So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Hujurāt - [ 49 So Manga Bilik ] - سـورة الحجـرات
( The Rooms - Mga Tirahan )

Pangnal ko Sūrah

Giai so ika tlo ko lompokan o manga Sūrah a tlo a initoron sa Madīnah, a so mianagipoon ko Sūrah a 47, sa ilay anka so Pangnal sankanan a Sūrah 47.

Aya bandingan iyan na so okit a mapia ko ipnggolalan o pizakatawan a pd ko kaphagingd a Islām a magaan a kaphagozor iyan, sii ko khoyaptaan iran a pizakatawan ago so kiphapantagn iran ko dato iran aso Rasūlullāh [s.a.w] So katharo a Hujurāt a gioto so manga Bilik o Rasūlullāh [s.a.w] na miaaloy ko ayat a 4.

So masa niyan na gioto so masa a pmbthowan sa ragon a kiapakaoma o manga sogo’ o manga pagtaw (am al wufūd) a ragon a ika 9, ko hijrah, a gioto so kiapakaoma o kadaklan a manga taw a khisosogoon siran o pagtaw iran sa inidawag iran so kazold iran ko goliling o Islām.

So Pamotosan iyan: So phagingd a sagorompong na patot on so kaslaa niyan ko dato iyan sii ko langowan a bontal o paparangayan iyan, sa inipa- ngndao o Qur’ān ko manga Muslim so kabilangataw a mapia ko gii ran kindolonaan ko Rasūlullāh [s.a.w] ko apia antonaa a okit, sa maadn kiran so tarotop a kapangongonotan ago so kambilangataw (49:1-18).

Giankai a Sūrah na initorn sa Madīnah, a aya bilangan o ayat iyan na 18, tomioron ko oriyan o Sūrah al Mujādilah.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

49:1

Hassanor Alapa : Hay so siran oto a miamaratiaya di niyo phagonai so Allāh ago so 1563 sogo’ Iyan go kalkn iyo so Allāh ka mataan a so Allāh na Pphakan’g a Matao

Muhsin Khan : O you who believe! Do not put (yourselves) forward before Allah and His Messenger (SAW), and fear Allah. Verily! Allah is All-Hearing, All-Knowing.

Sahih International : O you who have believed, do not put [yourselves] before Allah and His Messenger but fear Allah . Indeed, Allah is Hearing and Knowing.

Pickthall : O ye who believe! Be not forward in the presence of Allah and His messenger, and keep your duty to Allah. Lo! Allah is Hearer, Knower.

Yusuf Ali : O Ye who believe! Put not yourselves forward before Allah and His Messenger; but fear Allah: for Allah is He Who hears and knows all things.

Shakir : O you who believe! be not forward in the presence of Allah and His Messenger, and be careful of (your duty to) Allah; surely Allah is Hearing, Knowing.

Dr. Ghali : O you who have believed, be not forward before (Literally: between the Two Hands of) Allah and His Me- ssenger, (i.e., do not ant) and be pious to Allah; surely Allah is Ever-Hearing, Ever-Knowing.

Tafsir Jalalayn : O you who believe, do not venture ahead of (tuqaddimū, [derives] from qaddama, with the sense of [the 5th form] taqaddama), that is to say, do not come forward with any [unwarranted] saying or deed [ahead of], God and His Messenger, the one communicating [the Message] from Him, that is to say, without their permission, and fear God. Surely God is Hearer, of your sayings, Knower, of your deeds: this was revealed regarding the dispute between Abū Bakr and ‘Umar, may God be pleased with them both, in the presence of the Prophet (s), over the appointment of al-Aqra‘ b. Hābis or al-Qa‘qā‘ b. Ma‘bad as commander [of his tribe].

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo! Huwag kayong magpasiya ng isang bagay maliban sa pinagpasiyahan ng Allâh at ng Kanyang Sugo na nasa mga batas ng inyong ‘Deen’ dahil makagagawa kayo ng ‘bid`ah’ (pagbabago sa katuruan), at katakutan ninyo ang Allâh sa inyong mga salita at gawa na malabag ninyo ang utos ng Allâh at ng Kanyang Sugo, katiyakan, ang Allâh ay ‘Samee`’ – Ganap na Nakaririnig sa inyong mga sinasabi, na ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa inyong mga layunin at mga gawain.

[Ito ay babala sa mga mananampalataya na huwag silang gagawa ng pagbabago sa katuruan ng ‘Deen’ ng Islâm o magtala sila ng batas na hindi ipinahintulot ng Allâh.]

49:2
Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya di niyo pphoroon so manga sowara 1564 niyo sa kasobraan so sowara o Nabī ago di niyo pphakatanogi sa katharo sa datar o gii niyo kaphapasonga ka mailang so manga amal iyo a di niyo maggdam

Muhsin Khan : O you who believe! Raise not your voices above the voice of the Prophet (SAW), nor speak aloud to him in talk as you speak aloud to one another, lest your deeds may be rendered fruitless while you perceive not.

Sahih International : O you who have believed, do not raise your voices above the voice of the Prophet or be loud to him in speech like the loudness of some of you to others, lest your deeds become worthless while you perceive not.

Pickthall : O ye who believe! Lift not up your voices above the voice of the Prophet, nor shout when speaking to him as ye shout one to another, lest your works be rendered vain while ye perceive not.

Yusuf Ali : O ye who believe! Raise not your voices above the voice of the Prophet, nor speak aloud to him in talk, as ye may speak aloud to one another, lest your deeds become vain and ye perceive not.

Shakir : O you who believe! do not raise your voices above the voice of the Prophet, and do not speak loud to him as you speak loud to one another, lest your deeds became null while you do not perceive.

Dr. Ghali : O you who have believed, do not raise your voices above the Prophet's voice, and do not be loud in your speech to him, as you are loud to one another, (Literally: as some of you are loud to (some) others) (for fear) that your deeds would be frustrated, while you are not aware.

Tafsir Jalalayn : The following was revealed regarding those who raised their voices in the presence of the Prophet (s): O you who believe, do not raise your voices — when you [want to] speak — above the voice of the Prophet, when he is speaking, and do not shout words at him, when you [wish to] confide in him, as you shout to one another, but [speak] lower than that, out of reverence for him, lest your works should be invalidated without your being aware, that is to say, for fear of this [happening] as a result of the raising of voices and the shouting mentioned.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo! Huwag kayong magtaas ng inyong boses na higit pa kaysa sa boses ng Propeta kapag kayo ay nakipag-usap sa kanya, at huwag ninyong lakasan ang inyong boses sa panawagan ninyo sa kanya na katulad ng paglalakas ng boses ninyo sa isa’t isa, at ibukod-tangi ninyo siya sa pakikipag-usap na katulad ng pagbukod-tangi sa kanya sa pamamagitan ng pagpili sa kanya upang gampanan ang mensahe ng Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at ang pagiging obligado ng paniniwala sa kanya, pagmamahal sa kanya, pagsunod sa kanya at pagturing sa kanya bilang magandang halimbawa; upang di mawalan ng saysay ang inyong mga gawain, na hindi ninyo namamamalayan ang pagkasira ng inyong mga gawain.

49:3
Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a ipmbaba iran so manga sowara iran ko Rasūlullāh na siran oto so liompiyo o Allāh so manga poso’ iran ko kalk on na adn a bagian iran 1565 a rila ago balas a masakaw

Muhsin Khan : Verily! Those who lower their voices in the presence of Allah's Messenger (SAW), they are the ones whose hearts Allah has tested for piety. For them is forgiveness and a great reward.

Sahih International : Indeed, those who lower their voices before the Messenger of Allah - they are the ones whose hearts Allah has tested for righteousness. For them is forgiveness and great reward.

Pickthall : Lo! they who subdue their voices in the presence of the messenger of Allah, those are they whose hearts Allah hath proven unto righteousness. Theirs will be forgiveness and immense reward.

Yusuf Ali : Those that lower their voices in the presence of Allah's Messenger,- their hearts has Allah tested for piety: for them is Forgiveness and a great Reward.

Shakir : Surely those who lower their voices before Allah's Messenger are they whose hearts Allah has proved for guarding (against evil); they shall have forgiveness and a great reward.

Dr. Ghali : Surely (the ones) who tone down their voices in the presence of the Messenger of Allah, those are they whose hearts Allah has tested for piety; they will have forgiveness and a magnificent reward.

Tafsir Jalalayn : The following was revealed regarding those who used to lower their voices in the presence of the Prophet (s), such as Abū Bakr, ‘Umar and others, may God be pleased with [all of] them: Truly those who lower their voices in the presence of God’s Messenger — they are the ones whose hearts God has tested for God-fearing, that is to say, [He has tested them] so that this [fear of God] may manifest itself in them. For them will be forgiveness and a great reward: Paradise.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong hinihinaan nila ang kanilang mga boses habang sila ay kasa-kasama ng Sugo ng Allâh ay sila ang mga yaong sinubok ng Allâh ang kanilang mga puso at ginawa Niyang dalisay para sa pagkatakot sa Kanya, ang para sa kanila mula sa Allâh ay kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ang masaganang gantimpala, na ito ay ang ‘Al-Jannah’ (Hardin).

49:4

Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a pthalowan ka iran ko talikhodan o manga bilik ka na so kadaklan kiran na da a akal iran

Muhsin Khan : Verily! Those who call you from behind the dwellings, most of them have no sense.

Sahih International : Indeed, those who call you, [O Muhammad], from behind the chambers - most of them do not use reason.

Pickthall : Lo! those who call thee from behind the private apartments, most of them have no sense.

Yusuf Ali : Those who shout out to thee from without the inner apartments - most of them lack understanding.

Shakir : (As for) those who call out to you from behind the private chambers, surely most of them do not understand.

Dr. Ghali : Surely (the ones) who call out to you from beyond the apartments, most of them do not consider.

Tafsir Jalalayn : The following was revealed regarding a group of people who came to see the Prophet (s) during the midday [resting] period while he was in his house, and called out to him: Truly those who call you from behind the apartments, the [private] chambers of his womenfolk (hujurāt is the plural of hujra, which is an area of ground on which stones are laid [yuhjaru ‘alayhi] to form a wall or the like), and it happened that each one of them called out, in that rough and crude Bedouin manner, from behind one of the apartments, as they did not know in which apartment he was, most of them do not understand, given the way in which they acted, your exalted status and the reverence that befits it.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong tumatawag sa iyo, O Muhammad, mula sa likuran ng iyong mga tirahan na malakas ang boses, ay karamihan sa kanila ay hindi nakauunawa ng tamang kagandahang-asal sa pakikitungo sa Sugo ng Allâh at paggalang sa kanya.

49:5

Hassanor Alapa : Opama o mithigr siran sa taman sa kaliowan ka siran na aya kiran mapia so Allāh na Paririla a Masaling-gagawn.

Muhsin Khan : And if they had patience till you could come out to them, it would have been better for them. And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Sahih International : And if they had been patient until you [could] come out to them, it would have been better for them. But Allah is Forgiving and Merciful.

Pickthall : And if they had had patience till thou camest forth unto them, it had been better for them. And Allah is Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : If only they had patience until thou couldst come out to them, it would be best for them: but Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Shakir : And if they wait patiently until you come out to them, it would certainly be better for them, and Allah is Forgiving, Merciful.

Dr. Ghali : And if only they (waited) patiently, until you go out to them, that would be more charitable (i.e., better) for them; and Allah is Ever-Forgiving, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : And had they been patient (annahum, ‘they’, has independent status, on account of inceptiveness; alternatively, it is said to govern an implied verb such as thabata, ‘had [their patience] been maintained’) until you came out to them, it would have been better for them; and God is Forgiving, Merciful, to those of them who repent.

Tagalog : At kung nakapagtiis lamang sila na maghintay hanggang sa ikaw ay lalabas sa kanila, ay mas nakakabuti ito sa kanila sa paningin ng Allâh; dahil ang Allâh ay inutusan sila na igalang ka. At ang Allâh ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa nangyari sa kanila bilang kamangmangan nila na hindi nila alam ang mga kasalanan at paglabag sa tamang asal; na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila dahil sa hindi sila kaagad pinarusahan.

49:6
Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya amay ka adn a mioma rkano a isa a (taw) a fasiq a thotol 1566 na amada niyo ka makasogat kano sa pagtaw sa kada a plng na mabaloy kano ko pinggalbk iyo a makazzndit

Muhsin Khan : O you who believe! If a rebellious evil person comes to you with a news, verify it, lest you harm people in ignorance, and afterwards you become regretful to what you have done.

Sahih International : O you who have believed, if there comes to you a disobedient one with information, investigate, lest you harm a people out of ignorance and become, over what you have done, regretful.

Pickthall : O ye who believe! If an evil-liver bring you tidings, verify it, lest ye smite some folk in ignorance and afterward repent of what ye did.

Yusuf Ali : O ye who believe! If a wicked person comes to you with any news, ascertain the truth, lest ye harm people unwittingly, and afterwards become full of repentance for what ye have done.

Shakir : O you who believe! if an evil-doer comes to you with a report, look carefully into it, lest you harm a people in ignorance, then be sorry for what you have done.

Dr. Ghali : O you who have believed, in case an immoral (person) comes to you with a tiding, then (ascertain) the evidence, for that you may afflict a people in ignorance, (and) then you become remorseful for what you have performed.

Tafsir Jalalayn : The following was revealed regarding al-Walīd b. ‘Uqba whom the Prophet had sent to the Banū al-Mustaliq in order to ascertain [their loyalty to Islam]. He already feared them on account of an old feud between him and them from the time of pagandom [before Islam], and so [upon seeing them come out to him] he returned and claimed that they had refused to give the voluntary alms and intended to kill him. And just as the Prophet (s) was making plans to raid them, they came to him to disavow what he [al-Walīd] had said about them: O you who believe, if a reprobate should come to you with some tiding, some piece of information, verify [it], [ascertain] his truthfulness from his mendacity (fa-tabayyanū: a variant reading has fa-tathabbatū, from al-thabāt, ‘to ascertain’), lest you injure a folk (an tusībū qawman, an object denoting reason), that is to say, for fear of this [happening], out of ignorance (bi-jahālatin is a circumstantial qualifier referring to the subject [of the verb]), that is to say while you are ignorant; and then become remorseful of what you have perpetrated, erroneously against that folk. After they had returned to their homelands, the Prophet (s) sent Khālid [b. al-Walīd] to them, who observed only obedience and goodness in them and [later] informed the Prophet of this.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo! Kapag dumating sa inyo ang masamang tao na may dalang balita ay seguruhin muna ninyo ang kanyang balita bago ninyo ito paniwalaan at ipaalam sa iba hanggang sa matiyak ninyo ang katotohanan hinggil dito, dahil nakatatakot na mapinsala ninyo ang mga tao na walang kasalanan dahil sa kagagawan ninyo at ito ay inyong pagsisihan sa bandang huli.

49:7Hassanor Alapa : Go knala niyo a matatago rkano so Rasūlullāh a o onoti kano niyan ko kadaklan ko btad na disomala a kargnan kano, ogaid na so Allāh na piakikababayaan Iyan rkano so paratiaya ago inipharas Iyan skaniyan ko manga poso’ iyo, go piakikagowad Iyan rkano so kakhafir ago so kabaloy a fasiq ago so kasopak, siran oto na siran so miangatotoro

Muhsin Khan : And know that, among you there is the Messenger of Allah (SAW). If he were to obey you (i.e. follow your opinions and desires) in much of the matter, you would surely be in trouble, but Allah has endeared the Faith to you and has beautified it in your hearts, and has made disbelief, wickedness and disobedience (to Allah and His Messenger SAW) hateful to you. These! They are the rightly guided ones,

Sahih International : And know that among you is the Messenger of Allah . If he were to obey you in much of the matter, you would be in difficulty, but Allah has endeared to you the faith and has made it pleasing in your hearts and has made hateful to you disbelief, defiance and disobedience. Those are the [rightly] guided.

Pickthall : And know that the messenger of Allah is among you. If he were to obey you in much of the government, ye would surely be in trouble; but Allah hath endeared the faith to you and hath beautified it in your hearts, and hath made disbelief and lewdness and rebellion hateful unto you. Such are they who are the rightly guided.

Yusuf Ali : And know that among you is Allah's Messenger: were he, in many matters, to follow your (wishes), ye would certainly fall into misfortune: But Allah has endeared the Faith to you, and has made it beautiful in your hearts, and He has made hateful to you Unbelief, wickedness, and rebellion: such indeed are those who walk in righteousness;-

Shakir : And know that among you is Allah's Messenger; should he obey you in many a matter, you would surely fall into distress, but Allah has endeared the faith to you and has made it seemly in your hearts, and He has made hateful to you unbelief and transgression and disobedience; these it is that are the followers of a right way.

Dr. Ghali : And know that among you is the Messenger of Allah. If he obeyed you in much of the Command, (or: affair) you would indeed be distressed. But Allah has made you love belief, and adorned it (i.e., made it attractive) in your hearts, and He has made disbelief, and (evident) immorality, and allstubborn disobedience hateful to you. Those are they who are the right- minded.

Tafsir Jalalayn : And know that the Messenger of God is among you, so do not speak falsehood, for God will inform him of the [real] state of affairs. If he were to obey you in many matters, which you communicate contrary to reality, so that the necessary [evil] consequences ensue, you would surely be in trouble, you would earn in addition to that sin, the sin for the consequences that ensue [from your error]. But God has endeared faith to you, adorning your hearts with it, and He has made odious to you disbelief and immorality and disobedience ([an instance of] suppletion with respect to import, as opposed to [lexical] form; for the one to whom ‘faith has been endeared …’ and so forth, will naturally be dissimilar in character to the mentioned [reprobate]). Those (there is here a shift from the second [to the third] person address) — they are the right-minded, the ones firmly established upon [the way of] their religion;

Tagalog : At dapat ninyong mabatid na mayroong Sugo ng Allâh na kabilang sa inyo upang maging angkop ang inyong pakikitungo sa kanya; dahil siya ang higit na nakababatid sa anumang ikabubuti ninyo, na ang nais niya ay kabutihan para sa inyo, at maaaring ang nais ninyo sa inyong mga sarili ay kasamaan at kapahamakan na hindi kayo sasang-ayunan ng Sugo ng Allâh para rito, at kung siya ay susunod sa inyo sa maraming bagay na inyong nais mangyari ay katiyakang malalagay kayo sa kaguluhan. Subali’t ninais ng Allâh na mapamahal sa inyo ang tamang pananampalataya at pinaganda ito sa inyong mga puso, na kung kaya, naniwala kayo, at ipinamuhi Niya sa inyo ang pagtanggi at paglabag sa Kanyang kagustuhan at pagsuway sa Kanya. Walang pag-aalinlangang sila na nagtatangan ng mga ganitong katangian ang mga nagabayan na tumatahak sa Daan ng Katotohanan.

49:8

Hassanor Alapa : Kalbihan a phoon ko Allāh ago limo go so Allāh na Matao a Maongangn

Muhsin Khan : (This is) a Grace from Allah and His Favour. And Allah is All-Knowing, All-Wise.

Sahih International : [It is] as bounty from Allah and favor. And Allah is Knowing and Wise.

Pickthall : (It is) a bounty and a grace from Allah; and Allah is Knower, Wise.

Yusuf Ali : A Grace and Favour from Allah; and Allah is full of Knowledge and Wisdom.

Shakir : By grace from Allah and as a favor; and Allah is Knowing, Wise.

Dr. Ghali : By a Grace from Allah and a Favor; and Allah is Ever-Knowing, Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : [that is] a favour from God (fadlan is a verbal noun, in the accusative because of the implied verbal action, that is, afdala, ‘He gives a favour’) and a grace, from Him, and God is Knower, of them, Wise, in His bestowal of graces on them.

Tagalog : At itong kabutihan na nangyari sa kanila ay kagandahang-loob na mula sa Allâh para sa kanila at Kanyang biyaya. At ang Allâh ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa sinumang tumatanaw ng utang na loob sa Kanyang mga biyaya, na ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang Pangangasiwa sa Kanyang nilikha.

49:9Hassanor Alapa : Amay ka adn a dowa lompok ko miamaratiaya a thidawa siran na imasada niyo so lt iran na amay ka mamaba so salompok san 1567 ko isa na pakithidawa kano ko miamaba kiran sa taman sa makandod ko sogoan o Allāh. na amay ka mndod ko kokoman o Allāh na imasada niyo siran sa nggolalan sa kaontol, go paginontolan kano ka so Allāh na pkhababayaan Iyan so manga oontol

Muhsin Khan : And if two parties or groups among the believers fall to fighting, then make peace between them both, but if one of them rebels against the other, then fight you (all) against the one that which rebels till it complies with the Command of Allah; then if it complies, then make reconciliation between them justly, and be equitable. Verily! Allah loves those who are equitable.

Sahih International : And if two factions among the believers should fight, then make settlement between the two. But if one of them oppresses the other, then fight against the one that oppresses until it returns to the ordinance of Allah . And if it returns, then make settlement between them in justice and act justly. Indeed, Allah loves those who act justly.

Pickthall : And if two parties of believers fall to fighting, then make peace between them. And if one party of them doeth wrong to the other, fight ye that which doeth wrong till it return unto the ordinance of Allah; then, if it return, make peace between them justly, and act equitably. Lo! Allah loveth the equitable.

Yusuf Ali : If two parties among the Believers fall into a quarrel, make ye peace between them: but if one of them transgresses beyond bounds against the other, then fight ye (all) against the one that transgresses until it complies with the command of Allah; but if it complies, then make peace between them with justice, and be fair: for Allah loves those who are fair (and just).

Shakir : And if two parties of the believers quarrel, make peace between them; but if one of them acts wrongfully towards the other, fight that which acts wrongfully until it returns to Allah's command; then if it returns, make peace between them with justice and act equitably; surely Allah loves those who act equitably.

Dr. Ghali : And in case two sections of the believers fight each other, then make a righteous (reconciliation) between them both; (Literally: act righteously between them) then in case one of them is inequitable to the other, then fight the one that is inequitable until it concedes to the Command of Allah. So in case it concedes, then make a reconciliation between them both with justice, and be equitable. Surely Allah loves the equitable (ones).

Tafsir Jalalayn : And if two parties of believers (in tā’ifatāni mina’l-mu’minīna... [to the end of] the verse, was revealed regarding a particular incident where the Prophet (s) was riding a donkey and happened to pass by Ibn Ubayy; the donkey urinated and so Ibn Ubayy held his nose, whereupon [‘Abd Allāh] Ibn Rawāhā said, ‘By God, the smell of the donkey’s urine is sweeter-smelling than your musk. Fighting then ensued between the two clans with fists, sandals and palm branches [being thrown about]) fall to fighting (iqtatalū: the plural is used on account of the [plural] import, for each party is made up of several individuals; a variant reading has [the dual form] iqtatalatā), make peace between them (baynahumā: the dual here takes into account the actual [dual] form [of tā’ifatān, ‘two parties’]). And if one of them aggresses against the other, fight the one which aggresses until it returns to God’s ordinance, [to] the truth. Then, if it returns, reconcile them, fairly, and act justly. Surely God loves the just.

Tagalog : At kapag ang dalawang grupo ng mga mananampalataya ay nagpatayan, pag-ayusin ninyo, O kayong mga mananamapalataya, ang pagitan ng dalawang grupong ito upang isangguni nila ito sa Aklat ng Allâh at sa ‘Sunnah’ ng Kanyang Sugo, at maging katanggap-tanggap sa kanila ang batas na ito, at kapag ang isa sa dalawang grupo ay gumanti at hindi tumugon sa pagpasiya na ito, ay makipaglaban kayo sa grupong yaon hanggang sa ito ay bumalik sa Batas ng Allâh at ng Kanyang Sugo, at kapag ito ay bumalik sa dating kasunduan ay pag-ayusin ninyo ang pagitan ng dalawang grupong ito nang patas, at maging makatarungan kayo sa inyong paghatol, na huwag ninyong lalampasan ang Batas ng Allâh at ang Batas ng Kanyang Sugo.

Katiyakan, ang Allâh ay nagmamahal sa mga naghahatol nang makatarungan, nagpapasiya sa pagitan ng Kanyang mga alipin nang makatarungan. Dito sa talatang ito ang patunay sa katangian ng Allâh na pagmamahal ayon sa kung anuman ang angkop sa Kanyang Kamaharlikaan.

49:10

Hassanor Alapa : Mataan a so miamara-tiaya na magariari na ompiai niyo so lt o dowa pagari niyo go kalkn iyo so Allāh ka an kano Niyan kalimoon

Muhsin Khan : The believers are nothing else than brothers (in Islamic religion). So make reconciliation between your brothers, and fear Allah, that you may receive mercy.

Sahih International : The believers are but brothers, so make settlement between your brothers. And fear Allah that you may receive mercy.

Pickthall : The believers are naught else than brothers. Therefore make peace between your brethren and observe your duty to Allah that haply ye may obtain mercy.

Yusuf Ali : The Believers are but a single Brotherhood: So make peace and reconciliation between your two (contending) brothers; and fear Allah, that ye may receive Mercy.

Shakir : The believers are but brethren, therefore make peace between your brethren and be careful of (your duty to) Allah that mercy may be had on you.

Dr. Ghali : Surely the believers are only brothers; so make a reconciliation between your two brothers, and be pious to Allah, that possibly you would be granted mercy.

Tafsir Jalalayn : The believers are indeed brothers, in religion. Therefore [always] make peace between your brethren, when they fall into dispute with one another (a variant reading [for the dual form akhawaykum, ‘your two brethren’] has ikhwatakum, ‘your brothers’) and fear God, so that perhaps you might receive mercy.

Tagalog : Katiyakan, ang mga manamampalataya ang tunay na magkakapatid sa ‘Deen,’ na kung kaya, ayusin ninyo ang pagitan ng inyong dalawang grupo kapag sila ay nag-away o nagpatayan, at katakutan ninyo ang Allâh sa lahat ng pagkakataon, bilang paghahangad na kaawaan kayo.

49:11Hassanor Alapa : Hay so miama-ratiaya di phagizawizaw 1568 a isa a pagtaw sa isa a pagtaw ka khasalak a mabaloy siran (a pphagizawizawn) a mapia a di siran (a gii magizawizaw) go di pn a manga babay sa isa a manga babay ka khasalak a mabaloy siran a mapia a di siran, go di niyo phama-awinga so manga ginawa niyo go di kano phzosonkai sa manga grar, ka marata so ingaran a kapapasiki ko oriyan o paratiaya, na sa di thawbat na siran oto so manga pananakoto

Muhsin Khan : O you who believe! Let not a group scoff at another group, it may be that the latter are better than the former; nor let (some) women scoff at other women, it may be that the latter are better than the former, nor defame one another, nor insult one another by nicknames. How bad is it, to insult one's brother after having Faith [i.e. to call your Muslim brother (a faithful believer) as: "O sinner", or "O wicked", etc.]. And whosoever does not repent, then such are indeed Zalimun (wrong-doers, etc.).

Sahih International : O you who have believed, let not a people ridicule [another] people; perhaps they may be better than them; nor let women ridicule [other] women; perhaps they may be better than them. And do not insult one another and do not call each other by [offensive] nicknames. Wretched is the name of disobedience after [one's] faith. And whoever does not repent - then it is those who are the wrongdoers.

Pickthall : O ye who believe! Let not a folk deride a folk who may be better than they (are), not let women (deride) women who may be better than they are; neither defame one another, nor insult one another by nicknames. Bad is the name of lewdness after faith. And whoso turneth not in repentance, such are evil-doers.

Yusuf Ali : O ye who believe! Let not some men among you laugh at others: It may be that the (latter) are better than the (former): Nor let some women laugh at others: It may be that the (latter are better than the (former): Nor defame nor be sarcastic to each other, nor call each other by (offensive) nicknames: Ill-seeming is a name connoting wickedness, (to be used of one) after he has believed: And those who do not desist are (indeed) doing wrong.

Shakir : O you who believe! let not (one) people laugh at (another) people perchance they may be better than they, nor let women (laugh) at (other) women, perchance they may be better than they; and do not find fault with your own people nor call one another by nicknames; evil is a bad name after faith, and whoever does not turn, these it is that are the unjust.

Dr. Ghali : O you who have believed, let not any people scoff at (another) people who may be more charitable than they; neither let women scoff (other) women who may be more charitable (i.e., better) than they. And do not defame one another, (Literally: do not defame yourselves) nor revile one another by nicknames. Miserable is the name, evident immorality, after belief! And whoever does not repent, then those are they who are the unjust.

Tafsir Jalalayn : O you who believe, do not let any people, that is, any men among you, deride (yā ayyuhā’lladhīna āmanū lā yaskhar … [to the end of] the verse, was revealed regarding the [Banū] Tamīm delegation when they derided the poor among the Muslims, like ‘Ammār [b. Yāsir] and Suhayb [al-Rūmī]; al-sukhriya means ‘scorn’ and ‘disdain’) another people: who may be better than they are, in God’s sight; nor let any women, from among you, deride [other] women who may be better than they are. And do not defame one another, do not cast aspersions [on others] and hence have aspersions cast on you, that is, let none among you denigrate another; nor insult one another by nicknames, do not call another by a nickname which he detests, such as ‘O degenerate one!’ or ‘O disbeliever!’. Evil is the name, mentioned out of mockery, derision and mutual reviling, of immorality after faith! (al-fusūqu ba‘da’l-īmāni substitutes for al-ismu, ‘the name’, to indicate that it [such naming of others] is ‘immorality’ as it is [an action which is] usually repeated). And whoever does not repent, of such [immorality], those — they are the evildoers.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo at nagpapatupad ng Kanyang Batas! Huwag hayaang kutyain ng isang grupo ng mananampalataya sa inyo ang ibang grupo ng mananampalataya; baka sakaling ang huli ay mas mabuti kaysa sa una. Ni hayaang kutyain ng mananampalatayang kababaihan ang ibang mananampalatayang kababaihan; dahil maaaring ang kinukutya ay mas mabuti kaysa sa nangungutya, at huwag pintasan ng iba sa inyo ang iba, at huwag libakin (insultuhin) ng iba sa inyo ang iba sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng kinamumuhian niyang palayaw o katawagan.

Dahil napakasamang katangian ang ganito at maging ang pagtawag ng masamang pangalan, na pinagkukutya at pinaglalait, at pagtatawagan ng mga palayaw na hindi magaganda, pagkatapos ninyong pumasok sa Islâm at ito ay inyong naintindihan, at sinumang hindi nagsisi mula sa pangungutya, panlalait at pagpupukulan ng mga masamang palayaw ay sila ang mga yaong masasama na inapi nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsagawa nila ng mga ganitong ipinagbabawal.

49:12Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya pananggila kano sa madakl a pd sa kapanganganib ka mataan a so sabaad ko 1569kapanganganib na dosa, go di kano phanoriman go di phamagantaa o sabaad rkano so sabagi, ba khabayai o isa rkano a kakana niyan ko sapo’ o pagari niyan a miatay a inikagowad iyo to, go kalkn iyo so Allāh ka mataan a so Allāh na Patatawbat a Masalinggagawn.

Muhsin Khan : O you who believe! Avoid much suspicions, indeed some suspicions are sins. And spy not, neither backbite one another. Would one of you like to eat the flesh of his dead brother? You would hate it (so hate backbiting). And fear Allah. Verily, Allah is the One Who accepts repentance, Most Merciful.

Sahih International : O you who have believed, avoid much [negative] assumption. Indeed, some assumption is sin. And do not spy or backbite each other. Would one of you like to eat the flesh of his brother when dead? You would detest it. And fear Allah ; indeed, Allah is Accepting of repentance and Merciful.

Pickthall : O ye who believe! Shun much suspicion; for lo! some suspicion is a crime. And spy not, neither backbite one another. Would one of you love to eat the flesh of his dead brother? Ye abhor that (so abhor the other)! And keep your duty (to Allah). Lo! Allah is Relenting, Merciful.

Yusuf Ali : O ye who believe! Avoid suspicion as much (as possible): for suspicion in some cases is a sin: And spy not on each other behind their backs. Would any of you like to eat the flesh of his dead brother? Nay, ye would abhor it...But fear Allah: For Allah is Oft-Returning, Most Merciful.

Shakir : O you who believe! avoid most of suspicion, for surely suspicion in some cases is a sin, and do not spy nor let some of you backbite others. Does one of you like to eat the flesh of his dead brother? But you abhor it; and be careful of (your duty to) Allah, surely Allah is Oft-returning (to mercy), Merciful.

Dr. Ghali : O you who have believed, avoid much surmise; surely some surmise is a vice. And do not spy on each other, (Literally: some of you on some others) nor backbite one another; would any of you love to eat the flesh of his brother dead? So you would hate it! And be pious to Allah; surely Allah is Superbly Relenting, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : O you who believe, shun much suspicion. Indeed some suspicions are sins, that is to say, it causes one to fall into sin. This [suspicion] may have many forms, such as thinking ill of the good folk from among the believers — and such [good folk] are many — in contrast to the immoral individuals among them in whose case there is no sin, so long as it [the suspicion] is in accordance with their outward behaviour. And do not spy (tajassasū: one of the two tā’ letters [of tatajassasū] has been omitted): do not pursue the imperfections and faults of Muslims by searching them out; nor backbite one another, do not speak of him by [mentioning] something which he is averse to [having mentioned of himself], even if it be true. Would any of you love to eat the flesh of his brother dead? (read maytan or mayyitan). That is to say, it would not be right for him [to do so]. You would abhor it. Thus to backbite him in life would be like eating his flesh when he is dead. This latter [form of behaviour] has been suggested to you and you were averse to it, so be averse to the former too. And fear God, that is, His punishment for backbiting, by repenting of it; assuredly God is Relenting, accepting of the penitence of those who repent, Merciful, to them.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo at sumunod ng Kanyang gabay! Iwasan ninyo ang karamihan sa mga haka-haka na masasama laban sa mga mananampalataya; dahil ang ibang haka-haka ay kasalanan. At huwag magmanman, at huwag ninyong matahin ang dangal ng mga Muslim o magsiraan sa isa’t-isa, at huwag banggitin ng iba sa inyo sa iba nang palihim ang anuman na hindi niya nagugustuhan. Dahil nais ba ng isa sa inyo na pakainin siya ng kanyang kapatid ng patay na laman ng kanyang kapatid? At kayo mismo ay kinamumuhian ninyo ito, na kung kaya, kamuhian ninyo ang paninirang-puri sa kanya at matakot kayo sa Allâh sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal.

Katiyakan, ang Allâh ay ‘Tawwâb’ – Tagapagtanggap at Tagapagpatawad sa sinumang nagsisisi at nagbabalik-loob mula sa Kanyang mga alipin na mga mananampalataya, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.

49:13
Hassanor Alapa : Hay manga manosiya mataan a inadn Ami skano a phoon sa sakataw a mama ago sakataw a babay na bialoy Ami skano a manga pagtaw ago manga pithikaloksan ka an kano makakhikilalai, na aya lbi rkano a sasakawn sii ko Allāh na so lbi rkano i kalk ko (Allāh) mataan a so Allāh na Matao a Gomgpa

Muhsin Khan : O mankind! We have created you from a male and a female, and made you into nations and tribes, that you may know one another. Verily, the most honourable of you with Allah is that (believer) who has At-Taqwa [i.e. one of the Muttaqun (pious - see V.2:2). Verily, Allah is All-Knowing, All-Aware.

Sahih International : O mankind, indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted.

Pickthall : O mankind! Lo! We have created you male and female, and have made you nations and tribes that ye may know one another. Lo! the noblest of you, in the sight of Allah, is the best in conduct. Lo! Allah is Knower, Aware.

Yusuf Ali : O mankind! We created you from a single (pair) of a male and a female, and made you into nations and tribes, that ye may know each other (not that ye may despise (each other). Verily the most honoured of you in the sight of Allah is (he who is) the most righteous of you. And Allah has full knowledge and is well acquainted (with all things).

Shakir : O you men! surely We have created you of a male and a female, and made you tribes and families that you may know each other; surely the most honorable of you with Allah is the one among you most careful (of his duty); surely Allah is Knowing, Aware.

Dr. Ghali : O you mankind, surely We created you of a male and a female, and We have made you races and tribes that you may get mutually acquainted. Surely the most honorable among you in the Providence of Allah are the most pious; surely Allah is Ever-Knowing, Ever-Cognizant.

Tafsir Jalalayn : O mankind! We have indeed created you from a male and a female, [from] Adam and Eve, and made you nations (shu‘ūb is the plural of sha‘b, which is the broadest category of lineage) and tribes (qabā’il, which are smaller than nations, and are followed by ‘amā’ir, ‘tribal districts’, then butūn, ‘tribal sub-districts’, then afkhādh, ‘sub-tribes’, and finally fasā’il, ‘clans’; for example Khuzayma is the sha‘b, while Kināna is the qabīla, Quraysh is the ‘imāra, Qusayy is the batn, Hāshim is the fakhdh, and ‘Abbās is the fasīla) that you may come to know one another (ta‘ārafū: one of the two tā’ letters [of tata‘ārafū] has been omitted), that you may acquire knowledge of [the customs of] one another and not to boast to one another of [whose is the more] noble lineage, for pride lies only in [the extent to which you have] fear of God. Truly the noblest of you in the sight of God is the most God-fearing among you. Truly God is Knower, of you, Aware, of your inner thoughts.

Tagalog : O sangkatauhan! Katiyakang nilikha Namin kayo mula sa isang ama lamang na ito ay si Âdam, at sa isang ina lamang na ito ay si Hawwa`, na kung kaya, walang pagtatangi-tangi sa pagitan ninyo sa lahi, at ginawa Namin kayo dahil sa pagpaparami ng lahi na mga sambayanan at iba’t ibang tribo, upang makilala ninyo ang isa’t isa, at dapat ninyong mabatid na ang pinakamataas sa inyo sa paningin ng Allâh ay ang sinumang pinakamatakutin sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal. Katiyakan, ang Allâh ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa mga matatakutin sa Kanya, na ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang kagalingan na Nakababatid nang ganap sa kanila.

49:14
Hassanor Alapa : Pitharo o manga Arab a miaratiaya kami, na 1570 tharo anka a da kano makaparatiaya ogaid na tharoa niyo a mithapapay kami go da pn makasold so paratiaya ko manga poso’ iyo, na amay ka onotan iyo so Allāh ago so sogo’ Iyan na di kano niyan korangan ko manga (balas) o manga galbk iyo sa mlk bo, mataan a so Allāh na Paririla a Masalinggagawn

Muhsin Khan : The bedouins say: "We believe." Say: "You believe not but you only say, 'We have surrendered (in Islam),' for Faith has not yet entered your hearts. But if you obey Allah and His Messenger (SAW), He will not decrease anything in reward for your deeds. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful."

Sahih International : The bedouins say, "We have believed." Say, "You have not [yet] believed; but say [instead], 'We have submitted,' for faith has not yet entered your hearts. And if you obey Allah and His Messenger, He will not deprive you from your deeds of anything. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful."

Pickthall : The wandering Arabs say: We believe. Say (unto them, O Muhammad): Ye believe not, but rather say "We submit," for the faith hath not yet entered into your hearts. Yet, if ye obey Allah and His messenger, He will not withhold from you aught of (the reward of) your deeds. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : The desert Arabs say, "We believe." Say, "Ye have no faith; but ye (only)say, 'We have submitted our wills to Allah,' For not yet has Faith entered your hearts. But if ye obey Allah and His Messenger, He will not belittle aught of your deeds: for Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful."

Shakir : The dwellers of the desert say: We believe. Say: You do not believe but say, We submit; and faith has not yet entered into your hearts; and if you obey Allah and His Messenger, He will not diminish aught of your deeds; surely Allah is Forgiving, Merciful.

Dr. Ghali : The Arabs (of the desert) have said. "We have believed." Say, (This is addressed to the Prophet) "You have not believed, but (rather) say, ‘We have surrendered, (i.e., we have become Muslims) and belief has not as yet entered your hearts. And in case you obey Allah and His Messenger, He will not withhold you anything of your deeds. Surely Allah is Ever-Forgiving, Ever-Merciful."

Tafsir Jalalayn : The Bedouins — a group of men from among the Banū Asad — say, ‘We believe’, we affirm the truth in our hearts. Say, to them: ‘You do not believe; but rather say, “We have submitted”, we are outwardly compliant; for faith has not yet entered into your hearts’, hitherto; however, it is expected of you. Yet if you obey God and His Messenger, by [embracing] faith and in other ways, He will not diminish for you (read ya’litkum or yalitkum, by making the hamza an alif) anything of your deeds, that is, of the reward for them. God is indeed Forgiving, to believers, Merciful, to them.

Tagalog : Sinabi ng mga Bedouin: Naniwala na kami sa Allâh at sa Kanayng Sugo nang buong paniniwala, sabihin mo sa kanila O Muhammad: Huwag angkinin ng inyong mga sarili ang kabuuan ng paniniwala, bagkus ay sabihin ninyo, ‘Isinuko namin ang aming mga sarili sa kagustuhan ng Allâh bilang mga Muslim,’ dahil hindi pa nakapapasok ang paniniwala sa inyong mga puso. Subali’t kapag kayo ay sumunod sa Allâh at sa Kanyang Sugo, ay hindi Niya babawasan sa inyo ang gantimpala ng inyong mga gawain ng kahit na katiting. Katiyakan, ang Allâh ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagsisi sa kanyang mga kasalanan, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanya.

[Nasa talatang ito ang babala sa sinumang naglalantad ng paniniwala at pagsunod sa ‘Sunnah’ ng Propeta, samantalang ang kanyang mga gawain ay sumasalungat naman hinggil dito.]

49:15
Hassanor Alapa : Mataan a aya miamaratiaya na so siran oto a piaratiaya iran so Allāh ago so sogo’ Iyan, oriyan iyan na da siran zanka, go miphrang siran ko manga tamok iran ago so manga ginawa iran ko lalan ko Allāh na siran oto na siran so manga toman a bnar

Muhsin Khan : Only those are the believers who have believed in Allah and His Messenger, and afterward doubt not but strive with their wealth and their lives for the Cause of Allah. Those! They are the truthful.

Sahih International : The believers are only the ones who have believed in Allah and His Messenger and then doubt not but strive with their properties and their lives in the cause of Allah . It is those who are the truthful.

Pickthall : The (true) believers are those only who believe in Allah and His messenger and afterward doubt not, but strive with their wealth and their lives for the cause of Allah. Such are the sincere.

Yusuf Ali : Only those are Believers who have believed in Allah and His Messenger, and have never since doubted, but have striven with their belongings and their persons in the Cause of Allah: Such are the sincere ones.

Shakir : The believers are only those who believe in Allah and His Messenger then they doubt not and struggle hard with their wealth and their lives in the way of Allah; they are the truthful ones.

Dr. Ghali : Surely the believers are only the ones who have believed in Allah and His Messenger; thereafter they have not been suspicious, and have striven with their riches and their selves in the way of Allah; those are they (who are) sincere.

Tafsir Jalalayn : The [true] believers, that is, those who are true in their [affirmation of] faith — as He makes explicit in what follows — are only those who believe in God and His Messenger, and then have not doubted, they have not been uncertain of [their] faith, and who strive with their wealth and their souls for the cause of God, hence their striving manifests the sincerity of their faith. It is they who are sincere, in their faith, not those who say, ‘We believe’, and from whom all that has been forthcoming is their submission [to the religion].

Tagalog : Katiyakan, ang mga mananampalataya lamang ang tunay na naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo at sumunod sa Kanyang batas, pagkatapos ay wala sila ni anumang pag-aalinlangan sa kanilang mga paniniwala, at ginasta nila ang mga mahahalaga nilang kayamanan at nagpunyagi ang kanilang mga sarili sa Daan ng Allâh , pagsunod sa Kanya at sa Kanyang pagmamahal. Ang mga ganito, sila ang mga yaong matatapat sa kanilang paniniwala.

49:16
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a ba niyo phakitokawi ko Allāh so paratiaya niyo a so Allāh na katawan Iyan so nganin a madadalm ko manga langit ago so lopa, go so Allāh ko kalangowan a shayi na katawan Iyan.

Muhsin Khan : Say: "Will you inform Allah about your religion? While Allah knows all that is in the heavens and all that is in the earth, and Allah is All-Aware of everything.

Sahih International : Say, "Would you acquaint Allah with your religion while Allah knows whatever is in the heavens and whatever is on the earth, and Allah is Knowing of all things?"

Pickthall : Say (unto them, O Muhammad): Would ye teach Allah your religion, when Allah knoweth all that is in the heavens and all that is in the earth, and Allah is Aware of all things?

Yusuf Ali : Say: "What! Will ye instruct Allah about your religion? But Allah knows all that is in the heavens and on earth: He has full knowledge of all things.

Shakir : Say: Do you apprise Allah of your religion, and Allah knows what is in the heavens and what is in the earth; and Allah is Cognizant of all things.

Dr. Ghali : Say, "Would you teach Allah about your religion, and Allah knows whatever is in the heavens and whatever is in the earth? And Allah is Ever-Knowing of everything."

Tafsir Jalalayn : Say, to them: ‘Do you [pretend to] inform God about your religion (read the doubled [2nd verbal] form a-tu‘allimūna, ‘do you inform’), in other words, are you intimating to Him your [religious] status when you say, ‘We believe’, when God knows all that is in the heavens and all that is in the earth, and [even though] God is Knower of all things?’

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na mga Bedouin: Nais ba ninyong pagsabihan ang Allâh hinggil sa inyong ‘Deen’ (o Relihiyon) at sa anuman na kinikimkim ninyo sa inyong sarili, samantalang ang Allâh ang Nakaaalam ng anumang nasa mga kalangitan at ang anumang nasa kalupaan? At ang Allâh ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam ng lahat ng bagay na walang anumang naililihim sa Kanya na anumang nasa inyong mga puso na paniniwala o di kaya ay pagtanggi, at ang pagiging mabuti o di kaya ay pagiging masama

49:17
Hassanor Alapa : Ipagitong iran sa limo iran rka (hay Mohammad) a kiapagislam iran na tharo anka a di niyo rakn 1571 phanononkaan a kiapagislam iyo, ogaid na so Allāh na aya rkano phangalimo ko kiatoroa Niyan rkano ko paratiaya amay ka toman kano (ko paratiaya niyo)

Muhsin Khan : They regard as favour upon you (O Muhammad SAW) that they have embraced Islam. Say: "Count not your Islam as a favour upon me. Nay, but Allah has conferred a favour upon you, that He has guided you to the Faith, if you indeed are true.

Sahih International : They consider it a favor to you that they have accepted Islam. Say, "Do not consider your Islam a favor to me. Rather, Allah has conferred favor upon you that He has guided you to the faith, if you should be truthful."

Pickthall : They make it a favour unto thee (Muhammad) that they have surrendered (unto Him). Say: Deem not your Surrender a favour unto me; but Allah doth confer a favour on you, inasmuch as He hath led you to the Faith, if ye are earnest.

Yusuf Ali : They impress on thee as a favour that they have embraced Islam. Say, "Count not your Islam as a favour upon me: Nay, Allah has conferred a favour upon you that He has guided you to the faith, if ye be true and sincere.

Shakir : They think that they lay you under an obligation by becoming Muslims. Say: Lay me not under obligation by your Islam: rather Allah lays you under an obligation by guiding you to the faith if you are truthful.

Dr. Ghali : They would oblige you that they have become Muslims! Say, "Do not oblige me by your Islam. No indeed, (but) Allah obliges you that He has guided you to belief, in case you are sincere."

Tafsir Jalalayn : They deem it to be a favour to you that they have submitted, without [the need for any] fighting, unlike [those] others who submitted only after being fought. Say: ‘Do not deem your submission to be a favour to me (islāmakum, ‘your submission’, has dependent accusative status because of the omission of the genitive preposition bi-,which is also read as implicit before the an in both instances). Rather, it is God Who has done you a favour in that He has guided you to faith, if you are being sincere, when you say, ‘We believe’.

Tagalog : Isinusumbat nila na mga Bedouin sa iyo, O Muhammad, ang kanilang pagmu-Muslim, ang pagsunod nila sa iyo at pagtulong nila sa iyo, sabihin mo sa kanila: Huwag ninyo ituring ang pagpasok ninyo sa Islâm bilang isang pabor (o kagandahang-loob) para sa akin; sapagka’t ang kapakinabangan para rito ay para rin lamang sa inyo. Hindi ang inyong inaakala ang katotohanan, kundi pagmamay-ari ng Allâh ang anumang kabutihang nasa sa inyo dahil sa pagyakap ninyo ng Islâm na ginabayan kayo sa paniniwala sa Kanya at sa Kanyang Sugo kung kayo ay totoo sa paniniwala.

49:18

Hassanor Alapa : Mataan a so Allāh na katawan Iyan so pagns ko manga langit ago so lopa, go so Allāh na tomitikay ko nganin a gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : Verily, Allah knows the unseen of the heavens and the earth. And Allah is the All-Seer of what you do.

Sahih International : Indeed, Allah knows the unseen [aspects] of the heavens and the earth. And Allah is Seeing of what you do.

Pickthall : Lo! Allah knoweth the Unseen of the heavens and the earth. And Allah is Seer of what ye do.

Yusuf Ali : "Verily Allah knows the secrets of the heavens and the earth: and Allah Sees well all that ye do."

Shakir : Surely Allah knows the unseen things of the heavens and the earth; and Allah sees what you do.

Dr. Ghali : Surely Allah knows the Unseen of the heavens and the earth; and Allah is Ever-Beholding of whatever you do.

Tafsir Jalalayn : Truly God knows the Unseen of the heavens and the earth, that is, [He knows] all that is hidden in both, and God is Seer of what you do’ (may be read either as ya‘malūna, ‘they do’, or ta‘malūna, ‘you do’), nothing of which can be concealed from Him.

Tagalog : Katiyakang ang Allâh , Siya ay Ganap na Nakaaalam sa anumang lihim sa mga kalangitan at sa kalupaan at walang anumang bagay na maaaring ilihim sa Kanya, na ang Allâh ay Ganap na Nakakikita sa inyong mga gawain at ayon dito kayo ay tutumbasan, na kung mabuti ay mabuti rin at kung masama ay masama rin.


Osayan

1563. Inipangndao o Qur’ān so kambilangataw ko hadapan o Rasūlullāh [s.a.w] sa inisapar iyan kiran o ba iran phagonai so Rasūlullāh [s.a.w] sa katharo ago manga kokoman ago galbk sa aya patot kiran na pakaonaan iran so Rasūlullāh [s.a.w] ko langowan a btad sa phnayawn iran i lalag iyan ago sa sogoan iyan na go iran bo payaga i manga pamikiran iran ago manga mosawir iran ka gioto i kambilangataw ko hadapan o olowan a maporo.

1564. Miapanothol a giankoto a ayat na tomioron ko dowa a Shaykh a so Abū Bakr ago so Umar ko kiaphasonga iran a dowa kataw sa miphawala siran sii ko darpa o Rasūlullāh [s.a.w].

1565. So miamaratiaya a thito na khasarino so btad iran ko kasslaa iran ko Rasūlullāh [s.a.w]. ago so kapangalilimbabaan iran sa hadapan iyan sa di ran pagonaan sa kabilangataw ago kaintad, a inilimo kiran o Allāh a kiabaloya niyan kiran a pkhababayaan iran so paratiaya ago ipkhagowad iran so kakhafir.

1566. Inisapar o Qur’ān ko miamaratiaya o ba iran ppharatiayaa so langowan a thotol a pphakaoma kiran a aawidan a manga taw a di katawan so btad iyan o patiis antawaa ka bokhag, ka pangali sa oba adn a maadn a margn sabap ko thotol iran. Sa so manga ulamā na aya tindg iran na di khasanaan so thotol o taw a di katawan so btad iyan. Adn a thotol san a makapantag ko al Hārith Bin Abī Dhirār al Khuzā’ī [r.a.]. gowani a magislam ago timoon iyan so zakat o pagtaw niyan na tomindo sa masa a kaphakaoma on o sogo’ o Rasūlullāh [s.a.w] oriyan iyan na da makaoma so Sogo’ o Nabī, na mianinimo skaniyan ago so pagtaw niyan na somiong siran sa Madīnah ka pagamadn iyan i sabap a da kapakaoma o sogo’ o Rasūlullāh [s.a.w] na miabalak iran so ronda o Rasūlullāh [s.a.w] a nggobatn iran sabap ko katharo o sogo’ o Rasūlullāh [s.a.w] a so al Walīd Bin Uqbah a pitharo iyan a sianka o al Hārith so zakat ago mbonoon iyan skaniyan a gioto na kabokhag ka da on makaoma so al Walīd ka mialk sii sa lalan ko kapzong iyan on na komiasoy na mimbaal sa katharo a kabokhag sa piaratiaya o manga Muslim ago so Rasūlullāh [s.a.w] na so kiapakaoma o al Hārith ko Rasūlullāh [s.a.w] na miaamad so btad sa mapia.

1567. Inipatoray o Allāh ko phagingd a Muslim a kapakatindga iran ko kokoman o Allāh a nggolalan ko Sharī’ah sa sa dn sa maadn a rido ko ltlt iran na patoray kiran so kaimasada iran on ka gioto so kasogo sa mapia ago kasapar sa marata a amoran a galbk o sagorom- pong a Muslim, sa amay ka adn a mamaba na patoray kiran. a karna iran on sa saparan iran na amay ka di mndod ko kaontol na patot so kagarobata on a gomaan ago bagr, samanan na patoray dn a mabaloy so sagorompong a Muslim a adn a bagr iyan a sandiyata ka di phakasapar sa marata so da a magarang iyan a gomaan.

1568. Inisapar o Qur’ān so kapagizawizawa ko manga salakaw ka kna oto a adat o manga Muslim a aya patoray kiran na mapalihara iran so maratabat o pagari ran a Muslim, kna o ba iran phangokaya ago ba iran phagitoitoa so salakaw kiran mlagid roo so manga mama ago so manga babay sa kisasaparn on o Qur’ān, gianan na manga kabilangataw a ipphangndao o Qur’ān ko manga taw.

1569. Manga kabilangataw anan a siniyap o Islām ka an mada so kakhaadn o manga rido ko ltlt o manga taw, sa langowan a khasabapan sa kaoparik ago rido na inisapar o Islām, na langowan a phakaadn sa mapia ago kalilintad na inisogo iyan. Pd sa marata a parangay so kapanganganib ago so kapanoriman ko btad o manga salakaw, ka kagia khasabapan oto sa kakhalbogi ko lingawan o giikanggiginawai o manga taw. So kapamaganta a inaloy ko Ayat a 12, na datar o ba pkhana o taliantaan so sapo’ o pagari niyan a gii niyan pamagan-taan, go sii ko masa a kianayk o Rasūlullāh [s.a.w] sa langit na siagadan iyan a manga taw a pziksaan siran na iniiza iyan na pitharo on o Jibrīl a gioto so manga taw a aya galbk iran ko doniya na so gii ran kapamagantaa ko manga manosiya sa siniksa siran o Allāh, aya kapamaganta na so kaaloya o taw ko nganin a ikhararangit o taw a panonompangan iyan mapia pn bnar so pitharo o miamaganta na di dn khapakay.

1570. Pitharo o manga A’rāb a miaratiaya siran dn na sianka kiran oto o Qur’ān sa aya pitharo iyan na miamuslim siran ogaid na da siran pn mamu’min, aya maana oto na khaona so kathapapay a kapagislam go bo so kakhabaloy a mu’min amay ka thakna dn so paratiaya ko poso’, na so kiapagislam iran na da pn thakna so paratiaya iran na pitharo iran a siran na manga mu’min na pitharo o Qur’ān a di, ka da pn makasold so paratiaya sii ko manga poso’ iran ogaid na manga muslim siran dn.

1571. So kathapapay na gioto so kapagislam a ipthapapay o manosiya ko kabaya o Allāh so langowan a btad iyan a gioto i ptharoon a Muslim, na so kapthapapay na gioto i poonan o paratiaya ko Allāh ko kakhabaloy o taw a miaratiaya (mu’min) sa so kamomuslimi ago so kamumu’mini na di makapmblag sa datar oto so Islām ago so Īmān a di makapmblag a igira miakamblag na pkhatimo na o matimo na giimakaznggaya. So kaphklima o taw sa Muslim odi na mu’min skaniyan na sii khailay ko ipnggoris o manga galbk iyan sa so Allāh i lbi a matao ko madadalm ko poso’ iyan ka kagia so paratiaya na aya tampata iyan na so rarb, sa datar o kiaaloya on o Rasūlullāh [s.a.w] ko Hadīth iyan. Sa bialoy o Allāh so poso’ o manosiya a darpa a da dn a ba on phakapaar a kaadn sa so bo so Allāh i makapapaar on, na sii ko alongan a Qiyāmah na pagizaan iyan ankoto a poso’ ka so poso’ na di phamrak aya giimamrak na so anggawta o manosiya a kasankapan o poso’ ko manga kabaya iyan.