So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Mohammad - [ 47 So Nabi Mohammad ] - سورة محمد
( Muhammad - [Si Propeta] Muhammad [saw] )

Pangnal ko Sūrah

Miapamagosay tano dn sa onaan so kaaator o manga Sūrah sa sii tano piakaayon ko manga bandingan o oman i Sūrah a makambibisa ko kipzal- silaan ko manga masa a kiapamanoron iran, sa miatoon tano so atoran iyan a mititinggay a piamagosay niyan. Imanto na miapasad tano so sobra lima bagi ko nm bagi o Qur’ān. Na so malalamba on a sabagi a ika nm na romarankom sa manga bababa a Sūrah, a siran na datar o miaona a khikatitimo sa manga lompokan a sii pkhailay ko onayan a bandingan iran.

Sa phanagipoon tano ko paganay a lompok sankoto a manga lompokan o manga Sūrah a siran so lompokan o tlo a manga Sūrah a 47 taman ko 49, a aya bandingan iyan na so kapphakatindga ko pagtaw a Muslim odi na so kapphagingd iran sii ko kalilindinga on sa liyo ago so khoyaptaan iyan sa sold. Giankai a Sūrah na aya bandingan iyan na so kipapatoray o kalin-dinga ko ingd phoon ko ronda o ridoay niyan sa liyo sa nggolalan sa kawaraw ago kaprs, so masa niyan na sii dn ko paganay a ragon ko Hijrah, ko masa a so manga Muslim na madadalm siran sa pagita a mabagr sa khaphowalasa kiran o ronda a Makkah.

So Pamotosan iyan: So kasasangaran a gobat o bnar ago so paratiaya na patot a malinding a kathidawa a mabagr, so Allāh na inankosan iyan so toroan ago so gonanao sankoto a btad a malitng (47:1-19).

So kalobay ago so katatalaw na inidndg ko darpa iyan, sa so matigr a maprs na aya phanobay sa maydan na so linkap na khapowalas (47:20-38).

Giankai a Sūrah na initoron sa Madīnah, inonta bo so ayat a 13 ka tomioron sa lalan ko masa dn a kapthogalin o Rasūlullāh [s.a.w] aya kadakl a ayat iyan na 38, tomioron ko oriyan o Sūrah al Hadīd.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

47:1

Hassanor Alapa : Siran oto a manga kafir ago mirn siran sa lalan ko Allāh na diadag Iyan (diadas Iyan) so manga galbk iran

Muhsin Khan : Those who disbelieve [in the Oneness of Allah, and in the Message of Prophet Muhammad SAW ], and hinder (men) from the Path of Allah (Islamic Monotheism), He will render their deeds vain.

Sahih International : Those who disbelieve and avert [people] from the way of Allah - He will waste their deeds.

Pickthall : Those who disbelieve and turn (men) from the way of Allah, He rendereth their actions vain.

Yusuf Ali : Those who reject Allah and hinder (men) from the Path of Allah,- their deeds will Allah render astray (from their mark).

Shakir : (As for) those who disbelieve and turn away from Allah's way, He shall render their works ineffective.

Dr. Ghali : The ones who have disbelieved and barred from the way of Allah, (He) will make their deeds to err away.

Tafsir Jalalayn : Those who disbelieve, from among the people of Mecca, and bar, others, from the way of God, that is to say, [from] faith, He will leave their works to waste, such as giving food [to the poor] or being kind to kin, and so they will find no reward for these [works of theirs] in the Hereafter; [but] they are requited for them in this world [purely] out of His bounty, exalted be He.

Tagalog : Ang mga yaong hindi naniwala sa Kaisahan ng Allâh, at pinigilan nila ang tao hinggil sa Kanyang ‘Deen’ (o Relihiyon), ay sasanhiin ng Allâh na magiging walang saysay ang kanilang mga gawain, at sila ay magiging sawimpalad dahil dito.

47:2
Hassanor Alapa : Na so siran oto a miamaratiaya ago minggagalbk sa manga pipia ago piaratiaya iran so nganin a initoron ko Mohammad a skaniyan so Bnar a phoon ko Kadnan iran na siapngan Iyan kiran so manga dosa iran ago inompiaan Iyan so btad iran

Muhsin Khan : But those who believe and do righteous good deeds, and believe in that which is sent down to Muhammad (SAW), for it is the truth from their Lord, He will expiate from them their sins, and will make good their state.

Sahih International : And those who believe and do righteous deeds and believe in what has been sent down upon Muhammad - and it is the truth from their Lord - He will remove from them their misdeeds and amend their condition.

Pickthall : And those who believe and do good works and believe in that which is revealed unto Muhammad - and it is the truth from their Lord - He riddeth them of their ill-deeds and improveth their state.

Yusuf Ali : But those who believe and work deeds of righteousness, and believe in the (Revelation) sent down to Muhammad - for it is the Truth from their Lord,- He will remove from them their ills and improve their condition.

Shakir : And (as for) those who believe and do good, and believe in what has been revealed to Muhammad, and it is the very truth from their Lord, He will remove their evil from them and improve their condition.

Dr. Ghali : And the ones who have believed and done deeds of righteousness and have believed in what has been successively sent down upon Muhammad-and it is the Truth from their Lord-He will expiate for them their odious deeds and will make righteous their state.

Tafsir Jalalayn : But those who believe, namely, the Helpers (al-Ansār) and others [like them], and perform righteous deeds and believe in what has been revealed to Muhammad, namely, the Qur’ān — and it is the truth from their Lord — He will absolve them of, He will forgive them, their misdeeds and rightly dispose their mind, their state, so that they do not disobey Him.

Tagalog : At ang mga yaong naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang batas at naniwala sa Kanyang Aklat na Kanyang ipinahayag kay Propeta Muhammad, at ito ay katotohanan na walang pag-aalinlangan na mula sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha – aalisin Niya mula sa kanila ang mga masama nilang nagawa at hindi na sila parurusahan pa, at itutuwid ang buhay nila rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

47:3
Hassanor Alapa : Gioto na mataan a so siran oto a manga kafir na inonotan iran so batal, na so siran oto a miamara-tiaya na inonotan iran so bnar a phoon ko Kadnan iran, datar oto a ipmbgay o Allāh ko manga taw so manga ibarat iran (iringa iran)

Muhsin Khan : That is because those who disbelieve follow falsehood, while those who believe follow the truth from their Lord. Thus does Allah set forth their parables for mankind.

Sahih International : That is because those who disbelieve follow falsehood, and those who believe follow the truth from their Lord. Thus does Allah present to the people their comparisons.

Pickthall : That is because those who disbelieve follow falsehood and because those who believe follow the truth from their Lord. Thus Allah coineth their similitudes for mankind.

Yusuf Ali : This because those who reject Allah follow vanities, while those who believe follow the Truth from their Lord: Thus does Allah set forth for men their lessons by similitudes.

Shakir : That is because those who disbelieve follow falsehood, and have given them their dowries, taking (them) in marriage, not fornicating nor taking them for paramours in secret; and whoever denies faith, his work indeed is of no account, and in the hereafter he shall be one of the losers.

Dr. Ghali : That is because the ones who have disbelieved have closely followed untruth and the ones who have believed have closely followed the Truth from their Lord. Thus Allah strikes their similitudes for mankind.

Tafsir Jalalayn : That, rendering void of their works and the absolution of evil deeds, is because those who disbelieve follow falsehood, Satan, and because those who believe follow the truth, the Qur’ān, from their Lord. Thus, in the same manner of clarification, does God strike for mankind similitudes of themselves, [that is how] He clarifies for them their states, in other words, the disbeliever has his work rendered void while the believer is forgiven.

Tagalog : Ang kadahilanan ng pagkaligaw at patnubay, ay ang mga yaong di-naniwala ay sumunod sila kay ‘Shaytân’ at ito ang kanilang pinaniwalaan, samantalang ang mga yaong naniwala naman, ang sinunod nila ay ang Sugo ng Allâh at ang anuman na kanyang dala-dala na Liwanag at Patnubay, at kung paano nilinaw ng Allâh ang Kanyang ginawa sa dalawang grupo: ang mga walang pananampalataya at ang mga mananampalataya, at kung anuman ang naging karapat-dapat sa kanila ay ganoon Siya nagbibigay ng mga halimbawa sa mga tao, na kung kaya, mangyayari sa sinumang tao ang katulad ng mga halimbawang ito ang kung anuman ang angkop at karapat-dapat na para sa kanila.

47:4Hassanor Alapa : Igira miabalak iyo so siran oto a manga kafir na tidawa niyo so manga lig iran, sa amay ka kapakabasngan iyo siran (ko kabono) na ilota niyo so manga patong (ko miangabibiag 1526 kiran) sa adn sa oriyan a karilai kiran na adn pman a makasanggar siran a tamok, taman sa mibtad o kathidawa so manga ppnd iyan (mapos so masa niyan) gioto, a o 1527 khabayai o Allāh na tabann (daagn) Iyan siran ogaid na kagia ithioba Iyan ko sabaad rkano so sabagi (ko kapng-golalan o kathidawa), Go so siran oto a miangabobono sa lalan ko 1528 Allāh na di Niyan dn pagilangn so (balas) o manga galbk iran 1529

Muhsin Khan : So, when you meet (in fight Jihad in Allah's Cause), those who disbelieve smite at their necks till when you have killed and wounded many of them, then bind a bond firmly (on them, i.e. take them as captives). Thereafter (is the time) either for generosity (i.e. free them without ransom), or ransom (according to what benefits Islam), until the war lays down its burden. Thus [you are ordered by Allah to continue in carrying out Jihad against the disbelievers till they embrace Islam (i.e. are saved from the punishment in the Hell-fire) or at least come under your protection], but if it had been Allah's Will, He Himself could certainly have punished them (without you). But (He lets you fight), in order to test you, some with others. But those who are killed in the Way of Allah, He will never let their deeds be lost,

Sahih International : So when you meet those who disbelieve [in battle], strike [their] necks until, when you have inflicted slaughter upon them, then secure their bonds, and either [confer] favor afterwards or ransom [them] until the war lays down its burdens. That [is the command]. And if Allah had willed, He could have taken vengeance upon them [Himself], but [He ordered armed struggle] to test some of you by means of others. And those who are killed in the cause of Allah - never will He waste their deeds.

Pickthall : Now when ye meet in battle those who disbelieve, then it is smiting of the necks until, when ye have routed them, then making fast of bonds; and afterward either grace or ransom till the war lay down its burdens. That (is the ordinance). And if Allah willed He could have punished them (without you) but (thus it is ordained) that He may try some of you by means of others. And those who are slain in the way of Allah, He rendereth not their actions vain.

Yusuf Ali : Therefore, when ye meet the Unbelievers (in fight), smite at their necks; At length, when ye have thoroughly subdued them, bind a bond firmly (on them): thereafter (is the time for) either generosity or ransom: Until the war lays down its burdens. Thus (are ye commanded): but if it had been Allah's Will, He could certainly have exacted retribution from them (Himself); but (He lets you fight) in order to test you, some with others. But those who are slain in the Way of Allah,- He will never let their deeds be lost.

Shakir : So when you meet in battle those who disbelieve, then smite the necks until when you have overcome them, then make (them) prisoners, and afterwards either set them free as a favor or let them ransom (themselves) until the war terminates. That (shall be so); and if Allah had pleased He would certainly have exacted what is due from them, but that He may try some of you by means of others; and (as for) those who are slain in the way of Allah, He will by no means allow their deeds to perish.

Dr. Ghali : So when you meet the ones who have disbelieved, then it is striking of the necks until, when you have subjugated (Wrongly understood by Arberry and others to mean "slaughter") them, then uphold the bonds; (i.e., take them captives) then (it is) either being bounteous (i.e., "showing" bounty by setting them free) hereafter (to them), or (exacting) ransom, until the war lays down its encumbrances. So it shall be; and if Allah had (so) decided, He would have vindicated Himself upon them; but that He may try some of you by means of others (Literally: by means of some "others"). And the ones who have been killed in the way of Allah, then He will never send their deeds into error.

Tafsir Jalalayn : So when you encounter [in battle] those who disbelieve, then [attack them with] a striking of the necks (fa-darba’l-riqābi is a verbal noun in place of the [full] verbal construction, that is to say, fa’dribū riqābahum, ‘then strike their necks’), in other words, slay them — reference is made to the ‘striking of the necks’ because the predominant cause of being slayed is to be struck in the neck. Then, when you have made thoroughly decimated them, bind, spare them, take them captive and bind firmly, the bonds (al-wathāq is what is used to bind [yūthaqu] a captive). Thereafter either [set them free] by grace (mannan is a verbal noun in place of the [full] verbal construction), that is to say, either show them grace by setting them free unconditionally; or by ransom, ransoming them with payment or with Muslim captives, until the war, that is to say, its participants, lay down its burdens, its heavy loads of weaponry and other things, so that either the disbelievers surrender or enter into a treaty. This [last clause] constitutes the ‘purpose’ of [enjoining the Muslims to] slaying and taking captive. So [shall it be] (dhālika is the predicate of an implied subject, [such as] al-amr, ‘the ordinance’, in other words, ‘the ordinance [of God] regarding them is as mentioned’). And had God willed, He could have [Himself] taken vengeance on them, without any fighting, but, He has commanded you to [do] it, that He may test some of you by means of others, from among them, by way of battle, so that the slain among you will end up in Paradise, while those [slain] among them [will end up] in the Fire. And those who are slain (qutilū: a variant reading has qātalū, ‘those who fight’) — this verse was revealed on the day of [the battle of] Uhud, after the dead and the wounded had become numerous among the Muslims — in the way of God, He will not let their works go to waste, He will [not] render [them] void.

Tagalog : At kapag nakatagpo ninyo, O kayong mga mananampalataya, ang mga yaong di-naniwala sa labanan ay maging totoo kayo sa pakikipaglaban sa kanila, at tagain ninyo ang kanilang mga leeg, hanggang kapag napahina na ninyo sila dahil sa dami ng namatay sa kanila at nawasak na ninyo ang kanilang lakas ay pagtibayin ninyo naman ang inyong pagtali sa inyong mga bihag; na maaaring pagkalooban ninyo sila ng kagandahang-loob sa pamamagitan ng pagpapakawala o pagpapalaya sa kanila na walang kapalit, o di kaya ay tutubusin nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kanilang yaman o iba pa, o di kaya sila ay gagawing alipin, o di kaya sila ay hatulan ng kamatayan; at manatili kayo sa gayong kalagayan hanggang matapos ang labanan.

Gayon ang batas na nabanggit kapag dumating ang pagsubok sa mga mananampalataya mula sa kanilang kalaban na mga walang pananampalataya, at pagsasalit-salitan ng mga panahon sa pagitan nila (pagkatalo at pagkapanalo), at kung nanaisin ng Allâh ay mananalo ang mga mananampalataya laban sa mga walang pananampalataya nang wala nang labanan, subali’t ninais ng Allâh na ang parusa sa kanila ay maganap sa pamamagitan ng inyong mga kamay, na kung kaya, ipinag-utos Niya ang ‘Jihâd’ – pakikipaglaban sa mga kumakalaban sa Allâh ; upang subukin kayo, at mangingibabaw sa pamamagitan ninyo ang Kanyang ‘Deen’ (o Relihiyon). At ang mga yaong namatay sa Daan ng Allâh na mga mananampalataya ay hindi babalewalain ng Allâh ang gantimpala sa kanilang mga gawain,

47:5

Hassanor Alapa : Sa matatankd a thoroon Iyan siran ago pagompiaan Iyan so btad iran

Muhsin Khan : He will guide them and set right their state.

Sahih International : He will guide them and amend their condition

Pickthall : He will guide them and improve their state,

Yusuf Ali : Soon will He guide them and improve their condition,

Shakir : He will guide them and improve their condition.

Dr. Ghali : He will soon guide them and make righteous their state,

Tafsir Jalalayn : He will guide them, in this world and in the Hereafter to what benefits them, and rightly dispose their minds, their condition in both, with that [guidance and disposal] in this world being for those who were not slain, but who have been included in [the statement] ‘and those who were slain’ (qutilū) because of [the] predominance therein [of those who were slain].

Tagalog : At gagabayan sila tungo sa pagsunod sa kagustuhan ng Allâh at sa mga gawaing kalugud-lugod sa Kanya, at itutuwid sila rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay,

47:6

Hassanor Alapa : Go izold Iyan siran ko sorga a so piakikilala niyan kiran (a mithatanosan sa pantag kiran)

Muhsin Khan : And admit them to Paradise which He has made known to them (i.e. they will know their places in Paradise more than they used to know their houses in the world).

Sahih International : And admit them to Paradise, which He has made known to them.

Pickthall : And bring them in unto the Garden which He hath made known to them.

Yusuf Ali : And admit them to the Garden which He has announced for them.

Shakir : And cause them to enter the garden which He has made known to them.

Dr. Ghali : And He will cause them to enter the Garden that He has acquainted them with.

Tafsir Jalalayn : And He will admit them into Paradise, which He has made known, [which] He has pointed out, to them, so that they are guided to their dwellings in it, and to their spouses and servants without asking to be shown the way.

Tagalog : At papapasukin sila sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) na siyang nilinaw at ipinakilala sa kanila.

47:7

Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya amay ka tabangan iyo so Allāh na tabangan kano Niyan, ago tatapn Iyan so manga palo niyo (ko kathidawa)

Muhsin Khan : O you who believe! If you help (in the cause of) Allah, He will help you, and make your foothold firm.

Sahih International : O you who have believed, if you support Allah , He will support you and plant firmly your feet.

Pickthall : O ye who believe! If ye help Allah, He will help you and will make your foothold firm.

Yusuf Ali : O ye who believe! If ye will aid (the cause of) Allah, He will aid you, and plant your feet firmly.

Shakir : O you who believe! if you help (the cause of) Allah, He will help you and make firm your feet.

Dr. Ghali : O you who have believed, in case you vindicate Allah, He will give you victory and confirm your feet (i.e., give you victory).

Tafsir Jalalayn : O you who believe! If you help God, that is to say, His religion and His Messenger, He will help you, against your enemy, and make your foothold firm, He will make you stand firm [while you fight] on the battleground.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo, kung tutulungan ninyo ang ‘Deen’ ng Allâh sa pakikipaglaban sa Daan ng Allâh sa mga kumakalaban ng Islâm, pagpapatupad ng Kanyang batas, pagsunod sa Kanyang mga kautusan at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal, ay tutulungan kayo ng Allâh laban sa inyong kalaban, at patatatagin ang inyong mga paa sa pakikipaglaban.

47:8

Hassanor Alapa : So siran oto a manga kafir na rk iran so kapaka-dapanas ago inilang Iyan so manga galbk iran

Muhsin Khan : But those who disbelieve (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism), for them is destruction, and (Allah) will make their deeds vain.

Sahih International : But those who disbelieve - for them is misery, and He will waste their deeds.

Pickthall : And those who disbelieve, perdition is for them, and He will make their actions vain.

Yusuf Ali : But those who reject (Allah),- for them is destruction, and (Allah) will render their deeds astray (from their mark).

Shakir : And (as for) those who disbelieve, for them is destruction and He has made their deeds ineffective.

Dr. Ghali : And the ones who have disbelieved, then misfortune is for them, and He will make their deeds to err away.

Tafsir Jalalayn : And as for those who disbelieve, from among the people of Mecca (wa’lladhīna kafarū is the subject, the predicate of which is [an implicit] ta‘isū, ‘they shall be wretched’, as indicated [by what follows]) wretchedness shall be their lot, that is, destruction and defeat from God. And He will make their works go to waste (wa-adalla a‘mālahum is a supplement to [the implied] ta‘isū, ‘they shall be wretched’).

Tagalog : At ang mga walang pananampalataya ay pagkawasak ang para sa kanila, pawawalan ng saysay ng Allâh ang gantimpala ng kanilang mga mabuting gawain;

47:9

Hassanor Alapa : Gioto na kagia inikagowad iran so nganin a initoron o Allāh na liaklak Iyan so manga galbk iran

Muhsin Khan : That is because they hate that which Allah has sent down (this Quran and Islamic laws, etc.), so He has made their deeds fruitless.

Sahih International : That is because they disliked what Allah revealed, so He rendered worthless their deeds.

Pickthall : That is because they are averse to that which Allah hath revealed, therefor maketh He their actions fruitless.

Yusuf Ali : That is because they hate the Revelation of Allah; so He has made their deeds fruitless.

Shakir : That is because they hated what Allah revealed, so He rendered their deeds null.

Dr. Ghali : That is for that they hate what Allah has sent down, so He has frustrated their deeds.

Tafsir Jalalayn : That, wretchedness and wasting [of their works], is because they are averse to what God has revealed, of the Qur’ān with all that it includes of religious obligations (takālīf), so He has made their works fail.

Tagalog : Dahil sa kinamuhian nila ang Aklat ng Allâh na ipinahayag sa Kanyang Propeta na si Muhammad, at di nila pinaniwalaan, na kung kaya, naging walang kabuluhan ang kanilang gawain na ito ay kanilang ginawa upang sundin si ‘Shaytân.’

47:10
Hassanor Alapa : Ba siran da makandalakaw ko lopa na ilaya iran o antonaa i kiabolosan o siran oto a 1530 miaonaan iran a inantior siran o Allāh ago rk o manga kafir so manga datar iyan.

Muhsin Khan : Have they not travelled through the earth, and seen what was the end of those before them? Allah destroyed them completely and a similar (fate awaits) the disbelievers.

Sahih International : Have they not traveled through the land and seen how was the end of those before them? Allah destroyed [everything] over them, and for the disbelievers is something comparable.

Pickthall : Have they not travelled in the land to see the nature of the consequence for those who were before them? Allah wiped them out. And for the disbelievers there will be the like thereof.

Yusuf Ali : Do they not travel through the earth, and see what was the End of those before them (who did evil)? Allah brought utter destruction on them, and similar (fates await) those who reject Allah.

Shakir : Have they not then journeyed in the land and seen how was the end of those before them: Allah brought down destruction upon them, and the unbelievers shall have the like of it.

Dr. Ghali : Then have they not traveled in the earth (and) so looked into how was the end of the ones even before them? Allah destroyed (their houses) above them, and the disbelievers will have the likes thereof.

Tafsir Jalalayn : Have they not travelled in the land to see the nature of the consequence for those who were before them? God destroyed them — He destroyed them, their children and their possessions; and [a fate] the like thereof will be for the disbelievers, that is to say, the like of the fate of those before them.

Tagalog : Hindi ba sila naglakbay na mga walang pananampalataya sa kalupaan ng Allâh upang maging aral sa kanila ang nangyaring kaparusahan sa mga naunang sambayanan na hindi naniwala? Winasak ng Allâh ang kanilang mga tahanan, at para sa mga walang pananampalataya ay ganoon din ang kanilang kahihinatnan.

47:11

Hassanor Alapa : Gioto, na mataan a so Allāh na Salinggogopa o siran oto a miamaratiaya, na so manga kafir na da a salinggogopa iran

Muhsin Khan : That is because Allah is the Maula (Lord, Master, Helper, Protector, etc.) of those who believe, and the disbelievers have no Maula (lord, master, helper, protector, etc.).

Sahih International : That is because Allah is the protector of those who have believed and because the disbelievers have no protector.

Pickthall : That is because Allah is patron of those who believe, and because the disbelievers have no patron.

Yusuf Ali : That is because Allah is the Protector of those who believe, but those who reject Allah have no protector.

Shakir : That is because Allah is the Protector of those who believe, and because the unbelievers shall have no protector for them.

Dr. Ghali : That is for that Allah is the Supreme Patronizer of the ones who have believed and (for) that the disbelievers have no patronizer.

Tafsir Jalalayn : That, granting of victory to the believers and the vanquishing of the disbelievers, is because God is Patron, Ally and Helper, of those who believe and because the disbelievers have no patron.

Tagalog : Ganito ang Aming ginawa sa dalawang grupo: grupo ng mga naniwala at grupo ng di-naniwala; sa kadahilanang ang Allâh ay Tagapagtaguyod, nagmamahal, tumutulong sa mga mananampalataya, samantalang ang mga walang pananampalataya naman ay walang nagmamahal at tumutulong sa kanila.

47:12
Hassanor Alapa : Mataan a so Allāh na izold Iyan so siran oto a miamaratiaya ago minggagalbk sa manga pipia sa manga kasorgaan a pphamanoga ko kababaan iyan so manga lawas a ig, na so siran oto a manga kafir na pzawit siran ago pkhan siran sa datar o 1531 kapphanathab o manga ayam (binatang) na so Naraka na aya iran darpa

Muhsin Khan : Certainly! Allah will admit those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, to Gardens under which rivers flow (Paradise), while those who disbelieve enjoy themselves and eat as cattle eat, and the Fire will be their abode.

Sahih International : Indeed, Allah will admit those who have believed and done righteous deeds to gardens beneath which rivers flow, but those who disbelieve enjoy themselves and eat as grazing livestock eat, and the Fire will be a residence for them.

Pickthall : Lo! Allah will cause those who believe and do good works to enter Gardens underneath which rivers flow; while those who disbelieve take their comfort in this life and eat even as the cattle eat, and the Fire is their habitation.

Yusuf Ali : Verily Allah will admit those who believe and do righteous deeds, to Gardens beneath which rivers flow; while those who reject Allah will enjoy (this world) and eat as cattle eat; and the Fire will be their abode.

Shakir : Surely Allah will make those who believe and do good enter gardens beneath which rivers flow; and those who disbelieve enjoy themselves and eat as the beasts eat, and the fire is their abode.

Dr. Ghali : Surely Allah will cause the ones who have believed and done deeds of righteousness to enter Gardens from beneath which rivers run; and the ones who have disbelieved take their enjoyment and eat even as cattle (Ancam includes cattle, camels, sheep and goats) eat; and the Fire will be their lodging.

Tafsir Jalalayn : God will surely admit those who believe and perform righteous deeds into gardens underneath which rivers flow. As for those who disbelieve, they take their enjoyment, in this world, and eat as the cattle eat, that is to say, they are only concerned with [filling] their bellies and [satisfying] their private parts, without giving any thought to the Hereafter; and the Fire will be their habitation, their home, their station and their [final] destination.

Tagalog : Katiyakan, ang Allâh ay papapasukin Niya ang mga yaong naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo at gumawa ng mga kabutihan sa mga Hardin na umaagos ang mga ilog sa ilalim ng mga puno bilang parangal sa kanila, at ang katumbas ng mga yaong hindi naniwala na nagpakasaya lamang dito sa daigdig at walang ginawa kundi kumain ay katulad sila ng mga hayop na wala silang anumang hangarin kundi kumain at magpakasaya, at ang Impiyernong-Apoy ang kanilang patutunguhan.

47:13

Hassanor Alapa : Go madakl a pd sa lipongan a skaniyan na mabasng i bagr a di so lipongan ka (hay Muhammad) a so piakaliyo ka niyan, a inantior Ami siran na da a 1532 miakatabang kiran

Muhsin Khan : And many a town, stronger than your town (Makkah) (O Muhammad SAW) which has driven you out We have destroyed. And there was none to help them.

Sahih International : And how many a city was stronger than your city [Makkah] which drove you out? We destroyed them; and there was no helper for them.

Pickthall : And how many a township stronger than thy township (O Muhammad) which hath cast thee out, have We destroyed, and they had no helper!

Yusuf Ali : And how many cities, with more power than thy city which has driven thee out, have We destroyed (for their sins)? and there was none to aid them.

Shakir : And how many a town which was far more powerful than the town of yours which has driven you out: We destroyed them so there was no helper for them.

Dr. Ghali : And (similarly) how many a town that was more valiant in power than your town, which has driven you out, have We caused to perish! So there was no vindicator for them.

Tafsir Jalalayn : And how many (ka-ayyin means kam) a town, by which is meant the inhabitants thereof, mightier in power than your town, Mecca, that is to say, its inhabitants, which expelled you (akhrajatka [is feminine despite the plural sense of inhabitants meant is because it] takes into account the [feminine] form of qarya, ‘town’), have We destroyed (ahlaknāhum takes into account the former [plural] import of qarya, ‘town’), and they had none to help them, against Our destruction [of them].

Tagalog : At gaano karaming bayan ang mas matindi pa ang kanilang kapangyarihan kaysa sa mga iyong sambayanan, O Muhammad, na nakatira sa Makkah, na kung saan, pinalayas ka nila mula roon, subali’t winasak pa rin Namin sila ng iba’t ibang parusa at walang sinuman ang naging katulong nila upang tulungan na iligtas sila mula sa kaparusahan ng Allâh

47:14

Hassanor Alapa : Ba so taw a madadalm sa toroan a phoon ko Kadnan iyan na ba datar o taw a piphandaraan on so karata o galbk iyan, go inonotan iran so manga baya a ginawa iran (di siran makaphlagid)

Muhsin Khan : Is he who is on a clear proof from his Lord, like those for whom their evil deeds that they do are beautified for them, while they follow their own lusts (evil desires)?

Sahih International : So is he who is on clear evidence from his Lord like him to whom the evil of his work has been made attractive and they follow their [own] desires?

Pickthall : Is he who relieth on a clear proof from his Lord like those for whom the evil that they do is beautified while they follow their own lusts?

Yusuf Ali : Is then one who is on a clear (Path) from his Lord, no better than one to whom the evil of his conduct seems pleasing, and such as follow their own lusts?

Shakir : What! is he who has a clear argument from his Lord like him to whom the evil of his work is made fairseeming: and they follow their low desires.

Dr. Ghali : Then is he who is upon a supreme evidence from his Lord like him whose odious deeds have been adorned (i.e., made attractive) for him, and (such as) have closely followed their prejudices?

Tafsir Jalalayn : Is he who follows a clear sign, a definitive argument and proof, from his Lord, and these are the believers, like those whose evil deeds have been adorned for them, so that they see them as fair [deeds], and these are the disbelievers of Mecca, and who follow their desires?, by worshipping graven images. In other words, there is no similarity between the two.

Tagalog : At siya ba na nasa malinaw na katibayan mula sa Allâh na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at nasa kaalaman hinngil sa Kanyang Kaisahan, ay magiging katulad ba ng sinumang pinaganda sa kanya ni ‘Shaytân’ ang kanyang masamang gawain at sinunod niya ang anumang nais ng kanyang sarili na paglabag sa Allâh at pagsamba ng iba na wala namang anumang katibayan? Hindi sila magkatulad!

47:15Hassanor Alapa : Aya ibarat o sorga a so inithalad ko miamananggila na adn a madadalm on a manga lawas a ig a pd sa tabang a ig a di marrmbis 1533 ago manga lawas a ig a pd sa gatas a di khaalin so taam iyan, ago manga lawas a ig a pd sa arak (khamr) a ragiray a mapia ko phaginom on, ago manga lawas a ig a pd sa tnb a sasaraan a linang, go adn a rk iran on ko langowan a sosonan a onga sapad ago rila a phoon ko Kadnan iran, na ba datar o taw a skaniyan na tatap ko Naraka a pphakainomn siran on sa ig a sangat a mayaw a pkharantas iyan so manga tinai ran

Muhsin Khan : The description of Paradise which the Muttaqun (pious - see V.2:2) have been promised is that in it are rivers of water the taste and smell of which are not changed; rivers of milk of which the taste never changes; rivers of wine delicious to those who drink; and rivers of clarified honey (clear and pure) therein for them is every kind of fruit; and forgiveness from their Lord. (Are these) like those who shall dwell for ever in the Fire, and be given, to drink, boiling water, so that it cuts up their bowels?

Sahih International : Is the description of Paradise, which the righteous are promised, wherein are rivers of water unaltered, rivers of milk the taste of which never changes, rivers of wine delicious to those who drink, and rivers of purified honey, in which they will have from all [kinds of] fruits and forgiveness from their Lord, like [that of] those who abide eternally in the Fire and are given to drink scalding water that will sever their intestines?

Pickthall : A similitude of the Garden which those who keep their duty (to Allah) are promised: Therein are rivers of water unpolluted, and rivers of milk whereof the flavour changeth not, and rivers of wine delicious to the drinkers, and rivers of clear-run honey; therein for them is every kind of fruit, with pardon from their Lord. (Are those who enjoy all this) like those who are immortal in the Fire and are given boiling water to drink so that it teareth their bowels?

Yusuf Ali : (Here is) a Parable of the Garden which the righteous are promised: in it are rivers of water incorruptible; rivers of milk of which the taste never changes; rivers of wine, a joy to those who drink; and rivers of honey pure and clear. In it there are for them all kinds of fruits; and Grace from their Lord. (Can those in such Bliss) be compared to such as shall dwell for ever in the Fire, and be given, to drink, boiling water, so that it cuts up their bowels (to pieces)?

Shakir : A parable of the garden which those guarding (against evil) are promised: Therein are rivers of water that does not alter, and rivers of milk the taste whereof does not change, and rivers of drink delicious to those who drink, and rivers of honey clarified and for them therein are all fruits and protection from their Lord. (Are these) like those who abide in the fire and who are made to drink boiling water so it rends their bowels asunder.

Dr. Ghali : (This) is the similitude of the Garden which the pious have been promised; therein are rivers of water not staling, and rivers of milk that does not change in taste, and rivers of wine- a delicious (drink) to the drinkers- and rivers of honey unadulterated; (Literally: carefully selected; clear; limpid, strained) and therein for them are all kinds of products, (i.e., fruits) and forgiveness from their Lord. Are they as he who is eternally (abiding) in the Fire, such as are made to drink scalding water so it cuts up their bowels?

Tafsir Jalalayn : A similitude, a description, of the Garden promised to the God-fearing: [the Garden] that is shared equally by all those who enter it (this first clause is the subject, of which the predicate [follows:]) therein are rivers of unstaling water (read āsin or asin, similar [in form] to dārib, ‘striker’, and hadhir, ‘cautious’), that is to say, one that does not change, in contrast to the water of this world, which may change due to some factor; and rivers of milk unchanging in flavour, in contrast to the milk of this world, on account of its issuing from udders, and rivers of wine delicious to the drinkers, in contrast to the wine of this world, which is distasteful to drink; and [also] rivers of purified honey, in contrast to the honey of this world, which when it issues out of the bellies of bees becomes mixed with wax and other elements; and there will be for them therein, varieties [of], every fruit and forgiveness from their Lord, for He is pleased with them, in addition to His beneficence towards them in the way mentioned, in contrast to one who is a master of servants in this world, who while being kind to them may at the same time be wrathful with them. [Is such a one] like him who abides in the Fire? (ka-man huwa khālidun fī’l-nāri, the predicate of an implied subject, which is a-man huwa fī hādha’l-na‘īm, ‘Is one who is amidst such bliss [as him who abides in the Fire]?’). And they will be given to drink boiling water which rips apart their bowels, that is, their entrails, so that these will be excreted from their rears. (Am‘ā’, ‘bowels’, is the plural of mi‘an, its alif being derived from the yā’ of their saying mi‘yān [as an alternative singular to mi‘an]).

Tagalog : Ang katangian ng ‘Al-Jannah’ (Hardin) na ipinangako ng Allâh sa mga matatakutin sa Kanya: nandoroon ang mga malalawak na ilog-tabang na tubig na hindi nabubulok, at mga ilog ng gatas na hindi napapanis at hindi nababago ang lasa nito, at mga ilog ng alak na napakasarap sa mga umiinom nito, at mga ilog ng pulot-pukyutan na napakalinaw at puro, at para pa rin sa mga matatakutin sa Allâh sa Hardin ay ang lahat ng mga bunga ng iba’t ibang prutas at iba pa, higit pa rito ay ang pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, na kung kaya, siya ba na nasa ganitong uri ng Hardin ay magiging katulad ba ng sinumang nasa Impiyerno na hindi na makalalabas pa, na sila ay paiinumin ng napakainit na tubig na dahil sa tindi ng init nito ay magkakahiwa-hiwalay ang kanilang mga bituka?

47:16
Hassanor Alapa : Go pd kiran so taw a phamakin’g rka sa amay ka makaliyo siran phoon rka na tharoon iran ko siran oto a adn a ilmo iran a 1534 antonaa so pitharo iyan kagia? Siran oto so tiombokan o Allāh so manga poso’ iran ago inonotan iran so manga baya a ginawa iran

Muhsin Khan : And among them are some who listen to you (O Muhammad SAW) till, when they go out from you, they say to those who have received knowledge: "What has he said just now? Such are men whose hearts Allah has sealed, and they follow their lusts (evil desires).

Sahih International : And among them, [O Muhammad], are those who listen to you, until when they depart from you, they say to those who were given knowledge, "What has he said just now?" Those are the ones of whom Allah has sealed over their hearts and who have followed their [own] desires.

Pickthall : Among them are some who give ear unto thee (Muhammad) till, when they go forth from thy presence they say unto those who have been given knowledge: What was that he said just now? Those are they whose hearts Allah hath sealed, and they follow their own lusts.

Yusuf Ali : And among them are men who listen to thee, but in the end, when they go out from thee, they say to those who have received Knowledge, "What is it he said just then?" Such are men whose hearts Allah has sealed, and who follow their own lusts.

Shakir : And there are those of them who seek to listen to you, until when they go forth from you, they say to those who have been given the knowledge: What was it that he said just now? These are they upon whose hearts Allah has set a seal and they follow their low desires.

Dr. Ghali : And among them are (the ones) who listen to you, until, when they go out of your presence, they say to (the ones) to whom was brought knowledge, "What did he say just now?" Those are they upon whose hearts Allah has stamped, (i.e., impressed or set a seal) and they have closely followed their prejudices.

Tafsir Jalalayn : And there are some among them, namely, the disbelievers, who listen to you, during the Friday sermon — and these are the hypocrites; until, when they go forth from you, they say to those who have been given knowledge, that is to say, to the knowledgeable ones among the Companions [of the Prophet], such as [‘Abd Allāh] Ibn Mas‘ūd and [‘Abd Allāh] Ibn ‘Abbās, in derision and mockery: ‘What was he saying just now?’ (read ānifan or anifan, meaning al-sā‘a, ‘just now’). In other words, [they mean to say] ‘we will not go back to [listen to] him again’. Those are the ones on whose hearts God has set a seal, of disbelief, and who follow their own desires, in [acting with] hypocrisy.

Tagalog : At kabilang sa kanila ang mga mapagkunwari na nakikinig sa iyo, O Muhammad, na hindi naman iniintindi ang kanilang naririnig; bilang pagmamaliit at pag-aalipusta nila sa iyo, hanggang sa kapag nakaalis sila mula sa iyong pinagtipunan ay sasabihin nila sa sinumang nakadalo ng miting o pagpupulong na mga may kaalaman sa Aklat ng Allâh bilang pangungutya: Ano ba ang sinabi ni Muhammad ngayon? Sila ang mga yaong isinara ng Allâh ang kanilang mga puso, na kung kaya, hindi na nila maiintindihan ang katotohanan, at di na sila magagabayan tungo rito dahil ang sinunod nila ay kanilang mga sariling kagustuhan sa di paniniwala at pagkaligaw.

47:17

Hassanor Alapa : So siran oto a miangatotoro na inomanan Iyan siran sa toroan ago inibgay Niyan kiran so kalk iran (paratiaya iran)

Muhsin Khan : While as for those who accept guidance, He increases their guidance, and bestows on them their piety.

Sahih International : And those who are guided - He increases them in guidance and gives them their righteousness.

Pickthall : While as for those who walk aright, He addeth to their guidance, and giveth them their protection (against evil).

Yusuf Ali : But to those who receive Guidance, He increases the (light of) Guidance, and bestows on them their Piety and Restraint (from evil).

Shakir : And (as for) those who follow the right direction, He increases them in guidance and gives them their guarding (against evil).

Dr. Ghali : And (the ones) who have been guided (aright), (He) increases them in guidance and brings them their piety.

Tafsir Jalalayn : But those who are [rightly] guided, namely, the believers, He, God, enhances their guidance and invests them with fear [of Him], He inspires them to [do] that by which they can be wary of [ending up in] the Fire.

Tagalog : At ang mga yaong ginabayan sa pagsunod ng katotohanan ay dinaragdagan pa sila ng Allâh ng gabay, na kung kaya, nagiging matatag sila sa kanilang patnubay, at ginabayan sila sa pagkatakot sa Allâh at ito ay naging madali sa kanila.

47:18
Hassanor Alapa : Da a phnayawn iran a rowar ko bankit a kaomaa niyan kiran sa pankaw a sabnar a miakaoma dn so manga papata iyan (toos iyan) na andamanaya dn i kaphakanggay kiran a gona o paratiaya iran amay ka maoma siran o bankit

Muhsin Khan : Do they then await (anything) other than the Hour, that it should come upon them suddenly? But some of its portents (indications and signs) have already come, and when it (actually) is on them, how can they benefit then by their reminder?

Sahih International : Then do they await except that the Hour should come upon them unexpectedly? But already there have come [some of] its indications. Then what good to them, when it has come, will be their remembrance?

Pickthall : Await they aught save the Hour, that it should come upon them unawares? And the beginnings thereof have already come. But how, when it hath come upon them, can they take their warning?

Yusuf Ali : Do they then only wait for the Hour,- that it should come on them of a sudden? But already have come some tokens thereof, and when it (actually) is on them, how can they benefit then by their admonition?

Shakir : Do they then wait for aught but the hour that it should come to them all of a sudden? Now indeed the tokens of it have (already) come, but how shall they have their reminder when it comes on them?

Dr. Ghali : Are they then looking for (anything) except the Hour, that it will come up to them suddenly? Then its portents have already come, so however (will they believe) when their Reminding comes to them?

Tafsir Jalalayn : Do they, then, await, they do not await, namely, the disbelievers of Mecca, anything except that the Hour should come upon them (an ta’tiyahum is an inclusive substitution for al-sā‘ata, ‘the Hour’; in other words, it cannot be other than that it will come upon them […]) suddenly? For already its portents, the signs thereof, have come, among which are the sending of the Prophet (s), the splitting of the Moon [Q. 54:1] and the Smoke [Q. 44:10]. So, when it, the Hour, has come upon them, for what [benefit] will their reminder be?, their remembering; in other words, it will be of no benefit to them.

Tagalog : Walang inaabangan ang mga walang pananampalataya kundi ang pagkagunaw ng daigdig na ipinangako sa kanila na ito ay darating nang biglaan, at katiyakan, lumitaw na ang mga palatandaan nito subali’t hindi pa rin naging kapaki-pakinabang sa kanila, na kung kaya, ano pa ang halaga ng kanilang pag-alaala kapag dumating na sa kanila ang pagkagunaw ng daigdig?

47:19
Hassanor Alapa : Knal anka a mataan a da dn a tuhan a rowar ko Allāh ago thawbat ka ko dosa nka 1535 ago so miamaratiaya ago so miamaratiaya a manga babay, so Allāh na katawan Iyan so darpa a gii niyo nggagalbkan (ko dawndaw) ago so darpa a thatampatan iyo (ko gagawii).

Muhsin Khan : So know (O Muhammad SAW) that La ilaha ill-Allah (none has the right to be worshipped but Allah), and ask forgiveness for your sin, and also for (the sin of) believing men and believing women. And Allah knows well your moving about, and your place of rest (in your homes).

Sahih International : So know, [O Muhammad], that there is no deity except Allah and ask forgiveness for your sin and for the believing men and believing women. And Allah knows of your movement and your resting place.

Pickthall : So know (O Muhammad) that there is no Allah save Allah, and ask forgiveness for thy sin and for believing men and believing women. Allah knoweth (both) your place of turmoil and your place of rest.

Yusuf Ali : Know, therefore, that there is no god but Allah, and ask forgiveness for thy fault, and for the men and women who believe: for Allah knows how ye move about and how ye dwell in your homes.

Shakir : So know that there is no god but Allah, and, ask protection for your fault and for the believing men and the believing women; and Allah knows the place of your returning and the place of your abiding.

Dr. Ghali : So know that there is no god except Allah, and ask forgiveness for your guilty deed, and for the male believers and female believers; and Allah knows your moving about and your lodging.

Tafsir Jalalayn : Know, then, that there is no god except God, that is to say, adhere, O Muhammad (s), to knowledge of this [fact] that will benefit you at the Resurrection, and ask forgiveness for your sin — this was said to him, despite his infallibility (‘isma), so that his community might emulate him [in this respect]. Indeed he did do this. The Prophet (s) said, ‘Verily I do ask God for forgiveness a hundred times every day’ — and for the believing men and believing women — herein is an honouring for them, by having their Prophet enjoined to ask forgiveness for them. And God knows your going to and fro, your bustle during the day in pursuit of your business, and your place of rest, when you retire to where you sleep at night. In other words, He has knowledge of all your states, nothing of which can be hidden from Him, so be mindful of Him — the address [in this verse] is meant for believers as well as others.

Tagalog : Dapat mong mabatid, O Muhammad, na walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi ang Allâh, at humingi ka sa Kanya ng kapatawaran sa iyong kasalanan at ihingi mo rin ng kapatawaran ang mga mananampalatayang kababaihan at mga kalalakihan. At ang Allâh ay Siyang Ganap na Nakaaalam kung ano ang inyong ikinikilos habang kayo ay nagigising sa araw at ang inyong lugar na pinagpapahingahan sa inyong mga tahanan kapag kayo ay natutulog sa gabi.

47:20Hassanor Alapa : Go giitharoon o siran oto a miamaratiaya a oba bo adn a initoron a sūrah, na amay ka adn a initoron a sūrah a mapayag i maana na go ron maaloy so (sogoan) sa kathidawa na mailay nka so siran oto a kadadalman so manga poso’ iran sa sakit (so manga monafiq) a 1536 phagilayin ka iran sa kailay (o taw) a kakokolam-bowan sa kapatay, na so kabinasa na sii kiran

Muhsin Khan : Those who believe say: "Why is not a Surah (chapter of the Quran) sent down (for us)? But when a decisive Surah (explaining and ordering things) is sent down, and fighting (Jihad - holy fighting in Allah's Cause) is mentioned (i.e. ordained) therein, you will see those in whose hearts is a disease (of hypocrisy) looking at you with a look of one fainting to death. But it was better for them (hypocrites, to listen to Allah and to obey Him).

Sahih International : Those who believe say, "Why has a surah not been sent down? But when a precise surah is revealed and fighting is mentioned therein, you see those in whose hearts is hypocrisy looking at you with a look of one overcome by death. And more appropriate for them [would have been]

Pickthall : And those who believe say: If only a surah were revealed! But when a decisive surah is revealed and war is mentioned therein, thou seest those in whose hearts is a disease looking at thee with the look of men fainting unto death. Therefor woe unto them!

Yusuf Ali : Those who believe say, "Why is not a sura sent down (for us)?" But when a sura of basic or categorical meaning is revealed, and fighting is mentioned therein, thou wilt see those in whose hearts is a disease looking at thee with a look of one in swoon at the approach of death. But more fitting for them-

Shakir : And those who believe say: Why has not a chapter been revealed? But when a decisive chapter is revealed, and fighting is mentioned therein you see those in whose hearts is a disease look to you with the look of one fainting because of death. Woe to them then!

Dr. Ghali : And the ones who have believed say, "Had a s?rah been successively sent down!" Then, when a clear s?rah is sent down, and therein fighting is mentioned, you see the ones in whose hearts is sickness looking at you with the look of one enveloped by the swooning of death; yet worthier of them would be.

Tafsir Jalalayn : And those who believe say, seeking to take part in the struggle: ‘Why has a sūra not been revealed?’, [one] in which there is mention of the [command to participate in the] struggle. But when a definitive sūra is revealed, one in which nothing is abrogated (naskh), and fighting, that is to say, requirement for it, is mentioned in it, you see those in whose hearts is a sickness, that is, doubt — and they are the hypocrites — looking at you with the look of someone fainting at [the point of] death, because of [their] fear of it and [their] aversion to it; in other words, they fear fighting and are averse to it. Yet more fitting for them (fa-awlā lahum is a subject, the predicate of which [is the following, tā‘atun wa-qawlun ma‘rūfun])

Tagalog : At sinasabi ng mga naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo: Bakit hindi nagbaba ang Allâh na isang kabanata upang utusan kami na makikipaglaban sa mga walang pananampalataya, at kapag naibaba ang isang kabanata na malinaw at ganap ang pagpapaliwanag nito na nasasaad doon ang mga pag-uutos hinggil sa pakikipaglaban, ay makikita mo ang mga yaong may pagdududa sa kanilang mga puso hinggil sa ‘Deen’ ng Allâh at may pagkukunwari na nakatitig sila sa iyo, O Muhammad, na titig na parang nahihilo dahil sa pagkatakot na mamatay.

Subali’t mas makabubuti sa kanila na may mga sakit ang kanilang mga puso mula sa pagkukunwari na sumunod sa Allâh , at sasabihin lamang nila ang kung ano ang talagang sang-ayon sa batas,

47:21

Hassanor Alapa : So kaonoti (ko sogoan o Allāh) ago so katharo a mapia (na aya taralbi) na amay ka matkhs so btad (ko kaplalakaw ko jihad) na opama ka tiomanan iran so Allāh na aya kiran mapia

Muhsin Khan : Obedience (to Allah) and good words (were better for them). And when the matter (preparation for Jihad) is resolved on, then if they had been true to Allah, it would have been better for them.

Sahih International : Obedience and good words. And when the matter [of fighting] was determined, if they had been true to Allah , it would have been better for them.

Pickthall : Obedience and a civil word. Then, when the matter is determined, if they are loyal to Allah it will be well for them.

Yusuf Ali : Were it to obey and say what is just, and when a matter is resolved on, it were best for them if they were true to Allah.

Shakir : Obedience and a gentle word (was proper); but when the affair becomes settled, then if they remain true to Allah it would certainly be better for them.

Dr. Ghali : Obedience and beneficent saying. Then, when the Command is resolved, then if they were sincere to Allah, indeed it would be more charitable (i.e., better) for them.

Tafsir Jalalayn : would be [to offer] obedience and honourable words, that is, [words] that are kind to you. Then, when the matter has been resolved upon, that is to say, [when] fighting has been prescribed, if they are loyal to God, in faith and obedience, it will be better for them (the sentence beginning with law, ‘if’, constitutes the response to idhā, ‘when’).

Tagalog : At kapag ipinag-utos na ang pakikipaglaban at dumating na ang utos ng Allâh na pagiging obligado nito ay kinamumuhian nila ito na mga mapagkunwari, gayong kung naniwala lamang sila sa Allâh ng tunay na paniniwala sa pamamagitan ng pagsagawa ng kabutihan ay ito ang mas nakabubuti para sa kanila kaysa sa pagsagawa ng kasalanan at paglabag.

47:22

Hassanor Alapa : Ba khitana a mapnggolawla a amay ka makakhapaar kano sa (kadato) na phaminasa kano ko liawaw o lopa, ago phanphdn iyo so manga kathonganay niyo 1537

Muhsin Khan : Would you then, if you were given the authority, do mischief in the land, and sever your ties of kinship?

Sahih International : So would you perhaps, if you turned away, cause corruption on earth and sever your [ties of] relationship?

Pickthall : Would ye then, if ye were given the command, work corruption in the land and sever your ties of kinship?

Yusuf Ali : Then, is it to be expected of you, if ye were put in authority, that ye will do mischief in the land, and break your ties of kith and kin?

Shakir : But if you held command, you were sure to make mischief in the land and cut off the ties of kinship!

Dr. Ghali : Then, in case you turn away, might it be that you corrupt in the earth and sever your bonds of kin?

Tafsir Jalalayn : May it not be [the case] with you, (read ‘asītum or ‘asaytum; there is a shift here from the third person to the second person address), that if you were to turn away, [if] you were to shun faith, you would then cause corruption in the land and sever your kinship ties?, in other words, [that] you would then return to the ways of pagandom such as belligerence and fighting.

Tagalog : At maaari ba kung sakali, na kaya ninyong talikuran ang Aklat ng Allâh at ang ‘Sunnah’ ng Kanyang Propeta na si Muhammad, na lalabagin ninyo ang Allâh dito sa kalupaan at di kayo maniwala sa Kanya, at magkalat kayo ng kapinsalaan sa kalupaan, at putulin ninyo ang inyong ugnayang magkamag-anak?

47:23

Hassanor Alapa : Siran oto so pimorkaan siran o Allāh na bingl iyan siran (ko toroan) ago biota Niyan so manga kailay ran (o ba iran makilala so bnar)

Muhsin Khan : Such are they whom Allah has cursed, so that He has made them deaf and blinded their sight.

Sahih International : Those [who do so] are the ones that Allah has cursed, so He deafened them and blinded their vision.

Pickthall : Such are they whom Allah curseth so that He deafeneth them and maketh blind their eyes.

Yusuf Ali : Such are the men whom Allah has cursed for He has made them deaf and blinded their sight.

Shakir : Those it is whom Allah has cursed so He has made them deaf and blinded their eyes.

Dr. Ghali : Those are they whom Allah has cursed; so He made them deaf and blinded their be holdings (i.e., eyesight "s").

Tafsir Jalalayn : Those, that is, the agents of corruption, are the ones whom God has cursed, so made them deaf, to hearing the truth, and blinded their eyes, to the path of guidance.

Tagalog : Ang mga katulad nila ang inilayo ng Allâh mula sa Kanyang awa, at ginawa silang mga bingi at binulag ang kanilang pananaw sa anumang kapaki-pakinabang sa kanila, at hindi nila naintindihan ang mga katibayan ng Allâh na napakarami.

47:24

Hassanor Alapa : Ba iran di phamimikirana so Qur’ān antaa ka ba zisii ko manga poso’ (iran) so manga galid iyan

Muhsin Khan : Do they not then think deeply in the Quran, or are their hearts locked up (from understanding it)?

Sahih International : Then do they not reflect upon the Qur'an, or are there locks upon [their] hearts?

Pickthall : Will they then not meditate on the Qur'an, or are there locks on the hearts?

Yusuf Ali : Do they not then earnestly seek to understand the Qur'an, or are their hearts locked up by them?

Shakir : Do they not then reflect on the Quran? Nay, on the hearts there are locks.

Dr. Ghali : Will they then not contemplate the Qur'an? Or are there locks upon (their) hearts?

Tafsir Jalalayn : Do they not contemplate the Qur’ān?, and so recognise the truth. Or (am here is like bal, ‘nay, but’) is it that there are locks on, their, hearts?, so they are unable to comprehend it.

Tagalog : Hindi ba sinusuri ng mga mapagkunwari ang mga pagpapayo ng Banal na Qur’ân at pag-isipan ang mga katibayan nito? Hindi nga, dahil ang kanilang mga puso ay nakasara na hindi rito nakararating ang anumang bagay na mula sa Qur’ân, na kung kaya, hindi nila napagtanto ang mga pagpapayo ng Banal na Qur’ân at ang mga aral nito.

47:25
Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a mimbasowi siran ko manga talikhodan iran ko oriyan o kiapayag kiran o toroan, na so shaytan na pipharasan iyan kiran )so kiasanka iran) (go so Allāh) na lianatan Iyan siran (sa piakapagomor siran).

Muhsin Khan : Verily, those who have turned back (have apostated) as disbelievers after the guidance has been manifested to them, Shaitan (Satan) has beautified for them (their false hopes), and (Allah) prolonged their term (age).

Sahih International : Indeed, those who reverted back [to disbelief] after guidance had become clear to them - Satan enticed them and prolonged hope for them.

Pickthall : Lo! those who turn back after the guidance hath been manifested unto them, Satan hath seduced them, and He giveth them the rein.

Yusuf Ali : Those who turn back as apostates after Guidance was clearly shown to them,- the Evil One has instigated them and busied them up with false hopes.

Shakir : Surely (as for) those who return on their backs after that guidance has become manifest to them, the Shaitan has made it a light matter to them; and He gives them respite.

Dr. Ghali : Surely the ones who have turned back in their traces even after the guidance has become evident to them, Ash-Shaytan (The ever-vicious) has incited them and Allah) has reprieved them.

Tafsir Jalalayn : Truly those who have turned, by way of hypocrisy, their backs after the guidance has become clear to them, Satan has seduced, he has adorned [disbelief for], them and has given them [false] hopes (read wa-umliya lahum, ‘[false] hopes have been given to them’, or wa-amlā lahum, where the one who gives the [false] hopes is Satan, [but only] by God’s will, exalted be He, for he [Satan] is the one who leads them astray).

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong tumalikod sa patnubay at paniniwala, at nagbalik sila sa di paniniwala sa Allâh pagkatapos na naging malinaw sa kanila ang katotohanan, ay ang ‘Shaytân’ ang siyang nagpalamuti sa kanila ng kanilang kamalian at pinaasam sa kanila ang huwad na pag-asa bilang panlilinlang.

47:26
Hassanor Alapa : Gioto na kagia siran na pitharo iran ko siran oto a inikagowad iran so nganin a initoron o Allāh, a onotan ami skano ko sabaad ko btad, sa so Allāh na katawan Iyan so manga pagns iran

Muhsin Khan : This is because they said to those who hate what Allah has sent down: "We will obey you in part of the matter," but Allah knows their secrets.

Sahih International : That is because they said to those who disliked what Allah sent down, "We will obey you in part of the matter." And Allah knows what they conceal.

Pickthall : That is because they say unto those who hate what Allah hath revealed: We will obey you in some matters; and Allah knoweth their secret talk.

Yusuf Ali : This, because they said to those who hate what Allah has revealed, "We will obey you in part of (this) matter"; but Allah knows their (inner) secrets.

Shakir : That is because they say to those who hate what Allah has revealed: We will obey you in some of the affairs; and Allah knows their secrets.

Dr. Ghali : That is for that they said to the ones who hate what Allah has been successively sending down, "We will soon obey you in some of the Command." And Allah knows their secret (talk).

Tafsir Jalalayn : That, leading of them astray, is because they said to those who were averse to what God revealed, namely, to the idolaters: ‘We will obey you in some matters’, that is to say, by cooperating to maintain enmity against the Prophet (s) and preventing people from participating in the struggle alongside him: they had said as much secretly, but God, exalted be He, exposed it; and God knows their secrets (read asrārahum, as the plural of sirr, ‘a secret’, or isrārahum, ‘their keeping [of things] secret’, as the verbal noun).

Tagalog : Itong pagtutuloy sa pag-aasam ng huwad na pag-asang ito hanggang sila ay lalong nalulong sa di-paniniwala; ay dahil sa sinabi nila sa mga Hudyo na kung saan kinamuhian ng mga ito ang ipinahayag ng Allâh : Walang pag-aalinlangan, susunod kami sa inyo sa ilang bagay na labag sa ipinag-utos ng Allâh at ng Kanyang Sugo, at ang Allâh ay Siyang ganap na Nakaaalam kung ano ang kanilang kinikimkim at itinatago, na kung kaya, maging maingat ang sinumang Muslim sa pagsunod sa iba bukod sa Allâh sa bagay na labag sa ipinag-utos ng Allâh at ipinag-utos ng Kanyang Sugo na si Propeta Muhammad.

47:27

Hassanor Alapa : Andamanaya amay ka pphamonoon siran o manga malāikat sa gii ran pamntoln so manga paras iran ago so manga likod iran 1538

Muhsin Khan : Then how (will it be) when the angels will take their souls at death, smiting their faces and their backs?

Sahih International : Then how [will it be] when the angels take them in death, striking their faces and their backs?

Pickthall : Then how (will it be with them) when the angels gather them, smiting their faces and their backs!

Yusuf Ali : But how (will it be) when the angels take their souls at death, and smite their faces and their backs?

Shakir : But how will it be when the angels cause them to die smiting their backs.

Dr. Ghali : So how will it be when the Angels take them up, striking their faces and their hind parts?

Tafsir Jalalayn : Then how will it be, their predicament, when the angels take them away, beating (yadribūna is a circumstantial qualifier referring to the angels) their faces and their backs?, with hooked iron rods.

Tagalog : Ano kaya ang mangyayari sa kanila kapag hinablot na ng mga anghel ang kanilang mga kaluluwa sa oras ng kanilang kamatayan habang hinahampas ang kanilang mga mukha at pinapalo ang kanilang mga likuran?

47:28
Hassanor Alapa : Gioto na kagia siran na inonotan iran so nganin a inikararangit o Allāh, ago inikagowad iran so kasosoat Iyan na inilang Iyan so manga galbk iran

Muhsin Khan : That is because they followed that which angered Allah, and hated that which pleased Him. So He made their deeds fruitless.

Sahih International : That is because they followed what angered Allah and disliked [what earns] His pleasure, so He rendered worthless their deeds.

Pickthall : That will be because they followed that which angereth Allah, and hated that which pleaseth Him. Therefor He hath made their actions vain.

Yusuf Ali : This because they followed that which called forth the Wrath of Allah, and they hated Allah's good pleasure; so He made their deeds of no effect.

Shakir : That is because they follow what is displeasing to Allah and are averse to His pleasure, therefore He has made null their deeds.

Dr. Ghali : That is for that they have closely followed what causes wrath from Allah and hated His all-blessed Satisfaction; so He frustrated their deeds.

Tafsir Jalalayn : That, taking of them away in the state mentioned, is because they followed what angers God, and [because] they were averse to what pleases Him, that is to say, [they were averse to] doing what pleases Him. Therefore He has made their works fail.

Tagalog : Itong parusa na naging karapat-dapat at nangyari sa kanila ay dahil sa ang sinunod nila ay ang anumang kinamumuhian ng Allâh na pagsunod sa kagustuhan ni ‘Shaytân,’ at kinamuhian nila ang anumang kalugud-lugod sa Allâh na para sa kanila na mabuting gawain, at kabilang dito sa kinamuhian nila ay ang pakikipaglaban sa mga di-naniwala pagkatapos itong ipag-utos sa kanila, na kung kaya, inalisan ng Allâh ng saysay ang gantimpala ng kanilang gawain na kawanggagawa, pagpatibay ng ugnayang magkakamag-anak at iba pa.

47:29

Hassanor Alapa : Ba iitonga o siran oto a kadadalman so manga poso’ iran sa sakit a di phakambowatn o Allāh so manga dnki ran

Muhsin Khan : Or do those in whose hearts is a disease (of hypocrisy), think that Allah will not bring to light all their hidden ill-wills?

Sahih International : Or do those in whose hearts is disease think that Allah would never expose their [feelings of] hatred?

Pickthall : Or do those in whose hearts is a disease deem that Allah will not bring to light their (secret) hates?

Yusuf Ali : Or do those in whose hearts is a disease, think that Allah will not bring to light all their rancour?

Shakir : Or do those in whose hearts is a disease think that Allah will not bring forth their spite?

Dr. Ghali : Or (even) did the ones in whose hearts is sickness reckon that Allah would never bring out their malice?

Tafsir Jalalayn : Or did those in whose hearts is a sickness suppose that God would not expose their rancour?, [that] He would [not] bring to light their spite against the Prophet (s) and the believers.

Tagalog : O iniisip ba ng mga mapagkunwari na hindi ilalantad ng Allâh ang anumang nasa kanilang mga puso na pagkainggit at panibugho sa Islâm at sa mga sumusunod nito? Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan, kundi ang Allâh ay paghihiwalayin Niya ang katotohanan sa kasinungalingan.

47:30
Hassanor Alapa : O kabayai Ami na pakiilay Ami rka siran na makilala nka siran ko manga toos iran ago masarino nka siran ko lapiat o katharo iran, go so Allāh na katawan Iyan so manga galbk iyo

Muhsin Khan : Had We willed, We could have shown them to you, and you should have known them by their marks, but surely, you will know them by the tone of their speech! And Allah knows all your deeds.

Sahih International : And if We willed, We could show them to you, and you would know them by their mark; but you will surely know them by the tone of [their] speech. And Allah knows your deeds.

Pickthall : And if We would, We could show them unto thee (Muhammad) so that thou shouldst know them surely by their marks. And thou shalt know them by the burden of their talk. And Allah knoweth your deeds.

Yusuf Ali : Had We so wiled, We could have shown them up to thee, and thou shouldst have known them by their marks: but surely thou wilt know them by the tone of their speech! And Allah knows all that ye do.

Shakir : And if We please We would have made you know them so that you would certainly have recognized them by their marks and most certainly you can recognize them by the intent of (their) speech; and Allah knows your deeds.

Dr. Ghali : And if We had (so) decided, We would indeed have shown them to you. Then you would indeed recognize them by their marks, and indeed you would definitely know them by the distortion in their saying, and Allah knows your deeds.

Tafsir Jalalayn : And if We will, We could show them to you, We could have pointed them out to you (the lām is repeated in [the following, fa-la-‘araftahum]), then you would recognise them by their mark. And you will certainly recognise them (wa-la-ta‘rifannahum: the wāw is for an omitted oath, and what follows it [fī lahni’l-qawl] is its response) by [their] tone of speech, that is to say, [by] the meaning thereof when they speak in your presence, alluding [as they do] to what amounts to a scathing attack upon the Muslims; and God knows your deeds.

Tagalog : Kung nanaisin Namin, O Muhammad, ay ipakikita Namin sa iyo ang kanilang katauhan, walang pag-aalinlangang makikilala mo sila sa mga malilinaw nilang palatandaan, at makikilala mo rin sila sa kanilang mga pananalita na nagpapahiwatig ng kanilang mga layunin. At ang Allâh ay hindi naililihim sa Kanya ang mga gawain ng sinumang sumusunod at sinumang lumalabag, at tutumbasan Niya ang bawa’t isa sa anumang karapat-dapat na para sa kanya.

47:31

Hassanor Alapa : Go thiobaan Ami skano sa taman sa katokawan Ami so manga baraprang rkano ago so manga sasabar ago phayagn Ami so manga thotolan iyo 1539

Muhsin Khan : And surely, We shall try you till We test those who strive hard (for the Cause of Allah) and the patient ones, and We shall test your facts (i.e. the one who is a liar, and the one who is truthful).

Sahih International : And We will surely test you until We make evident those who strive among you [for the cause of Allah ] and the patient, and We will test your affairs.

Pickthall : And verily We shall try you till We know those of you who strive hard (for the cause of Allah) and the steadfast, and till We test your record.

Yusuf Ali : And We shall try you until We test those among you who strive their utmost and persevere in patience; and We shall try your reported (mettle).

Shakir : And most certainly We will try you until We have known those among you who exert themselves hard, and the patient, and made your case manifest.

Dr. Ghali : And indeed We will definitely try you until We know the ones of you who strive and the ones who are (steadfastly) patient and (we will) try your tidings (i.e., test your news to see who is a liar).

Tafsir Jalalayn : And We will assuredly try you, We will assuredly test you by way of [commanding you to participate in] the struggle and in other ways, until We know, with knowledge outwardly manifested, those of you who struggle [for God’s cause] and those who are steadfast, in [adhering to] the struggle and in other ways, and We will appraise, We will reveal, your record, in terms of [whether you acted with] obedience or disobedience in what concerns the struggle (all three verbs may be read with the [third person singular] yā’ or with the [first person plural] nūn).

Tagalog : At walang pag-aalinlangan, susubukin Namin kayo, O kayong mga mananampalataya, ng pakikipaglaban sa mga kalaban ng Allâh upang palitawin kung sino ang tunay na nagpupunyagi sa inyo at nagtitiis sa pagkikipaglaban sa mga kalaban ng Allâh , at susubukin Namin ang inyong mga pananalita at mga gawain upang palitawin ang sinumang totoo sa inyo at ang sinumang sinungaling.

47:32
Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a manga kafir ago mirn siran ko lalan ko Allāh ago sianka iran so Rasūl ko oriyan o kiapayag kiran o toroan na da dn a khibinasa iran ko Allāh a mlk bo, ago matatankd a pagilangn Iyan so manga galbk iran.

Muhsin Khan : Verily, those who disbelieve, and hinder (men) from the Path of Allah (i.e. Islam), and oppose the Messenger ( SAW) (by standing against him and hurting him), after the guidance has been clearly shown to them, they will not hurt Allah in the least, but He will make their deeds fruitless,

Sahih International : Indeed, those who disbelieved and averted [people] from the path of Allah and opposed the Messenger after guidance had become clear to them - never will they harm Allah at all, and He will render worthless their deeds.

Pickthall : Lo! those who disbelieve and turn from the way of Allah and oppose the messenger after the guidance hath been manifested unto them, they hurt Allah not a jot, and He will make their actions fruitless.

Yusuf Ali : Those who reject Allah, hinder (men) from the Path of Allah, and resist the Messenger, after Guidance has been clearly shown to them, will not injure Allah in the least, but He will make their deeds of no effect.

Shakir : Surely those who disbelieve and turn away from Allah's way and oppose the Messenger after that guidance has become clear to them cannot harm Allah in any way, and He will make null their deeds.

Dr. Ghali : Surely the ones who have disbelieved and barred from the way of Allah and opposed the Messenger even after the guidance has become evident to them, they will never harm Allah anything, and He will soon frustrate their deeds.

Tafsir Jalalayn : Indeed those who disbelieve and bar from the way of God, the path of truth, and defy the Messenger, opposing him, after the guidance (this is the meaning of ‘the way of God’) has become clear to them, they will not hurt God in any way, and He will make their works fail, He will invalidate them, [good works] such as voluntary alms and the like, and so they will not find any reward for it in the Hereafter — this was revealed either regarding those [Meccan] participants at [the battle of] Badr who provided food [for the needy], or regarding [the Jewish tribes of] Qurayza and al-Nadīr.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong tinanggihan ang Kaisahan ng Allâh, at pinigilan ang mga tao mula sa Kanyang ‘Deen,’ at nilabag nila ang Sugo ng Allâh, at nakipaglaban sa Kanya pagkatapos dumating sa kanila ang mga katibayan at ang mga talata na siya ay Propeta na mula sa Allâh, subali’t hindi nila mapipinsala ang ‘Deen’ ng Allâh sa kahit na anumang kaparaanan, at aalisan ng Allâh ng saysay ang gantimpala ng mga mabubuting gawa na ginawa nila rito sa daigdig; dahil walang pag-aalinlangan, hindi nila hangad dito ang layunin na para makatagpo nila ang Allâh na Siyang maggagantimpala sa kanila.

47:33

Hassanor Alapa : Hay so miamaratiaya onoti niyo so Allāh ago onoti niyo so sogo’ 1540 ago di niyo mbatala so manga galbk iyo

Muhsin Khan : O you who believe! Obey Allah, and obey the Messenger (Muhammad SAW) and render not vain your deeds.

Sahih International : O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and do not invalidate your deeds.

Pickthall : O ye who believe! Obey Allah and obey the messenger, and render not your actions vain.

Yusuf Ali : O ye who believe! Obey Allah, and obey the messenger, and make not vain your deeds!

Shakir : O you who believe! obey Allah and obey the Messenger, and do not make your deeds of no effect.

Dr. Ghali : O you who have believed, obey Allah, and obey the Messenger, and do not void your deeds.

Tafsir Jalalayn : O you who believe! Obey God and obey the Messenger, and do not render your own works void, by [engaging in] acts of disobedience, for example.

Tagalog : O kayong mga naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo! Sundin ninyo ang Allâh at ang Kanyang Sugo sa pag-uutos at pagbabawal nilang dalawa, at huwag ninyong sirain ang gantimpala ng inyong mga gawain dahil sa inyong di-paniniwala at paglabag.

47:34

Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a manga kafir ago mirn siran sa lalan ko Allāh oriyan iyan na miamatay siran a siran na manga kafir na di siran dn prilaan o Allāh

Muhsin Khan : Verily, those who disbelieve, and hinder (men) from the Path of Allah (i.e. Islam); then die while they are disbelievers, Allah will not forgive them.

Sahih International : Indeed, those who disbelieved and averted [people] from the path of Allah and then died while they were disbelievers - never will Allah forgive them.

Pickthall : Lo! those who disbelieve and turn from the way of Allah and then die disbelievers, Allah surely will not pardon them.

Yusuf Ali : Those who reject Allah, and hinder (men) from the Path of Allah, then die rejecting Allah,- Allah will not forgive them.

Shakir : Surely those who disbelieve and turn away from Allah's way, then they die while they are unbelievers, Allah will by no means forgive them.

Dr. Ghali : Surely the ones who have disbelieved and barred from the way of Allah, thereafter die (while) they are steadfast disbelievers, then Allah will never forgive them.

Tafsir Jalalayn : Indeed those who disbelieve and bar from the way of God, His path, namely, guidance, and then die as disbelievers, God will never forgive them — this was revealed regarding the men of the Well (al-qalīb).

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong tinanggihan nila ang Kaisahan ng Allâh at pinigilan nila ang mga tao mula sa Kanyang ‘Deen,’ pagkatapos sila ay namatay, kailanman ay hindi sila patatawarin ng Allâh, at parurusahan sila ng tunay na parusa dahil sa kanilang di-paniniwala, at ipahihiya sila sa harapan ng madla.

47:35

Hassanor Alapa : Di kano prondan ago 1541 phangni kano sa kathapapay a skano so manga poporo ago so Allāh na pd iyo, ago di Niyan dn plbatan rkano (so manga balas) o manga galbk iyo

Muhsin Khan : So be not weak and ask not for peace (from the enemies of Islam), while you are having the upper hand. Allah is with you, and will never decrease the reward of your good deeds.

Sahih International : So do not weaken and call for peace while you are superior; and Allah is with you and will never deprive you of [the reward of] your deeds.

Pickthall : So do not falter and cry out for peace when ye (will be) the uppermost, and Allah is with you, and He will not grudge (the reward of) your actions.

Yusuf Ali : Be not weary and faint-hearted, crying for peace, when ye should be uppermost: for Allah is with you, and will never put you in loss for your (good) deeds.

Shakir : And be not slack so as to cry for peace and you have the upper hand, and Allah is with you, and He will not bring your deeds to naught.

Dr. Ghali : So do not feel feeble and call for (your) submission while (Literally: and) you are the most exalted ones; and Allah is with you, and He will never divest you of your deeds.

Tafsir Jalalayn : So do not falter, [do not] be weak, and [do not] call for peace (read salm or silm), that is to say, a truce with the disbelievers should you encounter them, when you have the upper hand (al-a‘lawna: the third letter of the triliteral root, wāw, has been omitted), [when you are] the victors, the vanquishers, and God is with you, helping and assisting, and He will not stint you, diminish you, in [the reward for] your works, that is to say, of the reward for them.

Tagalog : Na kung kaya, huwag kayong manghina, O kayong mga naniniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo sa pakikipaglaban ninyo sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh, at huwag kayong maging duwag sa pakikipaglaban sa kanila na aanyayahan ninyo sila ng pakikipagsundo nang walang labanan, dahil kayo ang makagagapi sa kanila at mangingibabaw kayo sa kanila, at ang Allâh ay nasa sa inyo sa pamamagitan ng Kanyang pagtulong at pagpapalakas sa inyo. At dito sa talatang ito ang dakilang magandang balita ng pagpanalo at pangingibabaw sa mga kalaban. At di babawasan ng Allâh ang gantimpala ng iyong mga gawain.

47:36
Hassanor Alapa : Mataan a so kaoyagoyag ko doniya na kanggitagita ago katmbangan na o paratiaya kano ago mananggila kano na ibgay Niyan rkano so manga balas iyo sa di Niyan rkano pangnin so manga tamok iyo 1542

Muhsin Khan : The life of this world is but play and pastime, but if you believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism), and fear Allah, and avoid evil, He will grant you your wages, and will not ask you your wealth.

Sahih International : [This] worldly life is only amusement and diversion. And if you believe and fear Allah , He will give you your rewards and not ask you for your properties.

Pickthall : The life of the world is but a sport and a pastime. And if ye believe and ward off (evil). He will give you your wages, and will not ask of you your wordly wealth.

Yusuf Ali : The life of this world is but play and amusement: and if ye believe and guard against Evil, He will grant you your recompense, and will not ask you (to give up) your possessions.

Shakir : The life of this world is only idle sport and play, and if you believe and guard (against evil) He will give you your rewards, and will not ask of you your possessions.

Dr. Ghali : Surely the present life (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) is only playing and diversion; and in case you believe and be pious, He will bring you your rewards and will not ask of you your riches.

Tafsir Jalalayn : The life of this world, that is to say, preoccupation [solely] with it, is merely play and diversion; but if you believe and are wary, of God, [both of] which pertain to [the goal of] the Hereafter, He will give you your rewards, and will not ask you your wealth [in return], all of it, rather, only the alms that are required from it.

Tagalog : Katiyakan, ang buhay dito sa daigdig ay kundi laro at libangan lamang. At kapag kayo ay naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo, at natakot kayo sa Allâh sa pamamagitan ng pagsagawa ng Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal, ay ipagkakaloob sa inyo ang gantimpala ng inyong mga gawain, at hindi hihilingin sa inyo na ibigay ang lahat ng inyong kayamanan para sa ‘Zakâh’ (o obligadong kawanggawa), sa halip ang hihilingin lamang sa inyo ay ang pagbigay ng bahagi nito.

47:37

Hassanor Alapa : Sa o pamangniya Niyan rkano ankoto a manga tamok iyo na pakargnan kano Niyan ko kaplobaa on na mligt kano (ko kibgan on) ago ipliyo Niyan so manga kaligt iyo (manga rarata a isosoln iyo)

Muhsin Khan : If He were to ask you of it, and press you, you would covetously withhold, and He will bring out all your (secret) ill-wills.

Sahih International : If He should ask you for them and press you, you would withhold, and He would expose your unwillingness.

Pickthall : If He should ask it of you and importune you, ye would hoard it, and He would bring to light your (secret) hates.

Yusuf Ali : If He were to ask you for all of them, and press you, ye would covetously withhold, and He would bring out all your ill-feeling.

Shakir : If He should ask you for it and urge you, you will be niggardly, and He will bring forth your malice.

Dr. Ghali : In case He asks you for them, and so importune you, you would be miserly, and He would bring out your malice.

Tafsir Jalalayn : If He were to ask you for it, and press you, demand it persistently, you would be niggardly, and this, niggardliness, would expose your rancour, towards the religion of Islam.

Tagalog : At kapag hiniling sa inyo ang inyong kayamanan at ipinagdamot ninyo ito at hindi kayo nagbigay, ay lilitaw din ang anumang nasa inyong mga puso na pagkakait kapag hiningi sa inyo ang anuman na ayaw ninyong ibigay.

47:38Hassanor Alapa : Skano ankai a pthawagn kano ka an kano makanggasto sa lalan ko Allāh na pd rkano so taw a giimligt na sa taw 1543 a mligt (komompn sa tamok) na mataan a miligt sa ginawa niyan, a so Allāh na Kawasa a skano so manga pobri, na amay ka tomalikhod kano na somambi Skaniyan sa pagtaw a salakaw rkano, oriyan Iyan na di siran mabaloy a manga ibarat iyo (datar iyo ko kapligto).

Muhsin Khan : Behold! You are those who are called to spend in the Cause of Allah, yet among you are some who are niggardly. And whoever is niggardly, it is only at the expense of his ownself. But Allah is Rich (Free of all wants), and you (mankind) are poor. And if you turn away (from Islam and the obedience of Allah), He will exchange you for some other people, and they will not be your likes.

Sahih International : Here you are - those invited to spend in the cause of Allah - but among you are those who withhold [out of greed]. And whoever withholds only withholds [benefit] from himself; and Allah is the Free of need, while you are the needy. And if you turn away, He will replace you with another people; then they will not be the likes of you.

Pickthall : Lo! ye are those who are called to spend in the way of Allah, yet among you there are some who hoard. And as for him who hoardeth, he hoardeth only from his soul. And Allah is the Rich, and ye are the poor. And if ye turn away He will exchange you for some other folk, and they will not be the likes of you.

Yusuf Ali : Behold, ye are those invited to spend (of your substance) in the Way of Allah: But among you are some that are niggardly. But any who are niggardly are so at the expense of their own souls. But Allah is free of all wants, and it is ye that are needy. If ye turn back (from the Path), He will substitute in your stead another people; then they would not be like you!

Shakir : Behold! you are those who are called upon to spend in Allah's way, but among you are those who are niggardly, and whoever is niggardly is niggardly against his own soul; and Allah is Self-sufficient and you have need (of Him), and if you turn back He will bring in your place another people, then they will not be like you.

Dr. Ghali : Now, you are these called to expend in the way of Allah. Then among you (some) are miserly; and whoever is miserly, then he is miserly only upon himself. And Allah is the Ever-Affluent, (Literally: Ever-Rich) and you are the poor ones. And in case you turn away, He will (readily) exchange you for another people; thereafter they will not be your likes.

Tafsir Jalalayn : Lo! there you are, O, those who are being called to expend in the way of God, that which has been prescribed for you; yet among you there are those who are niggardly; and whoever is niggardly is niggardly only to his own soul (one may say bakhila ‘alayhi or [bakhila] ‘anhu [to mean, ‘he was niggardly to someone’]). For God is the Independent One, [without need] of your expending; while you are the needy, of Him. And if you turn away, from obedience to Him, He will replace you with another people, that is to say, He will bring them in your place, and they will not be the likes of you, in turning away from obedience to Him, but [they will be] obedient to Him, Mighty and Majestic [is He].

Tagalog : Pagmasdan ninyo, O kayong mga mananampalataya, na inaanyayahan kayo na gumasta sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng Allâh at pagtaguyod ng Kanyang ‘Deen,’ dahil mayroon sa inyo na nagmaramot sa paggasta sa Daan ng Allâh , at ang sinumang magmaramot ay ang pinagkakaitan niya lamang ay ang kanyang sarili, at ang Allâh ay hindi nangangailangan sa inyo samantalang kayo ay nangangailangan sa Kanya, at kapag kayo ay tumalikod sa paniniwala sa Allâh at pagsunod sa Kanyang utos ay wawasakin kayo, at papalitan kayo ng ibang mga tao, pagkatapos sila ay hindi magiging katulad ninyo sa pagtalikod sa utos ng Allâh , sa halip sila ay susunod sa Kanya at susunod sa Kanyang Sugo at makikipaglaban sa Daan ng Allâh sa pamamgitan ng kanilang kayamanan at kanilang mga sarili.


Osayan

1526. Gianana so kinisogoon ko manga Muslim ko kapakimbonoay ran ko manga mushrik a manga kafir, sa patoray a pakabasngan siran ko kathidawa, sa rk iran so kapamonoa iran ko manga mushrik ago so kapamiaga kiran, sa adn a kapaar iran ko oriyan oto a kabaya o bokai ran sa da dn a makowa iran a tamok odi na makasanggar siran sa tamok. Aya mitotoro a nkanan a ayat na sii anan ko oriyan o kiathidawa sa Badr, ka so kiathidawa sa Badr na da niyan pharowa so kapakakowa sa biyag ka aya kabaya o Allāh na makabasng siran ko kapamonoa iran ko manga ridoay ran.

1527. Giankoto a katharo a “taman sa mibtad o giikathidawa so manga ppnd iyan” na pitharo o Mujāhid a taman sa makatoron so Īsā Bin Maryam, sa datar o ba niyan oto initaks ko katharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Adn a tatap dn a sagorompong ko Ummat akn a ipamama- nkolong iran so bnar (sa gii siran jihād) sa taman sa mithidawa o kaposan iran so Dajjāl.

Sa aya maana oto an gioto i kaphaninggaposan o kanjihād sa tatap dn so kathidawa. Sa tatap dn so kathidawa sa taman sa adn a kapanakoto ko liawaw o lopa ago adn a gii ron kapangarasii ko Muslim ago so agama niyan. Go datar oto so katharo o Allāh a” Go pakithidawa kano kiran sa taman sa da a maadn a pitna (so kaphringasaa ko muslim) sa mabaloy so agama a rk o Allāh ”. Adn pman a mithindg sa aya maana oto na taman sa makathapapay so manga mushrik sa mada so kapanakoto sa aya mangondato na so Islam.

1528. Pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: Mataan a adn a bagian o Shahīd a nm a manga kipantag: prilaan skaniyan ko paganay dn a kadogayas o rogo iyan, ago phakiilay ron so darpa iyan ko Sorga, ago pnditaran sa nditarn a paratiaya, ago pakaphangaromaan ko manga midadari, ago khalinding ko siksa ko kobor, ago phakasarig ko piakalklk a mala, ago imbtad ko olo niyan so sankad a slasla (taj al waqār) a tatataan sa manga montiya, a so isa on a montiya na tomo a di so doniya ago so madadalm on, pakaphangaromaan sa pitopolo ago dowa a midadari, ago phakasapaatn ko manga tonganay niyan sa pitopolo kataw. (piakambowat o Imām Ahmad ago so at Tirmidī).

1529. Sii ko Sahīh Muslim na miakapoon ko Ibn Umar a so Nabī [s.a.w] na pitharo iyan a: Iprila ko shahīd so langowan taman inonta bo so bayadan iyan. Go miaaloy ko Sahīh a: Phakasapaat so shahid ko manga tonganay niyan sa pito polo kataw. Tanto a madakl a sabdan a manonompang ko taw a shahid ko kapakallbi niyan.

1530. Lalayon dn phagalowin o Qur’ān so kipzogoon iyan ko kandalakaw o manosiya ko lopa sa masai ran so manga paza o miangaoona a pagtaw a inantior siran o Allāh ka an siran makakowa sa thoma a mala ko kapakapangongonotan iran, ogaid na sa masa ini na mindakl so katao ko kapphangalota ko manga paza o miangaona (Archaelogy) na da dn makoaman sa paratiaya ko manga taw.

1531. So kaoyagoyag o kafir ko doniya na datar dn o kaoyagoyag o binatang a ayam a giabo a kapphanathab iyan ko manga tathaba maana a pphagintaw ka an pphakakan, sa da a mala a gona iran ko kibabatog ka kagia aya onga o manga galbk iran na marata sa so kaphliyo iran ago so kapzold iran ago so langowan o btad iran na palaya dn malibotng a dadag, na lawan siran sa karata a di so binatang ko lopa. Da iran masonkad so ongangn o Allāh ko kiaadna kiran na ay gona dn a kapakanggona iran ko limo o Allāh sa alongan a maori, sa aya patot na mabaloy siran a itagon ko apoy o Naraka.

1532. So manga lipongan a miangaoona a inantior o Allāh na mabagr a di gia ingd a Makkah a sosopakn iran so panolon o Mohammad [s.a.w] na o da makadaag so miaonaan iran a mabasng a lipongan na matatankd a siran a manga taw sa Makkah na di siran phakadaag. Gowani a pakaliyon iran so Rasūlullāh [s.a.w] na miatharo o Abū Bakr a piakaliyo iran so Nabī ran ka an siran maantior o Allāh, sabap sa adn a katharo o Allāh a: Di niyan pagantiorn so pagtaw a matatago kiran so Rasūlullāh [s.a.w] na gowani a mapokas kiran so Nabi ran na miatankd so kakhaantior iran.

1533. Gianan so ropaan o Sorga a khadrangan o miamaratiaya a kaaasaan sa pithibarang a panginginomn a manga pipia, so miaaloy a arak a panginginomn ko sorga na kna o ba so arak a panginginomn ko doniya, ka so arak sa maori a alongan na di phakabrg ago di mararas sa tiyan o phaginom on, sa ba datar o panginginomn ko doniya a phakaibg sa akal.

1534. Gioto so sipat o manga monafiq a makamamasa so manga lawas iran ko kadadangaa iran ko Rasūlullāh [s.a.w] ogaid na maada so manga tanod iran ago so akal iran o ba iran masabot so manga katharo iyan, sa amay ka miaipos so katitimo na gii ran pangamadn ko manga Sahabah so manga katharo o Rasūlullāh [s.a.w] ka kialipatan iran. Da kiran so thito a kapamakin’g na aya pn so thito a kasabota ko katharo a adn a maana niyan.

1535. Inisogo so kathawbat ko langowan a kotika, sa aya mapia na lalayon phagalowin so Lā Ilāha Ilallāh, ka gioto i mapnd ko Iblīs ago ipkhalk iyan sa pphalagoyan iyan. Patot ko manosiya a katatadman iyan so Allāh ko apia antonaa i masosowa iyan ago lalayon ma-aabdas so lawas iyan ka gioto i parangay o manga taw a maalkn ko Allāh a pia antonaai masosowa iran na katatadman iran so Allāh sa pthasbih so manga dila iran.

1536. So monafiq na lawan a mala i kalk ko kathidawa sabap sa pkhalk sa kapatay sa aya kabaya iyan na kapakataban sa tamok sa di phangpd ko kazokata on a nggolalan sa kathidawa, sa anda dn i kan’ga iran ko ayat a somiogo sa kathidawa na mailay nka so manga mata iran a masasambolayang sa kalk a datar o ba kiakolambowan sa kapatay.

1537. Inisapar o Allāh so kapamotola ko kathonganay a bangnsa pitharo o Imām Ahmad a miakapoon ko Abdullāh Bin Umar a pitharo o Rasūlullāh [s.a.w] a: So kandangan (rahīm) na misasambir ko Arsh, sa kna o ba aya giimakikhoyapta na so taw a phagampl a giimaki mbadala, ogaid na aya giimakikhoyapta na so taw a igira initolak skaniyan o lolot iyan na ba niyan dn khoyaptaan. Madakl a Hadīth a manonompang ko kasiapa ko kathotonganay taman sa so Allāh na aya inibtho niyan ko kandangan o ina ko tiyan iyan na Rahīm a sipik iyan ko ingaran iyan a Rahmān a makalimoon na sadn sa taw a ikoyapt iyan so madazg iyan na ikhoyapta skaniyan o Allāh, na sa pman sa taw a ibowang iyan so tonganay niyan na ibowang skaniyan o Allāh, miaaloy anan a Hadīth Qudsī.

1538. Sii ko kaphatay o kafir na mlalan sa marasay ko kapliyo o niawa niyan sa ginsingn o Allāh ankoto a niawa niyan sa mabasng a kaginsing sa mrakdit ko kakhalowas iyan ko lawas iyan, sa da dn a kapakadadaya iyan sa giiprorontayin o manga malāikat so lawas iyan sa gioto dn i paganay a poonan o siksa iyan ko da niyan pn katalantang ko Naraka.

1539. So inaloy o Allāh a kathioba a niyan kiran ka an iyan katokawi so manga baraprang, na kna o ba aya maana oto na di katawan o Allāh ankoto a manga taw, aya bantak roo na an kamasai sa mapayag so kakhitana o kapangongonotan ago so kazopak a ron makapng-golalan so kakhokoma ko nggagaisa a manosiya, kna o ba sii ko pagns a katao o Allāh. Sa so langowan a btad na katawan o Allāh, ogaid na pphakaokitn iyan sa kasaksian o manga taw so pinggalbk iran a ron makapphasod so kakhokoma kiran ka pd oto sa kaontol ogaid na da niyan kokoma so taw sa pagns sa sii niyan kiokom ko lapiat o katharo iyan ago so koat o anggawta iyan a mapayag a kasasaksian o manga kaadn, ogaid na mapia pn i kapia o galbk o monafiq sa kapayagan ogaid na kagia katawan o Allāh so isosoln o poso’ iyan ago so galbk iran a mapia na di tatap so gii ran on kanggolawlaa sabap sa di ikhlas so niat iran ka matag oto rironga a thatapokan iran ka an di kharinayag so isosoln o manga poso’ iran na inipaliogat kiran so kathidawa ka an kasawai so thito a pag’nsn iran.

1540. Inisogo o Allāh so kaonoti ron ago so kaonoti ko sogo’ iyan sa gioto i maana o paratiaya ko Allāh a makabagr so paratiaya o mu’min ago di niyan bataln so manga galbk iyan, so kapmortad ko agama na ikhakafir a anda dn i kapmortad o taw na malaklak dn so langowan a amal iyan sa o kasoy ko Islām na magphoon sa da’ ka so miaona a manga galbk iyan na palaya dn miailang sa o miakanayk na makaphnayhajji pharoman ka miabatal so hajji iyan ko kiapmortad iyan.

1541. Inisapar ko Muslim o ba plmlmk ko kasasangata niyan ko ridoay niyan sa mama- ngni sa kapasadan a kalilintad ko katidawa a skaniyan na mabagr a khataban iyan so ridoay niyan, go aya kiapakaya ko kitargn ko kathidawa sa adn a masa niyan a mattndo na sii oto ko masa a adn a kapiaan on o manga Muslim, ka kagia so kathidawa na kapagakala (khud’ah) a phagosarn o oman i isa so akal iyan ko pd iyan. Go aya kabgay sa kalilintad na sii ko masa a so Muslim na mabagr a mipapaar iyan so btad, amay pman ka malobay na so kaphangni niyan sa kapasadan a kalilintad na gioto dn so kathapapay ago katopa ko ridoay. Pitharo o Allāh a:”Amay ka romamig siran ko kalilintad na ramig ka on sa zarakan ka ko Allāh” sii oto ko masa a mabagr so manga Muslim amay ka sii ko masa a kalobay ran na da a maana niyan a rowar sa kathapapay ko ridoay a inisapar oto ko Islām.

1542. So kibgan ko tamok na karina sa so migay ron na malolompiyo ko kaligt a so inaloy ankoto a ayat, sa gioto i tindg o Qatādah, sabap sa so tamok na pkhababayaan o ginawa na opakaliowa o khi rk on ko sabap a nganin a salakaw na giankoto a nganin na lawan a kapkhababayai ron sii ko taw a migay sa tamok ka odi ron mapia na di niyan on pophonn so tamok iyan a pkhababayaan iyan.

1543. Tanodan a so tamok o manosiya a pkhababayaan iyan na amay ka ilayin na kna o ba niyan oto tamok ka rk oto o Allāh a matag smbay sankoto a taw a khitamok on, na amay ka ipligt iyan ko thito ron a khi rk na karina sa karata iyan i parangay, sa patot a kawiswisan on ka miada on so tadm iyan ko Allāh a aya thito a khirk ko tamok. So Allāh na pthiobaan iyan so manosiya sa amay kanggaston iyan so pkhababayaan iyan a tamok sa sosasoat ko Allāh na sambian o Allāh sa lawan on sa kapia, go pitharo o Allāh a: “ Di niyo dn maparoli so mapia (al birr) sa taman sa di niyo nggaston so nganin a lbi a pkhababayaan iyo” na so kakowaa ko limo o Allāh na kapnggastowan ka so Sorga na mala i arga a ingd na aya phakabaling on na so taw a ithonay niyan so mahar iyan, na so taw a pipikirn iyan a phagingd ko Sorga a di phagamal sa manga pipia na mataan a giimamokhag ko tindg iyan ka obnar so katharo iyan na maniphatay ko kapnggalbk iyan sa kakowaa niyan ko kasosoat o Allāh.