So Qur'an A Soti
القرْان الكَريْــم  
Sūrah Al Jāthiyah - [ 45 So Moomplak ] - سـورة الجاثيـة
( The Crouching - Ang Paninikluhod )

Pangnal ko Sūrah

Giai so ika nm a sūrah ko manga sūrah a maririnkit a miphoonan sa batang a Hā Mīm, sa so bandingan ko onayan a bitiara iran na ilay anka so Pangnal ko Sūrah 40.

So Pamotosan iyan: So patogina niyan a al Jāthiyah (so Moomplak) na miaaloy ko ayat a 28, a phagosayin iyan so onayan a pamikiran sankai a Sūrah. Sii sankai a kaoyagoyag, na minsan pn mapayag so manga tanda o Allāh ago so manga papata ko kapiaan iyan ago so limo iyan ko manosiya, na so manosiya na diadag iyan a ginawa niyan sa miawa ko paratiayaa mapia, sa piagizawizaw niyan so Bnar, ogaid na sii sa kaposan na phakaomplak siran ko manga lb i ran a tanda ko kapakadadapanas ago so kapakarondan ko masa a di siran dn phangniyan sa kapanawbat iran, ka miaipos dn so masa a kanggalbk ka gioto so masa a kakhowaa ko balas o galbk sii ko doniya.

Giankai a Sūrah na initoron sa Makkah, inonta so ayat a 14, ka tomioron sa Madīnah, aya bilangan o ayat iyan na 37, tomioron ko oriyan o Sūrah ad Dukhān.

بِســمِ اللهِ الرَّ حْـمَنِ الرَّحِيـــمِ
Sii sa Ingaran o Allah a Makalimoon a Masalinggagawn.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

45:1

Hassanor Alapa : Hā, Mīm,

Muhsin Khan : Ha-Mim. [These letters are one of the miracles of the Quran and none but Allah (Alone) knows their meanings].

Sahih International : Ha, Meem.

Pickthall : Ha. Mim.

Yusuf Ali : Ha-Mim.

Shakir : Ha Mim.

Dr. Ghali : Ha, Mim. (The are the names of letter of the Arabic alphabet, and only Allah knows their meaning here)

Tafsir Jalalayn : Hā mīm: God knows best what He means by these [letters].

Tagalog : Hâ-Mim – Ang mga titik na ito ng ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Sûratul Baqarah.’

45:2

Hassanor Alapa : (giai) so kinitoronn ko Kitab a phoon ko Allāh a Mabagr a Maongangn

Muhsin Khan : The revelation of the Book (this Quran) is from Allah, the All-Mighty, the All-Wise.

Sahih International : The revelation of the Book is from Allah , the Exalted in Might, the Wise.

Pickthall : The revelation of the Scripture is from Allah, the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : The revelation of the Book is from Allah the Exalted in Power, Full of Wisdom.

Shakir : The revelation of the Book is from Allah, the Mighty, the Wise.

Dr. Ghali : The successive sending down of the Book is from Allah, The Ever-Mighty, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : The revelation of the Book, the Qur’ān (tanzīlu’l-kitābi, the subject) is from God (mina’Llāhi, the predicate thereof) the Mighty, in His kingdom, the Wise, in His actions.

Tagalog : Ito ang Qur’ân na ibinaba mula sa Allâh na ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan, na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang pagpaparusa sa sinumang kumakalaban sa Kanya, na ‘Al-Hakeem’ – Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa sa Kanyang mga nilikha.

45:3

Hassanor Alapa : Mataan a kadadalman so manga langit ago so lopa sa manga tanda a pantag ko miamaratiaya

Muhsin Khan : Verily, in the heavens and the earth are signs for the believers.

Sahih International : Indeed, within the heavens and earth are signs for the believers.

Pickthall : Lo! in the heavens and the earth are portents for believers.

Yusuf Ali : Verily in the heavens and the earth, are Signs for those who believe.

Shakir : Most surely in the heavens and the earth there are signs for the believers.

Dr. Ghali : Surely in the heavens and the earth are indeed signs for the believers.

Tafsir Jalalayn : Truly in the heavens and the earth, that is to say, in their creation, there are signs, indicating the power of God and His Oneness, exalted be He, for believers.

Tagalog : Katiyakan, sa mga pitong kalangitan na kung saan doon nagmumula ang pagbababa ng ulan, at sa kalupaan na kung saan dito nagmumula ang mga nilikha, ay mga katibayan at palatandaan para sa mga mananampalataya.

45:4

Hassanor Alapa : Ago sii ko kiaadna rkano ago so nganin a inipayapat 1487 Iyan a pd sa pndola (a baraniawa) na manga tanda a pantag sa pagtaw a tomatankd

Muhsin Khan : And in your creation, and what He scattered (through the earth) of moving (living) creatures are signs for people who have Faith with certainty.

Sahih International : And in the creation of yourselves and what He disperses of moving creatures are signs for people who are certain [in faith].

Pickthall : And in your creation, and all the beasts that He scattereth in the earth, are portents for a folk whose faith is sure.

Yusuf Ali : And in the creation of yourselves and the fact that animals are scattered (through the earth), are Signs for those of assured Faith.

Shakir : And in your (own) creation and in what He spreads abroad of animals there are signs for a people that are sure;

Dr. Ghali : And in your creation, and (in every kind of) beast He disseminates are signs for a people who have certitude.

Tafsir Jalalayn : And in your creation, that is to say, and in the creation of every one of you from a sperm-drop, then a blood clot, then an embryo until it becomes a human being; and, [in] the creation of, what He has scattered, [what] He has dispersed throughout the earth, of animals — [dābba denotes] whatever treads on (yadubbu) the earth of [both] human beings and other [animals] — there are signs for a people who are certain, of the Resurrection;

Tagalog : At sa paglikha sa inyo, O kayong mga tao, at sa paglikha ng anumang kumakalat sa ibabaw ng kalupaan na mga gumagalaw (gumagapang o lumalakad) na mga nilikhang bagay ay mga palatandaan at katibayan sa mga taong tiyak sa kanilang paniniwala sa Allâh at sa Kanyang batas.

45:5
Hassanor Alapa : Go so giikapakazambi o kagagawii ago so kadawndaw ago so nganin a piakatoron o Allāh a phoon ko langit a pd sa rizki (a oran) a inioyag Iyan ko lopa ko oriyan o kapapatay niyan ago so kapkhaalinalin (o sambr) o ndo’ na manga tanda a pantag sa pagtaw a giimamimikiran

Muhsin Khan : And in the alternation of night and day, and the provision (rain) that Allah sends down from the sky, and revives therewith the earth after its death, and in the turning about of the winds (i.e. sometimes towards the east or north, and sometimes towards the south or west etc., sometimes bringing glad tidings of rain etc., and sometimes bringing the torment), are signs for a people who understand.

Sahih International : And [in] the alternation of night and day and [in] what Allah sends down from the sky of provision and gives life thereby to the earth after its lifelessness and [in His] directing of the winds are signs for a people who reason.

Pickthall : And the difference of night and day and the provision that Allah sendeth down from the sky and thereby quickeneth the earth after her death, and the ordering of the winds, are portents for a people who have sense.

Yusuf Ali : And in the alternation of Night and Day, and the fact that Allah sends down Sustenance from the sky, and revives therewith the earth after its death, and in the change of the winds,- are Signs for those that are wise.

Shakir : And (in) the variation of the night and the day, and (in) what Allah sends down of sustenance from the cloud, then gives life thereby to the earth after its death, and (in) the changing of the winds, there are signs for a people who understand.

Dr. Ghali : And (in) the differences (Or: alternation) between the night and the daytime, and whatever provision Allah sends down from the heaven, so He gives life therewith to the earth after its death, and the (constant) turning about of the winds, there are signs for a people who consider.

Tafsir Jalalayn : and, in, the alternation of night and day, their passing and their arrival, and what God sends down from the heaven [in the way] of provision, rain, for it constitutes a means of provision, with which He revives the earth after it is dead, and the circulation of the winds, its alternation between southerly and northerly, hot and cold, there are signs for a people who understand, proofs and therefore have faith.

Tagalog : At sa pagsasalit-salitan ng gabi at araw sa inyo, at sa pagpababa ng Allâh mula sa kalangitan ng ulan upang buhayin sa pamamagitan nito ang patay (tuyot) na kalupaan, at pagkatapos ito ay gagalaw sa pamamagitan ng pagsibol ng mga halamanan at mga pananim, at sa pagpabaha-bahagi ng hangin sa inyo mula sa lahat ng dako na ang pamamahagi nito ay kapaki-pakinabang sa inyo, ay walang pag-aalinlangang mga katibayan at palatandaan sa mga taong ginagamit ang kanilang kaisipan hinggil sa Allâh sa Kanyang mga katibayan at mga palatadaan.

45:6

Hassanor Alapa : Gioto na manga tanda o Allāh a pmbatiaan Ami skaniyan rka sa nggolalan sa bnar na antonaa dn i thotol ko oriyan o Allāh ago so manga tanda Iyan i pharatiayaan iran?

Muhsin Khan : These are the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, revelations, etc.) of Allah, which We recite to you (O Muhammad SAW) with truth. Then in which speech after Allah and His Ayat will they believe?

Sahih International : These are the verses of Allah which We recite to you in truth. Then in what statement after Allah and His verses will they believe?

Pickthall : These are the portents of Allah which We recite unto thee (Muhammad) with truth. Then in what fact, after Allah and His portents, will they believe?

Yusuf Ali : Such are the Signs of Allah, which We rehearse to thee in Truth; then in what exposition will they believe after (rejecting) Allah and His Signs?

Shakir : These are the communications of Allah which We recite to you with truth; then in what announcement would they believe after Allah and His communications?

Dr. Ghali : Those are the signs of Allah that We recite to you with the Truth. In which discourse then, after Allah and His signs, (will) they believe?

Tafsir Jalalayn : These, mentioned signs, are the signs of God, the proofs of His that indicate His Oneness, which We recite, relate, to you with truth (bi’l-haqqi is semantically connected to natlū, ‘We recite’). So in what [kind of] discourse then, after God, that is to say, [after] His discourse, namely, the Qur’ān, and His signs, His definitive arguments, will they, that is, the disbelievers of Mecca, believe? In other words: they will not believe [in anything] (a variant reading [for yu’minūna, ‘they believe’] has tu’minūna, ‘you believe’).

Tagalog : Itong mga talata at mga katibayan na binibigkas Namin sa iyo, O Muhammad, ay katotohanan, na kung kaya, ano pa ba ang salita pagkatapos ng salita ng Allâh at ang Kanyang mga talata at Kanyang mga katibayan na nagpapatunay ng Kanyang Kaisahan ang kanilang pinaniniwalaan at sinusunod?

45:7

Hassanor Alapa : So siksa a wayl na bagian a langowan a bokhag a baradosa 1488

Muhsin Khan : Woe to every sinful liar,

Sahih International : Woe to every sinful liar

Pickthall : Woe unto each sinful liar,

Yusuf Ali : Woe to each sinful dealer in Falsehoods:

Shakir : Woe to every sinful liar,

Dr. Ghali : Woe to every constantly vicious (and persistent) falsifier, .

Tafsir Jalalayn : Woe (waylun is an expression implying chastisement) to every sinful liar,

Tagalog : Kapighatian o kapahamakan at matinding pagkawasak sa sinumang maraming ginawang kasinungalingan at kasalanan.

45:8

Hassanor Alapa : A pkhan’g iyan so manga tanda o Allāh a pmbatiaan on oriyan iyan na domarkt a thatakabor sa datar oba niyan da man’g, na panothol inka skaniyan sa siksa a masakit

Muhsin Khan : Who hears the Verses of Allah (being) recited to him, yet persists with pride as if he heard them not. So announce to him a painful torment!

Sahih International : Who hears the verses of Allah recited to him, then persists arrogantly as if he had not heard them. So give him tidings of a painful punishment.

Pickthall : Who heareth the revelations of Allah recited unto him, and then continueth in pride as though he heard them not. Give him tidings of a painful doom.

Yusuf Ali : He hears the Signs of Allah rehearsed to him, yet is obstinate and lofty, as if he had not heard them: then announce to him a Penalty Grievous!

Shakir : Who hears the communications of Allah recited to him, then persists proudly as though he had not heard them; so announce to him a painful punishment.

Dr. Ghali : (Who) hears the signs (i.e. ayat, signs or verses) of Allah recited to him; thereafter he persists in waxing proud, as if he has not heard them; so give him the (good) tidings of a painful torment.

Tafsir Jalalayn : who hears the signs of God, the Qur’ān, being recited to him, then persists, in his disbelief, arrogantly, disdainful of faith, as if he had not heard them. So give him tidings of a painful chastisement.

Tagalog : Na naririnig niya ang mga talata ng Aklat ng Allâh na binibigkas sa kanya, pagkatapos ay patuloy pa rin siya sa kanyang di-paniniwala, pagmamataas sa kanyang sarili sa pamamagitan ng di-pagpapasailalim sa Allâh at sa Kanyang Sugo, na para bagang hindi niya narinig ang mga binibigkas na mga talata ng Allâh sa kanya. Kung gayon, ipamalita mo, O Muhammad, sa kanya na matindi ang kasinungalingan at kasalanan, ang masidhing kaparusahan sa Impiyernong-Apoy sa Araw ng Muling Pagkabuhay,

45:9

Hassanor Alapa : Go igira adn a kiatokawan iyan a shayi a pd ko manga tanda Ami na kowaan iyan a kasablawan, siran oto na adn a bagian iran a siksa a phamakadapanas.

Muhsin Khan : And when he learns something of Our Verses (this Quran), he makes them a jest. For such there will be a humiliating torment.

Sahih International : And when he knows anything of Our verses, he takes them in ridicule. Those will have a humiliating punishment.

Pickthall : And when he knoweth aught of Our revelations he maketh it a jest. For such there is a shameful doom.

Yusuf Ali : And when he learns something of Our Signs, he takes them in jest: for such there will be a humiliating Penalty.

Shakir : And when he comes to know of any of Our communications, he takes it for a jest; these it is that shall have abasing chastisement.

Dr. Ghali : And when he knows anything of Our signs, he takes them to himself in mockery; those will have a degrading torment.

Tafsir Jalalayn : And should he come to know anything of Our signs, namely, the Qur’ān, he takes them in mockery. For such, liars — there is a degrading chastisement.

Tagalog : At kapag nabatid niya na matindi ang kasinungalingan at kasalanan, ang anuman sa mga talata ng Allâh ay ituturing niya ito na may pangungutya at panlalait. Ang para sa kanila ay parusa na hahamak sa kanila at ipahihiya sila sa Araw ng Muling Pagkabuhay bilang kabayaran sa panlalait na kanilang ginawa sa Qur’ân.

45:10
Hassanor Alapa : Go sii ko hadapan iran so Naraka Jahannam sa da a khibgay kiran a gona o pizokat iran a mlk bo, go di pn so nganin a kinowa iran a salakaw ko Allāh a manga dokapila, sa adn a bagian iran a siksa a lbi a mala

Muhsin Khan : In front of them there is Hell, and that which they have earned will be of no profit to them, nor (will be of any profit to them) those whom they have taken as Auliya' (protectors, helpers, etc.) besides Allah. And theirs will be a great torment.

Sahih International : Before them is Hell, and what they had earned will not avail them at all nor what they had taken besides Allah as allies. And they will have a great punishment.

Pickthall : Beyond them there is hell, and that which they have earned will naught avail them, nor those whom they have chosen for protecting friends beside Allah. Theirs will be an awful doom.

Yusuf Ali : In front of them is Hell: and of no profit to them is anything they may have earned, nor any protectors they may have taken to themselves besides Allah: for them is a tremendous Penalty.

Shakir : Before them is hell, and there shall not avail them aught of what they earned, nor those whom they took for guardians besides Allah, and they shall have a grievous punishment.

Dr. Ghali : Beyond them (is) Hell; and whatever they have earned will not avail them anything, nor (avail) the ones they take to themselves as constant patrons apart from Allah; and they will have a tremendous torment.

Tafsir Jalalayn : Beyond them, that is to say, ahead of them — because they are [still] in this world — is Hell, and that which they have earned, of wealth and deeds, will not avail them in any way, nor those whom they took besides God, that is, idols, as patrons. And for them there will be a great chastisement.

Tagalog : Sa harapan nila na mga nanlalait sa Banal na Qur’ân ay Impiyerno, at wala silang pakinabang sa anumang nakamtan nila na kayamanan at anak, at ganoon din sa kanilang mga diyus-diyosan na sinamba bukod sa Allâh na itinuring nilang mga tagapangalagang kaibigan, at para sa kanila ang matindi at masidhing kaparusahan.

45:11

Hassanor Alapa : Giai na toroan, na so siran oto a sianka iran so manga tanda o Kadnan iran na adn a bagian iran a siksa a pd sa mapitl a masakit

Muhsin Khan : This (Quran) is a guidance. And those who disbelieve in the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of their Lord, for them there is a painful torment of Rijz (a severe kind of punishment).

Sahih International : This [Qur'an] is guidance. And those who have disbelieved in the verses of their Lord will have a painful punishment of foul nature.

Pickthall : This is guidance. And those who disbelieve the revelations of their Lord, for them there is a painful doom of wrath.

Yusuf Ali : This is (true) Guidance and for those who reject the Signs of their Lord, is a grievous Penalty of abomination.

Shakir : This is guidance; and (as for) those who disbelieve in the communications of their Lord, they shall have a painful punishment on account of uncleanness.

Dr. Ghali : This is guidance; and the ones who have disbelieved in the signs of their Lord will have a painful torment of chastisement.

Tafsir Jalalayn : This, that is, the Qur’ān, is a guidance, from error; and those who disbelieve in the signs of their Lord, for them there will be a torture, a lot, of a painful, an excruciating, chastisement.

Tagalog : Itong Qur’ân na ipinahayag sa iyo, O Muhammad, ay gabay mula sa pagkaligaw, at katibayan para sa katotohanan, na nagpapatnubay tungo sa Matuwid na Landas sa sinumang susunod at gagawa ng mga ipinag-utos nito, at ang mga yaong binalewala nila ang anumang nasa loob ng Banal na Qur’ân na mga katibayan na nagpapatunay sa katotohanan at hindi nila pinaniniwalaan, ang para sa kanila ay parusa na pinakamasamang parusa at masidhi sa Araw ng Muling Pagkabuhay.

45:12

Hassanor Alapa : So Allāh a so inipananding Iyan rkano so ragat ka an on makaladlad so padaw sa sogoan Iyan ago kagia an kano makaploloba ko pd ko kalbihan Iyan ago an kano makapanalamat

Muhsin Khan : Allah it is He Who has subjected to you the sea, that ships may sail through it by His Command, and that you may seek of His Bounty, and that you may be thankful,

Sahih International : It is Allah who subjected to you the sea so that ships may sail upon it by His command and that you may seek of His bounty; and perhaps you will be grateful.

Pickthall : Allah it is Who hath made the sea of service unto you that the ships may run thereon by His command, and that ye may seek of His bounty, and that haply ye may be thankful;

Yusuf Ali : It is Allah Who has subjected the sea to you, that ships may sail through it by His command, that ye may seek of his Bounty, and that ye may be grateful.

Shakir : Allah is He Who made subservient to you the sea that the ships may run therein by His command, and that you may seek of His grace, and that you may give thanks.

Dr. Ghali : Allah is He Who has subjected to you the sea that the ships may run in it at His Command, and that you may seek of His Grace, and that possibly you would thank (Him)

Tafsir Jalalayn : God it is Who disposed for you the sea so that the ships may sail upon it by His command, by His permission, and that you may seek, that you may request, by way of trade, of His bounty, and that perhaps you may give thanks.

Tagalog : Ang Allâh ay Siyang lumikha ng karagatan para sa inyong kapakinabangan; upang maglayag ang mga sasakyang pandagat dito sa pamamagitan ng Kanyang kagustuhan, at upang makamtan ninyo mula sa Kanyang kagandahang-loob ang inyong mga mithiin na iba’t ibang uri ng kalakal at pagkakakitaan, nang sa gayon ay tatanaw kayo ng utang na loob sa Allâh na inyong Tagapaglikha sa paglikha Niya nito para sa inyong kapakinabangan, at sambahin ninyo Siya nang bukod-tangi, at sundin ninyo Siya sa anumang ipinag-uutos Niya sa inyo at sa ipinagbabawal Niya sa inyo,

45:13
Hassanor Alapa : Go inipananding Iyan rkano so nganin a madadalm ko 1489 manga langit ago so lopa langon a phoon On, mataan a kadadal-man oto sa manga tanda a pantag sa pagtaw a giimamimikiran

Muhsin Khan : And has subjected to you all that is in the heavens and all that is in the earth; it is all as a favour and kindness from Him. Verily, in it are signs for a people who think deeply.

Sahih International : And He has subjected to you whatever is in the heavens and whatever is on the earth - all from Him. Indeed in that are signs for a people who give thought.

Pickthall : And hath made of service unto you whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth; it is all from Him. Lo! herein verily are portents for a people who reflect.

Yusuf Ali : And He has subjected to you, as from Him, all that is in the heavens and on earth: Behold, in that are Signs indeed for those who reflect.

Shakir : And He has made subservient to you whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth, all, from Himself; most surely there are signs in this for a people who reflect.

Dr. Ghali : And He has subjected to you whatever is in the heavens and whatever is in the earth, all together from Him. Surely in that are signs for a people who meditate.

Tafsir Jalalayn : And He has disposed for you whatever is in the heavens, of sun, moon, stars, water and otherwise, and whatever is in the earth, of animals, trees, vegetation, rivers and otherwise, that is to say, He created [all] that for your benefit, all (jamī‘an is for emphasis) being from Him (minhu is a circumstantial qualifier, that is to say, He has disposed them as something from Him, exalted be He). Surely in that there are signs for a people who reflect, on them and therefore believe.

Tagalog : At nilikha Niya para sa inyong kapakinabangan ang lahat ng mga nasa kalangitan: ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat ng nasa kalupaan na mga gumagapang (o lumalakad), mga puno, mga sasakyang pantubig at iba pa, para sa inyong mga kapakinabangan.

Ang lahat ng ito ay mga biyaya na ipinagkaloob Niya sa inyo mula sa Allâh na Bukod-Tangi, at pinili kayo sa pagbibigay ng kagandahang-loob na ito, na kung kaya, sambahin ninyo Siya at huwag kayong magturing ng anumang katambal sa pagsamba sa Kanya. Katiyakan, sa anumang nilikha ng Allâh para sa inyong kapakinabangan ay mga palatandaan at katibayan na nagpapatunay sa Kanyang Kaisahan para sa mga taong nag-iisip at pinag-aaralan ang mga talata ng Allâh at mga katibayan at mga palatandaan, nang sa gayon ay magiging aral ito sa kanila.

45:14
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) ko siran oto a miamaratiaya a napi 1490 iran so siran oto a di ran aarapn so manga gawii o Allāh (so manga siksa Iyan) ka an Iyan kabalasi a pagtaw ko nganin a gii ran panokatn

Muhsin Khan : Say (O Muhammad SAW) to the believers to forgive those who (harm them and) hope not for the Days of Allah (i.e. His Recompense), that He may recompense people according to what they have earned (i.e. to punish these disbelievers, who harm the believers).

Sahih International : Say, [O Muhammad], to those who have believed that they [should] forgive those who expect not the days of Allah so that He may recompense a people for what they used to earn.

Pickthall : Tell those who believe to forgive those who hope not for the days of Allah; in order that He may requite folk what they used to earn.

Yusuf Ali : Tell those who believe, to forgive those who do not look forward to the Days of Allah: It is for Him to recompense (for good or ill) each People according to what they have earned.

Shakir : Say to those who believe (that) they forgive those who do not fear the days of Allah that He may reward a people for what they earn.

Dr. Ghali : Say to the ones who have believed that they forgive the ones who do not hope for the Days of Allah, that He may recompense a people for what they used to earn.

Tafsir Jalalayn : Tell those who believe to forgive those who do not anticipate, [those who do not] fear, the days of God, the events which He precipitates, that is to say, forgive the disbelievers the harm which they have caused you — this was before the command to struggle against them [had been revealed] — that He, God, may requite (a variant reading [for li-yajziya] has li-najziya, ‘that We may requite’) a people for what they used to earn, when they used to forgive disbelievers the harm which they did.

Tagalog : Sabihin mo, O Muhammad, sa mga yaong naniwala sa Allâh at sumunod sa Kanyang Sugo, na magpatawad sila, at pabayaan na nila ang mga yaong hindi naghahangad ng gantimpala ng Allâh , at hindi natatakot sa kaparusahan ng Allâh kapag ang mga ito ay nakagawa ng anumang pagpapahirap, pasakit at hindi kanais-nais na gawain sa mga mananampalataya sa Allâh; dahil ang Allâh ang magtutumbas sa kanila na mga sumamba ng iba bukod sa Kanya, sa kanilang nagawa sa daigdig na kasalanan at mga pagpapahirap sa mga mananampalataya.

45:15

Hassanor Alapa : Sa taw a nggalbk sa mapia na rk o ginawa niyan, na sa 1491 taw a mratarata na patoray ron (so siksa iyan) oriyan iyan na sii ko Kadnan iyo na Ron kano Ron phakandod. 1491

Muhsin Khan : Whosoever does a good deed, it is for his ownself, and whosoever does evil, it is against (his ownself). Then to your Lord you will be made to return.

Sahih International : Whoever does a good deed - it is for himself; and whoever does evil - it is against the self. Then to your Lord you will be returned.

Pickthall : Whoso doeth right, it is for his soul, and whoso doeth wrong, it is against it. And afterward unto your Lord ye will be brought back.

Yusuf Ali : If any one does a righteous deed, it ensures to the benefit of his own soul; if he does evil, it works against (his own soul). In the end will ye (all) be brought back to your Lord.

Shakir : Whoever does good, it is for his own soul, and whoever does evil, it is against himself; then you shall be brought back to your-- Lord.

Dr. Ghali : Whoever does righteousness, then it is for his self; and whoever does odious (deeds), then it is against it; (i.e., the self) thereafter to your Lord you will be returned.

Tafsir Jalalayn : Whoever acts righteously, it is for [the benefit of] his own soul, that he acts [so], and whoever does evil, it is to the detriment thereof, that he has done evil; then to your Lord you will be returned, [with your Lord] you shall end up, whereupon He will requite the one of righteous deeds and the evildoer.

Tagalog : Sinuman ang gagawa mula sa mga alipin ng Allâh ng pagsunod sa Kanya ay para rin lamang sa kanyang sarili ang kapakinabangan ng kanyang gawain, at sino naman ang gumawa ng kasamaan sa daigdig na paglabag sa Allâh ay hinamak niya at ito ay laban lamang sa kanyang sarili. Pagkatapos katiyakan, O kayong mga tao, ay tutungo sa Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha pagkatapos ng inyong kamatayan, at tutumbasan Niya ang mabuti na kanyang nagawa ng kabutihan at ang masama ng kasamaan.

45:16
Hassanor Alapa : Go sabnar a inibgay Ami ko Banū Isrāīl so kitab ago so kakokom (kadato) ago so kananabii ago rinizkian Ami siran sa pd ko manga pipia ago piakalbi Ami Siran ko manga kaadn (ko masa iran)

Muhsin Khan : And indeed We gave the Children of Israel the Scripture, and the understanding of the Scripture and its laws, and the Prophethood; and provided them with good things, and preferred them above the 'Alamin (mankind and jinns) (of their time, during that period),

Sahih International : And We did certainly give the Children of Israel the Scripture and judgement and prophethood, and We provided them with good things and preferred them over the worlds.

Pickthall : And verily we gave the Children of Israel the Scripture and the Command and the Prophethood, and provided them with good things and favoured them above (all) peoples;

Yusuf Ali : We did aforetime grant to the Children of Israel the Book the Power of Command, and Prophethood; We gave them, for Sustenance, things good and pure; and We favoured them above the nations.

Shakir : And certainly We gave the Book and the wisdom and the prophecy to the children of Israel, and We gave them of the goodly things, and We made them excel the nations.

Dr. Ghali : And indeed We already brought the Seeds (Or: sons) of Israel) the Book, and the Judgment, and the Prophethood, and We provided them with good things, and We graced them over the worlds.

Tafsir Jalalayn : And verily We gave the Children of Israel the Scripture, the Torah, and [the means of] judgement, therewith between people, and prophethood, for Moses and Aaron among them, and We provided them with the good things, the lawful things, such as manna and quails, and We favoured them above [all] worlds, the worlds of their time, [that is, above all other] rational beings.

Tagalog : At katiyakan, ipinagkaloob Namin sa mga angkan ni Isrâ`il ang ‘Tawrah’ at ang ‘Injeel’ at inutusan sila na ito ay kanilang ipatutupad, at ginawa Namin na karamihan sa mga Propeta ay nagmula sa lahi ni Ibrâhim at ipinadala rin sa kanila, at pinagkalooban Namin sila ng mga mabubuting kabuhayan, mga pagkain at mga bunga, at higit na mas pinili Namin sila kaysa sa ibang mga tao sa kanilang kapanahunan.

45:17
Hassanor Alapa : Ago inibgay Ami kiran so manga ririnayag a pd ko btad na da siran maoparik inonta ko oriyan o kiaomaa kiran o katao sa pamaba ko ltlt iran, mataan a so Kadnan ka na khokomn Iyan so lt iran ko alongan a Qiyamah ko nganin a miaadn siran a masosobag siran on

Muhsin Khan : And gave them clear proofs in matters [by revealing to them the Taurat (Torah)]. And they differed not until after the knowledge came to them, through envy among themselves. Verily, Your Lord will judge between them on the Day of Resurrection about that wherein they used to differ.

Sahih International : And We gave them clear proofs of the matter [of religion]. And they did not differ except after knowledge had come to them - out of jealous animosity between themselves. Indeed, your Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that over which they used to differ.

Pickthall : And gave them plain commandments. And they differed not until after the knowledge came unto them, through rivalry among themselves. Lo! thy Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they used to differ.

Yusuf Ali : And We granted them Clear Signs in affairs (of Religion): it was only after knowledge had been granted to them that they fell into schisms, through insolent envy among themselves. Verily thy Lord will judge between them on the Day of Judgment as to those matters in which they set up differences.

Shakir : And We gave them clear arguments in the affair, but they did not differ until after knowledge had come to them out of envy among themselves; surely your -Lord will judge between them on the day of resurrection concerning that wherein they differed.

Dr. Ghali : And We brought them supreme evidence (s) of the Command; so in no way did they differ among themselves except even after the knowledge had come to them, (they) being inequitable among themselves. Surely your Lord will decree between them on the Day of the Resurrection concerning that wherein they used to differ.

Tafsir Jalalayn : And We gave them clear illustrations of the commandment, the commandment of religion, in the way of what is lawful or unlawful, and the Mission of Muhammad (s), upon whom be the most excellent blessings and peace. And they did not differ, regarding his Mission, except after the knowledge had come to them, out of rivalry among themselves, that is to say, because of some rivalry that came about among them, out of envy of him. Surely your Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that in which they used to differ.

Tagalog : At ipinagkaloob Namin sa mga angkan ni Isrâ`il ang mga malilinaw na batas sa pagpapahintulot at pagbabawal, at mga palatandaan na nagpapatunay sa pagitan ng tama at kamalian, at hindi sila nagkasalungatan maliban na lamang noong pagkatapos nang dumating sa kanila ang kaalaman, at naitatag ang katibayan laban sa kanila, at nagawa nila ang ganitong kadahilanan dahil sa inggit at pagmamalabis nila sa isa’t isa; sa paghahangad ng posisyon at pamumuno.

Katiyakan, ang Allâh na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad, ang huhukom sa pagitan ng mga nagkasalungatan mula sa angkan ni Isrâ`il sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa anuman na hindi nila pinagkasunduan sa dagidig. Ang talatang ito ay babala sa sambayanan na ito sa paggaya nila sa paglabag ng angkan ni Isrâ`il.

45:18

Hassanor Alapa : Oriyan iyan na inadnan Ami ska (hay Mohammad) sa okit (bitikan) 1492 a pd ko btad na onot inka skaniyan sa oba nka onoti so manga baya a ginawa o siran oto a da a katawan iran

Muhsin Khan : Then We have put you (O Muhammad SAW) on a plain way of (Our) commandment [like the one which We commanded Our Messengers before you (i.e. legal ways and laws of the Islamic Monotheism)]. So follow you that (Islamic Monotheism and its laws), and follow not the desires of those who know not. [Tafsir At-Tabari Vol. 25, Page 146].

Sahih International : Then We put you, [O Muhammad], on an ordained way concerning the matter [of religion]; so follow it and do not follow the inclinations of those who do not know.

Pickthall : And now have We set thee (O Muhammad) on a clear road of (Our) commandment; so follow it, and follow not the whims of those who know not.

Yusuf Ali : Then We put thee on the (right) Way of Religion: so follow thou that (Way), and follow not the desires of those who know not.

Shakir : Then We have made you follow a course in the affair, therefore follow it, and do not follow the low desires of those who do not know.

Dr. Ghali : Thereafter We have made you upon a Law of the Command; (i.e., a religion from our command to Jibril (Gabriel) so follow it closely, and do not ever follow the prejudices of the ones who do not know.

Tafsir Jalalayn : Then We set you, O Muhammad (s), upon a [clear] course, [a clear] way, of the commandment, the commandment of religion; so follow it, and do not follow the desires of those who do not know, in worshipping other than God.

Tagalog : Pagkatapos ay ginawa ka Namin, O Muhammad, na nasa malinaw na alituntunin ng ‘Deen’ (o Relihiyon), na kung kaya, sundin mo ang batas na itinala Namin sa iyo, at huwag mong sundin ang kagustuhan ng mga mangmang na walang alam sa batas ng Allâh at hindi gumagawa ng tama at hindi sumusunod sa katotohanan. Sa talatang ito ang katibayan sa pagbubuo ng ‘Deen’ na ito at pag-uutos sa pagpapasailalim sa batas na ito, paglayo sa kagustuhan ng mga hindi naniniwala sa Allâh .

45:19
Hassanor Alapa : Ka mataan a siran na da a khibgay ran rka a gona phoon ko Allāh a mlk bo, mataan a so manga pananakoto na so sabaad kiran na manga dokapila o sabagi, na so Allāh i dokapila o miamananggila

Muhsin Khan : Verily, they can avail you nothing against Allah (if He wants to punish you). Verily, the Zalimun (polytheists, wrong-doers, etc.) are Auliya' (protectors, helpers, etc.) to one another, but Allah is the Wali (Helper, Protector, etc.) of the Muttaqun (pious - see V.2:2).

Sahih International : Indeed, they will never avail you against Allah at all. And indeed, the wrongdoers are allies of one another; but Allah is the protector of the righteous.

Pickthall : Lo! they can avail thee naught against Allah. And lo! as for the wrong-doers, some of them are friends of others; and Allah is the Friend of those who ward off (evil).

Yusuf Ali : They will be of no use to thee in the sight of Allah: it is only Wrong-doers (that stand as) protectors, one to another: but Allah is the Protector of the Righteous.

Shakir : Surely they shall not avail you in the least against Allah; and surely the unjust are friends of each other, and Allah is the guardian of those who guard (against evil).

Dr. Ghali : Surely they will never avail you anything against Allah; and surely (some) of the unjust are patrons one of the other; (Literally: are patrons of some (others) and Allah is the Ever-Patronizing Patron of the pious.

Tafsir Jalalayn : Assuredly they will not avail, they [will not] protect, you in any way against God, against His chastisement. And assuredly the wrongdoers, the disbelievers, are allies of one another; but God is the ally [only] of the God-fearing.

Tagalog : Katiyakan, sila na sumasamba ng iba bukod sa Allâh na lumikha sa kanila, na inaanyayahan ka nila na sumunod sa kanilang kagustuhan, kailanman ay hindi ka nila maililigtas, O Muhammad, sa anumang parusa ng Allâh kung susundin mo ang kanilang kagustuhan, at katiyakang ang mga masasama na lumampas sa hangganan na itinakda ng Allâh , na mga mapagkunwari, mga Hudyo at iba pa ay nagtutulungan sila sa isa’t isa laban sa mga naniwala sa Allâh at sa mga sumusunod sa Kanya, subali’t ang Allâh ay Tagapangalaga na Siyang tutulong sa mga may ‘Taqwâ’ – may takot sa kanilang Tagapaglikha – sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal.

45:20

Hassanor Alapa : Giai na manga toroan ko manga taw a go gonanao ago limo a pantag sa pagtaw a tomatankd

Muhsin Khan : This (Quran) is a clear insight and evidence for mankind, and a guidance and a mercy for people who have Faith with certainty.

Sahih International : This [Qur'an] is enlightenment for mankind and guidance and mercy for a people who are certain [in faith].

Pickthall : This is clear indication for mankind, and a guidance and a mercy for a folk whose faith is sure.

Yusuf Ali : These are clear evidences to men and a Guidance and Mercy to those of assured Faith.

Shakir : These are clear proofs for men, and a guidance and a mercy for a people who are sure.

Dr. Ghali : This (presents) demonstrations for mankind, and a guidance, and a mercy for a people who have certitude.

Tafsir Jalalayn : This, Qur’ān, is [a set of] insights for mankind, guideposts with which they can discern [God’s] rulings and legal proscriptions, and guidance and mercy for a people who have certainty, with regard to the [truth of the] Resurrection.

Tagalog : Itong Banal na Qur’ân na ipinahayag sa iyo, O Muhammad, ay malinaw na kapaliwanagan at katibayan sa sangkatauhan ng katotohanan mula sa kamalian, at matututunan nila na mga may tiyak na paniniwala sa katotohanang (Banal na Qur’ân) ito ang Daan ng Patnubay, Gabay at Awa, na walang pag-aainlangang ito ay ipinahayag mula sa Allâh na ganap na Makapangyarihan at ganap na Maalam.

45:21
Hassanor Alapa : Ba iisipa o siran oto a minggolawla sa manga dosa a kabaloy Ami kiran a datar 1493 o siran oto a miamara-tiaya ago minggalbk sa manga pipia sa mlagid so kaoyagoyag Iran ago so kapapatay ran, sayana a marata so ipkhokom iran.

Muhsin Khan : Or do those who earn evil deeds think that We shall hold them equal with those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, in their present life and after their death? Worst is the judgement that they make.

Sahih International : Or do those who commit evils think We will make them like those who have believed and done righteous deeds - [make them] equal in their life and their death? Evil is that which they judge.

Pickthall : Or do those who commit ill-deeds suppose that We shall make them as those who believe and do good works, the same in life and death? Bad is their judgment!

Yusuf Ali : What! Do those who seek after evil ways think that We shall hold them equal with those who believe and do righteous deeds,- that equal will be their life and their death? Ill is the judgment that they make.

Shakir : Nay! do those who have wrought evil deeds think that We will make them like those who believe and do good-- that their life and their death shall be equal? Evil it is that they judge.

Dr. Ghali : Or even do the ones who keep indulging in odious deeds reckon that We will make them as the ones who have believed and done deeds of righteousness, (and) equal (will be) their living and their dying? How odious is (the way) they judge!

Tafsir Jalalayn : Or (am has the significance of the [rhetorical] hamza of denial) do those who have perpetrated evil acts, [such as] disbelief and disobedience, suppose that We shall treat them as those who believe and perform righteous deeds, equally (sawā’an is the predicate) in their life and in their death? (mahyāhum wa-mamātuhum, [this clause] constitutes the subject and a supplement; the sentence [itself] is a substitution for the kāf [of ka’lladhīna, ‘as those’], and both [suffixed] pronouns [-hum] refer to the disbelievers). The meaning is: do they suppose that in the Hereafter We will assign them [a] good [fate] like believers, [that they will enjoy] a life of plenty, one equal to their life in this world, as when they said to the believers: ‘Surely if we were to be resurrected, we will be given the same good things that you will be given!’ God, exalted be He, says, in accordance with His denial [implicit] in the [rhetorical interrogative] hamza: How evil is that judgement which they make! In other words, it will not be so, for in the Hereafter they will be [suffering] in the chastisement, in contrast to their lives in this world; the believers, on the other hand, will be [delighting] in the Reward in the Hereafter because of their righteous deeds in this world, such as [their observance of] prayers, [their] alms-giving, fasting and otherwise (the mā, ‘that … which’, relates to the verbal action, that is to say, ba’isa hukman hukmuhum hādhā, ‘awful as a judgement is this judgement of theirs’).

Tagalog : Subali’t iniisip ba ng mga gumawa ng kasalanan, at di-naniwala sa mga Sugo ng Allâh, at lumabag sa kagustuhan ng Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at sumamba ng iba, na ipapantay Namin sila sa mga yaong naniwala sa Allâh at naniwala sa Kanyang mga Sugo na gumawa ng mga kabutihan, at naging taos-puso sila sa pagsamba sa Kanya at wala nang iba, na gagawin ba Namin silang magkakaparehas dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay? Napakasama ng kanilang ginawang paghatol sa pamamagitan ng pagpantay nila sa mga masasama at mabubuti sa Kabilang-Buhay.

45:22
Hassanor Alapa : Go inadn o Allāh so manga langit ago so lopa sa nggolalan sa bnar ago an kabalasi a langowan a ginawa ko nganin a pizokat iyan a di siran dn khalalim

Muhsin Khan : And Allah has created the heavens and the earth with truth, in order that each person may be recompensed what he has earned, and they will not be wronged.

Sahih International : And Allah created the heavens and earth in truth and so that every soul may be recompensed for what it has earned, and they will not be wronged.

Pickthall : And Allah hath created the heavens and the earth with truth, and that every soul may be repaid what it hath earned. And they will not be wronged.

Yusuf Ali : Allah created the heavens and the earth for just ends, and in order that each soul may find the recompense of what it has earned, and none of them be wronged.

Shakir : And Allah created the heavens and the earth with truth and that every soul may be rewarded for what it has earned and they shall not be wronged.

Dr. Ghali : And Allah created the heavens and the earth with the Truth, and that every self may be recompensed for whatever it has earned; and they will not be done any injustice.

Tafsir Jalalayn : And God created the heavens and, He created, the earth with the truth (bi’l-haqqi is semantically connected to khalaqa, ‘He created’), so that He may indicate His power and His Oneness, and so that every soul may be requited for what it has earned, in the way of acts of disobedience or obedience, and therefore the disbeliever cannot be equal to the believer, and they will not be wronged.

Tagalog : At nilikha ng Allâh ang mga kalangitan at kalupaan nang makatotohanan at makatarungan, at nang buong karunungan; upang tutumbasan Niya ang bawa’t may buhay sa Kabilang-Buhay sa anuman na kanyang nagawa mabuti man o masama, at sila ay hindi dadayain sa kabayaran ng kanilang ginawa.

45:23
Hassanor Alapa : Ba nka miailay so taw a kinowa niyan a tuhan iyan so baya a ginawa niyan ago diadag skaniyan o Allāh sa katao 1494 ago tiombokan Iyan so kan’g iyan ago so poso’ iyan ago inadnan Iyan so kailay niyan sa sapng na antai phakatoro rkaniyan ko oriyan o Allāh, na ba kano di makaphamimikiran

Muhsin Khan : Have you seen him who takes his own lust (vain desires) as his ilah (god), and Allah knowing (him as such), left him astray, and sealed his hearing and his heart, and put a cover on his sight. Who then will guide him after Allah? Will you not then remember?

Sahih International : Have you seen he who has taken as his god his [own] desire, and Allah has sent him astray due to knowledge and has set a seal upon his hearing and his heart and put over his vision a veil? So who will guide him after Allah ? Then will you not be reminded?

Pickthall : Hast thou seen him who maketh his desire his god, and Allah sendeth him astray purposely, and sealeth up his hearing and his heart, and setteth on his sight a covering? Then who will lead him after Allah (hath condemned him)? Will ye not then heed?

Yusuf Ali : Then seest thou such a one as takes as his god his own vain desire? Allah has, knowing (him as such), left him astray, and sealed his hearing and his heart (and understanding), and put a cover on his sight. Who, then, will guide him after Allah (has withdrawn Guidance)? Will ye not then receive admonition?

Shakir : Have you then considered him who takes his low desire for his god, and Allah has made him err having knowledge and has set a seal upon his ear and his heart and put a covering upon his eye. Who can then guide him after Allah? Will you not then be mindful?

Dr. Ghali : So have you seen him who has taken to him his prejudice to be his god, and Allah has led him into error in spite of a knowledge, (i.e., although he had (some) knowledge) and has sealed his hearing and his heart, and made an envelopment on his beholding? (i.e., eyesight) Who will then guide him ever after Allah? Will you then not be mindful?

Tafsir Jalalayn : Have you then seen, inform Me [about], him who has taken as his god his [own] desire, [that is] whatever [new] stone he may desire after [having desired] some other stone, considering this [new one] to be better, and whom God has led astray knowingly, on His part, exalted be He, that is to say, knowing him to be of those who follow misguidance before he was created, and set a seal upon his hearing and his heart, so that he cannot hear guidance or understand it, and laid a covering, a darkness, over his sight?, so that he cannot perceive guidance (here one should understand as implied the second direct object of [the verb] a-ra’ayta, ‘have you seen’, namely: a-yahtadī, ‘can he find guidance?). So who will guide him after God?, that is to say, after His leading him astray? In other words, he will not find guidance. Will you not then remember?, [will you not then] be admonished? (tadhakkarūna: one of the two tā’ letters [of the original form tatadhakkarūna] has been assimilated with the dhāl).

Tagalog : Nakikita mo ba, O Muhammad, siya na itinuring niya ang kanyang pagnanasa (kagustuhan) bilang kanyang diyos na sinasamba, na kapag ginusto ng kanyang pagnanasa ay agad na ginagawa niya ito, at iniligaw siya ng Allâh pagkatapos makarating sa kanya ang kaalaman at maitatag ang katibayan laban sa kanya, na hindi niya pinakikinggan ang mga pagpapayo ng Allâh at hindi niya ito itinuring na aral, at isinara ang kanyang puso, na kung kaya, wala na siyang maintindihan; at naglagay ng harang sa kanyang mata, na kung kaya, hindi na niya nakikita ang mga palatandaan ng Allâh ? At sino pa ba ang makagagabay sa kanya sa katotohanan at patnubay pagkatapos siyang iligaw ng Allâh?

Hindi ba kayo nakaaalaala, O kayong mga tao, upang mabatid ninyo na ang sinuman na gawin ng Allâh sa kanya ang ganito, kailanman ay wala nang sinupaman ang makagagabay sa kanya, at kailanman ay wala na siyang matatagpuan para sa kanyang sarili na magmamahal at gagabay? Ang talatang ito ang katibayan sa pagbibigay ng babala na ang sinumang mananampalataya ay hindi maaaring ang kanilang sariling kagustuhan lamang ang masusunod.

45:24
Hassanor Alapa : Go pitharo iran a da skaniyan (a kaoyagoyag) inonta so kaoyagoyag tano ko doniya sa pphatay tano ago pkhaoyag tano sa da a phakabinasa rki tano a rowar ko masa, 1495 go da a rk iran roo a pd sa katao sa da siran a rowar sa gii siran mangantap.

Muhsin Khan : And they say: "There is nothing but our life of this world, we die and we live and nothing destroys us except Ad-Dahr (the time). And they have no knowledge of it, they only conjecture.

Sahih International : And they say, "There is not but our worldly life; we die and live, and nothing destroys us except time." And they have of that no knowledge; they are only assuming.

Pickthall : And they say: There is naught but our life of the world; we die and we live, and naught destroyeth us save time; when they have no knowledge whatsoever of (all) that; they do but guess.

Yusuf Ali : And they say: "What is there but our life in this world? We shall die and we live, and nothing but time can destroy us." But of that they have no knowledge: they merely conjecture:

Shakir : And they say: There is nothing but our life in this world; we live and die and nothing destroys us but time, and they have no knowledge of that; they only conjecture.

Dr. Ghali : And they have said, "In no way is there anything except our present life; (Literally: lowly life, i.e., the life of this world) we die and we live, and in no way is there anything that causes us to perish except Time." And in no way do they have any knowledge about that; decidedly they do nothing except surmise.

Tafsir Jalalayn : And they, those who deny the Resurrection, say, ‘There is only, that is to say, [the only] life [is], our life, the one that is, in this world. We die and we live, that is to say, some die, while others are given life by [virtue of] being born, and nothing but time, that is, [nothing but] the passage of time, destroys us’. God, exalted be He, says: Of that, saying, they have no knowledge; they are only making conjectures.

Tagalog : At sinabi nila na mga ‘Mushrikûn’ – sumasamba ng iba bukod sa Allâh : Ang buhay ay walang iba kundi ang buhay lamang natin dito sa daigdig habang tayo ay naririto at wala nang buhay maliban dito bilang pagtanggi nila sa pagkabuhay na mag-uli pagkatapos ng kamatayan, at walang makapagwawasak sa atin kundi panahon sa pamamagitan ng pagsasalit-salitan ng gabi at araw sa haba ng buhay; na tinatanggihan nila na mayroong ‘Rabb’ na Tagapagliha na magsasanhi ng kanilang pagkawala at pagkawasak. At sila na mga ‘Mushrikûn ay walang anumang kaalaman, kundi ang mga sinasabi nila ay mga haka-haka lamang at walang batayan.

45:25

Hassanor Alapa : Go igira biatiya kiran so manga tanda Ami a manga rarayag na da a daawa iran a rowar sa pitharo ran a talingomaan iyo so manga apo ami 1496 (a oyagoyag siran) amay ka toman kano

Muhsin Khan : And when Our Clear Verses are recited to them, their argument is no other than that they say: "Bring back our (dead) fathers, if you are truthful!"

Sahih International : And when Our verses are recited to them as clear evidences, their argument is only that they say, "Bring [back] our forefathers, if you should be truthful."

Pickthall : And when Our clear revelations are recited unto them their only argument is that they say: Bring (back) our fathers. then, if ye are truthful.

Yusuf Ali : And when Our Clear Signs are rehearsed to them their argument is nothing but this: They say, "Bring (back) our forefathers, if what ye say is true!"

Shakir : And when Our clear communications are recited to them, their argument is no other than that they say: Bring our fathers (back) if you are truthful.

Dr. Ghali : And when Our ayat (Verses, signs) are recited to them, supremely evident (signs), in no way do they have any argument excepting that they say, "Come up with (i.e., bring) our fathers, in case you are sincere."

Tafsir Jalalayn : And when Our signs, of the Qur’ān, indicating Our power to resurrect, are recited to them, being clear signs, evident [signs] (bayyinātin, ‘clear signs’, is a circumstantial qualifier), their only argument is to say, ‘Bring us our fathers, alive, if you are being truthful’, [when you say] that we will be resurrected.

Tagalog : At kapag binigkas sa kanila na mga sumasamba ng iba at hindi naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli ang mga malilinaw na mga talata ay wala silang ikakatwiran kundi pagsasabi sa Sugo na si Muhammad: Buhayin mo, ikaw at ang mga mananampalatayang kasamahan mo, ang aming mga ninuno na namatay na, kung kayo ay tototo sa inyong mga sinasabi.

45:26
Hassanor Alapa : Tharo anka (hay Mohammad) a so Allāh na pagoyagn kano Niyan oriyan iyan na phatayin kano Niyan oriyan iyan na thimoon kano Niyan ko alongan a Qiyāmah a da dn a sankaan on, ogaid na so kadaklan ko manga taw na di ran katawan

Muhsin Khan : Say (to them): "Allah gives you life, then causes you to die, then He will assemble you on the Day of Resurrection about which there is no doubt. But most of mankind know not."

Sahih International : Say, " Allah causes you to live, then causes you to die; then He will assemble you for the Day of Resurrection, about which there is no doubt, but most of the people do not know."

Pickthall : Say (unto them, O Muhammad): Allah giveth life to you, then causeth you to die, then gathereth you unto the Day of Resurrection whereof there is no doubt. But most of mankind know not.

Yusuf Ali : Say: "It is Allah Who gives you life, then gives you death; then He will gather you together for the Day of Judgment about which there is no doubt": But most men do not understand.

Shakir : Say: Allah gives you life, then He makes you die, then will He gather you to the day of resurrection wherein is no doubt, but most people do not know.

Dr. Ghali : Say, " Allah gives you life; thereafter He makes you to die; thereafter He will gather you to the Day of the Resurrection; there is no suspicion about it, but most of mankind do not know."

Tafsir Jalalayn : Say: ‘God [is the One Who] gives you life, when you are sperm-drops, then makes you die, then gathers you, alive, to the Day of Resurrection, in which there is no doubt; but most people, and these are the one who say the above-mentioned, do not know’.

Tagalog : Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, na sumasamba ng iba bukod sa Allâh at hindi naniwala sa pagkabuhay na mag-uli: Binigyan kayo ng Allâh ng buhay dito sa daigdig batay sa nais Niyang buhay na para sa inyo, pagkatapos ay sasanhiin Niya na mamatay kayo rito, pagkatapos ay titipunin Niya kayong lahat na mga buhay pagkatapos ng Araw ng Muling Pagkabuhay na walang pag-aalinlangan. Subali’t ang karamihan sa mga tao ay hindi nila batid ang katotohanan na ang Allâh ang magbibigay sa kanila ng buhay pagkatapos ng kanilang kamatayan.

45:27

Hassanor Alapa : Go rk o Allāh so kandadatoi Ko manga langit ago so lopa, na sa gawii a makatindg so bankit na sa alongan oto na khalapis dn so manga taw 1497 a pmbatal (ko toroan)

Muhsin Khan : And to Allah belongs the kingdom of the heavens and the earth. And on the Day that the Hour will be established, on that Day the followers of falsehood (polytheists, disbelievers, worshippers of false deities, etc.) shall lose (everything).

Sahih International : And to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth. And the Day the Hour appears - that Day the falsifiers will lose.

Pickthall : And unto Allah belongeth the Sovereignty of the heavens and the earth; and on the day when the Hour riseth, on that day those who follow falsehood will be lost.

Yusuf Ali : To Allah belongs the dominion of the heavens and the earth, and the Day that the Hour of Judgment is established,- that Day will the dealers in Falsehood perish!

Shakir : And Allah's is the kingdom of the heavens and the earth; and on the day when the hour shall come to pass, on that day shall they perish who say false things.

Dr. Ghali : And to Allah belongs the Kingdom of the heavens and the earth; and upon the Day when the Hour comes up, upon that Day the wrong-doers (Literally: the doers of deeds that are void) lose.

Tafsir Jalalayn : And to God belongs the kingdom of the heavens and the earth. And on the day when the Hour sets in (yawma taqūmu’l-sā‘atu is substituted by [the following, yawma’idhin]) on that day the followers of falsehood, the disbelievers, will be losers, that is to say, their loss will become manifest by their ending up in the Fire.

Tagalog : At Pagmamay-ari ng Allâh ang kaharian sa mga pitong kalangitan at kalupaan, ang paglikha nito, pagmamay-ari at pagiging alipin nito sa Kanya. At sa Araw na darating ang pagkagunaw ng daigdig ay bubuhayin Niya na mag-uli ang mga namatay mula sa kanilang mga libingan at sila ay pagbabayarin, at matatalo ang mga hindi naniwala sa Allâh at tinanggihan ang anumang ipinahayag ng Allâh (sa Kanyang Sugo na malilinaw na mga talata at malilinaw na mga palatandaan,

45:28

Hassanor Alapa : Go khailay nka a langowan a pagtaw na makaggpha 1498 (ko kabasng o siksa) sa oman i pagtaw na thawagn ko kitab iyan (panoratan iyan) imanto a alongan na mbalasan kano ko nganin a miaadn kano a pinggalbk iyo 1499

Muhsin Khan : And you will see each nation humbled to their knees (kneeling), each nation will be called to its Record (of deeds). This Day you shall be recompensed for what you used to do.

Sahih International : And you will see every nation kneeling [from fear]. Every nation will be called to its record [and told], "Today you will be recompensed for what you used to do.

Pickthall : And thou wilt see each nation crouching, each nation summoned to its record. (And it will be said unto them): This day ye are requited what ye used to do.

Yusuf Ali : And thou wilt see every sect bowing the knee: Every sect will be called to its Record: "This Day shall ye be recompensed for all that ye did!

Shakir : And you shall see every nation kneeling down; every nation shall be called to its book: today you shall be rewarded for what you did.

Dr. Ghali : And you will see every nation kneeling. Every nation will be called to its Book. (It will be said), "Today you will be recompensed for whatever you were doing.

Tafsir Jalalayn : And you will see every community, that is, [all] members of a religion, crouching, on their knees — or [jāthiya means] ‘gathered together’. Every community will be summoned to its record, the record of its deeds and it will be said to them: ‘Today you will be requited for what you used to do, that is, [you will be given] the desert thereof.

Tagalog : At makikita mo, O Muhammad, sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang lahat ng tao sa iba’t ibang relihiyon na naninikluhod sa kanilang mga tuhod bilang pagmamakaawa at pagkaaba, at bawa’t sambayanan ay tatawagin tungo sa talaan ng kanilang mga gawain, at sasabihin sa kanila: Ngayon ay pagbabayarin na kayo sa anuman na inyong nagawa mabuti man o masama.

45:29

Hassanor Alapa : Giai so kitāb Ami a gii rkano tharo ko bnar sa mataan a Skami na ipndakat Ami so nganin a gii niyo nggalbkn

Muhsin Khan : This Our Record speaks about you with truth. Verily, We were recording what you used to do (i.e. Our angels used to record your deeds).

Sahih International : This, Our record, speaks about you in truth. Indeed, We were having transcribed whatever you used to do."

Pickthall : This Our Book pronounceth against you with truth. Lo! We have caused (all) that ye did to be recorded.

Yusuf Ali : "This Our Record speaks about you with truth: For We were wont to put on Record all that ye did."

Shakir : This is Our book that speaks against you with justice; surely We wrote what you did,

Dr. Ghali : This, Our Book, pronounces against you with the Truth; surely We have been transcribing whatever you were doing."

Tafsir Jalalayn : This is Our book, the register of [deeds recorded by] the guardian angels, which pronounces against you with truth. Indeed We used to write down, record and preserve, what you used to do’.

Tagalog : Itong Aming talaan ay sasabihin sa inyo ang lahat ng hinggil sa inyo nang makatotohanan na walang anumang nadagdag ni anumang nabawas. Katiyakang Kami ay nag-aatas sa mga tagapagtala na isulat ang lahat ng inyong mga kinagawian na gawin.

45:30
Hassanor Alapa : Na so pman so miamaratiaya ago minggagalbk sa manga pipia na izold siran o Kadnan iran sii ko limo Iyan, gioto so kapagontong a mapayag

Muhsin Khan : Then, as for those who believed (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and did righteous good deeds, their Lord will admit them to His Mercy. That will be the evident success.

Sahih International : So as for those who believed and did righteous deeds, their Lord will admit them into His mercy. That is what is the clear attainment.

Pickthall : Then, as for those who believed and did good works, their Lord will bring them in unto His mercy. That is the evident triumph.

Yusuf Ali : Then, as to those who believed and did righteous deeds, their Lord will admit them to His Mercy that will be the achievement for all to see.

Shakir : Then as to those who believed and did good, their Lord will make them enter into His mercy; that is the manifest achievement.

Dr. Ghali : So as for the ones who have believed and done deeds of righteousness, then their Lord will cause them to enter into His mercy; it is that which is the evident triumph.

Tafsir Jalalayn : So as for those who believed and performed righteous deeds, their Lord will admit them into His mercy, His Paradise. That is the manifest triumph, the clear and evident [triumph].

Tagalog : At ang mga yaong naniwala sa Allâh at sa Kanyang Sugo sa daigdig, at sumunod sa Kanyang ipinag-uutos at umiwas sa Kanyang ipinagbabawal ay papapasukin sila ng Allâh na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa Kanyang Hardin na Paraiso sa pamamagitan ng Kanyang Awa, at ito ang pinakamalinaw na tagumpay na wala nang hihigit pa na tagumpay pagkatapos nito.

45:31

Hassanor Alapa : Na so pman so manga kafir na ba da mabaloy so manga tanda Akn a pkhabatiya rkano na mithakabor kano sa miaadn kano a pagtaw a baradosa

Muhsin Khan : But as for those who disbelieved (it will be said to them): "Were not Our Verses recited to you? But you were proud, and you were a people who were Mujrimun (polytheists, disbelievers, sinners, criminals)."

Sahih International : But as for those who disbelieved, [it will be said], "Were not Our verses recited to you, but you were arrogant and became a people of criminals?

Pickthall : And as for those who disbelieved (it will be said unto them): Were not Our revelations recited unto you? But ye were scornful and became a guilty folk.

Yusuf Ali : But as to those who rejected Allah, (to them will be said): "Were not Our Signs rehearsed to you? But ye were arrogant, and were a people given to sin!

Shakir : As to those who disbelieved: What! were not My communications recited to you? But you were proud and you were a guilty people.

Dr. Ghali : And as for the ones who have disbelieved, (it will be said), "So, were not My ayat being recited to you, yet you waxed proud, and you were a criminal people?

Tafsir Jalalayn : But as for those who disbelieved, it will be said to them: ‘Were not My signs, [was not] the Qur’ān, recited to you, but you were disdainful, you were arrogant, and were a guilty, a disbelieving, lot?

Tagalog : Subali’t ang mga yaong tinanggihan ang Kaisahan ng Allâh at di-pinaniwalaan ang Kanyang mga Sugo, sasabihin sa kanila bilang pag-aalipusta: Di ba ang Aking mga talata ay binibigkas sa inyo sa daigdig, at nagmataas kayo at hindi ninyo pinakinggan at di-pinaniwalaan ito, at kayo ay mga tao na sumasamba ng iba bukod sa Allâh, gumagawa ng mga kasalanan, at hindi naniwala sa Kanyang gantimpala at kaparusahan?

45:32
Hassanor Alapa : Go igira pitharo a so talad o Allāh na bnar ago so Bankit na da a sankaan on na tharoon iyo a di ami katawan o antonaa i bankit da a mapipikir ami a rowar sa pangantap ago di kami thotomatankd

Muhsin Khan : And when it was said: "Verily! Allah's Promise is the truth, and there is no doubt about the coming of the Hour," you said; "We know not what is the Hour, we do not think it but as a conjecture, and we have no firm convincing belief (therein)."

Sahih International : And when it was said, 'Indeed, the promise of Allah is truth and the Hour [is coming] - no doubt about it,' you said, 'We know not what is the Hour. We assume only assumption, and we are not convinced.' "

Pickthall : And when it was said: Lo! Allah's promise is the truth, and there is no doubt of the Hour's coming, ye said: We know not what the Hour is. We deem it naught but a conjecture, and we are by no means convinced.

Yusuf Ali : "And when it was said that the promise of Allah was true, and that the Hour- there was no doubt about its (coming), ye used to say, 'We know not what is the hour: we only think it is an idea, and we have no firm assurance.'"

Shakir : And when it was said, Surely the promise of Allah is true and as for the hour, there is no doubt about it, you said: We do not know what the hour is; we do not think (that it will come to pass) save a passing thought, and we are not at all sure.

Dr. Ghali : And when it was said, ‘Surely the promise of Allah is true, and the Hour, there is no suspicion about it you said, ‘In no way do we realize what the Hour is; decidedly we surmise about it (just) a surmise; and in no way have we reached certitude.' "

Tafsir Jalalayn : And when it was said, to you, O disbelievers: “God’s promise, of resurrection, is indeed true, and there is no doubt about the Hour”, (read al-sā‘atu or al-sā‘ata) you said, “We do not know what the Hour is. We only make conjectures (al-Mubarrad said that this actually [means] in nahnu illā nazunnu zannan) and we are by no means certain” ’, that it will come to pass.

Tagalog : At kapag sinabi sa inyo: Katiyakang ang pangako ng Allâh na bubuhayin ang tao mula sa libingan ay katotohanan at ang pagkagunaw ng daigdig ay walang pag-aalinlangan, sinabi ninyo: Hindi namin alam kung kailan ang oras ng pagkagunaw ng daigdig? At hindi namin inaasahan na ito ay mangyayari kundi ito ay isang kathang-isip lamang at wala kaming kasiguruhan sa aming mga sarili na ang oras ng pagkagunaw ng daigdig ay darating.

45:33

Hassanor Alapa : Na miapayag kiran so siksa o nganin a pinggalbk iran ago tomiomparak kiran so nganin a miaadn siran a gii ran pagizawizawn

Muhsin Khan : And the evil of what they did will appear to them, and they will be completely encircled by that which they used to mock at!

Sahih International : And the evil consequences of what they did will appear to them, and they will be enveloped by what they used to ridicule.

Pickthall : And the evils of what they did will appear unto them, and that which they used to deride will befall them.

Yusuf Ali : Then will appear to them the evil (fruits) of what they did, and they will be completely encircled by that which they used to mock at!

Shakir : And the evil (consequences) of what they did shall become manifest to them and that which they mocked shall encompass them.

Dr. Ghali : And the odious deeds that they have done will appear to them, and that which they used to mock will redound on them.

Tafsir Jalalayn : And there will appear before them, in the Hereafter, the evils of what they did, in this world, that is to say, the requital thereof, and they will be besieged by, there shall befall [them], what they used to deride, namely, the chastisement [of the Hereafter].

Tagalog : At lumitaw na sa kanila na mga di-naniwala sa mga talata ng Allâh ang anuman na kanilang kinagawian na gawin sa daigdig na mga karumal-dumal na gawain, at dumating na sa kanila mula sa Allâh ang kabayaran sa anuman na kanilang ginawang pag-aalipusta.

45:34

Hassanor Alapa : Na miatharo a imanto a alongan na plipatan Ami skano sa datar o kialipati niyo ko kakhatmowa 1500 sankai a gawii niyo sa aya darpa iyo na so Naraka go da a rk iyo a pd sa Phananabang

Muhsin Khan : And it will be said: "This Day We will forget you as you forgot the Meeting of this Day of yours. And your abode is the Fire, and there is none to help you."

Sahih International : And it will be said, "Today We will forget you as you forgot the meeting of this Day of yours, and your refuge is the Fire, and for you there are no helpers.

Pickthall : And it will be said: This day We forget you, even as ye forgot the meeting of this your day; and your habitation is the Fire, and there is none to help you.

Yusuf Ali : It will also be said: "This Day We will forget you as ye forgot the meeting of this Day of yours! and your abode is the Fire, and no helpers have ye!

Shakir : And it shall be said: Today We forsake you as you neglected the meeting of this day of yours and your abode is the fire, and there are not for you any helpers:

Dr. Ghali : And it will be said, "Today We (do) forget you, (even) as you forgot the meeting of this your Day; and your abode is the Fire, and in no way will you have any vindicators.

Tafsir Jalalayn : And it will be said: ‘Today We will forget you, We will abandon you in the Fire, just as you forgot the encounter of this day of yours, that is to say, [just as] you neglected to perform [those good] deeds [in preparation] for the encounter with it, and your abode will be the Fire, and you will not have any helpers, [any] protectors therefrom.

Tagalog : At sasabihin sa kanila na mga di-naniwala: Ngayon ay pababayaan Namin kayo sa kaparusahan sa Impiyerno na katulad ng pagpapabaya ninyo sa paniniwala sa Allâh na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at di-paghahanda sa inyong pakikipagtagpo sa Araw na ito, at ang inyong hantungan ay Impiyernong-Apoy na wala na kayong mga tagatulong na tutulong sa inyo upang iligtas kayo mula sa kaparusahan ng Allâh.

45:35
Hassanor Alapa : Gioto rkano na kagia kinowa niyo so manga tanda o Allāh a kasablawan ago miaikmat kano o kaoyagoyag ko doniya na imanto a alongan na di siran on phakaliyo ago di siran phangnian sa kapanawbat

Muhsin Khan : This, because you took the revelations of Allah (this Quran) in mockery, and the life of the world deceived you. So this Day, they shall not be taken out from there (Hell), nor shall they be Yusta'tabun (i.e. they shall not return to the worldly life, so that they repent to Allah, and beg His Pardon for their sins).

Sahih International : That is because you took the verses of Allah in ridicule, and worldly life deluded you." So that Day they will not be removed from it, nor will they be asked to appease [ Allah ].

Pickthall : This, forasmuch as ye made the revelations of Allah a jest, and the life of the world beguiled you. Therefor this day they come not forth from thence, nor can they make amends.

Yusuf Ali : "This, because ye used to take the Signs of Allah in jest, and the life of the world deceived you:" (From) that Day, therefore, they shall not be taken out thence, nor shall they be received into Grace.

Shakir : That is because you took the communications of Allah for a jest and the life of this world deceived you. So on that day they shall not be brought forth from it, nor shall they be granted goodwill.

Dr. Ghali : That (Literally: Those (conseguences) is for that you took to yourselves the signs of Allah in mockery, and the present life (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) deluded you." So today they will not be brought out of it, nor will they be allowed to make amends.

Tafsir Jalalayn : That is because you took God’s signs, the Qur’ān, in mockery, and the life of this world deceived you’, to the extent that you said, ‘There is neither Resurrection nor Reckoning’. So today they will not be brought out (read either active yakhrujūna, ‘they will [not] come out’, or passive yukhrajūna, ‘they will [not] be brought out’) of it, of the Fire, nor will they asked to make amends: they will not be asked to [try to] attain the pleasure of their Lord by repenting or being obedient, for such [action] will be of no use then.

Tagalog : Itong parusa na nangyari sa inyo mula sa Allâh ay dahil sa itinuring ninyo at ginawa ninyo ang mga talata ng Allâh at ang Kanyang mga katibayan na mga katatawanan at bilang mga laruan, at nalinlang kayo ng kinang ng buhay sa daigdig, at ngayon ay hindi sila palalabasin sa Impiyerno, at hindi na rin sila ibabalik sa daigdig; upang makapagsisi at gumawa ng kabutihan.

45:36

Hassanor Alapa : Rk o Allāh so samporna a bantog a Kadnan o manga 1501 langit ago Kadnan o lopa ago Kadnan o manga kaadn

Muhsin Khan : So all the praises and thanks are to Allah, the Lord of the heavens and the Lord of the earth, and the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists).

Sahih International : Then, to Allah belongs [all] praise - Lord of the heavens and Lord of the earth, Lord of the worlds.

Pickthall : Then praise be to Allah, Lord of the heavens and Lord of the earth, the Lord of the Worlds.

Yusuf Ali : Then Praise be to Allah, Lord of the heavens and Lord of the earth,- Lord and Cherisher of all the Worlds!

Shakir : Therefore to Allah is due (all) praise, the Lord of the heavens and the Lord of the earth, the Lord of the worlds.

Dr. Ghali : So praise be to Allah, The Lord of the heavens and The Lord of the earth, The Lord of the worlds.

Tafsir Jalalayn : So to God belongs [all] praise, the attribution to Him of what is beautiful [in words] for fulfilling His promise regarding the deniers; Lord of the heavens and Lord of the earth, the Lord of the Worlds, the Creator of all that has been mentioned (‘ālam, ‘world’, denotes everything other than God; it is in the plural [‘ālamīn] because of the different types [of beings] in them; rabbi, ‘Lord’, [in the last clause] is a substitution [for the previous ones]).

Tagalog : Pagmamay-ari ng Allâh na Bukod-Tangi at karapat-dapat lamang na para sa Kanya ang lahat ng papuri sa Kanyang mga biyaya na napakarami at hindi kayang bilangin para sa Kanyang mga nilikha, na Siya ay ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan na nangangasiwa nito, na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng lahat-lahat ng mga nilalang.

45:37

Hassanor Alapa : Go rk Iyan so kapmasla ko manga langit ago so lopa a Skaniyan so Mabagr a Maongangn 1502

Muhsin Khan : And His (Alone) is the Majesty in the heavens and the earth, and He is the All-Mighty, the All-Wise.

Sahih International : And to Him belongs [all] grandeur within the heavens and the earth, and He is the Exalted in Might, the Wise.

Pickthall : And unto Him (alone) belongeth Majesty in the heavens and the earth, and He is the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali : To Him be glory throughout the heavens and the earth: and He is Exalted in Power, Full of Wisdom!

Shakir : And to Him belongs greatness in the heavens and the earth, and He is the Mighty, the Wise.

Dr. Ghali : And to Him (belongs) the Supreme Grandeur in the heavens and the earth; and He is The Ever-Mighty, The Ever-Wise.

Tafsir Jalalayn : And to Him belongs [all] grandeur, [all] majesty, in the heavens and the earth (fī’l-samāwāti wa’l-ardi is a circumstantial qualifier), and He is the Mighty, the Wise — as [explained in a similar statement] above.

Tagalog : At bukod-tangi lamang sa Kanya ang Kadakilaan, Kamaharlikaan, Kataas-taasan, Kaharian, Kapangyarihan, Kaganapan sa mga kalangitan at kalupaan, at Siya ay ‘Al-`Azeez’ – ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi nagagapi, na ‘Al-Hakeem’ – ang Ganap na Maalam sa Kanyang mga salita, mga gawa, pagtatakda at sa Kanyang batas, Kataas-taasan sa Kanya at Kadalisayan na walang sinuman ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Kanya.


Osayan

1487. So kiaadna ko manosiya na mapayag a tanda ago karina sa kaaadn o Allāh a Maporo ago Mala, ago so langowan a kaadn a mapapayag ko waraan na palaya dn oto okit ko kakhatoroo manosiya sa matoon iyan so Kadnan iyan, sa sii oto pakapanonompanga ko manga taw a manga lalantas i pikir a giindirogod ko manga kaadn a makaliliot on.

1488. Gianan so btad o taw a somasanka ko manga sogoan o Allāh a khakafir a da a ba on phakatoro a katharo ago osiat ka tomtgas so poso’ iyan ago bbngln iyan so tangila niyan ko kapamakin’ga ko manga pipia a katharo, sa aya bagian iyan na so katotonga on ko apoy o Naraka sa alongan a maori, sa kawiswisan ko limo o Allāh.

1489. Gianan so kinipanandingn o Allāh ko manga kaadn ko langit ago so lopa a pantag sa kamapiaan o manosiya, sa skaniyan a manosiya na khasawitan iyan ankanan a manga pangalimo o Allāh, sa khabatiya iyan so pangitaban o waraan ago so katharo o Qur’ān sa aya niyan khasonkad ko kapnggiragiray niyan ko langowan a kaadn a rk o Allāh, sa piakakhapaar on sa kapagosara niyan on, sabap ko kababaloy niyan a manosiya a aya pakandadatoon o Allāh ko lopa a gii siran on nggagantiya ko gii ron katharombalaya sa kapia niyan.

1490. Gianan so kinisogoon ko manga Muslim ko kanapi ran ko ringasa o manga kafir, sii anan ko paganay a masa o Islām, a so manga Muslim na manga lolobay siran, na gowani a makabagr siran na inisogo kiran so kanjihad sa kaato iran ko manga taw a rominingasa kiran sa di siran phlmlmk, ka siran i manga ttgas a manga poporo amay ka miaratiaya siran ko Allāh.

1491. So dosa na kaatawi (shakhsiah) sa bo sa miakandosa na aya khasiksa sa di ron pd so angias, gianan i kokoman o Allāh, sa sa dn sa pinggalbk o taw na khakowa niyan so balas iyan a mapia anta a ka marata. So minggalbk sa mapiya na gioto so miagislam, na so minggalbk sa marata na gioto so mikhafir a manosiya.

1492. Gianan so sosonan o Sharī’ah Islāmiyyah a bitikan a mathito a inibgay ko Rasūlullāh [s.a.w] a aya niyan pagokitan, sa inisapar on o Allāh o ba niyan onoti so manga bayaa ginawa iran, ka kagia siran na pagtaw da a katawan iran, na so manga pamikiran iran na lalayon madadadag ko mathito a lalan sa di matotoro sa mapia. So Sir’ah odi na Sharī’ah na aya maana niyan ko basa na so lalan a madaya a phagokitan ko kapakamakaig ko pakaig, na sii ko maana niyan ko agama na skaniyan so sosonan o Allāh (manhaj) a pagokitan o manosiya ko doniya.

1493. San na di makaphlagid so taw a minggalbk sa mapia ago so taw a mizokat sa marata a manga dosa, sa amay ka ikokom iran so kapakaplagid oto na so Allāh na di niyan ppharon oba oto makandatar ka mawatan a mbidaan iyan.

1494. So kiadadag o Allāh sa katao na dowa a maana oto; skaniyan so kiadadag iyan sa katawan o Allāh a ptharidadag skaniyan sa miapatot on so kadadag. Ika dowa; diadag skaniyan o Allāh ko oriyan o kinisampay ron o katao, sa miakanggolalan on so tanda, sa da paratiaya, sa giankoto a dowa a maana na di makapmblag sa makapag’pda. Aya thanodan roo na so kiadadaga on o Allāh na rarad o kiatharidadag iyan sa kabaya iyan a ginawa na so kiasilay niyan sa lalan a skaniyan na katawan iyan a miadadag na inayonan on o Allāh ko kabaya iyan, kna o ba aya zabota roo na ba skaniyan na diadag o Allāh a kabaya iyan so katoro iyan ko lalan a ontol, ka so Allāh na da sa waraan iyan o ba niyan dadaga so manosiya, aya mataan na so manosiya na aya giitharidadag, ogaid na di siran phakaliyo ko kabaya o Allāh ago so katao niyan ko langowan a nganin a pnggalbkn iran. Madakl a pkhadadag san a manosiya a ipzndit iyan ko Allāh so kakhakafir iyan ka kagia kon a so Allāh na Gaos a phakagaga, na oda niyan dadaga na di madadag, sa gianan na panarima a ribat ka so Allāh, na tioro iyan so manosiya ko dowa a lalan, na so manosiya na maradika ko kakhdg iyan ko apia anda sankoto a dowa a lalan sa rk iyan so balas o pinggalbk iyan.

1495. Gianan so paratiaya o manga pananakoto a aya kon a pphakapatay na so kapzagad o masa sa di ran paparatiayaan o ba so Allāh i pmbgay sa kapatay. Sa mala a tanto a kiazabandinga o Qur’ān ko btad o kakhaoyag o manosiya ko oriyan o kapatay, na mala a kiasankaa on o manga pananakoto. Adn a manga taw a piangintuhan iran so masa ka kagia kon a tatap a amay ka ialayin na so masa na inadn o Allāh a datar o manga pd a kaadn a aya kapkhaadn iyan na so kaaadn o doniya ago so alongan, ka oda a doniya na daa masa, ago opama o mapokas tano ko doniya sa matago so taw sa alang manawt na da dn a katampar ka palaya dn miadadas ago daa kagagawii ago da a dawndaw ago da a masa, a aya mangongondato na so malibotng a da dn a sindadan iyan ko kablang so bo so Allāh i matao san a gianan na tiankd o katao a bago so kabbnar iyan, ogaid na giankai a manga taw a mizaksi on sabap ko kalambt o katao iran na da iran manggomaan ankoto a katao iran sa ba iran mitoon ko Allāh a miadn sankai a kawankawangan a da dn a pithamanan iyan sa kaolad a tiankd anan o Qur’ān. Ilay anka so manga ayat a, 41:53, 51:47.

1496. Aya paratiaya iran na opama ka adn a kakhaoyag ko oriyan o kapatay na ino di ndarpaan o manga sogo’ so manga apo iran a miamatay sa mibayan siran a manga oyagoyag siran? karina oto sa kabobota o manga pamikiran iran ago aya bo a pharatiayaan iran na so pkhasandngan o kailay ran sa mapayag sa di ran pakapnggalbkn so akal iran sa kapamimikiran.

1497. Gioto so alongan a Qiyāmah a da a ba on makaphangarasi a bagr ka aya bo a dato na so Allāh sa da dn a ba roo matgas, na khapayag roo dn so kakhalapis o langowa darowaka a baradosa ko doniya.

1498. Gioto so gawii a phakaomplak so manga taw a khipakaggpha siran ko manga lb iran sa kasosogata kiran o kalk sa gawii oto a khan’g iran so Naraka a phamisnga sa sowara a matanog, sa oman i isa na phakagpha sa kalk apia so Ibrāhīm [a.s.]. na maptharo iyan a sobo so ginawa ko sobo so ginawa ko na aya ko iphagapas sa da dn a pangnin akn rka imanto a rowar ko ginawa ko. Na so Nabī Īsā na maptharo iyan a: Da dn a phangnin ko rka (Tuhan ko) a rowar ko ginawa ko, di ko rka phangnin so Maryam a inimbawata ako niyan. Karina nan sa tanto a mapitl ago margn ankoto a masa a khalipatan dn o wata so loks iyan ago so loks so wata iyan, sa giankoto a kapakaoomplak iran a makaggpha siran na aya dn mimbaloy a patogina ankai a Sūrah a bithowan sa al Jāthiyyah (makaggpa a moomplak sa lb iyan ).

1499. Sii sankoto a gawii na khakowa o oman i ginawa so panoratan ko amal iyan ago thimbangn ko timbangan a maontol, na sa dn sa taw a makapnd so timbangan o amal iyan a mapia na makalidas, na sa pman sa makakhap so mapia niyan na matalantang ko Naraka, so limo o Allāh i phakasabt sa masa nan ko manga taw a adn a paratiaya niyan ago minggalbk sa mapia.

1500. So kaplipati kiran o Allāh na gioto i margn ko langowan o margn a mambtad o manosiya a nggoraok siran sa sanggibo ragon na di siran dn zmbagn o Allāh, na gomoraok siran pman sa sanggibo ragon na aya tharoon kiran o Allāh na targ kano sa di ako niyo pthawaga na makagnk siran sa aya bo a pkhan’g na ba siran dn pphakadgo a tanto a margn so kapphakaginawa iran ko Naraka. Sayana a margn so ikmat o doniya a pkhasabapan ko kapkhiponsad o manga paras san ko Naraka, aya ikmat o doniya na so kabaya sa kadato, tamok, karoma a mataid, sa pananggilai anan o Muslim a adn a akal iyan.

1501. Rk o Allāh so langowan a bantogan ago so podi a maporo a palaya iyan dn oto sipat ko da on pn kaknala o manosiya ago so manga kaadn iyan a salakaw, ka so sipat iyan na Azalī tatap ko da pn so masa ago so darpa, kna o ba aya kiabantoga on na ba galbk a manosiya odi na kaadn a salakaw ka so bantogan iyan na sarta iyan dn ko da pn a inadn iyan a kaadn, sa di khisaginda so bantogan iyan ago so kapphodiya on, ko kabantoga ago so kapodiya ko kaadn. a so kaadn na aya kapkhabgi ron sa sipat na sii ko oriyan o kanggalbka niyan ko galbk a izipat on, samanoto na pangindaw niyan so masa ago so darpa ko kapnggalbka niyan ko galbk a khasabapan ko kakhakowaa niyan ko sipat iyan, sa opama ka skaniyan na thawagn a baramora na kagia miaona dn so kiapammgay niyan sa tamok ko da on pn ka grari sa baramora, a so kiakowaa niyan ko tamok a inipammgay niyan na miapangindaw niyan so darpa a zokatan iyan on ago so masa a kapnggalbk iyan, sa giankoto a manga btad na da ko sipat o Allāh o ba niyan mapangingindaw ko kaptharoa sa skaniyan i lbi a baramora, sabap sa so sipat iyan na maaadn ko talikhodan o masa ago so darpa sa sopak ko btad o inadn. Ilay anka so osayan o al Fātihah sa onaan.

1502. Skaniyan bo i mala a sslaan a so salakaw ron na maito a kan’nkt a da a rarad iyan, so Allāh i patot a pmaslaan ago simbaan ka kagia rk iyan so kalangowan a shayi, a da dn a rk o salakaw ron ka da a miaadn iyan sa ba datar o Allāh a miangadn a phoon sa da.