging Propeta at talino ay hindi manghuhula sa mga ‘Ghayb’ (mga bagay na di-nakikita) na wala kang kaalam-alam at hindi ka rin nasiraan ng bait na hindi mo alam kung ano ang iyong sinasabi, na tulad ng kanilang inaangkin.

52:30

Hassanor Alapa : Antaa ka ba iran giitharoa a skaniyan na pababayok a pphnayawn ami ron so kasogat iyan a kaantior (so kapatay niyan)

Muhsin Khan : Or do they say: "(Muhammad SAW is) a poet! We await for him some calamity by time!

Sahih International : Or do they say [of you], "A poet for whom we await a misfortune of time?"

Pickthall : Or say they: (he is) a poet, (one) for whom we may expect the accident of time?

Yusuf Ali : Or do they say:- "A Poet! we await for him some calamity (hatched) by Time!"

Shakir : Or do they say: A poet, we wait for him the evil accidents of time.

Dr. Ghali : Or even do they say, "He is a poet for whom we await the uncertainty (i.e., the calamity of death; literally: the suspicion of fortune or fate) of fortune?"

Tafsir Jalalayn : Or (am means bal) do they say, that he is: ‘A poet, for whom we may await the accidents of fate?’, the vicissitudes of time, so that he will just die like other poets.

Tagalog : Sinasabi ba ng mga ‘Mushrikûn’ – sumasamba ng iba bukod sa Allâh – sa iyo, O Muhammad: Siya ay isang manunula na inaabangan na lamang namin ang takdang panahon na siya ay mamatay?

52:31

Hassanor Alapa : Na tharo anka a nayaw kano ka sakn na pd iyo a phnayaw

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW to them): "Wait! I am with you, among the waiters!"

Sahih International : Say, "Wait, for indeed I am, with you, among the waiters."

Pickthall : Say (unto them): Except (your fill)! Lo! I am with you among the expectant.

Yusuf Ali : Say thou: "Await ye!- I too will wait along with you!"

Shakir : Say: Wait, for surely I too with you am of those who wait.

Dr. Ghali : Say, "Await! So surely I will be with you among the awaiting ones."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Await!, my death. For I too will be with you awaiting’, your death. They were then chastised with [death by] the sword on the day of Badr.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila: Hintayin na ninyo ang aking kamatayan dahil ako sa katunayan ay naghihintay din kasama ninyo ng pagdating ng kaparusahan sa inyo at makikita ninyo kung sino ang magtatagumpay.

52:32

Hassanor Alapa : Antaa ka ba kiran 1613 phzogoon o manga katao iran ankai, anta a ka ba siran pagtaw a somosobra (ko kandarowaka)

Muhsin Khan : Do their minds command them this [i.e. to tell a lie against you (Muhammad SAW)] or are they people exceeding the bounds (i.e. from Belief in Allah to disbelief).

Sahih International : Or do their minds command them to [say] this, or are they a transgressing people?

Pickthall : Do their minds command them to do this, or are they an outrageous folk?

Yusuf Ali : Is it that their faculties of understanding urge them to this, or are they but a people transgressing beyond bounds?

Shakir : Nay! do their understandings bid them this? Or are they an inordinate people?

Dr. Ghali : Or even do their immature understandings command them to do this?

Tafsir Jalalayn : Or do their faculties of understanding prompt them to [say] this?, their saying to him: [you are either] a sorcerer, a poet, a soothsayer or a madman, in other words, they do not [in reality] prompt them to [say] this. Or (am, [in effect] means bal, ‘rather’) are they a rebellious lot?, because of their obstinacy.

Tagalog : O di kaya ay inuutusan mo ba sila na mga pinasisinungalingan ang kanilang kaisipan sa ganitong salitang magkakasalungat (dahil ang katangian ng pagiging manghuhula, manunula at pagkasira ng kaisipan ay hindi maaaring mangyari sa isang tao nang magkakasabay), sa halip sila ay mga tao na lumalampas sa hangganang itinakda ng Allâh sa pamamagitan ng mga ganitong gawain.

52:33

Hassanor Alapa : Antaa ka ba iran giitharoa (a so Qur’ān) na pianaro iyan sa kapangantang, ogaid na di siran pharatiaya

Muhsin Khan : Or do they say: "He (Muhammad SAW) has forged it (this Quran)?" Nay! They believe not!

Sahih International : Or do they say, "He has made it up"? Rather, they do not believe.

Pickthall : Or say they: He hath invented it? Nay, but they will not believe!

Yusuf Ali : Or do they say, "He fabricated the (Message)"? Nay, they have no faith!

Shakir : Or do they say: He has forged it. Nay! they do not believe.

Dr. Ghali : Or even are they an inordinate people?. Or even do they say, "He talked it foolishly?" No indeed, (but) they do not believe.

Tafsir Jalalayn : Or do they say, ‘He has improvised it?’, he has concocted the Qur’ān. He has not concocted it; Rather they do not believe, out of arrogance. If they [continue to] say that he has concocted it:

Tagalog : O sinasabi ba nila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh , na inimbento ni Muhammad ang Banal na Qur’ân mula sa kanyang sarili? Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan kundi hindi talaga sila mga naniwala, dahil kung naniwala sila ay hindi sila magsasabi ng ganito.

52:34

Hassanor Alapa : Talingoma siran sa katharo a datar iyan amay ka toman Siran

Muhsin Khan : Let them then produce a recital like unto it (the Quran) if they are truthful.

Sahih International : Then let them produce a statement like it, if they should be truthful.

Pickthall : Then let them produce speech the like thereof, if they are truthful.

Yusuf Ali : Let them then produce a recital like unto it,- If (it be) they speak the truth!

Shakir : Then let them bring an announcement like it if they are truthful.

Dr. Ghali : Then let them come up with a discourse like this, in case they are sincere.

Tafsir Jalalayn : Then let them bring a, concocted, discourse like it, if they are truthful, in what they say.

Tagalog : Na kung kaya, magpakita sila ng mga paghahayag na katulad ng Banal na Qur’ân kung sila ay mga totoo sa kanilang pag-aangkin na si Muhammad ay inimbento lamang ito.

52:35

Hassanor Alapa : Antaa ka ba siran inadn a phoon sa da, antaa ka ba siran so pphangadn 1614

Muhsin Khan : Were they created by nothing, or were they themselves the creators?

Sahih International : Or were they created by nothing, or were they the creators [of themselves]?

Pickthall : Or were they created out of naught? Or are they the creators?

Yusuf Ali : Were they created of nothing, or were they themselves the creators?

Shakir : Or were they created without there being anything, or are they the creators?

Dr. Ghali : Or even were they created out of nothing? Or even are they the creators?

Tafsir Jalalayn : Or were they created out of nothing?, [that is] without a Creator. Or are they the creators?, of themselves. It makes no sense for a created thing to have no creator, nor can a thing that will cease to existent [have the power to] create. There must be a Creator of them, and that is God, the One, so why do they not affirm His Oneness and believe in His Messenger and His Book?

Tagalog : O sila ba na mga ‘Mushrikûn’ – sumasamba ng iba bukod sa Allâh – ay nilikha nang walang tagapaglikha, o sila mismo ang naglikha ng kanilang mga sarili? Ang dalawang bagay na ito ay parehong mali at imposible na kailanman ay hindi maaaring maging totoo. Na kung kaya, pinatunayan ng Allâh na Siya ang lumikha sa kanila, at Siya lamang ang Bukod-Tangi na walang dapat na sambahin bukod sa Kanya.

52:36

Hassanor Alapa : Antaa ka ba iran inadn so manga langit ago so lopa ogaid na di siran pthomankd. 1615

Muhsin Khan : Or did they create the heavens and the earth? Nay, but they have no firm Belief.

Sahih International : Or did they create the heavens and the earth? Rather, they are not certain.

Pickthall : Or did they create the heavens and the earth? Nay, but they are sure of nothing!

Yusuf Ali : Or did they create the heavens and the earth? Nay, they have no firm belief.

Shakir : Or did they create the heavens and the earth? Nay! they have no certainty.

Dr. Ghali : Or even did they create the heavens and the earth? No indeed, (but) they have no certitude.

Tafsir Jalalayn : Or did they create the heavens and the earth? Nor can any but God, the Creator, have created them, so why do they not worship Him? Nay, but they are not certain, of Him, for otherwise they would have believed in His Prophet.

Tagalog : O nilikha ba nila ang mga kalangitan at kalupaan na ang ganitong pagkakalikha ay napakaganda? Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan kundi bagkus ay hindi talaga sila naniniwala sa kaparusahan ng Allâh kaya sila ay sumasamba ng iba.

52:37

Hassanor Alapa : Anta a ka ba zisii kiran so manga pondowa o Kadnan ka, anta a ka ba siran so makalalankolob

Muhsin Khan : Or are with them the treasures of your Lord? Or are they the tyrants with the authority to do as they like?

Sahih International : Or have they the depositories [containing the provision] of your Lord? Or are they the controllers [of them]?

Pickthall : Or do they own the treasures of thy Lord? Or have they been given charge (thereof)?

Yusuf Ali : Or are the Treasures of thy Lord with them, or are they the managers (of affairs)?

Shakir : Or have they the treasures of your Lord with them? Or have they been set in absolute authority?

Dr. Ghali : Or even do they have in their presence the treasuries of your Lord? Or even are they the dominators?

Tafsir Jalalayn : Or do they possess the treasuries of your Lord?, in the way of prophethood, provision and other matters, so that they are able to assign what they will exclusively to whom they will? Or are they the ones in control?, [or] are they the mighty ones who hold sway? (the verb [from musaytirūna] is saytara, similar [in root form] to baytara, ‘to practice veterinary medicine’, or bayqara, ‘to corrupt’, ‘to ruin’).

Tagalog : O nasa pagtatangan ba nila ang mga imbakan ng mga biyaya ng Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na sila ang nangangasiwa nito, o sila ay mga mapagmalupit sa mga nilikha ng Allâh na mapang-api sa pamamagitan ng pangunguntrol at pang-aapi? Ang katotohanan ay hindi ang kanilang inaakala kundi sila ay mahihina at mga walang lakas.

52:38

Hassanor Alapa : Anta a ka ba adn a towak iran ko langit a miphamakin’g iran (ko manga kokoman roo) na talingoma so pphamakin’g kiran sa tanda a mapayag

Muhsin Khan : Or have they a stairway (to heaven), by means of which they listen (to the talks of the angels)? Then let their listener produce some manifest proof.

Sahih International : Or have they a stairway [into the heaven] upon which they listen? Then let their listener produce a clear authority.

Pickthall : Or have they any stairway (unto heaven) by means of which they overhear (decrees). Then let their listener produce some warrant manifest!

Yusuf Ali : Or have they a ladder, by which they can (climb up to heaven and) listen (to its secrets)? Then let (such a) listener of theirs produce a manifest proof.

Shakir : Or have they the means by which they listen? Then let their listener bring a clear authority.

Dr. Ghali : Or even do they have a ladder wherein they listen? Then let their listener come up with an evident, all- binding authority.

Tafsir Jalalayn : Or do they have a ladder, a means of ascension into the heaven, whereby they eavesdrop?, that is, at the top of which [they listen in], on the conversations of the angels, so that they are then able to dispute with the Prophet, as they claim. If that is what they assert: Then let their eavesdropper, [let] the one claiming to be able to listen [in on their conversations] on top of this [ladder], produce a manifest warrant, a plain and evident proof. Now, on account of the similarity of this assertion to their assertion that the angels are the daughters of God, He, exalted be He, says:

Tagalog : O mayroon ba silang hagdanan tungo sa kalangitan na napakikinggan nila sa pamamagitan nito ang kapahayagan, na kung kaya, ang pinanghahawakan nila ay totoo? Samakatuwid, magpakita ng malinaw na katibayan ang sinumang nag-aangking napakikinggan niya ang pagpapahayag bilang pagpapatunay ng kanyang pag-aangkin.

52:39

Hassanor Alapa : Anta a ka ba Niyan rk so manga wata a babay na rk iyo so manga wata a mama

Muhsin Khan : Or has He (Allah) only daughters and you have sons?

Sahih International : Or has He daughters while you have sons?

Pickthall : Or hath He daughters whereas ye have sons?

Yusuf Ali : Or has He only daughters and ye have sons?

Shakir : Or has He daughters while you have sons?

Dr. Ghali : Or even has He the daughters, and you have the sons?

Tafsir Jalalayn : Or does He have daughters, as you claim, whereas you have sons? Exalted be God above what you claim!

Tagalog : O ang Pagmamay-ari lamang ba ng Allâh ay mga anak na kababaihan at kayo ay pagmamay-ari ninyo ang mga anak na kalalakihan na tulad ng inyong pag-aangkin bilang kasinungalingan?

52:40

Hassanor Alapa : Antaa ka ba niyo siran phangnii sa sokay a siran ko kapakaphamayad sa otang na kappndan siran

Muhsin Khan : Or is it that you (O Muhammad SAW) ask a wage from them (for your preaching of Islamic Monotheism) so that they are burdened with a load of debt?

Sahih International : Or do you, [O Muhammad], ask of them a payment, so they are by debt burdened down?

Pickthall : Or askest thou (Muhammad) a fee from them so that they are plunged in debt?

Yusuf Ali : Or is it that thou dost ask for a reward, so that they are burdened with a load of debt?-

Shakir : Or do you ask them for a reward, so that they are overburdened by a debt?

Dr. Ghali : Or even do you ask them for a reward, (and) so they are weighed down with heavy fines?

Tafsir Jalalayn : Or are you asking them for a fee, a wage in return for what you have brought them in the way of religion, so that they are weighed down with debt?, [with] the liability for this, so that they are unable to submit [to God].

Tagalog : O nanghihingi ka ba sa kanila na mga ‘Mushrikin’ – sumasamba ng iba bukod sa Allâh – ng kabayaran bilang kapalit ng pagpaparating ng iyong mensahe sa kanila, na sila naman ay nahihirapan na ipatupad ang iyong kahilingan sa kanila?

52:41

Hassanor Alapa : Antaa ka ba zisii kiran so gayb sa pphanorat siran

Muhsin Khan : Or that the Ghaib (unseen) is with them, and they write it down?

Sahih International : Or have they [knowledge of] the unseen, so they write [it] down?

Pickthall : Or possess they the Unseen so that they can write (it) down?

Yusuf Ali : Or that the Unseen in it their hands, and they write it down?

Shakir : Or have they the unseen so that they write (it) down?

Dr. Ghali : Or even do they have in their presence the Unseen, (and) so they are writing (it) down?

Tafsir Jalalayn : Or do they have [access to] the Unseen, that is, the knowledge of it, so that they can write it down?, and are hence able to dispute with the Prophet (s) regarding the Resurrection and the matters relating to the Hereafter, as they claim.

Tagalog : O nasa kanila ba ang kaalaman hinggil sa mga ‘Ghayb’ – mga bagay na di-nakikita – na ito ay kanilang isinusulat at ibinabalita sa mga tao? Ang katotohanan ay hindi ang kanilang inaakala; dahil walang pag-aalinlangang walang sinuman ang nakaaalam ng anumang lihim sa mga kalangitan at kalupaan bukod sa Allâh

52:42

Hassanor Alapa : Antaa ka ba adn a bantak iran a gasta, na so siran oto a manga kafir na siran i thanaan o gasta (iran a marata) 1616

Muhsin Khan : Or do they intend a plot (against you O Muhammad SAW)? But those who disbelieve (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) are themselves in a plot!

Sahih International : Or do they intend a plan? But those who disbelieve - they are the object of a plan.

Pickthall : Or seek they to ensnare (the messenger)? But those who disbelieve, they are the ensnared!

Yusuf Ali : Or do they intend a plot (against thee)? But those who defy Allah are themselves involved in a Plot!

Shakir : Or do they desire a war? But those who disbelieve shall be the vanquished ones in war.

Dr. Ghali : Or even would they like plotting? Then the ones who have disbelieved are they who are (circumvented) in their plotting.

Tafsir Jalalayn : Or do they desire to outmanoeuvre?, you and have you killed, at the Assembly Council. But those who disbelieve, they are the outmanoeuvred ones!, the vanquished and the ones destroyed. God preserved him from them and then destroyed them at Badr.

Tagalog : O nagbabalak ba sila ng pakana laban sa Sugo ng Allâh at mananampalataya? Subali’t katiyakang bumabalik lamang sa kanilang mga sarili na mga walang pananampalataya ang kanilang mga masasamang pakana.

52:43

Hassanor Alapa : Antaa ka ba adn a tuhan iran a salakaw ko Allāh, miasotisoti so Allāh ko nganin a ipzakoto Iran

Muhsin Khan : Or have they an ilah (a god) other than Allah? Glorified be Allah from all that they ascribe as partners (to Him)

Sahih International : Or have they a deity other than Allah ? Exalted is Allah above whatever they associate with Him.

Pickthall : Or have they any god beside Allah? Glorified be Allah from all that they ascribe as partner (unto Him)!

Yusuf Ali : Or have they a god other than Allah? Exalted is Allah far above the things they associate with Him!

Shakir : Or have they a god other than Allah? Glory be to Allah from what they set up (with Him).

Dr. Ghali : Or even do they have a god, other than Allah? All Extolment be to Allah above whatever they associate (with Him)!

Tafsir Jalalayn : Or do they have a god other than God? Glory be to God [exalted is He] above any partners that they may ascribe!, to Him in the way of gods (the succession of interrogatives with am, ‘or’, are intended to express censure and rebuke).

Tagalog : O mayroon ba silang sinasamba na karapat-dapat na sambahin bukod sa Allâh? Luwalhati sa Allâh na Siya ay malayo mula sa anuman na kanilang sinasamba, dahil wala Siyang kahati sa Kanyang pagiging Tagapagmay-ari ng lahat at wala Siyang katambal sa Kanyang Kaisahan at sa pagsamba sa Kanya.

52:44

Hassanor Alapa : Amay ka makailay siran sa sagpik a phoon sa kawang a pkhaolog na tharoon iran a gabon a mabbnsk a oran

Muhsin Khan : And if they were to see a piece of the heaven falling down, they would say: "Clouds gathered in heaps!"

Sahih International : And if they were to see a fragment from the sky falling, they would say, "[It is merely] clouds heaped up."

Pickthall : And if they were to see a fragment of the heaven falling, they would say: A heap of clouds.

Yusuf Ali : Were they to see a piece of the sky falling (on them), they would (only) say: "Clouds gathered in heaps!"

Shakir : And if they should see a portion of the heaven coming down, they would say: Piled up clouds.

Dr. Ghali : And in case they saw a dark lump falling down from the heaven, they would say, "Accumulated clouds!"

Tafsir Jalalayn : And if they were to see a fragment, a portion, of the heaven falling, on them — as they say, Then make fragments of the heaven fall upon us [Q. 26:187], as a chastisement for them — they would say, this is: ‘A heap of clouds!’, piled on top of one another, that will bring us water; and so they do not believe.

Tagalog : At kapag nakita na ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh ang mga pira-pirasong kalangitan na bumabagsak sa kanila bilang parusa na hindi na nila mababago pa ang kalagayan nila na pagtanggi (kapag ito ay nangyari), ay sasabihin nila: Ito ay mga ulap na nagkumpul-kumpolan!

52:45

Hassanor Alapa : Bagakn ka siran sa taman sa mitmo siran ko gawii ran a so ron siran phaminsana (sa pinsan a kapatay)

Muhsin Khan : So leave them alone till they meet their Day, in which they will sink into a fainting (with horror).

Sahih International : So leave them until they meet their Day in which they will be struck insensible -

Pickthall : Then let them be (O Muhammad), till they meet their day, in which they will be thunder-stricken,

Yusuf Ali : So leave them alone until they encounter that Day of theirs, wherein they shall (perforce) swoon (with terror),-

Shakir : Leave them then till they meet that day of theirs wherein they shall be made to swoon (with terror):

Dr. Ghali : So, leave them out, till they meet their Day wherein they will be stunned. (i.e., thunderstruck)

Tafsir Jalalayn : So leave them until they encounter that day of theirs in which they will be thunderstruck, [in which] they will die;

Tagalog : Na kung kaya, hayaan mo na sila, O Muhammad, na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh hanggang sa sila ay makarating sa Araw na sila ay pupuksain, na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay.

52:46

Hassanor Alapa : Gawii a di kiran phakanggay a gona so gasta iran sa mlk bo ago di siran khatabangan

Muhsin Khan : The Day when their plotting shall not avail them at all nor will they be helped (i.e. they will receive their torment in Hell).

Sahih International : The Day their plan will not avail them at all, nor will they be helped.

Pickthall : A day in which their guile will naught avail them, nor will they be helped.

Yusuf Ali : The Day when their plotting will avail them nothing and no help shall be given them.

Shakir : The day on which their struggle shall not avail them aught, nor shall they be helped.

Dr. Ghali : The Day when their plotting will not avail them anything, nor will they be vindicated.

Tafsir Jalalayn : the day when their guile will avail them nothing (yawma lā yughnī is a substitution for yawmahumu, ‘that day of theirs’) and they will not be helped, they will [not] be protected from the chastisement in the Hereafter.

Tagalog : Sa Araw na hindi sila maililigtas ng kanilang pakana mula sa kaparusahan ng Allâh, at kailanman ay wala silang makatutulong upang sila ay mapangalagaan mula sa parusa ng Allâh.

52:47

Hassanor Alapa : Mataan a adn a bagian o siran oto a manga pananakoto a siksa a salakaw roo ogaid na so kadaklan kiran na di ran katawan

Muhsin Khan : And verily, for those who do wrong, there is another punishment (i.e. the torment in this world and in their graves) before this, but most of them know not. [Tafsir At-Tabari, Vol. 27, Page 36].

Sahih International : And indeed, for those who have wronged is a punishment before that, but most of them do not know.

Pickthall : And verily, for those who do wrong, there is a punishment beyond that. But most of them know not.

Yusuf Ali : And verily, for those who do wrong, there is another punishment besides this: But most of them understand not.

Shakir : And surely those who are unjust shall have a punishment besides that (in the world), but most of them do not know.

Dr. Ghali : And surely, for the ones who did injustice, there is a torment besides that, but most of them do not know.

Tafsir Jalalayn : And assuredly for those who do wrong, by their [persistence in] disbelief, there is a chastisement beyond that, in this world, before their death — thus they were punished with famine and drought for seven years, and with being killed on the day of Badr; but most of them do not know, that the chastisement will befall them.

Tagalog : At katiyakan, para sa kanila na mga masasama ay parusa rito sa daigdig bukod pa sa kaparusahan sa Kabilang-Buhay, na tulad ng pagpatay sa kanila o pagbihag at parusa sa libingan at iba pa, subali’t magkagayupaman ang karamihan sa kanila ay hindi nila ito batid.

52:48

Hassanor Alapa : Zabar ka ko kokoman o Kadnan ka ka mataan a ska na madadalm ko siap Ami ago tasbihn ka so bantogan o Kadnan ka ko masa a kapthindg ka (ko kiapakanaw) 1617

Muhsin Khan : So wait patiently (O Muhammad SAW) for the Decision of your Lord, for verily, you are under Our Eyes , and glorify the Praises of your Lord when you get up from sleep.

Sahih International : And be patient, [O Muhammad], for the decision of your Lord, for indeed, you are in Our eyes. And exalt [ Allah ] with praise of your Lord when you arise.

Pickthall : So wait patiently (O Muhammad) for thy Lord's decree, for surely thou art in Our sight; and hymn the praise of thy Lord when thou uprisest,

Yusuf Ali : Now await in patience the command of thy Lord: for verily thou art in Our eyes: and celebrate the praises of thy Lord the while thou standest forth,

Shakir : And wait patiently for the judgment of your Lord, for surely you are before Our eyes, and sing the praise of your Lord when you rise;

Dr. Ghali : And (endure) patiently under the Judgment of your Lord, (for) then surely you are under Our Eyes, and extol with the praise (s) of your Lord when you rise up.

Tafsir Jalalayn : And submit patiently to the judgement of your Lord, that they be reprieved, and do not be grieved, for surely you fare before Our eyes, [you are] in Our sight, We see you and preserve you. And glorify, continuously, with praise of your Lord, that is to say, say subhāna’Llāhi wa bi-hamdihi, ‘Glory, and praise, be to God!’, when you rise, from your sleeping-place or your sitting-place,

Tagalog : Na kung kaya, maghintay ka na may pagtitiis, O Muhammad, sa pinagpasiyahan ng Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at sa Kanyang pag-uutos na pagpapadala Niya sa iyo ng mensahe at sa anumang matatamo mo na pagpapahirap ng iyong sambayanan, dahil Kami ay Tagapagmasid at nangangalaga sa iyo; at luwalhatiin mo ang Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha bilang pasasalamat sa Kanya habang ikaw ay nakatayo sa iyong pagsa-‘Salâh,’ at sa paggising mo mula sa iyong pagtulog at sa bahagi ng gabi na luwalhatiin Mo siya bilang papuri sa Kanya at pagdakila, at magsagawa ka ng ‘Salâh’ sa Kanya,

52:49

Hassanor Alapa : Go sii ko kagagawii na tasbihn 1618 ka Skaniyan ago sii ko kapthalikhod o manga bitoon (ko kapkhalibabas o kapitapita).

Muhsin Khan : And in the night time, also glorify His Praises, and at the setting of the stars.

Sahih International : And in a part of the night exalt Him and after [the setting of] the stars.

Pickthall : And in the night-time also hymn His praise, and at the setting of the stars.

Yusuf Ali : And for part of the night also praise thou Him,- and at the retreat of the stars!

Shakir : And in the night, give Him glory too, and at the setting of the stars.

Dr. Ghali : And for (part) of the night, then (also) extol Him, and at the with drawing of the stars.

Tafsir Jalalayn : and glorify Him at night — also in actual [utterance] — and at the receding of the stars (idbāra is a verbal noun), that is to say, also glorify Him after these have set; or [it means] in the case of the former, perform the two evening prayers, and in the case of the latter, the two units (rak‘a) of the dawn prayer, or — it is said — the morning prayer.

Tagalog : At gawin mo ito sa ‘Fajr’ (sa pagpitak ng liwanag) at sa pagkawala (o paglaho) ng mga bituin.

[Sa talatang ito ang pagpapatunay sa katangian ng dalawang Mata na pagmamay-ari ng Allâh na angkop-angkop sa Kanyang Kamaharlikaan, na walang paghahambing sa alinman sa Kanyang mga nilikha at walang pagtatanong kung ano ang pagiging paano nito sa Kanyang Sarili, luwalhatiin ang Kanyang mga papuri, na katulad ng pinatunayan ng ‘Sunnah’ at napagkasunduan ng mga naunang butihing mga Muslim, at ang pagkabanggit dito ay pangngalang pangmaramihan bilang pagdakila.]


Osayan

1606. Gianan so manga kaadn a pizapaan o Allāh, paganay ron na so palaw a datar o palaw a pimbitiara iyan o Allāh ago so Mūsā, so palaw na igira adn a manga kayo ron na pmbthowan sa at Tūr, na igira da a kayo ron na aya ipmbtho ron na Jabal, so kitab a misosorat na gioto so Lawh Mahfūdh, go miatharo a skaniyan so manga kitab a inipamanoron o Allāh a pkhabatiya ko manga taw, so walay a mathataragombalay na gioto so al Bayt al Ma’mūr, a miaaloy ko dowa a Sahīh a so Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan ko kapphanothola niyan ko kiapanglm ago so kianayk iyan sa langit a: Oriyan iyan na inipamanik ako ko al Bayt al Ma’mūr na miaoma ko skaniyan a pzold on ko oman salongan so pit polo nggibo a manga malāikat a di ron dn oto khasoy pharoman. (sa pzimbaan iran on so Allāh ). So atp a mipoporo na gioto so kawang a makasasaybarat sa atp sa gioto i tindg o Alī ago so Mujāhid ago so Qatādah ago so as Suddī ago aya pinili o Ibn Jarīr. Aya pman a tindg o ar Rubayyi’ Bin Anas na skaniyan kon so Arsh a aya mababaloy a atp o langowan a kaadn.

1607. So katharo a ragat a lomlndb (al Bahr al Masjūr) na madakl a inipmaana on o manga Salaf a manga Ulama, sa gioto kon so ig a matatago ko kababaan o Arsh, gioto i katharo o ar Rubayyi’ Bin Anas, pitharo o Jumhūr a gioto so ragat a matatago sankai a doniya, na so sipat iyan a masjūr na gioto so kakharab iyan ko alongan a Qiyāmah a zorazab a apoy a makadg, go gioto pn i miapanothol a miakapoon ko Alī ago so Ibn Abbās. Pitharo o Qatādah a so masjūr na skaniyan so mammlpl a lomlndb sa gioto i pinili o Ibn Jarīr, sa adn pn a salakaw san a manga maana a tindg o sabagi sa oba nka phangnala na ilay anka ko Tafsīr o Ibn Kathīr ka ndodon so pariksa.

1608. Gianan so rinayagan o bankit a ktodan a paganay o kaphakatindg o alongan a Qiyāmah a khasandngan dn o manga baradosa a manga kafir so siksa iran, sa mlagid o thigr siran ko siksa antaa ka di na di siran on dn ploagan sa sakotika bo a masa.

1609. Lalayon dn iphropa o Qur’ān a so Sorga ago so limo a khakowa o miamaratiaya sa ingaran a di masasarino, ka kagia so Sorga na da a mata a ba on miakailay ago da a tangila a miakaontaling on ago da pn mititik sa darm a manosiya, so kiathamantaman o madadalm on a manga limo o Allāh ko manga oripn iyan, so basa Arab na igira inosay niyan so nganin sa ingaran a di masasarino na karina sa adn a madadalm on a piakammsa ko btad iyan a domadait oto ko Sorga a kadadalman sa piamakammsa a manga pipia a limo o Allāh.

1610. Gianan so btad o miamaratiaya a amay ka so manga moriataw na onotan iran so loks iran ko paratiaya ko Allāh na khitaalok siran ko loks iran ko alongan a Qiyāmah mapia pn mababa so pankatan iran ko Sorga na ithapi siran ko manga loks iran sa khalimod siran ko alongan a Qiyāmah a isa siran ka pamiliya a datar siran ko pankatan o loks iran sa limo kiran o Allāh, samanan na miatankd a so pamiliya o katatago iran ko doniya, go so loks na khiporo so pankatan iyan ko Sorga sa nggolalan ko pangni o gaganatan iyan a moriataw niyan ko doniya a Sālih a ipphamangni ran skaniyan sa kadaan sa dosa ago kabgan sa pankatan a maporo ko Sorga na tharimaan oto o Allāh sii kiran.

Go miakanggonanao sa so taw a somilay ko paratiaya o loks iyan na da dn a ba iran kapakapthoona sa alongan a maori, samanan na miatankd a aya bangnsa sii ko Allāh na so paratiaya o taw kna o ba so kitataalok iyan ko bangnsa niyan, sa anda dn i kapakambida sa paratiaya na isa siran ka ragat ko sabala a katampar sa da dn a kapakapzolbiya ko alongan a maori.

Pianothol o at Tabarānī a miakapoon ko Ibn Abbās a so Rasūlullāh [s.a.w] na pitharo iyan a: Amay ka makasold so mama ko sorga na iiza iyan so mbalaa loks iyan ago so karoma niyan ago so wata iyan, na matharo a da siran sampayin ko pankatan ka, na tharoon iyan a Kadnan ko sabnar a miagamal ako sa pantag rakn ago sii kiran, na isogo so kitaalok iran sii rkaniyan, sa biatiya o Ibn Abbās so katharo o Allāh a: “ So siran oto a miamaratiaya ago inonotan siran o moriataw iran sa paratiaya”. Gioto so katampar ko ama na so pman so katampar o wata ko kakhatabangi niyan ko loks iyan na miaona dn so Hadīth o Nabī [s.a.w] a so manosiya na anda i kapatay niyan na mapotol so galbk iyan inonta sa tlo; So sadka niyan a tatap a giikanggonaan o manga taw (sadaqah jariyah) ago so ilmo iyan a giikanggonaan ago so wata a salih a gii ron makapamangni sa kada iron sa dosa. Liyo san na da dn a phakaoma on arowar ko pangni ron o manga Muslim.

1611. So kaphaginom o manga taw sa arak ko doniya na pphangabbrg siran ago sii ko gii ran kandadawaga sa manga baso na gii siran thataro sa manga rarata a katharo a waswas kiran o shaytan anda dn i kapangabbrg iran a btad anan a kamamasaan ko manga taw a talainom sa pakabrg, na sii ko alongan a Qiyāmah na di roo khidayag, ka so panginginomn roo na di phakabrg ago di masakit sa bakrng o phaginom on ago da a katharo roo a manga rarata.

1612. Gianan so dayaan ko sorga a phagidangan siran on sa phizoson a pagana a manga pipia a liliotn siran a maroni a manga wata a kaadn o Allāh ko sorga a sasakodowan iyan siran a ndadatar o manga montiya so panga pipia iran, balas anan o Allāh ko manga taw a miangaroromasay ko doniya sa kiasimbaa iran ko Allāh. So baraakal na pndokadokaw ko manga simba sankai a doniya na anda dn i kisampay niyan ko alongan a maori na maoma niyan so kaddkha a mapia a balas o kiapromasay niyan ko simba niyan ko Allāh ko doniya. Gioto so katharo a: Marasay ka dn bago ka so da nka dn karasay, na di ka marasay bago ka so kiarasay nka.

1613. Manga pakaiza anan a ipndng’g o Allāh ko manga pananakoto ko gii ran katharoa sa so Rasūlullāh [s.a.w] na pmbthangn odi na pndarpaan ago piangantang iyan so Qur’ān, na o piangantang iyan na ino siran mambo di phangantang sa katharo a datar iyan a o miagaga niyan na khagaga iran mambo ka zisii kiran so manga taw a mlalawlanda ko kapagongangn ko basa Arab, na ino iran di khasayani? Na oda iran kasayani na karina sa manga bokhag siran ko katharo iran.

1614. Ino inadn siran o salakaw kiran antaa ka ba siran i pphangadn?. Mapia sa masa ini na adn a manga taw a tatarimaan iran a phakaadn siran sa nganin, a amay ka tanodan na da a khaadn iran aya bo a khagaga iran na makapmbaal siran, na so kaadn ago so kambaal na mbida oto sa waraan ka so kaadn na pphakapoon sa da, na so kambaal na pphakapoon ko andang a maaadn sa giaboa kapagalina ko bontal o nganin a maaadn dn sa paganay a gianan na khagaga o manosiya sa nggolalan ko manga kasankapan a kna o ba niyan pasad ka andang a maaadn.

1615. Madakl anan a manga pakaiza o Allāh sii kiran, sabap ko manga tmpo iran ko Allāh a di bnar, sa pitharo iran a so manga wata a babay na aya rk o Allāh na rk iran so manga wata a mama, go inantap iran a mikharomai so Allāh ago so Jinn na pimbawata iran so malāikat sa pitharo iran a so manga malāikat na manga babay. Sa piangniyan siran o Allāh sa makabayan siran sa tanda a karina ko pangantap iran, na amay ka da a minibayan iran a karina a tanda na siran na manga bokhag.

1616. So gasta a marata na da a thomparakan iyan a rowar ko khi rk on, sa amay ka gomasta siran sa nggolalan sa ikmat a marata na so Allāh na lalankoloban iyan so gasta iran sa lawan on sa kabagr sa di ran oto maggdam. Aya maana oto na titikayan o Allāh so manga gasta iran na anda i kagasta iran na gastaan o Allāh so gasta iran na mapadng a da a bagr iyan. Ilay anka so ayat a,35:43.

1617. Igira adn a dadarpaan o mu’min a darpa na aya mapia on na anda i kaganat iyan on na tomasbih sa ingaran o Allāh ka o adn a miatharo iyan roo a marata na pakadaan o Allāh sabap sankoto a tasbīh iyan, miaaloy anan ko Hadīth o Rasūlullāh [s.a.w]. Go igira miakanaw ko kiatoroga on na bantoga niyan so Allāh sa nggolalan sa tasbih.

1618. So inaloy a tasbīh na gioto so manga sambayang ko kagagawii sa bithowan so sambayang sa tasbih ka kagia madadalm on ankoto a kapanasbih ko oman i piil iyan a katindg karoko kasojud, sa so sambayang na kapanasbih. Pd sa ongangn o Qur’ān a so sagintas ko nganin na ipmbtho niyan ko kalangowan iyan, odi na so kalangowan na ipmbtho niyan ko sagintas odi na so darpa a katatagoan ko nganin na aya niyan on ipmbtho sa knal anka nan ka madakl a kapkhaadn iyan ko Qur’an a aya kakhasabota san na makala a sabot o taw ko katao ko Balāgah ago so Bayān ko basa Arab.