So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Ahqāf - [ 46 So Mititinggay a Palaw ] - سـورة الأحقـاف
( The Wind-Curved Sandhills - Mga Kurba Ng Mga Buhangin [o Mga Lambak Na Buhangin] )

Pangnal ko Sūrah

Giai i kaposan o maririnkit a manga Sūrah a miphoonan sa Hā Mīm a ska- niyan i ika pito ron. So onayan a bandingan iran na ilay anka so Pangnal ko Sūrah 40.

So Katharo a al Ahqāf na miaaloy ko ayat a 21, a gioto so mititinggay a kapalawan a ipamthad a mizikosiko, a ropaan oto o ingd o mabawataan o Ād, a matatago sa Hadramawt ago sa Yaman. Giankoto a pagtaw na adn a babasoka iran a maolad a adn a pakaig iyan a mapia, na so kiandosa iran na miasogat siran a mala a kabinasaan a miaaloy ko ayat a 46:24-25. Aya bandibngan ankai a Sūrah na amay ka so Bnar na sankaan ago ringasaan na so pangrar a khasmpang iyan na khasogat a mabagr a pangrar a lawan on sa kabasng, na phaninggaposan so masa ko kakhaantior o ribat.

So Pamotosan iyan: Langowan a inadn na adn a ongangn ko kiaadna on o Miangadn, So Bnar ago so Wahī na siran i pagalongan a khailayan ko rinayagan o ongangn ko kiapangadn, sa lalayon siran pzopakn o manosiya sabap ko kakhokorang o pandapat iran ko kibabatog odi na so kalawanda o kabaya iran sa pkhasapngan iyan so bnar, na so bnar na phanigr a aya phakataban ko kaposan o masa (46:1-35).

Giankai a sūrah na initoron sa Makkah, inonta so manga ayat a 10, 15, 35, ka sii tomioron sa Madīnah, aya bilangan o ayat iyan na 35, tomioron ko oriyan o Sūrah al Jāthiyah.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

46:1

Hassanor Alapa : Hā, Mīm, 1503

Muhsin Khan : Ha-Mim. [These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings].

Sahih International : Ha, Meem.

Pickthall : Ha. Mim.

Yusuf Ali : Ha-Mim.

Shakir : Ha Mim.

Dr. Ghali : Ha, Mim. (The are the names of letter of the Arabic alphabet, and only Allah knows their meaning here)

Tafsir Jalalayn : Hā mīm: God knows best what He means by these [letters].

Tagalog : Hâ-Mim – Ang mga titik na ito ng ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Sûratul Baqarah.’

46:2

Hassanor Alapa : (giai) so kinitoronn ko Kitab (Qur’an) a phoon ko Allāh a Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : The revelation of the Book (this Quran) is from Allah, the All-Mighty, the All-Wise.

Sahih International : The revelation of the Book is from Allah , the Exalted in Might, the Wise.

Pickthall : The revelation of the Scripture is from Allah the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : The Revelation of the Book is from Allah the Exalted in Power, Full of Wisdom.

Shakir : The revelation of the Book is from Allah, the Mighty, the Wise.

Dr. Ghali : The successive sending down of the Book is from Allah, The Ever-Mighty, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : The revelation of the Book, the Qur’ān (tanzīlu’l-kitābi, the subject) is from God (mina’Llāhi, the predicate thereof), the Mighty, in His kingdom, the Wise, in His actions.

Tagalog : Ang kapahayagan ng Qur’ân na ito ay mula sa Allâh na ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi, na ‘Al-Hakeem’ – ang Ganap na Maalam sa Kanyang Pangangasiwa at sa Kanyang paglikha.

46:3
Hassanor Alapa : Da Ami adna so manga langit ago so lopa ago so madadalm ko pagltan iyan inonta a minggolalan ko 1504 bnar ago taalik a mappnto na so siran oto a manga kafir na sii ko nganin a inilalang kiran na tatalikhodan iran

Muhsin Khan : We created not the heavens and the earth and all that is between them except with truth, and for an appointed term. But those who disbelieve turn away from that whereof they are warned.

Sahih International : We did not create the heavens and earth and what is between them except in truth and [for] a specified term. But those who disbelieve, from that of which they are warned, are turning away.

Pickthall : We created not the heavens and the earth and all that is between them save with truth, and for a term appointed. But those who disbelieve turn away from that whereof they are warned.

Yusuf Ali : We created not the heavens and the earth and all between them but for just ends, and for a Term Appointed: But those who reject Faith turn away from that whereof they are warned.

Shakir : We did not create the heavens and the earth and what is between them two save with truth and (for) an appointed term; and those who disbelieve turn aside from what they are warned of.

Dr. Ghali : In no way have We created the heavens and the earth and whatever is between them both, except with the Truth and a stated term; and the ones who have disbelieved are veering away from what they were warned of.

Tafsir Jalalayn : We have not created the heavens and the earth and all that is between them except, as a creation, in truth, so that it may be an indication of Our power and Our Oneness, and for an appointed term, until [the point of] their annihilation on the Day of Resurrection. Yet those who disbelieve are disregardful of what they are warned, [of what] they are threatened with in the way of [impending] chastisement.

Tagalog : Hindi Namin nilikha ang mga kalangitan at ang kalupaan at ang anumang nasa pagitan nitong dalawa kundi bilang katotohanan, hindi panlilibang lamang at walang kabuluhang bagay; sa halip ay upang malaman ng mga alipin ang kadakilaan ng lumikha nito upang Siya lamang ang bukod-tangi nilang sambahin, at matunghayan nila na katiyakang kaya Niyang ibalik muli ang mga tao pagkatapos ng kanilang kamatayan, at upang maisakatuparan nila ang katotohanan, katarungan sa mga pagi-pagitan nila hanggang sa pagdating ng itinakdang panahon ng katapusan nito na Siya lamang ang Ganap na Nakaaalam. Subali’t ang mga yaong tinanggihan ang Kaisahan ng Allâh at tinalikuran ang Banal na Qur’ân bilang babala sa kanila, ay hindi makapupulot ng anumang aral at hindi nila ito mapagtutuunan ng pansin.

46:4
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a miailay niyo so pphanongganowin iyo a salakaw ko Allāh na pakiilayin iyo Rakn o antonaa i miaadn iran 1505 ko lopa antaa ka ba adn a rk iran a kapakatotompok ko manga langit, talingomai Ako niyo sa kitab ko onaan ankai a (Qur’ān) odi na lamba a (rarad ) a pd sa katao amay ka toman kano

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW to these pagans): "Think! All that you invoke besides Allah show me! What have they created of the earth? Or have they a share in (the creation of) the heavens? Bring me a Book (revealed before this), or some trace of knowledge (in support of your claims), if you are truthful!"

Sahih International : Say, [O Muhammad], "Have you considered that which you invoke besides Allah ? Show me what they have created of the earth; or did they have partnership in [creation of] the heavens? Bring me a scripture [revealed] before this or a [remaining] trace of knowledge, if you should be truthful."

Pickthall : Say (unto them, O Muhammad): Have ye thought on all that ye invoke beside Allah? Show me what they have created of the earth. Or have they any portion in the heavens? Bring me a scripture before this (Scripture), or some vestige of knowledge (in support of what ye say), if ye are truthful.

Yusuf Ali : Say: "Do ye see what it is ye invoke besides Allah? Show me what it is they have created on earth, or have they a share in the heavens bring me a book (revealed) before this, or any remnant of knowledge (ye may have), if ye are telling the truth!

Shakir : Say: Have you considered what you call upon besides Allah? Show me what they have created of the earth, or have they a share in the heavens? Bring me a book before this or traces of knowledge, if you are truthful.

Dr. Ghali : Say, "Have you seen what you invoke apart from Allah? Show me what they created of the earth; or do they have an associating in the heavens? Come up to me (i.e., bring me) with a Book before this, or some relic of a knowledge, in case you are sincere."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Have you considered, [say] Inform me [about], what you invoke, [what] you worship, besides God?, namely, the idols (min dūni’Llāhi, constitutes the first object [of the verb]). Show me — inform me — (arūnī, [repeated] for emphasis), what they have created (mādhā khalaqū, the second object) of the earth (mina’l-ardi, the explication of mā, ‘what [part]’). Or do they have any share, any partnership, in, the creation of, the heavens?, with God? (am, ‘or’, has the significance of the [rhetorical interrogative] hamza of denial). Bring me a scripture, [that has been] revealed, before this, Qur’ān, or some vestige, some remnant, of knowledge, transmitted from the ancients confirming the soundness of your claim that your worship of the idols brings you closer to God, if you are truthful’, in your claim.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na mga walang pananampalataya: Isipin na ninyo ang lahat ng inyong mga sinasamba na mga rebulto bukod sa Allâh , na ipakita ninyo ang anumang bagay na kanilang nilikha mula sa kalupaan, o mayroon ba silang bahagi (o parte) sa paglikha ng mga kalangitan? Magpakita kayo ng aklat na mula sa Allâh na nauna kaysa sa Banal na Qur’ân o kahit anumang mga nalalabi na mga kaalaman, kung kayo ay totoo sa inyong mga inaangkin.

46:5
Hassanor Alapa : Go antai taw a lbi a dadag ko taw a pphamangni sa salakaw ko Allāh a kaadn a di niyan khasmbag so pangni niyan sa taman ko alongan a Qiyāmah, a siran oto (a pzimbaan a katuhanan) ko pangni ran (a manosiya a pzimba kiran) na kalilipatan iran.

Muhsin Khan : And who is more astray than one who calls (invokes) besides Allah, such as will not answer him till the Day of Resurrection, and who are (even) unaware of their calls (invocations) to them?

Sahih International : And who is more astray than he who invokes besides Allah those who will not respond to him until the Day of Resurrection, and they, of their invocation, are unaware.

Pickthall : And who is further astray than those who, instead of Allah, pray unto such as hear not their prayer until the Day of Resurrection, and are unconscious of their prayer,

Yusuf Ali : And who is more astray than one who invokes besides Allah, such as will not answer him to the Day of Judgment, and who (in fact) are unconscious of their call (to them)?

Shakir : And who is in greater error than he who calls besides Allah upon those that will not answer him till the day of resurrection and they are heedless of their call?

Dr. Ghali : And who is further in error than he who invokes, apart from Allah, the one who will not respond to him till the Day of the Resurrection; and they are heedless of their invocation.

Tafsir Jalalayn : And who is (man here is interrogative but meant [rhetorically] as a negation: in other words, ‘no one is’) further astray than him who invokes, [him who] worships, besides God, that is to say, other than Him, such as would not respond to him [even] until the Day of Resurrection — these are the idols, who never answer those who worship them in anything that they ask for — and who are heedless of their supplication?, their worship, because they are inanimates that possess no [faculty of] comprehension.

Tagalog : Wala nang sinuman na hihigit pa sa pagkaligaw at kamangmangan kaysa sa mga yaong nananalangin sa iba na mga diyus-diyosan bukod sa Allâh , na kailanman ay hindi matutugunan ang kanilang panalangin; dahil sa ito ay mga patay o di kaya ay mga bato at ang mga puno at ang anuman na mga katulad nito, na walang kamuwang-muwang sa panalangin ng sinumang sumasamba rito, at walang kakayahan na magbigay ng anumang kapakinabangan o di kaya ay kapinsalaan.

46:6

Hassanor Alapa : Go amay ka limodn so manga taw na maadn siran sii kiran (a sominimba on) a mriridoay ago miaadn siran ko kiasimbaa iran on a sasankaan iran 1506

Muhsin Khan : And when mankind are gathered (on the Day of Resurrection), they (false deities) will become enemies for them and will deny their worshipping.

Sahih International : And when the people are gathered [that Day], they [who were invoked] will be enemies to them, and they will be deniers of their worship.

Pickthall : And when mankind are gathered (to the Judgment) will become enemies for them, and will become deniers of having been worshipped.

Yusuf Ali : And when mankind are gathered together (at the Resurrection), they will be hostile to them and reject their worship (altogether)!

Shakir : And when men are gathered together they shall be their enemies, and shall be deniers of their worshipping (them).

Dr. Ghali : And when mankind are mustered, they will be enemies to them and will be disbelievers of having been worshiped (by the associators. (i.e., those who associate others with Allah)

Tafsir Jalalayn : And when mankind are gathered, they, the idols, will be enemies to them, to those who had worshipped them, and they will deny, they will disavow, their worship, the worship of those who had worshipped them.

Tagalog : At kapag tinipon na ang mga tao sa Araw ng Muling Pagkabuhay para sa pagkukuwenta at pagbabayad ay magiging kalaban nila ang kanilang mga sinamba na mga diyus-diyosan na kanilang pinanalanginan, na isusumpa nila at itatanggi nila, at itatanggi nila ang kanilang kaalaman hinggil sa pagsamba nila sa mga ito.

46:7

Hassanor Alapa : Go igira biatiya kiran so manga tanda Ami a manga rarayag na tharoon o manga kafir ko bnar gowani a maoma niyan siran a giai na salamankiro a mapayag

Muhsin Khan : And when Our Clear Verses are recited to them, the disbelievers say of the truth (this Quran), when it reaches them: "This is plain magic!"

Sahih International : And when Our verses are recited to them as clear evidences, those who disbelieve say of the truth when it has come to them, "This is obvious magic."

Pickthall : And when Our clear revelations are recited unto them, those who disbelieve say of the Truth when it reacheth them: This is mere magic.

Yusuf Ali : When Our Clear Signs are rehearsed to them, the Unbelievers say, of the Truth when it comes to them: "This is evident sorcery!"

Shakir : And when Our clear communications are recited to them, those who disbelieve say with regard to the truth when it comes to them: This is clear magic.

Dr. Ghali : And when Our ayat (Verses, signs) are recited to them, supremely evident signs, the disbelievers say to the Truth as soon as it has come to them, "This is evident sorcery."

Tafsir Jalalayn : And when Our signs, the Qur’ān, are recited to them, namely, [to] the people of Mecca, being clear signs, manifest [signs] (bayyinātin is a circumstantial qualifier), those who disbelieve, from among them, say of the truth, that is, the Qur’ān, when it comes to them, ‘This is plain sorcery!’, clear and evident [sorcery].

Tagalog : At kapag binigkas sa kanila na mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh ang Aming malilinaw na mga talata, ay sasabihin ng mga di-naniniwala kapag dumating sa kanila ang Qur’ân: Ito ay malinaw na salamangka,

46:8
Hassanor Alapa : Antaa ka ba iran ptharoa a piangantang iyan (so 1507 Qur’ān) na tharo anka a o piangantang akn na da a mamimilik iyo rakn ko Allāh a mlk bo a Skaniyan i lbi a Matao ko nganin a gii niyo nggolawlaan sa ampl Skaniyan a saksi ko lt akn ago so lt iyo a Skaniyan so Paririla a Masalinggagawn

Muhsin Khan : Or say they: "He (Muhammad SAW) has fabricated it." Say: "If I have fabricated it, still you have no power to support me against Allah. He knows best of what you say among yourselves concerning it (i.e. this Quran)! Sufficient is He for a witness between me and you! And He is the Oft-Forgiving, the Most Merciful."

Sahih International : Or do they say, "He has invented it?" Say, "If I have invented it, you will not possess for me [the power of protection] from Allah at all. He is most knowing of that in which you are involved. Sufficient is He as Witness between me and you, and He is the Forgiving the Merciful."

Pickthall : Or say they: He hath invented it? Say (O Muhammad): If I have invented it, still ye have no power to support me against Allah. He is Best Aware of what ye say among yourselves concerning it. He sufficeth for a witness between me and you. And He is the Forgiving, the Merciful.

Yusuf Ali : Or do they say, "He has forged it"? Say: "Had I forged it, then can ye obtain no single (blessing) for me from Allah. He knows best of that whereof ye talk (so glibly)! Enough is He for a witness between me and you! And he is Oft-Forgiving, Most Merciful."

Shakir : Nay! they say: He has forged it. Say: If I have forged it, you do not control anything for me from Allah; He knows best what you utter concerning it; He is enough as a witness between me and you, and He is the Forgiving, the Merciful.

Dr. Ghali : Or even they say, "He has fabricated it." Say, "In case I have fabricated it, then you do not possess for me anything from Allah. He knows best what you confide among yourselves He suffices as an Ever-Present Witness between me and you, and He is The Ever-Forgiving, The Ever-Merciful."

Tafsir Jalalayn : Or (am has the significance of bal, ‘nay, but …’ and the [rhetorical interrogative] hamza of denial) do they say, ‘He has invented it?’, that is, the Qur’ān. Say: ‘If I have invented it, hypothetically [speaking], still you would have no power to avail me against God, that is to say, against His chastisement, in any way, in other words, you would not be able to ward it off from me if God chooses to chastise me. He knows best what you delve into [of gossip] concerning it, what you say about the Qur’ān. He, exalted be He, suffices as a witness between me and you. And He is the Forgiving, to the one who repents, the Merciful’, to him, and so He does not hasten to punish you.

Tagalog : Bukod pa roon ay sasabihin pa nila na mga sumasamba ng iba: Katotohanan, inimbento ni Muhammad ang Banal na Qur’ân. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: Kung ito ay aking inimbento laban sa Allâh ay katiyakang wala kayong kakayahan na iligtas ako sa anumang kaparusahan ng Allâh , kung ako ay Kanyang parurusahan batay sa inyong inaangkin. Ang Allâh na Luwalahati sa Kanya na Siya ay Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay hinggil sa inyong mga sinasabi sa Banal na Qur’ân, sapat na ang Allâh bilang testigo sa akin at sa inyo, at Siya ay ‘Al-Ghafour’ – ang Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagsisisi at nagbabalik-loob sa Kanya, na ‘Ar-Raheem’ – ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa Kanyang alipin na mga mananampalataya.

46:9
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a kna o ba ako mibibida (ko btad o miaona a) manga sogo’ go di ko katawan o antonaa i 1508 pnggola-wlaan rakn (khisogat rakn) ago di pn skano (ko khisogat rkano) da a phagonotan ko a rowar ko iphagwahi rakn go da ako a rowar sa phangangalk a mapayag.

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW):"I am not a new thing among the Messengers (of Allah) (i.e. I am not the first Messenger) nor do I know what will be done with me or with you. I only follow that which is revealed to me, and I am but a plain warner."

Sahih International : Say, "I am not something original among the messengers, nor do I know what will be done with me or with you. I only follow that which is revealed to me, and I am not but a clear warner."

Pickthall : Say: I am no new thing among the messengers (of Allah), nor know I what will be done with me or with you. I do but follow that which is inspired in me, and I am but a plain warner.

Yusuf Ali : Say: "I am no bringer of new-fangled doctrine among the messengers, nor do I know what will be done with me or with you. I follow but that which is revealed to me by inspiration; I am but a Warner open and clear."

Shakir : Say: I am not the first of the messengers, and I do not know what will be done with me or with you: I do not follow anything but that which is revealed to me, and I am nothing but a plain warner.

Dr. Ghali : Say, "In no way am I an innovation among the Messengers, and in no way can I realize what will be performed upon me or upon you. Decidedly I closely follow (nothing) except what is revealed to me; and in no way am I (anything) except an evident, constant warner."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘I am not a novelty, unprecedented, among the messengers, that is to say, [I am not] the first to be sent [by God as His Messenger]. Already many of them have come before me, so how can you deny me? Nor do I know what will be done with me or with you, in this world: will I be made to leave my [native] land, or will I be slain as was done with [some] prophets before me, or will you stone me to death, or will the earth be made to swallow you as [it did] deniers before you? I only follow what is revealed to me, that is, the Qur’ān, and I do not invent anything myself. And I am only a plain warner’, one whose warning is plain.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh mula sa iyong sambayanan: Hindi ako ang kauna-unahang Sugo na ipinadala ng Allâh sa mga tao, at hindi ko batid kung ano ang gagawin ng Allâh sa akin at sa inyo rito sa daigdig, na wala akong sinusunod sa aking pag-uutos sa inyo at sa aking ginagawa kundi kapahayagan ng Allâh na Kanyang ipinahayag sa akin, at ako ay walang iba kundi tagapagbabala lamang na malinaw ang aking pagbibigay ng babala.

46:10
Hassanor Alapa : Tharo anka a miailay niyo amay ka miaadn a phoon ko Allāh ago sianka iyo skaniyan a mizaksi a saksi a pd ko Banū Isrāīl sii ko datar iyan sa piaratiaya niyan na mithakabor kano mataan a so Allāh na di Niyan thoroon so pagtaw a pananakoto

Muhsin Khan : Say: "Tell me! If this (Quran) is from Allah, and you deny it, and a witness from among the Children of Israel ('Abdullah bin Salam) testifies that this Quran is from Allah [like the Taurat (Torah)], so he believed (embraced Islam) while you are too proud (to believe)." Verily! Allah guides not the people who are Zalimun (polytheists, disbelievers and wrong-doing).

Sahih International : Say, "Have you considered: if the Qur'an was from Allah , and you disbelieved in it while a witness from the Children of Israel has testified to something similar and believed while you were arrogant... ?" Indeed, Allah does not guide the wrongdoing people.

Pickthall : Bethink you: If it is from Allah and ye disbelieve therein, and a witness of the Children of Israel hath already testified to the like thereof and hath believed, and ye are too proud (what plight is yours)? Lo! Allah guideth not wrong-doing folk.

Yusuf Ali : Say: "See ye? If (this teaching) be from Allah, and ye reject it, and a witness from among the Children of Israel testifies to its similarity (with earlier scripture), and has believed while ye are arrogant, (how unjust ye are!) truly, Allah guides not a people unjust."

Shakir : Say: Have you considered if it is from Allah, and you disbelieve in it, and a witness from among the children of Israel has borne witness of one like it, so he believed, while you are big with pride; surely Allah does not guide the unjust people.

Dr. Ghali : Say, "Have you seen that in case it is from the Providence of Allah and you have disbelieved in it, and a witness from among the Seeds (Or: sons) of Israel) testifies to its like and has believed, and you wax proud-surely Allah does not guide the unjust people."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘Have you considered?, [say:] inform me, what will be your predicament, if it, the Qur’ān, is from God and you disbelieve in it (wa-kafartum bihi, the sentence is a circumstantial qualifier), and a witness from the Children of Israel has [already] testified, this was ‘Abd Allāh b. Salām, to the like of it, that is to say, to it [the Qur’ān], that it is from God, and he, the witness, has believed [in it], while you act with arrogance …’, you are disdainful of faith (the response to the conditional [‘if …’] is given [by implication] in what has been supplemented to it, in other words: ‘Would you not then be [considered] wrongdoers?’; this [understanding of the response] is indicated by [what follows]). Truly God does not guide wrongdoing folk’.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allâh mula sa iyong sambayanan: Sabihin nga ninyo sa akin, kung ang Qur’ân na ito ay mula sa Allâh at hindi ninyo pinaniwalaan, at tumestigo ang isang testigo mula sa angkan ni Isrâ`îl na katulad ni `Abdullâh Ibnu Salâm para sa Qur’ân, na nasa ‘Tawrah’ ang katibayan at patotoo sa pagiging Propeta ni Muhammad, at kanya itong pinaniwalaan at sinunod, at kayo ay tumanggi bilang pagmamataas, kung gayon, di ba ito ang pinakamatinding kasamaan at di paniniwala? Katiyakan, ang Allâh ay di Niya ginagabayan tungo sa Islâm at sa katotohanan ang mga taong inapi nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng di nila paniniwala sa Allâh.

46:11
Hassanor Alapa : Na pitharo o siran oto a manga kafir (makapantag) ko siran oto a miamaratiaya a opama ka miaadn skaniyan a mapia na di kami ran on kaonaan 1509 na gowani a da siran on matoro na ptharoon iran a giai (so Qur’ān) na kabokhagan a andang

Muhsin Khan : And those who disbelieve (strong and wealthy) say of those who believe (weak and poor): "Had it (Islamic Monotheism to which Muhammad SAW is inviting mankind) been a good thing, they (weak and poor) would not have preceded us thereto!" And when they have not let themselves be guided by it (this Quran), they say: "This is an ancient lie!"

Sahih International : And those who disbelieve say of those who believe, "If it had [truly] been good, they would not have preceded us to it." And when they are not guided by it, they will say, "This is an ancient falsehood."

Pickthall : And those who disbelieve say of those who believe: If it had been (any) good, they would not have been before us in attaining it. And since they will not be guided by it, they say: This is an ancient lie;

Yusuf Ali : The Unbelievers say of those who believe: "If (this Message) were a good thing, (such men) would not have gone to it first, before us!" And seeing that they guide not themselves thereby, they will say, "this is an (old,) falsehood!"

Shakir : And those who disbelieve say concerning those who believe: If it had been a good, they would not have gone ahead of us therein. And as they do not seek to be rightly directed thereby, they say: It is an old lie.

Dr. Ghali : And the ones who have disbelieved have said to the ones who have believed, "If it had been of any charity, (i.e. benefit) in no way would they have outstripped us to it." (i.e., received it before us) And as they have not been guided by it, then they will soon say, "This is an old falsehood."

Tafsir Jalalayn : And those who disbelieve say of those who believe, that is, [they say] with regards to them: ‘Had it, faith, been [anything] good, they would not have attained it before us’. And since they, the ones [now] speaking, will not be guided by it, that is, [by] the Qur’ān, they say, ‘This, that is, the Qur’ān, is an ancient lie!’

Tagalog : At sinabi ng mga yaong tinanggihan ang pagiging Propeta ni Muhammad sa mga naniwala sa kanya: Kung ang inyong paniniwala kay Muhammad at sa kanyang dala-dala ay makakabuti ay hindi ninyo kami mauunahan sa paniniwalang ito, at dahil sa sila ay hindi ginabayan tungo sa Banal na Qur’ân ay tiyak na sasabihin nila: Ito ay kasinungalingan na ginaya lamang mula sa mga naunang tao.

46:12
Hassanor Alapa : Go sii ko onaan iyan so kitab o Mūsā a tagotao ago limo ago giai na kitab a pmbnar a basa Arab ka an iyan kalalangi so siran oto a miamanakoto, ago thotol a mapia ko manga taw a miphiapia

Muhsin Khan : And before this was the Scripture of Musa (Moses) as a guide and a mercy. And this is a confirming Book (the Quran) in the Arabic language, to warn those who do wrong, and as glad tidings to the Muhsinun (good-doers - see V.2:112).

Sahih International : And before it was the scripture of Moses to lead and as a mercy. And this is a confirming Book in an Arabic tongue to warn those who have wronged and as good tidings to the doers of good.

Pickthall : When before it there was the Scripture of Moses, an example and a mercy; and this is a confirming Scripture in the Arabic language, that it may warn those who do wrong and bring good tidings for the righteous.

Yusuf Ali : And before this, was the Book of Moses as a guide and a mercy: And this Book confirms (it) in the Arabic tongue; to admonish the unjust, and as Glad Tidings to those who do right.

Shakir : And before it the Book of Musa was a guide and a mercy: and this is a Book verifying (it) in the Arabic language that it may warn those who are unjust and as good news for the doers of good.

Dr. Ghali : And before it was the Book of Musa, (Moses) a leader (Or: a record, a register) and a mercy; and this is a Book sincerely (verifying), in the Arabic tongue, to warn the ones who do injustice, and good tidings to the fair-doers.

Tafsir Jalalayn : Yet before it, that is, [before] the Qur’ān, [there was] the Book of Moses, that is, the Torah, as a guidepost and a mercy, for those who believed in it (imāman wa-rahmatan are two circumstantial qualifiers) and this, Qur’ān, is a Book that confirms, scriptures before it, in the Arabic tongue (lisānan ‘arabiyyan is a circumstantial qualifier referring to the subject of musaddiqun, ‘that confirms’) to warn those who do wrong, the idolaters of Mecca, and, it is, good tidings for the virtuous, the believers.

Tagalog : At bago pa ang Banal na Qur’ân na ito ay nauna nang ipinahayag Namin ang ‘Tawrah’ kay Mousã (as) bilang gabay sa mga angkan ni Isrâ`îl na kanilang susundin, at awa sa sinumang naniwala at sumunod dito, at ang Banal na Qur’ân na ito na Aming ipinahayag sa wikang ‘Arabic’ ay pinatutunayan ang anumang nauna kaysa rito na mga Aklat; upang balaan ang mga yaong inapi nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng di-paniniwala at paglabag, at magandang balita sa mga yaong sumunod sa Allâh at naging matuwid sa kanilang paniniwala at pagsunod, dito sa daigdig.

46:13

Hassanor Alapa : Mataan a so siran oto a pitharo iran a aya Kadnan ami na so Allāh oriyan iyan na miaginontolan siran na da dn a kalk iran a go di siran makamboko

Muhsin Khan : Verily, those who say: "Our Lord is (only) Allah," and thereafter Istaqamu (i.e. stood firm and straight on the Islamic Faith of Monotheism by abstaining from all kinds of sins and evil deeds which Allah has forbidden and by performing all kinds of good deeds which He has ordained), on them shall be no fear, nor shall they grieve.

Sahih International : Indeed, those who have said, "Our Lord is Allah ," and then remained on a right course - there will be no fear concerning them, nor will they grieve.

Pickthall : Lo! those who say: Our Lord is Allah, and thereafter walk aright, there shall no fear come upon them neither shall they grieve.

Yusuf Ali : Verily those who say, "Our Lord is Allah," and remain firm (on that Path),- on them shall be no fear, nor shall they grieve.

Shakir : Surely those who say, Our Lord is Allah, then they continue on the right way, they shall have no fear nor shall they grieve.

Dr. Ghali : Surely the ones who have said, "Our Lord is Allah, " thereafter have gone straight, then no fear will be on them, nor will they grieve.

Tafsir Jalalayn : Assuredly those who say, ‘Our Lord is God’ and then remain upright, in [their adherence to] obedience, no fear will befall them, nor will they grieve.

Tagalog : Katiyakan, ang mga yaong nagsabi: Ang aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ang Allâh , pagkatapos ay nagpakatuwid sila sa kanilang paniniwala ay wala silang katatakutan sa anumang kagimbal-gimbal na pangyayari sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at wala silang dapat na ipangamba sa anuman na naiwan nila pagkatapos ng kanilang pagkamatay na makamundong kapakinabangan.

46:14

Hassanor Alapa : Siran so khirk ko sorga sa tatap siran on a balas o nganin a miaadn siran a gii ran nggalbkn

Muhsin Khan : Such shall be the dwellers of Paradise, abiding therein (forever), a reward for what they used to do.

Sahih International : Those are the companions of Paradise, abiding eternally therein as reward for what they used to do.

Pickthall : Such are rightful owners of the Garden, immortal therein, as a reward for what they used to do.

Yusuf Ali : Such shall be Companions of the Gardens, dwelling therein (for aye): a recompense for their (good) deeds.

Shakir : These are the dwellers of the garden, abiding therein: a reward for what they did.

Dr. Ghali : Those are the companions (i.e., inhabitants) of the Garden, eternally (abiding) therein as a recompense for whatever they were doing.

Tafsir Jalalayn : Those will be the inhabitants of Paradise, abiding therein (khālidīna fīhā is a circumstantial qualifier) as a reward (jazā’an is in the accusative as a verbal noun, because of the implied verbal action, that is to say, yujzawna, ‘they will be rewarded’) for what they used to do.

Tagalog : Sila ang mga yaong maninirahan sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) na sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan bilang awa ng Allâh sa kanila, at dahil sa kanilang nagawang mabuting gawain habang sila ay nasa daigdig.

46:15


Hassanor Alapa : Go iniwasiat Ami ko manosiya so mbalaa loks iyan sa mapia, inikaogat skaniyan o ina iyan sa margn go inimbawata iyan sa margn, na so kinikaogatn on ago so 1510 kiaritana on na tlopolo olan na kagia misampay ko 1511 kiakhasad iyan, sa inisampay sa pat polo ragon na pitharo 1512 iyan a Kadnan ko ilahamn ka rakn a kapanalamati akn ko limo Oka a so inipangalimo Oka rakn ago sii ko mbala a loks akn ago makanggalbk ako sa mapia a ikhasoat Ka skaniyan, go ompiai (barakat) Anka rakn so moriataw akn mataan a sakn na mithawbat ako Rka ago sakn na pd ko manga Muslim

Muhsin Khan : And We have enjoined on man to be dutiful and kind to his parents. His mother bears him with hardship and she brings him forth with hardship, and the bearing of him, and the weaning of him is thirty (30) months, till when he attains full strength and reaches forty years, he says: "My Lord! Grant me the power and ability that I may be grateful for Your Favour which You have bestowed upon me and upon my parents, and that I may do righteous good deeds, such as please You, and make my off-spring good. Truly, I have turned to You in repentance, and truly, I am one of the Muslims (submitting to Your Will)."

Sahih International : And We have enjoined upon man, to his parents, good treatment. His mother carried him with hardship and gave birth to him with hardship, and his gestation and weaning [period] is thirty months. [He grows] until, when he reaches maturity and reaches [the age of] forty years, he says, "My Lord, enable me to be grateful for Your favor which You have bestowed upon me and upon my parents and to work righteousness of which You will approve and make righteous for me my offspring. Indeed, I have repented to You, and indeed, I am of the Muslims."

Pickthall : And We have commended unto man kindness toward parents. His mother beareth him with reluctance, and bringeth him forth with reluctance, and the bearing of him and the weaning of him is thirty months, till, when he attaineth full strength and reacheth forty years, he saith: My Lord! Arouse me that I may give thanks for the favour wherewith Thou hast favoured me and my parents, and that I may do right acceptable unto Thee. And be gracious unto me in the matter of my seed. Lo! I have turned unto Thee repentant, and lo! I am of those who surrender (unto Thee).

Yusuf Ali : We have enjoined on man kindness to his parents: In pain did his mother bear him, and in pain did she give him birth. The carrying of the (child) to his weaning is (a period of) thirty months. At length, when he reaches the age of full strength and attains forty years, he says, "O my Lord! Grant me that I may be grateful for Thy favour which Thou has bestowed upon me, and upon both my parents, and that I may work righteousness such as Thou mayest approve; and be gracious to me in my issue. Truly have I turned to Thee and truly do I bow (to Thee) in Islam."

Shakir : And We have enjoined on man doing of good to his parents; with trouble did his mother bear him and with trouble did she bring him forth; and the bearing of him and the weaning of him was thirty months; until when he attains his maturity and reaches forty years, he says: My Lord! grant me that I may give thanks for Thy favor which Thou hast bestowed on me and on my parents, and that I may do good which pleases Thee and do good to me in respect of my offspring; surely I turn to Thee, and surely I am of those who submit.

Dr. Ghali : And We have enjoined on man to show fairest (companionship) to his parents. His mother conceived him under compulsion, and she brought him forth under compulsion, and his pregnancy (i.e., the time he is in the womb) and his weaning are thirty months. Until, when he reaches full age, and reaches forty years, he says, "Lord! Dispense (to) me that I may thank (You) for Your favor wherewith You have favored me and my parents (both), and that I may do righteousness satisfying You, and make me righteous in my offspring. Surely I repent to You, and surely I am one of the Muslims." (i.e., one who surrenders to Allah)

Tafsir Jalalayn : And We have enjoined man to be kind (husnan: a variant reading has ihsānan), that is to say, We have commanded him to act kindly towards both of them (thus ihsānan is in the accusative as a verbal noun, because of the implied verbal action; the same applies to husnan) to his parents. His mother carries him in travail, and gives birth to him in travail, that is to say, with suffering; and his gestation and his weaning, from suckling, take thirty months, six months being the minimum period for gestation, the remainder being the maximum period of suckling; it is also said that, regardless of whether she bore him for six or nine months, she should suckle him for the remainder. So that (hattā is a [particle of] purpose for an implied sentence, that is to say, wa-‘āsha hattā, ‘and he lived on so that …’) when he is mature, namely, at his prime in terms of his strength, intellect and reasoning, the minimum [age] for which is thirty or thirty three years, and reaches forty years, that is, exactly [forty years], which is the maximum for [attaining] maturity, he says, ‘My Lord!, [this] to the end [of this verse] was revealed regarding Abū Bakr al-Siddīq, when he had reached forty years of age, two years after the [beginning of the] Prophet’s Mission (s). He [Abū Bakr] believed in him, whereafter his parents believed [in the Prophet], followed by his son ‘Abd al-Rahmān, then ‘Abd al-Rahmān’s son Abū ‘Atīq [Muhammad b. ‘Abd al-Rahmān]. Inspire me to give thanks for Your favour with which You have favoured me and my parents, namely, [the grace of] affirming [God’s] Oneness, and that I may act righteously in a way that will please You, thus he [Abū Bakr] emancipated nine believers who had been enduring torture [at the hands of the idolaters] for [their belief in] God, and invest my seed with righteousness, all of them were believers. Indeed I repent to You and I am truly of those who submit [to You]’.

Tagalog : At pinapayuhan Namin ang tao na maging mabuti sa kanyang pakikitungo sa kanyang mga magulang habang ang mga ito ay nabubuhay dito sa daigdig at maging pagkatapos ng kanilang kamatayan, dahil walang pag-aalinlangang ipinagdalang-tao siya ng kanyang ina sa kanyang sinapupunan na nasa paghihirap at kapaguran, at pagkatapos ay isinilang siya na nasa paghihirap at kapaguran pa rin, at ang tagal ng pagdadalang-tao sa kanya at ang pag-aalaga sa kanya hanggang sa siya ay awatin sa pagsususo sa kanyang ina pagkatapos ng tatlumpung buwan. At sa pagbanggit sa kahirapan na dinaranas ng ina na hindi kasama ang ama, ay patunay na ang kanyang karapatan ay mas higit kaysa sa ama. Hanggang sa kapag inabot ng tao ang tugatog ng kanyang kalakasan sa pangangatawan at kaisipan, at inabot niya ang edad na apatnapung taon, siya ay manalangin sa pagsasabi: O Allâh na aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Ipagkaloob Mo ang kapangyarihan at kakayahan na ako ay tatanaw ng utang na loob sa Iyong biyaya na ipinagkaloob Mo sa akin at sa aking mga magulang, at gawin Mo ako na gagawa ng kabutihan na kalugud-lugod sa Iyo, at gawin Mong mabuti para sa akin ang aking pamilya, at katiyakang ako ay nagsisisi sa aking mga kasalanan at nagbabalik-loob sa Iyo, at katiyakang ako ay kabilang sa mga nagpapasailalim sa pamamagitan ng pagsunod sa Iyo na mga sumusuko sa Iyong kagustuhan na mga ipinag-uutos at mga ipinagbabawal na mga nagpapasailalim sa Iyong batas bilang Muslim.

46:16
Hassanor Alapa : Siran oto so tharima Kami kiran sa lbi a mapia a pinggalbk iran ago plpasn Ami (phakadaan Ami) so manga dosa iran (a pd siran) sii ko khirk ko sorga a talad a bnar a so inithalad kiran

Muhsin Khan : They are those from whom We shall accept the best of their deeds and overlook their evil deeds. (They shall be) among the dwellers of Paradise, a promise of truth, which they have been promised.

Sahih International : Those are the ones from whom We will accept the best of what they did and overlook their misdeeds, [their being] among the companions of Paradise. [That is] the promise of truth which they had been promised.

Pickthall : Those are they from whom We accept the best of what they do, and overlook their evil deeds. (They are) among the owners of the Garden. This is the true promise which they were promised (in the world).

Yusuf Ali : Such are they from whom We shall accept the best of their deeds and pass by their ill deeds: (They shall be) among the Companions of the Garden: a promise! of truth, which was made to them (in this life).

Shakir : These are they from whom We accept the best of what they have done and pass over their evil deeds, among the dwellers of the garden; the promise of truth which they were promised.

Dr. Ghali : Those are they from whom We will (graciously) accept the fairest of what they have done, and We will pass over their odious deeds; (they will be) among the companions (i.e., inhabitants) of the Garden-the promise of sincerity which they were promised.

Tafsir Jalalayn : Those, that is, those who say such words, Abū Bakr and others, are they from whom We accept the best of what they do, and overlook their misdeeds, [as they stand] among the inhabitants of Paradise (fī ashābi’ll-jannati, a circumstantial qualifier, in other words, ‘being among them’) — [this is] the true promise which they were promised, by His words, God has promised the believers, both men and women, Gardens … [Q. 9:72].

Tagalog : Sila ang mga yaong naging katanggap-tanggap sa Amin ang kanilang mga kabutihan, mga gawain, at pinatatawad Namin ang kanilang mga kasalanan, na sila ay kabilang sa mga maninirahan sa ‘Al-Jannah’ (Hardin), itong pangako na Aming ipinangako sa kanila ay pangakong katotohanan na walang pag-aalinlangan.

46:17
Hassanor Alapa : Go so taw a pitharo iyan ko mbalaa loks iyan a 1513 sianka akn skano a dowa, ba niyo rakn pthaladn a kakhaoyag akn (pharoman amay ka matay ako) a sabnar a miaipos dn so manga pagtaw ko onaan akn (na da siran bo maoyag) a siran a dowa (so mbala a loks iyan) na pphamangni siran ko Allāh, sa doan doan ka dn! paratiaya ka! ka mataan a so kapasadan o Allāh na sangat a bnar, na tharoon iyan a da ini a rowar sa manga kabokhagan o miangaoona.

Muhsin Khan : But he who says to his parents: "Fie upon you both! Do you hold out the promise to me that I shall be raised up (again) when generations before me have passed away (without rising)?" While they (father and mother) invoke Allah for help (and rebuke their son): "Woe to you! Believe! Verily, the Promise of Allah is true." But he says: "This is nothing but the tales of the ancient."

Sahih International : But one who says to his parents, "Uff to you; do you promise me that I will be brought forth [from the earth] when generations before me have already passed on [into oblivion]?" while they call to Allah for help [and to their son], "Woe to you! Believe! Indeed, the promise of Allah is truth." But he says, "This is not but legends of the former people" -

Pickthall : And whoso saith unto his parents: Fie upon you both! Do ye threaten me that I shall be brought forth (again) when generations before me have passed away? And they twain cry unto Allah for help (and say): Woe unto thee! Believe! Lo! the promise of Allah is true. But he saith: This is naught save fables of the men of old:

Yusuf Ali : But (there is one) who says to his parents, "Fie on you! Do ye hold out the promise to me that I shall be raised up, even though generations have passed before me (without rising again)?" And they two seek Allah's aid, (and rebuke the son): "Woe to thee! Have faith! for the promise of Allah is true." But he says, "This is nothing but tales of the ancients!"

Shakir : And he who says to his parents: Fie on you! do you threaten me that I shall be brought forth when generations have already passed away before me? And they both call for Allah's aid: Woe to you! believe, surely the promise of Allah is true. But he says: This is nothing but stories of the ancients.

Dr. Ghali : And he who says to his parents, "Fie upon you (both)! Do you (definitely) promise me that I will be brought out, when already generations have passed away before me?" And they both ask Allah for succor, "Woe to you! Believe; surely the promise of Allah is true." Yet he says, "In no way is this anything except myths of the earliest (people).

Tafsir Jalalayn : As for him who says to his parents (li-wālidayhi: a variant reading has li-wālidihi, ‘his parent’, denoting the generic noun): ‘Fie (read uffin or uffan, as a verbal noun, meaning: ‘[something] putrid and disgusting’) on you both: I am exasperated at both of you. Do you threaten me (a-ta‘idāninī: a variant reading has a-ta‘idānnī) that I shall be raised, from the grave, when already generations, communities, have passed away before me?’, and they have not been raised from their graves. And they call on God for succour, that he [their child] repent, saying [to him]: if you do not repent, ‘Woe to you (waylaka, that is to say, halākaka, ‘you are ruined!’). Believe!, in resurrection. Surely God’s promise is true’. But he says, ‘This, belief in resurrection, is nothing but the fables of the ancients’, lies of theirs.

Tagalog : At siya naman na kanyang sinabi sa kanyang dalawang magulang noong siya ay inanyayahan tungo sa paniniwala sa Allâh at paniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli: Kinayayamutan ko kayong pareho, ipinangangako ba ninyo na ako ay bubuhayin na mag-uli mula sa aking libingan, at sa katunayan ay nakalipas na ang mga panahon ng mga naunang tao kaysa sa akin, at sila ay naglaho na at wala namang nabuhay mula sa kanila na kahit isa? Samantalang ang kanyang mga magulang ay hinihiling sa Allâh na siya ay gabayan, na kanilang sinasabing dalawa sa kanya: Kapighatian sa iyo, maniwala ka at sumunod at gumawa ka ng mabuti, dahil walang pag-aalinlangang ang pangako ng Allâh na Pagkabuhay na Mag-uli ay katotohanan at walang pag-alinlangan ang hinggil dito, at kanyang sasabihin sa dalawa: Ang inyong mga sinasabi ay walang iba kundi mga alamat lamang na walang katotohanan na nagmula sa mga naunang tao, na inyong ginaya sa kanilang mga aklat.

46:18
Hassanor Alapa : Siran oto so miapatot kiran so katharo (a siksa) sii sa manga pagtaw a sabnar a miaipos dn ko miaonaan iran a pd ko Jinn ago so manosiya a siran na miaadn siran a miangalologi

Muhsin Khan : They are those against whom the Word (of torment) is justified among the previous generations of jinns and mankind that have passed away. Verily! They are ever the losers.

Sahih International : Those are the ones upon whom the word has come into effect, [who will be] among nations which had passed on before them of jinn and men. Indeed, they [all] were losers.

Pickthall : Such are those on whom the Word concerning nations of the jinn and mankind which have passed away before them hath effect. Lo! they are the losers.

Yusuf Ali : Such are they against whom is proved the sentence among the previous generations of Jinns and men, that have passed away; for they will be (utterly) lost.

Shakir : These are they against whom the word has proved true among nations of the jinn and the men that have already passed away before them; surely they are losers.

Dr. Ghali : Those are they against whom the Saying has come true among nations that already passed away even before them, of the jinn and humankind (alike); surely they were losers.

Tafsir Jalalayn : Such are the ones against whom the Word, of chastisement, is due, is necessary, concerning communities of jinn and humans that have passed away before them. Truly they are losers.

Tagalog : Sila ang mga yaong ganito ang kanilang katangian, ay nararapat sa kanila ang kaparusahan ng Allâh, na tiyak na mangyayari sa kanila ang parusa at galit, na sila ay kabilang sa mga yaong nauna sa kanila na mga ‘Jinn’ at mga tao na di-naniwala at tumanggi, katiyakan sila ay mga talunan, dahil sa ipinagpalit nila ang katotohanan sa pagkaligaw at ang kaligayahan sa kaparusahan.

46:19

Hassanor Alapa : Oman i isa na adn a manga kipantag iyan ko nganin 1514 a pinggalbk iran ago ithoman Iyan kiran so manga galbk iran sa di siran dn khalalim

Muhsin Khan : And for all, there will be degrees according to that which they did, that He (Allah) may recompense them in full for their deeds. And they will not be wronged.

Sahih International : And for all there are degrees [of reward and punishment] for what they have done, and [it is] so that He may fully compensate them for their deeds, and they will not be wronged.

Pickthall : And for all there will be ranks from what they do, that He may pay them for their deeds; and they will not be wronged.

Yusuf Ali : And to all are (assigned) degrees according to the deeds which they (have done), and in order that (Allah) may recompense their deeds, and no injustice be done to them.

Shakir : And for all are degrees according to what they did, and that He may pay them back fully their deeds and they shall not be wronged.

Dr. Ghali : And all will have degrees for what they have done and that He may pay them in full for their deeds, and they will not be done any injustice.

Tafsir Jalalayn : And for each one, of both categories, believer and disbeliever, there will be degrees [of status] , thus the degrees of the believers in Paradise are high, while the degrees of disbelievers in the Fire are despicable, according to what they have done, that is to say, [according to what] believers [have done] in the way of acts of obedience, and disbelievers, in the way of acts of disobedience, and that He may recompense them fully, namely, God (li-yuwaffiyahum: a variant reading has li-nuwaffiyahum, ‘that We may recompense them fully’) for their deeds, that is, [pay them] their deserts, and they will not be wronged, [not even] in a single thing that may be diminished for believers or increased for disbelievers.

Tagalog : At bawa’t grupo sa kanila na mga mabubuti at mga masasama ay mayroon silang kalalagyan sa Allâh; dahil sa kanilang mga gawain na ginawa sa daigdig at bawa’t grupo ay batay sa kung ano ang karapat-dapat na kanyang paglagyan; upang ipamalas ng Allâh sa kanila ang kabayaran sa kanilang mga gawain at sila ay hindi dadayain na madaragdagan ang kanilang kasamaan at mababawasan ang kanilang kabutihan.

46:20
Hassanor Alapa : Sa gawii a idolon dn so siran oto a manga kafir ko apoy o Naraka sa (tharoon kiran a) inilang iyo so manga pipia niyo ko kaoyagoyag iyo ko doniya ago somiawit kano ron na imanto a alongan na imbalas rkano so siksa a kapakadapanas sabap ko kiaadn iyo a gii kano thakabor ko lopa sa da a kabnar iyo ago sabap ko kiabaloy niyo a manga taw a lominiyo ko agama 1515

Muhsin Khan : On the Day when those who disbelieve (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) will be exposed to the Fire (it will be said): "You received your good things in the life of the world, and you took your pleasure therein. Now this Day you shall be recompensed with a torment of humiliation, because you were arrogant in the land without a right, and because you used to rebel and disobey (Allah).

Sahih International : And the Day those who disbelieved are exposed to the Fire [it will be said], "You exhausted your pleasures during your worldly life and enjoyed them, so this Day you will be awarded the punishment of [extreme] humiliation because you were arrogant upon the earth without right and because you were defiantly disobedient."

Pickthall : And on the day when those who disbelieve are exposed to the Fire (it will be said): Ye squandered your good things in the life of the world and sought comfort therein. Now this day ye are rewarded with the doom of ignominy because ye were disdainful in the land without a right, and because ye used to transgress.

Yusuf Ali : And on the Day that the Unbelievers will be placed before the Fire, (It will be said to them): "Ye received your good things in the life of the world, and ye took your pleasure out of them: but today shall ye be recompensed with a Penalty of humiliation: for that ye were arrogant on earth without just cause, and that ye (ever) transgressed."

Shakir : And on the day when those who disbelieve shall be brought before the fire: You did away with your good things in your life of the world and you enjoyed them for a while, so today you shall be rewarded with the punishment of abasement because you were unjustly proud in the land and because you transgressed.

Dr. Ghali : And on the Day when the ones who have disbelieved are set before the Fire, (it will be said), "You put away with your good things in your present life, (Literally: lowly life, i.e., the life of this world) and you enjoyed yourselves (in) them. So today you will be recompensed with the torment of degradation for that you used to wax proud in the earth untruthfully, and for that you used to be immoral."

Tafsir Jalalayn : And on the day when those who disbelieve are exposed to the Fire, by its being revealed for them, it will be said to them: ‘You squandered (read with one hamza, adhhabtum, or with two hamzas [as an interrogative], a-adhhabtum, ‘have you sqaundered …?’; or with one hamza, adhhabtum, or with an initial long ‘a’, ādhhabtum, with both of these [pronounced fully] or without pronouncing the second [hamza]) your good things during your life of the world, by preoccupying yourselves with sensual delights, and enjoyed them. So today you will be requited with the chastisement of humiliation in return for acting arrogantly in the earth without right and in return for that regarding which you used to act immorally’, and [for] the torture you used to inflict [upon others] therein.

Tagalog : At sa Araw na ilalantad ang mga walang pananampalataya sa Impiyernong-Apoy upang parusahan at sasabihin sa kanila bilang pag-aalipusta: Katiyakan, naubos na ninyo ang kabutihan at kagandahan sa buhay ninyo sa daigdig at nakapagsaya na kayo, kung kaya, ngayon ay pagbabayarin kayo ng kahamak-hamak na parusa sa Impiyernong-Apoy; dahil sa inyong pagmamataas sa kalupaan nang wala kayong karapatan at dahil sa inyong paglabag at di-pagsunod sa Allâh.

46:21
Hassanor Alapa : Go tadm inka so pagari o pagtaw a Ad (so Nabī Hūd) gowani a lalangan 1516 iyan so pagtaw niyan sii sa ingd a al Ahqāf 1517 a miaipos dn so lalangan ko hadapan iyan ago sii ko talikhodan iyan a da a zimbaan iyo a rowar ko Allāh ka ipkhalk akn rkano a siksa sa sagawii a mala.

Muhsin Khan : And remember (Hud) the brother of 'Ad, when he warned his people in Al-Ahqaf (the curved sand-hills in the southern part of Arabian Peninsula). And surely, there have passed away warners before him and after him (saying): "Worship none but Allah; truly, I fear for you the torment of a mighty Day."

Sahih International : And mention, [O Muhammad], the brother of 'Aad, when he warned his people in the [region of] al-Ahqaf - and warners had already passed on before him and after him - [saying], "Do not worship except Allah . Indeed, I fear for you the punishment of a terrible day."

Pickthall : And make mention (O Muhammad) of the brother of A'ad when he warned his folk among the wind-curved sandhills - and verily warners came and went before and after him - saying: Serve none but Allah. Lo! I fear for you the doom of a tremendous Day.

Yusuf Ali : Mention (Hud) one of 'Ad's (own) brethren: Behold, he warned his people about the winding Sand-tracts: but there have been warners before him and after him: "Worship ye none other than Allah: Truly I fear for you the Penalty of a Mighty Day."

Shakir : And mention the brother of Ad; when he warned his people in the sandy plains,-- and indeed warners came before him and after him-- saying Serve none but Allah; surely I fear for you the punishment of a grievous day.

Dr. Ghali : And remember the brother of Aad, as he warned his people beside (i.e., in the valley of) the Sand Dunes and already warnings had passed away even before him, and even behind him, (saying), "Do not worship anybody except Allah! Surely I fear for you the torment of a tremendous Day."

Tafsir Jalalayn : And mention the brother of ‘Ād, namely, Hūd, peace be upon him, when (idh … [from here] to the end [of the verse] constitutes an inclusive substitution) he warned his people, he threatened them, at Ahqāf, [‘the Sand dunes’ is the name of] a valley in Yemen, where their dwellings were located — and already warners, messengers, had passed away before him and after him, that is to say, before Hūd [came to them] and after him, to their peoples — saying, ‘Do not worship anyone but God (the statement [beginning with] wa-qad khalat, ‘and already [warners] had passed away’, is a parenthetical one). Truly I fear for you — should you worship other than God — the chastisement of a dreadful day’.

Tagalog : At ipaalaala mo, O Muhammad, ang hinggil sa Propeta ng Allâh na si Hûd na kalahi ni `Ad, noong binalaan niya ang kanyang sambayanan hinggil sa pagdating ng parusa ng Allâh sa kanila habang sila ay nasa kanilang mga tahanan na tinatawag na ‘Ahqâf’ – na maraming mga kurba ng mga buhangin (o mga lambak na buhangin) na malapit o abot-tanaw ang dalampasigan na nasa dakong timog na bahagi ng peninsula ng Arabya, at nakalipas na ang panahon ng mga Sugo na nagbabala sa kanila bago pa kay Hûd at gayundin pagkatapos ni Hûd: Na huwag kayong sumamba ng anuman na itatambal ninyo sa inyong pagsamba sa Allâh , dahil walang pag-aalinlangan, ako ay natatakot na mangyari sa inyo ang parusa ng Allâh sa kagimbal-gimbal na Araw, na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay.

46:22

Hassanor Alapa : Na pitharo iran a ba kami nka miaoma ka an ami kalikati so manga katuhanan ami, talingomaan ka rkami 1518 so nganin a ipphamagita aka (kapasadan ka) rkami amay ka pd ka ko manga taw a bnar (i katharo)

Muhsin Khan : They said: "Have you come to turn us away from our aliha (gods)? Then bring us that with which you threaten us, if you are one of the truthful!"

Sahih International : They said, "Have you come to delude us away from our gods? Then bring us what you promise us, if you should be of the truthful."

Pickthall : They said: Hast come to turn us away from our gods? Then bring upon us that wherewith thou threatenest us, if thou art of the truthful.

Yusuf Ali : They said: "Hast thou come in order to turn us aside from our gods? Then bring upon us the (calamity) with which thou dost threaten us, if thou art telling the truth?"

Shakir : They said: Have you come to us to turn us away from our gods; then bring us what you threaten us with, if you are of the truthful ones.

Dr. Ghali : They said, "Have you come to us to falsely (diverge) us from our gods? Then come up to us with (i.e., bring us) what you promise us, in case you are of the sincere."

Tafsir Jalalayn : They said, ‘Have you come to divert us from our gods?, to turn us away from worship of them. Then bring us what you threaten us with, of chastisement for worshipping them, if you are of the truthful’, in [saying] that it will befall us.

Tagalog : Kanilang sinabi: Dumating ka ba sa amin para linlangin kami; nang sa gayon ay itigil namin ang aming pagsamba sa aming mga diyus-diyosan? Ipakita mo ang parusang ipinangako mo sa amin kung ikaw ay totoo sa iyong sinasabi at pangako.

46:23

Hassanor Alapa : Na pitharo iyan a so katao na sii ko Allāh sa izampay akn rkano so nganin a inisogo rakn ogaid na sakn na pkhailay akn skano a pagtaw a manga jāhil

Muhsin Khan : He said: "The knowledge (of the time of its coming) is with Allah only, and I convey to you that wherewith I have been sent, but I see that you are a people given to ignorance!"

Sahih International : He said, "Knowledge [of its time] is only with Allah , and I convey to you that with which I was sent; but I see you [to be] a people behaving ignorantly."

Pickthall : He said: The knowledge is with Allah only. I convey unto you that wherewith I have been sent, but I see you are a folk that know not.

Yusuf Ali : He said: "The Knowledge (of when it will come) is only with Allah: I proclaim to you the mission on which I have been sent: But I see that ye are a people in ignorance!"..

Shakir : He said: The knowledge is only with Allah, and I deliver to you the message with which I am sent, but I see you are a people who are ignorant.

Dr. Ghali : He said, "Surely the knowledge is only in the Providence of Allah, and I constantly proclaim to you what I have been sent with, but I see you are a people that are ignorant."

Tafsir Jalalayn : He, Hūd, said, ‘The knowledge is with God only, He is the One Who knows when chastisement will befall you, and I am [merely] conveying to you what I have been sent with, to you. But I see that you are an ignorant lot’, given your hastening on of the chastisement.

Tagalog : Sinabi ni Hûd sa kanila: Katiyakan, ang kaalaman hinggil sa panahon ng pagdating ng ipinangako ko sa inyong parusa ay bukod-tanging nasa Allâh lamang, at ako ay Sugo lamang ng Allâh sa inyo, na ipinararating ko sa inyo ang mensahe na ipinadala sa akin, subali’t nakikita ko na kayo ay mga taong mga mangmang dahil sa inyong pagmamadali na igawad sa inyo ang parusa, at sa inyong katapangan laban sa Allâh.

46:24
Hassanor Alapa : Na gowani a mailay ran skaniyan (a siksa) a gabon 1519 a pphakasangor ko balintad iran na pitharo iran a giai na gabon a pagoranan tano niyan (na pitharo iyan) a di ogaid na gianan so pphamakotan iyo a ndo’ a kadadalman sa siksa a masakit

Muhsin Khan : Then, when they saw it as a dense cloud coming towards their valleys, they said: "This is a cloud bringing us rain!" Nay, but it is that (torment) which you were asking to be hastened! a wind wherein is a painful torment!

Sahih International : And when they saw it as a cloud approaching their valleys, they said, "This is a cloud bringing us rain!" Rather, it is that for which you were impatient: a wind, within it a painful punishment,

Pickthall : Then, when they beheld it as a dense cloud coming toward their valleys, they said: Here is a cloud bringing us rain. Nay, but it is that which ye did seek to hasten, a wind wherein is painful torment,

Yusuf Ali : Then, when they saw the (Penalty in the shape of) a cloud traversing the sky, coming to meet their valleys, they said, "This cloud will give us rain!" "Nay, it is the (Calamity) ye were asking to be hastened!- A wind wherein is a Grievous Penalty!

Shakir : So when they saw it as a cloud appearing in the sky advancing towards their valleys, they said: This is a cloud which will give us rain. Nay! it is what you sought to hasten on, a blast of wind in which is a painful punishment,

Dr. Ghali : Then, when they saw it as a traversing (cloud) proceeding towards their valleys, they said, "This traversing cloud will be (giving) us rain!" No indeed, (but) it is what you sought to hasten, a wind wherein is a painful torment,

Tafsir Jalalayn : Then, when they saw it, that is, [when they saw] what chastisement [really] was, as a sudden cloud, a cloud that appeared [out of nowhere] on the horizon, heading towards their valleys, they said, ‘This is a cloud that will bring us rain!’. God, exalted be He, says: Nay, but it is what you sought to hasten, of the chastisement — a hurricane (rīhun substitutes for mā, ‘what’) containing a painful chastisement,

Tagalog : At noong makita nila ang parusa na kanilang ipinamamadali na nakalantad sa kanila sa kalangitan na paparating sa kanilang mga lambak, kanilang sinabi: Ito ay makakapal na ulap lamang na nagdadala sa atin ng ulan, at sinabi sa kanila ni Hûd: Ang nakalantad na di-nakikita kung ano ang nilalaman nito ay hindi ulan at awa na tulad ng inyong iniisip, kundi ito ay isang kaparusahan na ipinamamadali ninyo, na ito ay hangin na kalakip nito ang masidhing kaparusahan.

46:25
Hassanor Alapa : A pagantiorn iyan a langowan a shayi sa sogoan o Kadnan iyan na kiapitaan siran a da a khailay a rowar ko manga walay ran (sa miapolang siran) sa datar oto a mbalasan Ami so pagtaw a baradosa.

Muhsin Khan : Destroying everything by the Command of its Lord! So they became such that nothing could be seen except their dwellings! Thus do We recompense the people who are Mujrimun (polytheists, disbelievers, sinners, etc.)!

Sahih International : Destroying everything by command of its Lord. And they became so that nothing was seen [of them] except their dwellings. Thus do We recompense the criminal people.

Pickthall : Destroying all things by commandment of its Lord. And morning found them so that naught could be seen save their dwellings. Thus do We reward the guilty folk.

Yusuf Ali : "Everything will it destroy by the command of its Lord!" Then by the morning they - nothing was to be seen but (the ruins of) their houses! thus do We recompense those given to sin!

Shakir : Destroying everything by the command of its Lord, so they became such that naught could be seen except their dwellings. Thus do We reward the guilty people.

Dr. Ghali : Destroying everything by the Command of its Lord. So in the morning they became (dead) and nothing (could) be seen except their dwellings. Thus We recompense the criminal people.

Tafsir Jalalayn : destroying, ruining, everything, it passes through, by the command of its Lord, by His will, that is to say, [destroying] everything that He wants to destroy with it. And so it destroyed their men, women, children and properties by flinging them up into the air high above the ground and tearing them to pieces. Only Hūd and those who believed with him remained [unscathed]. So they became such that nothing could be seen except their dwellings. Thus, in the way that We requited them, do We requite guilty folk, besides them.

Tagalog : Na wawasakin nito ang lahat ng bagay na madaraanan nito, na ito ay ipinadala bilang kautusan ng kanyang (hangin) ‘Rabb’ na Tagapaglikha at sa Kanyang kagustuhan, na kung kaya, sila ay wala nang makikita na anuman mula sa kanilang bayan kundi ang kanilang mga tahanan na lamang na kung saan (minsa’y) doon sila nanirahan, ang ganitong pagtutumbas ay bilang kabayaran sa mga masasamang tao; dahil sa kanilang kasamaan at sukdulang pagtanggi!

46:26Hassanor Alapa : Sabnar a piakandaya Ami siran ko nganin a da Ami rkano pakin-dayaan, na inadnan Ami siran sa kapakan’g ago manga kailay ago manga poso’ 1520 na da kiran makanggay a gona so kan’g iran go da pn so manga kailay ran go da pn so manga poso’ iran sa mlk bo, gowani a maadn siran a pzankaan iran so manga tanda o Allāh na tomiomparak kiran so nganin a miaadn siran a gii ran pagizawizawn

Muhsin Khan : And indeed We had firmly established them with that wherewith We have not established you (O Quraish)! And We had assigned them the (faculties of) hearing (ears), seeing (eyes), and hearts, but their hearing (ears), seeing (eyes), and their hearts availed them nothing since they used to deny the Ayat (Allah's Prophets and their Prophethood, proofs, evidences, verses, signs, revelations, etc.) of Allah, and they were completely encircled by that which they used to mock at!

Sahih International : And We had certainly established them in such as We have not established you, and We made for them hearing and vision and hearts. But their hearing and vision and hearts availed them not from anything [of the punishment] when they were [continually] rejecting the signs of Allah ; and they were enveloped by what they used to ridicule.

Pickthall : And verily We had empowered them with that wherewith We have not empowered you, and had assigned them ears and eyes and hearts; but their ears and eyes and hearts availed them naught since they denied the revelations of Allah; and what they used to mock befell them.

Yusuf Ali : And We had firmly established them in a (prosperity and) power which We have not given to you (ye Quraish!) and We had endowed them with (faculties of) hearing, seeing, heart and intellect: but of no profit to them were their (faculties of) hearing, sight, and heart and intellect, when they went on rejecting the Signs of Allah; and they were (completely) encircled by that which they used to mock at!

Shakir : And certainly We had established them in what We have not established you in, and We had given-- them ears and eyes and hearts, but neither their ears, nor their eyes, nor their hearts availed them aught, since they denied the communications of Allah, and that which they mocked encompassed them.

Dr. Ghali : And indeed We already established them in that wherein We have not established you; (Or: in case We have firmly established you, (you might be like them) and We made for them hearing, and beholdings, (i.e., eyesight (s) and heart-sights; yet in no way did their hearing, and their beholdings and their heart-sights avail them anything whatever, as they used to repudiate the signs of Allah; and whatever they used to mock at redounded on them.

Tafsir Jalalayn : And verily We had empowered them in ways in which We have not (in is either for negation or extra) empowered you, O people of Mecca, in the way of strength and means, and We had vested them with ears and eyes and hearts. But their ears and their eyes and their hearts did not avail them in any way (min shay’in: min is extra) since (idh, is operated by aghnā, ‘avail’, and imbued with the sense of [a particle introducing a] reason) they used to deny the signs of God, His clear proofs, and they were besieged by, there befell them, what they used to deride, of chastisement.

Tagalog : At katiyakan, ginawa Naming madali para sa sambayanan ni `Ad ang mga bagay upang maitatag nila nang ganap ang kanilang mga sarili rito sa kalupaan sa kaparaanan na hindi ipinagkaloob sa inyo, O kayong mga walang pananampalataya na mga Quraysh, at ginawan Namin sila ng kanilang mga pandinig upang sila ay makarinig, at mga paningin upang sila ay makakita, at mga puso upang sila ay makaintindi, subali’t ang mga ito ay kanilang ginamit sa ikamumuhi ng Allâh sa kanila, na kung kaya, ito ay hindi nakapagbigay ng anumang kapakinabangan sa kanila noong tinanggihan nila ang mga katibayan ng Allâh , at dumating sa kanila ang parusa na kanilang inaalipusta at ipinamamadali nila. Ito ay babala mula sa Allâh na Pinakadakila, na binabalaan ang mga walang pananampalataya.

46:27

Hassanor Alapa : Go sabnar a inantior Ami so makaliliot rkano a pd ko 1521 manga pagtaw ago phikliklid Ami (pizalinsalin Ami) so manga tanda ka kalokalo na makambasowi siran (ko kaparatiaya)

Muhsin Khan : And indeed We have destroyed towns (populations) round about you, and We have (repeatedly) shown (them) the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) in various ways that they might return (to the truth and believe in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism).

Sahih International : And We have already destroyed what surrounds you of [those] cities, and We have diversified the signs [or verses] that perhaps they might return [from disbelief].

Pickthall : And verily We have destroyed townships round about you, and displayed (for them) Our revelation, that haply they might return.

Yusuf Ali : We destroyed aforetime populations round about you; and We have shown the Signs in various ways, that they may turn (to Us).

Shakir : And certainly We destroyed the towns which are around you, and We repeat the communications that they might turn.

Dr. Ghali : And indeed We already caused whatever towns around you to perish; and We propounded the signs, that possibly they would return.

Tafsir Jalalayn : And We certainly destroyed the towns [that were] around you, that is, [We destroyed] their inhabitants, the likes of Thamūd, ‘Ād and the people of Lot, and We dispensed the signs, We repeated the clear proofs, so that perhaps they might return.

Tagalog : At katiyakan, winasak Namin ang mga bayan na nasa inyong kapaligiran, O kayong mga taga-Makkah na katulad ng bayan nina `Âd at Thamoud, at ginawa Namin ang mga ito na bayang iniwan (o nilisan) o wala nang naninirahan (o ‘ghost town) at nilinaw Namin sa kanila ang iba’t ibang uri ng mga katibayan at mga palatandaan; upang sila ay manumbalik mula sa kanilang di-paniniwala sa Allâh at sa Kanyang mga talata.

46:28
Hassanor Alapa : Na tabangi siran o siran oto a kinowa iran a salakaw ko Allāh a kapakarani a manga tuhan, ogaid na miadadas siran sii kiran, go gioto so kabokhagan iran ago so nganin a miaadn siran a pphangantangn iran

Muhsin Khan : Then why did those whom they had taken for aliha (gods) besides Allah, as a way of approach (to Allah) not help them? Nay, but they vanished completely from them (when there came the torment). And that was their lie, and their inventions which they had been inventing (before their destruction).

Sahih International : Then why did those they took besides Allah as deities by which to approach [Him] not aid them? But they had strayed from them. And that was their falsehood and what they were inventing.

Pickthall : Then why did those whom they had chosen for gods as a way of approach (unto Allah) not help them? Nay, but they did fail them utterly. And (all) that was their lie, and what they used to invent.

Yusuf Ali : Why then was no help forthcoming to them from those whom they worshipped as gods, besides Allah, as a means of access (to Allah)? Nay, they left them in the lurch: but that was their falsehood and their invention.

Shakir : Why did not then those help them whom they took for gods besides Allah to draw (them) nigh (to Him)? Nay! they were lost to them; and this was their lie and what they forged.

Dr. Ghali : Then had the ones whom they had taken to themselves as near-stationed (mediators), gods, apart from Allah, vindicated them? No indeed, (but) they erred away from them, and that was their falsehood and what they used to fabricate.

Tafsir Jalalayn : So why did they not help them, by averting from them the chastisement, those whom they had chosen besides God, that is to say, other than Him, as [a means of] nearness, through whom they may secure nearness to God, to be gods?, alongside Him, and these are the idols (the first object of ittakhadhū, ‘they had chosen’, is the omitted pronoun referred to by the relative clause [alladhīna, ‘those who …’], and it is hum, ‘they’; qurbānan, ‘nearness’, is the second [object], with ālihatan, ‘gods’, as its substitution). Nay, but they forsook them, when the chastisement came down [on them], and that, that is to say, [that] choosing of theirs of idols as gods as a means of nearness [to God], was their lie and what they used to invent — the lies they used to speak (mā, ‘what’, either relates to the verbal action [‘their lying’], or it indicates a relative clause with the referential pronoun omitted, this being fīhi, ‘about’).

Tagalog : Subali’t nakatulong ba sa kanila na mga winasak mula sa mga naunang sambayanan, ang kanilang mga diyus-diyosan na kanilang sinamba na kanilang kaparaanan na ginawa; upang sila ay mapalapit sa Allâh na kanilang ‘Rabb’ bilang pagtatambal; na inaakala nilang ito ay mamagitan sa kanila, o ang kanilang mga diyus-diyosan ay lubusang naglaho at hindi natugunan ang kanilang kahilingan at hindi sila naipagtanggol, at ito ang kanilang kamalian, at kinasanayan na pag-imbento sa pamamagitan ng pagsamba ng kanilang mga ginawang diyus-diyosan.

46:29
Hassanor Alapa : Go gowani a pakasangoran Ami ska (hay Mohammad) sa salompok a pd ko Jinn 1522 sa pphamakin’gn iran so Qur’ān (a pmbatiaan ka) na gowani a kamasaan iran (so kapmbatiaa on) na pitharo iran a trn kano, na gowani a mapos (matiya) na komiasoy siran ko pagtaw iran sa pphamarinta siran.

Muhsin Khan : And (remember) when We sent towards you (Muhammad SAW) Nafran (three to ten persons) of the jinns, (quietly) listening to the Quran, when they stood in the presence thereof, they said: "Listen in silence!" And when it was finished, they returned to their people, as warners.

Sahih International : And [mention, O Muhammad], when We directed to you a few of the jinn, listening to the Qur'an. And when they attended it, they said, "Listen quietly." And when it was concluded, they went back to their people as warners.

Pickthall : And when We inclined toward thee (Muhammad) certain of the jinn, who wished to hear the Qur'an and, when they were in its presence, said: Give ear! and, when it was finished, turned back to their people, warning.

Yusuf Ali : Behold, We turned towards thee a company of Jinns (quietly) listening to the Qur'an: when they stood in the presence thereof, they said, "Listen in silence!" When the (reading) was finished, they returned to their people, to warn (them of their sins).

Shakir : And when We turned towards you a party of the jinn who listened to the Quran; so when they came to it, they said: Be silent; then when it was finished, they turned back to their people warning (them).

Dr. Ghali : And (remember) as We turned about to you a batch of the jinn listening to the Qur'an; so, as soon as they were in its presence they said, "Hearken!" Then, as soon as it was accomplished, they turned back to their people, constantly warning.

Tafsir Jalalayn : And, mention, when We sent a company of jinn your way — the jinn of Nasībīn in Yemen, or the jinn of Nineveh, who were seven or nine, [and this was] while the Prophet (s) was leading the dawn prayer with some of his Companions at Batn Nakhla, as reported by the two Shaykhs [al-Bukhārī and Muslim] — to listen to the Qur’ān and, when they were in its presence, they said, that is, they said to one another: ‘Listen carefully!’, concentrate in order to hear it [carefully]. Then, when it was finished, [when] he was finished reciting it, they went back to their people to warn [them], to threaten their people with the chastisement [from God] if they do not believe — they had been Jews, but then become Muslims.

Tagalog : At ipaalaala mo, O Muhammad, noong ipinadala Namin sa iyo, ang grupo ng mga ‘Jinn’ na nakinig sila sa iyo ng Banal na Qur’ân, at nang sila ay dumalo, habang ang Sugo ng Allâh ay nagbabasa ng Qur’ân, sinabi nila sa isa’t isa: Huwag kayong maingay upang marinig ninyo ang Banal na Qur’ân, at nang matapos na ang Sugo ng Allâh sa kanyang pagbigkas ng Banal na Qur’ân, at naunawaan nila ito at naramdaman nila ito sa kanilang mga kalooban, sila ay bumalik sa kanilang sambayanan upang balaan at takutin sila mula sa galit ng Allâh kung sila ay hindi maniniwala sa Kanya (Allâh).

46:30
Hassanor Alapa : Sa pitharo iran a (manga Jinn) hay pagtaw ami mataan a mian’g ami a kitāb a initoron ko oriyan o Mūsā a babagrn iyan so miaonaan iyan a pthoro ko bnar ago sii ko lalan a mathito

Muhsin Khan : They said: "O our people! Verily! We have heard a Book (this Quran) sent down after Musa (Moses), confirming what came before it, it guides to the truth and to a Straight Path (i.e. Islam).

Sahih International : They said, "O our people, indeed we have heard a [recited] Book revealed after Moses confirming what was before it which guides to the truth and to a straight path.

Pickthall : They said: O our people! Lo! we have heard a scripture which hath been revealed after Moses, confirming that which was before it, guiding unto the truth and a right road.

Yusuf Ali : They said, "O our people! We have heard a Book revealed after Moses, confirming what came before it: it guides (men) to the Truth and to a Straight Path.

Shakir : They said: O our people! we have listened to a Book revealed after Musa verifying that which is before it, guiding to the truth and to a right path:

Dr. Ghali : They said" ‘O our people, surely we have heard a Book that was sent down even after Mûsa, (Moses) sincerely (verifying) what was before it, (Literally: between its two hands) guiding to the Truth and to a straight road.

Tafsir Jalalayn : They said, ‘O our people! Indeed we have heard a Book, namely, the Qur’ān, which has been revealed after Moses, confirming what was before it, what preceded it, such as the Torah. It guides to the truth, submission [to God] (islām), and to a straight way, that is, the way thereto [to Islam].

Tagalog : Kanilang sinabi: O aming sambayanan! Katiyakan, narinig namin ang Aklat na ipinahayag pagkatapos ni Mousã (as), na pinatutunayan nito ang mga naunang Aklat ng Allâh na Kanyang ipinahayag sa Kanyang mga Sugo, na naggagabay tungo sa katotohanan, at tungo sa Matuwid at Tamang Landas.

46:31
Hassanor Alapa : Hay pagtaw ami tarimaa niyo so panolon o Allāh ago paratiayaa niyo ka irila Iyan rkano so manga dosa niyo ago lindingn kano Niyan sa siksa a masakit

Muhsin Khan : O our people! Respond (with obedience) to Allah's Caller (i.e. Allah's Messenger Muhammad SAW), and believe in him (i.e. believe in that which Muhammad SAW has brought from Allah and follow him). He (Allah) will forgive you of your sins, and will save you from a painful torment (i.e. Hell-fire).

Sahih International : O our people, respond to the Messenger of Allah and believe in him; Allah will forgive for you your sins and protect you from a painful punishment.

Pickthall : O our people! respond to Allah's summoner and believe in Him. He will forgive you some of your sins and guard you from a painful doom.

Yusuf Ali : "O our people, hearken to the one who invites (you) to Allah, and believe in him: He will forgive you your faults, and deliver you from a Penalty Grievous.

Shakir : O our people! accept the Divine caller and believe in Him, He will forgive you of your faults and protect you from a painful punishment.

Dr. Ghali : O our people, answer the Caller of Allah, and believe in Him, (and) He will forgive you (some) of your guilty (deeds), and (offer) you neighborly (protection) from a painful torment.

Tafsir Jalalayn : O our people! Respond to God’s summoner, Muhammad (s), by embracing faith, and believe in him, and He, God, will forgive you some of your sins, because some of these [sins] are wrongs [done to others] and which [therefore] can only be forgiven after those wronged are reconciled — and shelter you from a painful chastisement.

Tagalog : O aming sambayanan! Tugunin ninyo ang Sugo ng Allâh na si Muhammad tungo sa kanyang iniaanyaya sa inyo, at paniwalaan ninyo siya sa kanyang dala-dala sa inyo na mensahe, upang patawarin kayo ng Allâh sa inyong mga kasalanan at iligtas kayo mula sa masidhing kaparusahan.

46:32
Hassanor Alapa : Na sa dn sa di tomarima ko panolon o Allāh na kna o ba phakakowa sa bagr ko lopa go da a rk iyan a salakaw Rkaniyan (a Allāh) a pd sa manga dokapila, siran oto na madadalm siran sa kadadag a mapayag

Muhsin Khan : And whosoever does not respond to Allah's Caller, he cannot escape on earth, and there will be no Auliya' (protectors) for him besides Allah (from Allah's Punishment). Those are in manifest error.

Sahih International : But he who does not respond to the Caller of Allah will not cause failure [to Him] upon earth, and he will not have besides Him any protectors. Those are in manifest error."

Pickthall : And whoso respondeth not to Allah's summoner he can nowise escape in the earth, and he hath no protecting friends instead of Him. Such are in error manifest.

Yusuf Ali : "If any does not hearken to the one who invites (us) to Allah, he cannot frustrate (Allah's Plan) on earth, and no protectors can he have besides Allah: such men (wander) in manifest error."

Shakir : And whoever does not accept the-Divine caller, he shall not escape in the earth and he shall not have guardians besides Him, these are in manifest error.

Dr. Ghali : And whoever does not answer the Caller of Allah, then he cannot be defiant to (Him) in the earth, and he has no constant patrons apart from Him; those are in evident error."

Tafsir Jalalayn : And whoever does not respond to God’s summoner cannot thwart God on earth, that is to say, he will not be able to thwart God by escaping from Him and eluding Him, and he, the one who does not respond, will not have, besides Him, that is, [besides] God, any protectors, any helpers to ward off the chastisement from him — those, who do not respond, are in manifest error’, plain and evident [error].

Tagalog : At ang sinumang hindi tumugon sa Sugo ng Allâh tungo sa kanyang paanyaya ay hindi niya magagapi ang Allâh dito sa kalupaan kung nais Niya siyang parusahan, at wala siyang anumang tagapangalaga bukod sa Allâh upang siya ay iligtas mula sa Kanyang parusa. Ang mga yaong katulad niya ay nasa malinaw na paglayo mula sa katotohanan.

46:33
Hassanor Alapa : Ba iran da mailay a mataan a so Allāh a so inadn Iyan so manga langit ago so lopa 1523 ago da kargni ko kiaadna Niyan kiran na khagaga Niyan a kaoyaga Niyan ko miamatay, nkayino di, a Skaniyan ko kalangowan a shayi na Gomagaos

Muhsin Khan : Do they not see that Allah, Who created the heavens and the earth, and was not wearied by their creation, is Able to give life to the dead? Yes, He surely is Able to do all things.

Sahih International : Do they not see that Allah , who created the heavens and earth and did not fail in their creation, is able to give life to the dead? Yes. Indeed, He is over all things competent.

Pickthall : Have they not seen that Allah, Who created the heavens and the earth and was not wearied by their creation, is Able to give life to the dead? Aye, He verily is Able to do all things.

Yusuf Ali : See they not that Allah, Who created the heavens and the earth, and never wearied with their creation, is able to give life to the dead? Yea, verily He has power over all things.

Shakir : Have they not considered that Allah, Who created the heavens and the earth and was not tired by their creation, is able to give life to the dead? Aye! He has surely power over all things.

Dr. Ghali : And have they not seen that Allah, Who created the heavens and the earth and did not falter by their creation, is (always) Determiner over giving life to the dead? Yes indeed, surely He is The Ever-Determiner of everything.

Tafsir Jalalayn : Have they not seen, [have they not] realised, that is, the deniers of resurrection, that God, Who created the heavens and the earth and [Who] was not wearied by their creation, [Who] did not fail therein, is able to give life to the dead? (bi-qādirin is the predicate of anna, ‘that’, the bi- having been added to it because the statement has the same force as [the construction]: a-laysa’Llāhu bi-qādirin, ‘Is God not able …?’). Yes, indeed, He is able to give life to the dead. Indeed He has is able to do all things.

Tagalog : Naging abala ba sila at hindi nila nabatid na ang Allâh na Siyang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan na wala Siyang pinaggayahan, at hindi naging mahirap at wala Siyang kapaguran sa paglikha Niya ng mga ito, ay Siya rin kung gayon ang tunay at ganap na may kakayahan na buhayin na mag-uli ang mga namatay na Kanyang nilikha noon sa unang pagkakataon? Walang pag-aalinlangan, ito ay napakadali para sa Allâh na Siyang ‘Qadeer’ – Ganap na Makapangyarihan na May Kakayahang gawin ang lahat ng bagay.

46:34
Hassanor Alapa : Sa gawii a ipalad so siran oto a manga kafir ko Naraka (na tharoon kiran a) ba di giai so bnar? Na tharoon iran 1524 a: Nkayino di! Ibt Kadnan ami ka bnar dn, na tharoon Iyan a tintimi niyo so siksa sabap ko kiaadn iyo a pzanka kano (gii kano khafir).

Muhsin Khan : And on the Day when those who disbelieve will be exposed to the Fire (it will be said to them): "Is this not the truth?" They will say: "Yes, By our Lord!" He will say: "Then taste the torment, because you used to disbelieve!"

Sahih International : And the Day those who disbelieved are exposed to the Fire [it will be said], "Is this not the truth?" They will say, "Yes, by our Lord." He will say, "Then taste the punishment because you used to disbelieve."

Pickthall : And on the day when those who disbelieve are exposed to the Fire (they will be asked): Is not this real? They will say: Yea, by our Lord. He will say: Then taste the doom for that ye disbelieved.

Yusuf Ali : And on the Day that the Unbelievers will be placed before the Fire, (they will be asked,) "Is this not the Truth?" they will say, "Yea, by our Lord!" (One will say:) "Then taste ye the Penalty, for that ye were wont to deny (Truth)!"

Shakir : And on the day when those who disbelieve shall be brought before the fire: Is it not true? They shall say: Aye! by our Lord! He will say: Then taste the punishment, because you disbelieved.

Dr. Ghali : And on the Day when the ones who disbelieved are set before the Fire, (it will be said), "Is not this (really) the Truth?" They will say, "Yes indeed, by our Lord!" He will say, "Then taste the torment for that you used to disbelieve!"

Tafsir Jalalayn : And on the day when those who disbelieve are exposed to the Fire, when they are being chastised in it, it will be said to them: ‘Is not this, chastisement, the truth?’ They will say, ‘Yes, by our Lord!’ He will say, ‘Then taste the chastisement for what you used to disbelieve [in]’.

Tagalog : Sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay ilalantad ang mga walang pananampalataya sa Impiyernong-Apoy upang parusahan, at sasabihin sa kanila: Hindi ba totoo ang parusang ito? Tutugunan sila, na kanilang sasabihin: Oo nga, katotohanan, O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! At sasabihin sa kanila: Lasapin ninyo ang parusa dahil sa inyong kinasanayan na pagtanggi at di-paniniwala sa daigdig.

46:35
Hassanor Alapa : Zabar ka (hay Mohammad) sa datar o kiazabar o khi manga rk ko tkhs 1525 (kathigr) a pd ko manga sogo’ sa di nka siran pnggagaann (ko katanai kiran o siksa) ka datar o ba siran na sa gawii a kasan-dngan iran so nganin a inithalad kiran a (siksa) na da siran matatap a rowar sa sakotika ko kadawndaw (gioto i kakhagdama iran on sa da siran mathay ko doniya) (giai so Qur’ān) a panampay, sa da a khaantior a rowar ko pagtaw a lominiyo ko agama.

Muhsin Khan : Therefore be patient (O Muhammad SAW) as did the Messengers of strong will and be in no haste about them (disbelievers).On the Day when they will see that (torment) with which they are promised (i.e. threatened, it will be) as if they had not stayed more than an hour in a single day. (O mankind! This Quran is sufficient as) a clear Message (or proclamation to save yourself from destruction). But shall any be destroyed except the people who are Al-Fasiqun (the rebellious, disobedient to Allah).

Sahih International : So be patient, [O Muhammad], as were those of determination among the messengers and do not be impatient for them. It will be - on the Day they see that which they are promised - as though they had not remained [in the world] except an hour of a day. [This is] notification. And will [any] be destroyed except the defiantly disobedient people?

Pickthall : Then have patience (O Muhammad) even as the stout of heart among the messengers (of old) had patience, and seek not to hasten on (the doom) for them. On the day when they see that which they are promised (it will seem to them) as though they had tarried but an hour of daylight. A clear message. Shall any be destroyed save evil-living folk?

Yusuf Ali : Therefore patiently persevere, as did (all) messengers of inflexible purpose; and be in no haste about the (Unbelievers). On the Day that they see the (Punishment) promised them, (it will be) as if they had not tarried more than an hour in a single day. (Thine but) to proclaim the Message: but shall any be destroyed except those who transgress?

Shakir : Therefore bear up patiently as did the messengers endowed with constancy bear up with patience and do not seek to hasten for them (their doom). On the day that they shall see what they are promised they shall be as if they had not tarried save an hour of the day. A sufficient exposition! Shall then any be destroyed save the transgressing people?

Dr. Ghali : So (endure) patiently, as the Messengers endowed with resolve (endured) patiently; and do not seek to hasten (the torment) for them; it will be as if, on the Day they see what they are promised, they had not lingered except for an hour of a (single) daytime. It is a proclamation! Then who will be caused to perish except the immoral people?

Tafsir Jalalayn : So endure [with patience], the harm done [to you] by your people, just as the resolute, those of constancy and [power of] endurance during hardships, from among the messengers endured [with patience], before you, so that you may be one of resolve [like them] (min [of mina’l-rusuli] is explicative, as all of them were men of resolve; but some say that this [particle min] is [actually] meant to be partitive, since excluded from their number are: Adam, on the basis of God’s saying, exalted be He: And We did not find in him any constancy [Q. 20:115]; and Jonah, on the basis of His words: And do not be like the One of the fish [Q. 68:48]). And do not seek to hasten [it] for them, for your people, the sending down of the chastisement on them. Some say that he [the Prophet] seemed [by this stage] to have become exasperated because of them and desired that chastisement be sent down on them, which is why he was enjoined to [exercise] patience and to refrain from hastening the chastisement [for them] — for it would befall them [eventually] without doubt. It shall seem for them, on the day when they see what they are promised, of chastisement in the Hereafter, given its long duration, as though they had tarried, in this world, by their reckoning, only an hour of a day. This Qur’ān is, a communication, a proclamation from God to you. So shall any be destroyed, that is to say, none [shall be destroyed] upon seeing the chastisement, but the immoral folk?, that is to say, the disbelieving [folk].

Tagalog : Tiisin mo, O Muhammad (saw), ang anumang mga pasakit na nangyari sa iyo mula sa iyong sambayanan na di-naniniwala sa iyo, na katulad ng pagtiis ng mga matatag na Sugo na nauna sa iyo – na sila ay si Nûh (as), si Ibrâhim (as), si Mousã (as) at si `Îsã (as) na ikaw ay kabilang sa kanila – at huwag mong madaliin ang parusa sa iyong sambayanan, dahil kapag ito ay nangyari at nakita nila ay para bagang sila ay hindi nanatili sa daigdig kundi isang oras lamang ng isang araw, na ito ay babala sa kanila at sa iba. At walang mapapahamak sa parusa ng Allâh maliban sa mga yaong mga tao na lumabag sa Kanyang kagustuhan at sa pagsunod sa Kanya.


Osayan

1503. Ilay anka so bandingan o al Muqattaāt ko Sūrah al Baqarah Osn. 7, a go so P.O.1.

1504. Lalayon phagalowin o Allāh so kiaadna niyan ko manga langit ago so lopa sa minggolalan sa bnar a kna o ba kasandagan ago da a bali niyan ka mataan a adn a hikmah on a maporo o miangadn, ago so kiaadna sankai a manga kaadn na pantag sa sakodo ko manosiya a skaniyan i piakalbi ko langowan a kaadn ka an iyan mapayag so rinayagan o simba ago so soasoat ko Allāh a Kadnan iyan, sa so manosiya na aya pankatan iyan ko kiaadn na skaniyan kon i daporan o doniya a amoran o liyaon, amay ka mabaloy skaniyan a Muslim a zasalimbotawan ko Allāh, sa kna o ba datar o sabot on o manga taw sa Greece a skaniyan dn so tuhan o doniya. Ogaid na skaniyan na pakandadatoon a adn a miakandatoon a so Allāh.

1505. Aya patot a zimbaan na so adn a miaadn iyan a phoon sa da, na so inadn na di patot o ba masimba o datar iyan a inadn ka khada so kaontol, samanan na miatankd a aya bo a patot a simbaan na so Allāh, ka kagia skaniyan i miangadn ko langowan a kaadn a da a makasasapari ko kadato iyan a salakaw a nganin, ka palaya dn inadn so salakaw ron.

1506. Gianan so btad o mushrik ago so sinimba niyan a salakaw ko Allāh a sii ko alongan a Qiyāmah na so sinimba niyan a katuhanan na ipthidawa iyan ago thaplisn iyan skaniyan a sominimba on sa khabaloy ron a ridoay niyan, sa palaya siran pagologn ko Naraka inonta bo so sinimba a di niyan kabaya a datar o Īsā ago so Uzayr a sinimba siran o pagtaw iran a di ran oto kabaya na pd siran ko phakalidasn o Allāh.

1507. Madakl a kakklima on o manga mushrik sa so Rasūlullāh [s.a.w] na piangantang iyan so Qur’ān a phoon sa katharo iyan, sa toos ko kabababal o akal iran a di ran zabotn so ongangn a mapia a kaoombawan iyan so manga katharo iran

1508. So kiatharoa niyan sa di niyan katawan i mapnggolawla on ago so pagtaw niyan, na pitharo o al Hassan al Basrī a sii oto ko kaoyagoyag iran ko doniya, ka sii ko alongan a maori na matatankd a skaniyan a Rasūlullāh [s.a.w] na sii ko Sorga ago so pharatiaya on ko pagtaw niyan, ogaid na sii ko doniya na di niyan katawan i okoran iyan on a mapnggolawla niyan, sa skaniyan na datar dn o btad o miangaoona a manga Nabī a khapakay a mabono skaniyan sa datar o kiabonoa ko sabaad kiran ago so salakaw roo. Sa gianan i madait a maana ankoto a ayat. So Ibn Abbās na pitharo iyan a tomioron ko oriyan ankoto a ayat so ayat a: “Ka an rka mirila o Allāh so nganin a miaona a pd sa dosa nka ago so miaori ron” sa gianan i tindg o Ikrimah ago so al Hassan a giankoto a ayat na miamansok o ayat a tomioron ko oriyan iyan, A so inaloy o Ibn Abbās, na gowani a tomoron ankoto a ayat a miakamansok on na pitharo iran a so mapia na sii rka hay Rasūlullāh [s.a.w] na antonaa i rk ami? Na initoron o Allāh so ayat a: “Ka an iyan misold so miamaratiaya a manga mama ago manga babay sa manga kasorgaan a pphamanoga ko kababaan iyan so manga lawas a ig”.

1509. Aya tindg iran na so mapia (so Qur’an ago so kananabii) na siran i taralbi ron a di so salakaw kiran gioto i sabap a inimbina iran o ino da toronn so kananabii ko barabangnsaan ko dowa a ingd. Ily anka so ayat a; 43:31.

1510. Tanto a inipannkat o Islām so kaslaa ko mbalaa loks sa piakalbi niyan so ina ko kilawann ko kaphiapiyai ron sabap sa skaniyan i katampar a malobay ago malmk a di so ama ago mala a romasay a minidawag iyan ko kiasiapa ko wata iyan ago so romasay niyan na sii ko kaito pn o wata a di niyan katatadman o ba on miarasay so ina iyan, sabap roo na siniap o Islam so kabnar o ina sa piakala iyan so kabnar iyan ko kasiapa on a di so ama.

1511. Giankanan a ayat na miakanggonanao sa aya minos a kaogat na nm olan sabap sa inaloy niyan a aya kaogat ago kambaromitan na tlopolo olan, na inaloy niyan ko isa a ayat ayat a so kapakasosowa ko wata na sii ko sold o dowa ragon (31:14) na so dowa ragon na dowa polo ago pat olan na lbatn ko tlo polo olan na aya mialamba on na nm olan a gioto so masa a kaogat ko kialbat on o masa a kambaromitan. Sa inikokom o manga Ulama ko Fiqhi a aya minos a masa ko kaogat a khapakay a maoyag on so ipmbawata na nm olan sabap sankoto a sabot a miakapoon sankoto a ayat.

1512. So kisampay ko omor a pat polo ragon na gioto i omor a kiakhasad o akal o manosiya sa miatarotop so sabot iyan ago so gdagda iyan, sa pianothol o al Mawsilī a miakapoon ko Uthmān Bin Affān a pitharo o Nabī [s.a.w] a: So oripn a Muslim na igira inisampay sa pat polo ragon na pakakhapan o Allāh so isipan iyan, na amay ka isampay sa nm polo ragon na irizki ron o Allāh so kapanarig sii rkaniyan, na amay ka isampay sa pito polo ragon na kababayaan skaniyan o manga taw ko langit, na amay ka isampay sa walo polo ragon na tatapn o Allāh so manga pipia a amal iyan na ponasn iyan so manga dosa niyan, na amay ka isampay sa siaw polo ragon na irila o Allāh so miaona ago so miaori a dosa niyan, ago pakasapaatn skaniyan o Allāh ko manga taw ko walay niyan (so pamiliya niyan) ago isorat sii ko langit a skaniyan na biyag o Allāh ko lopa iyan. (Piakambowat ska niyan o al Mawsilī, ago miapanothol sa salakaw a lapiat sii ko Musnad o Imām Ahmad).

1513. Gianan so thotolan ko isa a wata a barasopak sa loks iyan a inibala sankoto a wata a maonotn sa loks iyan a lalayon anan pkhaoma ko Qur’ān a gii niyan pakandayagaan so dowa a nganin ka an marayag a kapzabota on, sa so ayat na lankap ko apia antaon on a wata a barasopak sa loks iyan, adn a miangaaaloy a thotol misabap san ogaid na malobay so kiasanday niyan.

1514. Oman i galbk na adn a ipapantag on a balas iyan a domadait on, sa so marata na marata, na so mapia na mapia, sa makazosokoda so kala o galbk ago so kala o balas iyan ka pd anan sa kaontol o Allāh a da dn a plalimn iyan a kaadn sa timbang bo a kolpong.

1515. Aya ptharoon a fasiq na so taw a lominiyo ko manga tamana o Allāh, sa somosopak ko manga sogoan iyan, a di magiislam, sa siran na manga kafir siran.

1516. So Nabī na aya katharoa on na pagari niyan so pagtaw a siogoan on ka kagia mala so awid a akal iyan kiran ko kasabt iran ko siksa sa lawan ko panamar o pagari ko pagari niyan a thito. Gianan i sabap a lalayon phagalowin o Qur’an a so Nabi na pagari o pagtaw a siogoan on. Go marayag so thotolan ko Nabi tano gowani a khawafat a aya pkhagoraok iyan na so manga ummat iyan sa gii niyan kiran zanaan so sambayang o ba iran dadasa, sa miakanggonanao to sa so sambayang na pariala o galbk o manosiya sa andai kabinasa niyan na khabinasa so manga pd a galbk iyan. Go miaaloy anan ko hadith a aya paganay a pagisipn ko oripn na so sambayang iyan ko alongan a Qiyamah.

1517. So pagtaw o Ad na mababaling siran sa al Ahqāf gioto so kapalawan a ipamthad a mititinggay ko kilid a ragat a Yaman, bithowan sa al Ahqāf ka kagia mizikosiko a palaw a di mamantk so kititinggay niyan, a skaniyan dn i mimbaloy a patogina ankai a Sūrah.

1518. Isa a mala a awid a akal o langowan a mangompia (muslih-reformer) na kagia aya pkhioma iran a tindg na lalayon makasosopak ko kalalayaman a adat o pagtaw a pagompiaan, na aya kalilid na di ran pharatiayaan ka kagia khasopak iyan so kialayaman iran a adat a aya iran pkhababayaan, na datar dn oto so manga Nabī a siran i olowan o langowan a mangompia ko lopa, sa aya kalilid na pzankaan siran o pagtaw iran, sa gioto i kiapharo a makanggomaan siran sa Mu’jizah a btad a di kharaot a kirakira o pagtaw iran o ba iran kasayani, ka opama ka khagaga iran na di ran dn paratiayaan, sa roo miapayag so ptharoon a kandng’ga sa tindg sa oman i masa na adn a somosoat on a mu’jizah a aya on domadait, sa gioto i kiazosonan o manga kalakian mujizah o manga Nabi a iniayon o Allāh ko btad o pagtaw iran, sa lalayon a aya mu’jizah na so pkhasandngan o mata a kamamasaan, a aya bo a phakaparatiaya on na so taw a miakailay ron a makamamasa, ogaid na so kaposan a Mujizah a so Qur’ān na minggolalan sa akal a pamikiran a tatap sa dayon sa dayon, a palaya on makamamasa so pagtaw a pzampayan on, sa so pangrar iyan na tatap dn sa katatatap o Islam, na so Islam na tatap dn sa taman sa kaaadn o doniya. Sa manan na miatankd a so Islam na di dn khada ko liawaw o lopa mapia thimotimo so langowan a parinta a jahiliyyah sa kaphonasa iran ko Islam na di ran dn magaga, aya bo a khagaga iran na kharompisan iran so manga Muslim, ko sabaad a manga masa, sabap ko kalobay o paratiaya iran, ogaid na phakadaag siran bo sa kaposan, Insha Allāh.

1519. Aya katao iran ko gabon a siksa a phoon sa langit na oran a phakanggay kiran a gona, a gioto so siksa a da a imbagak iyan inonta a pagantiorn iyan, sa lalayon a aya kapphakaoma o siksa na sii ko katatala o manosiya a maliliwat sa di niyan mapipikir oba adn a phakaoma on a kabinasaan. Sii sankanan a ayat na bithowan iyan so gabon sa aridh ka kagia aya maana o aridh na so pphakaalang ko isa a shayi, na so gabon na pkhaalangan iyan so sinar o alongan sa di pamantk ko lopa igira miatago so gabon ko pagltan iran, sa so basa arab na ipmbtho niyan ko shayi so sipat iyan,

1520. So manga anggawta a inibgay o Allāh ko manosiya a pd sa kapakailay, kapakan’g, kapakabaw, kapamimikiran ago so salakaw ron na palaya dn oto adn a hikamh on Allāh a maporo a so kaosara on o manosiya ko ipthagompia niyan ko kibabatog iyan ago sii ko oriyan o kapakandod iyan ko Allāh, ogaid na so manosiya na phagosarn iyan ankai a manga anggawta sa salakaw a galbk a kna o ba so inadnan on, na sii sa alongan a maori na ipagiza on o anda niyan inosar so kaoyagoyag iyan ko doniya, go anda niyan toyotay a bago niyan, sa amay ka da niyan makhasankapan ko soasoat iyan ko Allāh na aya imbalas on o Allāh na so kakhatotong iyan ko apoy.

1521. Piakitokawan o Allāh ko manga taw sa Makkah a sabnar a inantior iyan so manga pagtaw a makallbt kiran sii sa katampar sa Yaman so pagtaw o Saba’ ago so Ād, ago so pagtaw o Thamūd sa katampar sa lalan sa Shām, ago gia ingd a Madyan sa katampar sa Gazzah, ago so ranaw o pagtaw o Lūt sa katampar sa Irāq, a palaya iran dn oto pzagadan ko gii ran kandalakaw ko lopa ko mlilibta kiran, na ino iran oto di khakowa a thoma ago lalangan sa mangongonotan siran ko panolon o Mohammad [s.a.w].

1522. Pianothol a miakapoon ko az Zubayr a giankoto a ayat na tomioron sa Nakhlah a so Rasūlullāh [s.a.w] na giizambayang sa waqto a Ishā’. Ilay anka so sabap a kiatoron ankanan a ayat ko osayan ko kiatoron o manga ayat ko kababaan o manga Sūrah.

1523. Gianan so kiaadna o Allāh ko manga langit ago so lopa ago so dalm iyan a da on kargni, sa piakitokawan iyan a da dn kargni ko kiapangadn iyan, sabap sa pitharo o manga Yahūdī ago so manga Nasrānī sa so Allāh ko kiapangadn iyan na diokawan na domikha ko kiadokawi ron, tanto a marata so pangantap iran ko Allāh a skaniyan so Gaos a Mabagr a di ndokawan ago di thorogn, a so torog na karina sa robas ago lopay a sipat anan o inadn a kna o ba ropaan o Miangadn.

1524. Amay ka madanga o manga kafir so Naraka na da dn a maptharo iran a sabto bo a solo sa makathapapay siran ogaid na da dn a bali o kathapapay sa masa oto, ka miarnding siran dn ko limo o Allāh sa da dn a ba kiran kaprilai ago di siran phangniyan sa kapanawbat iran. So kafir ko alongan a Qiyamah, na da dn a rk iyan a pd sa limo o Allāh ka tiankad o Allāh a da dn a iphangalimo iyan a manosiya a kafir ko alongan a Qiyamah, aya bo a makapmbagian ko limo o Allāh ko alongan a Qiyāmah na so taw a piaratiaya niyan so Allāh, sankai a doniya, na so sabaad kiran a miakandosa a da niyan matawbat ko doniya, na odi ron rilaan o Allāh so dosa niyan na khisiksa on ko naraka oriyan iyan na phakaliyo ron bo.

1525. Inisogo ko Rasūlullāh [s.a.w] a kazabar iyan sa datar o kiazabar o manga papantang ko manga sogo’ a siran so: Nūh, Ibrāhīm, Mūsā, Īsā, ago so Rasūlullāh [s.a.w] a siran i miakatang- gong sa mapnd a galbk a mangingindaw sa mala a kapantang ago kazabar, giankanan a manga Nabī na siran i manga ala i thkhs ko tindg iran ko kipndolonn iran ko Tawhīd a bithowan siran sa Ulul Azm (khimanga rk ko thkhs a mabagr). Ilay anka so ayat a, 46:35.