So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Fat’h - [ 48 So Kapakataban ] - سـورة الفتـح
( The Victory - Ang Tagumpay o Pangingibabaw )

Pangnal ko Sūrah

1. Giai so ika dowa a Sūrah o lompokan o tlo a manga Sūrah a initoron sa Madīnah a miaosay ko Pangnal ko Sūrah 47, a aya masa niyan na miatndo ko kiaaloy o kapasadan a al Hudaybiyyah, ko Dul Qa’dah a ika nm ragon ko Hijrah, a mipapantag ko Feb. 628 C.E.

2. Gia al Hudaybiyyah na kapantaran a lopa, a marani a lalakawn sa pagabagatan a Makkah, a massdpan o lalan a Madīnah a ipzong sa Makkah, a so phagokitan ko masa o Rasūlullāh [s.a.w] miakanm ragon a kialagaday o kiaganati o Rasūlullāh [s.a.w] ko ingd iyan a Makkah, sa tatap dn a Makkah a mipapaar o manga taw a barasimba sa manga barahala. Ogaid na so Islām na miakabagr sankai a miakanm ragon, sa so Qiblah niyan na miabankiri-ng sa Ka’bah, na so ridoay o Islam na inosar iyan so langowan a gaga niyan sa karna niyan ko rgs o Islām, ogaid na miaola ko antap iyan. Sii ko taritib ago igma o manga Arab na oman i Arab na adn a kabnar iyan sa kalawia niyan sa Baytullāh sa di dn kaphangarasian ko manga olanolan a (haram) sslaan a di ron khapakay so kathitidawa (2:194). A pd roo so olanolan a Dul Qa’dah. Na sii sankoto a olanolan a Dul Qa’dah a ika nm ragon ko Hijrah na so Rasūlullāh [s.a.w] na kiabayaan iyan a kapagumrah niyan (2:196) a da a pagawidan iyan a sandiata, sa pagonotan skaniyan o manga Sahābah niyan, sa mararani aya kadakl iran na sii ko pagltan o 1,400 ago 1,500.

3. Sa da oto kababayai o manga Quraysh a phapaar sa Makkah, sa mia katonay oto sa kiasankaa iran ko mimbkn a taritib ago igma o manga Arab ko makapantag ko kalawia sa Baytullāh o apia antawa a Arab. Sa tinimo iran so ronda iran sa kapagrna iran ko Rasūlullāh [s.a.w] ago so manga taw niyan, na so Rasūlullāh [s.a.w] na sominilay sa maito sa katampar sa sdpan o lalan sa mithakna sa al Hudaybiyyah a roo dn minitana so kiandolona sa kambitiarai (mufāwadhah). Sa aya dn a tindg o manga Muslim na so kathgla iran ko kazold iran sa Makkah apia pn miakatonay sa ragiray a rogo’, ogaid na di siran kagogomaanan sankoto a masa ka aya bantak iran na so kalilintad kna o ba kathidawa, na sii ko sabala a katampar na so Quraysh na miatankd iyan a sii ko miaipos a nm ragon a kiazinagadan iran so mapait a btad ko kiniphantagn iran ko manga Muslim, na miasaraban-tang iran a so bagr iran na phaninggaposan ko kakhidoso ko langowan a katampar, sa so Islām na ba dn pphamagoman sa kabagr sii ko barandiya ago rahasian a bagr iyan, ioman on so kapia o atoran iyan ago so kabagr o ronda niyan. Na sii ko kiapakazambi sa pamikiran o dowa makambabala na minitana so kapasadan ko atag a kayo sii sa al Hudaybiyyah (48:18) Na so kiapangongonotan o mala a lompokan ko dato iran a so Rasūlullāh [s.a.w] na karina a mabagr sii ko pagns a bagr iran a di khasangaran o Quraysh.

4. So mananaw a kapasadan na minitana a so makikilala sa ingaran a kapasadan sa al Hudaybiyyah, sa aya titayan iyan na:

  • Adn a khaadn a kalilintad ko lt o dowa makambabala sa mlagaday sa sapolo ragon

  • Sa langowan a pithikaloksan odi na pagtaw na maradika sa kazold iyan ko apia anda ko dowa lompok sa nggolalan sa kathabanga (hilf)

  • Sa o adn a pd o Quraysh a phoon sa Makkah, a matatago sa siap iran na go phagapas ko Rasūlullāh [s.a.w] sa da a idin on o somisiap on na khikasoy skaniyan ko Quraysh, na sii ko sopaka iyan na o adn a makapoon ko manga Muslim a somong ko Quraysh na di ran khikasoy ko manga Muslim.

  • So Mohammad [s.a.w] ago so manga pd iyan na di siran phakasold sa Makkah sankoto a ragon, ogaid na phakasold siran sa Makkah ko phakaoma a ragon sa da a gomaan iran.

5. So ika tlo ko titayan o kapasadan na da makambadala sa sianka oto o manga Muslim, ogaid na sabap ko kadalm o ongangn o Rasūlullāh [s.a.w] na tiarima iyan ankoto mapia pn da on so kaontol ko kapapayag iyan, sabap sa katawan iyan a di mapnggolawla oba adn a Muslim a mawa sa Madīnah na tomaalok ko manga Quraysh, ka o manggolawla oto na aya maana niyan na giankoto a Muslim na mimurtad ko Islām, na di dn pangindaw o Muslim so taw a mimurtad ko agama niyan ka tomo pn a mablag on ka an on di phakabinasa a skaniyan na kna a Muslim.

6. Giankanan a ika tlo a onayan o kapasadan, na miansok o Qur’ān ko kasaromag iyan ko manga babay a Muslimah a miawa sa Makkah a somiong ko manga Muslim sa Madīnah, sa aya inikokom iyan na di khikasoy so babay a Muslimah sii ko Quraysh, ago kagia aya miatalasay ko kapasan na so mama sa da on maaloy sa bathk so babay.

7. So manga Muslim na initoman iran so titayan o kapasadan, na so miaka- salono a ragon a ika pito ko Hijrah, na miatonay ran so kiapagumrah iran sa mapia sa miakatlo gawii. Na sii ko oriyan oto na so Quraysh na siopak iran so kapasadan sa so Banū Bakr a tabanga o Quraysh na giobat iyan so Banū Khuzā’ah a tabanga o manga Muslim, na miakatonay oto sa kiagobata o Rasūlullāh [s.a.w] sa Makkah a gioto dn i kinitaps o bagr o Quraysh sa tiaban o manga Muslim a Makkah. Ogaid na so al Hudaybiyyah na gioto dn i mala a kapakataban ko kasaromag iyan ko rahasian ago so kaphagingd ago so kandato, sa giankanan a ndao na miatalasay sankai a Sūrah, sa datar oto a so ndao sa Badr na miatalasay ko 8:42-48, na so Uhud na miatalasay ko 3:121-129, 149-180.

So Pamotosan iyan: So kapakataban na pphakapoon ko mananaw a kawaraw, so kapagikhlas, ago so paratiaya, ago so kapanginsabar, a so miarinayag ko kapasadan sa al Hudaybiyyah, sabap roo na tadman so Allāh, ago onotan so sogo’ iyan (48:1-29).

Giankai a Sūrah na initoron sa Madīnah, tomioron sa lalan ko kapmbaling o Rasūlullāh [s.a.w] sa Madīnah a aya kadakl a ayat iyan na 29, tomioron ko oriyan o Sūrah al Jumu’ah.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

48:1

Hassanor Alapa : Mataan a lomika Kami rka (hay Mohammad) sa kalka a mapayag (piakadaag Ami ska sa kapakataban a mala) 1544

Muhsin Khan : Verily, We have given you (O Muhammad SAW) a manifest victory.

Sahih International : Indeed, We have given you, [O Muhammad], a clear conquest

Pickthall : Lo! We have given thee (O Muhammad) a signal victory,

Yusuf Ali : Verily We have granted thee a manifest Victory:

Shakir : Surely We have given to you a clear victory

Dr. Ghali : Surely We have given you an evident conquest, (Literally: conquered for you; or: opened for you)

Tafsir Jalalayn : Verily We have given you, We have ordained [for you] the conquest (fath) of Mecca, and other places in the future by force, as a result of your struggle, a clear victory, [one that is] plain and manifest;

Tagalog : Katiyakan, ipinagkaloob Namin sa iyo, O Muhammad, ang malinaw na tagumpay, na pangingibabawin ng Allâh ang iyong ‘Deen,’ at tutulungan ka Niya laban sa iyong kalaban, na ito ay ang kasunduang pagtigil ng digmaan (ceasefire) na naganap sa ‘Hudhaybiyyah,’ na naging mapayapa ang mga tao sa isa’t isa dahil dito, at lumaganap at lumawak ang pag-aanyaya tungo sa ‘Deen’ ng Allâh , at nagkaroon ng pagkakataon ang sinumang naghahangad na makita ang katotohanan hinggil sa Islâm at ito ay matutunan, at pumasok ang mga tao sa ‘Deen’ na ito ng Allâh nang grupo-grupo; na kung kaya, ito ay pinangalanang malinaw na tagumpay dahil sa ito ay napakalinaw.

48:2
Hassanor Alapa : Ka an rka mirila o Allāh so miaona a pd ko dosa nka, ago so miaori ron ago tharotopn Iyan rka so limo Iyan, ago thoroon ka Niyan sa lalan a mathito 1545

Muhsin Khan : That Allah may forgive you your sins of the past and the future, and complete His Favour on you, and guide you on the Straight Path;

Sahih International : That Allah may forgive for you what preceded of your sin and what will follow and complete His favor upon you and guide you to a straight path

Pickthall : That Allah may forgive thee of thy sin that which is past and that which is to come, and may perfect His favour unto thee, and may guide thee on a right path,

Yusuf Ali : That Allah may forgive thee thy faults of the past and those to follow; fulfil His favour tothee; and guide thee on the Straight Way;

Shakir : That Allah may forgive your community their past faults and those to follow and complete His favor to you and keep you on a right way,

Dr. Ghali : That Allah may forgive you your guilty (deeds)-whatever of them has gone forward and whatever is postponed-and perfect His favor upon you, and guide you (The Prophet) on a straight Path,

Tafsir Jalalayn : that God may forgive you, by virtue of your struggle, what is past of your sin and what is to come, of it, so that your community might then desire to struggle [like you] — this [verse] also constitutes a justification of the [concept of the] infallibility (‘isma) of prophets, peace be upon them, against sin, by way of a definitive rational proof (the lām [in li-yaghfira, ‘that He may forgive’] is for [indicating] the ultimate reason [for the conquest], so that the content [of this latter statement] constitutes an effect and not the cause), and that He may perfect, by way of the mentioned victory, His favour to you and guide you, thereby, to a straight path, upon which He will confirm you — and this [straight path] is the religion of Islam;

Tagalog : Ipinagkaloob Namin sa iyo ang tagumpay na ito at ginawa Namin na madali ito sa iyo; upang patawarin ng Allâh sa iyo ang anumang nagawa mong kasalanan at ang darating pa; dahil sa nangyari sa pagpanalong ito, marami ang naganap na pagsunod sa kagustuhan ng Allâh at sa iyong pagtitiis sa mga kahirapan, at upang buuin ng Allâh ang Kanyang biyaya sa pamamagitan ng pangingibabaw ng iyong ‘Deen’ sa pagpanalo mo sa iyong mga kalaban, at gagabayan ka sa Matuwid na Landas na Kanyang ‘Deen’ na walang kabaluktutan,

48:3

Hassanor Alapa : Go thabangan ka o Allāh sa tabang a mabagr

Muhsin Khan : And that Allah may help you with strong help.

Sahih International : And [that] Allah may aid you with a mighty victory.

Pickthall : And that Allah may help thee with strong help -

Yusuf Ali : And that Allah may help thee with powerful help.

Shakir : And that Allah might help you with a mighty help.

Dr. Ghali : And that Allah may vindicate you with a mighty victory.

Tafsir Jalalayn : and that God may grant you, therein, a mighty victory, one of glory, involving no humiliation.

Tagalog : At tutulungan ka nang malakas na tulong na hindi manghihina sa pamamagitan nito ang Islâm.

48:4
Hassanor Alapa : Skaniyan so piakatoron Iyan so kalilintad sii ko poso’ o miamaratiaya ka an siran pamagoman sa paratiaya a pd o paratiaya iran, go rk o Allāh so manga sondaro ko manga langit ago so lopa, go miaadn so Allāh a Matao a Maongangn.

Muhsin Khan : He it is Who sent down As-Sakinah (calmness and tranquillity) into the hearts of the believers, that they may grow more in Faith along with their (present) Faith. And to Allah belong the hosts of the heavens and the earth, and Allah is Ever All-Knower, All-Wise.

Sahih International : It is He who sent down tranquillity into the hearts of the believers that they would increase in faith along with their [present] faith. And to Allah belong the soldiers of the heavens and the earth, and ever is Allah Knowing and Wise.

Pickthall : He it is Who sent down peace of reassurance into the hearts of the believers that they might add faith unto their faith. Allah's are the hosts of the heavens and the earth, and Allah is ever Knower, Wise -

Yusuf Ali : It is He Who sent down tranquillity into the hearts of the Believers, that they may add faith to their faith;- for to Allah belong the Forces of the heavens and the earth; and Allah is Full of Knowledge and Wisdom;-

Shakir : He it is Who sent down tranquillity into the hearts of the believers that they might have more of faith added to their faith-- and Allah's are the hosts of the heavens and the earth, and Allah is Knowing, Wise--

Dr. Ghali : He is (The One) Who has sent down serenity (or: tranquility) in the hearts of the believers, that they may increase in belief (added) to their belief; and to Allah belong the hosts of the heavens and the earth; and Allah has been Ever-Knowing, Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : He it is Who sent down the spirit of Peace, [Divine] reassurance, into the hearts of the believers, that they might add faith to their faith, by way of [their embracing of] the legal stipulations of religion: for every time He revealed one [of these], they would believe in it — including the [command to] struggle. And to God belong the hosts of the heavens and the earth, and so if He wanted to bring victory to His religion by means of others, He would have done so. And God is ever Knower, of His creatures, Wise, in His actions, in other words, He is ever possessed of such attributes;

Tagalog : Walang iba kundi ang Allâh ang nagbaba ng kapanatagan sa mga puso ng mga naniniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo sa araw ng ‘Hudhaybiyyah,’ na kung kaya, naging panatag at naging tiyak sila sa kanilang mga puso; upang maragdagan ang paniniwala nila sa Allâh at pagsunod nila sa Kanyang Sugo ng karagdagang paniniwala at pagsunod. Pagmamay-ari ng Allâh ang mga sundalo sa mga kalangitan at kalupaan na tinutulungan Niya sa pamamagitan nila ang Kanyang mga alipin na mananampalataya. At ang Allâh ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa ikabubuti ng Kanyang mga nilikha, na ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa at paglikha.

48:5
Hassanor Alapa : Ka an Iyan misold so miaratiaya a manga mama ago miaratiaya a manga 1546 babay sa manga kasoragaan a pphamanoga ko kababaan iyan so manga lawas a ig sa tatap siran on ago zapngan Iyan kiran so manga dosa iran go miaadn oto sii ko Allāh a ontong a mala

Muhsin Khan : That He may admit the believing men and the believing women to Gardens under which rivers flow (i.e. Paradise), to abide therein forever, and to expiate from them their sins, and that is with Allah, a supreme success,

Sahih International : [And] that He may admit the believing men and the believing women to gardens beneath which rivers flow to abide therein eternally and remove from them their misdeeds - and ever is that, in the sight of Allah , a great attainment -

Pickthall : That He may bring the believing men and the believing women into Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide, and may remit from them their evil deeds - That, in the sight of Allah, is the supreme triumph -

Yusuf Ali : That He may admit the men and women who believe, to Gardens beneath which rivers flow, to dwell therein for aye, and remove their ills from them;- and that is, in the sight of Allah, the highest achievement (for man),-

Shakir : That He may cause the believing men and the believing women to enter gardens beneath which rivers flow to abide therein and remove from them their evil; and that is a grand achievement with Allah

Dr. Ghali : That He may cause the male believers and the female believers to enter Gardens from beneath which the rivers run, eternally (abiding) therein, and expiate for them their odious deeds; and that is in the Providence of Allah a magnificent triumph.

Tafsir Jalalayn : so that He may admit (li-yudkhila is semantically connected to an omitted clause, that is to say, amara bi’l-jihād, ‘He has enjoined the struggle [so that He may admit]’) the believing men and believing women into gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide, and that He may absolve them of their misdeeds; for that, in God’s sight, is a supreme triumph;

Tagalog : Upang papapasukin ng Allâh ang mga mananampalatayang kalalakihan at kababaihan sa mga Hardin na umaagos ang mga ilog sa ilalim ng mga puno at mga palasyo nito at sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan, at buburahin sa kanila ang kanilang mga nagawang kasalanan na hindi na sila parurusahan pa, at ang ganitong gantimpala mula sa Allâh ay kaligtasan mula sa anumang suliranin, at pagkakamit ng dakilang tagumpay.

48:6Hassanor Alapa : Go ziksaan Iyan so manga monafiq a manga mama ago so manga monafiq a manga babay ago so manga pananakoto a manga mama ago so manga pananakoto a manga babay a pipikirn iran ko Allāh so marata a pamikiran sa sii kiran khisogat so goliling (liot) o marata go kiararangitan siran o Allāh ago pimorkaan Iyan siran ago inipagtad Iyan kiran so Jahannam a marata a khabolosan

Muhsin Khan : And that He may punish the Munafiqun (hypocrites), men and women, and also the Mushrikun men and women, who think evil thoughts about Allah, for them is a disgraceful torment, and the Anger of Allah is upon them, and He has cursed them and prepared Hell for them, and worst indeed is that destination.

Sahih International : And [that] He may punish the hypocrite men and hypocrite women, and the polytheist men and polytheist women - those who assume about Allah an assumption of evil nature. Upon them is a misfortune of evil nature; and Allah has become angry with them and has cursed them and prepared for them Hell, and evil it is as a destination.

Pickthall : And may punish the hypocritical men and the hypocritical women, and the idolatrous men and the idolatrous women, who think an evil thought concerning Allah. For them is the evil turn of fortune, and Allah is wroth against them and hath cursed them, and hath made ready for them hell, a hapless journey's end.

Yusuf Ali : And that He may punish the Hypocrites, men and women, and the Polytheists men and women, who imagine an evil opinion of Allah. On them is a round of Evil: the Wrath of Allah is on them: He has cursed them and got Hell ready for them: and evil is it for a destination.

Shakir : And (that) He may punish the hypocritical men and the hypocritical women, and the polytheistic men and the polytheistic women, the entertainers of evil thoughts about Allah. On them is the evil turn, and Allah is wroth with them and has cursed them and prepared hell for them, and evil is the resort.

Dr. Ghali : And that He may torment the male hypocrites and the female hypocrites, and the male associators and the female associators, (i.e., those who associate others with Allah) the ones surmising ill surmises of Allah. Against them will be the woeful turn of fortune; and Allah h is angry with them and has cursed them and has prepared for them Hell-and what an odious Destiny!

Tafsir Jalalayn : and so that He may chastise the hypocrites, men and women, and the idolaters, men and women, and those who make evil assumptions about God (read al-saw’ or al-sū’, ‘evil’, in all three places); they assumed that He will not assist Muhammad (s) and the believers. For them will be an evil turn of fortune, by way of abasement and chastisement; and God is wroth with them, and He has cursed them, He has banished them [far from His mercy], and has prepared for them Hell — and it is an evil destination!, [an evil] place to return to.

Tagalog : At parurusahan ng Allâh ang mga mapagkunwari na mga kalalakihan at mga kababaihan, at ang mga sumasamba sa iba bukod sa Allâh na mga kalalakihan at mga kababaihan na nag-isip ng masama laban sa Allâh na inisip nilang ang Allâh ay hindi Niya tutulungan kailanman ang Kanyang Propeta at ang mga mananampalataya na kasama niya laban sa kanilang mga kalaban, at hindi Niya pangingibabawin ang Kanyang ‘Deen,’ na kung kaya, ang para sa kanila ay kahiya-hiya at masidhing kaparusahan, at maging ang Pagkamuhi ng Allâh sa kanila, at pagtataboy sa kanila mula sa Kanyang awa, at inihanda ng Allâh para sa kanila ang Impiyernong-Apoy na napakasamang tirahan na kanilang patutunguhan.

48:7

Hassanor Alapa : Go rk o Allāh so manga sondaro ko manga langit ago so lopa, go miaadn so Allāh a Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : And to Allah belong the hosts of the heavens and the earth. And Allah is Ever All-Knower, All-Wise.

Sahih International : And to Allah belong the soldiers of the heavens and the earth. And ever is Allah Exalted in Might and Wise.

Pickthall : Allah's are the hosts of the heavens and the earth, and Allah is ever Mighty, Wise.

Yusuf Ali : For to Allah belong the Forces of the heavens and the earth; and Allah is Exalted in Power, Full of Wisdom.

Shakir : And Allah's are the hosts of the heavens and the earth; and Allah is Mighty, Wise.

Dr. Ghali : And to Allah belong the hosts of the heavens and the earth, and Allah has been Ever-Mighty, Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : And to God belong the hosts of the heavens and the earth; and God is ever Mighty, in His kingdom, Wise, in His actions, in other words, He is ever possessed of such attributes.

Tagalog : At pagmamay-ari ng Allâh ang mga sundalo sa mga kalangitan at kalupaan na pinalalakas Niya sa pamamagitan nila ang Kanyang mga alipin na mga mananampalataya. At ang Allâh ay ‘`Azeez’ – Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan at Dakila sa Kanyang paglikha, na ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang Pangangasiwa sa Kanyang mga nilikha.

48:8

Hassanor Alapa : Mataan a Skami na siogo Ami ska a saksi ago 1547 phamanothol (ko manga pipia) ago phangangalk (ko manga siksa) 1547

Muhsin Khan : Verily, We have sent you (O Muhammad SAW) as a witness, as a bearer of glad tidings, and as a warner.

Sahih International : Indeed, We have sent you as a witness and a bringer of good tidings and a warner

Pickthall : Lo! We have sent thee (O Muhammad) as a witness and a bearer of good tidings and a warner,

Yusuf Ali : We have truly sent thee as a witness, as a bringer of Glad Tidings, and as a Warner:

Shakir : Surely We have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner,

Dr. Ghali : Surely We have sent you as a witness, and a bearer of good tidings, and a constant warrner,

Tafsir Jalalayn : Indeed We have sent you as a witness, against your community at the Resurrection, and a bearer of good tidings, to them in this world, and a warner, to threaten those in it who do evil with [the punishment of] the Fire;

Tagalog : Katiyakan, ipinadala ka Namin, O Muhammad, bilang testigo sa iyong ‘Ummah’ [1] sa pagparating ng mensahe, sa paglilinaw ng anumang mensahe na dala-dala mo sa kanila at pagbibigay ng magandang balita hinggil sa Hardin (Al-Jannah) sa sinumang susunod sa iyo, at pagbabala sa sinumang lalabag sa iyo ng maagang parusa rito sa daigdig at parusa sa Kabilang-Buhay;

48:9

Hassanor Alapa : Ka an iyo maparatiaya so Allāh ago so sogo’ Iyan ago mazlasla iyo Skaniyan (a Allāh) ago mapmasla iyo Skaniyan ago mitasbih iyo Skaniyan sa kapitapaita ago kagabigabi

Muhsin Khan : In order that you (O mankind) may believe in Allah and His Messenger (SAW), and that you assist and honour him (SAW), and (that you) glorify (Allah's) praises morning and afternoon.

Sahih International : That you [people] may believe in Allah and His Messenger and honor him and respect the Prophet and exalt Allah morning and afternoon.

Pickthall : That ye (mankind) may believe in Allah and His messenger, and may honour Him, and may revere Him, and may glorify Him at early dawn and at the close of day.

Yusuf Ali : In order that ye (O men) may believe in Allah and His Messenger, that ye may assist and honour Him, and celebrate His praise morning and evening.

Shakir : That you may believe in Allah and His Messenger and may aid him and revere him; and (that) you may declare His glory, morning and evening.

Dr. Ghali : That you may believe in Allah and His Messenger, and (readily) rally to Him, and reverence Him, and extol Him before sunrise and before sunset.

Tafsir Jalalayn : that you may believe (li-tu’minū, may also here be read li-yu’minū, ‘that they may believe’; and similarly read either the second person plural or the third person plural in the next three instances) in God and His Messenger, and that you may support Him (tu‘azzirūhu: a variant reading has tu‘azzizūhu) and revere Him (the [third person suffixed] pronoun [-hu, ‘him’] may refer either to God or to His Messenger) and glorify Him, that is, God, morning and evening.

Tagalog : Upang sila ay maniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo, at tulungan ng Allâh na ang ibig sabihin ay pagtataguyod at pagsunod sa Kanyang ‘Deen,’ at Siya ay dakilain at purihin sa umaga at hapon.

48:10
Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a gii ka iran iphasada na 1548 mataan a aya gii ran iphasada na so Allāh, so lima o Allāh na kaporoan o manga lima iran. Na sa taw a marnkas (ko kapasadan) na mataan a miarnkas ko ginawa niyan, na sa taw a tomoman ko inibgay niyan a pasad ko Allāh na matatankd a mbgan Iyan skaniyan sa balas a mala 1549

Muhsin Khan : Verily, those who give Bai'a (pledge) to you (O Muhammad SAW) they are giving Bai'a (pledge) to Allah. The Hand of Allah is over their hands. Then whosoever breaks his pledge, breaks only to his own harm, and whosoever fulfills what he has covenanted with Allah, He will bestow on him a great reward.

Sahih International : Indeed, those who pledge allegiance to you, [O Muhammad] - they are actually pledging allegiance to Allah . The hand of Allah is over their hands. So he who breaks his word only breaks it to the detriment of himself. And he who fulfills that which he has promised Allah - He will give him a great reward.

Pickthall : Lo! those who swear allegiance unto thee (Muhammad), swear allegiance only unto Allah. The Hand of Allah is above their hands. So whosoever breaketh his oath, breaketh it only to his soul's hurt; while whosoever keepeth his covenant with Allah, on him will He bestow immense reward.

Yusuf Ali : Verily those who plight their fealty to thee do no less than plight their fealty to Allah: the Hand of Allah is over their hands: then any one who violates his oath, does so to the harm of his own soul, and any one who fulfils what he has covenanted with Allah,- Allah will soon grant him a great Reward.

Shakir : Surely those who swear allegiance to you do but swear allegiance to Allah; the hand of Allah is above their hands. Therefore whoever breaks (his faith), he breaks it only to the injury of his own soul, and whoever fulfills what he has covenanted with Allah, He will grant him a mighty reward.

Dr. Ghali : Surely the ones who swear allegiance to you, surely swear allegiance only to Allah; the Hand of Allah is above their hands. So, whoever breaches (his oath), then he breaches against himself; and whoever fulfils what he has covenanted with Allah, then He will soon bring him a magnificent reward.

Tafsir Jalalayn : Truly those who pledge allegiance to you, the ‘Pledge of Beatitude’ (bay‘at al-ridwān) given at al-Hudaybiyya, in fact pledge allegiance to God — this [statement] is akin to: Whoever obeys the Messenger, verily obeys God [Q. 4:80]. The Hand of God is above their hands, [the hands] with which they pledged allegiance to the Prophet, in other words, God, exalted be He, has observed their pledge of allegiance and will requite them in accordance with [their adherence to] it. So whoever reneges, [whoever] breaches the pledge, reneges — [that is] the evil consequences of his breach will eventually be — against his own soul; and whoever fulfils the covenant which he has made with God, He will give him (fa-sa-yu’tīhi; or read fa-sa-nu’tīhi, ‘We will give him’) a great reward.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, ang mga yaong nangako ng pagsunod sa iyo, O Muhammad, sa ‘Hudhaybiyyah’ sa pakikipaglaban, katiyakang ang pinangakuan nila ay ang Allâh, at nakipagkasundo sila ng kasunduan sa Kanya na paghahangad ng Kanyang ‘Jannah’ (Hardin) at Kanyang pagmamahal, ang Kamay ng Allâh ay nasa ibabaw ng kanilang mga kamay, at Siya ay kasama nila sa pamamagitan ng Kanyang Pandinig at Paningin na narinig Niya ang kanilang mga salita at nakikita Niya ang kanilang kinaroroonan at batid Niya ang kanilang kinikimkim at inilalantad, at sinumang sisira sa kanyang pangako ay sarili niya lamang ang kanyang pinipinsala, at sinumang tutupad ng kanyang pangako sa Allâh ng pagiging matatag sa pakikipagharap sa kalaban sa Daan ng Allâh at pakikiisa sa Kanyang Propeta na si Muhammad, walang pag-aalinlangang ipagkakaloob ng Allâh sa kanya ang masaganang gantimpala, na ito ay ang ‘Al-Jannah’ (Hardin). Nandirito sa talatang ito ang pagpapatunay hinggil sa katangian ng Allâh na Siya ay nagtataglay ng Kamay na angkop na angkop sa Kanyang Kadakilaan at Kamaharlikaan, na walang paghahambing at walang pagtatanong ang pagiging paano nito.

48:11Hassanor Alapa : Ptharoon rka dn o mithalimbagak a pd ko manga Arab 1550 sa lomang a miasndod kami o manga tamok ami ago so manga pamiliya mi na pamangnin kami nka sa rila, gii ran tharoon ko manga dila iran so nganin a da ko manga poso’ iran, na tharo anka (hay Mohammad) a antaa i makamimilik rkano ko Allāh sa mlk bo amay ka adn a kabayaan Iyan rkano a kabinasa odi na kabayaan Iyan rkano a gona, ogaid na miaadn so Allāh ko gii niyo nggalbkn a iggpa Iyan

Muhsin Khan : Those of the bedouins who lagged behind will say to you: "Our possessions and our families occupied us, so ask forgiveness for us." They say with their tongues what is not in their hearts. Say: "Who then has any power at all (to intervene) on your behalf with Allah, if He intends you hurt or intends you benefit? Nay, but Allah is Ever All-Aware of what you do.

Sahih International : Those who remained behind of the bedouins will say to you, "Our properties and our families occupied us, so ask forgiveness for us." They say with their tongues what is not within their hearts. Say, "Then who could prevent Allah at all if He intended for you harm or intended for you benefit? Rather, ever is Allah , with what you do, Acquainted.

Pickthall : Those of the wandering Arabs who were left behind will tell thee: Our possessions and our households occupied us, so ask forgiveness for us! They speak with their tongues that which is not in their hearts. Say: Who can avail you aught against Allah, if He intend you hurt or intend you profit? Nay, but Allah is ever Aware of what ye do.

Yusuf Ali : The desert Arabs who lagged behind will say to thee: "We were engaged in (looking after) our flocks and herds, and our families: do thou then ask forgiveness for us." They say with their tongues what is not in their hearts. Say: "Who then has any power at all (to intervene) on your behalf with Allah, if His Will is to give you some loss or to give you some profit? But Allah is well acquainted with all that ye do.

Shakir : Those of the dwellers of the desert who were left behind will say to you: Our property and our families kept us busy, so ask forgiveness for us. They say with their tongues what is not in their hearts. Say: Then who can control anything for you from Allah if He intends to do you harm or if He intends to do you good; nay, Allah is Aware of what you do:

Dr. Ghali : The Arabs of the desert who were left behind will soon say to you, "Our riches and our families occupied us; so ask forgiveness for us!" They say with their tongues what is not in their hearts. Say, "Then who can possess for you anything from Allah, in case He wills harm for you, or He wills profit for you? No indeed, (but) Allah has been Ever-Cognizant of whatever you do.

Tafsir Jalalayn : Those of the Bedouins who were left behind, around Medina — that is to say, those whom God made to stay behind and not to accompany you when you had asked them to set out with you for Mecca, fearing that Quraysh would attack you upon your return, in the year of al-Hudaybiyya — will say to you, ‘Our possessions and our families kept us occupied, [preventing us] from going forth with you. So ask forgiveness for us!’, of God, for our failure to go forth with you. God, exalted be He, exposes their mendacity by saying: They say with their tongues, that is to say, in asking forgiveness, and in the preceding statement [of theirs], what is not in their hearts, and so they are lying in the excuse which they give. Say: ‘Who can (an interrogative meant [rhetorically] as a negation, that is to say, ‘none [can]’) avail you anything against God should He desire to cause you harm (read darran or durran) or desire to bring you benefit? Nay, but God is ever Aware of what you do, in other words, He is ever possessed of such an attribute.

Tagalog : Walang pag-aalinlangang sasabihin sa iyo, O Muhammad, ng mga nagpaiwan na mga bedouin na hindi sila lumabas kasama ka sa pagpunta sa Makkah kapag pinuna mo sila: Naging abala kami sa aming mga kayamanan at mga pamilya, na kung kaya, hilingin mo sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na patawarin kami sa aming ginawang pagpapaiwan, sinasabi nila ito sa kanilang mga dila, subali’t ito ay walang katotohanan sa kanilang mga puso, sabihin mo sa kanila: Sino sa inyo kung gayon ang may kakayahan na mamagitan sa Allâh para sa inyo kapag hinangad ng Allâh sa inyo ang kapinsalaan o kapakinabangan? Ang katotohanan ay hindi ang yaong iniisip nila na mga mapagkunwari na ang Allâh ay hindi Niya batid ang anuman na kanilang kinikimkim sa kanilang mga sarili na pagkukunwari, kundi walang pag-aalinlangan, ang Allâh ay ‘Khabeer’ – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid Niya nang ganap ang anuman na kanilang ginagawa, at walang anumang naililihim sa Kanya sa mga ginagawa ng Kanyang mga nilikha.

48:12
Hassanor Alapa : Ogaid na pinikir iyo a di dn makapmbalingan so Rasūl ago so miama-ratiaya ko manga pamiliya iran sa dayon sa dayon, ago piphandaraan oto ko manga poso’ iyo ago miamikir kano sa panganib a marata ago miaadn kano a pagtaw a binasa.

Muhsin Khan : "Nay, but you thought that the Messenger (SAW) and the believers would never return to their families; and that was made fair-seeming in their hearts, and you did think an evil thought and you became a useless people going for destruction."

Sahih International : But you thought that the Messenger and the believers would never return to their families, ever, and that was made pleasing in your hearts. And you assumed an assumption of evil and became a people ruined."

Pickthall : Nay, but ye deemed that the messenger and the believers would never return to their own folk, and that was made fairseeming in your hearts, and ye did think an evil thought, and ye were worthless folk.

Yusuf Ali : "Nay, ye thought that the Messenger and the Believers would never return to their families; this seemed pleasing in your hearts, and ye conceived an evil thought, for ye are a people lost (in wickedness)."

Shakir : Nay! you rather thought that the Messenger and the believers would not return to their families ever, and that was made fairseeming to your hearts and you thought an evil thought and you were a people doomed to perish.

Dr. Ghali : No indeed, (but) you surmised that the Messenger and the believers would never come over to their own families at all, and that was adorned (i.e., made alluring) in your hearts, and you surmised woeful surmises, and you were a futile people."

Tafsir Jalalayn : Nay (bal in both instances marks a transition from one subject to another), but you thought that the Messenger and the believers would never return to their families, and that [thought] was adorned in your hearts, that is to say, [you thought] that they would be annihilated by being slain and would not return, and you thought evil thoughts, that [just mentioned], and other things, and you were a ruined lot’ (būr is the plural of bā’ir), in other words, [a lot to be] destroyed according to God for [having entertained] such [evil] thoughts.

Tagalog : At ang pangyayari ay hindi ang katulad ng inyong inaangkin na kayo ay naging abala sa mga kayamanan at pamilya, kundi ang katotohanan ay iniisip ninyo na ang Sugo ng Allâh at ang Kanyang mga kasamahan ay mawawasak at mamamatay, at hindi na sila makababalik pa kailanman, at pinaganda ni ‘Shaytân’ sa inyo ang ganitong pag-iisip sa inyong mga puso, at nag-isip kayo ng masama na ang Allâh ay hindi Niya tutulungan kailanman ang Kanyang Propeta na si Muhammad at ang kanyang mga kasamahan laban sa kanilang mga kalaban, at kayo ay naging mga walang-kabuluhang tao na patungo sa pagkawasak.

48:13

Hassanor Alapa : Na sa taw a da makaparatiaya ko Allāh ago so sogo’ Iyan na mataan a piagtadan Ami so manga kafir sa apoy a makadg a 1551 (so Naraka a Sa’īr)

Muhsin Khan : And whosoever does not believe in Allah and His Messenger (Muhammad SAW), then verily, We have prepared for the disbelievers a blazing Fire.

Sahih International : And whoever has not believed in Allah and His Messenger - then indeed, We have prepared for the disbelievers a Blaze.

Pickthall : And so for him who believeth not in Allah and His messenger - Lo! We have prepared a flame for disbelievers.

Yusuf Ali : And if any believe not in Allah and His Messenger, We have prepared, for those who reject Allah, a Blazing Fire!

Shakir : And whoever does not believe in Allah and His Messenger, then surely We have prepared burning fire for the unbelievers.

Dr. Ghali : And whoever does not believe in Allah and His Messenger, then surely We have readied for the disbelievers a Blaze.

Tafsir Jalalayn : And whoever does not believe in God and His Messenger, We have prepared for the disbelievers a blaze, a severe fire.

Tagalog : At ang sinumang hindi naniwala sa Allâh at sa anumang mensahe na dala-dala ng Kanyang Sugo at hindi sumunod sa Kanyang batas, walang pag-aalinlangang siya ay walang pananamapalataya na karapat-dapat sa kaparusahan, at katiyakang inihanda Namin sa mga walang pananampalataya ang napakainit na naglalabgablab na Apoy ng Impiyerno.

48:14
Hassanor Alapa : Go rk o Allāh so kandadatoi ko manga langit ago so lopa, prilaan Iyan so taw a khabayaan Iyan ago ziksaan Iyan so taw a khabayaan Iyan, go miaadn so Allāh a Paririla a Makalimoon

Muhsin Khan : And to Allah belongs the sovereignty of the heavens and the earth, He forgives whom He wills, and punishes whom He wills. And Allah is Ever Oft-Forgiving, Most Merciful.

Sahih International : And to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth. He forgives whom He wills and punishes whom He wills. And ever is Allah Forgiving and Merciful.

Pickthall : And Allah's is the Sovereignty of the heavens and the earth. He forgiveth whom He will, and punisheth whom He will. And Allah is ever Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali : To Allah belongs the dominion of the heavens and the earth: He forgives whom He wills, and He punishes whom He wills: but Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Shakir : And Allah's is the kingdom. of the heavens and the earth; He forgives whom He pleases and punishes whom He pleases, and Allah is Forgiving, Merciful.

Dr. Ghali : And to Allah belongs the Kingdom of the heavens and of the earth; He forgives whomever He decides, and He torments whomever He decides; and Allah has been Ever-Forgiving, Ever-Merciful.

Tafsir Jalalayn : And to God belongs the kingdom of the heavens and the earth: He forgives whomever He will and chastises whomever He will; and God is ever Forgiving, Merciful, that is to say, He is ever possessed of the attributes mentioned.

Tagalog : Pagmamay-ari ng Allâh ang mga kalangitan at ang kalupaan at ang anuman na nilalaman nito, at pinatatawad Niya dahil sa Kanyang awa ang sinuman na Kanyang nais at pinagtatakpan Niya ang kanyang kasalanan, at pinarurusahan Niya dahil sa Kanyang makatarungang hatol ang sinuman na Kanyang nais, ang Allâh ay Siyang ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagsisisi, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanya.

48:15Hassanor Alapa : Ptharoon o mithatalimbagak a igira lomiontana kano sa 1552 manga taban (katidawa) ka an iyo makowa skaniyan na (tharoon iran so manga monafiq) a gikasi kami niyo ka magonot kami rkano sa aya bantak iran na phanambian iran so katharo o Allāh, na tharo anka a di kano dn phakaonot rkami ka gioto i pitharo o Allāh sa miaona na ptharoon iran a ogaid na skano na ddnkin kami niyo, ogaid na miaadn siran a daa zabotn iran a rowar sa maito

Muhsin Khan : Those who lagged behind will say, when you set forth to take the spoils, "Allow us to follow you," They want to change Allah's Words. Say: "You shall not follow us; thus Allah has said beforehand." Then they will say: "Nay, you envy us." Nay, but they understand not except a little.

Sahih International : Those who remained behind will say when you set out toward the war booty to take it, "Let us follow you." They wish to change the words of Allah . Say, "Never will you follow us. Thus did Allah say before." So they will say, "Rather, you envy us." But [in fact] they were not understanding except a little.

Pickthall : Those who were left behind will say, when ye set forth to capture booty: Let us go with you. They fain would change the verdict of Allah. Say (unto them, O Muhammad): Ye shall not go with us. Thus hath Allah said beforehand. Then they will say: Ye are envious of us. Nay, but they understand not, save a little.

Yusuf Ali : Those who lagged behind (will say), when ye (are free to) march and take booty (in war): "Permit us to follow you." They wish to change Allah's decree: Say: "Not thus will ye follow us: Allah has already declared (this) beforehand": then they will say, "But ye are jealous of us." Nay, but little do they understand (such things).

Shakir : Those who are left behind will say when you set forth for the gaining of acquisitions: Allow us (that) we may follow you. They desire to change the world of Allah. Say: By no means shall you follow us; thus did Allah say before. But they will say: Nay! you are jealous of us. Nay! they do not understand but a little.

Dr. Ghali : The ones who were left behind will soon say, when you go off after booty (The Arabic word is plural) to take it, "Give us leave to follow you closely, " willing to exchange the Speech of Allah (for their own lies). Say, "You will never closely follow us; even thus Allah said earlier." Then they will soon say, "No indeed, (but) you envy us." No indeed, (but) they have not comprehended except a little.

Tafsir Jalalayn : Those, mentioned, who were left behind will say, when you set forth after spoils, namely, the spoils of Khaybar, in order to capture them, ‘Let us follow you’, that we might [also] take a share of it. They desire, thereby, to change the words of God (kalāma’Llāhi: a variant reading has kalima’Llāhi), in other words, His promising of the spoils of Khaybar exclusively for those who were at al-Hudaybiyya. Say: ‘You shall never follow us! Thus has God said beforehand’, that is, prior to our return. Then they will say, ‘Nay, but you are envious of us’, lest we might acquire a share of the spoils, and therefore you say this [that you say]. Nay, but they never understood, anything of religion, [all] except a few, of them.

Tagalog : Walang pag-aalinlangan, sasabihin ng mga nagpaiwan, kapag ikaw ay tumungo, O Muhammad, at ang iyong mga kasamahan sa mga ‘Ghanâim’ sa Khaybar na ipinangako ng Allâh sa inyo: Hayaan ninyo kaming sumama sa inyo na magtungo sa Khaybar. At hangad nila sa pamamagitan nito na baguhin ang pangako ng Allâh sa inyo. Sabihin mo sa kanila: Hindi kayo makasasama sa amin tungo sa Khaybar; dahil sinabi na ito ng Allâh sa amin bago pa kami bumalik sa Madinah: ‘Na katotohanan, ang mga ‘Ghanâim’ ng Khaybar ay para lamang sa sinumang kasama namin na pumunta sa Hudhaybiyyah,’ walang pag-aalinlangan, sasabihin nila: Ang pangyayari ay hindi ang mga yaong inyong sinasabi, dahil katiyakang ang Allâh , ay hindi ganoon ang iniutos sa inyo, at katiyakang pinipigilan ninyo kami na sumama sa inyo dahil sa inyong panibugho; upang wala kaming makamtan na anumang ‘Ghanimah’ na kasama sa inyo. Subali’t ang pangyayari ay hindi ang yaong kanilang inaangkin, kundi hindi nila naiintindihan ang anuman na mula sa Allâh na para sa kanila at kung anuman ang tungkulin nila hinggil sa alintuntunin ng ‘Deen,’ bagkus ay kakaunti lamang ang kanilang naiintindihan mula rito.

48:16
Hassanor Alapa :Tharo anka ko mithatalimbagak a pd ko manga A’rāb sa lomang a thawagn kano sa kanggobata sa sa isa a pagtaw a adn a g’s iran a mabagr sa makipthidawa kano kiran odi na pthapapay 1553 kano na amay ka mangongonotan kano na mbgan kano o Allāh sa balas a mapia, na amay ka tomalikhod kano sa datar o kiatalikhod iyo sa miaona na ziksaan kano Niyan sa siksa a masakit.

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW) to the bedouins who lagged behind: "You shall be called to fight against a people given to great warfare, then you shall fight them, or they shall surrender. Then if you obey, Allah will give you a fair reward, but if you turn away as you did turn away before, He will punish you with a painful torment."

Sahih International : Say to those who remained behind of the bedouins, "You will be called to [face] a people of great military might; you may fight them, or they will submit. So if you obey, Allah will give you a good reward; but if you turn away as you turned away before, He will punish you with a painful punishment."

Pickthall : Say unto those of the wandering Arabs who were left behind: Ye will be called against a folk of mighty prowess, to fight them until they surrender; and if ye obey, Allah will give you a fair reward; but if ye turn away as ye did turn away before, He will punish you with a painful doom.

Yusuf Ali : Say to the desert Arabs who lagged behind: "Ye shall be summoned (to fight) against a people given to vehement war: then shall ye fight, or they shall submit. Then if ye show obedience, Allah will grant you a goodly reward, but if ye turn back as ye did before, He will punish you with a grievous Penalty."

Shakir : Say to those of the dwellers of the desert who were left behind: You shall soon be invited (to fight) against a people possessing mighty prowess; you will fight against them until they submit; then if you obey, Allah will grant you a good reward; and if you turn back as you turned back before, He will punish you with a painful punishment.

Dr. Ghali : Say to the Arabs (of the desert) who were left behind, "You will soon be called against a people endowed with strict violence to fight them, or they surrender. So, in case you obey, Allah will bring you a fair reward, and in case you turn away, as you did turn away earlier, He will torment you with a painful torment."

Tafsir Jalalayn : Say to those of the Bedouins, mentioned, who were left behind, to test them: ‘You shall be called against a people possessed of great might — these are said to have been the [tribe of] Banū Hanīfa, the inhabitants of [the region of] al-Yamāma; but it is also said that these were the Persians and the Byzantines — you shall fight them (tuqātilūnahum is a circumstancial qualifier referring to an implied [future] situation, which constitutes that to which the ‘call’ will be made); or they will submit, so that you will not [have to] fight. So if you obey, [the command] to fight them, God will give you a good reward; but if you turn away like you turned away before, He will chastise you with a painful chastisement’.

Tagalog : Sabihin mo sa mga yaong nagpaiwan sa pakikipaglaban na mga bedouin: Katiyakan, kayo ay tatawagin tungo sa pakikipaglaban sa mga magigiting na mga tao sa labanan, na makipaglaban kayo sa kanila o di kaya ay susuko sila bilang mga Muslim na wala nang labanan na magaganap, at kapag kayo ay sumunod sa Allâh tungo sa paanyaya sa inyo na pakikipaglaban sa kanila ay ipagkakaloob sa inyo ang ‘Al-Jannah’ (Hardin), at kapag lumabag kayo na katulad ng inyong ginawang pagpapaiwan na hindi pagsama sa Sugo ng Allâh sa pagpunta sa Makkah ay parurusahan kayo nang masidhing kaparusahan.

48:17
Hassanor Alapa : Da a paliogat ko bota a dosa go da pn ko timpang ago da pn ko pkhasakit (ko kapakithidawa) na sa taw a onotan iyan so Allāh ago so sogo’ Iyan na isold Iyan skaniyan sa manga kasorgaan a pphamanoga ko kababaan iyan so manga lawas a ig, na sa taw a tomalikhod na siksaan Iyan sa siksa a masakit

Muhsin Khan : No blame or sin is there upon the blind, nor is there blame or sin upon the lame, nor is there blame or sin upon the sick (that they go not forth to war). And whosoever obeys Allah and His Messenger (Muhammad SAW), He will admit him to Gardens beneath which rivers flow (Paradise); and whosoever turns back, He will punish him with a painful torment.

Sahih International : There is not upon the blind any guilt or upon the lame any guilt or upon the ill any guilt [for remaining behind]. And whoever obeys Allah and His Messenger - He will admit him to gardens beneath which rivers flow; but whoever turns away - He will punish him with a painful punishment.

Pickthall : There is no blame for the blind, nor is there blame for the lame, nor is there blame for the sick (that they go not forth to war). And whoso obeyeth Allah and His messenger, He will make him enter Gardens underneath which rivers flow; and whoso turneth back, him will He punish with a painful doom.

Yusuf Ali : No blame is there on the blind, nor is there blame on the lame, nor on one ill (if he joins not the war): But he that obeys Allah and his Messenger,- (Allah) will admit him to Gardens beneath which rivers flow; and he who turns back, (Allah) will punish him with a grievous Penalty.

Shakir : There is no harm in the blind, nor is there any harm in the lame, nor is there any harm in the sick (if they do not go forth); and whoever obeys Allah and His Messenger, He will cause him to enter gardens beneath which rivers flow, and whoever turns back, He will punish him with a painful punishment.

Dr. Ghali : There is no objection (Literally: restring) on the blind, nor is there objection (Literally: restring) on the lame, nor is there objection on the sick (if they do not go out to fight). And whoever obeys Allah and His Messenger, He will cause him to enter Gardens from beneath which rivers run; and whoever turns away, He will torment him with a painful torment.

Tafsir Jalalayn : There is no blame on the blind, nor [is there] blame on the lame, nor [is there] blame on the sick, to refrain from [participating in] the struggle. And whoever obeys God and His Messenger, He will admit him (read yudkhilhu, or nudkhilhu, ‘We will admit him’) into gardens underneath which rivers flow; and whoever turns away, him He will chastise (read yu‘adhdhibhu, or nu‘adhdhibhu, ‘him We will chastise’) with a painful chastisement.

Tagalog : Walang kasalanan sa hindi pagsama sa inyo sa pakikipaglaban ng bulag o di kaya ay ng pilay, at ganoon din wala ring kasalanan ang may sakit kapag sila ay hindi sumama sa pakikipaglaban kasama ang mga mananampalataya; dahil sa wala silang kakayahan. At sinuman ang susunod sa Allâh at sa Kanyang Sugo ay papapasukin siya ng Allâh sa mga Hardin na umaagos ang mga ilog sa ilalim ng mga puno at mga palasyo nito, at ang sinumang lalabag sa Allâh at sa Kanyang Sugo at hindi sumama sa pakikipaglaban kasama ang mga mananampalataya ay parurusahan siya nang masidhing kaparusahan.

48:18
Hassanor Alapa : Sabnar a miasoat so Allāh ko miamaratiaya gowani a gii ka iran iphasada 1554 ko atag o kayo sa katawan Iyan so madadalm ko manga poso’ iran na piakato-ron Iyan so kalilintad sii kiran ago bialasan Iyan siran sa kapakata-ban a marani

Muhsin Khan : Indeed, Allah was pleased with the believers when they gave their Bai'a (pledge) to you (O Muhammad SAW) under the tree, He knew what was in their hearts, and He sent down As-Sakinah (calmness and tranquillity) upon them, and He rewarded them with a near victory,

Sahih International : Certainly was Allah pleased with the believers when they pledged allegiance to you, [O Muhammad], under the tree, and He knew what was in their hearts, so He sent down tranquillity upon them and rewarded them with an imminent conquest

Pickthall : Allah was well pleased with the believers when they swore allegiance unto thee beneath the tree, and He knew what was in their hearts, and He sent down peace of reassurance on them, and hath rewarded them with a near victory;

Yusuf Ali : Allah's Good Pleasure was on the Believers when they swore Fealty to thee under the Tree: He knew what was in their hearts, and He sent down Tranquillity to them; and He rewarded them with a speedy Victory;

Shakir : Certainly Allah was well pleased with the believers when they swore allegiance to you under the tree, and He knew what was in their hearts, so He sent down tranquillity on them and rewarded them with a near victory,

Dr. Ghali : Indeed Allah has already been satisfied with the believers as they were swearing allegiance to you beneath the tree. So He knew what was in their hearts, then He sent down serenity upon them, and requited them with a near conquest.

Tafsir Jalalayn : Verily God was pleased with the believers when they pledged allegiance to you, at al-Hudaybiyya, under the tree, this was an acacia — they [these believers] numbered 1300 or more; he took an oath of allegiance from them that they would fight against Quraysh and not [attempt to] flee from death. And He, God, knew what was in their hearts, of sincerity and loyalty, so He sent down the spirit of Peace upon them, and rewarded them with a near victory, which was the conquest of Khaybar, following their departure from al-Hudaybiyya,

Tagalog : Katiyakan, kinalugdan ng Allâh ang mga mananampalataya nang sila ay nangako ng sumpaan sa iyo, O Muhammad, sa ilalim ng puno (ito ay ang sumpaang pangako na tinatawag na ‘Bay`at Ar-Ridwân’ sa ‘Hudhaybiyyah. At batid ng Allâh kung ano ang nasa puso ng mga mananampalataya na paniniwala, katapatan, pagtupad sa ipinangako, na kung kaya, ibinaba ng Allâh sa kanila ang kapanatagan na ito ay tumanim sa kanilang mga puso, at pinalitan ng Allâh sa kanila ang anumang hindi nangyari noong sila ay nakipagkasundo sa ‘Hudhaybiyyah’ ng malapit na tagumpay,

48:19

Hassanor Alapa : Ago manga taban a madakl a khakowa iran go miaadn so Allāh a Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : And abundant spoils that they will capture. And Allah is Ever All-Mighty, All-Wise.

Sahih International : And much war booty which they will take. And ever is Allah Exalted in Might and Wise.

Pickthall : And much booty that they will capture. Allah is ever Mighty, Wise.

Yusuf Ali : And many gains will they acquire (besides): and Allah is Exalted in Power, Full of Wisdom.

Shakir : And many acquisitions which they will take; and Allah is Mighty, Wise.

Dr. Ghali : And much booty (The Arabic words are plural) for them to take; and Allah has been Ever-Mighty, Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : and abundant spoils which they will capture, from Khaybar, and God is ever Mighty, Wise, that is to say, He is ever possessed of such attributes.

Tagalog : Na ang kapalit ay pagkapanalo nila sa Khaybar, at maraming ‘Ghanâim’ na kanilang nakuha na mga kayamanan ng mga Hudyo sa Khaybar. At ang Allâh ay ‘`Azeez’ – Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang pagpaparusa sa mga kumakalaban sa Kanya, na ‘Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa sa Kanyang mga nilikha.

48:20
Hassanor Alapa : Go pithaladan kano o Allāh sa manga taban 1555 a madakl a khakowa niyo skaniyan na inisambot Iyan rkano ankai, ago lininiding Iyan so lima o manga taw (sii)rkano ka an mabaloy a tanda ko miamaratiaya ago thoroon kano Niyan sa lalan a mathito

Muhsin Khan : Allah has promised you abundant spoils that you will capture, and He has hastened for you this, and He has restrained the hands of men from you, that it may be a sign for the believers, and that He may guide you to a Straight Path.

Sahih International : Allah has promised you much booty that you will take [in the future] and has hastened for you this [victory] and withheld the hands of people from you - that it may be a sign for the believers and [that] He may guide you to a straight path.

Pickthall : Allah promiseth you much booty that ye will capture, and hath given you this in advance, and hath withheld men's hands from you, that it may be a token for the believers, and that He may guide you on a right path.

Yusuf Ali : Allah has promised you many gains that ye shall acquire, and He has given you these beforehand; and He has restrained the hands of men from you; that it may be a Sign for the Believers, and that He may guide you to a Straight Path;

Shakir : Allah promised you many acquisitions which you will take, then He hastened on this one for you and held back the hands of men from you, and that it may be a sign for the believers and that He may guide you on a right path.

Dr. Ghali : Allah has promised you much booty (The Arabic words are plural) to take; so He has (quickly) hastened it to you, and has restrained the hands of mankind from you, and that it may be a sign to the believers, and to guide you on a straight Path.

Tafsir Jalalayn : God has promised you abundant spoils which you will capture, through the [various] conquests. So He has expedited this one, the spoils of Khaybar, for you, and withheld men’s hands from you, with regard to your families, after you had set off [on the campaign], as the Jews had intended [to plot] against them; but God cast terror into their hearts; so that it, the expedited one (wa-li-takūna is a supplement to an implied verb, that is to say, li-tashkurūhu, ‘that you may give thanks to Him’) may be a sign for the believers, of their being assisted [by God], and that He may guide you on a straight path, that is to say, the way in which you should rely on Him and entrust any affair to Him, exalted be He;

Tagalog : Ipinangako ng Allâh sa inyo ang masaganang ‘Ghanâim’ na inyong makakamtan sa iba’t-ibang panahon na itinakda ng Allâh para sa inyo at pinauna na Niya bilang patibay ang mga ‘Ghanâim’ sa Khaybar, at pinigilan ng Allâh ang mga kamay ng inyong mga kalaban sa inyo at walang nangyari sa inyo na masama, na kung saan, nililihim na balakin ng inyong mga kalaban na pakikipaglaban at pakikipagpatayan sa inyo, at ang kanilang pamiminsala sa anumang inyong iniwan sa Madinah, upang mangyari ang kanilang pagkatalo at ang inyong pagkaligtas at pagkaroon ng ‘Ghanimah’ ay palatandaan na dapat maging aral sa inyo, na nagpapatunay para sa inyo na ang Allâh ay pinangangalagaan kayo at tinutulungan, at ginagabayan kayo tungo sa Matuwid sa Landas na walang kabaluktutan.

48:21

Hassanor Alapa : Go adn a salakaw a da niyo magaga a sabnar a liniot Skaniyan o Allāh, ka miaadn so Allāh ko kalangowan a shayi a Gomagaos 1556

Muhsin Khan : And other (victories and much booty there are, He promises you) which are not yet within your power, indeed Allah compasses them, And Allah is Ever Able to do all things.

Sahih International : And [He promises] other [victories] that you were [so far] unable to [realize] which Allah has already encompassed. And ever is Allah , over all things, competent.

Pickthall : And other (gain), which ye have not been able to achieve, Allah will compass it, Allah is Able to do all things.

Yusuf Ali : And other gains (there are), which are not within your power, but which Allah has compassed: and Allah has power over all things.

Shakir : And others which you have not yet been able to achieve Allah has surely encompassed them, and Allah has power over all things.

Dr. Ghali : And other (booty) which you were not able to (take), Allah has encompassed it already; and Allah has been Ever-Determiner over everything.

Tafsir Jalalayn : and others (wa-ukhrā is an adjectival qualification of the implied subject maghānima, ‘spoils’) which you were not able to capture — namely, [spoils] from the Persians and the Byzantines; God has verily encompassed these [already], that is to say, He knows that they will be yours. And God has power over all things, that is to say, He is ever possessed of such an attribute.

Tagalog : At katiyakan, ipinangako rin ng Allâh sa inyo ang iba pang ‘Ghanimah’ na wala pa sa kakayahan ninyo na makamtan; at katiyakang ang Allâh ay Ganap na Makapangyarihan na walang pag-aalinlangang ito ay magaganap, at ito ay nasa ilalim ng Kanyang Pangangasiwa at Kaharian, at ito sa katotohanan ay ipinangako sa inyo, at walang pag-aalinlangang mangyayari ang anuman na Kanyang ipinangako. At ang Allâh ay Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay at walang makapipigil sa Kanya kung ito ay Kanyang nanaisin.

48:22

Hassanor Alapa : Opama o pakithidawa rkano so siran oto a manga kafir na disomala a italikhod iran so manga likod iran (sa kapalagoy) oriyan iyan na da a matoon iran a salinggogopa go da pn a tabanga

Muhsin Khan : And if those who disbelieve fight against you, they certainly would have turned their backs, then they would have found neither a Wali (protector) nor a helper.

Sahih International : And if those [Makkans] who disbelieve had fought you, they would have turned their backs [in flight]. Then they would not find a protector or a helper.

Pickthall : And if those who disbelieve join battle with you they will take to flight, and afterward they will find no protecting friend nor helper.

Yusuf Ali : If the Unbelievers should fight you, they would certainly turn their backs; then would they find neither protector nor helper.

Shakir : And if those who disbelieve fight with you, they would certainly turn (their) backs, then they would not find any protector or a helper.

Dr. Ghali : And if the ones who have disbelieved fought you, indeed they would have turned their backs; thereafter they will find neither a patron nor a ready vindicator.

Tafsir Jalalayn : And if those who disbelieve had fought you, at al-Hudaybiyya, they would have turned their backs [to flee] — then they would not have found any protector, to guard them, or helper.

Tagalog : At kung nakipaglaban lamang sa inyo ang mga walang pananampalataya na mga Quraysh sa Makkah ay matatalo sila na sila ay tatakas, na tulad ng nangyayari sa sinumang natatalo sa labanan, pagkatapos ay wala na silang matatagpuan bukod sa Allâh na magiging kaagapay nila na tutulong sa kanila sa pakikipaglaban sa inyo.

48:23

Hassanor Alapa : Sosonan o Allāh a so miaipos dn sa miaona, go da dn a matoon ka ko sosonan o Allāh a sambi

Muhsin Khan : That has been the Way of Allah already with those who passed away before. And you will not find any change in the Way of Allah.

Sahih International : [This is] the established way of Allah which has occurred before. And never will you find in the way of Allah any change.

Pickthall : It is the law of Allah which hath taken course aforetime. Thou wilt not find for the law of Allah aught of power to change.

Yusuf Ali : (Such has been) the practice (approved) of Allah already in the past: no change wilt thou find in the practice (approved) of Allah.

Shakir : Such has been the course of Allah that has indeed run before, and you shall not find a change in Allah's course.

Dr. Ghali : The enactment of Allah, which has already passed away earlier, and you will never find any exchange (s) to the enactment of Allah.

Tafsir Jalalayn : [That is] the way of God (sunnata’Llāhi is a verbal noun emphasising the import of the preceding sentence about the defeat of the disbelievers and the victory of the believers, that is to say, sanna’Llāhu dhālika sunnatan, ‘God has established this as [His] way [of dealing with believers and disbelievers]’) which has taken its course before, and you will never find in God’s way any change, by Him.

Tagalog : Ito ay pamamaraan ng Allâh na Kanyang ginagawa noon sa Kanyang mga nilikha na pagpapanalo Niya sa Kanyang mga sundalo at pagpapatalo Niya sa sinumang kumakalaban sa Kanya, at kailanman hindi ka na makakatagpo, O Muhammad, ng pagbabago sa pamamaraan ng Allâh .

48:24
Hassanor Alapa : Skaniyan so inrn Iyan so manga lima iran sii rkano ago so manga lima niyo sii kiran sa kapantaran a Makkah ko 1557 oriyan o kiapakitabann iyan rkano sii kiran, sa miaadn so Allāh ko nganin a gii niyo nggalbkn a Tomitikay

Muhsin Khan : And He it is Who has withheld their hands from you and your hands from them in the midst of Makkah, after He had made you victors over them. And Allah is Ever the All-Seer of what you do.

Sahih International : And it is He who withheld their hands from you and your hands from them within [the area of] Makkah after He caused you to overcome them. And ever is Allah of what you do, Seeing.

Pickthall : And He it is Who hath withheld men's hands from you, and hath withheld your hands from them, in the valley of Mecca, after He had made you victors over them. Allah is Seer of what ye do.

Yusuf Ali : And it is He Who has restrained their hands from you and your hands from them in the midst of Makka, after that He gave you the victory over them. And Allah sees well all that ye do.

Shakir : And He it is Who held back their hands from you and your hands from them in the valley of Mecca after He had given you victory over them; and Allah is Seeing what you do.

Dr. Ghali : And He is (The One) Who restrained their hands from you, and your hands from them, in the hollow (Literally: the belly, i.e., the midst of makkah) of Makkah, even after He had made you to win over them; and Allah has been Ever-Beholding whatever you do.

Tafsir Jalalayn : And it is He Who withheld their hands from you, and your hands from them, in the valley of Mecca, at al-Hudaybiyya, after He had made you victors over them: for eighty of them surrounded your camp in order to inflict losses upon you, but they were captured and taken to the Prophet (s), who pardoned them and set them free, and this resulted in the truce. And God is ever Seer of what you do (read ta‘malūna, or ya‘malūna, ‘they do’), that is to say, He is ever possessed of this attribute.

Tagalog : At Siya ang pumigil sa mga kamay ng mga ‘Mushrikûn’ para sa inyo, at ang inyong mga kamay para sa kanila sa loob ng Makkah pagkatapos ng inyong pagsakop sa kanila at sila ay nasa ilalim na ng inyong kapangyarihan. (At sila ang mga yaong sumasamba ng iba bukod sa Allâh na kung saan tumungo at nakipagharap sa mga sundalo ng Sugo ng Allâh sa ‘Hudhaybiyyah,’ nadakip sila ng mga Muslim pagkatapos ay pinabayaan sila at hindi sila pinatay, na ang bilang nila ay mga walumpung kalalakihan). At ang Allâh ay ‘Baseer’ – Ganap na Nakakikita sa inyong mga ginagawa at walang anumang naililihim sa Kanya.

48:25


Hassanor Alapa : Siran so manga kafir ago inrn kano iran sa al Masjid al Harām sa so binatang a pammgayan sa Haram na mabbrn (matataronko) oba misampay ko darpa a zombalian on, na oda a manga mama a khipaparatiaya ago manga babay a khipaparatiaya a da niyo siran katokawi 1558 sa mapatay niyo siran na masogat kano a phoon kiran a margn sa di niyo katawan, ka an misold o Allāh ko limo Iyan so taw a khabayaan Iyan, na opama o miakaznggaya siran na disomala a siksaan Ami so siran oto a manga kafir a pd kiran sa siksa a masakit.

Muhsin Khan : They are the ones who disbelieved (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism), and hindered you from Al-Masjid-al-Haram (the sacred mosque of Makkah) and the sacrificial animals, detained from reaching their place of sacrifice. Had there not been believing men and believing women whom you did not know, that you may kill them, and on whose account a sin would have been committed by you without (your) knowledge, that Allah might bring into His Mercy whom He will, if they (the believers and the disbelievers) should have been apart, We verily had punished those of them who disbelieved, with painful torment.

Sahih International : They are the ones who disbelieved and obstructed you from al-Masjid al-Haram while the offering was prevented from reaching its place of sacrifice. And if not for believing men and believing women whom you did not know - that you might trample them and there would befall you because of them dishonor without [your] knowledge - [you would have been permitted to enter Makkah]. [This was so] that Allah might admit to His mercy whom He willed. If they had been apart [from them], We would have punished those who disbelieved among them with painful punishment

Pickthall : These it was who disbelieved and debarred you from the Inviolable Place of Worship, and debarred the offering from reaching its goal. And if it had not been for believing men and believing women, whom ye know not - lest ye should tread them under foot and thus incur guilt for them unknowingly; that Allah might bring into His mercy whom He will - If (the believers and the disbelievers) had been clearly separated We verily had punished those of them who disbelieved with painful punishment.

Yusuf Ali : They are the ones who denied Revelation and hindered you from the Sacred Mosque and the sacrificial animals, detained from reaching their place of sacrifice. Had there not been believing men and believing women whom ye did not know that ye were trampling down and on whose account a crime would have accrued to you without (your) knowledge, (Allah would have allowed you to force your way, but He held back your hands) that He may admit to His Mercy whom He will. If they had been apart, We should certainly have punished the Unbelievers among them with a grievous Punishment.

Shakir : It is they who disbelieved and turned you away from the Sacred Mosque and (turned off) the offering withheld from arriving at its destined place; and were it not for the believing men and the believing women, whom, not having known, you might have trodden down, and thus something hateful might have afflicted you on their account without knowledge-- so that Allah may cause to enter into His mercy whomsoever He pleases; had they been widely separated one from another, We would surely have punished those who disbelieved from among them with a painful punishment.

Dr. Ghali : They are (the ones) who disbelieved and barred you from the Inviolable Mosque and (barred) the consecrated offering (also) from reaching its lawful destination. And had it not been for (some) believing men and (some) believing women whom you did not know, (for fear) that you should trample (i.e., kill them) them, and so dishonor would afflict you on their account without (your) knowing it, that Allah may cause whomever He decides to enter into His mercy. If they (i.e., believers and disbelivers) had been made clearly distinct, indeed We would have tormented the ones who disbelieved among them with a painful torment.

Tafsir Jalalayn : They are the ones who disbelieved and barred you from the Sacred Mosque, that is, [barred you] from reaching it, and [prevented] the offering (wa’l-hadya is a supplement to the [suffixed pronoun] –kum, ‘you’ [of saddūkum, ‘they barred you’]), which was detained (ma‘kūfan is a circumstantial qualifier), from reaching its destination, that is, [from] the place at which it is customarily sacrificed, namely, the Sanctuary [itself] (an yablugha mahillahu, is an inclusive substitution). And were it not for [some of] the believing men and believing women, being present at Mecca alongside the disbelievers, whom you did not know, to be believers — lest you should trample them, that is to say, [lest] you should slay them together with the disbelievers, had you been given permission to embark on the conquest (an tata’ūhum is an inclusive substitution for –hum, ‘them’ [of lam ta‘lamūhum, ‘whom you did not know’]), and thus incur sin on account of them without, your, knowing, it … (the third person pronouns in both groups [of people] predominantly imply males; the response to lawlā, ‘were it not’, has been omitted [through ellipsis], being [something along the lines of] la-udhina lakum fī’l-fathi, ‘you would have been permitted to embark on the conquest’), but permission for this was not given at the time, so that God may admit into His mercy whom He will, such as those believers mentioned. Had they been clearly separated, [had] they [the believers] been distinguishable from the disbelievers, We would have surely chastised the disbelievers among them, of the people of Mecca [immediately] thereat, by permitting you to go ahead with the conquest thereof, with a painful chastisement.

Tagalog : Sila ang mga walang pananamapalataya sa Allâh na mga Quraysh na tumanggi sa Kaisahan ng Allâh , at pinigilan kayo noong araw ng ‘Huhdaybiyyah’ na pumasok sa ‘Masjid Al-Haram,’ at pinigilan nila ang pag-aalay ninyo sa mga hayop upang ito ay hindi makarating sa lugar na kung saan doon nag-aalay, na ito ay ang ‘Al-Haram.’ At kung hindi lamang sa mga kalalakihan na mga mananampalataya na mga mahihina at mga kababaihan na naninirahan sa ilalim ng pangunguntrol ng mga walang pananampalataya sa Makkah na inililihim nila ang kanilang paniniwala dahil sa kanilang pagkatakot sa anumang mangyayari sa kanilang mga sarili na hindi ninyo sila kilala, na baka mapatay ninyo sila, na kapag ganoon ang nangyari ay malaking kasalanan at kapinsalaan at pananagutan na wala kayong kaalam-alam, subali’t Kami ay sinanhi Namin na masakop ninyo sila; upang papasukin ng Allâh sa Kanyang Awa ang sinuman na Kanyang nais na pagkalooban Niya ng paniniwala pagkatapos ng pagtanggi, at kung nakabukod lamang sila na mga mananampalataya na mga kalalakihan at mga kababaihan mula sa mga walang pananampalataya na mga taga-Makkah at sila ay ligtas mula sa mga taga-Makkah ay parurusahan Namin ang mga walang pananampalataya mula sa kanila nang matinding pagpaparusa.

48:26Hassanor Alapa : Gowani a balowin Iyan so siran oto a manga kafir a sii ko poso’ iran so maratabat, a maratabat a Jahiliyyah, 1559 na piakatoron o Allāh so kalilintad Iyan sii ko sogo’ Iyan ago sii ko miamaratiaya ago inipatoray Niyan kiran so katharo a kalk (paratiaya) a miaadn siran a siran i patot on ago so manga taw niyan, go miaadn so Allāh ko kalangowan a Sahyi a Matao

Muhsin Khan : When those who disbelieve had put in their hearts pride and haughtiness the pride and haughtiness of the time of ignorance, then Allah sent down His Sakinah (calmness and tranquillity) upon His Messenger ( SAW) and upon the believers, and made them stick to the word of piety (i.e. none has the right to be worshipped but Allah), and they were well entitled to it and worthy of it. And Allah is the All-Knower of everything.

Sahih International : When those who disbelieved had put into their hearts chauvinism - the chauvinism of the time of ignorance. But Allah sent down His tranquillity upon His Messenger and upon the believers and imposed upon them the word of righteousness, and they were more deserving of it and worthy of it. And ever is Allah , of all things, Knowing.

Pickthall : When those who disbelieve had set up in their hearts zealotry, the zealotry of the Age of Ignorance, then Allah sent down His peace of reassurance upon His messenger and upon the believers and imposed on them the word of self-restraint, for they were worthy of it and meet for it. And Allah is Aware of all things.

Yusuf Ali : While the Unbelievers got up in their hearts heat and cant - the heat and cant of ignorance,- Allah sent down His Tranquillity to his Messenger and to the Believers, and made them stick close to the command of self-restraint; and well were they entitled to it and worthy of it. And Allah has full knowledge of all things.

Shakir : When those who disbelieved harbored in their hearts (feelings of) disdain, the disdain of (the days of) ignorance, but Allah sent down His tranquillity on His Messenger and on the believers, and made them keep the word of guarding (against evil), and they were entitled to it and worthy of it; and Allah is Cognizant of all things.

Dr. Ghali : As the ones who have disbelieved (got) in their hearts haughtiness, the haughtiness of (pagan) ingnorance, then Allah sent down His serenity upon His Messenger and upon the believers, and He imposed upon them the word of piety, and they were truly worthier of it and (qualified) population for it; and Allah has been Ever-Knowing of everything.

Tafsir Jalalayn : When those who disbelieve (alladhīna kafarū is the subject [of the following verb ja‘ala]) nourished (idh ja‘ala is semantically connected to ‘adhdhabnā) in their hearts zealotry (al-hamiyya, [means] ‘disdain of something’), the zealotry of pagandom (hamiyyata’l-jāhiliyyati substitutes for al-hamiyyata, ‘zealotry’), namely, their barring of the Prophet and his Companions from [visiting] the Sacred Mosque, [but] then God sent down His spirit of Peace upon His Messenger and the believers, and so they [the disbelievers] made a truce with them on the condition that they [the believers] would [be allowed to] return the following year, and [such] zealotry would not overcome them [the believers] as it did the disbelievers [then] until they would come to fight them [later], and He made them, the believers, abide by the word of God-fearing (kalimata’l-taqwā): ‘there is no god except God, [and] Muhammad is His Messenger’ (it [kalima, ‘word’] is annexed to al-taqwā because it is the cause of it), for they were worthier of it, of the word, than the disbelievers, and deserving of it (wa-ahlahā is an explanatory supplement). And God is ever Knower of all things, that is to say, He is ever possessed of such an attribute, and among the things He knows is that they are worthy of it.

Tagalog : Nang inilagay ng mga walang pananampalataya sa kanilang mga puso ang pagmamataas at pagiging makasarili na kamangmangan, upang hindi nila maamin at paniniwalaan ang mensahe ni Muhammad, at kabilang dito ay ang kanilang pagtanggi na isulat sa kasunduan sa ‘Hudhaybiyyah’ ang katagang ‘Bis-mil-lâ-hir Rah-mâ-nir Ra-heem,’ at tinanggihan nila na kanilang maisulat ang katagang ito na siyang pinagpasiyahan ni Muhammad na Sugo ng Allâh, at doon ibinaba ng Allâh ang kapanatagan sa puso ng Sugo ng Allâh at sa mga mananampalataya na kasama niya, at pinatatag Niya sa kanila ang pagsasabi ng ‘Lâ i-lâ-ha il-lal-lâh,’ na kung saan ito ang pinakamataas na antas ng ‘Taqwâ’ (pagkatakot), at ang Sugo ng Allâh at ang mga kasama niya na mga mananampalataya ay higit na may karapatan sa katagang ito kaysa sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh , at sila ang naniniwala sa katagang ito at hindi ang mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh . At ang Allâh ay ‘`Aleem’ – Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay na walang anumang naililihim sa Kanya.

48:27Hassanor Alapa : Sabnar a tioman o Allāh ko sogo’ Iyan so taginpn iyan sa minggolalan sa bnar a phakasold kano dn sa al Masjid al Harām omiyog so Allāh a somasarig kano a 1560 oopawan iyo so manga olo niyo ago khithtpd kano (sa bok) sa di kano maawan na katawan Iyan so nganin a di niyo katawan na miadn ko salakaw roo sa kapakataban a marani

Muhsin Khan : Indeed Allah shall fulfil the true vision which He showed to His Messenger (SAW) [i.e. the Prophet SAW saw a dream that he has entered Makkah along with his companions, having their (head) hair shaved and cut short] in very truth. Certainly, you shall enter Al-Masjid-al-Haram; if Allah wills, secure, (some) having your heads shaved, and (some) having your head hair cut short, having no fear. He knew what you knew not, and He granted besides that a near victory.

Sahih International : Certainly has Allah showed to His Messenger the vision in truth. You will surely enter al-Masjid al-Haram, if Allah wills, in safety, with your heads shaved and [hair] shortened, not fearing [anyone]. He knew what you did not know and has arranged before that a conquest near [at hand].

Pickthall : Allah hath fulfilled the vision for His messenger in very truth. Ye shall indeed enter the Inviolable Place of Worship, if Allah will, secure, (having your hair) shaven and cut, not fearing. But He knoweth that which ye know not, and hath given you a near victory beforehand.

Yusuf Ali : Truly did Allah fulfil the vision for His Messenger: ye shall enter the Sacred Mosque, if Allah wills, with minds secure, heads shaved, hair cut short, and without fear. For He knew what ye knew not, and He granted, besides this, a speedy victory.

Shakir : Certainly Allah had shown to His Messenger the vision with truth: you shall most certainly enter the Sacred Mosque, if Allah pleases, in security, (some) having their heads shaved and (others) having their hair cut, you shall not fear, but He knows what you do not know, so He brought about a near victory before that.

Dr. Ghali : Indeed Allah has already sincerely vouchsafed to His Messenger the vision with the Truth: "Indeed you will definitely enter the Inviolable Mosque, in case Allah (so) decides, secure, (some of you) heads clean-shaven, (and some) hair cut short, not fearing." Yet He knew what you did not know, and so set up (Literally: made) for you, apart from that, a near conquest.

Tafsir Jalalayn : Verily God has fulfilled the vision for His Messenger in all truth: The Messenger of God (s) saw in his sleep, in the year of al-Hudaybiyya before his departure [from Medina], that he would enter Mecca together with his Companions safely, whereafter they would shave [completely] or shorten [their hair]. He informed his Companions of this and they rejoiced. But when they set off with him [from Medina], and the disbelievers impeded them at al-Hudaybiyya such that they had to retreat, which was distressing for them, for some of the hypocrites began to have doubts [about the Prophet’s sincerity], this [verse] was revealed (bi’l-haqqi, ‘in all truth’, is semantically connected to sadaqa, ‘fulfilled’, or it is a circumstantial qualifier referring to al-ru’yā, ‘the vision’, and what comes after it is the explanation thereof): ‘You will assuredly enter the Sacred Mosque, God willing — this is [said] to secure blessings — in safety, to shave your heads, that is, all the hair, or to shorten [it], [to shorten] some of the hair (both muhalliqīna and muqassirīna are implied circumstantial qualifiers), without any fear’, ever. So He knew, [there to be] in the truce, what you did not know, in the way of reconciliation [between the believers and the Meccans], and assigned [you] before that, entry, a near victory, namely, the conquest of Khaybar — the vision was fulfilled in the following year.

Tagalog : Katiyakan, tinupad ng Allâh sa Kanyang Sugo na si Muhammad ang panaginip na kanyang nakita bilang katotohanan, na siya at ang kanyang mga tagasunod ay papasok sa ‘Baytullâhil Haram’ na tahanan ng pagsamba sa Allâh na Sagrado, na sila ay ligtas at mapayapa, na hindi sila natatakot sa mga ‘Mushrikûn,’ na sila ay nag-aahit ng kanilang buhok o nagpuputol nito, at batid ng Allâh ang mabuti at nakabubuti (sa pagpigil sa kanila noon sa pagpasok sa Makkah noong panahon na nais nilang pumasok at ang pagpasok nila pagkatapos noon) na ito ay hindi ninyo batid, at ginawa Niya sa inyo noong kayo ay hindi nakapasok sa Makkah ang pangako na papalapit na tagumpay at pagkapanalo, na ito ay pagtigil ng labanan na pinagkasunduan sa ‘Hudhaybiyyah’ at pagkapanalo sa Khaybar.

48:28
Hassanor Alapa : Skaniyan so siogo Iyan so sogo’Iyan sabap ko toroan ago so agama (o Allāh) a bnar, ka an Iyan mapakalankolob ko langowan a agama, go khasanaan dn so Allāh a Saksi.

Muhsin Khan : He it is Who has sent His Messenger (Muhammad SAW) with guidance and the religion of truth (Islam), that He may make it (Islam) superior over all religions. And All-Sufficient is Allah as a Witness.

Sahih International : It is He who sent His Messenger with guidance and the religion of truth to manifest it over all religion. And sufficient is Allah as Witness.

Pickthall : He it is Who hath sent His messenger with the guidance and the religion of truth, that He may cause it to prevail over all religion. And Allah sufficeth as a Witness.

Yusuf Ali : It is He Who has sent His Messenger with Guidance and the Religion of Truth, to proclaim it over all religion: and enough is Allah for a Witness.

Shakir : He it is Who sent His Messenger with the guidance and the true religion that He may make it prevail over all the religions; and Allah is enough for a witness.

Dr. Ghali : He is (The One) Who has sent His Messenger with the guidance and the religion of the Truth, that He (would) make it topmost above all religion; and Allah suffices as an Ever-Present Witness.

Tafsir Jalalayn : It is He Who has sent His Messenger with guidance and the religion of truth, that He may make it, that is, the religion of truth, prevail over all religion, over all the other religions. And God suffices as witness, to the fact that you have been sent with what has been mentioned, as God, exalted be He, says:

Tagalog : Siya ang nagpadala ng Kanyang Sugo na si Muhammad na may malilinaw na mga katuruan na ito ay ang Islâm upang ito ay mangingibabaw sa lahat ng relihiyon, at sapat na sa iyo, O Muhammad, ang Allâh bilang testigo na Siya ang tutulong sa iyo at magpapangibabaw sa iyong ‘Deen’ sa lahat ng ‘deen’ (o relihiyon) na gawa ng tao.

48:29

Hassanor Alapa : So Mohammad a sogo’ o Allāh go so siran oto a pd iyan na manga babasng ko manga kafir na manga baralimo ko 1561 ltlt iran (a manga Muslim) a pkhailay nka siran a manga paroroko a manga barasojud (ko sambayang) a gii siran mloloba sa kalbihan a phoon ko Allāh ago kasosoat, so manga toos iran na madadalm ko manga paras iran a pd ko rarad o kasojud, gioto na aya ibarat iran ko Tawrāh ago aya ibarat iran ko Injīl na datar a ibabasok a piakambowat iyan so lonaw niyan na biagr Iyan na miakatgas na 1562 mimbatang sii ko kayo niyan a ipkhalilini o taribasok ka an Iyan mapakapagthngtng sa gani so manga kafir, migay sa kapasadan so Allāh ko siran oto a miamaratiaya ago minggalbk sa manga pipia a pd kiran sa rila ago balas a mala.

Muhsin Khan : Muhammad (SAW) is the Messenger of Allah, and those who are with him are severe against disbelievers, and merciful among themselves. You see them bowing and falling down prostrate (in prayer), seeking Bounty from Allah and (His) Good Pleasure. The mark of them (i.e. of their Faith) is on their faces (foreheads) from the traces of (their) prostration (during prayers). This is their description in the Taurat (Torah). But their description in the Injeel (Gospel) is like a (sown) seed which sends forth its shoot, then makes it strong, it then becomes thick, and it stands straight on its stem, delighting the sowers that He may enrage the disbelievers with them. Allah has promised those among them who believe (i.e. all those who follow Islamic Monotheism, the religion of Prophet Muhammad SAW till the Day of Resurrection) and do righteous good deeds, forgiveness and a mighty reward (i.e. Paradise).

Sahih International : Muhammad is the Messenger of Allah ; and those with him are forceful against the disbelievers, merciful among themselves. You see them bowing and prostrating [in prayer], seeking bounty from Allah and [His] pleasure. Their mark is on their faces from the trace of prostration. That is their description in the Torah. And their description in the Gospel is as a plant which produces its offshoots and strengthens them so they grow firm and stand upon their stalks, delighting the sowers - so that Allah may enrage by them the disbelievers. Allah has promised those who believe and do righteous deeds among them forgiveness and a great reward.

Pickthall : Muhammad is the messenger of Allah. And those with him are hard against the disbelievers and merciful among themselves. Thou (O Muhammad) seest them bowing and falling prostrate (in worship), seeking bounty from Allah and (His) acceptance. The mark of them is on their foreheads from the traces of prostration. Such is their likeness in the Torah and their likeness in the Gospel - like as sown corn that sendeth forth its shoot and strengtheneth it and riseth firm upon its stalk, delighting the sowers - that He may enrage the disbelievers with (the sight of) them. Allah hath promised, unto such of them as believe and do good works, forgiveness and immense reward.

Yusuf Ali : Muhammad is the messenger of Allah; and those who are with him are strong against Unbelievers, (but) compassionate amongst each other. Thou wilt see them bow and prostrate themselves (in prayer), seeking Grace from Allah and (His) Good Pleasure. On their faces are their marks, (being) the traces of their prostration. This is their similitude in the Taurat; and their similitude in the Gospel is: like a seed which sends forth its blade, then makes it strong; it then becomes thick, and it stands on its own stem, (filling) the sowers with wonder and delight. As a result, it fills the Unbelievers with rage at them. Allah has promised those among them who believe and do righteous deeds forgiveness, and a great Reward.

Shakir : Muhammad is the Messenger of Allah, and those with him are firm of heart against the unbelievers, compassionate among themselves; you will see them bowing down, prostrating themselves, seeking grace from Allah and pleasure; their marks are in their faces because of the effect of prostration; that is their description in the Taurat and their description in the Injeel; like as seed-produce that puts forth its sprout, then strengthens it, so it becomes stout and stands firmly on its stem, delighting the sowers that He may enrage the unbelievers on account of them; Allah has promised those among them who believe and do good, forgiveness and a great reward.

Dr. Ghali : Muhammad is the Messenger of Allah, and (the ones) who are with him are strict against the steadfast disbelievers, constantly merciful among themselves. You see them constantly bowing themselves, (and) constantly prostrating themselves, seeking Grace from Allah and all-blessed Satisfaction. Their mark is on their faces, (being) the trace of prostration; that is their likeness in the Tawrah; (the Book revealed to Musa (Moses), of which the extant Torah is a corruption) and their likeness in the Injil (The Book revealed to clea (Jesus), of which the extant Gospel is a corruption) is as a plantation that brings out its shoot; then it upholds it; then it grows stout; then it matures level upon its stalks, wonderful to the diligent planters, that through them He may enrage the steadfast disbelievers. Allah has promised the ones of them who have believed and done deeds of righteousness forgiveness and a magnificent reward.

Tafsir Jalalayn : Muhammad (the subject) is the Messenger of God (its predicate) and those who are with him, that is, his Companions from among the believers (wa’lladhīna ma‘ahu, [another] subject, the predicate of which [is the following, ashiddā’u]) are hard, tough, against the disbelievers, showing them no mercy [but], merciful among themselves (ruhamā’u is a second predicate [of wa’lladhīna ma‘ahu, ‘and those who are with him’]), that is to say, they show mutual sympathy and affection for one another, much like a father and a son. You see, you observe, them bowing, prostrating [in worship] (both rukka‘an and sujjadan are circumstantial qualifiers). They seek (yabtaghūna is the beginning of a new sentence) bounty from God and beatitude. Their mark (sīmāhum is a subject), their distinguishing feature, is on their faces (fī wujūhihim is its predicate): this is a light and a radiance by which, in the Hereafter, they will be recognised as having been those who used to prostrate in this world, from the effect of prostration (min athari’l-sujūdi is semantically connected to the same thing to which the predicate is semantically connected, that is to say, kā’inatan, ‘[this] being [from the effect of prostration]’; syntactically, it is a circumstantial qualifier referring to the subject [of kā’inatan], which is also the subject of the predicate [sc. wujūhihim, ‘their faces’]). That, mentioned description, is their description (mathaluhum is the subject) in the Torah (fī’l-tawrāti is the predicate thereof); and their description in the Gospel (wa-mathaluhum fī’l-injīli, is a subject, the predicate of which is [what follows]) is as a seed that sends forth its shoot (read shat’ahu or shata’ahu) and strengthens it (read āzarahu or azarahu), nourishing it and assisting it, and it grows stout and rises firmly, becoming strong and upright, upon its stalk, its roots (sūq is the plural of sāq), delighting the sowers, that is to say those who planted it, on account of its fairness. The Companions, may God be pleased with them, are being described in this way, for at the outset they were weak and very few in number; but then their number grew and they acquired strength in the most wholesome way, so that He may enrage the disbelievers by them (li-yaghīza bihimu’l-kuffāra is semantically connected to an omitted clause, which is suggested by what preceded, that is to say, ‘they are likened to this [so that God may enrage the disbelievers]’). God has promised those of them who believe and perform righteous deeds, the Companions (minhum, ‘of them’: min, ‘of’, is an indicator of the genus and not partitive, for they are all possessed of the mentioned attributes) forgiveness and a great reward — Paradise. Both of these [rewards] will also be given to those who will come after them, as is stated in other verses.

Tagalog : Si Muhammad ay Sugo ng Allâh, at ang mga yaong kanyang kasamahan sa kanyang ‘Deen’ ay mga matatapang laban sa mga walang pananampalataya na kumakalaban sa kanila at mga maawain sa kanilang pakikitungo sa isa’t isa na makikita mo sila, na mga nakayuko, nakapatirapa sa Allâh sa kanilang pagsasagawa ng ‘Salâh,’ na hinihiling nila sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang Kanyang kagandahang-loob sa Kanya na sila ay papasukin sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) at kalulugdan sila, at ang mga palatandaan ng kanilang pagsunod sa Allâh ay nakikita sa kanilang mga noo bilang bakas ng pagpapatirapa at pagsamba, at ganito rin ang kanilang katangian na nabanggit sa ‘Tawrah.’

At ang kanilang katangian na nabanggit sa ‘Injeel’ ay katulad ng butil ng pananim na pagkatapos sumibol ng tangkay nito at sanga, at pagkatapos ay dumami ang mga ito, at kumapal ang pananim at tumatag ang pagkakakapit nito sa puno nito na naging maganda ang pagkakatindig nito at nagugustuhan ng mga tagapagtanim, upang magkaroon ng poot ang mga walang pananampalataya sa mga mananampalataya dahil sa dami nila at ganda ng kanilang pagsibol.

[Dito ay katibayan bilang palatandaan na ituturing na mga walang pananampalataya ang sinumang may galit o nagkaroon ng poot sa mga ‘Sahabah’ (o kasamahan ng Propeta) dahil ang Allâh ay nagagalit para sa mga ‘Sahabah’ at ang sinumang tao na nagagalit sa mga ‘Sahabah’ ay nagkaroon siya ng katangiang ‘Kufr’ o pagiging walang pananampalataya.
Ipinangako ng Allâh sa mga naniwala sa inyo sa Allâh at sa Kanyang Sugo at isinagawa ang anumang ipinag-uutos ng Allâh at iniwasan ang anumang ipinagbawal ng Allâh , ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at masaganang gantimpala na walang katapusan na ito ay ‘Al-Jannah’ (Hardin). Ang pangako ng Allâh ay totoo at ito ay mangyayari na walang pag-aalinlangan, at sinuman ang susunod sa mga bakas ng mga ‘Sahabah’ na kinalugdan sila ng Allâh ay magiging katulad siya ng mga ‘Sahabah,’ at mayroon silang katangian at pagiging una at pagkabuo o ganap ng kanilang paniniwala na hindi sila maaabot ng sinuman sa sambayanang ito, na kinalugdan sila ng Allâh.]

[1] Lahat ng sambayanan na nasakupan ng kanyang mensahe.


Osayan

1544. So katharo a fataha a lomika na aya maana niyan na so kapakataban ago kapakadaag, sabap sa so giikathitidawa ko miangaoona a masa na kalilid a sii ko manga kota a kallkhban na anda dn i kalkai ron na maana a diaag so matatago on a bagr, gioto i sabap a so kiatabana sa Makkah na aya ipmbtho ron na so kialkai sa Makkah “Fat’hu Makkah”. Sa giankai a Sūrah na tomioron ko kapmbaling o Rasūlullāh [s.a.w] ko kaphoon iyan sa al Hudaybiyyah ko olanolan a Dil Qa’dah a ragon a ika nm ko Hijrah, gowani a rnn skaniyan o manga mushrik oba makasold sa al Masjid al Harām, sa da iran pakapagumraa, sa miphasada siran sa di dn tharos sankoto a ragon iyan sa sii ko zambi a ragon na phakasold siran sa al Masjid al Harām, sa inayonan iyan siran roo a inikagowad oto o manga Sahābah a pd on so Umar Bin al Khattāb [r.a.] na gowani a sombaliin iyan so hadyī niyan (so zombaliin a binatang sa Ka’bah) ko darpa a kiataronkoan on ago mimbalingan sa Madīnah na initoron on o Allāh ankai a Sūrah sa bialoy niyan ankoto a kiaphasada a kapakataban sabap ko madadalm on a manga kamapiaan, ago aya kiarombaan iyan na so kiatabana sa Makkah o manga Muslim. Sii ko kiaola o manga taw sa da siran makapagumrah na iniiza o Umar ko Abu Bakr o ino ptharoa o Nabi [s.a.w] a phakasold siran sa al Masjid al Haram, na da siran bo makasold, na aya pitharo on o Abu Bakr, na ba niayn pitharo a giadn a lalakaw tano ai na phakasold tano ron na pitharo iyan a: Da, na pitharo iyan a: Nayaw anka, ka phakasold ka on insha Allāh.

1545. So ayat a ika dowa na initoron ko Rasūlullāh [s.a.w] ko kapmbaling iyan a phoon sa al Hudaybiyyah sa pitharo o Nabī [s.a.w] a: “Sabnar a initoron rakn ko kagagawii a lbi a pkhababayaan akn a di so maliliawaw ko lopa, na biatia kiran o Nabī [s.a.w] na pitharo iran a so mapia na sii rka hay Rasūlullāh [s.a.w] sa piayag o Allāh so nganin a mapnggolawla rka, na antonaa i mapnggolawla rkami? Na tomioron so ayat a ika lima ko Rasūlullāh [s.a.w] a smbag o Allāh ko pakaiza o manga Muslim.

1546. Piangangaloy san o Allāh so manga limo iyan ko miamaratiaya a izold iyan siran sa manga kasorgaan a aya ropaan iyan na pphamanoga ko kababaan iyan so manga lawas a ig, gianan dn i kalilid a roapaan o Sorga oman alowin o Qur’ān, sa pananagombalayin sa di katawan ka kagia piakammsa a da mailay a mata ago da man’g a tangila.

1547. Gioto so ropaan o Rasūlullāh [s.a.w] a skaniyan na saksi ko manga kaadn ago sogo’ a pphamanothol ko manga pipia a balas ko miamaratiaya, ago phangangalk ko manga lilipds a siksa ko langowan a mionkir ko panolon o Islām.

1548. Giankoto a kaphasada na gioto so kiaphasada a bithowan sa Bay’at ar Ridhwān a miaadn ko atag o kayo a Samurah sa darpa a al Hudaybiyyah, a aya kadakl o manga Sahābah a pd o Rasūlullāh [s.a.w] sa masa oto na sanggibo siran ago pat gatos kataw, go pianothol o al Bukhārī [r.a.] ago so Muslim a miakapoon ko Jābir [r.a] a pitharo iyan a miaadn kami ko gawii a kiaphasada sa al Hudaybiyyah a sanggibo ago pat gatos kataw, sa inisald o Rasūlullāh [s.a.w] a lima niyan sankoto a ig sa al Hudaybiyyah na somiolapay so ig sa lima o Rasūlullāh [s.a.w] sa taman sa palaya siran miakapamakaig. Go sii ko isa a kiapanothola on ko dowa a Sahih a miakapoon ko Jabir [r.a] a siran na sapolo ago lima gatos (maana sanggibo ago lima gatos kataw). Ilay anka so bandingan ankanan a Bay’ah ko tafsir o Ibn Kathīr ka ndodon so pariksa.

So inaloy a so lima o Allāh na kaporoan o manga lima iran a miaaloy ko ayat a ika 10, na imbgay ron so maana niyan a lima sa di izaginda ago di iplagid ago di indatar ago di mbinasaan sa nggolalan sa taawiln sa salakaw a maana, ka gioto i kaontol ko kapmaanai ko manga sipat o Allāh.

1549. So gii ran kiphasadaan ko Rasūlullāh [s.a.w] na gioto dn i gii ran kiphasadaan ko Allāh, na sa taw a tomoman ko kapasadan iyan na balasan o Allāh sa mapia, na sa taw a ndonsian sa marnkas ko kapasadan iyan ko Allāh na siksaan skaniyan o Allāh sa siksa a mabasng.

1550. Gioto so btad o manga monafiq ago so manga Arab sa lomang A’rab, a gii siran magakal sa manga sndod iran ko di ran kapakaonot ko kaphlalakaw o Rasūlullāh [s.a.w] sa pantag sa kapakithidawa, sa so Allāh na pphayagn iyan so pagns a isosoln ankai a manga taw so manga A’rāb sa lomang na pizaksian o Qur’ān a siran i pagtaw a lbi a taralo i kakhafir ago kapmonafiq (9:97) sa aya patot kiran na di ran maknal so katharo o Allāh. Aya waraan iran na manga taribozngn a matgas i kaphoso, sabap roo na da kiran makowa so nabī a siogo sa sii miakowa ko Arab sa Bandaran maana a giya ingd a Makkah, a gianan i bandaran o manga Arab ko masa o Nabi [s.a.w], ka kagia waraan iran so kananaw o waraan ago so kabibilangataw i olawla ago parangay.

1551. So katharo a Sa’īr na isa oto a ingaran o Naraka a aya maana niyan na makadg a apoy a gianan i khabolosan o manga baradosa a manosiya.

1552. So manga A’rāb a mithalimbagak siran ko kiapagumra o Rasūlullāh [s.a.w] sa miadn siran sa manga sndod iran a di bnar na inisogo o Allāh ko Nabī niyan a di siran phakaonot ko manga Muslim ko kanggobata iran sa Khaybar, ka da a kamapiaan a khakowa kiran a rowar sa kapaminasa ko ltlt o manga Muslim, ago kagia giankoto a gobat na inisla o Allāh ko manga taw o kiaphasada sa al Hudaybiyyah, sa so taban sa Khaybar a khakowa o manga Muslim na rk o manga Sahābah niyan a miangongonotan on ko kiapagumrah niyan sa balas kiran o Allāh, sa gioto i tindg o Mujāhid ago so Qatādah a aya pinili o Ibn Jarīr.

1553. Miasobag so manga Mufassirūn o antaa ankoto a pagtaw a adn a g’s iyan a mabagr sa manga katharo: Paganay ron: Siran so pagtaw o Hawāzin, gioto i katharo o Sa’īd Ibn Jubyr ago so Ikrimah. Ika dowa: So pagtaw o Thaqīf, gioto i katharo o ad Dahhāk. Ika tlo: So Banū Hanīfah gioto i katharo o Juwaybir ago miapanothol a tindg pn oto o Sa’īd ago so Ikrimah. Ika pat: Siran so manga taw sa Fāris, gioto i katharo o Ibn Abbās ago so Mujāhid pitharo o Ka’b al Ahbār a siran so manga taw sa Rūm, so Atā’ ago so al Hassan na siran kon so Fāris ago so Rūm, so Mujāhid na siran kon so manga taw a pzimba sa manga barahala.

1554. Gioto so kiaphasada sa al Hudaybiyyah a miaaloy so thotolan on ko poonan ankanan a Sūrah sa pngndod ka on ka ndodon so pariksa.

1555. Giankoto a manga taban a khakowa o manga Muslim na langowan a taban ipoon ko masa iran na taman imanto, sa gioto i tindg o Mujāhid, sa aya inikabalaga on o Allāh na so kiatabana iran sa Khaybar, sa pianothol o al Ufī a miakapoon ko Ibn Abbās a aya kon a inikabalaga on na so kiaphasada sa al Hudaybiyyah a pd oto a kapakataban, sabap sa sii ko oriyan oto na mithondotondog dn so kiapamakataban o manga Muslim ko oriyan o kitabana iran sa Makkah, sa kiapangondatoan iran so sbangan ago so sdpan o doniya sa lomiankap so Islām.

1556. So ayat a ika dowa polo ago isa na miasobag on so manga Mufassirūn sa aya katharo o Ibn Abbās na gioto so Khaybar, so Dahhāk ago so Qatādah a skaniyan a Makkah, ago gioto i pinili o Ibn Jarīr, so al Hassan na gioto kon a Fāris ago Rūm, so pman so Mujāhid na skaniyan so langowan a taban sa taman ko alongan a Qiyāmah.

1557. Pianothol o Ibn Ishāq a miakapoon ko Ikrimah a sanasanaan o Ibn Abbās [r.a.] a: Pitharo iyan a so Quraysh na somiogo siran sa pat polo a mama a pd kiran odi na lima polo sa inisogo kiran so kaliota iran ko kakadnan o Rasūlullāh [s.a.w] ka an iran mapamono so pd ko manga Sahābah niyan, na miasinggawt siran sa miadakp siran o manga Muslim, na inidarpa siran ko Rasūlullāh [s.a.w] na rinilaan iyan siran sa ginikasan iyan so lalan iran sa kiabokaan siran, a siran oto na piakaoranan iran sa manga pana so darpa o Rasūlullāh [s.a.w] ago libad iran a manga ator, na pitharo o Ibn Ishāq a roo na initoron ankoto a ayat.

1558. Giankanan a ayat na manonompang ko manga taw sa Makkah a misasaog kiran so sabaad a manga Muslim a pag’maan iran so kamomuslimi kiran, a opama ka miakathidawa so manga Muslim a phoon sa Madīnah ago so manga Quraysh na khirampat siran ko rido a di siran makikilala o manga Muslim, sabap roo na da kiran mitana so kathidawa sa limo o Allāh, ago linding sankoto a manga Muslim sa Makkah, katawan a so manga Muslim sa Makkah na adn a di ron phakagaga tomogalin sa Madinah, sa matataronko siran roo.

1559. Inaloy ran a aya maratabat a Jāhiliyyah a matatago ko manga kafir na gioto so kiasankaa o Quraysh ko kisoratn ko kapasadan ko ingaran o Allāh a Bismillāhir Rahmānir Rahīm, sa aya kabaya iran a kisoratn on na Bismika Allāhumma a gioto i kalalayaman o manga Quraysh, ago sianka iran o ba on misorat so ingaran o Rasūlullāh [s.a.w] sa aya minisorat on na Mohammad Bin Abdillāh ago sianka iran so manga Muslim oba siran makasold sa al Masjid al Harām sankoto a ragon a kiapakaoma iran sa Makkah.

1560. Gioto so kiathataginp o Rasūlullāh [s.a.w] sii sa Madīnah a miakasold skaniyan sa Makkah sa miakathawaf sa Baytullāh, na pianothol iyan ko manga Sahābah niyan na miababaya siran sa aya dn a tiankap iran na phakasold siran sa Makkah sankoto a ragon iran, na gowani a mitana so nganin a kiasabapan sa da siran makataros na miakaprarad oto ko ginawa o sabaad ko manga Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w]. Sa taman sa iniiza o Umar sii rkaniyan a Nabī sa pithar iyan a ba nka rkami da matharo a phakaoma tano sa Baytullāh sa makapthawaf tano ron? Na pitharo iyan a ngaino da! Ino ba ko rka pitharo a sii dn sankai a ragon ka? Na pitharo iyan a da, na pitharoon o Rasūlullāh [s.a.w] a insha Allāh na phakaomaka on go makapthawaf ka on, sa datar oto mambo so inismbag on o Abū Bakr gowani a izaan skaniyan o Umar. Pd oto a manga dalil sa so sabot o Abu Bakr na somsndad a madalm opama o dayagn ko sabot o maga pd a sahabah.

1561. Gianan i sipat o manga mu’min a khapakay a mapakamaradika iran so doniya amay ka makamoayan siran sankai a masa, sabap sa siran na manga llmk ko manga pd iran a manga mu’min, na manga babasng ko manga kafir, a sa masa ini na di anan makamomo-ayan ko manga Muslim, ka makklid a amay ka aya ridoay o Muslim na so datar iyan na tanto a mabasng na amay ka so kafir i khasangat iyan na linkap a talaw, Sa di niyan pagatowan so ridoay niyan na aya kawarawan iyan na so izik iyan a Muslim, toos anan sa kaito a sabot ko agama Islam, ago malobay so paratiaya ko ginawa niyan.

1562. Gianan so sipat o manga Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w] a biagr iran so Rasūlullāh [s.a.w] ago miangongonotan siran on, sa aya ibarat iran na datar o pamomolan a mitho na miombos na romiangiran sa ipphammsa o taribasok so btad iyan ka an iyan mapakanggani so manga kafir, gianan i kinowa a dalil o Imām Mālik a sa dn sa taw a pkhararangitan iyan so manga Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w] na kiokom iyan sa kafir, ka kagia miaaloy san so giikanggani o manga kafir sa pkhararangitan iran so btad o manga Sahābah, na sa dn sa pkhararangit ko manga Sahābah o Rasūlullāh [s.a.w] na datar iran a mimbaloy a kafir.